Familie- en erfrecht De macht van de executeur. Arbeidsrecht Payrolling op de tocht? Insolventierecht Misbruik van beslagrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Familie- en erfrecht De macht van de executeur. Arbeidsrecht Payrolling op de tocht? Insolventierecht Misbruik van beslagrecht"

Transcriptie

1 Periodieke 02 nieuwsbrief van Boskamp & Willems Advocaten NOVEMBER 2013 Handhavingsplicht bij strijdig gebruik Ouders aansprakelijk voor gedragingen van hun minderjarige kind Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties Familie- en erfrecht De macht van de executeur p3 Arbeidsrecht Payrolling op de tocht? Insolventierecht Misbruik van beslagrecht p5 p7 INHOUD Onroerend goedrecht Leegstandwet gewijzigd p8 Voorwoord Nu het einde van 2013 nadert is het weer tijd voor Raad, de nieuwsbrief van Boskamp & Willems Advocaten - die u op de hoogte houdt van nieuws en wetenswaardigheden vanuit alle secties binnen onze advocatenpraktijk. U ontvangt Raad tweemaal per jaar. De eerstvolgende editie valt naar verwachting in april 2014 op de deurmat. Wij wensen u veel leesplezier en verwachten dat u, in welke branche u ook werkzaam bent, met onze Raad en adviezen uw voordeel kunt doen. De redactie. Handhavingsplicht bij strijdig gebruik In de Algemene Wet Bestuursrecht is geregeld dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn handhavend op te treden tegen gebruik dat in strijd is met het geldende bestemmingsplan. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat dit geen vrijblijvende bevoegdheid is. Burgemeester en wethouders zijn in beginsel verplicht tegen strijdig gebruik op te treden. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan een uitzondering worden gemaakt op die beginselverplichting. Uit latere uitspraken van de Raad blijkt dat alleen wanneer er concreet zicht is op legalisering van het strijdig gebruik, er sprake kan zijn van een bijzondere omstandigheid. Er is concreet zicht op legalisering wanneer er reeds een ontwerpbesluit ligt dat strekt tot legalisering van het bestaande gebruik. De Raad van State heeft eerder ook uitgesproken dat in beginsel bestuursrechtelijk geen rekening hoeft te worden gehouden met privaatrechtelijke belemmeringen waarvan vermoed wordt dat die een obstakel >>

2 Raad nummer 02 november 2013 >> Vervolg van pagina 1 De macht van de executeur: moet u alles accepteren? In een testament kan worden bepaald dat na overlijden een executeur wordt benoemd om de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Aan een executeur worden bevoegdheden toegekend, voortvloeiend uit a) de wens van degene die het testament maakt en b) de advisering daarover door een notaris. Een executeur met beperkte bevoegdheden mag alleen de begrafenis regelen, maar een executeur met ruime bevoegdheden mag zelfs de hele nalatenschap verdelen zonder overleg met de erfgenamen. Tussen deze twee uitersten liggen diverse gradaties van bevoegdheden. FAMILIE- EN ERFRECHT zouden kunnen vormen voor het benutten van een verleende vergunning. Zo besloot de Raad van State in een uitspraak van 8 februari 2012 dat de bestuursrechter slechts rekening hoeft te houden met een mogelijke privaatrechtelijke belemmering, wanneer deze belemmering evident is. Uit dit samenstel van uitspraken leek te mogen worden afgeleid dat, indien een onherroepelijke vergunning tot legalisatie is verleend en er geen sprake is van evidente civielrechtelijke belemmeringen om van die vergunning gebruik te maken, burgemeester en wethouders kunnen besluiten niet op te treden tegen een gebruik dat strijdig is met het bestemmingsplan, vanwege concreet zicht op legalisering. In de casus die leidde tot een uitspraak van de Raad van State van 3 juli 2013 pakte het echter anders uit. Wat was er aan de hand? Boer A verkocht zijn tweede bedrijfswoning en een gedeelte van zijn bouwblok aan een paardenhouder die in de eveneens van boer A gekochte stal, 13 paarden ging houden. De gekochte bedrijfswoning moest bedrijfsmatig worden gebruikt en vast was komen te staan dat bij het houden van 13 paarden geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf. Om die reden vroeg de paardenhouder een uitbreiding van zijn stallen aan, zodat hij als paardenhouder een volwaardig agrarisch bedrijf kon exploiteren. Die vergunning werd aan hem verleend. Toen hij echter de nieuwe stal ging bouwen startte boer A een kortgedingprocedure. In die procedure vorderde hij stillegging van de bouwwerkzaamheden omdat de paardenhouder zou handelen in strijd met de overeenkomst die hij met boer A had gesloten. De kortgedingrechter oordeelde dat niet kon worden uitgesloten dat de paardenhouder inderdaad handelde in strijd met de overeenkomst en bepaalde dat de bouwwerkzaamheden moesten worden gestaakt, totdat in de bodemprocedure uitspraak was gedaan. In de tussentijd had boer A burge meester en wethouders verzocht handhavend op te treden tegen het gebruik van de bedrijfswoning door de paardenhouder. Dat gebruik was niet bedrijfsmatig omdat de paardenhouder nog steeds maar 13 paarden hield. Burgemeester en wethouders weigerden handhavend op te treden. Aan die weigering legden zij ten grondslag dat boer A zelf de woning had verkocht aan de paardenhouder en dat de paardenhouder beschikte over een onherroepelijke vergunning voor uitbreiding van de paardenstal. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden zou de paardenhouderij kunnen worden aangemerkt als een volwaardig agrarisch bedrijf en de omstandigheid dat de paardenhouder tijdelijk niet in staat was de stal af te bouwen betekende volgens hen niet dat er geen sprake was van concreet zicht op legalisering. Zij verwezen daarbij naar de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State van 8 februari De Raad van State kwam echter tot de conclusie dat vanwege de uitspraak in de kortgedingprocedure geen sprake was van concreet zicht op legalisering en dat burgemeester en wethouders om die reden verplicht waren handhavend op te treden tegen het niet bedrijfsmatige gebruik van de bedrijfswoning. Daarbij overwoog de Raad van State dat het eerdere oordeel betreffende de evidente privaatrechtelijke belemmeringen was gegeven in een vergunningprocedure en dat om die reden aan die uitspraak geen betekenis toekomt in een handhavingsprocedure. Boer A had de handhavingsprocedure gestart omdat hij voor een minimale prijs de bedrijfswoning wilde terugkopen van de paardenhouder. Het leek er op dat hij voor die handelwijze zou worden beloond door de Raad van State. Thans ziet het er echter naar uit dat boer A toch nul op rekest krijgt. Sinds 1 januari 2013 geldt namelijk de Wet plattelandswoningen en die wet maakt het mogelijk een voormalige agrarische bedrijfswoning te gaan gebruiken als burgerwoning. Het verzoek om de woning als plattelandswoning aan te merken, is inmiddels bij de gemeente ingediend. Wilt u meer weten over handhavingsbevoegdheden en verplichtingen, neemt u dan contact op met de medewerkers van de sectie ruimtelijk bestuursrecht. Als erfgenaam dien je in principe akkoord te gaan met de executeur die bij testament is benoemd, mits deze executeur zijn of haar benoeming heeft aanvaard. In sommige gevallen raakt de verhouding tussen de executeur en een erfgenaam echter zo verstoord dat het nodig is om de executeur te laten ontslaan. De wet biedt hiertoe een mogelijkheid. Indien sprake is van gewichtige redenen kan de kantonrechter worden gevraagd om een dergelijk ontslag, al dan niet met benoeming van een opvolgend executeur. Gewichtige redenen zijn onder andere situaties waarin een executeur tekortschiet in de uitvoering van zijn taken. dus ook wanneer hij zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Een voorbeeld van verplichtingen voor een executeur is dat hij/zij met bekwame spoed een boedelbeschrijving op dient te maken, schuldeisers aan moet schrijven en schulden moet betalen uit de nalatenschap. Daarnaast heeft een executeur een inlichtingenplicht ten opzichte van erfgenamen. In de laatste jaren hebben diverse rechterlijke uitspraken ook een gewichtige reden erkend in het wegvallen van vertrouwen in de executeur. Daarvoor moet dit wantrouwen wel aanzienlijk zijn, langdurig bestaan en niet op voorhand ongegrond lijken. Om hun wantrouwen te kunnen staven zullen erfgena(a)m(en) wel voldoende feiten en omstandigheden moeten aandragen. Na het ontslag van de executeur dient hij/zij rekening en verantwoording af te leggen van verrichte werkzaamheden aan de erfgena(a)m(en) en eventueel aan een opvolgend executeur. Erfgena(a)m(en) hoeven dus niet alles van de executeur te accepteren. Toch moeten erfgena(a)m(en) de verstrekkende macht van de executeur in veel gevallen wel accepteren. Pas bij tekortschieten door de executeur of bij groot wantrouwen kan zijn/haar ontslag worden gevraagd aan de kantonrechter. Of dit in uw situatie ook mogelijk is, zal afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden. U kunt zich hierover laten adviseren door onze familie- en erfrechtdeskundigen. 2 3

3 VERZEKERINGSRECHT Raad nummer 02 november 2013 Ouders aansprakelijk voor gedragingen van hun minderjarige kind Payrolling is populair, maar juridisch niet probleemloos. Bij payrolling is sprake van een driehoeksrelatie tussen de feitelijk werkgever (de inlener), de werknemer en een administratiekantoor (de payroller). De werknemer doet zijn werk bij en voor zijn werkgever, maar formeel sluit hij een arbeids overeenkomst met het payrollbedrijf. Dit bedrijf betaalt het loon, zorgt voor de afdracht van de loonheffing, en neemt de werkgever alle admini stratieve beslommeringen uit handen, zoals registratie van ziekteverzuim of vakantierechten. Soms heeft zo n bedrijf ook een eigen CAO waardoor de werk nemers niet meer vallen onder de CAO van de feitelijk werkgever, wat voor die werknemers ongunstig uit kan pakken. Onderzoek geeft aan: Nederlandse kinderen tussen 11 en 15 jaar zijn de gelukkigste kinderen in Europa. Helaas richten deze kinderen ook ieder jaar voor miljoenen euro s schade aan. Vernielde auto s, bushaltehokjes en muren vol graffiti zijn geen ongewoon verschijnsel meer. De vraag is dan: wie kan worden aangesproken voor het vergoeden van die schade? Een recent wetsvoorstel dat de aansprakelijkheid van ouders voor de onrechtmatige gedragingen van hun kinderen verruimt, is reeds door de Tweede Kamer aangenomen en wordt nog behandeld door de Eerste Kamer. In de huidige wet is een kind onder de 14 jaar niet civielrechtelijk aansprakelijk voor zijn gedragingen, maar zijn ouders wel (let wel: een kind kan wel strafrechtelijk vervolgd worden vanaf de leeftijd van 12 jaar). De bestaande leeftijdsgrens blijft gehandhaafd: ouders zijn en blijven aansprakelijk voor de gedragingen van hun kind(eren) onder de 14 jaar. Maar hun aansprakelijkheid wordt in het nieuwe wetsvoorstel nog uitgebreid tot hun kinderen in de leeftijd van 14 en 15 jaar, mede om slachtoffers meer verhaalsmogelijkheden te geven. 4 Payrolling op de tocht? Het wetsvoorstel verruimt dus de aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen, wanneer die 14 of 15 jaar zijn. Echter volgens dit wetsvoorstel zijn zij beiden aansprakelijk voor de schade. Het argument van ouders dat zij er niets aan konden doen en de gepleegde onrechtmatige daad niet hebben kunnen voorkomen, kan hen niet meer disculperen. De verhaalsmogelijkheid van het slachtoffer op de ouders wordt dus uitgebreid. Wordt het wetsvoorstel aangenomen, dan kunnen ouders besluiten om het schadebedrag te verhalen op hun zoon of dochter, door de rekening door te schuiven of de schade vergoeding te verrekenen met het zak- en kleedgeld. Hiermee wil het wetsvoorstel 14- en 15-jarigen leren de gevolgen van hun gedrag in te zien en er ook de financiële consequenties van te ondervinden. De mogelijkheid voor ouders om een beroep te doen op een aansprakelijkheidsverzekering is veelal beperkt. Opzettelijk veroorzaakte schade wordt vrijwel nooit gedekt door een verzekering. Uitgangspunt is dat de dader (of diens ouders) de schade in dat geval zelf betaalt. Met betrekking tot dit wetsvoorstel heeft echter nog geen overleg plaatsgehad met de verzekeraars. Het is nog niet uitgesloten dat er toch een verruiming van de dekkingsmogelijkheden komt. opnemen met onze sectie verzekeringsrecht. Wie is bij payrolling nu juridisch de werkgever? Die vraag is van belang, want ons Burgerlijk Wetboek regelt uitvoerig de rechten en verplichtingen van de werkgever. Het is duidelijk dat de feitelijk werkgever met het inschakelen van een payrollbedrijf beoogt om het werkgeverschap over te dragen en zo van zekere verplichtingen bevrijd te worden. Maar rechters honoreren deze intentie van partijen niet altijd, blijkt uit recente rechtspraak. Zo werd de kantonrechter Enschede geconfronteerd met een verzoek van een payrollbedrijf om de arbeidsovereenkomsten te ontbinden van 11 werknemers die eerst in dienst waren geweest van een gemeente en door die gemeente aan het payrollbedrijf waren overgedragen, maar vervolgens wel voor die gemeente bleven werken. De kantonrechter oordeelde eerst dat de wettelijke regeling voor uitzendbureaus hier niet van toepassing is, omdat een payrollbedrijf een wezenlijk ander karakter heeft dan een uitzendbureau (uitzendbureaus brengen vraag en aanbod bij elkaar, payroll bedrijven doen dat niet). Vervolgens oordeelde deze rechter dat de betrokken werknemers zo n payroll nooit gewild hebben en dat deze constructie in de praktijk ook weinig voorstelde. De indruk ontstaat daardoor dat deze werkgever vooral de ontslag bescherming wil ontlopen. Daarom werden de ontbindings verzoeken afgewezen. Deze uitspraak heeft inmiddels navolging gekregen: een andere kantonrechter kende onlangs een loonvordering toe aan een werknemer, die deze bij zijn feitelijk werkgever had ingediend. Deze rechter vond het onredelijk dat de werkgever met de payrollconstructie probeerde aan zijn loonverplichtingen te ontkomen. Onze sectie arbeidsrecht heeft de stellige verwachting dat uitspraken als deze de norm gaan worden. Payrolling neemt dus niet altijd alle arbeidsrechtelijke zorgen van werkgevers weg. 5

4 Raad nummer 02 november 2013 Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties INSOLVENTIERECHT Op 16 maart 2013 is de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties ( Wet Betalingsachterstanden ) in werking getreden. Deze wet is tot stand gekomen naar aanleiding van de economische crisis. Kort gezegd bepaalt deze wet de maximale duur van betalingstermijnen van facturen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheidsinstanties. Hierdoor krijgen schuldeisers uit het midden- en kleinbedrijf meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan. De invoering van de Wet Betalingsachterstanden brengt een aantal veranderingen met zich mee. Misbruik van beslagrecht? Wat zijn nu de belangrijkste veranderingen? Allereerst is het van belang dat de wet alleen van toepassing is op handelstransacties tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. De wet is dus niet van toepassing op particuliere consumenten. Voor een overeenkomst tussen onder nemingen geldt een betalingstermijn van in beginsel maximaal zestig dagen. Partijen kunnen hiervan bij overeenkomst afwijken mits die afwijkende betalingstermijn niet onbillijk is. Voor een overeenkomst tussen een onderneming en een overheidsinstantie geldt een betalingstermijn van in beginsel maximaal dertig dagen. Daarvan mogen partijen niet afwijken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk in de overeenkomst opnemen en daarbij voldoen aan alle overige, door de wet gestelde eisen. Daarnaast is het de schuldeiser toegestaan om bij te late betaling 40,00 incassokosten in rekening te brengen aan de schuldenaar. Tevens is de wettelijke handelsrente met 1% verhoogd (inmiddels 8,5%). In dit kader is het partijen toegestaan contractueel een ander percentage af te spreken. Waar dient u als onderneming nog op te letten? Indien u contracteert met een andere onderneming en daarbij een langere betalingstermijn dan zestig dagen overeenkomt dan is het niet toegestaan dit op te nemen in de algemene voorwaarden. Let u er dus op dat in uw algemene voorwaarden geen langere betalingstermijn dan zestig dagen is opgenomen. Voorts dient u er rekening mee te houden dat de nieuwe wet niet geldt voor overeenkomsten die zijn gesloten vóór 16 maart 2013, maar enkel voor overeenkomsten die op of na 16 maart 2013 zijn gesloten. Kortom, neem voorgaande zaken goed in acht wanneer u als ondernemer een handelstransactie aangaat met een andere onderneming of overheidsinstantie. Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de leden van de sectie ondernemingsrecht. In Nederland kennen we vele soorten beslagen. Een direct gevolg van ieder beslag is dat de zaken waarop beslag wordt gelegd, geblokkeerd worden. Indien iemand ondanks het beslag het object toch vervreemdt, dan kan deze vervreemding niet aan de beslaglegger worden tegengeworpen. Daarnaast is deze vervreemding strafrechtelijk laakbaar en strafbaar met gevangenisstraf of geldboete. Doel van ieder beslag is om over te gaan tot executieverkoop en de opbrengst daarvan aan te wenden voor de vordering waarvoor het beslag is gelegd. Echter, wanneer vast komt te staan dat voldoening na executie niet mogelijk is, is er mogelijk sprake van misbruik van beslagrecht. Dit zelfs wanneer aan alle vereisten voor een rechtsgeldig beslag is voldaan. Degene ten laste van wie het beslag is gelegd, kan dan in een kort geding opheffing van het beslag vorderen. Bovendien kan, ingeval van conservatoir beslag, te allen tijde om opheffing van dat beslag worden verzocht wanneer (andere) zekerheden worden geboden, wanneer de vordering waarvoor beslag wordt gelegd ondeugdelijk is of wanneer niet aan de wettelijke vormvereisten is voldaan. De Hoge Raad heeft diverse uitspraken gedaan, die duidelijk maken wanneer sprake is van het onnodig aanwenden van beslag en/of waardoor een beslag onrechtmatig is, alsmede wanneer sprake is van misbruik van bevoegdheid bij beslaglegging. Er dient daarbij gekeken te worden naar de concrete omstandigheden ten tijde van de beslaglegging. In dit kader is onder andere van belang de hoogte van de vordering, de waarde van de beslagen goederen en er zal een wederzijdse belangenafweging dienen plaats te vinden. Indien een beslag onnodig wordt gelegd en wordt gecontinueerd zal altijd sprake zijn van misbruik van bevoegdheid en zal de voorzieningenrechter staking van de executie mogen bevelen. De voorzieningenrechter zal zich hierbij overigens terughoudend opstellen. Hierna zullen een aantal voorbeelden uit de jurisprudentie worden besproken. Kan een beslaglegger toch belang hebben bij de executie van een onroerende zaak, wanneer de te verwachten executieopbrengst lager is dan de openstaande vordering? In de lagere rechtspraak is daarover reeds herhaalde keren opgemerkt dat het beslag niet enkel als pressiemiddel mag worden gebruikt. Daartegenover staat, dat er wel aangetoond moet worden dat de beslaglegger nooit enige opbrengst zal toekomen. Is er sprake van onrechtmatig handelen of misbruik van bevoegdheid, wanneer voor een te hoog bedrag beslag wordt gelegd omdat een (groot) deel van de vordering wordt afgewezen? Nee, maar dit wordt anders indien de gehele vordering wordt afgewezen. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, rust op de beslaglegger een risicoaansprakelijkheid: hij wordt dan aansprakelijk voor eventuele schade die de beslagene door het beslag lijdt. Uit het voorgaande blijkt dat degene die beslag legt mogelijkerwijs onrechtmatig handelt en derhalve aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade die een ander daardoor lijdt. Echter beslag kan ook uitermate geschikt zijn om de verhaalsmogelijkheden veilig te stellen, teneinde een vordering te incasseren of deze te kunnen verhalen. Een en ander valt en staat bij een goede advisering en een juiste aanpak! opnemen met onze sectie insolventierecht. 6 7

5 Leegstandwet gewijzigd: regels voor tijdelijk gebruik van woningen versoepeld Eerder informeerden wij u over de mogelijkheden om uw te koop staande woning tijdelijk te verhuren, zonder geconfronteerd te worden met een beroep op huurbescherming door de huurder. Om aan een beroep op huurbescherming te ontkomen, kunt u er voor kiezen de te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Colofon Raad is een uitgave van Boskamp & Willems Advocaten Dit kan ofwel door middel van het sluiten van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, ofwel door middel van verhuur met een vergunning ex artikel 15 Leegstandwet. De eerstgenoemde mogelijkheid is niet helemaal vrij van risico. Bij een geschil tussen huurder en verhuurder over huurbeëindiging, kan een rechter alsnog oordelen dat er geen sprake is van een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is. Bij de tweede mogelijkheid maakt u gebruik van de mogelijkheden die de Leegstandwet biedt en kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Met ingang van 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat de vergunning voor woningen in één keer voor de duur van 5 jaar kan worden afgegeven (voorheen was dat voor aansluitende periodes van 2 jaar, met een totale vergunningstermijn van 5 jaar). De termijn voor de te verkrijgen vergunning is dus verlengd. Daarnaast mag een woning voortaan meerdere malen als woning tijdelijk op grond van de Leegstandwet verhuurd worden (voorheen slechts éénmaal mogelijk). Een andere voor huiseigenaren interessante wijziging is dat voorheen het College van B&W (dat de vergunning afgeeft) in bepaalde gevallen moest vermelden tegen welke maximale huurprijs de woning mocht worden verhuurd, welke voorwaarde is komen te vervallen. Huiseigenaren zijn nu dus vrij in het bepalen van de huurprijs. Let u er wel op dat de huurovereenkomst die wordt gesloten op basis van een leegstandwetvergunning schriftelijk wordt aangegaan en dat hierin een duidelijke koppeling met de verkregen leegstandwetvergunning wordt gemaakt. Deze schriftelijke huurovereenkomst moet nog aan andere voorwaarden voldoen. Laat u zich hierover dus goed voorlichten. Eenmaal de woning verhuurd wilt u liever geen onaangename verrassingen. opnemen met onze sectie onroerend goed. Boskamp & Willems Advocaten Postbus LS Eindhoven Tel +31 (0) Fax +31 (0) Redactie H.G.M. van der Westen H. Schmidgall Ontwerp en productie Korteweg Communicatie, Eindhoven

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN

Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Prof. mr. A.W. Jongbloed WAAROM ER NAUWELIJKS RECHTSPRAAK IS OVER BESLAGEN OP LEVENSVERZEKERINGEN Plaats in het systeem van de wet Boek 2, titel 2 (gerechtelijke tenuitvoerlegging op goederen die geen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Help, mijn klant betaalt niet!!!

Help, mijn klant betaalt niet!!! Help, mijn klant betaalt niet!!! Tips voor uw debiteurenbeheer en incasso Inleiding Steeds meer ondernemers ondervinden hinder van oninbare vorderingen op en/of oplopende betalingsachterstanden bij hun

Nadere informatie

Artikel 4:194a BW In het concept wetsvoorstel luidde artikel 4:194a BW als volgt:

Artikel 4:194a BW In het concept wetsvoorstel luidde artikel 4:194a BW als volgt: Van : Adviescommissie Familie- en Jeugdrecht Datum : 31 augustus 2015 Betreft : 34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

Ontslag na doorstart faillissement

Ontslag na doorstart faillissement Ontslag na doorstart faillissement december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR

Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Nieuwe keten- en anti-draaideurbepalingen in de CAR Met ingang van 1 juli 2015 treedt het gewijzigde artikel 2:4 van de CAR in werking. Dit betreft de keten- en antidraaideurbepalingen zoals die met ingang

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

Erfrechtjournaal. Oktober 2015

Erfrechtjournaal. Oktober 2015 Erfrechtjournaal Oktober 2015 Items Proefschrift Boelens De tweetrapsmaking Procederen en executele Ontslag executeur Stiefkinderen en inkortingsvolgorde Proefschrift Boelens Het legaat, de wisselwerking

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Moet ik de erfenis aanvaarden?

Moet ik de erfenis aanvaarden? Moet ik de erfenis aanvaarden? mr. W.S. (Wiebren) Santema www.erfrechtadvocaat.nu santema@machielsadvocaten.nl Is er een probleem in de familie over een erfenis? Na het overiijden van een familielid komt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 730 Ingangsdatum: 01-10-2012 VERHAAL VAN BIJSTAND Algemeen Op grond van artikel 61 van de Wet werk en bijstand (WWB) kunnen door het College de kosten van bijstand worden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Sector privaatrecht Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2013

Nieuwsbrief juli 2013 Nieuwsbrief juli 2013 Inhoud: Concurrentiebeding: geldigheid en uitleg Finale kwijting en fraude: valt het er wel of niet onder? Loonbetaling: wijzigen en stopzetten Oproepkrachten Wijziging Wet op de

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige

het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Overige Essentie uitspraak: Een bedrijfswoning moet een functionele binding hebben met het bedrijf. Dat moet in de milieuvergunning zijn geregeld. Het bestemmingsplan moet de functie bedrijfswoning vervolgens

Nadere informatie

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak

Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring. Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Artikel 7:942 BW Verzekering en verjaring Marine Insurance Amsterdam 21 juni 2010 Wilbert ten Braak Inleiding Nieuw verzekeringsrecht per 1 januari 2006 met nieuwe regeling voor verjaring Voor 1 januari

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE BASIS BEREKENING WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. -Wet van 05/05/1865 betreffende de lening

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ Inhoud Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 3 Artikel 2 Hoe regelen de makelaar en u de opdracht? 3 Artikel 3 Welke verplichtingen heeft

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 204 d.d. 30 augustus 2011 (mr P.A. Offers, voorzitter, prof. mr M.L. Hendrikse en mr B.F. Keulen, leden, en mr S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING

PC Advocaten Nieuwsbrief DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND. Contact ZZINLEIDING DE NIEUWE RICHTLIJN BETALINGSACHTERSTAND ZZINLEIDING Ongeveer 2,6% van alle facturen in de EU worden te laat of zelfs helemaal niet betaald. Vooral voor KMO s is dit problematisch gezien zij geen grote

Nadere informatie

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Toelichting wet implementatie richtlijn bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd Per 16 maart 2013 zijn

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2015: 2,5% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding

Uitwerkingen proeftijd en concurrentiebeding proeftijd en concurrentiebeding Antwoord 1 In casu is een arbeidsovereenkomst tussen Gert en Plas tot stand gekomen met een proeftijd van twee maanden. Indien een proeftijd is bedongen conform artikel

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor de activiteit Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Gemeente Emmen Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen voor

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor particulieren die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren van zakelijke vorderingen op zakelijke debiteuren. De incassovoorwaarden

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 140 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag

Actualiteiten arbeidsrecht. 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Actualiteiten arbeidsrecht 14 november 2011 Stephanie Profijt Astrid Riemslag Wet Arbeid en Zorg: Ouderschapsverlof Dwingend recht Absoluut recht Voorwaarden: 1. er moet sprake zijn van een werknemer die

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Incassokosten volgens de WIK

Incassokosten volgens de WIK Incassokosten volgens de WIK Aanleiding WIK: In de periode tot de invoering van de WIK op 1 juli 2012 - was er ten aanzien van de hoogte en verschuldigdheid van incassokosten veel onduidelijkheid. In de

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hem geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd verleent ten aanzien van de aan hem opgelegde schadevergoedingsmaatregel,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE Artikel 1 Definities en toepassing In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer; B. Opdrachtgever: de contractspartij

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige

Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Wet werk en zekerheid: Wijzigingen per 1 juli 2015: van ketenregeling, ontslagrecht, WW en overige Door Mr. Patrice Hoogeveen Inleiding Met datum d.d. 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel

Nadere informatie

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE

WETTELIJKE RENTEVOET IN DE FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. WETTELIJKE RENTEVOET WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES HOOGTE Voor het jaar 2016: 2,25 % Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016. - Tweede semester

Nadere informatie

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene.

Administratiekantoor H.C. Snoei, gevestigd te [plaats], hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-330 d.d. 17 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing als bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 135.2003 van: [ ], wonende te [ klaagster, ], Duitsland, tegen: [

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN.

FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. FICHE WETTELIJKE RENTEVOETEN. HOOGTE WETTELIJKE RENTEVOET Voor het jaar 2014: 2,75% Mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014. WETTELIJKE RENTEVOET IN DE HANDELSTRANSACTIES - Eerste semester

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Wet doorstroming huurmarkt 2015 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Door: Susanne van de Pest Lezing Jonge Balie 2 maart 2017 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Voorgeschiedenis Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015-21 december 2014 ingediend

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene.

Coöperatieve Rabobank Dommelstreek U.A., gevestigd te Geldrop, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-364 d.d. 3 oktober 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. M.C.M. van Dijk en mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994

Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994 Rapport 1994/198, Nationale ombudsman, 7 april 1994 Klacht 1 Achtergrond 2 Onderzoek 3 Bevindingen 3 Beoordeling en conclusie 5 KLACHT Op 31 augustus 1993 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift

Nadere informatie

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden

Opdracht tot dienstverlening en de Algemene Consumentenvoorwaarden 1. Kan de makelaar de opdracht teruggeven? Op basis van artikel 6 lid 4 van de Algemene NVM 2010 is het voor een NVM-makelaar mogelijk om op basis van gewichtige redenen de opdracht terug te geven. Als

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs

Flex Flexibele oplossingen voor het Onderwijs ibele oplossingen voor het Onderwijs Excellent Onderwijs B.V. Oude Middenweg 17 2491 AC Den Haag Payrolling in juridisch perspectief Inleiding In de media verschijnen nogal eens berichten over payrolling.

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Naam Citeertitel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Kamerstuk 32550 Datum indiening 03-11-2010 April 2017 Pagina

Nadere informatie

WIJ ILLEM LEXANDER, BIJ DE GRATIE GODS, KON ING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ.

WIJ ILLEM LEXANDER, BIJ DE GRATIE GODS, KON ING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. WIJ ILLEM LEXANDER, BIJ DE GRATIE GODS, KON ING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Ontwerpbesluit van [[ ]] houdende voorwaarden waaronder de transitievergoeding tijdelijk geheel

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding

Print deze uitspraak rechtsgebied Kamer 2 - Milieu - Schadevergoeding Essentie uitspraak: Beëindiging verkoop LPG. Het college had moeten beoordelen welke schade aan de juridische beëindiging van de activiteit was toe te schrijven. In het thans bestreden besluit heeft het

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag.

Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Rapport Een onderzoek naar het uitbetalen van een schadevergoeding door het Openbaar Ministerie te Den Haag. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Arrondissementsparket Den Haag,

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 115 d.d. 22 juni 2010 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink) Samenvatting Particuliere rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (b. en w.-besluit van 9 maart 2010) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT vast te stellen het volgende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009

Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 Leidraad voor het nakijken van de toets BESTUURSPROCESRECHT 19 juni 2009 OPGAVE 1 (34 punten) Vraag 1.1 (5 punten) Er staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open. Het voorbereidingsbesluit van artikel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-67 d.d. 2 maart 2012 (prof.mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:214

ECLI:NL:RBNNE:2017:214 ECLI:NL:RBNNE:2017:214 Instantie Datum uitspraak 23-01-2017 Datum publicatie 25-01-2017 Zaaknummer LEE 15/2902 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Camera-toezicht op de werkplek

Camera-toezicht op de werkplek Camera-toezicht op de werkplek december 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene.

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-16 d.d. 9 januari 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. C.E. du Perron, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie