FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal vermoedelijk later ingediend worden, zodra het mogelijk is) Nummer : 1 Datum : 14 september 2011 Gegevens onderneming : Future People B.V. Faillissementsnummer : F 11/656 Datum uitspraak : 15 augustus 2011 Curator : mr. W.M. Welage Rechter-commissaris : mr. M.G.A. Poelman Activiteiten onderneming : Detachering van engineers Omzetgegevens : 2009 ca ca ca (eerste kwartaal) Personeel gemiddeld aantal : onbekend, t.t.v faillissement 1 werknemer Verslagperiode : 15 augustus september 2011 Bestede uren in verslagperiode : 39 uur en 30 minuten Bestede uren totaal : 39 uur en 30 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Future People B.V. is eind 2008 opgericht. De aandelen in Future People B.V. worden gehouden door H&J Holding B.V. en A.M.S. Holding B.V. die ieder 50% houden. De aandeelhouder, bestuurder van H&J Holding B.V. is de heer F.A.K. Van der Donk en de aandeelhouder, bestuurder van A.M.S. Holding B.V. is de heer A.M. Studley. Aanvankelijk vormden de beide heren eveneens de directie. De heer Van der Donk is op 4 maart 2011 uitgetreden als statutair bestuurder, waarna nog slechts de heer Studley enig bestuurder was. De activiteiten van Future People B.V. zijn medio 2011 gestaakt, maar vanaf maart 2011, bij het vertrek van de heer Van der Donk, is er geen administratie meer bijgehouden.

2 2 1.2 Winst en verlies In 2009 heeft Future People verlies geleden. In 2010 heeft Future People B.V verlies geleden. In 2011 bedroeg het verlies euro over het eerste kwartaal. De activiteiten van Future People B.V. zijn medio 2011 gestaakt, maar vanaf maart 2011, bij het vertrek van de heer Van der Donk, is er geen administratie meer bijgehouden. 1.3 Balanstotaal Lopende procedures Volgens informatie zouden enkele incassoprocedures worden gevoerd. De curator is in afwachting van de stukken. 1.5 Verzekeringen Alle verzekeringen waren via een tussenpersoon gesloten. De bestuurder heeft alle verzekeringen reeds opgezegd en de curator heeft de tussenpersoon voor zover nodig nogmaals verzocht alle verzekeringen te beëindigen. 1.6 Huur Future People B.V. was gevestigd aan De Ring te Vught. De kantoorruimte werd gebruikt van Roussal B.V. Ondanks dat er een huurovereenkomst tussen Roussal B.V. en Future People B.V. is aangetroffen in de stukken op het kantoor, stelt de bestuurder dat er geen huurovereenkomst tot stand is gekomen en dat de kantoorruimte slechts om niet gebruikt mocht worden. Zekerheidshalve heeft de curator de huurovereenkomst opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Volgens de heer Van der Donk heeft de opstart van de activiteiten van Future People B.V. veel problemen gekend. Eind 2008 ging de bouwbranche bergafwaarts, waardoor pas rond maart 2009 de eerste activiteiten van start gingen. Verschillende betrokkenen zouden gemaakte afspraken niet na zijn gekomen en debiteuren betaalden laat, waardoor Future People B.V. steeds in betalingsmoeilijkheden verkeerde. In juni/juli 2010 zouden alle (ca. 65) werknemers/uitzendkrachten zijn ondergebracht bij een payroll bedrijf die de verloning op zich naam. De marge voor Future People B.V. zakte toen van ca. 5 naar 2, maar daartegenover had Future People B.V. minder risico. De marge was echter te laag. Eind 2010 zou een investeerder investeren, die de toezegging niet nakwam. In de wintermaanden hebben veel uitzendkrachten afscheid genomen van Future People B.V. omdat er te weinig werk was, waarna de heer Van der Donk in maart 2011 na onenigheid met de heer Studley ook afscheid nam van Future People B.V. De heer Studley zou niets meer hebben gedaan met Future People B.V., totdat het payroll bedrijf het faillissement van Future People B.V. aanvroeg. 2. Personeel Begin 2011 had Future People B.V. nog 3 werknemers voor de administratie. De heren Studley en Van der Donk stonden ook allebei op de loonlijst. De heer Van der Donk heeft getracht

3 3 afscheid te nemen van de werknemers bij gebrek aan werk en geld. Twee werknemers hebben zelf ontslag genomen en 1 werknemer, de vriendin van de heer Studley, heeft geweigerd afscheid te nemen, waardoor de curator haar heeft ontslagen voor zover dit niet reeds eerder op rechtsgeldige wijze heeft plaatsgevonden. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Future People B.V. beschikt niet over onroerende zaken Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 3.4. Boedelbijdrage Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Aanvankelijk stelde de heer Studley dat Future People B.V. niet over enige bewijsmiddelen zou beschikken. Volgens de balans 2010 en de tussentijdse cijfers 2011 bleek dat er een inventaris zou zijn met een boekwaarde van Een bezoek aan het bedrijfspand leerde dat er inderdaad een eenvoudig kantoormeubilair aanwezig was en een aantal kunstwerken. De heer Studley heeft de kunstwerken inmiddels verwijderd, omdat hij stelt dat deze aan hem in eigendom toebehoren. De heer Studley zal dit nog aantonen. De curator heeft een aantal gegadigden verzocht om biedingen te doen op de inventaris. Inmiddels beschikt de curator over een aantal biedingen en zal op korte termijn de inventaris aan de hoogste bieder verkopen. Daarnaast zou de onderneming nog een scooter hebben, die gestolen zou zijn. Er is geen aangifte van diefstal gedaan. Het is onbekend waar de scooter zich bevindt. 3.6 Verkoopopbrengst Nog onbekend. 3.7 Boedelbijdrage Onbekend.

