Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter."

Transcriptie

1 Aanhangig maken Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter. Aanmaning Met een aanmaning sommeert de schuldeiser zijn schuldenaar (degene die de schuld moet betalen) om het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen voor een bepaalde datum. Een schuldeiser kan zelf een aanmaning sturen of dit uit handen geven aan een incasso-organisatie, zoals Betalis. Aanzegging Een aanzegging is een mededeling door de gerechtsdeurwaarder, zoals een aanzegging tot ontruiming of een aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Advocaat Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Hij is verantwoordelijk voor de rechtszaak en zorgt ervoor dat alle benodigde documenten op tijd bij de rechtbank liggen. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting. Akte van Cessie Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een schuldeiser zijn vordering op de schuldenaar overdraagt aan iemand anders. Die ander kan vervolgens de vordering incasseren. Een concreet voorbeeld is dat een werknemer van een energiebedrijf een schuld heeft bij het energiebedrijf. Met een akte van cessie komt die werknemer met het energiebedrijf overeen dat een deel van zijn salaris direct aan het energiebedrijf wordt uitbetaald.

2 Ambtelijke handeling Een ambtelijke handeling is een handeling die door een deurwaarder wordt verricht. Meestal wordt van die handeling verslag gedaan in een officieel document. Zo n officieel document wordt een exploot of een proces-verbaal genoemd. Voorbeelden van zulke documenten zijn: een dagvaarding en een derdenbeslag. Een ambtelijke handeling wordt ook wel een ambtshandeling" genoemd. Ambtshandeling Een ambtshandeling is een handeling die door een deurwaarder wordt verricht. Meestal wordt van die handeling verslag gedaan in een officieel document. Zo n officieel document wordt een proces-verbaal genoemd. Voorbeelden van zulke documenten zijn: een dagvaarding en een derdenbeslag. Een ambtelijke handeling wordt ook wel een "ambtelijke handeling" genoemd. Arrest Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een arrest wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad. Arrondissement Er zijn in Nederland 19 rechtbanken. Elk van die rechtbanken verzorgt de rechtspraak in een bepaald deel van Nederland. Zo'n deel van Nederland wordt een "arrondissement" genoemd. Uitgebreide uitleg over de rechterlijk macht in Nederland is te vinden via Bankbeslag Als er een uitspraak is van de rechter is of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld bij u te incasseren. Eén van die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de "schuldenaar. Dat betekent dat u niets meer tegen het beslag leggen kunt doen. Een voorbeeld is beslag op een

3 bankrekening. Het geld dat op uw bankrekening staat op het moment van het leggen van het beslag wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel van) uw schulden. Beschikking Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid door een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind). Een belangrijke uitzondering doet zich voor bij een verzoekschrift tot faillissement. Daarin wordt namelijk een vonnis gewezen. Beslag Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder na een vonnis, dwangbevel of beschikking in opdracht van de schuldeiser bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt. De gerechtsdeurwaarder kan dan bijvoorbeeld beslag leggen op het loon, de uitkering of de inboedel van degene die de schuld heeft veroorzaakt. Met de opbrengst van de beslaglegging wordt de schuld, of een deel daarvan, afbetaald. Beslag leggen Een deurwaarder mag maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de "schuldenaar. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomsten (zoals loon en uitkering), op bankrekeningen, op roerende zaken (zoals de inboedel of een auto) of op onroerende zaken (zoals een huis). De deurwaarder mag overigens niet op alle soorten inkomsten beslag leggen. Het leggen van beslag op de Kinderbijslag is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voorwaarde voor het mogen leggen van beslag is dat de deurwaarder een titel in bezit heeft. Beslag onroerende zaken Als er een uitspraak is van de rechter is of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van

4 die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Een voorbeeld is beslag op onroerende zaken, zoals een huis. De zaken waarop beslag is gelegd kunnen in het openbaar worden verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel van) de schulden. Beslag op inkomsten Als er een uitspraak is van de rechter is of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Een voorbeeld is beslag op inkomsten, zoals een loon of een uitkering. Het deel van het loon of de uitkering waarop beslag is gelegd, wordt dan niet aan de schuldenaar, maar aan de deurwaarder betaald. De inkomsten waarop beslag is gelegd worden gebruikt om de schulden af te lossen. Beslag roerende zaken Als er een uitspraak is van de rechter is of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder verdere maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Een voorbeeld is beslag op roerende zaken, zoals de inboedel of een auto. De zaken waarop beslag is gelegd kunnen door de deurwaarder in het openbaar worden verkocht. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden. Iedere Nederlander moet kunnen voorzien in de kosten van het levensonderhoud. Dat is vastgelegd in de wet. Op het bedrag dat nodig is voor levensonderhoud mag de deurwaarder geen beslag leggen. Dat bedrag wordt ook wel de "beslagvrije voet" genoemd. De beslagvrije voet verschilt per persoon, iedereen heeft immers

5 verschillende inkomsten en uitgaven. Om de beslagvrije voet te kunnen berekenen zal de schuldenaar aan de deurwaarder informatie moeten geven over zijn of haar inkomsten en uitgaven. Als de deurwaarder die informatie niet heeft, gaat de deurwaarder uit van een standaardbedrag voor levensonderhoud dat wettelijk is bepaald. Dat wettelijk bepaalde bedrag mag de deurwaarder dan bovendien halveren als de schuldenaar een partner heeft met een inkomen waarvan de schuldenaar desgevraagd geen gegevens heeft verstrekt en waarvan de deurwaarder de hoogte ook niet op een andere manier weet. Het is dus belangrijk om de deurwaarder de informatie te geven waarom de deurwaarder vraagt. Betalingsregeling Vaak zijn schulden zo hoog, dat de schuldenaar de schuld niet in één keer kan betalen. De deurwaarder kan dan soms afspraken maken over het betalen van de schuld in termijnen. Voorwaarde is wel dat ook de schuldeiser daarmee akkoord gaat. Betekening Bij een betekening overhandigt een gerechtsdeurwaarder een schriftelijke mededeling of andere documenten aan de schuldenaar (degene die de schuld moet betalen). Een voorbeeld daarvan is de betekening van een vonnis. Betekeningskosten Een deurwaarder maakt kosten bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van het maken van officiële documenten en het bezorgen daarvan. Deze kosten worden ook wel explootkosten of betekeningskosten genoemd. Bevel Een deurwaarder kan "bevel doen". In feite beveelt hij de betrokkene om te voldoen aan een uitspraak van de rechter. De deurwaarder kan het bevel zowel schriftelijk als mondeling doen. De termijn waarbinnen het bevel uitgevoerd moet worden is afhankelijk van de uitspraak van de rechter of is afhankelijk van wettelijke

6 bepalingen. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld "bevel doen" om binnen een bepaalde termijn tot ontruiming van een woning over te gaan. Of om binnen een bepaalde termijn tot betaling over te gaan. BKR BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Het Bureau Krediet Registratie registreert openstaande vorderingen en leningen. Iemand die een hypotheek heeft zal bijvoorbeeld geregistreerd staan bij de BKR. Maar ook iemand die een vordering heeft openstaan bij een leverancier zal geregistreerd kunnen zijn bij de BKR. De schuldeiser is degene die openstaande vorderingen aanmeldt bij de BKR. De schuldeiser kan ook zorgen dat de vordering weer wordt afgemeld. Deurwaarders kunnen geen vorderingen aan- of afmelden bij de BKR. Bodemprocedure Als een persoon of een bedrijf snel een beslissing van de rechter wil hebben, kan die persoon of dat bedrijf een kort geding starten. Een reden om snel een beslissing nodig te hebben kan bijvoorbeeld zijn dat elke dag dat de beslissing niet genomen is die persoon of dat bedrijf extra schade of kosten lijdt. Een kort geding is dus een procedure waarin aan de rechter gevraagd wordt snel een beslissing te nemen. De beslissing van de rechter zal een voorlopige beslissing zijn. De rechter kan in korte tijd natuurlijk niet altijd alle voors en tegens volledig overzien. Het kan dus zijn dat de rechter na het kort geding ook nog het verzoek krijgt om een definitieve beslissing te nemen in een aparte procedure. Die aparte procedure wordt een bodemprocedure genoemd. BTAG BTAG staat voor Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Dit besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In dit Besluit wordt onder andere geregeld welke kosten een deurwaarder in rekening mag brengen voor de handelingen die de deurwaarder verricht.

