Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen."

Transcriptie

1 Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als werknemer voordelen op met betrekking tot het doorvoeren van wijzigingen. Het vertrouwen dat uw opdrachtgever in ons heeft willen wij u zowel letterlijk als figuurlijk terugbetalen. Wij willen u mededelen dat de onderstaande formulieren verplicht ingeleverd dienen te worden bij ons. Door het ontvangen van deze formulieren kan Bloom Payrolling B.V. uw salaris op een efficiënte en correcte wijze uitbetalen. Loonbelastingverklaring Een formulier met bevestiging van uitzending (arbeids- / uitzendovereenkomst), de voorwaarden van uitzending en uw persoonlijke gegevens Een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsdocument (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument). Geen rijbewijs, dit is geen geldig identiteitsdocument. Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Bezoekadres Postadres Bloom Payrolling B.V. Bloom Payrolling B.V. Joseph Schumpeterstraat 10 T.a.v. de administratie 7559 SG Hengelo (Ov) Postbus AL Hengelo (Ov) Algemene gegevens Telefoon; ; Website; Heeft u vragen en/of opmerkingen? Wij zijn via bovenstaande gegevens te bereiken. Met vriendelijke groet, Bloom Payrolling B.V.

2 Bevestiging uitzendovereenkomst Bloom Payrolling B.V. stelt de flexmedewerker ter beschikking aan de opdrachtgever, om onder diens leiding en toezicht en overeenkomstig en arbeids-, rust- en werktijden van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de navolgende voorwaarden. Bloom Payrolling B.V. bevestigt hierbij dat de tewerkstelling van de volgende medewerker. In te vullen door Kandidaat Achternaam Roepnaam Geboortedatum Voorletters Geslacht Geboorteplaats Adres Woonplaats Postcode Telefoon Mobiel Burgerlijke staat Nationaliteit BSN nummer Rekeningnr. Loonbetaling per week Bank t.n.v. per vier weken In te vullen door Opdrachtgever Aanvangsdatum Einddatum Functie Status Tijdelijke medewerker Vakantiekracht Functiegroep Administratief Productie Brutoloon KM vergoeding

3 Op deze uitzendovereenkomst is het uitzendbeding van toepassing. Dit betekent dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt, doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 13 NBBU-cao). De uitzendmedewerker heeft vóór ondertekening van deze uitzendovereenkomst juiste en volledige inlichtingen aan de uitzendonderneming verstrekt over zijn of haar arbeidsverleden in verband met het opvolgend werkgeverschap (artikel 7 NBBU-cao). Met betrekking tot uw arbeidsverleden dient u de onderstaande vragen te beantwoorden! Heeft u in de afgelopen 26 weken bij de opdrachtgever gewerkt? Ja / Nee Zo ja, vermeld dan wanneer u bij de opdrachtgever (dus ook van voor een half jaar geleden) heeft gewerkt en geef daarbij aan wat voor soort contracten u heeft gehad. Hierbij de mogelijkheden Begindatum: Einddatum: Contract: Functie: Begindatum: Einddatum: Contract: Functie: Zodra de medewerker voldoet aan de voorwaarden voor toetreding van de pensioenregeling, zoals opgenomen in artikel 31 NBBU-cao, zal hij deelnemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds STIPP. Op deze uitzendovereenkomst is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing zoals te vinden op De uitzendmedewerker heeft kennis genomen van deze cao, deze kan men terug vinden op de website van de NBBU en/of op Bloom Payrolling B.V. De uitzendonderneming en de medewerker zijn gehouden alle verplichtingen voortvloeiende uit deze cao na te komen. Opdrachtgever heeft de identiteit van de werknemer vastgesteld middels zijn/haar originele identiteitsdocument. Ondergetekenden verklaren met het bovenstaande akkoord te gaan alsmede met het geen op de volgende bladzijden is vermeld. Datum Plaats Naam Werknemer Naam Opdrachtgever Handtekening Handtekening

4 Artikel 1 Deze uitzendovereenkomst fase 1 en 2 duurt een periode van 130 gewerkte weken. Als deze periode is voltooid en de uitzendovereenkomst wordt voortgezet, of als er binnen 26 weken een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan, treedt fase 3 in werking. Artikel 2 A. De uitzendkracht verklaart zich bekend met de volgende feiten: Uitsluitend de uitzendonderneming en niet de inlener is het loon verschuldigd aan de uitzendkracht; De uitzendonderneming reserveert op de uurbeloning voor kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen, vakantiedagen en vakantiebijslag; Aan de uitzendkracht is informatie verstrekt over de verlangde beroepskwalificatie Alle materialen die aan de uitzendkracht ter beschikking zijn gesteld door de uitzendonderneming of inlener blijven hun eigendom. B. De uitzendkracht verklaart zich voorts bekend en akkoord met het volgende: Deze uitzendovereenkomst eindigt van rechtswege als de inlener, om welke reden dan ook, niet langer van uitzendwerk of de uitzendkracht gebruik wil of kan maken. Of doordat de uitzendkracht om welke reden dan ook, daaronder begrepen arbeidsongeschiktheid, niet langer de bedongen arbeid wil of kan verrichten; Elk verzoek van de uitzendkracht tot wijziging van functie, arbeidstijd en overige arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden wordt beoordeeld in het kader van de driehoeksverhouding uitzendkracht/uitzendonderneming/inlener. Dit betekent dat de uitzendonderneming alleen aan een dergelijk verzoek tegemoet kan komen als zowel het bedrijfsbelang van de uitzendonderneming als dat van de inlener daaraan niet in de weg staat; De terbeschikkingstelling van uitzendkracht aan de inlener kan ook door de uitzendonderneming worden beëindigd, als dit naar het oordeel van de uitzendonderneming noodzakelijk is met het oog op de bedrijfsvoering van de uitzendonderneming en/ of met het oog op een goed (anticiperend) personeelsbeleid. C. De uitzendkracht is jegens de uitzendonderneming verplicht: zijn/haar functie naar beste weten en kunnen uit te oefenen en de opdrachten zorgvuldig en met grote ijver uit te voeren; geheimhouding te bewaren omtrent al hetgeen de uitzendkracht bij de uitoefening van zijn/haar functie bekend wordt en waarvan de uitzendkracht redelijkerwijze kan vermoeden, dat bekendmaking daarvan de uitzendonderneming of de inlener schade kan toebrengen; Bij het verrichten van de werkzaamheden daarvoor bestemd werkmateriaal en/of werkkleding te gebruiken, als dit in de bedrijfstak van de inlener gebruikelijk is en/of de wens daarvan kenbaar wordt gemaakt; de uitzendonderneming direct op de hoogte te stellen als de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met de inlener aan gaat;

5 om gedurende de arbeidstijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen en deze desgevraagd aan bevoegde personen ter inzage te verstrekken. Artikel 3 Bij ziekte informeert de uitzendkracht onverwijld, maar in ieder geval vóór 8.00 uur, de inlener alsmede de uitzendonderneming; De uitzendkracht machtigt de uitvoerder van de aanvullende Ziektewetverzekering en het UWV, om gebruik te maken van de administratieve gegevens, verband houdende met ziekteperiode(n) van de uitzendkracht die bij het UWV bekend zijn, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de aanvullende Ziektewetverzekering (artikel 25 lid 1 sub a NBBU-cao).

6 Werkwijze Bloom Payrolling B.V. De wijze die Bloom Payrolling B.V. hanteert met betrekking tot het uitbetalen van het salaris aan de medewerkers. Zowel Bloom als de werknemer dienen zich hier aan te houden om zo de administratie transparant en efficiënt te laten verlopen. Uitbetaling Bloom Payrolling B.V. verwerkt en verloont de door u gewerkte uren wekelijks op dinsdag. In de week volgend op de gewerkte week wordt uw salaris uitgekeerd met inhouding van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De salaris betalingen krijgen een kenmerk mee: Salaris week **. Het week nummer correspondeert met de week waarin de uren zijn gewerkt. Per ontvangt u iedere week een loonstrook. Heeft u geen adres dan ontvangt u eens per week uw loonstrook per regulier post. Het kan zijn dat de werkgever het werkurenbriefje voor u invult of automatisch uw gewerkte uren aan Bloom Payrolling B.V. doorgeeft. Uw verdiensten kunt u dan controleren op de loonstrook. Tevens dient zowel de werkgever, werknemer als Bloom een lijst te hebben van het urenbriefje. Urenbriefjes De urenbriefjes dienen wekelijks ingeleverd te worden bij Bloom Payrolling B.V. Het opsparen van de urenbriefjes kan leiden tot onjuiste betalingen en handelingen. Dit kan als gevolg hebben dat er ten onrechte uitkeringen van reserveringen worden gedaan. Vul het werkurenbriefje zo volledig mogelijk in. Vermeld altijd alleen de gewerkte uren, dus geen pauze of lunch. Invul voorbeeld voor gewerkte uren: 7 uur en een kwartier = 7,25 7 en een half uur = 7,50 7 uur en drie kwartier = 7,75

7 Ziekmelding Bij ziekte dient de werknemer zowel Bloom Payrolling B.V. als het bedrijf waar u actief bent hiervan op de hoogte te stellen. Dit dient u persoonlijke voor uur te hebben gedaan. In dit geval heeft de organisatie waar u aan het werk bent de hoogste prioriteit. Middels u persoonlijk niet in staat bent u zelf ziek te melden moet hier een goede reden voor zijn. Niet of te laat ziekmelden is onacceptabel. Wanneer u tijdens het werk ziek wordt dient u dit te melden aan uw leidinggevende. In overleg met hem worden er verdere acties ondernomen, tevens bent u zelf verantwoordelijk Bloom Payrolling B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Bij ziekte heeft u 2 wachtdagen waarover geen ziektegeld wordt betaald. Ter compensatie wordt hier wekelijks een deel aan uw loon toegevoegd in de vorm van wachtdagcompensatie. Werkhervatting Bij ziekte, dient u alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk het werk te hervatten. De overige activiteiten mogen uw genezing niet belemmeren. Zodra u het werk weer kunt hervatten dient u dit zowel bij Bloom Payrolling B.V. als bij de organisatie waar u aan het verwerk bent te vermelden. Indien het mogelijk is dat u gedeeltelijk- of vervangende werkzaamheden kunt verrichten dient dit gemeld te worden. Declaraties Indien u kosten met betrekking tot uw werk heeft gemaakt, mag u deze declareren indien uw opdrachtgever hier vooraf mee ingestemd heeft. Hierbij gaat het om zakelijke kosten die u gereden heeft met uw eigen auto, kosten van het openbaar vervoer en overige werkgerelateerde kosten. Indien u gaat declareren moet u dit doen via een declaratieformulier of urenbriefje. Hieronder staande de desbetreffende formulieren. Deze kunt u aanvragen bij de administratie van Bloom Payrolling B.V. Een declaratieformulier kosten openbaar vervoer Een declaratieformulier zakelijke kilometers Een declaratieformulier overige onkosten

8 Maakt u gebruik van de OV-chipkaart en wilt u de reiskosten declareren, dan moet u bij het declaratieformulier transactieoverzichten aanleveren. Die overzichten kunt u na inloggen vinden op de website van Markeer de ritten die u hebt gebruikt voor uw werk. Zonder deze overzichten kunnen wij uw reiskosten niet vergoeden. Het is vooral belangrijk dat u reist met een persoonlijke OV-chipkaart en niet met een anonieme, anders kunt u niet inloggen op de website voor de overzichten. Goed om over na te denken voordat u een OV-chipkaart aanschaft. Bonnen van het opladen van de OV-chipkaart kunt u niet gebruiken om uw reiskosten te declareren, deze vertegenwoordigen niet het afgelegde traject. Beloning De hoogte van het loon wordt bepaald door de opdrachtgever. Uw beloning per uur bestaat uit een bruto uurloon exclusief reserveringen en reiskosten. Bloom Payrolling B.V. is wettelijk en conform de CAO voor uitzendkrachten verplicht een uurloon exclusief reserveringen, vakantiegeld, vakantiedagen en kortverzuim toeslag uit te betalen. Uw reserveringen worden na salarisverwerking berekend en aan uw reserveringstegoed toegevoegd. U kunt op uw loonstrook aflezen wat u inmiddels aan reservering heeft opgebouwd. Een verzoek tot uitbetaling van uw reserveringen moet u per of schriftelijk indienen bij Bloom Payrolling B.V. en is mogelijk in de volgende situaties: Indien u uw loon bij een niet volledig gewerkte week (in verband met opgenomen snipper- en of vakantiedagen) of bij het beëindigen van uw dienstverband wenst aan te vullen met de opgebouwde reserveringen Vakantiedagen. Wij adviseren u het verzoek tot uitbetaling niet in een door u gewerkte week te doen. Dit in verband met hogere fiscale inhoudingen. Indien u, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan de dokter of tandarts, uw loon wenst aan te vullen met de opgebouwde reserveringen Kort verzuim. Conform de CAO wordt de nog niet uitgekeerde reserveringen kort verzuim automatisch in de eerste week van juni uitgekeerd Indien een dag waarop u normaal gesproken zou werken een nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van dit gemiste uurloon aangevuld uit de reserveringen Feestdagen. Zolang u werkzaam bent als uitzendkracht voor een organisatie wordt uw vakantiegeld automatisch in de laatste week van mei door Bloom Payrolling B.V. uitbetaald. Bij een afwezigheid van 6 weken worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. In beide gevallen hoeft u geen schriftelijk verzoek bij Bloom Payrolling B.V. in te dienen.

9 Arbochecklist Zorg dat u weet bij wie u terecht kunt als u vragen heeft over arbo zaken Als het bedrijf waar u werkzaamheden gaat verrichten niets vertelt over de arbeidsomstandigheden en geen voorlichting- en instructiematerialen laat zien, vraag dan of er informatie en/of huisregels beschikbaar zijn. Als er speciale aandachtpunten zijn met betrekking tot uw werkzaamheden, bijvoorbeeld zwaar werk, lang werken achter een beeldscherm, veel zittend werk, agressieve klanten enzovoort, vraag dan op de procedures/instructies. Als u persoonlijke beschermingsmiddelen nodig heeft als u bijvoorbeeld gaat werken met gevaarlijke stoffen, vraag dan of deze beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld worden door de opdrachtgever of hoe u aan deze beschermingsmiddelen kunt komen. Als er speciale veiligheidsdiploma s of certificaten vereist zijn voor het uitvoeren van uw werkzaamheden, zorg dan dat u deze papieren bij u hebt of treedt in overleg met de opdrachtgever om er voor te zorgen dat u in het bezit komt van deze papieren. Wees voorzichtig en houdt het bovenstaande in acht, voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen. Bij twijfel of vragen neemt u dan altijd eerst contact met uw opdrachtgever, indien u er niet uitkomt met de opdrachtgever neem dan contact op met de administratie van Bloom. Wij zorgen er dan voor dat u voorzien wordt van uitgebreide informatie met betrekking tot de arbo regels en dergelijke. Want voor ons geldt net zo goed als voor u, veiligheid gaat voor alles. Sociale Verzekeringen Middels de verloning door Bloom Payrolling B.V., bouwt u rechten op met betrekking tot sociale verzekeringen. Werkloosheiduitkering Indien u onvrijwillig werkloos dreigt te worden of wordt kunt u aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering mits u voldoet aan de daarvoor wettelijk gestelde eisen. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centrum voor Werk en Inkomen.

