Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 S O V V B Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf

2 Het opleidingsfonds voor het Slagersbedrijf (Sovvb) verleent aan werkgevers en werknemers in de slagersbranche subsidie voor de kosten van vele opleidingen, cursussen en trainingen. Op 1 januari 2014 zijn bepaalde subsidievoorwaarden gewijzigd. Hierna wordt inzicht gegeven in de verschillende subsidiemogelijkheden en de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden geldend van 1 januari 2014 t/m 31 december BBL/deeltijd BOL-opleidingen Soort opleiding Start/Afronding opleiding tussen Subsidiabele kosten Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling BBL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma BBL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma BBL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma Deeltijd BOL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma 2

3 HOOFDSTUK I Subsidievoorwaarden leerweg BBL/BOL (maximaal MBO-niveau 4 WEB) voor slagersbedrijven Attentie: Op centrale slagerijen behorend tot een supermarktketen en supermarkten met slagerijpersoneel zijn de bepalingen in hoofdstuk II van toepassing. Soort opleidingen Wanneer subsidie 1. Er wordt subsidie verleend voor BBL-/deeltijd BOL-opleidingen op MBO-niveau 1 t/m 4 WEB, te weten: a. Niveau 1 assistent medewerker slagerij; b. Niveau 2 verkoopmedewerker slagerij; c. Niveau 2 productiemedewerker slagerij; d. Niveau 3 winkelslager; e. Niveau 3 slager-worstmaker; f. Niveau 3 slager-traiteur; g. Niveau 3 chef winkelslager; h. Niveau 4 slagerondernemer. Uitvoerder opleidingen 7. Subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1 is begonnen. 8. Subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 een opleiding zoals vermeld onder punt 1, door het behalen van het diploma, heeft afgerond. 9. Diplomasubsidie kan worden verkregen als de werknemer in 2014 een diploma heeft behaald voor een opleiding zoals vermeld onder punt Er wordt subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, als de vakinstelling SVO deze opleiding uitvoert of heeft uitgevoerd. Cao en premiebetaling 3. Er wordt subsidie aan een slagersbedrijf (hierna de werkgever), zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, verleend, als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 4. Er wordt subsidie aan een werknemer, zijnde een werknemer in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, verleend, als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 5. Er wordt subsidie aan de werkgever verleend, indien de werkgever voor alle bij hem in dienst zijnde werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf, vanaf datum aanvang dienstverband premie VOS aan de stichting VOS afdraagt en blijft afdragen zolang het dienstverband voortduurt. Voor wie is de subsidie bestemd 10. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 11. De subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 12. De diplomasubsidie is bestemd voor de werkgever. Als een leerling tijdens de opleiding 2 of meer leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie verdeeld tussen deze leerbedrijven naar rato van de duur van het dienstverband. Subsidiabele kosten 6. De volgende kosten, verbonden aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1, zijn in 2014 subsidiabel: a. Cursusgeld; b. Examenmaterialen; c. Boeken; d. Materialen. 3

4 Hoogte van de subsidie 13. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in % van het cursusgeld en de kosten van examenmaterialen. 14. De subsidie voor boeken en materialen (bm), niet zijnde examenmaterialen, bedraagt in % van de kosten van boeken en materialen tot het volgende maximum: a. Subsidie bm assistent medewerker slagerij niveau 1: maximaal subsidiebedrag 215 b. Subsidie bm verkoopmedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 736 c. Subsidie bm productiemedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 696 d. Subsidie bm winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 763 e. Subsidie bm slager-worstmaker niveau 3: maximaal subsidiebedrag 642 f. Subsidie bm slager-traiteur niveau 3: maximaal subsidiebedrag 570 g. Subsidie bm chef winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 457 h. Subsidie bm slagerondernemer niveau 4: maximaal subsidiebedrag De subsidie voor het behalen van het diploma bedraagt in per diploma. Subsidieaanvraag 16. De subsidieaanvraag voor cursusgeld en examenmaterialen dient uiterlijk 12 weken na aanvang van de opleiding van de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. Een subsidieaanvraag kan niet worden ingediend, indien de vakinstelling SVO de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1 rechtstreeks aan Sovvb factureert. 17. De subsidieaanvraag voor boeken en materialen dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma aan de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. Een subsidieaanvraag kan niet worden ingediend, indien de vakinstelling SVO de kosten voor boeken en materialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1 rechtstreeks aan Sovvb factureert. 18. In verband met de controle op premieafdracht VOS dient de werkgever desgevraagd een afschrift van de meest recente van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. ontvangen periodieke premiefactuur in het bezit te stellen van Sovvb. 19. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient het slagersbedrijf, zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 20. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de werkgever dan wel werknemer desgevraagd een kopie van de premiefactuur zoals vermeld onder punt 18 (dit geldt alleen voor een subsidieaanvraag door de werkgever), een kopie van het diploma, een kopie van alle SVO-facturen en een kopie van alle betalingsbewijzen betrekking hebbend op het cursusgeld, de examenmaterialen, boeken en materialen in het bezit te stellen van Sovvb. 21. Pas na ontvangst van alle benodigde documenten, nodig voor een rechtmatige beoordeling van de subsidieaanvraag, besluit het bestuur van Sovvb of er wel of geen subsidie wordt verleend. Uitbetaling subsidie 22. De uitbetaling van de subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidiebetaling naar rato plaats. 23. De uitbetaling van de subsidie voor boeken en materialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling en subsidiebetaling naar rato plaats. 4

5 24. De uitbetaling van de diplomasubsidie vindt plaats aan de werkgever. Geen recht op subsidie 25. Er wordt geen subsidie voor cursusgeld, examenmaterialen, boeken en materialen verleend aan de werkgever en de werknemer, indien de vakinstelling SVO de kosten voor cursusgeld, examenmaterialen, boeken en materialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1 volledig en rechtstreeks aan Sovvb heeft gefactureerd. 26. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf, zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf. 27. Indien een slagersbedrijf, zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een bbl-opleiding, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 28. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen. 29. Er wordt geen subsidie verleend voor toetskosten/examenkosten. 30. Er wordt geen tegemoetkoming in de reiskosten gegeven. 31. Er wordt geen subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder 1, indien voor deze opleiding ESF-subsidie wordt verkregen. 32. Er wordt geen subsidie verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 33. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in dit hoofdstuk. Informatieverstrekking 34. De werkgever en de werknemer verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals vermeld in dit hoofdstuk. Incompany 35. De hiervoor genoemde punten 1 t/m 34 zijn ook van toepassing op opleidingen zoals vermeld onder punt 1 die incompany door de vakinstelling SVO worden gegeven. Centrale slagerij en supermarkt met slagerijpersoneel 36. In afwijking van het gestelde in de hiervoor vermelde punten 1 t/m 35 geldt voor centrale slagerijen behorend tot een supermarktketen en voor supermarkten met slagerijpersoneel het gestelde in hoofdstuk II van deze subsidieregeling. Uitvoering Administrateur van de stichting VOS is Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. handelend onder de naam Syntrus Achmea ( ). De administratieve uitvoering van de subsidieregeling inzake BBLopleidingen en deeltijd BOL-opleidingen vindt plaats door de BBLsubsidieadministratie (mevrouw C. Hogeboom, ). Vapro Er worden géén subsidies verleend voor BBL-opleidingen van de Vapro (procesindustrie), tenzij het bestuur van Sovvb hiertoe, naar aanleiding van een verzoek van de werkgever, besluit. Een verzoek tot subsidiëring van een BBL-opleiding dient tenminste 1 maand vóór aanvang van de opleiding te worden ingediend bij Sovvb. Op de BBL-opleidingen van de Vapro gelden dezelfde subsidies en voorwaarden als voor de opleidingen zoals vermeld onder punt 1 van dit hoofdstuk. 5

6 HOOFDSTUK II Subsidievoorwaarden leerweg BBL/BOL (maximaal MBO-niveau 4 WEB) voor centrale slagerijen behorend tot een supermarktketen en voor supermarkten met slagerijpersoneel Soort opleidingen 1. Er wordt subsidie verleend voor BBL-/deeltijd BOL-opleidingen op MBO-niveau 1 t/m 4 WEB, te weten: a. Niveau 1 assistent medewerker slagerij; b. Niveau 2 verkoopmedewerker slagerij; c. Niveau 2 productiemedewerker slagerij; d. Niveau 3 winkelslager; e. Niveau 3 slager-worstmaker; f. Niveau 3 slager-traiteur; g. Niveau 3 chef winkelslager; h. Niveau 4 slagerondernemer. Uitvoerder opleidingen 2. Er wordt subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, als de vakinstelling SVO deze opleiding uitvoert of heeft uitgevoerd. Cao en premiebetaling 3. Er wordt subsidie aan een centrale slagerij (hierna de werkgever), zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, en een supermarkt met slagerijpersoneel (hierna de werkgever) verleend als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 4. Er wordt subsidie aan een werknemer verleend als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 5. Er wordt subsidie aan de werkgever verleend, indien de werkgever voor alle bij hem in dienst zijnde werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf, vanaf datum aanvang dienstverband premie VOS aan de stichting VOS afdraagt en blijft afdragen zolang het dienstverband voortduurt. Wanneer subsidie 7. Subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1 is begonnen. 8. Subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 een opleiding zoals vermeld onder punt 1, door het behalen van het diploma, heeft afgerond. 9. Diplomasubsidie kan worden verkregen als de werknemer in 2014 een diploma heeft behaald voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1. Voor wie is de subsidie bestemd 10. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 11. De subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 12. De diplomasubsidie is bestemd voor de werkgever. Als een leerling tijdens de opleiding 2 of meer leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie verdeeld tussen deze leerbedrijven naar rato van de duur van het dienstverband. Subsidiabele kosten 6. De volgende kosten, verbonden aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1, zijn in 2014 subsidiabel: a. Cursusgeld; b. Examenmaterialen; c. Boeken; d. Materialen. 6

7 Hoogte van de subsidie 13. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in % van resp. het cursusgeld en de kosten van examenmaterialen exclusief btw. 14. De subsidie voor boeken en materialen (bm), niet zijnde examenmaterialen, bedraagt in % van de kosten van boeken en materialen exclusief btw tot het volgende maximum: a. Subsidie bm assistent medewerker slagerij niveau 1: maximaal subsidiebedrag 215 b. Subsidie bm verkoopmedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 736 c. Subsidie bm productiemedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 696 d. Subsidie bm winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 763 e. Subsidie bm slager-worstmaker niveau 3: maximaal subsidiebedrag 642 f. Subsidie bm slager-traiteur niveau 3: maximaal subsidiebedrag 570 g. Subsidie bm chef winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 457 h. Subsidie bm slagerondernemer niveau 4: maximaal subsidiebedrag De subsidie voor het behalen van het diploma bedraagt in per diploma. Subsidieaanvraag 16. In verband met de controle op premieafdracht VOS dient de werkgever bij zijn subsidieaanvraag een afschrift van de meest recente van Syntrus Achmea Pensioenbeheer ontvangen periodieke premiefactuur in het bezit te stellen van Sovvb. 17. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, en de supermarkt met slagerijpersoneel, een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 18. Voor de beoordeling van het recht op subsidie voor cursusgeld, examenmaterialen, boeken en materialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, dient de werkgever een subsidieaanvraag in het bezit te stellen van Sovvb. De subsidieaanvraag bestaat uit een brief met daarin vermeld het verzoek om subsidie met als bijlagen een kopie van de premiefactuur zoals vermeld onder punt 16 en een kopie van alle SVO-facturen en betalingsbewijzen betrekking hebbend op het cursusgeld, de examenmaterialen, boeken en materialen. 19. De werkgever dient, voor de beoordeling van het recht op diplomasubsidie voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, een subsidieaanvraag in het bezit te stellen van Sovvb. De subsidieaanvraag bestaat uit een brief met daarin vermeld het verzoek om subsidie met als bijlagen een kopie van de premiefactuur zoals vermeld onder punt 16 en een kopie van het diploma. 20. De subsidieaanvraag kan op de volgende manieren worden verstuurd: Per post naar : Sovvb, Postbus 516, 3990 GH Houten Per fax naar : Per mail naar : 21. De subsidieaanvraag voor cursusgeld en examenmaterialen dient uiterlijk 12 weken na aanvang van de opleiding van de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. 22. De subsidieaanvraag voor boeken en materialen dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma aan de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. 23. De subsidieaanvraag voor diplomasubsidie dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma aan de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. 24. Pas na ontvangst van alle benodigde documenten, nodig voor een rechtmatige beoordeling van de subsidieaanvraag, besluit het bestuur van Sovvb of er wel of geen subsidie wordt verleend. 7

8 Uitbetaling subsidie 25. De uitbetaling van de subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidiebetaling naar rato plaats. 26. De uitbetaling van de subsidie voor boeken en materialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling en subsidiebetaling naar rato plaats. 27. De uitbetaling van de diplomasubsidie vindt plaats aan de werkgever. 28. Als een leerling tijdens de opleiding 2 of meer leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie verdeeld tussen deze leerbedrijven naar rato van de duur van het dienstverband en aldus uitbetaald. Geen recht op subsidie 29. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 30. Indien een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een bbl-opleiding, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 31. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen. 32. Er wordt geen subsidie verleend voor toetskosten/examenkosten. 33. Er wordt geen tegemoetkoming in de reiskosten gegeven. 34. Er wordt geen subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder 1, indien voor deze opleiding ESF-subsidie wordt verkregen. 35. Er wordt geen subsidie verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 36. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. Informatieverstrekking 37. De werkgever en de werknemer verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. Incompany 38. De hiervoor genoemde punten 1 t/m 37 zijn ook van toepassing op opleidingen zoals vermeld onder punt 1 die incompany door de vakinstelling SVO worden gegeven. Uitvoering Administrateur van de stichting VOS is Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. handelend onder de naam Syntrus Achmea ( ). De administratieve uitvoering van de subsidieregeling inzake BBL-opleidingen en deeltijd BOL-opleidingen vindt plaats door de BBL-subsidieadministratie (mevrouw C. Hogeboom, ). Vapro Er worden géén subsidies verleend voor BBL-opleidingen van de Vapro (procesindustrie), tenzij het bestuur van Sovvb hiertoe, naar aanleiding van een verzoek van de werkgever, besluit. Een verzoek tot subsidiëring van een BBL-opleiding dient tenminste 1 maand vóór aanvang van de opleiding te worden ingediend bij Sovvb. Op de BBLopleidingen van de Vapro gelden dezelfde subsidies en voorwaarden als voor de opleidingen zoals vermeld onder punt 1 van dit hoofdstuk. 8

9 Cursussen Soort opleiding Divers Divers Start opleiding tussen t/m t/m Subsidiabel Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling Cursuskosten Verleturen (= betaald loon over de door de werknemer gevolgde cursusuren) 75% van de cursuskosten excl. btw, met een maximumbedrag van 345,- per deelnemer per cursus Betaald bruto uurloon x aantal gevolgde cursusuren. Na afronding van de cursus Na afronding van de cursus Subsidie voor werknemer Subsidie voor werkgever X X HOOFDSTUK III Subsidievoorwaarden cursussen 1. Onder cursus wordt tevens verstaan training en opleiding met uitzondering van de leergang Succesvol ondernemen, de training praktijkopleider, de BBL/BOL-opleidingen en EVC-trajecten. 2. Onder de cursus Traiteur thema trainingen wordt verstaan de branchespecifieke cursus, zoals die door SVO is ontwikkeld, niet zijnde een BBL/BOL-opleiding. 3. Per bedrijf komen maximaal vier trainingen van de cursus Traiteur thema trainingen voor subsidie in aanmerking. 4. Subsidie voor de verleturen en de cursuskosten van een afgeronde cursus wordt uitsluitend toegekend, indien sprake is van een functiegebonden cursus. Onder een functiegebonden cursus wordt verstaan een cursus die een directe relatie heeft met de activiteiten/ taken van het beroep of de functie zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst van de medewerker. 5. In afwijking van het gestelde onder punt 4 wordt er geen subsidie voor verleturen en cursuskosten verleend voor een cursus, die een raakvlak heeft met het voorkomen, handhaven en terugdringen van ziekteverzuim, re-integratie zieke werknemers en WAO/WIA-uitkeringsgerechtigden en arbeidsomstandigheden. 6. Subsidie voor de verleturen en de cursuskosten wordt uitsluitend toegekend aan een cursus op maximaal MBO-niveau. 7. Subsidie voor de verleturen en de cursuskosten van een afgeronde cursus wordt uitsluitend toegekend als de cursus is gevolgd bij een erkend opleidings- of trainingsinstituut of een erkende opleider. 8. Om voor subsidie voor verleturen en cursuskosten in aanmerking te komen dient de cursus een omvang te hebben van minimaal 1 dagdeel. 9. Een subsidieaanvraag wordt alleen na afronding van de cursus en de betaling van de cursuskosten in behandeling genomen. 10. Er wordt geen subsidie verleend voor interne bedrijfsopleidingen. 11. Er wordt geen subsidie voor verleturen en cursuskosten verleend voor een cursus, die voortvloeit uit algemene, niet vakgerichte wettelijke verplichtingen (bijv. BHV/EHBO/preventiemedewerker). 12. Er wordt alleen subsidie voor verleturen en cursuskosten verleend als de Cao voor het Slagersbedrijf op de werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan de cursus, van toepassing is en voor de werknemer premie VOS aan de stichting VOS wordt afgedragen. 13. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer, zijnde de deelnemer aan de cursus, niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. 14. Voor wat betreft de verleturen heeft een werkdag conform de Cao voor het Slagersbedrijf 7,6 arbeidsuren en is wat betreft het aantal te vergoeden verleturen het gestelde in de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing. 15. Voor wat betreft de verleturen wordt de subsidie berekend op basis van het bruto uurloon van de werknemer exclusief de werkgeversdelen sociale premies en diens aanwezigheid tijdens de cursus. Om de aanwezigheid van de cursist te kunnen aantonen dient bij de subsidieaanvraag een door het opleidingsinstituut of de opleider en de cursist getekende presentielijst te worden gevoegd. 16. Subsidie voor de verleturen kan worden verkregen, zolang de Cao voor het Slagersbedrijf van kracht is, tenzij het bestuur anders beslist. 17. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de aanvrager, zijnde het slagersbedrijf of de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, dan wel de supermarkt met slagerijpersoneel een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 18. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 19. Indien een slagersbedrijf of centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een cursus, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 20. Er wordt voor een cursus géén subsidie verleend, indien voor dezelfde cursus ESF-subsidie wordt verkregen. 21. Er wordt geen subsidie verleend voor een cursus, die niet voldoet aan de statutaire doelstellingen van Sovvb. 22. Er wordt geen subsidie verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 23. De werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan de cursus, verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. 24. De hiervoor genoemde punten 1 t/m 23 zijn ook van toepassing op cursussen die incompany worden gegeven. Bij incompanycursussen dient de werkgever een kopie van de getekende offerte, de facturen en de betalingsbewijzen in het bezit van Sovvb te stellen. Deze documenten behoeven de goedkeuring van Sovvb. 25. Het Aanvraagformulier Subsidie Cursussen voor een in de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 gestarte cursus dient uiterlijk 31 maart 2014 in het bezit te zijn van Sovvb te Rijswijk. Na 31 maart 2014 ingediende subsidieaanvragen over 2014 worden niet meer in behandeling genomen. 26. Het Aanvraagformulier Subsidie Cursussen wordt regelmatig geactualiseerd. Alleen een geldig aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Sovvb, of 9

10 EVC-trajecten Soort traject Start traject tussen Subsidiabel Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling Subsidie voor werknemer Subsidie voor werkgever EVC t/m Trajectkosten Maximaal 300 per deelnemer per volledig Na afronding uitgevoerd EVC-traject. van het traject X HOOFDSTUK IV Subsidievoorwaarden EVC-trajecten 1. Onder een EVC-traject wordt verstaan een traject in het kader van Elders Verworven Competenties. 2. Er wordt alleen subsidie verleend als de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is op de werkgever en werknemer, zijnde de deelnemer aan een EVC-traject, en voor de deelnemer premie VOS aan de stichting VOS wordt afgedragen. 3. Er wordt pas subsidie verleend na afronding van het traject. 4. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen. 5. Er wordt voor een EVC-traject géén subsidie verleend, indien voor hetzelfde traject ESF-subsidie wordt verkregen. 6. Subsidie voor de trajectkosten van een afgerond EVC-traject wordt uitsluitend toegekend, indien sprake is van een functiegebonden traject. Onder een functiegebonden traject wordt verstaan een traject die een directe relatie heeft met de activiteiten/taken van het beroep of de functie zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst van de medewerker. 7. Subsidie voor de trajectkosten van een afgerond EVC-traject wordt toegekend, indien het EVC-traject is gevolgd tijdens de stageperiode zoals afgesproken in de protocollaire bepalingen zoals opgenomen in de Cao voor het Slagersbedrijf Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de aanvrager, zijnde het slagersbedrijf of de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, dan wel de supermarkt met slagerijpersoneel een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 9. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 10. Indien een slagersbedrijf of centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een EVC-traject, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 11. Er wordt geen subsidie voor een EVC-traject verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 12. Er wordt geen subsidie verleend voor een EVC-traject, die niet voldoet aan de statutaire doelstellingen van Sovvb. 13. Een subsidieaanvraag wordt alleen na afronding van het traject en de betaling van de trajectkosten in behandeling genomen. 14. De werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan een EVC-traject, verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. 15. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer, zijnde de deelnemer aan een EVC-traject, niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. 16. Het Aanvraagformulier Subsidie EVC-trajecten voor een in de periode t/m gestart EVC-traject dient uiterlijk in het bezit te zijn van Sovvb te Rijswijk. Na ingediende subsidieaanvragen over de periode 2011 worden niet meer in behandeling genomen. 17. Het Aanvraagformulier Subsidie EVC-trajecten wordt regelmatig geactualiseerd. Alleen een geldig aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Sovvb, of 10

11 Leergang Succesvol Ondernemen Soort leergang Start opleiding tussen Subsidiabel Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling Subsidie voor werknemer Subsidie voor werkgever Succesvol ondernemen t/m Modulekosten 60% van de kosten excl. btw per deelnemer per module Na afronding van de module X Succesvol ondernemen t/m Verleturen (= betaald loon over de door de werknemer gevolgde cursusuren) Betaald bruto uurloon x aantal gevolgde cursusuren. Na afronding van de module X HOOFDSTUK V Subsidievoorwaarden Leergang Succesvol Ondernemen 1. Onder de leergang Succesvol ondernemen wordt verstaan de branchespecifieke leergang Succesvol ondernemen, bestaande uit een aantal modules, zoals die door SVO is ontwikkeld. 2. Er wordt voor modules uit de leergang géén subsidie verleend, indien voor de modules ESF-subsidie wordt verkregen. 3. Een subsidieaanvraag wordt alleen na afronding van een module en de betaling van de modulekosten in behandeling genomen. 4. Er wordt alleen subsidie voor verleturen en modulekosten verleend als de Cao voor het Slagersbedrijf op de werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan een module, van toepassing is en voor de werknemer premie VOS aan de stichting VOS wordt afgedragen. 5. Er wordt geen subsidie voor verleturen en modulekosten verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 6. Voor wat betreft de verleturen heeft een werkdag conform de Cao voor het Slagersbedrijf 7,6 arbeidsuren en is wat betreft het aantal te vergoeden verleturen het gestelde in de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing. 7. Voor wat betreft de verleturen wordt de subsidie berekend op basis van het bruto uurloon van de werknemer en diens aanwezige uren tijdens de module. 8. Subsidie voor de verleturen kan worden verkregen, zolang de Cao voor het Slagersbedrijf van kracht is, tenzij het bestuur anders beslist. 9. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de aanvrager, zijnde het slagersbedrijf of de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, dan wel de supermarkt met slagerijpersoneel een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 10. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 11. Indien een slagersbedrijf of centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een module van de Leergang Succesvol ondernemen, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 12. De werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan een module, verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. 13. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer, zijnde de deelnemer aan een module, niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. 14. Het Aanvraagformulier Subsidie Leergang Succesvol ondernemen voor een in de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 gestarte module dient uiterlijk 31 maart 2014 in het bezit te zijn van Sovvb te Rijswijk. Na 31 maart 2014 ingediende subsidieaanvragen over 2014 worden niet meer in behandeling genomen. 15. Het Aanvraagformulier Subsidie Leergang Succesvol ondernemen wordt regelmatig geactualiseerd. Alleen een geldig aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Sovvb, of 11

12 Voor meer informatie over subsidies, opleidingen, cursussen en trainingen kunt u terecht op S O V V B S tichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf

SUBSIDIEREGELING SOVVB

SUBSIDIEREGELING SOVVB SUBSIDIEREGELING SOVVB Het opleidingsfonds voor het Slagersbedrijf (Sovvb) verleent aan werkgevers en werknemers subsidie voor de kosten van vele opleidingen, cursussen en trainingen. Op 1 september 2011

Nadere informatie

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van.

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van. Subsidieregeling van de Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2016 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Stichting opleidingsfonds

Nadere informatie

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van.

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van. Subsidieregeling van de Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven zoals deze luidt met ingang van 1 maart 2015 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Stichting opleidingsfonds

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17299 18 juli 2014 Gemengde Branche en Speelgoedbranche Sociaal Fonds 2014 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 Vastgesteld door het bestuur op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 2 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Opleidingsbon 2015-2016 blz. 4

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie met ingang van 1 januari 2015

Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie met ingang van 1 januari 2015 Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie met ingang van 1 januari 2015 Inleiding Dit toetsingskader is opgesteld in opdracht van het bestuur van het Fonds Collectieve

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22991 5 december 2012 Recreatie Sociaal Fonds 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

Verordening Persoonsgebonden Budget. Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep 2008 VERORDENING PERSOONSGEBONDEN BUDGET BEGELEID WERKEN WET SOCIALE WERKVOORZIENING

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitkeringsreglement Vergoeding kosten voor de opleiding T-rijbewijs voor BBL en BOL leerlingen GGI

Uitkeringsreglement Vergoeding kosten voor de opleiding T-rijbewijs voor BBL en BOL leerlingen GGI Uitkeringsreglement Vergoeding kosten voor de opleiding T-rijbewijs voor BBL en BOL leerlingen GGI Dit reglement is met ingang van schooljaar 2016/2017 (1 augustus 2016) van toepassing op de sector Land-

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE 1 van 5 REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE (versie 1 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming... 4 Artikel 4 Beëindiging,

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw

zo eenvoudig is dat TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw Subsidie aanvragen voor opleidingskosten: zo eenvoudig is dat SOCIAAL FONDS TAXI Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van dit project Toelichting bij de Aanvraag Opleidingssubsidie

Nadere informatie

Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector met ingang van 24 juni 2014

Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector met ingang van 24 juni 2014 Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de Vleessector met ingang van 24 juni 2014 Inleiding Dit toetsingskader is opgesteld in opdracht van het bestuur van het Fonds Collectieve Belangen

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1856 24 februari 2011 Recreatie Sociaal Fonds 2011/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen.

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen. Reglement EVC500 (Ervaringscertificaat) Uitgangspunten Het Reglement Ervaringscertificaat 500, hierna aan te duiden als reglement EVC500, is ingegaan per 1 januari 2012 en is inmiddels geactualiseerd.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân

Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Uitvoeringsregeling Wurkje foar Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 43867 5 augustus 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten

OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten OSR -Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Uitgangspunten De OSR biedt mogelijkheden voor werknemers om cursussen/trainingen te volgen met een financiële tegemoetkoming van OTIB.

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher

Concept Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher Subsidieregeling Scholings-begeleidingsvoucher, Zaanstreek-Waterland Oostzaan 2015 Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan Datum inwerkingtreding: 1 januari

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 28 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

REGLEMENT OMSCHOLINGSREGELING DANSERS 2015

REGLEMENT OMSCHOLINGSREGELING DANSERS 2015 REGLEMENT OMSCHOLINGSREGELING DANSERS 2015 Inhoudsopgave blz. 2 Preambule 3 1. Definities 4 2. Algemene bepalingen 6 3. Premiebijdragen 7 4. Vrijwillige toetreding 7 5. Aanvullende premiebetalingen 8 6.

Nadere informatie

BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN Werk en Inkomen Lekstroom

BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN Werk en Inkomen Lekstroom BESLUIT PARTICIPATIEVOORZIENINGEN Werk en Inkomen Lekstroom Besluit Participatievoorzieningen WIL Pagina 1 van 5 Besluit participatievoorzieningen Werk en Inkomen Lekstroom In dit besluit worden de participatievoorzieningen

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan THEMA 2 BEHOUD VAKKRACHTEN MAATREGEL 4 Begeleiding sectorplan Doel Deze maatregel vloeit voort uit het Sectorplan voor de Technische Installatiebranche (2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/94

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/94 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/94 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren binnen

Nadere informatie

OSR Duurzaam. Uitgangspunten

OSR Duurzaam. Uitgangspunten OSR Duurzaam Uitgangspunten De onderstaande regeling gaat in per 1 januari 2012 en geldt uitsluitend tijdens de kalenderjaren 2012 en 2013. Deze tijdelijke regeling is een aanvulling op de reguliere OSR

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/93 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren binnen

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Versie 07-05-2015 Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus 500 3850 AM Ermelo t

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/91

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/91 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/91 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren binnen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS

AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS Fijn dat je een opleiding volgt binnen Groen, Grond en Infra! Als toekomstig vakman kun je niet zonder t-rijbewijs. Het t-rijbewijs halen is best duur, maar

Nadere informatie

AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS

AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS AANVRAAG GEDEELTELIJKE VERGOEDING T-RIJBEWIJS Fijn dat je een opleiding volgt binnen Groen, Grond en Infra! Als toekomstig vakman kun je niet zonder t-rijbewijs. Het t-rijbewijs halen is best duur, maar

Nadere informatie

SOOB-ESF Toelichting werkwijze

SOOB-ESF Toelichting werkwijze SOOB-ESF Toelichting werkwijze Voor werkgevers 2010 Tip: bewaar dit exemplaar bij uw administratie Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Belangrijkste kenmerken pag. 4 3. Stappenplan ESF-subsidie pag. 5

Nadere informatie

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder)

Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en verder) Bijlage 2 als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Tijdelijke subsidieregeling beëindiging subsidiëring schoonmaakdiensten Particulieren 2007 Model kwartaaldeclaratie (toelichting: zie pagina 4 en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009

NADERE REGELS SUBSIDIEVERORDENING AARDGASVOERTUIGEN HAAGLANDEN 2009 Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden; gelet op het artikel 8 van de Subsidieverordening Aardgasvoertuigen Haaglanden 2009, vastgesteld op 23 september 2009: BESLUIT vast te stellen: NADERE

Nadere informatie

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM

REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM REGELING ENERGIEBESPARING PARTICULIERE WONINGEN TE TZUM Het bestuur van stichting MAST; overwegende: dat het bestuur van stichting MAST budget heeft gereserveerd voor bijdragen in de kosten van het treffen

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 Doelstelling GreenBrains kennisvouchers GreenBrains stelt kennisvouchers beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6)

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6) Georganiseerd Overleq STft _ a ^ i ösantw. voor: U Ja L j Nee Betreft: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgevinq T.a.v. de heer mr. M.H.M, van

Nadere informatie