7 Buitengerechtelijk Een ander woord voor buitengerechtelijk is minnelijk. In een minnelijk incassotraject proberen de betrokkenen hun geschil onderling op te lossen, dus zonder tussenkomst van de rechter en zonder gebruik van dwangmiddelen. Buitengerechtelijke incasso Het incasseren van een vordering door een deurwaarder gebeurt in drie stappen. (1) In eerste instantie zal de deurwaarder de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de deurwaarder nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel minnelijke incasso of "buitengerechtelijke incasso" genoemd. (2) Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de gerechtelijke incassofase genoemd. (3) Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de executiefase genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis executeren. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen. Buitengerechtelijke kosten Als een deurwaarder een vordering incasseert maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Er zijn verschillende soorten kosten. Eén van die soorten is de buitengerechtelijke kosten, dat zijn de kosten die een deurwaarder maakt voor het incasseren van een schuld nog voordat rechter is ingeschakeld. Cessie Een akte van cessie is een schriftelijke overeenkomst, waarbij een schuldeiser zijn vordering op de schuldenaaroverdraagt aan iemand anders. Die

8 ander kan vervolgens de vordering incasseren. Een concreet voorbeeld is dat een werknemer van een energiebedrijf een schuld heeft bij het energiebedrijf. Met een akte van cessie komt die werknemer met het energiebedrijf overeen dat een deel van zijn salaris direct aan het energiebedrijf wordt uitbetaald. Comparitie Als een rechter meer wil weten over een geschil, kan de rechter besluiten een comparitie van partijen plaats te laten vinden. Een andere reden voor de rechter om een comparitie van partijen plaats te laten vinden is dat de rechter een schikking tussen de schuldenaar en de schuldeiser wil bereiken. Een comparitie van partijen is dus eigenlijk een officiële bijeenkomst tussen de rechter, de schuldenaar en de schuldeiser. De schuldenaar en de schuldeiser kunnen een vertegenwoordiger (gemachtigde) meenemen naar een comparitie van partijen. Wanneer een comparitie van partijen plaatsvindt wordt door de rechter bepaald. Bij een comparitie van partijen is er een vaste procedure. Competentiegrens Deze grens is door de wet bepaald en geeft aan bij welk soort gerecht een bepaalde procedure zal lopen. Geschillen over arbeidsovereenkomst, huur en geldvorderingen tot ,- worden behandeld door het kantongerecht. Alle andere zaken behandelt de rechtbank. Conclusie van antwoord Als de gedaagde (degene die voor de rechtbank moet verschijnen) gebruikmaakt van het recht om zich inhoudelijk te verweren tegen de inhoud van de dagvaarding, heet dat conclusie van antwoord. In kantonzaken mag de gedaagde dat zelf (mondeling) doen, maar bij de rechtbank moet de conclusie van antwoord schriftelijk en door een procureur worden ingediend. Conclusie van dupliek In een gerechtelijke procedure kennen we een aantal stappen in de behandeling. Wanneer u verweer voert tegen een vordering, dan noemen we uw eerste verweer

9 Conclusie van Antwoord. De rechter kan bepalen dat de eiser vervolgens op uw verweer reageert. Dit noemen we de Conclusie van Repliek. U mag dan als verweerder daar nog een keer op reageren en dat noemen we de conclusie van dupliek. Conclusie van eis Als u een dagvaarding ontvangt kunt u daarin lezen wat de eisende partij van u vordert. Deze beschrijving van de vordering en het verzoek aan de rechter om u te veroordelen, wordt officieel de conclusie van eis genoemd. Conclusie van repliek In een gerechtelijke procedure kennen we een aantal stappen in de behandeling. Wanneer u verweer voert tegen een vordering, dan noemen we uw eerste verweer Conclusie van Antwoord. De rechter kan bepalen dat de eiser vervolgens op uw verweer reageert. Dit noemen we de conclusie van repliek. U mag dan als verweerder daar nog een keer op reageren en dat noemen we de Conclusie van Dupliek. Conservatoir beslag Een deurwaarder mag maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is beslag leggen. De officiële omschrijving daarvan is het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar. Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Voorwaarde is wel dat de deurwaarder een titel in bezit heeft. Als de deurwaarder geen titel heeft kan de deurwaarder wel conservatoir beslag leggen. Daarmee wordt voorkomen dat de eigenaar van hetgeen waarop conservatoir beslag gelegd wordt tot verkoop of ontvreemding kan overgaan. Voor het leggen van conservatoir beslag is wel toestemming nodig van een rechter, de voorzieningenrechter. Wanneer de voorzieningenrechter oordeelt dat het beslag terecht is gelegd, dan wordt het conservatoire beslag automatisch een executoriaal beslag te verkrijgen. Constatering

10 Zie proces-verbaal van constatering. Curatele Onder curatele stelling kan om twee redenen gebeuren. Ten eerste is onder curatele stelling een maatregel die getroffen kan worden als meerderjarigen zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld. De persoon die het beheer van het geld van degene die onder curatele is gesteld moet doen, wordt een curator genoemd. De curator wordt in dit geval ook betrokken bij belangrijke persoonlijke beslissingen die genomen moeten worden. In dit geval lijkt een curator veel op een voogd. Een verzoek tot deze vorm van onder curatele stelling kan worden ingediend door de echtgenoot, geregistreerd partner (of andere levensgezel), zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de vierde graad, de voogd van de betrokkene of het openbaar ministerie. De betrokkene zelf kan soms zelf ook het verzoek doen. Zie voor meer informatie: Ten tweede is kan een bedrijf of een persoon onder curatele gesteld worden als er sprake is van een faillissement. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld. Ook in dit geval wordt de persoon die het beheer van het geld van het bedrijf of de persoon die onder curatele is gesteld moet doen een curator genoemd. Curator Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een persoon of een bedrijf. Men zegt in zo n geval dat het bedrijf of de persoon onder curatele gesteld is. Dagvaarding Een dagvaarding is een officiële akte. Die wordt op verzoek van de eiser (de partij die het geld tegoed heeft) door een gerechtsdeurwaarder uitgereikt aan de gedaagde

11 partij (de debiteur). In de dagvaarding staan onder andere de namen van alle partijen (eiser en gedaagde), de tijd en plaats dat de gedaagde zich bij het gerecht moet melden en de uiteindelijke eis (het openstaande bedrag) van de eisende partij. Debiteur Een debiteur is degene die een bedrag schuldig is aan de eiser. Een ander woord voor debiteur is schuldenaar. Derdenarrest Zie derdenbeslag. Derdenbeslag Derdenbeslag (ook wel beslag onder derden) is een beslag dat een gerechtsdeurwaarder legt op zaken die wel van de schuldenaar zijn, maar via anderen in het bezit van de schuldenaar komen. Voorbeelden hiervan zijn beslag op salaris, uitkering, bankrekening of goederen. Dit beslag gebeurt altijd in opdracht van de schuldeiser. Deurwaarder Een deurwaarder of gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die dagvaardingen en andere ambtelijke stukken uitbrengt, maar ook ontruimingen, inbeslagnemingen en executieverkopen uitvoert. Domicilie Domicilie betekent wettige woonplaats. Dit is ook het adres waarop officiële stukken bezorgd zullen worden als er sprake is van een rechtszaak. De schuldeiser zal in veel gevallen domicilie kiezen bij de deurwaarder dat wil dus zeggen dat officiële documenten die voor de schuldeiser bestemd zijn bezorgd worden bij de deurwaarder. Dossier

12 Een dossier is een verzameling van alle gegevens en documentatie van de opdrachtgever én de debiteur die bij een bepaalde zaak horen. Dat kunnen tastbare documenten zijn, maar ook elektronische gegevens. Dupliek De conclusie van dupliek is het antwoord van de gedaagde (degene die voor de rechter moet verschijnen) op datgene waar hij door de eiser van beschuldigd wordt. Dwangbevel Een dwangbevel is een bevel om te betalen. Een dwangbevel kan door een aantal bestuursorganen worden uitgevaardigd. Voorbeelden van dergelijke bestuursorganen zijn het Centraal Justitieel Incassobureau en de Dienst Uitvoeringsorganisatie Onderwijs. Een deurwaarder mag op basis van een dwangbevel tot beslag leggen overgaan zonder tussenkomst van de rechter. Eiser Wie de rechter wil inschakelen, moet dat eerst aan zijn tegenpartij laten weten. Die tegenpartij wordt de "gedaagde" genoemd. Degene die de rechter in wil schakelen heet de "eiser". Het aan de "gedaagde" laten weten dat de rechter ingeschakeld wordt moet op een formele manier, door middel van een dagvaarding. Om het bezorgen (het betekenen ) van de dagvaarding rechtsgeldig te maken, is het verplicht dat te laten doen door een deurwaarder. Executeren Zie executie. Executie Het incasseren van een vordering door een deurwaarder gebeurt in drie stappen. (1) In eerste instantie zal de deurwaarder de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de deurwaarder nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel

13 "minnelijke incasso" of "buitengerechtelijke incasso" genoemd. (2) Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de "gerechtelijke incassofase" genoemd. (3) Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de "executiefase" genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis executeren. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen. Executiefase Zie executie. Executiekosten Als een deurwaarder een vordering incasseert maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Er zijn verschillende soorten kosten. Eén van die soorten kosten is de executiekosten. Dat zijn de kosten die een deurwaarder maakt bij het toepassen van dwangmiddelen om schulden te incasseren. Voorbeelden daarvan zijn de kosten van het leggen van loonbeslag, bankbeslag of beslag op een uitkering. Maar ook de kosten die de deurwaarder maakt bij het ontruimen van een woning of bij openbare verkopen. Executoriaal beslag Als een deurwaarder uit kracht van een executoriale titel beslag legt, wordt dat wel een executoriaal beslag genoemd. Zie ook beslag leggen. Executoriale fase Zie executie. Executoriale titel

14 Een document op basis waarvan het de deurwaarder wettelijk is toegestaan om tot het leggen van executoriaal beslag over te gaan. Een vonnis van de rechter is een executoriale titel, maar bijvoorbeeld ook notariële aktes,dwangbevelen en beschikkingen zijn dat. Exploot Een exploot is een officieel document dat door de deurwaarder wordt bezorgd. Alleen de deurwaarder mag exploten uitbrengen. Voorbeelden van exploten zijn een dagvaarding en een loonbeslag. Explootkosten Een deurwaarder maakt kosten bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van het maken van officiële documenten en het bezorgen daarvan. Deze kosten worden ook wel explootkosten of betekeningskosten genoemd. Failissement Als een bedrijf niet langer aan de financiële verplichtingen kan voldoen, kan een faillissement uitgesproken worden door de rechter. De rechter doet dat op verzoek van het bedrijf zelf, of op verzoek van de schuldeiser(s) van het bedrijf. Het faillissement dient ter bescherming van de schuldeisers van het bedrijf. Als een faillissement is uitgesproken kan het bedrijf zelf niet meer beschikken over de eigen financiële middelen van het bedrijf. Faillissementsrekest Een faillissementsrekest is een verzoek aan de rechtbank om een bedrijf failliet te verklaren. Zo n verzoek kan (via een advocaat) ingediend worden door het bedrijf zelf, of door de schuldeiser(s) van het bedrijf. Finale kwijting

15 Als een schuldenaar en een schuldeiser afspreken dat de schuldenaar nog een deel van de schuld moet betalen en dat de rest van de schuld kwijtgescholden wordt, dan zeggen we dat finale kwijting wordt gegeven na betaling van het afgesproken bedrag. GBA GBA staat voor Gemeentelijke basisadministratie. De gemeente registreert de gegevens van de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld geboortedatum, geslacht en adres. De gegevens worden geregistreerd in een systeem dat de Gemeentelijke Basisadministratie genoemd wordt. De gegevens die de gemeente registreert, mogen niet zonder meer aan anderen verstrekt worden. Dat is in strijd met de wet op de privacy. Uitzondering op die regel is het verstrekken van gegevens aan deurwaarders. De gemeente is verplicht om desgevraagd aan deurwaarders de gegevens te verstrekken. Dat is omdat de deurwaarder anders niet zeker is dat officiële documenten op het juiste adres bezorgd worden. Gedaagde Wie de rechter wil inschakelen, moet dat eerst aan zijn tegenpartij laten weten. Die tegenpartij wordt de gedaagde genoemd. Degene die de rechter in wil schakelen heet de eiser. Het aan de gedaagde laten weten dat de rechter ingeschakeld wordt moet op een formele manier, door middel van een dagvaarding. Om het bezorgen van de dagvaarding rechtsgeldig te maken, is het verplicht dat te laten doen door een deurwaarder. Gemachtigde Een gemachtigde is iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in een procedure bij de kantonrechter. Advocaten en deurwaarders kun je dus ook gemachtigden noemen. Als u naar de kantonrechter moet, kunt u ook een advocaat meenemen. Die advocaat is dan uw gemachtigde. Gemachtigdensalaris

16 Als een deurwaarder een vordering incasseert, maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Er zijn verschillende soorten kosten. Eén van die soorten is de gerechtelijke kosten. Dat zijn de kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een rechter. Er zijn verschillende soorten gerechtelijke kosten, de belangrijkste voorbeelden daarvan zijn: a. Gemachtigdensalaris, dat zijn de kosten die gemaakt worden door degene die de schuldeiser gevraagd heeft om de schuldeiser te vertegenwoordigen bij de rechter. b. Griffierecht, dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak. Gemeentelijke basisadministratie De gemeente registreert de gegevens van de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld geboortedatum, geslacht en adres. De gegevens worden geregistreerd in een systeem dat de Gemeentelijke Basisadministratie genoemd wordt. De gegevens die de gemeente registreert mogen niet zonder maar aan anderen verstrekt worden. Dat is in strijd met de wet op de privacy. Uitzondering op die regel is het verstrekken van gegevens aan deurwaarders. De gemeente is verplicht om desgevraagd aan deurwaarders de gegevens te verstrekken. Dat is omdat de deurwaarder anders niet zeker is dat officiële documenten op het juiste adres bezorgd worden. Gerechtelijke incassofase Het incasseren van een vordering door een deurwaarder gebeurt in drie stappen. (1) In eerste instantie zal de deurwaarder de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de deurwaarder nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel minnelijke incasso of buitengerechtelijke incasso genoemd. (2) Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de gerechtelijke incassofase genoemd. (3) Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de

17 "executiefase" genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis executeren. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen. Gerechtelijke kosten Als een deurwaarder een vordering incasseert, maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Er zijn verschillende soorten kosten. Eén van die soorten is de gerechtelijke kosten. Dat zijn de kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een rechter. Er zijn verschillende soorten gerechtelijke kosten, de belangrijkste voorbeelden daarvan zijn: a. Gemachtigdensalaris, dat zijn de kosten die gemaakt worden door degene die de schuldeiser gevraagd heeft om de schuldeiser te vertegenwoordigen bij de rechter. b. Griffierecht, dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak. Gerechtsdeurwaarder Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar. In de Gerechtsdeurwaarderswet zijn de taken van de gerechtsdeurwaarder beschreven. Alleen de gerechtsdeurwaarder mag die taken uitvoeren. Voorbeelden van die taken zijn het uitbrengen van een dagvaarding of het beslag leggen. De gerechtsdeurwaarder is door de Koningin benoemd. De gerechtsdeurwaarder is onbezoldigd ambtenaar, dat wil zeggen dat gerechtsdeurwaarder niet door de overheid wordt betaald, maar zijn eigen inkomsten moet genereren. De kosten die de gerechtsdeurwaarder voor zijn werkzaamheden in rekening mag brengen, zijn bij wet bepaald. De gerechtsdeurwaarder mag die niet zelf bepalen. Gerechtsdeurwaarderswet In de Gerechtsdeurwaarderswet wordt veel geregeld wat met deurwaarders te maken heeft. Bijvoorbeeld hoe deurwaarders benoemd worden en wat zij wel en niet mogen, maar ook waartoe zij verplicht zijn. Er zijn namelijk handelingen die alleen door een deurwaarder verricht mogen worden. Het is dus logisch dat een deurwaarder niet kan

18 weigeren die handelingen uit te voeren. In het geval de deurwaarder de enige is die een handeling uit mag voeren, dan wordt wel gezegd dat de deurwaarder een ministerieplicht heeft. Griffierecht De kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak. Grosse Een grosse is een gewaarmerkt afschrift van het vonnis dat is uitgesproken door een rechter. Handelsregister Wordt ook wel Kamer van Koophandel genoemd. Het handelsregister registreert de gegevens van bedrijven, bijvoorbeeld de rechtsvorm en het adres. Iedereen mag gegevens opvragen bij het handelsregister. Als de deurwaarder een officieel document (een exploot) moet afgeven aan een bedrijf, dan zal hij van tevoren bij het handelsregister de juiste naam en het adres van het bedrijf nagaan. Hoger beroep Als een persoon of een bedrijf het niet eens is met de uitspraak van een rechter, dan is het mogelijk om een hogere rechter te vragen of deze het eens is met de uitspraak. Dat wordt hoger beroep genoemd. Als een kantonrechter een uitspraak heeft gedaan is echter niet altijd hoger beroep mogelijk. Tegen uitspraken van de kantonrechter kan alleen hoger beroep aangetekend worden als deze gaan over bedragen die hoger zijn dan euro. Hoofdelijke aansprakelijkheid Hoofdelijke aansprakelijkheid wil zeggen dat een persoon voor het geheel verantwoordelijk is voor een schuld. Ook anderen kunnen aansprakelijk zijn voor de schuld van die persoon. Bijvoorbeeld degene met wie die persoon in gemeenschap

19 van goederen getrouwd is. Ook die persoon wordt dan hoofdelijk aansprakelijk genoemd. Het gevolg is dat de schuld volledig verhaald kan worden op die persoon. Hoofdsom Met hoofdsom bedoelt de deurwaarder het bedrag dat de deurwaarder moet incasseren voor een schuldeiser. Bovenop de hoofdsom kunnen nog extra bedragen in rekening gebracht worden. Bijvoorbeeld rente en kosten die de deurwaarder maakt. Hulpofficier van Justitie Een (Hulp-)officier van Justitie is iemand die werkt voor het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is een onderdeel van de rechterlijke macht. Het openbaar Ministerie zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. De officier van justitie treedt op als vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie en leidt het opsporingsonderzoek. Het openbaar Ministerie houdt ook toezicht op de goede uitvoering van het vonnis van rechters. Denk daarbij aan het uitvoeren van een ontruiming van een woning of het verwijderen van een watermeter uit een woning. Als er niemand thuis is, zal daar een (Hulp-)officier van Justitie bij aanwezig zijn. Daarbij moet de (Hulp-)officier er ook voor zorgen dat de rechten van de schuldenaar niet geschonden worden. Incassofasen Het incasseren van een vordering door een deurwaarder gebeurt in drie stappen. (1) In eerste instantie zal de deurwaarder de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de deurwaarder nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel "minnelijke incasso" of "buitengerechtelijke incasso" genoemd. (2) Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de "gerechtelijke fase" genoemd. (3) Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel

20 de "executiefase" genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis executeren. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen. Informatiekosten Een deurwaarder maakt kosten bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Het is mogelijk dat een deurwaarder een adres op moet vragen bij de gemeente. Of dat de deurwaarder informatie opvraagt bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW), de Kamer van Koophandel, het Kadaster of bij het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. De kosten die de deurwaarder daarvoor in rekening brengt, heten de informatiekosten. Ingebrekestelling Een document waarin aangegeven wordt dat aan bepaalde verplichtingen niet voldaan wordt. Een ingebrekestelling kan bijvoorbeeld gaan over geld dat nog betaald moet worden. Met een ingebrekestelling wordt in eerste instantie de kans geboden alsnog binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen. Doet men dat niet, dan blijft men in gebreke. Kamer van Koophandel Wordt ook wel Kamer van Koophandel genoemd. Het handelsregister registreert de gegevens van bedrijven, bijvoorbeeld de rechtsvorm en het adres. Iedereen mag gegevens opvragen bij het handelsregister. Als de deurwaarder een officieel document (een exploot) moet afgeven aan een bedrijf, dan zal hij van tevoren bij het handelsregister de juiste naam en het adres van het bedrijf nagaan. Kandidaat-deurwaarder Een kandidaat-deurwaarder is een deurwaarder die in dienst is bij een Gerechtsdeurwaarder. Voor een gerechtsdeurwaarder mogen maximaal drie deurwaarders werken, anders gezegd: aan een gerechtsdeurwaarder mogen

21 maximaal drie deurwaarders zijn "toegevoegd". Deurwaarders mogen dezelfde handelingen verrichten als gerechtsdeurwaarders. Voor schuldenaren maakt het dus geen verschil of zij te maken hebben met een gerechtsdeurwaarder of met een kandidaat-deurwaarder. Kort geding Als een persoon of een bedrijf snel een beslissing van de rechter wil hebben, kan die persoon of dat bedrijf een kort geding starten. Een reden om snel een beslissing nodig te hebben kan bijvoorbeeld zijn dat elke dag dat de beslissing niet genomen is die persoon of dat bedrijf extra schade of kosten lijdt. Een kort geding is dus een procedure waarin aan de rechter gevraagd wordt snel een beslissing te nemen. De beslissing van de rechter zal een voorlopige beslissing zijn. De rechter kan in korte tijd natuurlijk niet altijd alle voors en tegens volledig overzien. Het kan dus zijn dat de rechter na het kort geding ook nog het verzoek krijgt om een definitieve beslissing te nemen in een aparte procedure. Die aparte procedure wordt een bodemprocedure genoemd. Kosten Als een deurwaarder een vordering incasseert, maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Kredietbank De Kredietbank is een overheidsinstelling die personen helpt die zoveel schulden hebben dat zij er zelf niet meer uitkomen. Loonbeslag Als er een uitspraak is van de rechter of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar". Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Een voorbeeld is beslag op inkomsten, zoals een loon of een uitkering. Het deel van het

22 loon of de uitkering waarop beslag is gelegd worden dan niet aan de schuldenaar, maar aan de deurwaarder betaalt. Het gedeelte van de inkomsten waarop beslag is gelegd wordt gebruikt om de schulden af te lossen. Loonbeslag Als er een uitspraak is van de rechter of er is een andere titel, dan mag een deurwaarder maatregelen treffen om een schuld te incasseren. Eén van die maatregelen is "beslag leggen". De officiële omschrijving daarvan is "het onttrekken van zaken aan de vrije beschikking van de schuldenaar". Dat betekent dat er niets meer tegen het beslag leggen gedaan kan worden door de schuldenaar. Een voorbeeld is beslag op inkomsten, zoals een loon of een uitkering. Het deel van het loon of de uitkering waarop beslag is gelegd worden dan niet aan de schuldenaar, maar aan de deurwaarder betaalt. Het gedeelte van de inkomsten waarop beslag is gelegd wordt gebruikt om de schulden af te lossen. Minnelijke incasso Het incasseren van een vordering door een deurwaarder gebeurt in drie stappen. (1) In eerste instantie zal de deurwaarder de schuldenaar herinneren aan het feit dat deze een rekening niet betaald heeft. In deze stap heeft de deurwaarder nog geen dwangmiddelen (zoals beslag leggen) ter beschikking. Deze stap wordt ook wel "minnelijke incasso" of "buitengerechtelijke incasso" genoemd. (2) Als de schuldenaar niet betaalt, kan de deurwaarder de rechter vragen om een uitspraak. De bedoeling is dan dat de rechter aangeeft dat de schuldenaar moet betalen, omdat anders de deurwaarder maatregelen mag treffen om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Deze stap wordt ook wel de "gerechtelijke incassofase" genoemd. (3) Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, volgt de volgende stap. Die stap wordt ook wel de "executiefase" genoemd. Als de schuldenaar niet aan het vonnis van de rechter voldoet, dan kan de deurwaarder het vonnis executeren. De deurwaarder mag dan dwangmiddelen gebruiken om de schuldenaar te dwingen te betalen, zoals beslag leggen.

23 Nakosten De kosten die een schuldeiser naar aanleiding van een vonnis extra mag doorberekenen aan de schuldenaar, mits de rechter in dat vonnis de schuldenaar volledig in de proceskosten heeft veroordeeld. De hoogte van de nakosten is aan een maximum gebonden. Onder curatele stelling Zie curatele. Onroerende zaak Onder een onroerende zaak valt volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek: de grond, nog niet gewonnen delfstoffen, beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verbonden. Een huis is dus een voorbeeld van een onroerende zaak. Sinds enkele jaren worden, na uitspraken van rechters daarover, ook andere zaken als onroerende zaken gezien. Het gaat dan om zaken die voorbestemd zijn om ergens langere tijd te verblijven, ook al zijn ze verplaatsbaar. Voorbeelden daarvan zijn portocabins, stacaravans en containers en dergelijke. Ontruiming Een rechter kan besluiten dat een persoon of een bedrijf een gehuurde ruimte moet verlaten. Bijvoorbeeld omdat de huur niet betaald is. Als die persoon of dat bedrijf weigert de gehuurde ruimte te verlaten kan de deurwaarder op basis van de uitspraak van de rechter de ruimte ontruimen. Openbaar exploot Een exploot is een officieel document dat door de deurwaarder wordt bezorgd. Alleen de deurwaarder mag exploten uitbrengen. Een voorbeeld van zo n exploot is een dagvaarding. Voordat een deurwaarder een dagvaarding bezorgd, moet de deurwaarder eerst zeker weten of het adres van de persoon of het bedrijf waarvoor het exploot is nog klopt. Daarvoor klopt de deurwaarder aan bij de Gemeentelijke Basisadministratie of het Handelsregister. Het kan zijn dat de persoon of het bedrijf

24 waarvoor het exploot is niet in de Gemeentelijke Basisadministratie of het Handelsregister terug te vinden is. Als dat zo is, mag de deurwaarder het exploot openbaar betekenen. De deurwaarder geeft de dagvaarding dan af bij de rechtbank en plaatst een korte versie van de dagvaarding in de krant. Ongeacht of de persoon of het bedrijf dan op komen dagen bij de rechter zal de rechter dan een beslissing nemen. Overbetekening Als een deurwaarder beslag heeft gelegd, brengt de deurwaarder de schuldenaar daarvan op de hoogte door een officieel document langs te brengen bij de schuldenaar. Die handeling van de deurwaarder wordt "overbetekenen" genoemd. Degene voor wie het stuk bedoeld is hoeft echter niet aanwezig te zijn, de deurwaarder mag het officiële document ook afgeven aan een huisgenoot of anders in een gesloten enveloppe in de brievenbus doen. Voorwaarde is wel dat dat gebeurt op het officiële adres van degene voor wie het document bestemd is. Overbetekeningskosten Een deurwaarder maakt kosten bij het incasseren van schulden. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Een voorbeeld daarvan zijn de kosten van het maken van officiële documenten en het bezorgen daarvan. Deze kosten worden ook wel explootkosten of betekeningskosten genoemd. Proceskosten Als u als schuldenaar voor de rechter moet verschijnen, kan het zijn dat u kosten maakt. Die kosten worden de proceskosten genoemd. De kosten van een advocaat vallen daar bijvoorbeeld onder. Ook de schuldeiser maakt kosten. De kosten die de schuldeiser maakt, kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn voor het inschakelen van een deurwaarder, van getuigen, van deskundigen, van tolken,. maar kunnen bijvoorbeeld ook de buitengerechtelijke kosten omvatten. Ook de kosten van de rechtbank, zoals het griffierecht, vallen onder de proceskosten. In principe betalen de schuldenaar en de schuldeiser elk hun eigen kosten. Maar het

25 kan ook zijn dat de rechter beslist dat degene in wiens nadeel besloten wordt ook de kosten van de tegenpartij moet betalen. Proceskostenveroordeling Zie proceskosten. Proces-verbaal Een proces-verbaal is een officieel schriftelijk verslag. Een voorbeeld van zo n verslag is het verslag dat een deurwaarder maakt van hetgeen hij heeft aangetroffen bij het leggen van een beslag op roerende zaken. Een proces-verbaal kan ook een verslag zijn waarin vastgelegd wordt wat aan de orde is gekomen op een rechtszitting. Proces-verbaal van constatering Een proces-verbaal van constatering is een officieel schriftelijk verslag. Een voorbeeld van een proces-verbaal dat door de deurwaarder gemaakt wordt is het proces-verbaal van een beslag op roerende zaken. De deurwaarder legt dan in een proces-verbaal van constatering vast waarop de deurwaarder beslag gelegd heeft. Rechtbank Er zijn in Nederland 19 rechtbanken. Die rechtbanken hebben vier verschillende aandachtsgebieden: (1) Geschillen tussen burgers onderling worden afgehandeld door civiele rechters. Vaak gaat het daarbij om echtscheidingen, claims boven de euro, faillissementen, burenruzies, conflicten over contracten en over aansprakelijkheid. (2) Geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven kunnen ook afgehandeld worden door een kantonrechter. Dan gaat het meestal om huren, arbeidszaken, overtredingen, schulden en beroep tegen verkeersboetes. De kantonrechter behandelt vooral zaken die over bedragen tot en met euro gaan. (3) Geschillen tussen burgers en de overheid worden afgehandeld door bestuursrechters. (4) Overtredingen en misdrijven

26 worden behandeld door strafrechters. Uitgebreide uitleg over de rechterlijk macht in Nederland is te vinden via Rekest Een rekest is hetzelfde als een verzoekschrift. Repliek Zie conclusie van repliek. Roerende zaken "Roerende zaken" zijn stoffelijke zaken. Een inboedel wordt bijvoorbeeld "een roerende zaak" genoemd, evenals een auto. Rol Zie roladministratie. Roladministratie De Rol, of de Roladministratie, is de administratie van de rechtbank, waarin onder andere vermeld staat welke zaken de rechter behandelt en welke stukken ingediend zijn voor die zaken. Rechters houden zitting op bepaalde dagen, met de bedoeling om op dat moment de zaken die partijen voorleggen te behandelen. Rolverslag De Rol, of de Roladministratie, is de administratie van de rechtbank, waarin onder andere vermeld staat welke zaken de rechter behandelt en welke stukken ingediend zijn voor die zaken. Rechters houden zitting op bepaalde dagen, met de bedoeling om op dat moment de zaken die partijen voorleggen te behandelen. Een Rolverslag is een verslag van wat er op de zitting gebeurd is. Rolzitting

27 Rechters houden zitting op bepaalde dagen, met de bedoeling om op dat moment de zaken die partijen voorleggen te behandelen. Wanneer er op een dag meerdere zaken worden behandeld, dan noemen we dat een rolzitting. Op een rolzitting worden meestal alleen schriftelijk processtukken door partijen overlegd. Alleen bij de Kantonrechter of in strafzaken en kort geding zaken kan een partij zelf ook op de rolzitting verschijnen. Aan het eind van de rolzitting beslist de rechter hoe de verdere afhandeling van de zaken plaats zal vinden, anders gezegd: wat de procedure zal zijn. Salaris gemachtigde Als een deurwaarder een vordering incasseert, maakt de deurwaarder kosten. Deze kosten kunnen (deels) in rekening worden gebracht bij schuldenaren. Er zijn verschillende soorten kosten. Eén van die soorten is de gerechtelijke kosten, dat zijn de kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een rechter. Er zijn verschillende soorten gerechtelijke kosten, de belangrijkste voorbeelden daarvan zijn: a. Gemachtigdensalaris, dat zijn de kosten die gemaakt worden door degene die de schuldeiser gevraagd heeft om de schuldeiser te vertegenwoordigen bij de rechter. b. Griffierecht, dat zijn de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor het behandelen van een zaak. Schuldeiser Een persoon of bedrijf waaraan een schuldenaar nog geld moet betalen. Schuldenaar Iemand die schulden heeft. Schuldsanering Als de schulden je boven het hoofd groeien, dan kan schuldsanering helpen. Schuldsanering wil zeggen dat je met behulp van anderen een overzicht maakt van al je schulden en van al je inkomsten en uitgaven. Samen stel je dan een plan op om alle schulden te betalen. Meestal kan je daarvoor aankloppen bij de Kredietbank of bij de Sociale Dienst.

28 Sommatie Een sommatie is een brief waarin iemand verzocht wordt alsnog een openstaand bedrag te betalen. Meestal wordt in een sommatie een termijn genoemd waarbinnen betaald moet zijn. Een ander woord voor sommatie is "aanmaning". Titel Een titel is een document op basis waarvan het de deurwaarder wettelijk is toegestaan om tot bijvoorbeeld "beslag leggen" over te gaan. Er zijn conservatoire titels en executoriale titels. Een vonnis van de rechter is een executoriale titel, maar bijvoorbeeld ook notariële aktes, dwangbevelen en beschikkingen zijn dat. Veroordeling tot betaling van de proceskosten Zie proceskosten. Verschotten Een deurwaarder moet soms gebruik maken van de hulp van anderen. Een voorbeeld daarvan is dat een deurwaarder een slotenmaker nodig heeft als een woning ontruimd wordt. De kosten van het werk dat door anderen in opdracht van de deurwaarder gedaan worden, worden verschotten genoemd. De deurwaarder betaalt die kosten in eerste instantie zelf. Later zal de deurwaarder deze kosten verhalen op de schuldenaar. Verstek Verstek laten gaan betekent dat je niet op komt dagen bij de rechter, ondanks dat je daartoe een verzoek hebt gehad van een deurwaarder. Het gevolg van verstek laten gaan is vaak dat een rechter in jouw nadeel beslist. Verweer Het kan zo zijn dat je het er niet mee eens bent dat je een schuld hebt, waarvan een persoon of een bedrijf zegt dat je die hebt. Als die persoon of dat bedrijf naar de rechter gaat, dan kun je daar verweer voeren. Meestal is de rechter in het geval van

29 schulden een kantonrechter. Bij de kantonrechter kun je mondeling verweer voeren of schriftelijk verweer voeren. Verweerder In een verzoekschrift vraagt een partij (een bedrijf of een persoon) aan de rechter om iets te doen. De procedure die daarbij van toepassing is, lijkt op de procedure die van toepassing is bij een dagvaarding. De indiener van een verzoekschrift wordt de verzoeker genoemd. De tegenpartij in een verzoekschrift wordt een verweerder genoemd. De partij op wiens verzoek een dagvaarding wordt uitgebracht heet niet een verzoeker, maar een eiser. De tegenpartij in een dagvaardingsprocedure heet niet verweerder maar gedaagde. Zaken waarin een verzoekschriftprocedure gebruikt wordt, zijn vaak ontslagzaken, echtscheidingszaken, alimentatiezaken en bewindvoeringszaken. Verzet Verstek laten gaan betekent dat je niet op komt dagen bij de rechter, ondanks dat je daartoe een verzoek hebt gehad van een deurwaarder. Het gevolg van verstek laten gaan is vaak dat een rechter in jouw nadeel beslist. Het is mogelijk om in dat geval alsnog opnieuw naar de rechter te gaan, dat noem je in verzet gaan. In verzet gaan kan niet altijd. Het is verstandig hulp in te roepen van een jurist of advocaat als je van plan bent in verzet te gaan. Verzoeker In een verzoekschrift vraagt een partij (een bedrijf of een persoon) aan de rechter om iets te doen. De procedure die daarbij van toepassing is, lijkt op de procedure die van toepassing is bij een dagvaarding. De indiener van een verzoekschrift wordt de verzoeker genoemd. De tegenpartij in een verzoekschrift wordt een verweerder genoemd. De partij op wiens verzoek een dagvaarding wordt uitgebracht heet niet een verzoeker, maar een eiser. De tegenpartij in een dagvaardingsprocedure heet niet verweerder maar gedaagde. Zaken waarin een verzoekschriftprocedure gebruikt wordt, zijn vaak ontslagzaken, echtscheidingszaken, alimentatiezaken en bewindvoeringszaken.

30 Verzoekschrift In een verzoekschrift vraagt een partij (een bedrijf of een persoon) aan de rechter om iets te doen. De procedure die daarbij van toepassing is, lijkt op de procedure die van toepassing is bij een dagvaarding. De indiener van een verzoekschrift wordt de verzoeker genoemd. De tegenpartij in een verzoekschrift wordt een verweerder genoemd. De partij op wiens verzoek een dagvaarding wordt uitgebracht heet niet een verzoeker, maar een eiser. De tegenpartij in een dagvaardingsprocedure heet niet verweerder maar gedaagde. Zaken waarin een verzoekschriftprocedure gebruikt wordt, zijn vaak ontslagzaken, echtscheidingszaken, alimentatiezaken en bewindvoeringszaken. Vonnis Een vonnis is een beslissing van de rechter. Een vonnis wordt uitgesproken door een rechter van een rechtbank of een kantongerecht. Een vonnis van een gerechtshof of van de Hoge Raad wordt een arrest genoemd. Vordering Een vordering is een bedrag dat je moet betalen. Een vordering bestaat niet alleen uit het originele bedrag dat je betalen moest (de hoofdsom). Ook de kosten die bijvoorbeeld een deurwaarder heeft gemaakt zijn een deel van de vordering. Evenals rente die in rekening gebracht wordt. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt onder andere beschreven wat de procedures zijn van de Rechtbanken, de Gerechtshoven en de Hoge Raad. Ook wordt in dit wetboek beschreven hoe vonnissen en beschikkingen uitgevoerd moeten worden. Wet Consumentenkrediet

31 De Wet op het consumentenkrediet (Wck) is een wet waarin vastgelegd is welke regels gelden voor het in rekening brengen van rente door bedrijven. Deze wet is gemaakt om mensen die geld lenen te beschermen. In deze wet is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel rente maximaal in rekening mag worden gebracht. Ook is in deze wet geregeld dat organisaties die geld lenen aan allerlei eisen moeten voldoen. Een bedrijf dat zich moet houden aan de Wet Consumentenkrediet mag geen incassokosten in rekening brengen. Wettelijke rente Een schuldeiser mag een schuldenaar rente in rekening brengen over een schuld als die schuld niet op tijd betaald wordt. De in rekening gebrachte rente dient dan eigenlijk als schadevergoeding. Er zijn verschillende soorten rente die in rekening gebracht kunnen worden. (1) Het kan zijn dat in de Algemene Voorwaarden van een bedrijf opgenomen is dat het bedrijf bij te laat betalen een bepaald rentepercentage in rekening zal brengen. Het kan ook zijn dat in een contract een bepaald rentepercentage genoemd wordt dat het bedrijf in rekening zal brengen als te laat betaald wordt. Deze soort rente wordt de contractuele rente genoemd. (2) Het kan ook zijn dat in de Algemene Voorwaarden of in een contract geen rentepercentage genoemd wordt. Ook als geen rentepercentage genoemd wordt mag een bedrijf bij te laat betalen rente in rekening brengen. De rente die dan in rekening gebracht mag worden heet de wettelijke rente. De hoogte van de wettelijke rente wordt bepaald door de overheid. Er zijn twee soorten wettelijke rente. De eerste is de wettelijke rente voor handelstransacties, de twee is de wettelijke rente voor niethandelstransacties. Wettelijke handelstransacties zijn afspraken voor levering van goederen of diensten tussen bedrijven en/of overheidsinstanties onderling. Wettelijke rente voor niet-handelstransacties zijn afspraken waar particulieren bij betrokken zijn. De wettelijke rente wordt elk half jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. WSNP WSNP is de afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

32

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken. Begrippenlijst A Aanmaning Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

Arrondissement Is een rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket.

Arrondissement Is een rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket. A Aanmaning Is de betalingstermijn verlopen en heeft de schuldenaar (debiteur) nog niet betaald? Dan stuurt de schuldeiser een aanmaning. Dit is een schriftelijke sommatie om het verschuldigde bedrag alsnog

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De gerechtelijke fase 1 Een juridische procedure: is voor rekening en risico opdrachtgever kan een langdurig proces zijn wordt actieve inbreng van u verwacht De gerechtelijke

Nadere informatie

Procederen voor de Kantonrechter

Procederen voor de Kantonrechter Procederen voor de Kantonrechter Versie.1 november 01 Inhoudsopgave 1 Inleiding Waarom een rechtszaak Dagvaarding Betekening 5 Rolzitting 6 Conclusies 7 Bijzondere zittingen 8 Vonnis 9 Betekening en Bevel

Nadere informatie

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject

Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Incasso: Een minnelijk en gerechtelijk traject Een incassotraject zijn alle acties van een schuldeiser, incassobureau of deurwaarder om een schuld te innen. Reageer altijd op brieven van schuldeisers.

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

wettelijke schuldsanering, zie gerechtelijke schuldsanering; zaken, ( in juridische zin ) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten;

wettelijke schuldsanering, zie gerechtelijke schuldsanering; zaken, ( in juridische zin ) voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten; A aanzeggen, mededeling van de ene partij aan de andere d.m.v. een exploot; aanzeggen ontruiming, zie ontruiming aanzeggen; absolute competentie, zie competentie; akte van cessie, zie cessie; ambtelijke

Nadere informatie

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland 1. Welke verschillende soorten maatregelen zijn er? Bewarende maatregelen zijn maatregelen die tot doel hebben waar mogelijk zeker te stellen dat de schuldenaar

Nadere informatie

Incasso-opdracht ingediend. En nu?

Incasso-opdracht ingediend. En nu? Incasso-opdracht ingediend. En nu? Brochure voor cliënten over de incassoprocedure April 2012 ten Hoeve & van der Horst Incasso v.o.f. Staalstraat 29C 3572 RG Utrecht www.hoevehorstincasso.nl info@hoevehorstincasso.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058

Rapport. Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012. Rapportnummer: 2012/058 Rapport Rapport over een klacht over gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam. Datum: 6 april 2012 Rapportnummer: 2012/058 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Rotterdam haar binnen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gerechtsdeurwaarderskantoor X te Heerlen. Datum: Rapportnummer: 2013/172

Rapport. Rapport over een klacht over het Gerechtsdeurwaarderskantoor X te Heerlen. Datum: Rapportnummer: 2013/172 Rapport Rapport over een klacht over het Gerechtsdeurwaarderskantoor X te Heerlen. Datum: Rapportnummer: 2013/172 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Gerechtsdeurwaarderskantoor X te Heerlen, nadat

Nadere informatie

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk?

Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Dagvaarding en dagvaarden: wat is het en hoe gaat in zijn werk? Een dagvaarding is een inleidend processtuk. Hierin staat wat de eisende partij van de gedaagde partij verlangd. Een dagvaarding wordt doorgaans

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Haenen) zijn van toepassing op

Nadere informatie

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014

Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen Hafkamp Gerechtsdeurwaarders B.V. - versie 1 juli 2014 Reglement tarieven en bepalingen voor de niet-ambtelijke rechtspraktijk en aanvullende tarieven aangaande de ambtelijke

Nadere informatie

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.

Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade. Incasso dienstverlening Incassade 2014 Incasso dienstverlening Incassade 201 Incassade Deurwaarders en Incasso Postbus 1216 8900 CE Leeuwarden sales@incassade.nl (0)888 444 111 Incassade Deurwaarders en

Nadere informatie

TARIEVENLIJST 2012 DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU

TARIEVENLIJST 2012 DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU TARIEVENLIJST 2012 DE LAAT GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOBUREAU De navolgende tarieven zijn van toepassing op alle door opdrachtgever met De Laat Gerechtsdeurwaarders & Incassobureau gesloten overeenkomst(en),

Nadere informatie

TARIEVENOVERZICHT. YARDS deurwaardersdiensten bv

TARIEVENOVERZICHT. YARDS deurwaardersdiensten bv TARIEVENOVERZICHT YARDS deurwaardersdiensten bv Laatste wijziging: 10 januari 2007 Dit tarievenoverzicht geldt als bijlage bij de Algemene Voorwaarden van YARDS deurwaardersdiensten bv, en is van toepassing

Nadere informatie

Als u een belastingaanslag

Als u een belastingaanslag Als u een belastingaanslag Het kan gebeuren dat u uw belastingaanslag niet kunt betalen. Wat komt er dan allemaal op u af? Mag u nog even wachten met betalen? Kunt u helemaal niet betalen? Krijgt u een

Nadere informatie

HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF

HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF HUURINCASSO, EEN MODEL-SOMMATIEBRIEF Hoewel we het woord crisi niet meer in de mond zouden moeten nemen, is het nog steeds een feit dat er slecht betaald wordt door huurders. Ter facilitering biedt Bogaerts

Nadere informatie

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz.

de incassowerkzaamheden, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures enz. ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Lith B.V., handelend onder de naam Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven.

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179)

Burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht 4 BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) BURGERLIJK PROCESRECHT EN FAILLISSEMENTSRECHT 4 (CJU17.4/CREBO:56179) sd.cju17.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding

Derde cursusdag. I. Beslag Kort geding Derde cursusdag II. I. Beslag Kort geding I. Beslag Factoren die vooraf een rol spelen bij het leggen van beslag: - De aard en de kracht van de vordering - De aanwezigheid van verhaalsobjecten - De gegoedheid

Nadere informatie

degenen die aan de opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekken

degenen die aan de opdrachtnemer een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden verstrekken Algemene voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Kluijver Alphen aan den Rijn 1. begrippen opdrachtnemer: opdrachtgevers: tussenpersonen: overige opdrachtgevers: ambtelijke niet-ambtelijke opdrachtgeverstarief:

Nadere informatie

Griffierecht. Inhoud

Griffierecht. Inhoud Inhoud Wat is griffierecht? 3 Strafrecht 3 Civiel of burgelijk recht 3 Griffierecht bij de sector kanton van de rechtbank 4 Griffierecht bij andere sectoren van de rechtbank 5 Griffierecht bij kort geding

Nadere informatie

Incassotrajecten incassokosten. Overzicht van incassotrajecten

Incassotrajecten incassokosten. Overzicht van incassotrajecten Incassotrajecten incassokosten Overzicht van incassotrajecten Het incassotraject strekt zich uit over diverse fasen. Onderstaand wordt uitgebreid uitleg gegeven over het onderscheid per fase, de kosten

Nadere informatie

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal.

IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN. De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. IN OPDRACHT VAN STRUYCKEN ADVOCATEN De gerechtsdeurwaarder en de betekening van het proces-verbaal. Geschreven door: Iman Adeel Datum: 5 november 2015 Inhoudsopgave 1. De gerechtsdeurwaarder 1.1 Wat doet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. DEFINITIES 1.1 Van Roon, Saly & Partners: De besloten vennootschap Deurwaarderskantoor van Roon B.V., gevestigd en kantoor houdende te aan de en aldaar handelend onder de naam Van

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450

vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 vonnis RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Nijmegen zaakgegevens 4183162 \ VV EXPL 15-57 \ 493 \ 450 uitspraak van 31 juli 2015 vonnis in kort geding in de zaak van Y.C. Tielens-Brouwer,

Nadere informatie

[1] 1. Toepassingsgebied

[1] 1. Toepassingsgebied Reglement, houdende Bepalingen, voorschriften, incassovoorwaarden en tarieven voor de ambtelijke en niet-ambtelijke rechtspraktijk van Deurwaarders- en Incassobureau Enschede B.V. te Enschede 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

TARIEVEN 2016 JANSSEN & JANSSEN C.S. INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS

TARIEVEN 2016 JANSSEN & JANSSEN C.S. INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS TARIEVEN 2016 JANSSEN & JANSSEN C.S. INCASSO & GERECHTSDEURWAARDERS 1. AMBTELIJKE TARIEVEN 1.1. algemeen Onder ambtelijke werkzaamheden verstaan wij de werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 2 van

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Gerechtsdeurwaarderskantoor X. te Apeldoorn en Stadsbank Apeldoorn. Datum: 7 mei 2014. Rapportnummer: 2014/043

Rapport. Rapport over een klacht over Gerechtsdeurwaarderskantoor X. te Apeldoorn en Stadsbank Apeldoorn. Datum: 7 mei 2014. Rapportnummer: 2014/043 Rapport Rapport over een klacht over Gerechtsdeurwaarderskantoor X. te Apeldoorn en Stadsbank Apeldoorn. Datum: 7 mei 2014 Rapportnummer: 2014/043 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat: 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011

Algemene Voorwaarden Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. versie september 2011 Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk en Vis B.V., h/o De Klerk & Vis - Gerechtsdeurwaarders en Incasso, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen

Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen Algemene voorwaarden van Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Dielen Gerechtsdeurwaarders te Terneuzen verstrekte opdrachten tot

Nadere informatie

TARIEVEN REGLEMENT. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie A. Onderscheid trajecten.

TARIEVEN REGLEMENT. WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie A. Onderscheid trajecten. TARIEVEN REGLEMENT WIGGERS VAN MEGGELEN GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSOKANTOOR B.V. te Zutphen. Versie - 2014 A. Onderscheid trajecten. Om het verloop van het dossier voor de opdrachtgever inzichtelijk

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht

Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht Algemene voorwaarden en tarieven Haenen Gerechtsdeurwaarders te Maastricht 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Haenen Gerechtsdeurwaarders (hierna eveneens te noemen: Haenen) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden IBK Incassobureau Kennemerland 1. Begrippen: 1.1. Opdrachtnemer: de eenmanszaak naar burgerlijk recht IBK Incassobureau Kennemerland, gevestigd en kantoorhoudende te Beverwijk. 1.2.

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied

Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad. 1. Toepassingsgebied Algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Debiteurenbeheer & Incasso C.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken.

2.1 HNL Incassodiensten B.V. is gevestigd te Lelystad. 2.2 Cliënten zijn opdrachtgevers die HNL Incassodiensten B.V. een opdracht verstrekken. Algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. te Lelystad 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van HNL Incassodiensten B.V. zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte opdrachten tot het

Nadere informatie

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie!

Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! Uw incasso partner in de fashion, show en entertainment industrie! 1: Wie zijn wij? 2: De incasso procedure 3: Gratis incassodiensten, hoe kan dat? 4: Wat als uw factuur niet geïncasseerd kan worden? 5:

Nadere informatie

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso

Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso Tarievenblad Tussenpersoon en Syncasso TARIEVEN TUSSENPERSONEN 1. Definities Tussenpersoon: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Opdrachtgevers, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010

zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van 22 juli 2010 vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 215005 / KG ZA 10-460 Vonnis in kort geding ex artikel 438 lid 4 Rv van in de zaak van I De stichting STICHTING TRUDO, gevestigd

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 RAPPORT 2007/0087, NATIONALE OMBUDSMAN, 8 MEI 2007 Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 SAMENVATTING Verzoeker was in 1988 door de kantonrechter veroordeeld

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren Vereniging van Eigenaren Incassoprocedures en aandachtspunten Vrijwilligerscafé 29 januari 2015 Inleiding. Veel Verenigingen van Eigenaren (hierna VvE) voeren de administratie en alle voorkomende werkzaamheden

Nadere informatie

Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Alphen aan den Rijn

Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Alphen aan den Rijn Algemene Voorwaarden per 09 maart 2015: Caminada & Van Leeuwen Gerechtsdeurwaarders & Incasso B.V. te Alphen aan den Rijn KVK nummer 50980076 1. Toepassing: 1.1 De algemene voorwaarden van Caminada & Van

Nadere informatie

1. Hoe betaalt u de huur?

1. Hoe betaalt u de huur? Huur betalen 1 Door het tekenen van de huurovereenkomst heeft u toegezegd dat u de verschuldigde huur per de eerste van elke maand aan ons zult betalen. Het kan echter voorkomen dat u de huur door bepaalde

Nadere informatie

Procederen in geldzaken: hoe gaat dat en wat zijn de kosten daarvoor?

Procederen in geldzaken: hoe gaat dat en wat zijn de kosten daarvoor? 29 november 2012 Procederen in geldzaken: hoe gaat dat en wat zijn de kosten daarvoor? Aubrey Klerks-Valks 1. Wat zijn geldzaken? Geldzaken kunnen voortvloeien uit tal van (civiele) kwesties: incasso;

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-213 d.d. 27 mei 2014 (mr. R.J. Paris en mevrouw mr. L.T.A. van Eck, secretaris) Samenvatting Op de rekeningen van Consument en haar echtgenoot

Nadere informatie

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen

Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Raamovereenkomst Opdrachtgever - Opdrachtnemer Groen Legal B.V. h.o.d.n. Groen Juridische Diensten, hierna Groen Juridische Diensten te noemen Datum en geldigheid offerte Deze offerte is uitgebracht op

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities.

1.2. Tijdens de zitting zijn partijen en hun advocaten verschenen. De advocaten hebben het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities. vonnis RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Privaatrecht Locatie Leeuwarden Kort-gedingnummer: [... ] vonnis van de voorzieningenrechter in het kort-geding d.d. 16 juli 2014 inzake [DE MAN], wonende te [Plaatsnaam

Nadere informatie

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter De meeste gewone burgerlijke processen verlopen zoals hieronder uiteengezet. Een aantal andere zaken kennen

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN

ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN ADVOCARE `FIXED PRICE' - TARIEVEN 1. WANPRESTATIE/ONRECHTMATIGE DAAD 2. INCASSOZAKEN 3. FAILLISSEMENTRECHT 4. GOEDERENRECHT 5. PROCEDURES BETREFFENDE BEWARING VAN RECHTEN 6. ARBEIDSOVEREENKOMST 7. HUURGESCHILLEN

Nadere informatie

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure

Kenmerk: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Behandeld door: Aan: Kantontrechter Kenmerk: Onderwerp: Verzoek tot machtiging voeren van een gerechtelijke procedure Verzoek(ster); Naam : Adres : Postcode/woonplaats : In deze vertegenwoordigd door naam,

Nadere informatie

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336

LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 LJN: BJ4855,Sector kanton Rechtbank Haarlem, zaak/rolnr.: 415843 / CV EXPL 09-1336 Datum uitspraak: 23-07-2009 Datum publicatie: 10-08-2009 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg enkelvoudig

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbams:2013:bz6442&keyword=bz6442 1 Modeldagvaarding: Bemiddelingsovereenkomst met makelaar/bemiddelaar voor een zelfstandige woning waarbij de makelaar/bemiddelaar zowel voor de particuliere huurder als de verhuurder heeft bemiddeld. Een

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 2Se OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissement Faillissementsnummer Surseancedatum : Faillissementsdatum Rechter

Nadere informatie

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel

Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel Checklist dagvaarding in rolzaken sector civiel A. Betekening en dagvaardingstermijn Bevat het exploot van dagvaarding de datum van betekening? (art. 45 lid 2 sub a Rv.) bij reguliere dagvaardingstermijn

Nadere informatie

6. Bij brief van 4 mei 2004 gaf het LBIO een incasso- en executieopdracht aan de deurwaarder.

6. Bij brief van 4 mei 2004 gaf het LBIO een incasso- en executieopdracht aan de deurwaarder. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (verder: het LBIO) de invordering van de door hem verschuldigde alimentatie op 4 mei 2004 heeft overgedragen

Nadere informatie

De gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De gerechtsdeurwaarder helpende hand en partner van justitie 1. WIE IS DE GERECHTSDEURWAARDER? De

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering, mentorschap en curatele Bewindvoering, mentorschap en curatele Tot de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon. Zodra men 18 jaar wordt is men zijn/haar eigen wettelijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 juli 2006 Rapportnummer: 2006/258

Rapport. Datum: 31 juli 2006 Rapportnummer: 2006/258 Rapport Datum: 31 juli 2006 Rapportnummer: 2006/258 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat een gerechtsdeurwaarder te Amsterdam haar in antwoord op haar brieven van 25 juli en 1, 17 en 29 november 2004,

Nadere informatie

Lawpoint Tarieven Reglement

Lawpoint Tarieven Reglement Lawpoint Tarieven Reglement 1. Inleiding 1.1. Dit Lawpoint Tarieven Reglement maakt in de meest actuele versie een onlosmakelijk onderdeel uit van de Lawpoint Algemene Voorwaarden. 1.2. Met betrekking

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders een opdracht verstrekken.

Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, die Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders een opdracht verstrekken. ALGEMENE VOORWAARDEN Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders Augustus 2014 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders zijn van toepassing op alle aan haar verstrekte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Amsterdam

Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Amsterdam Algemene Voorwaarden van Gerechtsdeurwaarderskantoor Groot & Evers B.V. te Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

EXECUTIE EN VERREKENING

EXECUTIE EN VERREKENING EXECUTIE EN VERREKENING Geregeld komt het in familiezaken voor dat in het dictum van de uitspraak niet het bedrag wordt genoemd dat de één aan de ander verschuldigd is. Vaak gebeurt dit in verdelingszaken

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders

Algemene voorwaarden Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders Algemene voorwaarden Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders 1. ALGEMEEN 1.1 De maatschap Vaessen & Kerckhoffs Gerechtsdeurwaarders zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als Vaessen & Kerckhoffs.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DEBCASSO versie 01012011

Algemene Voorwaarden van DEBCASSO versie 01012011 Algemene Voorwaarden van DEBCASSO versie 01012011 Laatste wijziging: 01012011 1. ALGEMEEN 1.1 Definities 1.1.1 Onder DEBCASSO wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de service DEBCASSO van DEBCASSO

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter.

Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie Opheffen conservatoir beslag. Onjuist en/of onvolledig informeren van beslagrechter. Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 261015 11:10 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBMNE:2013:3231 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 19072013

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven;

van gedaagde bij verschijning in de procedure geen griffierecht zal worden geheven; Model A1, Rechtbank, kantonzaak, 1 gedaagde Naast alles wat de wet en met name het tweede lid van artikel 111 Rv overigens voorschrijft, in het bijzonder ook de waarschuwing voor verstek bij niet verschijnen

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Debiteurenbeleid Sociaal Domein Waalre

Debiteurenbeleid Sociaal Domein Waalre Debiteurenbeleid Sociaal Domein Waalre Artikel 1 Algemeen Deze beleidsregels zijn van toepassing bij herziening, intrekking en terugvordering van: uitkeringen o.g.v. de Participatiewet en de Ioaw /Ioaz;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer

Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer Algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van de maatschap Deurwaarderskantoor Hanemaayer & De Boer zijn van toepassing

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt: de (rechts)persoon die Incasso Express verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten; 1.2 Overeenkomst: elke

Nadere informatie