10 Basisverzekering Het is uw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering af te sluiten. Bloom draagt zorg voor de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage op uw loon en de wettelijke inkomensafhankelijke werknemersinhouding op uw loon en de uiteindelijke afdracht hiervan aan het UWV/belastingdienst. Het kan zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Als u in het buitenland woont en u werkt in Nederland, bent u verplicht om een basisverzekering bij een Nederlandse verzekeraar af te sluiten. U betaalt premie in Nederland en heeft mogelijk recht op zorgtoeslag. Dit laatste is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U kunt zowel in Nederland als in uw woonplaats naar de dokter of andere zorgverlener. Voor het declareren van uw kosten maakt het wel uit of u in een EU/EER- of verdragsland zorgkosten heeft gemaakt. Meer informatie hierover op omdat u in Nederland werkt, bent u ook verzekerd voor de AWBZ. Opbouw formeel arbeidsverleden Bloom Payrolling B.V. verloont, berekent en betaalt voor u uw premies voor diverse sociale verzekeringswetten. Dit heeft voor u als voordeel dat u een formeel arbeidsverleden opbouwt, dat als grondslag wordt gebruikt voor onder andere de bepaling van het recht op werkloosheidsuitkering. Pensioenfonds De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. U wordt verplicht deelnemer als u 21 jaar of ouder bent en bij ons 26 weken heeft gewerkt. Indien u reeds bij een uitzendorganisatie de referte-eis heeft behaald zullen wij uw deelnemersschap voortzetten. U dient dan het statusoverzicht dat u van de uitzendorganisatie heeft gekregen op te sturen. Meer informatie over pensioenregeling vindt u op de site van STiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) Legitimatie op de werkvloer Als u aan het werk bent moet u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u hebben. Op uw werk heeft u een identificatieplicht. Bij controles van bijvoorbeeld de arbeidsinspectie moet u zich kunnen identificeren met uw originele identiteitbewijs. In deze situatie mag u ook gebruik maken van het Nederlandse rijbewijs

11 Jaaropgave Voor uw belastingaangifte heeft u een jaaropgave nodig. Indien u geen volledig jaar hebt gewerkt kunt u ook loonbelasting terug vragen. Dit dient u te doen middels het invoeren van uw belastingaangifte. Bloom Payrolling B.V. stuurt u uiterlijk in februari van het nieuwe jaar uw jaaropgave op. Houdt Bloom dus op de hoogte van het adres waar zij de jaaropgave naar toe moet zenden. Vergeet daarom niet bij een verhuizing ook Bloom een adreswijziging te sturen. Wijzigingen Is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Stel Bloom Payrolling B.V. hiervan op de hoogte. Dit dient u te doen via een wijzigingsformulier. Deze kan u opvragen bij de administratie van Bloom Payrolling B.V. Privacy Met betrekking tot privacygevoelige informatie zal Bloom Payrolling B.V. zorgvuldig te werk gaan. Uw gegevens zijn vertrouwelijk en zullen alleen intern bij Bloom Payrolling B.V. worden gehanteerd en niet naar buiten worden uitgedragen. Dit vertrouwen verwachten wij ook van uw kant. Bij vragen lees eerst de bovenstaande punten. Mocht het u nog niet duidelijk zijn, bel gerust naar de administratie van Bloom. Wij wensen u veel succes met uw nieuwe Job! Bloom Payrolling B.V.

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V.

www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. www.covebo.nl Algemene Voorwaarden Covebo B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Covebo B.V. (hierna: Covebo

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van WELLER Personeel b.v. (hierna: WELLER ) voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave 5617 [040] BC Torenallee Eindhoven 8200398 info@mettom.nl www.mettom.nl Inleiding op de Algemene Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Payrolling Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

WegMoo BV. Kampsestraat 27 6657AABoven-Leeuwen. Uitzendorganisatie

WegMoo BV. Kampsestraat 27 6657AABoven-Leeuwen. Uitzendorganisatie WegMoo BV Kampsestraat 27 6657AABoven-Leeuwen Uitzendorganisatie SNA geregistreerd met NEN 400-1 NBBU lid admin@wegmoo.nl TEL 0487-507798 GSM 06-14425384 ABN 60.89.29.042 KvK Tiel 56973055 BTW 852385043B.01

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) 60 20 170 F.

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie