Service Level Agreement (S.L.A.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement (S.L.A.)"

Transcriptie

1 Service Level Agreement (S.L.A.) Behorende bij de dienstverleningovereenkomst tussen.. (naam opdrachtgever) T.a.v..... (contactpersoon opdrachtgever).. (adres opdrachtgever).. (postcode + woonplaats opdrachtgever) Verder te noemen: opdrachtgever en AB Payroll Limburg B.V. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Paul Palmen Mussenberg GZ Herten Verder te noemen: AB Werkt Payroll Herten, 6 januari Algemeen In deze Service Level Agreement wordt gedetailleerd vastgelegd op welke wijze de twee contractpartijen uitvoering geven aan de tussen partijen gesloten dienstverleningsovereenkomst. Telkenmale als aanvullende of gewijzigde afspraken worden gemaakt zal een nieuwe, geactualiseerde versie van deze S.L.A. worden opgesteld waardoor te allen tijde een actueel beeld bestaat over de tussen partijen bestaande afspraken. De SLA kan betrekking hebben op te volgen procedures, te hanteren formulieren, in acht te nemen aanlevertijden van gegevens etc. 2. Werving & selectie Opdrachtgever werft nieuwe (buitenlandse) medewerkers rechtstreeks. De opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de werving en selectie van de juiste medewerkers voor zijn / haar bedrijf. De geschiktheid en kundigheid van een medewerker voor een bepaalde vacature valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 3. Aanmelden nieuwe medewerkers Opdrachtgever draagt zorg voor de invoer van de juiste gegevens van nieuwe medewerkers. Hierbij gebruikt de opdrachtgever de klantportal met bijbehorend wachtwoord welk door AB Werkt Payroll zal worden aangereikt. Per mail ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de invoer van de betreffende medewerker. Voor elke medewerker moet een geldig sofinummer en een bankrekeningnummer worden ingevoerd in het systeem. Zonder deze gegevens kan de medewerker niet worden verloond. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste gegevens.

2 4. ID-controle Opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke kopie van een geldig ID-bewijs van de betreffende medewerker. Hierbij volgt de opdrachtgever de volgende procedure: De opdrachtgever controleert het originele ID bewijs, vóór de eerste werkdag, in aanwezigheid van de medewerker; Er mag geen enkele twijfel zijn over de originaliteit of geldigheid van het ID bewijs. Bij twijfel onder andere op het aspect van eventuele persoonsverwisseling wordt de medewerker niet in dienst genomen door AB Werkt Payroll. De opdrachtgever maakt een goed leesbare kopie van het originele ID bewijs. Hierbij moeten alle bladzijden met informatie, zoals de persoonlijkheidskenmerken, de handtekening, stempels, kinderen en dergelijke gekopieerd worden. De foto moet goed herkenbaar zijn op de kopie. De opdrachtgever plaatst een door AB Werkt Payroll beschikbaar gestelde stempel op elke bladzijde van het kopie ID bewijs. De medewerker verklaart dat het ID bewijs geldig is door het zetten van zijn/haar handtekening in de stempel. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij het originele ID bewijs op geldigheid heeft gecontroleerd via het plaatsen van zijn/haar handtekening in de stempel op de kopie. De kopie van het ID-bewijs wordt digitaal aan AB Werkt Payroll toegezonden middels de knop ID-bewijs uploaden op De opdrachtgever bewaart de kopie met de originele handtekeningen. 5. Formulier Arbeidsverleden Opdrachtgever draagt zorg voor invulling en ondertekening (door de medewerker) van het formulier Arbeidsverleden. Het formulier kan via de website worden geupload naar AB Werkt Payroll. 6. Acceptatie nieuwe medewerkers AB Werkt Payroll toetst de ingevoerde gegevens en de documenten die worden ontvangen van de opdrachtgever. Nadat is vastgesteld dat alle noodzakelijke gegevens zijn ontvangen wordt de medewerker geaccepteerd. Acceptatie van de medewerker door AB Werkt Payroll is een voorwaarde om een payroll-overeenkomst te kunnen maken op basis waarvan AB Werkt Payroll de gewerkte uren zal verlonen. AB Werkt Payroll is niet verantwoordelijk voor ontbrekende gegevens of ontbrekende documenten. 7. Payroll-overeenkomst aanmaken Opdrachtgever draagt zorg voor opgave van de juiste gegevens voor het aanmaken van payroll-overeenkomsten. Hierbij gebruikt de opdrachtgever de knop Nieuwe payroll-overeenkomst op de website van AB Werkt Payroll (klantportal). Na het invoeren van de gegevens zal AB Werkt Payroll de gevraagde payroll-overeenkomsten aanmaken onder de voorwaarde dat de payroll-overeenkomst is aangevraagd voor een geaccepteerde medewerker. AB Werkt Payroll stelt de payroll-overeenkomsten op binnen twee werkdagen na ontvangst van de juiste gegevens. AB Werkt Payroll bericht de opdrachtgever per over het aanmaken van de payrollovereenkomst dan wel over de oorzaken die het aanmaken van een payroll-overeenkomst belemmeren. De payroll-overeenkomst tussen de medewerker en AB Werkt Payroll dient als originele arbeidsovereenkomst waarmee de medewerker formeel in dienst treedt bij AB Werkt Payroll. De aangemaakte payroll-overeenkomst wordt via de klantportal beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever / medewerker. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -2-

3 De opdrachtgever zorgt voor de verdere invulling van de payroll-overeenkomst (incl. keuze loonheffingskorting) en ondertekening door de medewerker. De payroll-overeenkomst dient te worden ingevuld en ondertekend waarna de opdrachtgever de originele payroll-overeenkomst verzendt naar AB Werkt Payroll. AB Werkt Payroll ondertekent de originele payroll-overeenkomst, scant het en koppelt dit binnen 2 werkdagen in het persoonlijke dossier van de medewerker. Op elk gewenst moment kan de ondertekende payroll-overeenkomst worden gedownload en afgedrukt voor eigen gebruik. Het origineel exemplaar wordt door AB Werkt Payroll behouden voor haar dossier. 8. ARBO-aangelegenheden Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van Arbeidsomstandigheden voor de betreffende medewerker. De opdrachtgever zal hiertoe de medewerker volledig instrueren en wijzen op de mogelijke risico s op de werkplek alvorens de medewerker aan het werk te zetten. Tevens zal de opdrachtgever een reële inschatting maken van de kennis en kunde van de betreffende persoon, ten einde alle mogelijke risico s tot een minimum te beperken. Via de website, onder de knop Documenten, zijn diverse arbocatalogi beschikbaar die ten dienste kunnen staan bij de instructie en het wijzen van mogelijke risico s op de werkplek. Bijzondere aandacht betreft de veiligheid van jeugdige medewerkers. Voor de arbeidstijden die jeugdigen mogen werken, zie folder Werken onder de 18, Wat zijn de regels te downloaden via 9. Aanlevering uren De opdrachtgever zorgt voor een correcte en eenduidige registratie van alle gewerkte uren op werkbonnen of via een tijdregistratiesysteem. De medewerker dient te kunnen beschikken over de registratie van zijn/haar werktijden c.q. over het door de opdrachtgever ondertekende (kopie) werkbriefje. De opdrachtgever draagt wekelijks uiterlijk op woensdag van de eerstvolgende week - zorg voor de invoer van de juiste gegevens over de gewerkte / te verlonen uren via de website van AB Werkt Payroll; de uren doorgeven kan via de knop Invoer uren. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uren worden ingevoerd en geautoriseerd zodat ze voor verwerking worden aangeboden aan AB Werkt Payroll. Alle originele werkbonnen of de originele tijdregistraties worden door de opdrachtgever bewaard gedurende minimaal zeven boekjaren. Bij het doorgeven van de gewerkte uren neemt de opdrachtgever de voor zijn / haar bedrijf geldende arbeidstijden uit de geldende CAO in acht. Voor zover er bij AB Werkt Payroll onduidelijkheden worden ervaren of onjuistheden worden geconstateerd (bijvoorbeeld in de verdeling tussen toeslaguren en overwerkuren) is de opdrachtgever gehouden om de urenregistraties te corrigeren. 10. Salariëring van de gewerkte uren AB Werkt Payroll draagt wekelijks (op donderdag en vrijdag) zorg voor de correcte salariëring van de aangeleverde uren. AB Werkt Payroll voert hierbij controles uit waardoor fouten kunnen worden geconstateerd. Voor zover deze niet zelfstandig kunnen worden gecorrigeerd zal een beroep wordt gedaan op de opdrachtgever. De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor snelle oplossing van geconstateerde problemen teneinde de gewerkte uren tijdig te kunnen verlonen. AB Werkt Payroll draagt zorg voor een tijdige ingang van pensioenrechten van medewerkers. Deze rechten zijn gebonden aan een door AB Werkt Payroll uit te voeren wekentelling. Zodra een medewerker rechten verwerft op pensioen wordt het recht toegekend en zal dit leiden tot een hoger tarief voor de opdrachtgever. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -3-

4 AB Werkt Payroll stelt de wekelijkse salarisspecificaties digitaal ter beschikking via de website (via klant portal op te vragen door de opdrachtgever). De opdrachtgever is verplicht om deze salarisspecificaties ter beschikking te stellen van de betreffende medewerkers. AB Werkt Payroll betaalt het nettoloon op de voor de medewerker opgegeven bankrekening. Indien hierbij de bankrekening wordt gebruikt van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht om het nettoloon door te betalen aan de medewerker. Voor zover hierbij inhoudingen plaatsvinden dient de opdrachtgever een inzichtelijke registratie bij te houden van de doorbetaalde nettolonen en de verrekende inhoudingen. AB Werkt Payroll is verantwoordelijk voor de volledige en tijdige afdracht van alle belastingen, sociale premies en pensioenpremies. Via NEN certificering en regelmatige verklaringen van goed betalingsgedrag (via klant portal te raadplegen) wordt de opdrachtgever gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid. 11. Facturering aan de opdrachtgever AB Werkt Payroll factureert de verloonde uren tegen de in de dienstverleningsovereenkomst afgesproken tarieven aan de opdrachtgever. AB Werkt Payroll stelt de wekelijkse facturen digitaal ter beschikking via de website (via klant portal op te vragen door de opdrachtgever). AB Werkt Payroll heeft het recht om vijf werkdagen na facturering, automatisch het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te incasseren. 12. Correcties Bij de invoer van vaste en variabele gegevens kunnen fouten ontstaan. Bij signalering van fouten (verkeerde payroll-overeenkomst aangemaakt, verkeerde bruto loon gehanteerd, foute ureninvoer, onjuiste facturering etc.) vindt er schriftelijke vastlegging plaats van de geconstateerde fout en wordt de fout gecommuniceerd tussen opdrachtgever en AB Werkt Payroll. Een bericht is hiertoe het aangewezen middel. AB Werkt Payroll draagt zorg voor correcties van geconstateerde fouten. Als er verwijtbare fouten zijn gemaakt door de opdrachtgever en het tijdsbeslag voor het correctiewerk is omvangrijk, worden nadere afspraken gemaakt over een vergoeding voor het correctiewerk door AB Werkt Payroll. De uren voor correctiewerk worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 13. Einde payroll-overeenkomst Opdrachtgever brengt AB Werkt Payroll tijdig op de hoogte als de werkzaamheden van een medewerker eindigen en dienovereenkomstig de payroll-overeenkomst wordt beëindigd. Opdrachtgever geeft de relevante gegevens via de website (via de klantportal en het menu einde payroll-overeenkomst ) door aan AB Werkt Payroll. AB Werkt Payroll is verantwoordelijk voor de tijdige beëindiging van de payroll-overeenkomst op de door de opdrachtgever aangegeven laatste werkdag alsmede de eventuele afmelding bij een zorgverzekering (zie hierna de aanvullende bepalingen voor buitenlandse medewerkers). Bij de laatste verloning draagt AB Werkt Payroll zorg voor de afwikkeling van de payroll-overeenkomst en de uitbetaling van alle resterende reserveringen. AB Werkt Payroll verzorgt alle verdere verplichtingen zoals formele meldingen aan instanties (Belastingdienst, UWV). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van relevante mutaties. Bij een voortijdige beëindiging van een payroll-overeenkomst voor bepaalde tijd draagt de opdrachtgever zorg voor een schriftelijke akkoord bevestiging van de voortijdige beëindiging van de payroll-overeenkomst door de medewerker. Voor alle negatieve gevolgen van het niet tijdig melden van een einde payroll-overeenkomst Service Level Agreement AB Werkt Payroll -4-

5 (bijvoorbeeld het niet kunnen verhalen van premies zorgverzekering of een te late melding einde payrollovereenkomst aan instanties) is in beginsel de opdrachtgever aansprakelijk. 14. Opname reserveringen Medewerker kunnen beschikken over hun reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen. Voor betreffende medewerker moet de opdrachtgever aangeven, via de urenregistratie, dat zij verlof opnemen. Vanuit de opgebouwde reserveringen krijgt de medewerker doorbetaald tijdens verlof voor zover het opgebouwde verlofsaldo hiervoor toereikend is. 15. Inlog voor medewerkers AB Werkt Payroll biedt haar medewerkers de mogelijkheid tot inloggen op de website. Het initiatief hiervoor ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de medewerker zijn / haar medewerkernummer van AB Werkt Payroll te geven. Vervolgens kan de medewerker een inlogaccount aanvragen via de website van AB Werkt Payroll. Binnen 2 werkdagen ontvangt de medewerker een (persoonlijke) gebruikersnaam en wachtwoord, waarna de medewerker kan inloggen en derhalve de beschikking heeft over een aantal persoonlijke zaken. 16. Fase B en C payroll-overeenkomsten Bij de overgang van fase A met uitzendbeding naar fase B dient de opdrachtgever een zorgvuldige risicoafweging te maken. Bij payroll-overeenkomsten voor bepaalde tijd in fase B ontstaat een leeglooprisico. Als er onvoldoende werkzaamheden zijn voor de betreffende medewerker zullen de overeengekomen uren moeten worden doorbetaald. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van leegloop bij medewerker die zij aan het werk heeft (zoals de kosten van door te betalen uren die niet gewerkt worden of kosten van beëindiging van de payroll-overeenkomst). De risico s dienen door de opdrachtgever zoveel mogelijk beperkt te worden in fase B door payroll-overeenkomsten te sluiten die niet langer duren dan 3 maanden. Payroll-overeenkomsten voor onbepaalde tijd (Fase C) zijn bij AB Werkt Payroll uitgesloten. Ingeval een medewerker het arbeidsrechtelijke traject tot Fase C heeft doorlopen, en de opdrachtgever wenst met betreffende medewerker de payroll-overeenkomst te verlengen, zal AB Werkt contact opnemen om de mogelijkheden daartoe te bespreken. 17. Ziekteverzuim medewerkers Opdrachtgever brengt AB Werkt Payroll tijdig op de hoogte over ziekteverzuim van een medewerker. Opdrachtgever geeft de relevante gegevens via de website (via de klantportal en het menu ziek melden ) door aan AB Werkt Payroll. Hetzelfde is van toepassing voor het doorgeven van herstel (via de klantportal en het menu hersteld melden ). Indien een medewerker van AB Werkt Payroll ziek wordt volgt AB Werkt Payroll de zogenaamde verzuimkalender teneinde het ziekteverzuim en de eventueel verbonden loondoorbetalingsverplichtingen, te beperken. Deze verzuimkalender is via de klantportal eveneens beschikbaar voor de opdrachtgever en wel onder de knop Documenten en dan Algemeen. AB Werkt Payroll zal bij (langdurig) ziekteverzuim het zogenaamde case management voeren; AB Werkt Payroll is daarmee primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en bepaalt welke acties ondernomen moeten worden. De opdrachtgever verleent alle ondersteuning op het gebied van formele contactmomenten in de verzuimbegeleiding (inclusief vastlegging van bevindingen) alsmede het aanspreken van medewerkers als afspraken moeten worden nagekomen. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -5-

6 18. Aanpassing van payrollfactoren De hoogte van de loonkosten kunnen als gevolg van wijzigingen in algemene afspraken (bijvoorbeeld aanpassingen in het sociale premiestelsel) of CAO afspraken (bijvoorbeeld ruimere vergoedingen of verplichte premiebetaling aan fondsen) veranderen. AB Werkt Payroll zal betreffende wijzigingen kenbaar maken aan opdrachtgever en aangeven welke invloed de wijzigingen hebben op de afgesproken payrollfactoren. Na deze kennisgeving zijn de aangepaste payrollfactoren van toepassing vanaf dezelfde datum als de ingangsdatum van de betreffende wijziging. 19. Slotbepalingen - Naleving wet- en regelgeving: de opdrachtgever verklaart zich akkoord met alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om het juridisch werkgeverschap van AB Werkt Payroll op een correcte wijze in te vullen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. - CAO-naleving: de opdrachtgever verleent de volle medewerking bij het naleven van de van toepassing zijnde CAO voor zijn / haar bedrijfstak. - Certificering: de opdrachtgever verklaart zich akkoord met alle voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het behoud van de certificering (o.a. NEN ) van AB Werkt Payroll. Dit impliceert dat zowel AB Werkt Payroll als de certificatie-instelling, de naleving van de afspraken in deze S.L.A. op locatie mogen controleren (steekproefsgewijs). - Veilig werken: De opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken van het introductieboekje met instructies voor veilig werken aan de medewerker. Dit introductieboekje kan men downloaden van de site van AB Werkt Payroll; De opdrachtgever wijst de medewerker bij het sluiten van de payrollovereenkomst op de relevante paragrafen en functie-eisen en laat de medewerker expliciet tekenen voor kennisname van de betreffende paragrafen. Het belang van veilig en gezond werken op de werkplek is evident. Het veilig en gezond werken wordt getoetst middels een V&G toetsing op de plek waar medewerker hun werkzaamheden verrichten. Voor deze toetsing zijn standaard checklisten beschikbaar vanuit AB Werkt Payroll. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan een periodieke toetsing door het (laten) invullen van genoemde checklisten. - Leveringsvoorwaarden; Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten van toepassing (gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 21 oktober 2005, onder aktenummer 167/2005), alsmede de Algemene Voorwaarden van AB Nederland (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam d.d. 9 juni 2006 onder aktenummer 83/2006). Aldus overeengekomen te., op (contactpersoon opdrachtgever). Handtekening AB Werkt Payroll; P. Palmen Service Level Agreement AB Werkt Payroll -6-

7 Aanvulling op de S.L.A. in geval buitenlandse medewerkers 19. Werving en selectie Voor zover de opdrachtgever gebruik maakt van externe bemiddelaars, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever. 20. Aanvragen sofinummers Alle medewerkers die werkzaam zijn voor AB Werkt Payroll dienen te beschikken over een Nederlands sofinummer. De opdrachtgever stelt vast welke medewerkers nog geen beschikking hebben over een Nederlands sofinummer en draagt zorg voor een spoedige aanvraag van een sofinummer. AB Werkt Payroll kan ondersteunen bij het aanvragen van sofinummers indien dit wordt overeengekomen. Een aanvraag voor een sofinummer kan uitsluitend worden uitgevoerd op een van de kantoren van AB Werkt. De betreffende medewerkers dienen hierbij, op een afgesproken datum en het afgesproken tijdstip, fysiek aanwezig te zijn en in bezit van een geldig legitimatiebewijs. Alleen dan kan AB Werkt Payroll de aanvraag van een sofinummer verzorgen. Indien er belemmeringen zijn voor het aanvragen van een sofinummer (bijvoorbeeld twijfel aan de geldigheid van een ID bewijs) heeft AB Werkt Payroll het recht om een aanvraag te weigeren. AB Werkt Payroll zal alsdan de opdrachtgever informeren over de reden van de weigering. Voor het aanvragen van een sofinummer zal AB Werkt Payroll een bedrag à 10,- per aanvraag factureren aan de opdrachtgever. Na de toekenning van een sofinummer zal AB Werkt Payroll de bescheiden ontvangen met betrekking tot de toekenning. AB Werkt Payroll zal het sofinummer registreren in haar geautomatiseerd systeem. De bescheiden worden doorgestuurd naar de opdrachtgever die deze overhandigt aan de betreffende medewerker. Salariëring van gewerkte uren door een medewerker kan uitsluitend plaatsvinden als de medewerker beschikt over een geldig sofinummer. De opdrachtgever kan namens de medewerker verzoeken om eerdere salariëring maar dat kan uitsluitend tegen een anoniementarief voor de loonheffing. Eenmaal tegen anoniementarief verloonde uren kunnen niet meer worden gecorrigeerd. 21. Huisvesting De opdrachtgever draagt zorg voor correcte huisvesting van de buitenlandse medewerkers. Hiertoe is de opdrachtgever individueel verantwoordelijk om de opvang van geworven (nieuwe) buitenlandse medewerkers te organiseren. De opdrachtgever zal te allen tijde toezien op huisvesting die voldoet aan de geldende wettelijke normen qua leefruimte, voorzieningen en brandveiligheid. De huisvesting dient derhalve te voldoen aan de hiervoor in Nederland geldende normen. De opdrachtgever houdt (waar nodig) tevens toezicht op het correcte gebruik door de buitenlandse medewerkers van de huisvesting. Dit toezicht dient er toe te leiden dat de formeel werkgever AB Werkt Payroll maar ook externe belanghebbenden zoals de verhuurder van de huisvesting, omwonenden of mede gebruikers van de huisvesting nimmer geconfronteerd worden met (de gevolgen van) enige vorm van wangedrag. Voor zover hier in een incidenteel geval toch sprake van is, is de opdrachtgever gehouden om kordate maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Bij herhaald wangedrag van een medewerker dient de betreffende medewerker te worden weggestuurd. 22. Bankpassen Elke medewerker dient te beschikken over een bankrekening waarop AB Werkt Payroll het verdiende salaris kan overboeken; dit kan zowel een Nederlands alsook een buitenlandse rekening zijn. In dit laatste geval dient AB Werkt Payroll wel te beschikken over aanvullende informatie aangaande de buitenlandse bankrekening. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -7-

8 Wekelijks, na afloop van de week, doch uiterlijk 5 werkdagen daarna, ontvangt de medewerker zijn / haar verdiende salaris op deze rekening. 23. Zorgverzekering AB Werkt Payroll biedt alle buitenlandse medewerkers een collectieve zorgverzekering aan tegen een jaarlijks op basis van de werkelijke kosten vast te stellen eigen bijdrage per week. Alle nieuwe buitenlandse medewerker worden bij hun inschrijving aangemeld bij de betreffende zorgverzekering. In 2013 is dit zorgverzekeraar HollandZorg en bedraagt de premie 19,90 per gewerkte week; deze premie wordt via een inhouding op het salaris rechtstreeks met de medewerker verrekend. Na inschrijving ontvangt AB Werkt Payroll een zorgpas. Deze zal per omgaande aan de opdrachtgever worden toegestuurd. De opdrachtgever zal deze zorgpas in zijn administratie opnemen en indien nodig aan de medewerker ter beschikking te stellen. Let op: na gebruik dient de medewerker de zorgpas terug te geven aan de opdrachtgever ten einde misbruik (na uitdiensttreding) van zorgverzekering te voorkomen. De medewerker is na aanmelding verzekerd voor een basis zorgverzekering. De medewerker draagt hierbij geen eigen risico (is verdisconteerd in de berekende eigen bijdrage). Eventuele kosten voor huisartsbezoek, apotheek etc. mogen de buitenlandse medewerker of de opdrachtgever als deze de rekeningen heeft betaald indienen bij AB Werkt Payroll. AB Werkt Payroll zal zorg dragen voor betaling van de facturen aan de zorgverlener dan wel de medewerker of opdrachtgever (afhankelijk wie de rekening heeft betaald). Het saldo van de totale kosten voor de collectieve zorgverzekering plus de betaalde nota s minus de eigen bijdrages van de medewerker en minus de vergoedingen van de zorgverzekeraar komt ten gunste of ten laste van AB Werkt Payroll. Er vindt geen verrekening achteraf plaats. 24. Zorgtoeslag Buitenlandse medewerker doen veelvuldig een beroep op het ontvangen van zorgtoeslag. HollandZorg biedt als extra service de mogelijkheid om dit via deze zorgverzekeraar administratief af te wikkelen. Standaard wordt bij een buitenlandse payroll-overeenkomst een machtigingsformulier aangeboden t.b.v. het ontvangen van zorgtoeslag. De opdrachtgever vult de ontbrekende gegevens (m.n. jaarinkomen en bankrekening) in samenspraak met de medewerker in. Vervolgens wordt het machtigingsformulier ondertekend en naar AB Werkt Payroll toegezonden. AB Werkt Payroll zorgt dat het machtigingsformulier via HollandZorg bij de Belastingdienst wordt aangeboden. De Belastingdienst keert de zorgtoeslag rechtstreeks uit aan de medewerker. Let op: deze service geldt alleen voor medewerker die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van HollandZorg en zorgtoeslag wordt uitgekeerd over die maanden waarop de medewerker op de eerste dag van de maand bij de zorgverzekering stond ingeschreven. 25. Inhoudingen Voor alle buitenlandse medewerker waarvoor de opdrachtgever de werkzaamheden coördineert kan AB Werkt Payroll inhoudingen verrichten voor huisvesting en de zorgverzekering. Vanuit de wekelijkse verloning van de gewerkte uren kunnen de ingehouden bijdrages voor huisvesting (zijnde per persoon per gewerkte week) worden overgemaakt op een bankrekening van de opdrachtgever en de ingehouden bijdrages voor de zorgverzekering op een bankrekening van AB Werkt Payroll. Indien een inhouding voor huisvesting niet hoeft plaats te vinden geeft de opdrachtgever dit schriftelijk door aan AB Werkt Payroll. De inhouding zal dan niet plaatsvinden of worden gecorrigeerd. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -8-

9 26. Cafetariaregeling Voor buitenlandse medewerkers, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven en werken, is het mogelijk gebruik te maken van de cafetariaregeling (uitruilen van extraterritoriale kosten). De opdrachtgever kan een vergoeding en / of verstrekking toekennen aan de medewerker ter zake van bepaalde extraterritoriale kosten indien medewerker bereid is afstand te doen van een deel van het loon in de zin van artikel 19, eerste lid van de CAO- ABU (uitruil). De extra kosten als bedoeld kunnen echter uitsluitend worden uitgeruild voor brutoloon uit hoofde van overuren (het brutoloon boven de 38 uren / week). Het bedrag van de vergoeding en / of verstrekking is gemaximeerd tot het bedrag dat wordt uitgeruild. De opdrachtgever kan AB Werkt Payroll verzoeken een inhouding op het uit te betalen netto loon te laten plaatsvinden voor verstrekte dubbele huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud. De inhouding is alsdan gebaseerd op de werkelijke kosten en gemaximeerd tot een gedrag van 90,- per week. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte aanlevering van gegevens (via de klantportal; Nieuwe payrollovereenkomst ) alsmede wekelijks bij de urenaanlevering. Het netto voordeel uit de loonbetaling is volledig voor de medewerker en de opdrachtgever ziet er, voor zover van toepassing, op toe dat de medewerker het betreffende bedrag krijgt uitbetaald. Daar waar aan de orde zal de opdrachtgever een deel van het netto bedrag aan de medewerker verstrekken. Tevens ontstaat er een voordeel voor de opdrachtgever; dit voordeel kan oplopen tot een maximumbedrag ter grootte van 20% van het uitgeruilde deel. Het voordeel wordt na-calculatorisch door AB Werkt Payroll vastgesteld. Steeds aan het einde van het kwartaal wordt dit voordeel in de vorm van een creditnota aan de opdrachtgever uitgekeerd. 27. Terugkeren naar het vaderland Buitenlandse medewerkers keren veelvuldig tussentijds terug naar hun vaderland. Voor zover buitenlandse medewerkers meer dan 2 weken terug gaan naar hun vaderland moet dit worden beschouwd als een einde payroll-overeenkomst. Opdrachtgever zal dit via het menu einde payroll-overeenkomst aan AB Werkt Payroll kenbaar maken. De opgebouwde vakantiereserveringen worden bij einde payroll-overeenkomst afgerekend met de medewerkers. Voor buitenlandse medewerkers die minder dan twee weken naar hun vaderland gaan wordt de payrollovereenkomst niet beëindigd; deze onderbreking wordt beschouwd als verlof. De zorgverzekering zal gedurende het verlof worden gecontinueerd. Voor betreffende medewerker moet de opdrachtgever aangeven, via de urenregistratie, dat zij verlof opnemen. Vanuit de opgebouwde reserveringen krijgt de medewerker doorbetaald tijdens verlof voor zover het opgebouwde verlofsaldo hiervoor toereikend is. Dit is mede van belang voor de inhouding van de premie zorgverzekering ten gunste van AB Werkt Payroll. Aldus overeengekomen te., op (contactpersoon opdrachtgever). Handtekening AB Werkt Payroll; P. Palmen Service Level Agreement AB Werkt Payroll -9-

Algemene informatie voor gedetacheerden

Algemene informatie voor gedetacheerden Algemene informatie voor gedetacheerden Deze brochure bevat algemene informatie die van belang is tijdens uw contractperiode met FlexPay. Neem deze informatie goed door en bewaar het tijdens de gehele

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR BEPAALDE OF ONBEPAALDE TIJD INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT

INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INSCHRIJVING MEDEWERKER & OPDRACHTBEVESTIGING VOOR EEN FLEXIBEL CONTRACT INVUL INSTRUCTIES Gelieve in duidelijk leesbare blokletters in te vullen Alle vakken invullen, onvolledig ingevulde formulieren

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van onze

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Goed werkgeverschap doe je met elkaar!

Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Handleiding opdrachtgever Goed werkgeverschap doe je met elkaar! Inhoudsopgave I Inleiding... 2 II Aanmelden payroll-medewerkers en wijzigen gegevens... 2 II.1 Opgaaf gegevens nieuwe medewerkers... 2 II.2

Nadere informatie

www.limepersoneel.nl

www.limepersoneel.nl Uw Flexibele Schil 1. Inleiding Lime Personeel, de naam zegt het al: een allround partner voor uw personeel. Wij onderscheiden ons doordat wij een totaalpakket aan diensten leveren voor een super scherp

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3

Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase B in?...3 Rechtspositie ABU CAO...3 Wat houdt fase A in?...3 Wat houdt fase B in?...3 Wat houdt face C in?...3 Rechtspositie VPO-arbeidsvoorwaardenregeling...4 Wat houdt de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling in?...4

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de

AXS TechnIeK PAyroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de AXS Techniek payroll diensten Via de AXS Techniek Payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van uw personeel voordelig en eenvoudig uitbesteden. Wij nemen het werkgeverschap van u over, in de zin

Nadere informatie

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS

Werken bij Djopzz. Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Werken bij Djopzz Werkwijzer medewerkers Djopzz ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Djopzz Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer?

Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Payroll bij Connexie: Wat betekent dit voor jou als werknemer? Het bedrijf waar je werkt of gaat werken maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Je staat op het punt om een dienstverband aan

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Peuterspeelzaal Klein Duimpje

Algemene voorwaarden voor Peuterspeelzaal Klein Duimpje 0 Algemene voorwaarden voor Peuterspeelzaal Klein Duimpje 1 Algemene voorwaarden van Peuterspeelzaal Klein Duimpje ARTIKEL 1 Algemene bepalingen... 2 ARTIKEL 2 Definities... 2 ARTIKEL 3 Aanmelding... 3

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Welkom bij Tentoo TENTOO

Welkom bij Tentoo TENTOO Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s?

Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Geen zorgen en geen werkgeversverplichtingen en risico s? Payroll medewerker abflexkracht: Ik werk voor abflexkracht payroll. Elke donderdag word ik netjes uitbetaald en ik kan op elk moment mijn (salaris)gegevens

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Stap1 blad 1-2 Inschrijfformulier bedrijf Naam bedrijf :... Adres :... Postcode/plaats :... Telefoonnr :... Telefoonnr mobiel :... Fax nummer :... E-mailadres :... Kvk-nummer :... Btw nummer :... Bank-

Nadere informatie

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij

Voogd en Bemiddelaar hierna in gezamenlijkheid Partijen genoemd en ieder afzonderlijk Partij Addendum inzake Zorgverzekeringen behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst (met voetnoot 2011-01-06 vs 1 incasso Maatschappij incl. addenda dd 2011-09-21, 2012-05-21 en 2013-03-21 ) Tussen Voogd & Voogd

Nadere informatie

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave

Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers. Inhoudsopgave Handleiding Plug and Payroll t.b.v. opdrachtgevers Inhoudsopgave 1. Inlog opdrachtgever... 3 a. Een nieuwe opdracht aanmaken... 3 2. Een nieuwe opdracht... 4 a. Gegevens medewerker... 4 b. Gegevens opdracht/contract...

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten

Artiestenverloningen.nl. informatie over verlonen van artiesten Artiestenverloningen.nl informatie over verlonen van artiesten In deze folder wordt u uitgebreid uitgelegd hoe het verlonen bij Artiestenverloningen.nl in zijn werk gaat. U krijgt algemene informatie over

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw

Over de regeling. Nu deelnemen of later? salaris en 100% van uw pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom zou ik deelnemen? Wie betaalt mijn extra salaris en pensioenopbouw? Ik houd minder vrije dagen over, hoe zit dat? Nu deelnemen of later? Mag ik

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg.

Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Uitleg van de loonstrook Op je loonstrook staan veel termen en afkortingen. Hier vind je een overzicht van de meest voorkomende begrippen met daarbij waar nodig een uitleg. Handige links Wil je meer weten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS

OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS OVEREENKOMST TOT ONDERHOUD PENSIOENREGELING WERKNEMERS (ÉÉNJARIG) Ondergetekenden,....... gevestigd te.., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen Opdrachtgever ; en gevestigd te

Nadere informatie

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen.

BRM Uitzendbureau. Werk organiseren naar menselijke maat. BRM Uitzendbureau kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat kan werkgevers en werknemers met elkaar in contact brengen. BRM Uitzendbureau Werk organiseren naar menselijke maat Wij zijn een uitzendbureau dat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Werkgever voor uw werknemers

Werkgever voor uw werknemers Bezoekadres Eurodepark 1-55 6461 KB Kerkrade T (045) 563 92 60 F (045) 563 92 62 E info@payrolllimburg.nl I www.payrolllimburg.nl Postadres Postbus 295 6460 AG Kerkrade Werkgever voor uw werknemers Werkgeverschap

Nadere informatie

VOORBEELD Overeenkomst gastouderbureau en vraagouder

VOORBEELD Overeenkomst gastouderbureau en vraagouder VOORBEELD Overeenkomst gastouderbureau en vraagouder Partijen Gastouderbureau: MIAvoorgezinnen Vestigingsadres Contactgegevens Weesperstraat 118K, 1112 AP Diemen Mariza Bosch 06-449 74 747 mariza@miavoorgezinnen.nl

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering

Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Gemeente Blaricum Gemeente Eemnes Gemeente Laren BIJLAGE 4: Inkoopvoorwaarden gemeenten Blaricum, Eemnes, Laren en BEL Combinatie t.b.v. inhuur personeel /detachering Blaricum: vastgesteld op 14 december

Nadere informatie

Bpf HiBiN voert de pensioenadministratie uit! Informatie voor een soepele overgang

Bpf HiBiN voert de pensioenadministratie uit! Informatie voor een soepele overgang Bpf HiBiN voert de pensioenadministratie uit! Informatie voor een soepele overgang Zo levert u gegevens aan over 2016 en in 2017 1 Overgang naar zelfadministratie Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Flexolutions Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : Identificatienummer : Datum audit : Naam onderneming : Dossiernummer KvK : Soort audit : U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 U UDITDOCUMENT Niet rtikel N.v.t. Omschrijving Norm C

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus versie 1.1 Versiedatum: 26-04-2016 Deze handleiding is bedoeld voor het toepassen van de extraterritoriale kosten van arbeidsmigranten in UBplus.

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet:

Lid 3 en 4 schrappen; lid 5 handhaven en vernummeren naar lid 3 en in lijn brengen met nieuwe opzet: Betreft : Aanpassingen cao 2018-2019 Wijziging met ingang van 5 november 2017 Toevoeging aan artikel 1: Arbeidsvoorwaardenregeling of AVR: bij de opdrachtgever geldende regeling van beloning en/of andere

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling)

Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Handleiding Toepassen uitruilregeling (ET-regeling) Versie: 2.1 Versiedatum: 08-09-2017 Introductie In UBplus is het mogelijk om de extraterritoriale kosten regeling (ET-regeling) toe te passen. De ET-regeling

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST FASE A.

UITZENDOVEREENKOMST FASE A. UITZENDOVEREENKOMST FASE A. PARTIJEN. ARTIKEL 2 DUUR VAN OVEREENKOMST. De uitzendonderneming: Op de overeenkomst is van toepassing in het kader van het uitzendbeding (artikel 7:691 lid 2 BW) : Fase A zonder

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Handleiding invoeren werkbriefje

Handleiding invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kunt u een werkbriefje invoeren Nadat u bent ingelogd in my.tentoo gaat u naar Werkbriefjes en klikt daarna op Invoeren. U krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen #2 Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

ABU AUDITDOCUMENT CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Stationsweg 78f 2991 CM arendrecht +31 (0) 180 61 99 33 info@vro.nl www.vro.nl U UDITDOCUMENT CO voor Uitzendkrachten 2012-2017 uditor : H. van Egmond Identificatienummer : 30439 Datum audit : 01-04-2014

Nadere informatie

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever..

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.. Algemene voorwaarden Artikel 1 Organisatie ZON financials B.V. is een organisatie die natuurlijke personen dan wel zelfstandigen zonder personeel (hierna: zelfstandigen) ter beschikking stelt aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A

ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A ARBEIDS- OVEREENKOMST FASE A PARTIJEN De uitzendonderneming Bedrijfsnaam: Gevestigd te: Aan de: Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Breda Lage Mosten 11 E.T. Schaap Werkgever De uitzendzendkracht

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Partijen Gastouder Gegevens Gastouder Straat en huisnummer Postcode en plaats Telefoonnummer E-mail BSN Gegevens Vraagouder(s) Vraagouder 1 (voorletters

Nadere informatie

Afspraken belastingdienst en LTO Nederland over cafetariaregeling

Afspraken belastingdienst en LTO Nederland over cafetariaregeling Afspraken belastingdienst en LTO Nederland over cafetariaregeling LTO Nederland heeft op 26 september 2012 voor de leden van de regionale LTO organisaties en de leden van de met LTO samenwerkende vaktechnische

Nadere informatie

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers 1 Aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Studierichting Studentenkaart nr. Aanvang

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling

Franchise en pensioengrondslag Plusregeling Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2014 De circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten zijn bij StiPP. Deze circulaire bevat in het kort de

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

INSPECTIENORM UITZENDBUREAUS

INSPECTIENORM UITZENDBUREAUS Auditor : Maak keuze... Registratienummer : Datum audit : Naam onderneming : Contactpersoon audit : Auditadres : Postcode + woonplaats auditadres : Soort audit : Maak keuze... Aanvangstijd audit : uur

Nadere informatie

Bijlage I. als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. Benoemde voorzieningen:

Bijlage I. als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013. Benoemde voorzieningen: Bijlage I als genoemd in artikel 4.2 onder a. van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013 Benoemde voorzieningen: douchezitje wegnemen van binnendrempels bediening van raamsluitingen

Nadere informatie

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO. uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing Aan de slag bij Tempo-Team Payrolling WERK ENZO uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing INHOUD Belangrijk om te weten 4 Arbeidsovereenkomst, financiële regelingen,

Nadere informatie