4 4 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Onbekend. De belastingdienst heeft reeds aangekondigd dat er forse belastingschulden zijn. De belastingdienst heeft tot op heden een vordering ingediend van ,04. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Future People B.V. beschikte niet over voorraden of onderhanden werk. Ten tijde van het vertrek van de heer Van der Donk zou er uitvoerig zijn onderhandeld over een groot project voor lassers in de Eemshaven in Groningen. De opdrachtgever ontkent echter met Future People B.V. te hebben onderhandeld en met de heer Studley of aan de heer Studley gelieerde vennootschappen tot een opdacht te zijn gekomen. De curator onderzoekt dit nog verder. De heer Studley heeft echter in het eerste gesprek met de curator gesteld dat hij zich thans bezighoudt met een onderneming met dezelfde activiteiten als die van Future People B.V Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving Onbekend Verkoopopbrengst Onbekend. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens het overzicht uit de debiteurenadministratie van Future People B.V. bedraagt de debiteurenstand ,75. De grootste debiteur met een schuld ad ,90 is failliet. Enkele kleinere debiteuren stellen een tegenvordering te hebben met de overige debiteuren zullen betalingsregelingen moeten worden getroffen. Daarnaast meent de heer Studley dat de verzekeringspremies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de heer Van der Donk onterecht zijn voldaan door Future People B.V. en dat de heer Van der Donk deze aan de onderneming moet terugbetalen. De curator zal dit nader onderzoeken. De heren Van der Donk en Studley hebben echter ook vorderingen op Future People B.V.

5 5 4.2 Opbrengst Tot op heden nihil. 4.3 Boedelbijdrage De vorderingen van Future People B.V. zijn niet verpand aan de Rabobank. Derhalve zullen de opbrengsten aan de boedel toekomen. 5. Bank/zekerheden 5.1. Vordering van bank(en) De Rabobank Oss heeft een vordering op Future People B.V , Leasecontracten Volgens de bestuurder zijn er geen leasecontracten Beschrijving zekerheden De Rabobank heeft een tweetal rechten van hypotheek op de woonhuizen van de heren Van der Donk en Studley. De aandeelhouders van Future People B.V. zijn ook hoofdelijk aansprakelijk voor het krediet Separatistenpositie De Rabobank zal naar alle waarschijnlijkheid volledig worden voldaan uit de verkoop van de onroerende zaak van de heer Studley welke reeds enige tijd te koop staat. 5.5 Boedelbijdrage 5.6. Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden

6 6 De curator vermoedt dat de heer Studley de activiteiten van Future People B.V. rondom maart 2011 heeft voortgezet vanuit een andere vennootschap. De heer Studley heeft dit niet volledig ontkend. De curator is thans met de heer Studley in overleg over een te vergoeden goodwillprijs. 6.2 Financiële verslaglegging Niet aan de orde. Doorstart 6.3 Beschrijving Een aantal gegadigden had zich bij de curator gemeld met interesse in het klantenbestand en het personeelsbestand. Omdat de activiteiten al minstens 5 maanden zijn gestaakt, kon de curator niet meer in onderhandeling met de gegadigden. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De heer Van der Donk heeft de boekhouding aan de curator overhandigd. De curator onderzoekt de boekhouding alsmede het gevoerde beleid. 7.2 Depot jaarrekening De jaarrekeningen van Future People B.V. zijn gedeponeerd, echter de jaarrekening 2009 is 7 maanden te laat gedeponeerd. 7.3 Goedkeurende verklaring Accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Er is nog niet aangetoond dat aan de stortingsplicht is voldaan. De curator doet nog onderzoek.

7 7 7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator twijfelt over het gevoerde beleid en heeft in ieder geval aanleiding te vermoeden dat de activiteiten rondom maart/april 2011 zijn verhangen naar een andere vennootschap waarna alle verplichtingen en schulden zijn achtergebleven in Future People B.V. De curator doet eerst nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. 7.6 Paulianeus handelen De curator doet nog onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Preferente vordering van de fiscus Er is voor een totaal van ,04 aan preferente vorderingen door de fiscus ingediend 8.3 Preferente vordering van het UWV Er zijn nog geen vorderingen door het UWV ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Nog onbekend. De aanvrager van het faillissement zal mogelijk een preferente vordering indienen. 8.5 Bedrag aantal preferente crediteuren Het bedrag aan voorlopig preferente crediteuren beloopt thans , Aantal concurrente crediteuren Inmiddels hebben 22 crediteuren een concurrente vordering ingediend 8.7 Bedrag aantal concurrente crediteuren Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans , Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Momenteel lopen er geen procedures. 9.2 Aard procedure Niet aan de orde.

8 8 9.3 Stand procedure Niet aan de orde. 9.4 Werkzaamheden Niet aan de orde. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht dat het faillissement binnen een jaar zal worden afgewikkeld Plan van aanpak De curator zal de activa verkopen en de debiteuren incasseren. Vervolgens zal de curator de administratie, het gevoerde beleid en de oorzaken van het faillissement onderzoeken. Daarna zal de curator het faillissement afwikkelen Indiening volgend verslag maart Werkzaamheden Zie Rosmalen, mr. W.M. Welage curator Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekeningen. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of achteraf bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie