Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Sovvb 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 S O V V B Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf

2 Het opleidingsfonds voor het Slagersbedrijf (Sovvb) verleent aan werkgevers en werknemers in de slagersbranche subsidie voor de kosten van vele opleidingen, cursussen en trainingen. Op 1 januari 2014 zijn bepaalde subsidievoorwaarden gewijzigd. Hierna wordt inzicht gegeven in de verschillende subsidiemogelijkheden en de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden geldend van 1 januari 2014 t/m 31 december BBL/deeltijd BOL-opleidingen Soort opleiding Start/Afronding opleiding tussen Subsidiabele kosten Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling BBL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma BBL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma BBL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma Deeltijd BOL niveau t/m Cursusgeld 100% Bij aanvang opleiding Examenmateriaal 100% Bij aanvang opleiding Boeken en materialen 100% Na behalen diploma 2

3 HOOFDSTUK I Subsidievoorwaarden leerweg BBL/BOL (maximaal MBO-niveau 4 WEB) voor slagersbedrijven Attentie: Op centrale slagerijen behorend tot een supermarktketen en supermarkten met slagerijpersoneel zijn de bepalingen in hoofdstuk II van toepassing. Soort opleidingen Wanneer subsidie 1. Er wordt subsidie verleend voor BBL-/deeltijd BOL-opleidingen op MBO-niveau 1 t/m 4 WEB, te weten: a. Niveau 1 assistent medewerker slagerij; b. Niveau 2 verkoopmedewerker slagerij; c. Niveau 2 productiemedewerker slagerij; d. Niveau 3 winkelslager; e. Niveau 3 slager-worstmaker; f. Niveau 3 slager-traiteur; g. Niveau 3 chef winkelslager; h. Niveau 4 slagerondernemer. Uitvoerder opleidingen 7. Subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1 is begonnen. 8. Subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 een opleiding zoals vermeld onder punt 1, door het behalen van het diploma, heeft afgerond. 9. Diplomasubsidie kan worden verkregen als de werknemer in 2014 een diploma heeft behaald voor een opleiding zoals vermeld onder punt Er wordt subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, als de vakinstelling SVO deze opleiding uitvoert of heeft uitgevoerd. Cao en premiebetaling 3. Er wordt subsidie aan een slagersbedrijf (hierna de werkgever), zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, verleend, als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 4. Er wordt subsidie aan een werknemer, zijnde een werknemer in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, verleend, als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 5. Er wordt subsidie aan de werkgever verleend, indien de werkgever voor alle bij hem in dienst zijnde werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf, vanaf datum aanvang dienstverband premie VOS aan de stichting VOS afdraagt en blijft afdragen zolang het dienstverband voortduurt. Voor wie is de subsidie bestemd 10. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 11. De subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 12. De diplomasubsidie is bestemd voor de werkgever. Als een leerling tijdens de opleiding 2 of meer leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie verdeeld tussen deze leerbedrijven naar rato van de duur van het dienstverband. Subsidiabele kosten 6. De volgende kosten, verbonden aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1, zijn in 2014 subsidiabel: a. Cursusgeld; b. Examenmaterialen; c. Boeken; d. Materialen. 3

4 Hoogte van de subsidie 13. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in % van het cursusgeld en de kosten van examenmaterialen. 14. De subsidie voor boeken en materialen (bm), niet zijnde examenmaterialen, bedraagt in % van de kosten van boeken en materialen tot het volgende maximum: a. Subsidie bm assistent medewerker slagerij niveau 1: maximaal subsidiebedrag 215 b. Subsidie bm verkoopmedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 736 c. Subsidie bm productiemedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 696 d. Subsidie bm winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 763 e. Subsidie bm slager-worstmaker niveau 3: maximaal subsidiebedrag 642 f. Subsidie bm slager-traiteur niveau 3: maximaal subsidiebedrag 570 g. Subsidie bm chef winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 457 h. Subsidie bm slagerondernemer niveau 4: maximaal subsidiebedrag De subsidie voor het behalen van het diploma bedraagt in per diploma. Subsidieaanvraag 16. De subsidieaanvraag voor cursusgeld en examenmaterialen dient uiterlijk 12 weken na aanvang van de opleiding van de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. Een subsidieaanvraag kan niet worden ingediend, indien de vakinstelling SVO de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1 rechtstreeks aan Sovvb factureert. 17. De subsidieaanvraag voor boeken en materialen dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma aan de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. Een subsidieaanvraag kan niet worden ingediend, indien de vakinstelling SVO de kosten voor boeken en materialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1 rechtstreeks aan Sovvb factureert. 18. In verband met de controle op premieafdracht VOS dient de werkgever desgevraagd een afschrift van de meest recente van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. ontvangen periodieke premiefactuur in het bezit te stellen van Sovvb. 19. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient het slagersbedrijf, zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 20. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de werkgever dan wel werknemer desgevraagd een kopie van de premiefactuur zoals vermeld onder punt 18 (dit geldt alleen voor een subsidieaanvraag door de werkgever), een kopie van het diploma, een kopie van alle SVO-facturen en een kopie van alle betalingsbewijzen betrekking hebbend op het cursusgeld, de examenmaterialen, boeken en materialen in het bezit te stellen van Sovvb. 21. Pas na ontvangst van alle benodigde documenten, nodig voor een rechtmatige beoordeling van de subsidieaanvraag, besluit het bestuur van Sovvb of er wel of geen subsidie wordt verleend. Uitbetaling subsidie 22. De uitbetaling van de subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidiebetaling naar rato plaats. 23. De uitbetaling van de subsidie voor boeken en materialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling en subsidiebetaling naar rato plaats. 4

5 24. De uitbetaling van de diplomasubsidie vindt plaats aan de werkgever. Geen recht op subsidie 25. Er wordt geen subsidie voor cursusgeld, examenmaterialen, boeken en materialen verleend aan de werkgever en de werknemer, indien de vakinstelling SVO de kosten voor cursusgeld, examenmaterialen, boeken en materialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1 volledig en rechtstreeks aan Sovvb heeft gefactureerd. 26. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf, zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf. 27. Indien een slagersbedrijf, zijnde een onderneming in de zin van artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een bbl-opleiding, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 28. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen. 29. Er wordt geen subsidie verleend voor toetskosten/examenkosten. 30. Er wordt geen tegemoetkoming in de reiskosten gegeven. 31. Er wordt geen subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder 1, indien voor deze opleiding ESF-subsidie wordt verkregen. 32. Er wordt geen subsidie verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 33. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in dit hoofdstuk. Informatieverstrekking 34. De werkgever en de werknemer verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden zoals vermeld in dit hoofdstuk. Incompany 35. De hiervoor genoemde punten 1 t/m 34 zijn ook van toepassing op opleidingen zoals vermeld onder punt 1 die incompany door de vakinstelling SVO worden gegeven. Centrale slagerij en supermarkt met slagerijpersoneel 36. In afwijking van het gestelde in de hiervoor vermelde punten 1 t/m 35 geldt voor centrale slagerijen behorend tot een supermarktketen en voor supermarkten met slagerijpersoneel het gestelde in hoofdstuk II van deze subsidieregeling. Uitvoering Administrateur van de stichting VOS is Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. handelend onder de naam Syntrus Achmea ( ). De administratieve uitvoering van de subsidieregeling inzake BBLopleidingen en deeltijd BOL-opleidingen vindt plaats door de BBLsubsidieadministratie (mevrouw C. Hogeboom, ). Vapro Er worden géén subsidies verleend voor BBL-opleidingen van de Vapro (procesindustrie), tenzij het bestuur van Sovvb hiertoe, naar aanleiding van een verzoek van de werkgever, besluit. Een verzoek tot subsidiëring van een BBL-opleiding dient tenminste 1 maand vóór aanvang van de opleiding te worden ingediend bij Sovvb. Op de BBL-opleidingen van de Vapro gelden dezelfde subsidies en voorwaarden als voor de opleidingen zoals vermeld onder punt 1 van dit hoofdstuk. 5

6 HOOFDSTUK II Subsidievoorwaarden leerweg BBL/BOL (maximaal MBO-niveau 4 WEB) voor centrale slagerijen behorend tot een supermarktketen en voor supermarkten met slagerijpersoneel Soort opleidingen 1. Er wordt subsidie verleend voor BBL-/deeltijd BOL-opleidingen op MBO-niveau 1 t/m 4 WEB, te weten: a. Niveau 1 assistent medewerker slagerij; b. Niveau 2 verkoopmedewerker slagerij; c. Niveau 2 productiemedewerker slagerij; d. Niveau 3 winkelslager; e. Niveau 3 slager-worstmaker; f. Niveau 3 slager-traiteur; g. Niveau 3 chef winkelslager; h. Niveau 4 slagerondernemer. Uitvoerder opleidingen 2. Er wordt subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, als de vakinstelling SVO deze opleiding uitvoert of heeft uitgevoerd. Cao en premiebetaling 3. Er wordt subsidie aan een centrale slagerij (hierna de werkgever), zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, en een supermarkt met slagerijpersoneel (hierna de werkgever) verleend als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 4. Er wordt subsidie aan een werknemer verleend als op de werknemer de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is. 5. Er wordt subsidie aan de werkgever verleend, indien de werkgever voor alle bij hem in dienst zijnde werknemers vallend onder de Cao voor het Slagersbedrijf, vanaf datum aanvang dienstverband premie VOS aan de stichting VOS afdraagt en blijft afdragen zolang het dienstverband voortduurt. Wanneer subsidie 7. Subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1 is begonnen. 8. Subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen kan worden verkregen voor een werknemer die in 2014 een opleiding zoals vermeld onder punt 1, door het behalen van het diploma, heeft afgerond. 9. Diplomasubsidie kan worden verkregen als de werknemer in 2014 een diploma heeft behaald voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1. Voor wie is de subsidie bestemd 10. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 11. De subsidie voor boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, is bestemd voor degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen, niet zijnde examenmaterialen, gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling naar rato plaats. 12. De diplomasubsidie is bestemd voor de werkgever. Als een leerling tijdens de opleiding 2 of meer leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie verdeeld tussen deze leerbedrijven naar rato van de duur van het dienstverband. Subsidiabele kosten 6. De volgende kosten, verbonden aan een opleiding zoals vermeld onder punt 1, zijn in 2014 subsidiabel: a. Cursusgeld; b. Examenmaterialen; c. Boeken; d. Materialen. 6

7 Hoogte van de subsidie 13. De subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen bedraagt in % van resp. het cursusgeld en de kosten van examenmaterialen exclusief btw. 14. De subsidie voor boeken en materialen (bm), niet zijnde examenmaterialen, bedraagt in % van de kosten van boeken en materialen exclusief btw tot het volgende maximum: a. Subsidie bm assistent medewerker slagerij niveau 1: maximaal subsidiebedrag 215 b. Subsidie bm verkoopmedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 736 c. Subsidie bm productiemedewerker slagerij niveau 2: maximaal subsidiebedrag 696 d. Subsidie bm winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 763 e. Subsidie bm slager-worstmaker niveau 3: maximaal subsidiebedrag 642 f. Subsidie bm slager-traiteur niveau 3: maximaal subsidiebedrag 570 g. Subsidie bm chef winkelslager niveau 3: maximaal subsidiebedrag 457 h. Subsidie bm slagerondernemer niveau 4: maximaal subsidiebedrag De subsidie voor het behalen van het diploma bedraagt in per diploma. Subsidieaanvraag 16. In verband met de controle op premieafdracht VOS dient de werkgever bij zijn subsidieaanvraag een afschrift van de meest recente van Syntrus Achmea Pensioenbeheer ontvangen periodieke premiefactuur in het bezit te stellen van Sovvb. 17. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, en de supermarkt met slagerijpersoneel, een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 18. Voor de beoordeling van het recht op subsidie voor cursusgeld, examenmaterialen, boeken en materialen voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, dient de werkgever een subsidieaanvraag in het bezit te stellen van Sovvb. De subsidieaanvraag bestaat uit een brief met daarin vermeld het verzoek om subsidie met als bijlagen een kopie van de premiefactuur zoals vermeld onder punt 16 en een kopie van alle SVO-facturen en betalingsbewijzen betrekking hebbend op het cursusgeld, de examenmaterialen, boeken en materialen. 19. De werkgever dient, voor de beoordeling van het recht op diplomasubsidie voor een opleiding zoals vermeld onder punt 1, een subsidieaanvraag in het bezit te stellen van Sovvb. De subsidieaanvraag bestaat uit een brief met daarin vermeld het verzoek om subsidie met als bijlagen een kopie van de premiefactuur zoals vermeld onder punt 16 en een kopie van het diploma. 20. De subsidieaanvraag kan op de volgende manieren worden verstuurd: Per post naar : Sovvb, Postbus 516, 3990 GH Houten Per fax naar : Per mail naar : 21. De subsidieaanvraag voor cursusgeld en examenmaterialen dient uiterlijk 12 weken na aanvang van de opleiding van de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. 22. De subsidieaanvraag voor boeken en materialen dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma aan de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. 23. De subsidieaanvraag voor diplomasubsidie dient uiterlijk 12 weken na uitreiking van het diploma aan de werknemer in het bezit te zijn gesteld van Sovvb. 24. Pas na ontvangst van alle benodigde documenten, nodig voor een rechtmatige beoordeling van de subsidieaanvraag, besluit het bestuur van Sovvb of er wel of geen subsidie wordt verleend. 7

8 Uitbetaling subsidie 25. De uitbetaling van de subsidie voor cursusgeld en examenmaterialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub a. en b. heeft betaald. Als de kosten voor cursusgeld en examenmaterialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidiebetaling naar rato plaats. 26. De uitbetaling van de subsidie voor boeken en materialen vindt plaats aan degene die de kosten zoals genoemd onder punt 6 sub c. en d. heeft betaald. Als de kosten van boeken en materialen gedeeltelijk door de werkgever en gedeeltelijk door de deelnemer zijn betaald, vindt de subsidieverdeling en subsidiebetaling naar rato plaats. 27. De uitbetaling van de diplomasubsidie vindt plaats aan de werkgever. 28. Als een leerling tijdens de opleiding 2 of meer leerbedrijven heeft gehad, wordt de diplomasubsidie verdeeld tussen deze leerbedrijven naar rato van de duur van het dienstverband en aldus uitbetaald. Geen recht op subsidie 29. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 30. Indien een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een bbl-opleiding, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 31. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen. 32. Er wordt geen subsidie verleend voor toetskosten/examenkosten. 33. Er wordt geen tegemoetkoming in de reiskosten gegeven. 34. Er wordt geen subsidie verleend voor een opleiding zoals vermeld onder 1, indien voor deze opleiding ESF-subsidie wordt verkregen. 35. Er wordt geen subsidie verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 36. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. Informatieverstrekking 37. De werkgever en de werknemer verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. Incompany 38. De hiervoor genoemde punten 1 t/m 37 zijn ook van toepassing op opleidingen zoals vermeld onder punt 1 die incompany door de vakinstelling SVO worden gegeven. Uitvoering Administrateur van de stichting VOS is Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. handelend onder de naam Syntrus Achmea ( ). De administratieve uitvoering van de subsidieregeling inzake BBL-opleidingen en deeltijd BOL-opleidingen vindt plaats door de BBL-subsidieadministratie (mevrouw C. Hogeboom, ). Vapro Er worden géén subsidies verleend voor BBL-opleidingen van de Vapro (procesindustrie), tenzij het bestuur van Sovvb hiertoe, naar aanleiding van een verzoek van de werkgever, besluit. Een verzoek tot subsidiëring van een BBL-opleiding dient tenminste 1 maand vóór aanvang van de opleiding te worden ingediend bij Sovvb. Op de BBLopleidingen van de Vapro gelden dezelfde subsidies en voorwaarden als voor de opleidingen zoals vermeld onder punt 1 van dit hoofdstuk. 8

9 Cursussen Soort opleiding Divers Divers Start opleiding tussen t/m t/m Subsidiabel Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling Cursuskosten Verleturen (= betaald loon over de door de werknemer gevolgde cursusuren) 75% van de cursuskosten excl. btw, met een maximumbedrag van 345,- per deelnemer per cursus Betaald bruto uurloon x aantal gevolgde cursusuren. Na afronding van de cursus Na afronding van de cursus Subsidie voor werknemer Subsidie voor werkgever X X HOOFDSTUK III Subsidievoorwaarden cursussen 1. Onder cursus wordt tevens verstaan training en opleiding met uitzondering van de leergang Succesvol ondernemen, de training praktijkopleider, de BBL/BOL-opleidingen en EVC-trajecten. 2. Onder de cursus Traiteur thema trainingen wordt verstaan de branchespecifieke cursus, zoals die door SVO is ontwikkeld, niet zijnde een BBL/BOL-opleiding. 3. Per bedrijf komen maximaal vier trainingen van de cursus Traiteur thema trainingen voor subsidie in aanmerking. 4. Subsidie voor de verleturen en de cursuskosten van een afgeronde cursus wordt uitsluitend toegekend, indien sprake is van een functiegebonden cursus. Onder een functiegebonden cursus wordt verstaan een cursus die een directe relatie heeft met de activiteiten/ taken van het beroep of de functie zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst van de medewerker. 5. In afwijking van het gestelde onder punt 4 wordt er geen subsidie voor verleturen en cursuskosten verleend voor een cursus, die een raakvlak heeft met het voorkomen, handhaven en terugdringen van ziekteverzuim, re-integratie zieke werknemers en WAO/WIA-uitkeringsgerechtigden en arbeidsomstandigheden. 6. Subsidie voor de verleturen en de cursuskosten wordt uitsluitend toegekend aan een cursus op maximaal MBO-niveau. 7. Subsidie voor de verleturen en de cursuskosten van een afgeronde cursus wordt uitsluitend toegekend als de cursus is gevolgd bij een erkend opleidings- of trainingsinstituut of een erkende opleider. 8. Om voor subsidie voor verleturen en cursuskosten in aanmerking te komen dient de cursus een omvang te hebben van minimaal 1 dagdeel. 9. Een subsidieaanvraag wordt alleen na afronding van de cursus en de betaling van de cursuskosten in behandeling genomen. 10. Er wordt geen subsidie verleend voor interne bedrijfsopleidingen. 11. Er wordt geen subsidie voor verleturen en cursuskosten verleend voor een cursus, die voortvloeit uit algemene, niet vakgerichte wettelijke verplichtingen (bijv. BHV/EHBO/preventiemedewerker). 12. Er wordt alleen subsidie voor verleturen en cursuskosten verleend als de Cao voor het Slagersbedrijf op de werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan de cursus, van toepassing is en voor de werknemer premie VOS aan de stichting VOS wordt afgedragen. 13. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer, zijnde de deelnemer aan de cursus, niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. 14. Voor wat betreft de verleturen heeft een werkdag conform de Cao voor het Slagersbedrijf 7,6 arbeidsuren en is wat betreft het aantal te vergoeden verleturen het gestelde in de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing. 15. Voor wat betreft de verleturen wordt de subsidie berekend op basis van het bruto uurloon van de werknemer exclusief de werkgeversdelen sociale premies en diens aanwezigheid tijdens de cursus. Om de aanwezigheid van de cursist te kunnen aantonen dient bij de subsidieaanvraag een door het opleidingsinstituut of de opleider en de cursist getekende presentielijst te worden gevoegd. 16. Subsidie voor de verleturen kan worden verkregen, zolang de Cao voor het Slagersbedrijf van kracht is, tenzij het bestuur anders beslist. 17. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de aanvrager, zijnde het slagersbedrijf of de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, dan wel de supermarkt met slagerijpersoneel een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 18. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 19. Indien een slagersbedrijf of centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een cursus, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 20. Er wordt voor een cursus géén subsidie verleend, indien voor dezelfde cursus ESF-subsidie wordt verkregen. 21. Er wordt geen subsidie verleend voor een cursus, die niet voldoet aan de statutaire doelstellingen van Sovvb. 22. Er wordt geen subsidie verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 23. De werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan de cursus, verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. 24. De hiervoor genoemde punten 1 t/m 23 zijn ook van toepassing op cursussen die incompany worden gegeven. Bij incompanycursussen dient de werkgever een kopie van de getekende offerte, de facturen en de betalingsbewijzen in het bezit van Sovvb te stellen. Deze documenten behoeven de goedkeuring van Sovvb. 25. Het Aanvraagformulier Subsidie Cursussen voor een in de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 gestarte cursus dient uiterlijk 31 maart 2014 in het bezit te zijn van Sovvb te Rijswijk. Na 31 maart 2014 ingediende subsidieaanvragen over 2014 worden niet meer in behandeling genomen. 26. Het Aanvraagformulier Subsidie Cursussen wordt regelmatig geactualiseerd. Alleen een geldig aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Sovvb, of 9

10 EVC-trajecten Soort traject Start traject tussen Subsidiabel Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling Subsidie voor werknemer Subsidie voor werkgever EVC t/m Trajectkosten Maximaal 300 per deelnemer per volledig Na afronding uitgevoerd EVC-traject. van het traject X HOOFDSTUK IV Subsidievoorwaarden EVC-trajecten 1. Onder een EVC-traject wordt verstaan een traject in het kader van Elders Verworven Competenties. 2. Er wordt alleen subsidie verleend als de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing is op de werkgever en werknemer, zijnde de deelnemer aan een EVC-traject, en voor de deelnemer premie VOS aan de stichting VOS wordt afgedragen. 3. Er wordt pas subsidie verleend na afronding van het traject. 4. Er wordt geen subsidie verleend voor verleturen. 5. Er wordt voor een EVC-traject géén subsidie verleend, indien voor hetzelfde traject ESF-subsidie wordt verkregen. 6. Subsidie voor de trajectkosten van een afgerond EVC-traject wordt uitsluitend toegekend, indien sprake is van een functiegebonden traject. Onder een functiegebonden traject wordt verstaan een traject die een directe relatie heeft met de activiteiten/taken van het beroep of de functie zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst van de medewerker. 7. Subsidie voor de trajectkosten van een afgerond EVC-traject wordt toegekend, indien het EVC-traject is gevolgd tijdens de stageperiode zoals afgesproken in de protocollaire bepalingen zoals opgenomen in de Cao voor het Slagersbedrijf Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de aanvrager, zijnde het slagersbedrijf of de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, dan wel de supermarkt met slagerijpersoneel een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 9. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 10. Indien een slagersbedrijf of centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een EVC-traject, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 11. Er wordt geen subsidie voor een EVC-traject verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 12. Er wordt geen subsidie verleend voor een EVC-traject, die niet voldoet aan de statutaire doelstellingen van Sovvb. 13. Een subsidieaanvraag wordt alleen na afronding van het traject en de betaling van de trajectkosten in behandeling genomen. 14. De werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan een EVC-traject, verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. 15. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer, zijnde de deelnemer aan een EVC-traject, niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. 16. Het Aanvraagformulier Subsidie EVC-trajecten voor een in de periode t/m gestart EVC-traject dient uiterlijk in het bezit te zijn van Sovvb te Rijswijk. Na ingediende subsidieaanvragen over de periode 2011 worden niet meer in behandeling genomen. 17. Het Aanvraagformulier Subsidie EVC-trajecten wordt regelmatig geactualiseerd. Alleen een geldig aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Sovvb, of 10

11 Leergang Succesvol Ondernemen Soort leergang Start opleiding tussen Subsidiabel Hoeveel subsidie Wanneer uitbetaling Subsidie voor werknemer Subsidie voor werkgever Succesvol ondernemen t/m Modulekosten 60% van de kosten excl. btw per deelnemer per module Na afronding van de module X Succesvol ondernemen t/m Verleturen (= betaald loon over de door de werknemer gevolgde cursusuren) Betaald bruto uurloon x aantal gevolgde cursusuren. Na afronding van de module X HOOFDSTUK V Subsidievoorwaarden Leergang Succesvol Ondernemen 1. Onder de leergang Succesvol ondernemen wordt verstaan de branchespecifieke leergang Succesvol ondernemen, bestaande uit een aantal modules, zoals die door SVO is ontwikkeld. 2. Er wordt voor modules uit de leergang géén subsidie verleend, indien voor de modules ESF-subsidie wordt verkregen. 3. Een subsidieaanvraag wordt alleen na afronding van een module en de betaling van de modulekosten in behandeling genomen. 4. Er wordt alleen subsidie voor verleturen en modulekosten verleend als de Cao voor het Slagersbedrijf op de werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan een module, van toepassing is en voor de werknemer premie VOS aan de stichting VOS wordt afgedragen. 5. Er wordt geen subsidie voor verleturen en modulekosten verleend als naar het oordeel van het bestuur van Sovvb onvoldoende financiële middelen in de stichting aanwezig zijn. 6. Voor wat betreft de verleturen heeft een werkdag conform de Cao voor het Slagersbedrijf 7,6 arbeidsuren en is wat betreft het aantal te vergoeden verleturen het gestelde in de Cao voor het Slagersbedrijf van toepassing. 7. Voor wat betreft de verleturen wordt de subsidie berekend op basis van het bruto uurloon van de werknemer en diens aanwezige uren tijdens de module. 8. Subsidie voor de verleturen kan worden verkregen, zolang de Cao voor het Slagersbedrijf van kracht is, tenzij het bestuur anders beslist. 9. Voor de beoordeling van het recht op subsidie dient de aanvrager, zijnde het slagersbedrijf of de centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, dan wel de supermarkt met slagerijpersoneel een kopie van de arbeidsovereenkomst, niet zijnde de beroepspraktijkvormingsovereenkomst, en/of salarisstrook in het bezit te stellen van Sovvb. 10. Er wordt geen subsidie verleend aan een payrollbedrijf dat werknemers uitleent aan een slagersbedrijf of een centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of aan een de supermarkt met slagerijpersoneel. 11. Indien een slagersbedrijf of centrale slagerij, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Cao voor het Slagersbedrijf, of een supermarkt met slagerijpersoneel een medewerker inhuurt die in dienst is van een payrollbedrijf en deze medewerker volgt een module van de Leergang Succesvol ondernemen, dan wordt er voor die betreffende medewerker geen subsidie verleend. 12. De werkgever en de werknemer, zijnde de deelnemer aan een module, verstrekken het bestuur van Sovvb desgevraagd alle gegevens die door het bestuur van Sovvb noodzakelijk worden geacht om na te gaan of wordt voldaan aan de hiervoor genoemde subsidievoorwaarden. 13. De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd, een en ander ter beoordeling van het bestuur van Sovvb, indien de werkgever of de werknemer, zijnde de deelnemer aan een module, niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden zoals in dit hoofdstuk vermeld. 14. Het Aanvraagformulier Subsidie Leergang Succesvol ondernemen voor een in de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 gestarte module dient uiterlijk 31 maart 2014 in het bezit te zijn van Sovvb te Rijswijk. Na 31 maart 2014 ingediende subsidieaanvragen over 2014 worden niet meer in behandeling genomen. 15. Het Aanvraagformulier Subsidie Leergang Succesvol ondernemen wordt regelmatig geactualiseerd. Alleen een geldig aanvraagformulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van Sovvb, of 11

12 Voor meer informatie over subsidies, opleidingen, cursussen en trainingen kunt u terecht op S O V V B S tichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6)

Verzoek tussentijdse wijziging AVV-verzoek fonds cao Recreatie 2008-2013 (met aanpassing bijlagen 3 t/m 6) Georganiseerd Overleq STft _ a ^ i ösantw. voor: U Ja L j Nee Betreft: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgevinq T.a.v. de heer mr. M.H.M, van

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING

CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING CAO SOCIAAL FONDS KUNSTZINNIGE VORMING Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming 1 april 2004 tot en met 31 maart 2009 CAO-SFKV 2004 2009 1 Adressen VKV. Vereniging van Centra

Nadere informatie

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019

CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF. 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN KARTONNAGE- EN FLEXIBELE VERPAKKINGENBEDRIJF 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019 Collectieve arbeidsovereenkomst De ondergetekenden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950

Pensioenreglement. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken. Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Stichting Van toepassing op deelnemers geboren op of na 1-1-1950 Inhoud 1. Definities... 3 2. Vrijwillige toetreding... 5 3. Aanmelding, verstrekken van inlichtingen... 6 4. Inlichtingen aan de (gewezen)

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN VOOR DE TIMMERINDUSTRIE 1 JULI 2008 TOT EN MET 31 DECEMBER 2012 BTER 2008-2012 integraal - 1 - TOELICHTING Minimum CAO De CAO Bedrijfstakeigen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE UITTREDING van toepassing voor werknemers werkzaam in de PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE UITTREDING van toepassing voor werknemers werkzaam in de PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VERVROEGDE UITTREDING van toepassing voor werknemers werkzaam in de PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE met als looptijd van 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012 Tussen

Nadere informatie

REGLEMENT MINDER WERKEN EN VAN WERK NAAR WERK TRAJECT

REGLEMENT MINDER WERKEN EN VAN WERK NAAR WERK TRAJECT REGLEMENT MINDER WERKEN EN VAN WERK NAAR WERK TRAJECT VAN DE STICHTING DUURZAME INZETBAARHEID DROGISTERIJEN ARTIKEL 1 Definities Ingevolge het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de statuten van STICHTING

Nadere informatie

Partij(en) ter ener zijde: de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij;

Partij(en) ter ener zijde: de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij; STAATSCOURANT Nr. 683 22 februari 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Bakkersbedrijf 2012/2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl

W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl W E R K C O N T A C T outplacement - reïntegratie baanbemiddeling www.outplacementverzekering.nl COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF van 1 juli 2005 tot en met 31 maart

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Pensioenreglement 2015 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf administrateur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen

Stichting Pensioenfonds Wonen Stichting Pensioenfonds Wonen Pensioenreglement 2015 Pensioenregeling voor deelnemers geboren na 1949 Dit pensioenreglement is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen administrateur Syntrus Achmea

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014

Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd 2014 Pensioenreglement 2006 (gewijzigd 1 januari 2014) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Artikel 18a. Langdurig onbetaald verlof 1 Artikel 2. Deelnemerschap Artikel 19. Waarde-overdracht 4 Artikel 3. Pensioenaanspraken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Definities en afkortingen. Artikel 3 Toepasselijkheid. Artikel 4 Aanbiedingen/offertes.

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen. Artikel 2 Definities en afkortingen. Artikel 3 Toepasselijkheid. Artikel 4 Aanbiedingen/offertes. ALGEMENE VOORWAARDEN betrekking hebbende op de plaatsing van leerlingen en andere personen door een Samenwerkingsverband, vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 3 april 2002 van de Vereniging

Nadere informatie

1. Definities 4 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek

1. Definities 4 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek p18.pdf 1 08-12-14 15:49 p13.pdf 1 08-12-14 15:50 Shell Nederland Pensioenfonds Stichting UW PENSIOEN BIJ SHELL Reglement Netto Pensioenregeling - 1 januari 2015 netto pensioen 2 Inhoud 1. Definities 4

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw pensioen bij Shell Reglement I - 1 januari 2014 Inhoud 1. Definities 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 Deelnemerschap 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, gevestigd te Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport,

Nadere informatie

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hypotheeklasten Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL OE 03.2.34 B INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING,

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. voor de ZUIVELINDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST voor de ZUIVELINDUSTRIE voor de periode 1 april 2014 tot en met 31 maart 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 A. - Werkingssfeer... 5 Artikel

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Slagersbedrijf. Arbeidsvoorwaarden

Slagersbedrijf. Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden Slagersbedrijf is een uitgave van: Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Postbus 1234 2280 CE Rijswijk Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie Diepenhorstlaan

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie