Service Level Agreement (S.L.A.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement (S.L.A.)"

Transcriptie

1 Service Level Agreement (S.L.A.) Behorende bij de dienstverleningovereenkomst tussen.. (naam opdrachtgever) T.a.v..... (contactpersoon opdrachtgever).. (adres opdrachtgever).. (postcode + woonplaats opdrachtgever) Verder te noemen: opdrachtgever en AB Payroll Limburg B.V. Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Paul Palmen Mussenberg GZ Herten Verder te noemen: AB Werkt Payroll Herten, 6 januari Algemeen In deze Service Level Agreement wordt gedetailleerd vastgelegd op welke wijze de twee contractpartijen uitvoering geven aan de tussen partijen gesloten dienstverleningsovereenkomst. Telkenmale als aanvullende of gewijzigde afspraken worden gemaakt zal een nieuwe, geactualiseerde versie van deze S.L.A. worden opgesteld waardoor te allen tijde een actueel beeld bestaat over de tussen partijen bestaande afspraken. De SLA kan betrekking hebben op te volgen procedures, te hanteren formulieren, in acht te nemen aanlevertijden van gegevens etc. 2. Werving & selectie Opdrachtgever werft nieuwe (buitenlandse) medewerkers rechtstreeks. De opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de werving en selectie van de juiste medewerkers voor zijn / haar bedrijf. De geschiktheid en kundigheid van een medewerker voor een bepaalde vacature valt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 3. Aanmelden nieuwe medewerkers Opdrachtgever draagt zorg voor de invoer van de juiste gegevens van nieuwe medewerkers. Hierbij gebruikt de opdrachtgever de klantportal met bijbehorend wachtwoord welk door AB Werkt Payroll zal worden aangereikt. Per mail ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de invoer van de betreffende medewerker. Voor elke medewerker moet een geldig sofinummer en een bankrekeningnummer worden ingevoerd in het systeem. Zonder deze gegevens kan de medewerker niet worden verloond. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de juiste gegevens.

2 4. ID-controle Opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke kopie van een geldig ID-bewijs van de betreffende medewerker. Hierbij volgt de opdrachtgever de volgende procedure: De opdrachtgever controleert het originele ID bewijs, vóór de eerste werkdag, in aanwezigheid van de medewerker; Er mag geen enkele twijfel zijn over de originaliteit of geldigheid van het ID bewijs. Bij twijfel onder andere op het aspect van eventuele persoonsverwisseling wordt de medewerker niet in dienst genomen door AB Werkt Payroll. De opdrachtgever maakt een goed leesbare kopie van het originele ID bewijs. Hierbij moeten alle bladzijden met informatie, zoals de persoonlijkheidskenmerken, de handtekening, stempels, kinderen en dergelijke gekopieerd worden. De foto moet goed herkenbaar zijn op de kopie. De opdrachtgever plaatst een door AB Werkt Payroll beschikbaar gestelde stempel op elke bladzijde van het kopie ID bewijs. De medewerker verklaart dat het ID bewijs geldig is door het zetten van zijn/haar handtekening in de stempel. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij het originele ID bewijs op geldigheid heeft gecontroleerd via het plaatsen van zijn/haar handtekening in de stempel op de kopie. De kopie van het ID-bewijs wordt digitaal aan AB Werkt Payroll toegezonden middels de knop ID-bewijs uploaden op De opdrachtgever bewaart de kopie met de originele handtekeningen. 5. Formulier Arbeidsverleden Opdrachtgever draagt zorg voor invulling en ondertekening (door de medewerker) van het formulier Arbeidsverleden. Het formulier kan via de website worden geupload naar AB Werkt Payroll. 6. Acceptatie nieuwe medewerkers AB Werkt Payroll toetst de ingevoerde gegevens en de documenten die worden ontvangen van de opdrachtgever. Nadat is vastgesteld dat alle noodzakelijke gegevens zijn ontvangen wordt de medewerker geaccepteerd. Acceptatie van de medewerker door AB Werkt Payroll is een voorwaarde om een payroll-overeenkomst te kunnen maken op basis waarvan AB Werkt Payroll de gewerkte uren zal verlonen. AB Werkt Payroll is niet verantwoordelijk voor ontbrekende gegevens of ontbrekende documenten. 7. Payroll-overeenkomst aanmaken Opdrachtgever draagt zorg voor opgave van de juiste gegevens voor het aanmaken van payroll-overeenkomsten. Hierbij gebruikt de opdrachtgever de knop Nieuwe payroll-overeenkomst op de website van AB Werkt Payroll (klantportal). Na het invoeren van de gegevens zal AB Werkt Payroll de gevraagde payroll-overeenkomsten aanmaken onder de voorwaarde dat de payroll-overeenkomst is aangevraagd voor een geaccepteerde medewerker. AB Werkt Payroll stelt de payroll-overeenkomsten op binnen twee werkdagen na ontvangst van de juiste gegevens. AB Werkt Payroll bericht de opdrachtgever per over het aanmaken van de payrollovereenkomst dan wel over de oorzaken die het aanmaken van een payroll-overeenkomst belemmeren. De payroll-overeenkomst tussen de medewerker en AB Werkt Payroll dient als originele arbeidsovereenkomst waarmee de medewerker formeel in dienst treedt bij AB Werkt Payroll. De aangemaakte payroll-overeenkomst wordt via de klantportal beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever / medewerker. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -2-

3 De opdrachtgever zorgt voor de verdere invulling van de payroll-overeenkomst (incl. keuze loonheffingskorting) en ondertekening door de medewerker. De payroll-overeenkomst dient te worden ingevuld en ondertekend waarna de opdrachtgever de originele payroll-overeenkomst verzendt naar AB Werkt Payroll. AB Werkt Payroll ondertekent de originele payroll-overeenkomst, scant het en koppelt dit binnen 2 werkdagen in het persoonlijke dossier van de medewerker. Op elk gewenst moment kan de ondertekende payroll-overeenkomst worden gedownload en afgedrukt voor eigen gebruik. Het origineel exemplaar wordt door AB Werkt Payroll behouden voor haar dossier. 8. ARBO-aangelegenheden Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van Arbeidsomstandigheden voor de betreffende medewerker. De opdrachtgever zal hiertoe de medewerker volledig instrueren en wijzen op de mogelijke risico s op de werkplek alvorens de medewerker aan het werk te zetten. Tevens zal de opdrachtgever een reële inschatting maken van de kennis en kunde van de betreffende persoon, ten einde alle mogelijke risico s tot een minimum te beperken. Via de website, onder de knop Documenten, zijn diverse arbocatalogi beschikbaar die ten dienste kunnen staan bij de instructie en het wijzen van mogelijke risico s op de werkplek. Bijzondere aandacht betreft de veiligheid van jeugdige medewerkers. Voor de arbeidstijden die jeugdigen mogen werken, zie folder Werken onder de 18, Wat zijn de regels te downloaden via 9. Aanlevering uren De opdrachtgever zorgt voor een correcte en eenduidige registratie van alle gewerkte uren op werkbonnen of via een tijdregistratiesysteem. De medewerker dient te kunnen beschikken over de registratie van zijn/haar werktijden c.q. over het door de opdrachtgever ondertekende (kopie) werkbriefje. De opdrachtgever draagt wekelijks uiterlijk op woensdag van de eerstvolgende week - zorg voor de invoer van de juiste gegevens over de gewerkte / te verlonen uren via de website van AB Werkt Payroll; de uren doorgeven kan via de knop Invoer uren. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uren worden ingevoerd en geautoriseerd zodat ze voor verwerking worden aangeboden aan AB Werkt Payroll. Alle originele werkbonnen of de originele tijdregistraties worden door de opdrachtgever bewaard gedurende minimaal zeven boekjaren. Bij het doorgeven van de gewerkte uren neemt de opdrachtgever de voor zijn / haar bedrijf geldende arbeidstijden uit de geldende CAO in acht. Voor zover er bij AB Werkt Payroll onduidelijkheden worden ervaren of onjuistheden worden geconstateerd (bijvoorbeeld in de verdeling tussen toeslaguren en overwerkuren) is de opdrachtgever gehouden om de urenregistraties te corrigeren. 10. Salariëring van de gewerkte uren AB Werkt Payroll draagt wekelijks (op donderdag en vrijdag) zorg voor de correcte salariëring van de aangeleverde uren. AB Werkt Payroll voert hierbij controles uit waardoor fouten kunnen worden geconstateerd. Voor zover deze niet zelfstandig kunnen worden gecorrigeerd zal een beroep wordt gedaan op de opdrachtgever. De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor snelle oplossing van geconstateerde problemen teneinde de gewerkte uren tijdig te kunnen verlonen. AB Werkt Payroll draagt zorg voor een tijdige ingang van pensioenrechten van medewerkers. Deze rechten zijn gebonden aan een door AB Werkt Payroll uit te voeren wekentelling. Zodra een medewerker rechten verwerft op pensioen wordt het recht toegekend en zal dit leiden tot een hoger tarief voor de opdrachtgever. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -3-

4 AB Werkt Payroll stelt de wekelijkse salarisspecificaties digitaal ter beschikking via de website (via klant portal op te vragen door de opdrachtgever). De opdrachtgever is verplicht om deze salarisspecificaties ter beschikking te stellen van de betreffende medewerkers. AB Werkt Payroll betaalt het nettoloon op de voor de medewerker opgegeven bankrekening. Indien hierbij de bankrekening wordt gebruikt van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht om het nettoloon door te betalen aan de medewerker. Voor zover hierbij inhoudingen plaatsvinden dient de opdrachtgever een inzichtelijke registratie bij te houden van de doorbetaalde nettolonen en de verrekende inhoudingen. AB Werkt Payroll is verantwoordelijk voor de volledige en tijdige afdracht van alle belastingen, sociale premies en pensioenpremies. Via NEN certificering en regelmatige verklaringen van goed betalingsgedrag (via klant portal te raadplegen) wordt de opdrachtgever gevrijwaard van ketenaansprakelijkheid. 11. Facturering aan de opdrachtgever AB Werkt Payroll factureert de verloonde uren tegen de in de dienstverleningsovereenkomst afgesproken tarieven aan de opdrachtgever. AB Werkt Payroll stelt de wekelijkse facturen digitaal ter beschikking via de website (via klant portal op te vragen door de opdrachtgever). AB Werkt Payroll heeft het recht om vijf werkdagen na facturering, automatisch het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te incasseren. 12. Correcties Bij de invoer van vaste en variabele gegevens kunnen fouten ontstaan. Bij signalering van fouten (verkeerde payroll-overeenkomst aangemaakt, verkeerde bruto loon gehanteerd, foute ureninvoer, onjuiste facturering etc.) vindt er schriftelijke vastlegging plaats van de geconstateerde fout en wordt de fout gecommuniceerd tussen opdrachtgever en AB Werkt Payroll. Een bericht is hiertoe het aangewezen middel. AB Werkt Payroll draagt zorg voor correcties van geconstateerde fouten. Als er verwijtbare fouten zijn gemaakt door de opdrachtgever en het tijdsbeslag voor het correctiewerk is omvangrijk, worden nadere afspraken gemaakt over een vergoeding voor het correctiewerk door AB Werkt Payroll. De uren voor correctiewerk worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 13. Einde payroll-overeenkomst Opdrachtgever brengt AB Werkt Payroll tijdig op de hoogte als de werkzaamheden van een medewerker eindigen en dienovereenkomstig de payroll-overeenkomst wordt beëindigd. Opdrachtgever geeft de relevante gegevens via de website (via de klantportal en het menu einde payroll-overeenkomst ) door aan AB Werkt Payroll. AB Werkt Payroll is verantwoordelijk voor de tijdige beëindiging van de payroll-overeenkomst op de door de opdrachtgever aangegeven laatste werkdag alsmede de eventuele afmelding bij een zorgverzekering (zie hierna de aanvullende bepalingen voor buitenlandse medewerkers). Bij de laatste verloning draagt AB Werkt Payroll zorg voor de afwikkeling van de payroll-overeenkomst en de uitbetaling van alle resterende reserveringen. AB Werkt Payroll verzorgt alle verdere verplichtingen zoals formele meldingen aan instanties (Belastingdienst, UWV). De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van relevante mutaties. Bij een voortijdige beëindiging van een payroll-overeenkomst voor bepaalde tijd draagt de opdrachtgever zorg voor een schriftelijke akkoord bevestiging van de voortijdige beëindiging van de payroll-overeenkomst door de medewerker. Voor alle negatieve gevolgen van het niet tijdig melden van een einde payroll-overeenkomst Service Level Agreement AB Werkt Payroll -4-

5 (bijvoorbeeld het niet kunnen verhalen van premies zorgverzekering of een te late melding einde payrollovereenkomst aan instanties) is in beginsel de opdrachtgever aansprakelijk. 14. Opname reserveringen Medewerker kunnen beschikken over hun reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen. Voor betreffende medewerker moet de opdrachtgever aangeven, via de urenregistratie, dat zij verlof opnemen. Vanuit de opgebouwde reserveringen krijgt de medewerker doorbetaald tijdens verlof voor zover het opgebouwde verlofsaldo hiervoor toereikend is. 15. Inlog voor medewerkers AB Werkt Payroll biedt haar medewerkers de mogelijkheid tot inloggen op de website. Het initiatief hiervoor ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de medewerker zijn / haar medewerkernummer van AB Werkt Payroll te geven. Vervolgens kan de medewerker een inlogaccount aanvragen via de website van AB Werkt Payroll. Binnen 2 werkdagen ontvangt de medewerker een (persoonlijke) gebruikersnaam en wachtwoord, waarna de medewerker kan inloggen en derhalve de beschikking heeft over een aantal persoonlijke zaken. 16. Fase B en C payroll-overeenkomsten Bij de overgang van fase A met uitzendbeding naar fase B dient de opdrachtgever een zorgvuldige risicoafweging te maken. Bij payroll-overeenkomsten voor bepaalde tijd in fase B ontstaat een leeglooprisico. Als er onvoldoende werkzaamheden zijn voor de betreffende medewerker zullen de overeengekomen uren moeten worden doorbetaald. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van leegloop bij medewerker die zij aan het werk heeft (zoals de kosten van door te betalen uren die niet gewerkt worden of kosten van beëindiging van de payroll-overeenkomst). De risico s dienen door de opdrachtgever zoveel mogelijk beperkt te worden in fase B door payroll-overeenkomsten te sluiten die niet langer duren dan 3 maanden. Payroll-overeenkomsten voor onbepaalde tijd (Fase C) zijn bij AB Werkt Payroll uitgesloten. Ingeval een medewerker het arbeidsrechtelijke traject tot Fase C heeft doorlopen, en de opdrachtgever wenst met betreffende medewerker de payroll-overeenkomst te verlengen, zal AB Werkt contact opnemen om de mogelijkheden daartoe te bespreken. 17. Ziekteverzuim medewerkers Opdrachtgever brengt AB Werkt Payroll tijdig op de hoogte over ziekteverzuim van een medewerker. Opdrachtgever geeft de relevante gegevens via de website (via de klantportal en het menu ziek melden ) door aan AB Werkt Payroll. Hetzelfde is van toepassing voor het doorgeven van herstel (via de klantportal en het menu hersteld melden ). Indien een medewerker van AB Werkt Payroll ziek wordt volgt AB Werkt Payroll de zogenaamde verzuimkalender teneinde het ziekteverzuim en de eventueel verbonden loondoorbetalingsverplichtingen, te beperken. Deze verzuimkalender is via de klantportal eveneens beschikbaar voor de opdrachtgever en wel onder de knop Documenten en dan Algemeen. AB Werkt Payroll zal bij (langdurig) ziekteverzuim het zogenaamde case management voeren; AB Werkt Payroll is daarmee primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en bepaalt welke acties ondernomen moeten worden. De opdrachtgever verleent alle ondersteuning op het gebied van formele contactmomenten in de verzuimbegeleiding (inclusief vastlegging van bevindingen) alsmede het aanspreken van medewerkers als afspraken moeten worden nagekomen. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -5-

6 18. Aanpassing van payrollfactoren De hoogte van de loonkosten kunnen als gevolg van wijzigingen in algemene afspraken (bijvoorbeeld aanpassingen in het sociale premiestelsel) of CAO afspraken (bijvoorbeeld ruimere vergoedingen of verplichte premiebetaling aan fondsen) veranderen. AB Werkt Payroll zal betreffende wijzigingen kenbaar maken aan opdrachtgever en aangeven welke invloed de wijzigingen hebben op de afgesproken payrollfactoren. Na deze kennisgeving zijn de aangepaste payrollfactoren van toepassing vanaf dezelfde datum als de ingangsdatum van de betreffende wijziging. 19. Slotbepalingen - Naleving wet- en regelgeving: de opdrachtgever verklaart zich akkoord met alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om het juridisch werkgeverschap van AB Werkt Payroll op een correcte wijze in te vullen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. - CAO-naleving: de opdrachtgever verleent de volle medewerking bij het naleven van de van toepassing zijnde CAO voor zijn / haar bedrijfstak. - Certificering: de opdrachtgever verklaart zich akkoord met alle voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het behoud van de certificering (o.a. NEN ) van AB Werkt Payroll. Dit impliceert dat zowel AB Werkt Payroll als de certificatie-instelling, de naleving van de afspraken in deze S.L.A. op locatie mogen controleren (steekproefsgewijs). - Veilig werken: De opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken van het introductieboekje met instructies voor veilig werken aan de medewerker. Dit introductieboekje kan men downloaden van de site van AB Werkt Payroll; De opdrachtgever wijst de medewerker bij het sluiten van de payrollovereenkomst op de relevante paragrafen en functie-eisen en laat de medewerker expliciet tekenen voor kennisname van de betreffende paragrafen. Het belang van veilig en gezond werken op de werkplek is evident. Het veilig en gezond werken wordt getoetst middels een V&G toetsing op de plek waar medewerker hun werkzaamheden verrichten. Voor deze toetsing zijn standaard checklisten beschikbaar vanuit AB Werkt Payroll. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan een periodieke toetsing door het (laten) invullen van genoemde checklisten. - Leveringsvoorwaarden; Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten van toepassing (gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam d.d. 21 oktober 2005, onder aktenummer 167/2005), alsmede de Algemene Voorwaarden van AB Nederland (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam d.d. 9 juni 2006 onder aktenummer 83/2006). Aldus overeengekomen te., op (contactpersoon opdrachtgever). Handtekening AB Werkt Payroll; P. Palmen Service Level Agreement AB Werkt Payroll -6-

7 Aanvulling op de S.L.A. in geval buitenlandse medewerkers 19. Werving en selectie Voor zover de opdrachtgever gebruik maakt van externe bemiddelaars, komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever. 20. Aanvragen sofinummers Alle medewerkers die werkzaam zijn voor AB Werkt Payroll dienen te beschikken over een Nederlands sofinummer. De opdrachtgever stelt vast welke medewerkers nog geen beschikking hebben over een Nederlands sofinummer en draagt zorg voor een spoedige aanvraag van een sofinummer. AB Werkt Payroll kan ondersteunen bij het aanvragen van sofinummers indien dit wordt overeengekomen. Een aanvraag voor een sofinummer kan uitsluitend worden uitgevoerd op een van de kantoren van AB Werkt. De betreffende medewerkers dienen hierbij, op een afgesproken datum en het afgesproken tijdstip, fysiek aanwezig te zijn en in bezit van een geldig legitimatiebewijs. Alleen dan kan AB Werkt Payroll de aanvraag van een sofinummer verzorgen. Indien er belemmeringen zijn voor het aanvragen van een sofinummer (bijvoorbeeld twijfel aan de geldigheid van een ID bewijs) heeft AB Werkt Payroll het recht om een aanvraag te weigeren. AB Werkt Payroll zal alsdan de opdrachtgever informeren over de reden van de weigering. Voor het aanvragen van een sofinummer zal AB Werkt Payroll een bedrag à 10,- per aanvraag factureren aan de opdrachtgever. Na de toekenning van een sofinummer zal AB Werkt Payroll de bescheiden ontvangen met betrekking tot de toekenning. AB Werkt Payroll zal het sofinummer registreren in haar geautomatiseerd systeem. De bescheiden worden doorgestuurd naar de opdrachtgever die deze overhandigt aan de betreffende medewerker. Salariëring van gewerkte uren door een medewerker kan uitsluitend plaatsvinden als de medewerker beschikt over een geldig sofinummer. De opdrachtgever kan namens de medewerker verzoeken om eerdere salariëring maar dat kan uitsluitend tegen een anoniementarief voor de loonheffing. Eenmaal tegen anoniementarief verloonde uren kunnen niet meer worden gecorrigeerd. 21. Huisvesting De opdrachtgever draagt zorg voor correcte huisvesting van de buitenlandse medewerkers. Hiertoe is de opdrachtgever individueel verantwoordelijk om de opvang van geworven (nieuwe) buitenlandse medewerkers te organiseren. De opdrachtgever zal te allen tijde toezien op huisvesting die voldoet aan de geldende wettelijke normen qua leefruimte, voorzieningen en brandveiligheid. De huisvesting dient derhalve te voldoen aan de hiervoor in Nederland geldende normen. De opdrachtgever houdt (waar nodig) tevens toezicht op het correcte gebruik door de buitenlandse medewerkers van de huisvesting. Dit toezicht dient er toe te leiden dat de formeel werkgever AB Werkt Payroll maar ook externe belanghebbenden zoals de verhuurder van de huisvesting, omwonenden of mede gebruikers van de huisvesting nimmer geconfronteerd worden met (de gevolgen van) enige vorm van wangedrag. Voor zover hier in een incidenteel geval toch sprake van is, is de opdrachtgever gehouden om kordate maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Bij herhaald wangedrag van een medewerker dient de betreffende medewerker te worden weggestuurd. 22. Bankpassen Elke medewerker dient te beschikken over een bankrekening waarop AB Werkt Payroll het verdiende salaris kan overboeken; dit kan zowel een Nederlands alsook een buitenlandse rekening zijn. In dit laatste geval dient AB Werkt Payroll wel te beschikken over aanvullende informatie aangaande de buitenlandse bankrekening. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -7-

8 Wekelijks, na afloop van de week, doch uiterlijk 5 werkdagen daarna, ontvangt de medewerker zijn / haar verdiende salaris op deze rekening. 23. Zorgverzekering AB Werkt Payroll biedt alle buitenlandse medewerkers een collectieve zorgverzekering aan tegen een jaarlijks op basis van de werkelijke kosten vast te stellen eigen bijdrage per week. Alle nieuwe buitenlandse medewerker worden bij hun inschrijving aangemeld bij de betreffende zorgverzekering. In 2013 is dit zorgverzekeraar HollandZorg en bedraagt de premie 19,90 per gewerkte week; deze premie wordt via een inhouding op het salaris rechtstreeks met de medewerker verrekend. Na inschrijving ontvangt AB Werkt Payroll een zorgpas. Deze zal per omgaande aan de opdrachtgever worden toegestuurd. De opdrachtgever zal deze zorgpas in zijn administratie opnemen en indien nodig aan de medewerker ter beschikking te stellen. Let op: na gebruik dient de medewerker de zorgpas terug te geven aan de opdrachtgever ten einde misbruik (na uitdiensttreding) van zorgverzekering te voorkomen. De medewerker is na aanmelding verzekerd voor een basis zorgverzekering. De medewerker draagt hierbij geen eigen risico (is verdisconteerd in de berekende eigen bijdrage). Eventuele kosten voor huisartsbezoek, apotheek etc. mogen de buitenlandse medewerker of de opdrachtgever als deze de rekeningen heeft betaald indienen bij AB Werkt Payroll. AB Werkt Payroll zal zorg dragen voor betaling van de facturen aan de zorgverlener dan wel de medewerker of opdrachtgever (afhankelijk wie de rekening heeft betaald). Het saldo van de totale kosten voor de collectieve zorgverzekering plus de betaalde nota s minus de eigen bijdrages van de medewerker en minus de vergoedingen van de zorgverzekeraar komt ten gunste of ten laste van AB Werkt Payroll. Er vindt geen verrekening achteraf plaats. 24. Zorgtoeslag Buitenlandse medewerker doen veelvuldig een beroep op het ontvangen van zorgtoeslag. HollandZorg biedt als extra service de mogelijkheid om dit via deze zorgverzekeraar administratief af te wikkelen. Standaard wordt bij een buitenlandse payroll-overeenkomst een machtigingsformulier aangeboden t.b.v. het ontvangen van zorgtoeslag. De opdrachtgever vult de ontbrekende gegevens (m.n. jaarinkomen en bankrekening) in samenspraak met de medewerker in. Vervolgens wordt het machtigingsformulier ondertekend en naar AB Werkt Payroll toegezonden. AB Werkt Payroll zorgt dat het machtigingsformulier via HollandZorg bij de Belastingdienst wordt aangeboden. De Belastingdienst keert de zorgtoeslag rechtstreeks uit aan de medewerker. Let op: deze service geldt alleen voor medewerker die gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van HollandZorg en zorgtoeslag wordt uitgekeerd over die maanden waarop de medewerker op de eerste dag van de maand bij de zorgverzekering stond ingeschreven. 25. Inhoudingen Voor alle buitenlandse medewerker waarvoor de opdrachtgever de werkzaamheden coördineert kan AB Werkt Payroll inhoudingen verrichten voor huisvesting en de zorgverzekering. Vanuit de wekelijkse verloning van de gewerkte uren kunnen de ingehouden bijdrages voor huisvesting (zijnde per persoon per gewerkte week) worden overgemaakt op een bankrekening van de opdrachtgever en de ingehouden bijdrages voor de zorgverzekering op een bankrekening van AB Werkt Payroll. Indien een inhouding voor huisvesting niet hoeft plaats te vinden geeft de opdrachtgever dit schriftelijk door aan AB Werkt Payroll. De inhouding zal dan niet plaatsvinden of worden gecorrigeerd. Service Level Agreement AB Werkt Payroll -8-

9 26. Cafetariaregeling Voor buitenlandse medewerkers, die slechts tijdelijk in Nederland verblijven en werken, is het mogelijk gebruik te maken van de cafetariaregeling (uitruilen van extraterritoriale kosten). De opdrachtgever kan een vergoeding en / of verstrekking toekennen aan de medewerker ter zake van bepaalde extraterritoriale kosten indien medewerker bereid is afstand te doen van een deel van het loon in de zin van artikel 19, eerste lid van de CAO- ABU (uitruil). De extra kosten als bedoeld kunnen echter uitsluitend worden uitgeruild voor brutoloon uit hoofde van overuren (het brutoloon boven de 38 uren / week). Het bedrag van de vergoeding en / of verstrekking is gemaximeerd tot het bedrag dat wordt uitgeruild. De opdrachtgever kan AB Werkt Payroll verzoeken een inhouding op het uit te betalen netto loon te laten plaatsvinden voor verstrekte dubbele huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud. De inhouding is alsdan gebaseerd op de werkelijke kosten en gemaximeerd tot een gedrag van 90,- per week. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte aanlevering van gegevens (via de klantportal; Nieuwe payrollovereenkomst ) alsmede wekelijks bij de urenaanlevering. Het netto voordeel uit de loonbetaling is volledig voor de medewerker en de opdrachtgever ziet er, voor zover van toepassing, op toe dat de medewerker het betreffende bedrag krijgt uitbetaald. Daar waar aan de orde zal de opdrachtgever een deel van het netto bedrag aan de medewerker verstrekken. Tevens ontstaat er een voordeel voor de opdrachtgever; dit voordeel kan oplopen tot een maximumbedrag ter grootte van 20% van het uitgeruilde deel. Het voordeel wordt na-calculatorisch door AB Werkt Payroll vastgesteld. Steeds aan het einde van het kwartaal wordt dit voordeel in de vorm van een creditnota aan de opdrachtgever uitgekeerd. 27. Terugkeren naar het vaderland Buitenlandse medewerkers keren veelvuldig tussentijds terug naar hun vaderland. Voor zover buitenlandse medewerkers meer dan 2 weken terug gaan naar hun vaderland moet dit worden beschouwd als een einde payroll-overeenkomst. Opdrachtgever zal dit via het menu einde payroll-overeenkomst aan AB Werkt Payroll kenbaar maken. De opgebouwde vakantiereserveringen worden bij einde payroll-overeenkomst afgerekend met de medewerkers. Voor buitenlandse medewerkers die minder dan twee weken naar hun vaderland gaan wordt de payrollovereenkomst niet beëindigd; deze onderbreking wordt beschouwd als verlof. De zorgverzekering zal gedurende het verlof worden gecontinueerd. Voor betreffende medewerker moet de opdrachtgever aangeven, via de urenregistratie, dat zij verlof opnemen. Vanuit de opgebouwde reserveringen krijgt de medewerker doorbetaald tijdens verlof voor zover het opgebouwde verlofsaldo hiervoor toereikend is. Dit is mede van belang voor de inhouding van de premie zorgverzekering ten gunste van AB Werkt Payroll. Aldus overeengekomen te., op (contactpersoon opdrachtgever). Handtekening AB Werkt Payroll; P. Palmen Service Level Agreement AB Werkt Payroll -9-

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling

Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Algemene Voorwaarden van RECRON Payrolling Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van RECRON Payrolling, voor

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave 5617 [040] BC Torenallee Eindhoven 8200398 info@mettom.nl www.mettom.nl Inleiding op de Algemene Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Payrolling Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld

ALGEMENE VOORWAARDEN 3G PAYROLL B.V. w.3gpayroll.nl. Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. w.3gpayroll.nl Gewoon Goed Geregeld ALGEMENE VOORWAARDEN 3G B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tjellens

Algemene voorwaarden Tjellens Algemene voorwaarden Tjellens 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Tjellens: Tjellens Oost B.V., statutair gevestigd te Hengelo en kantoorhoudende aldaar aan de Jan Tinbergenstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

A V 1 6. Algemene voorwaarden

A V 1 6. Algemene voorwaarden 1 6 Algemene voorwaarden Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Flexter BV voor zover één en ander betrekking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012.

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012. Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Versie: augustus 2012 Versiebeheer Versie 1.0 - Juni 2008 Versie opgesteld door werkgroep met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ExcellentFlex Onderwijs B.V. en ExcellentPay Onderwijs B.V.

Algemene voorwaarden ExcellentFlex Onderwijs B.V. en ExcellentPay Onderwijs B.V. Voor de verkoop en levering van producten en diensten door ExcellentFlex Onderwijs B.V. en ExcellentPay Onderwijs B.V. beide gevestigd te Den Haag. Artikel 1 Definities Deze algemene voorwaarden verstaan

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Toepasselijkheid 3 Artikel 3. Opdracht 4 Artikel 4. Opzegging Opdracht 4 Artikel 5. Einde van

Nadere informatie

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat

Nadere informatie

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren.

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren. Pagina 1 Juni 2015 Algemene Inhuurvoorwaarden Radboudumc 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT ALGEMENE VOORWAARDEN TEAMSELECT Index Artikel Omschrijving 1. Toepasselijkheid 2. Definities 3. Vrijblijvendheid offertes 4. Duur van de opdracht 5. Opzegging opdracht 6. Einde van de opdracht 7. Einde

Nadere informatie