Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Diretoraat-Generaa) Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat

2 BIBLIOTHEEK Boowdiensi Rijkswaterstaat Postbus LA Utreht BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUKSWATERSTAAT NR.. Cqq.^MM Strutuurplan Doumentbeheer Bouwdienst Datum: 11 april 2003 Versie: 2.0 Vastgesteld door: J.L. van der Zanden Plaats en datum : Handtekening: ({ )

3

4 INHOUD 1 Inleiding Doelstelling van dit doument Wettelijke kaders 5 2 Organisatie van het arhiefbeheer bij de Bouwdienst Verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom dynamishe arhivering Organisatie van het Semi-Statish Arhief / entrale DIV-afdeling Semi-statishe arhieven die niet onder de verantwoordelijkheid van het Semi-Statish Arhief vallen Rihtlijnen en proedures Toeziht op naleving van rihtlijnen 7 3 Hoofdlijnen van implementatie van wet- en regelgeving binnen de Bouwdienst RWS-beleidslijn inzake toepassing BSD's en handelingen Beleidslijn en ahterliggende keuzes van de Bouwdienst BSD in relatie tot dynamishe ordening Van toepassing zijnde handelingen voor de Bouwdienst RIO Waterstaat (28) RIO Goederenvervoer (85) RIO Personenvervoer (86) RIO Overheidspersoneel (nog niet vastgesteld) Koppeling van handeling aan projet Typering van projeten Koppeling van gefaseerde handeling/ativiteitenlijst aan Bouwdienstprojet Tussenresultaat: Eindresultaat: koppeling vaste dossiers aan ativiteitenlijst De standaard projetdossiers van de Bouwdienst in shema's Overziht van bewaartermijnen, per type projet, per (sub-)dossier Algemene verklaring van de termijnen Koppeling van handeling aan niet-projetarhieven 17 4 Standaard dossieropzet voor projetarhieven 18 Pagina 2 van 47

5 4.1 Standaard dossieropzet voor nieuwbouwprojeten Prospetdossier. ^ g Tehnish-inhoudelijk dossier 7g Projetbeheersingsdossier [' In koop- of ontratendossier Contratgemahtigde dossier Standaard dossieropzet voor advies-, studie- en onderzoeksprojeten Prospetdossier Tehnish-inhoudelijk dossier Projetbeheersingsdossier In koop- of ontratendossier " ' Contratgemahtigde dossier Standaard dossieropzet voor inspetie- en onderhoudsprojeten Algemene opmerkingen Prospetdossier Tehnish-inhoudelijk en projetbeheersingsdossier \" m '"' Inkoop- of ontratendossier Contratgemahtigde dossier Uitbestede diretievoering 24 5 Standaard dossieropzet voor niet-projetarhieven Doelstelling Reikwijdte, soorten niet-projetarhieven Van toepassing zijnde wet- en regelgeving Beheer van en verantwoordelijkheid voor niet-projetarhieven Totstandkoming en gebruik van de standaard dossieropzet Toelihting op de standaard dossieropzet, bewaartermijnen, koppeling met wet- en regelgeving SDO Hoofdafdelingsarhief, SDO afdelingsarhief, SDO onderafdelingsarhief SDO Aountmanagementarhief SDO Produtmanagementarhief SDO Kwaliteitsmanagementarhief SDO Failitair-huishoudelijk arhief 28 6 Arhieven die niet onder de standaard dossieropzet vallen Niet als standaard opgenomen Bouwdienstarhieven Externe arhieven van opdrahtnemers 29 7 Beheer en onderhoud van de Elementaire arhiveringswerkwijze Algemeen 3Q Pagina 3 van 47

6 7.2 Bijstelling en versiebeheer Totstandkoming huidige versie 30 8 Versiebeheer van doumenten Algemene rihtlijnen voor versiebeheer Versiebeheer en arhivering Versiebeheer van tekeningen 31 9 Omgang met digitale doumenten Inleiding Ahtergrond Overdraht van arhieven Overdraht aan het Semi-Statish Arhief van de Bouwdienst Projetarhieven Niet-projetarhieven Overdraht aan opdrahtgevende dienst (prinipaal) 34 BIJLAGE 1: Ativiteitenlijst 36 BIJLAGE 2: Koppeling aountgebieden -» handelingen -» SDO projetarhieven..45 Pagina 4 van 47

7 1 INLEIDING 1.1 Doelstelling van dit doument Dit doument is opgesteld met als doel, de gekozen werkwijze voor doumentbeheer binnen de Bouwdienst te onderbouwen en te verantwoorden. Onderbouwing en verantwoording van de werkwijze zijn onmisbare randvoorwaarden voor ontinu'iteit in het onderhoud van deze werkwijze. Door allerlei gelijktijdig lopende (en elkaar soms tegensprekende) ontwikkelingen is het van groot belang dat de ahtergronden en onderliggende keuzes van de werkwijze voor doumentbeheer zijn vastgelegd. Bij het verwerken van nieuwe ontwikkelingen kan dan altijd worden teruggegrepen op eerdere overwegingen. Hiermee kan beredeneerd worden bijgesteld, beredeneerd worden afgeweken of zelfs welliht beredeneerd een heel nieuw pad worden ingeslagen. Op dit moment kunnen de volgende proessen de noodzaak tot verandering en bijstelling op korte (binnen 1 jaar) of middellange termijn (binnen 1 tot 3 jaar) met zih meebrengen: wijzigingen in wet- en regelgeving, met name in de BSD's die voor de Bouwdienst relevant zijn (BSD Waterstaat; onept- BSD Algemene en Ondersteunende proessen; BSD Overheidspersoneel; een enkele handeling uit de BSD's Personenvervoer en Goederenvervoer) invoering RMA/DMS, waarbij de werkwijze doumentbeheer het uitgangspunt vormt voor de inrihting van het systeem 1.2 Wettelijke kaders Voor de Bouwdienst is het BSD Waterstaat en de daarop vastgestelde wijzigingen van kraht. Dat betekent dat de daarin genoemde handelingen en ativiteiten bepalend zijn voor de bewaartermijn van de doumenten die binnen de Bouwdienst worden gegenereerd en ontvangen. Volgens de heersende filosofie van HKW moeten deze handelingen en ativiteiten bovendien als basis dienen voor de inrihting van de dynamishe papieren arhieffuntie. Via een SDI (Strutuurplan Doumentaire Informatievoorziening) wordt dit binnen elk dienstonderdeel van Rijkswaterstaat geformaliseerd. De Bouwdienst heeft gekozen voor het opstellen van een Strutuurplan Doumentbeheer, waarin de organisatie van het arhief beheer en de gehanteerde werkwijze worden verantwoord. Naast dit strutuurplan bestaat er nog een strutuurplan Bibliotheek en Doumentatie. Samen dekken deze strutuurplannen het gebied Doumentaire Informatievoorziening binnen de Bouwdienst af. Pagina 5 van 47

8 2 ORGANISATIE VAN HET ARCHIEFBEHEER BIJ DE BOUWDIENST 2.1 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom dynamishe arhivering Binnen de Bouwdienst worden twee soorten dynamishe arhieven ondersheiden: projetarhieven en niet-projetarhieven; In het algemeen geldt voor beide arhieven bij de Bouwdienst: Arhieven kunnen entraal of deentraal worden beheerd (de meeste arhieven deentraal). In prinipe kan elke Bouwdienstmedewerker een arhief- of dossierbeheerder zijn. Arhieven vallen (behoudens enkele typen) onder de algemene arhiveringswerkwijze van de Bouwdienst. Een dynamish arhief kan zih verspreid over meerdere loaties bevinden. Papier is vooralsnog leidend. De arhiveringswerkwijze is dan ook op gebaseerd op de papieren situatie. De werkwijze en de inrihting van ahtereenvolgens de projet- en niet-projetarhieven worden in hoofdstuk 4 en 5 toegeliht. De Bouwdienst beshouwt de postregistratie- en arhieffuntie als onderdeel van integraal management. De afdelingshoofden en projetleiders zijn verantwoordelijk voor de arhiefvorming binnen de afdeling of het projet. De feitelijke werkzaamheden op het terrein van het arhiefbeheer kunnen in prinipe door elke Bouwdienstmedewerker worden uitgevoerd. De afdelingshoofden en projetleiders zijn daarbij verantwoordelijk voor het sheppen van randvoorwaarden voor een adequaat arhiefbeheer (voldoende mensen en middelen). Deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van de dienst (Elementair), evenals rihtlijnen voor de wijze waarop in de praktijk vorm aan het arhiefbeheer moet worden gegeven. 2.2 Organisatie van het Semi-Statish Arhief / entrale DIV-afdeling Na afloop van een projet (of afsluiting van een lijnarhief) worden arhieven aan het Semi-Statish Arhief overgedragen. Het Semi-Statish Arhief riht zih voornamelijk op die (projet-)arhieven, die gezien hun tehnishe inhoud van (toekomstig) Bouwdienstbreed belang zijn. Dit zijn grotendeels arhieven die voor blijvende bewaring in aanmerking komen, eventueel bewerking behoeven en na verloop van tijd aan het Nationaal Arhief worden overgedragen. F is de entrale afdeling DIV voor de Bouwdienst, met als hoofdtaken: het ontwikkelen en implementeren van doumentor informatiebeleid; het geven van kaders en rihtlijnen (verwerkt in het kwaliteitssysteem); het oordineren en adviseren over post-, arhief-, bibliotheek- en doumentatiewerkzaamheden. Uitvoerende arhiefwerkzaamheden die door de afdeling worden uitgevoerd zijn: de organisatie van de postdistributie en de bijbehorende postkamer in Utreht, de arhiefvorming en het dossierbeheer van de HID en het beheer van het entrale Semi-Statish Arhief van de Bouwdienst. In het Semi-Statish Arhief van de Bouwdienst worden (op hoofdlijnen) de volgende arhieven beheerd: Arhieven taakvoorgangers Bouwdienst (Diretie Sluizen en Stuwen, Diretie Bruggen), tot 1991: 800 m' Bouwdienstbreed/HID-arhief (v.a. 1991): 100 m' Projetarhieven Bouwdienst: 700 m' Overige arhieven: 75 m' Onder het beheer van F valt tevens het zg. "tehnish arhief" in Zoetermeer (a m'). Deze arhieven zijn in hoofdzaak afkomstig van de voormalige Diretie Bruggen, de huidige afdelingen DIT en DIZ en de afdeling NIQ (samenvoeging van de voormalige afdelingen NIS en NIW). De arhieven hebben vooral betrekking op betonnen kunstwerken en op staalonstruties en bestaan hoofdzakelijk uit tekeningen en berekeningen. Pagina 6 van 47

9 Laatst gewijzigd Semi-statishe arhieven die niet onder de verantwoordelijkheid van het Semi-Statish Arhief vallen De arhieven van inspetie- en onderhoudsprojeten zijn van overdraht naar Utreht uitgezonderd. Deze arhieven worden bewaard bij het betreffende regiokantoor. Gezien hun aard zijn ze vooral van belang voor beheer en onderhoud van het betreffende kunstwerk en hebben daarom een lokaal belang. Deze arhieven komen bovendien niet voor blijvende bewaring in aanmerking. Overigens worden uitvoeringsdossiers van nieuwbouwprojeten, die ook bij de regiokantoren worden beheerd, wel aan het Semi-Statish Arhief overgedragen. Bij de repro in Utreht worden originele aiques en mirofihes beheerd van de Diretie Sluizen en Stuwen en de daaruit voorkomende afdelingen van de huidige organisatie, met name NIC. Het gaat hier om werktekeningen, bestekstekeningen en revisietekeningen tot heden. Aangezien de repro valt onder de afdeling FCZ, heeft F hier geen zeggenshap over. In het verleden zijn veel arhieven bij de arhiefvormers blijven staan. Zolang deze niet zijn overgedragen, blijft de projetleider of het afdelingshoofd verantwoordelijk voor het beheer. Enkele afdelingen houden zelf een deentraal arhief bij, waarin de belangrijkste projet- en afdelingsstukken gearhiveerd worden. Waar mogelijk probeert F overdraht en nabewerking door de CAS van deze arhieven te bevorderen. 2.4 Rihtlijnen en proedures Het vastleggen van rihtlijnen en proedures wordt beheerst door middel van het kwaliteitssysteem "Elementair". Sinds 1 maart 2002 (Elementair 4.0) zijn in het kwaliteitssysteem nieuwe rihtlijnen opgenomen voor het registreren, ordenen en arhiveren van doumenten en voor de overdraht van afgeronde arhieven aan het Semi-Statish Arhief van de Bouwdienst. In deze rihtlijnen is alle voor de Bouwdienst relevante wet- en regelgeving op het gebied van arhivering verwerkt. In hoofdstuk 7 wordt de systematiek van het kwaliteitssysteem voor wat betreft de arhiveringsrihtlijnen nader toegeliht. 2.5 Toeziht op naleving van rihtlijnen De afdeling DIV (F) voert de regie op beleid, implementatie en spelregels omtrent het doumentbeheer bij de Bouwdienst maar oefent geen funtioneel toeziht uit op de lopende arhivering bij projeten. Toetsing op de naleving van de rihtlijnen voor het doumentbeheer binnen de dienst gebeurt door het uitvoeren van (thema-) audits onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Kwaliteitszorg (KW). De afdeling F speelt in deze audits een belangrijke rol. Vanuit KW worden periodieke rapportages aan het DT verzorgd. Arhivering wordt daarin opgenomen. Pagina 7 van 47

10 3 HOOFDLIJNEN VAN IMPLEMENTATIE VAN WET- EN REGELGEVING BINNEN DE BOUWDIENST 3.1 RWS-beleidslijn inzake toepassing BSD's en handelingen De relevante handelingen voor de Bouwdienst zijn grotendeels terug te vinden in het BSD Waterstaat en voor een klein deel in het BSD Personenvervoer en het BSD Overheidspersoneel. Omdat het BSD Goederenvervoer niet is vastgesteld, zijn relevante handelingen hieruit buiten beshouwing gelaten. Overigens is de vernietigingslijst van V&W nog voor een deel van kraht waar het.07 en.08- onderwerpen betreft. Handelingen zijn taken die in wet- en regelgeving worden ondersheiden en die binnen de Rijksoverheid worden uitgevoerd. Deze taken hangen altijd samen met een beleidsterrein. In het geval van RWS is dat beleidsterrein vrijwel uitsluitend Waterstaat. Een opsomming van de bijbehorende handelingen (taken) is terug te vinden in het Basis Seletie Doument Waterstaat (afgekort BSD). Een handeling kan bestaan uit alivjleilen. In feite wordt de handeling dan nader gefaseerd. Ook ativiteiten hebben een eigen bewaartermijn. Een BSD heeft de status van seletie-instrument. Aan de opgesomde handelingen (taken) op het betreffende beleidsterrein zijn in het BSD bijbehorende bewaartermijnen gekoppeld. Door deze koppeling op taakniveau plaats te laten vinden, hoopt men seletie op hoofdlijnen mogelijk te maken. Het BSD heeft een wettelijke status (BSD-en worden als Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld en gepublieerd in de Staatsourant). Dat betekent, dat niet vernietigd mag worden buiten het betreffende BSD om. Voor de vaststelling van BSD-en is een proedure opgenomen in de Arhiefwet. Om de paar jaar worden BSD-en geatualiseerd en bijgewerkt. Binnen RWS worden atualisaties in overleg met de vershillende diensten voorbereid en afgestemd. HKW oordineert dit proes. De diensten zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing. In de praktijk heeft een aantal dienstonderdelen van vershillende ministeries (bijv. binnen VROM, Defensie, LNV) ervoor gekozen, om BSD-en niet alleen voor seletie-doeleinden te gebruiken, maar tevens als instrument voor de dynamishe ordening in te zetten. Seletie van arhieven wordt hiermee een stuk eenvoudiger en minder tijdrovend. Dit betekent tevens, dat de dynamishe ordening al wordt ingeriht op de semi-statishe arhivering. Eenvoudig gezegd: om ahteraf gemakkelijk weg arhief te kunnen gooien, worden vooraf keuzes gemaakt in de opzet en strutuur van dynamishe dossiers. Binnen heel RWS wordt deze lijn aangehouden en geimplementeerd: het BSD is binnen de hele Waterstaat niet alleen in gebruik voor seletie ahteraf, maar ook als basis voor de opzet van de dynamishe arhieven. 3.2 Beleidslijn en ahterliggende keuzes van de Bouwdienst Om dezelfde redenen van effiieny en in lijn met de andere RWS-diensten heeft de Bouwdienst eveneens voor het BSD gekozen als ordeningsinstrument voor met name de projetarhivering. Aansluiting bij het BSD geeft de volgende voordelen: heldere informatiestrutuur (op hoofdlijnen) duidelijkheid over bewaartermijnen uitsparen van kosten ahteraf t.b.v. nabewerking en seletie (het BSD als seletie-instrument) reeren van organisatorishe randvoorwaarden voor digitaal arhiefbeheer 95% Van de doumentstroom van de Bouwdienst wordt binnen de projeten gegenereerd. De toepassing van (gedetailleerde) rihtlijnen voor projetarhivering geeft duidelijkheid over rollen en taakverdeling rondom arhivering in doorgaans zeer omplexe projeten, die bovendien op meerdere loaties zijn gehuisvest. Door de arhiefvorming in projeten te sturen, kan veel effiienywinst worden behaald. Niet-projetarhieven zijn verhoudingsgewijs maar heel beperkt van omvang en worden vaak op een loatie beheerd, zodat het arhief klein en overzihtelijk is. Voor niet-projetarhieven is overigens eveneens gekozen voor een gestandaardiseerde opzet, zij het dat deze veel minder diret te herleiden is tot BSD's. Dit wordt in hoofdstuk 5 nader toegeliht. Een zwaarwegende reden om te kiezen voor een vooraf vastgestelde ordening op detailniveau is daarnaast voor de Bouwdienst geweest, om met gebruikmaking van het BSD alvast de Pagina 8 van 47

11 randvoorwaarden te reeren voor een suesvolle invoering van digitaal arhiefbeheer. Het BSD vormt als het ware de administratieve organisatie voor een digitale beheersomgeving omdat het uitgaat van een uniforme opzet en inrihting van dossiers, met bijbehorende (vooraf gedefinieerde) bewaartermijnen. 3.3 BSD in relatie tot dynamishe ordening De koppeling met het BSD is op twee niveaus binnen de dossiers van de Bouwdienst doorgevoerd: op het niveau van de handeling binnen de handeling: op het niveau van ajaviteiten (geldt alleen voor projetarhieven) In hoofdstuk 4 en 5 wordt op hoofdlijnen toegeliht, hoe deze koppeling voor resp. projetarhieven en niet-projetarhieven is gemaakt. Gezien de werkproessen en het kwaliteitssysteem van de dienst is ervoor gekozen, om de bewaartermijnen naar het laagste niveau (het doument) door te vertalen. Dit is een (opzettelijke) verfijning ten opzihte van de doelstelling van het BSD en de waardering van arhiefbesheiden op het niveau van de handeling. Bovendien doet dit reht aan de transparantie van de bedrijfsproessen omdat het een praktjshe doorvertaling is naar de bedrijfsvoering van de dienst. 3.4 Van toepassing zijnde handelingen voor de Bouwdienst De Bouwdienst heeft in de praktijk te maken met 66 handelingen. In onderstaande shema's wordt hiervan een overziht gegeven per beleidsterrein (stand van zaken voorjaar 2003) RIO Waterstaat (28) Nr. 1 2 BSD Waterstaat (RIO nr. 28) Bewaren/vemietigen Het aanleggen en verbeteren van berglngsloatles voor baggerspeie Neerslag van ativiteiten a, e en h van de Bijlage B, rest V 5 jr 172* Het verspreiden, bergen en zuiveren van verontreinigde baggerspeie. B 173* Het (laten) doen van onderzoek naar veelbelovende reinigings- en saneringstehnieken ten behoeve van het hergebruik van baggerspeie, de berging van speie en het opzetten van demonstratieprojeten in samenwerking met het be V, 5 jr drijfsleven (1988-). 184* Het ontwerpen en (laten) uitvoeren van waterstaatswerken ten behoeve van het waterkwantiteitsbeheer vanrijks-en andere wateren. 798?? 799?? Hef beheren en onderhouden van waterstaatswerken Het buiten werking stellen, slopen of wijzigen van de bestemming van waterstaatswerken Neerslag van ativiteiten a, e en h van de Bijlage B, rest V 5 jr Neerslag van ativiteiten a, een h van de Bijlage B, rest V Neerslag van ativiteiten a, een h van de Bijlage B, rest V 801 Het leveren van bijdragen aan werken ten behoeve van derden in Nederland Adviezen B; bouwen neerslag van ativiteiten a, een h van de Bijlage B, restv 200* Het ontwikkelen van methoden ter bestrijding van de verzilting van de Nederlandse V, 1 jr binnenwateren Het (laten) uitvoeren van werken bij shutsluizen ter bestrijding van de verzilting. V, zie Bijlage 331* Het laten doen van onderzoek naar de bevordering van een zo zuinig mogelijk B omgaan met grondstoffen. 383* Het vaststellen van ontwerpen ten behoeve van de uitvoering van versterkingen van B 1 Betreft telkens het volgnummer van de handelingen uit het betreffende RIO/BSD. 2 Toelihting op gebruikte symbolen * = De handeling wordt in hoofdzaak door de BD uitgevoerd + = De BD is bij de uitvoering van de handeling betrokken?? = (nog) niet vastgestelde handeling WG = handeling wordt uitgevoerd binnen werkgroepen LIJN = handeling wordt uitgevoerd in de lijn projetat. = handeling wordt uitgevoerd binnen een projet 800 = nr. van een nog niet vastgestelde, maar alvast wel te gebruiken handeling 3 Termijn waarna tot vernietiging mag worden overgegaan. B=blijvend bewaren, V=vernietigen). De termijn gaat in op het moment dat de handeling is afgerond (i.e. het projet finanieel is afgesloten). Pagina 9 van 47

12 hoogwaterkeringen langs de Nederlandse kust (1958-). 384* Het uitvoeren van werken ter verdediging van het land tegen hoge stormvloeden (1953-). Neerslag van ativiteiten a, e en h van de Bijlage B, restv 388* Het inspeteren van de bij het rijk in beheer zijnde waterkeringen. V, 10 jr 803 Het buiten werking stellen, slopen of wijzigen van de bestemming van Neerslag van ativiteiten?? waterkerende waterstaatswerken a, een h van de Bijlage B, 392+ LIJN Het jaarlijks opstellen van een voortshrijdend vijfjarenplan voor de bestrijding van de struturele erosie (1991-) 393+ Het vaststellen van jaarlijkse planningen voor de uitvoering van werken ter LIJN bestrijding van de struturele erosie van de kust (1991-). 394* Het (laten) uitvoeren van werken om de landinwaartse verplaatsing van de kustlijn tegen te gaan. 452* Het opstellen en inbrengen van Nederlandse bijdragen in de tehnishe WG werkgroepen van PIARC en PIANC LIJN LIJN Het leveren van bijdragen aan MIT, het voortshrijdend Meerjarenprogramma Infrastrutuur en Transport met betrekking tot weginfrastrutuurprojeten die door de Rijkswaterstaat ter hand zullen worden genomen (1990-). Het leveren van bijdragen aan het MIT, het voortshrijdend meerjarenprogramma Infrastrutuur en Transport, met betrekking tot de vaarweginfrastrutuurprojeten die door de Rijkswaterstaat ter hand zullen worden genomen (1990-). rest V B B V, zie Bijlage V, 5 jr V, 1 jr V.ljr 510* Het opstellen van onept-startnotities ten behoeve van de voorgenomen aanleg B van hoofdwegen of hoofdvaarwegen (-1987). 511* Het opstellen van startnotities ten behoeve van de voorgenomen aanleg van B hoofdwegen of hoofdvaarwegen (1987-). 513* Het opstellen van rihtlijnen met betrekking tot de inhoud van projet trajetnota's B voor de aanleg van hoofdwegen en hoofdvaarwegen. 514* Het opstellen van trae-, projet- en trajetnota/mer's met betrekking tot voorgenomen B aanleg of wijziging van hoofdwegen en hoofdvaarwegen. 522* Het leveren van bijdragen ten behoeve van de totstandkoming van regelgeving met B betrekking tot aanbestedingen, mededinging en uitvoering van werken. 524* Het opstellen van systematieken en methoden ten behoeve van de aanbesteding V, 20 jr van werken en de opstelling van bestekken en ontraten met betrekking tot de uitvoering van werken Het opstellen vanrihtlijnenvoor aanleg en onderhoud van infrastruturele werken. B 531* Het doen van antiiperend onderzoek naar nieuwe tehnologieen, toe te passen bij B de aanleg en het onderhoud van infrastruturele werken Het maken van afspraken met lagere overheden en andere beheersinstanties met V, 30 jr LIJN betrekking tot de aanleg en verbetering van infrastruturele werken Het maken van afspraken met lagere overheden en andere beheersinstanties met V, 30 jr LIJN betrekking tot het beheer en onderhoud van infrastruturele werken Het opstellen van het RWS beleid inzake de kwaliteitseisen aan aannemers en B andere toeleveraniers. 535* Het leveren van bijdragen aan werkgroepen van normalisatie-instituten en andere V, 5 jr WG organisaties waarbinnen niet bindende normen worden voorbereid. 536* Het opstellen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de werkgroepen van V, 5 jr WG CEN en CENELEC met betrekking tot de totstandkoming van bindende normen op het gebied van infrastrutuur en bouw. 538* Het aanvragen van otrooien. B LUN 539* LIJN Het aanvehten van otrooien van derden B 540* + Het aanleggen en verbeteren van kunstwerken ten behoeve van de verkeersinfrastrutuur. Neerslag van ativiteiten a, e en h van de Bijlage B, rest V 5 jr Het aanleggen en verbeteren van vaarwegen en havens. Neerslag van ativiteiten a, e en h van de Bijlage B, rest V 5 jr 543+ Het aanbrengen en verbeteren van wegverhardingen. V, zie Bijlage 544+ Het aanbrengen en verbeteren van verkeersvoorzieningen. V, zie Bijlage 545+ Het aanbrengen en verbeteren van voorzieningen aan infrastruturele werken ten V, zie Bijlage behoeve van landshap, natuur en milieu. 800 Het leveren van bijdragen aan infrastruturele projeten in andere landen Adviezen B; bouwen neerslag van ativiteiten a, een h van de Bijlage B, 546* Het vaststellen van het te voeren beleid met betrekking tot onderhoud van rijkswegen en -vaarwegen door middel van beleidsnota's. LIJN 547* Het ontwikkelen van methoden en tehnieken ten behoeve van het onderhoud van infrastruturele werken. restv B V, 10 jr Pagina 10 van 47

13 548+ Het opstellen van beheersplannen voor het onderhoud van infrastrudurele werken V, 10 jr en voorzieningen. 549* + Het doen van inspedies aan infrastrudurele werken. V, 1 jr 550* + Het doen van onderhoudswerkzaamheden aan infrastrudurele werken. V, zie Bijlage 569+ Het doen van antiiperend onderzoek ten behoeve van de verkeersbeheersing. B 571* + Het treffen van tehnishe maatregelen om te komen tot een betere benutting van de bestaande weginfrastruduur Het aanleggen en verbeteren van veerhavens en aanleginrihtingen ten behoeve van de Zeeuwse veren en ten behoeve van de veren van en naar de waddeneilanden Het onderhouden van veerhavens en aanleginrihtingen ten behoeve van de Zeeuwse veren en ten behoeve van de veren van en naar de waddeneilanden. 735* projeted:. 737* projeted: projeted. 741* projeted projedad. 745* projeted projeted. Het ontwikkelen en verbeteren van geautomatiseerde registratiemethoden en - tehnieken ten behoeve van binnen de Rijkswaterstaat operationele basisgegevenssystemen en het operationeel houden en verbeteren van deze systemen. Het verzamelen van gegevens ten behoeve van basisgegevenverzamelingen die betrekking hebben op het gebruik en de toestand van de infrastruduur. Het verzamelen van gegevens ten behoeve van basisgegevenverzamelingen die betrekking hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de bij het rijk in beheer zijnde oppervlaktewateren en het Nederlandse grondwater. Het registreren van gegevens in basisgegevenverzamelingen die betrekking hebben op de het gebruik en de toestand van de infrastruduur. Het registreren van gegevens in basisgegevenverzamelingen die betrekking hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de bij hetrijkin beheer zijnde oppervlaktewateren en het Nederlandse grondwater. Het publieren en beshikbaar stellen van gegevens ten behoeve van basisgegevenverzamelingen die betrekking hebben op het gebruik en de toestand van de infrastruduur. Het publieren en beshikbaar stellen van gegevens uit de basisgegevenverzamelingen die betrekking hebben op de kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de bij hetrijkin beheer zijnde oppervlaktewateren en het Nederlandse grondwater. Het leveren van ad ho informatie uit de bij de Rijkswaterstaat in beheer zijnde gegevensverzamelingen. Het verzamelen van fotografish materiaal ter doumentatie van de werkzaamheden van de Rijkswaterstaat. 748* projeted LIJN / F 752* Het (laten) bouwen, beheren en onderhouden van simulatiemodellen die als basisprodud binnen de Rijkswaterstaat op brede shaal worden toegepast. V, zie Bijlage Neerslag van adiviteiten a, e en h van de Bijlage B, rest V 5 jr V, 1 jr V, 5 jr V, 1 jr V, 1 jr Bestanden die gebruikt worden bij de uitvoering van te bewaren handelingen: B, andere: V Bestanden die gebruikt worden bij de uitvoering van te bewaren handelingen: B, andere: V Geaumuleerde overzihten dienen bewaard te worden B, rest: V Geaumuleerde overzihten dienen bewaard te worden B, rest: V V, 1 jr B V, 5 jr De in het shema genoemde bijlage verwijst telkens naar de ativiteitenlijst. Het gaat hierbij telkens om handelingen, die in nadere fases zijn onder te verdelen. De ativiteitenlijst is opgenomen als BIJLAGE 1: Ativiteitenlijst Mogelijk komen er eind 2003 veranderingen in het BSD Waterstaat, die tot gevolg kunnen hebben dat nog maar weinig arhieven van de Bouwdienst formeel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. De bewaartermijnen van de ativiteiten die bij aanleghandelingen horen (in hoofdzaak zijn dit de relevante onderdelen voor de Bouwdienst), worden mogelijk ingrijpend aangepast. Dit biedt mogelijkheden om beter en sneller in te spelen op interne wensen ten aanzien van te bewaren stukken (kennisbehoud, beheer en onderhoud), de vorm waarin dit kan gebeuren (digitalisering, mirofihering) en de wijze waarop informatie weer kan worden aangeboden (Intranet). Ook in relatie tot de nieuwbouw Westraven is dit relevant. In de loop van 2003 wordt hierover door FD een beleidsnotitie opgesteld, afhankelijk van de te verwahten uitkomsten van het vaststellingstrajet voor het BSD. Wanneer deze wijzigingen inderdaad van kraht worden, zou dit betekenen dat de standaard dossieropzet voor projetarhieven moet worden aangepast. Voor de gebruikers zou dit overigens een vereenvoudiging betekenen van deze standaard dossieropzet. Pagina 11 van 47

14 3.4.2 RIO Goederenvervoer (85) Nr. BSD Goederenvervoer (RIO nr. 85, "Goed vervoerd") Bewaren/vernietigen BSD is nog niet vastgesteld, handelingen mogen formeel niet worden toegepast RIO Personenvervoer (86) Nr. BSD Personenvervoer (RIO nr. 86, "ledereerm>nderwegj ^ Bewaren/vernietigen Het leveren van bijdragen aan het uitvoeringsklaar maken en aanleggen van landelijke railwegen van nationaal belang (Betuweroute en HSL) 586. Het leveren van bijdragen aan het uitvoeringsklaar maken en aanleggen van landelijke railwegen 589. Het leveren van bijdragen aan het uitvoeringsklaar maken en de bouw van spoortunnels en -bruggen (voor zover deze geen onderdeel zijn van nieuwe spoorlijnen) Beleidsvoorbereiding, - bepaling en -evaluatie B, rest V 5 jaar Zie bijlage in RIO (ativiteiten b,, aa. ab) Beleidsvoorbereiding, - bepaling en -evaluatie B, rest V 5 jaar Zie bijlage in RIO (ativiteiten b,, aa, ab) Beleidsvoorbereiding, - bepaling en -evaluatie B, rest V 5 jaar Zie bijlage in RIO (ativiteiten b,, aa, ab) 608. Het leveren van bijdragen aan de projetontwikkeling van sneltram- en metroverbindingen B 822. Het voorbereiden van de aanleg van transferia V 5 jaar 825. Het (besluiten tot) het aanleggen van transferia Beleidsvoorbereiding, - bepaling en -evaluatie B, rest V 5 jaar RIO Overheidspersoneel (nog niet vastgesteld) Nr. BSD Overheidspersoneel (RIO nr.) Bewaren/vernietigen 3.5 Koppeling van handeling aan projet Zoals eerder opgemerkt worden de voor de Bouwdienst relevante handelingen grotendeels uitgevoerd in de vorm van projeten. Projeten vallen in de produten en aounts van de Bouwdienst. De produt- en aountgebieden hebben dezelfde (wetteljike) grondslag als de handelingen uit het BSD. De koppeling tussen handeling en aountgebied (BD-projet) is terug te vinden in BIJLAGE 2: Koppeling aountgebieden -* handelingen -* SDO projetarhieven. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van handelingen met daaraan te koppelen projeten en de betrokken (hoofd)afdeling: aanleg baggerspeiedepot Ketelmeer (WB) onderzoek toepassingsmogelijkheden Duurzaam Bouwen (DI) 4 De in de bijlage bij dit RIO/BSD opgenomen relevante ativiteiten zijn de volgende: b - het verlenen van regionale en speialistishe bijstand in de uitwerkingsfase van landelijke spoorwegprojeten (waarover RWS niet de diretie voert; het gaat vooral om bijdragen aan het ontwerp en de toetsing van spoortunnelwerken). - het opstellen van bestekken en anderszins bestekgereed maken van die onderdelen van de spoorwegwerken waarover RWS de diretie voert (maken van voorlopige en definitieve ontwerpen, tekeningen en berekeningen, shrijven van bestekken, maken van begrotingen, maken van werktekeningen t.b.v. de uitvoering) aa - het (samen met de NS) diretie voeren over de bouw van onderdelen van spoorwegwerken (Willemspoortunnel, Hemtunnel) ab - het aanpassen van waterstaatswerken of verlenen van speialistishe medewerking bij de uitvoering van spoorwegwerken en inpassingsmaatregelen Pagina 12 van 47

15 Laatst gewijzigd /384 - ontwerp en aanleg Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, Maeslantkering (WB, Nl) inspetie- en onderhoudsprojeten (PD) bijdragen aan Milieu Effet Rapportages (Nl, DI) aanleg tunnels, bruggen, sluizen, viaduten (Nl, DI) aanleg verkeerssignaleringssystemen (NIE) onderzoeksprojeten (Nl, DI) In een enkel geval is het lastig om het produt van een handeling te traeren, bijv bijdragen aan dit soort werkgroepen gebeuren vaak door individuen van hoofdafdelingen 522/524 - gebeurt op hoofdafdelingsniveau of op RWS-niveau komt voor als apart projet, maar ook als onderdeel van een realisatieprojet Dit komt omdat het persoonsgebonden arhieven zijn. Gezien het korte bewaarbelang van deze handelingen zal de neerslag van deze handelingen dan ook niet in het Semi-Statish arhief worden opgenomen. 3.6 Typering van projeten Omdat de Bouwdienst in hoofdzaak werkt in de vorm van projeten, is de toepassing van het BSD op en binnen projeten de eerst aangewezen plaats. Voor de praktishe deentrale uitvoerbaarheid zijn de te ondersheiden projeten gelusterd tot drie typen. Een analyse van de aard van de projeten waarin de op de Bouwdienst van toepassing zijnde handelingen zih voordoen, levert het volgende beeld op. De Bouwdienst voert de van toepassing zijnde handelingen in hoofdzaak uit als nieuwbouwprojet (ontwerp en aanleg van kunstwerken) advies-, studie- of onderzoeksprojet inspetie- en onderhoudsprojet Er is nog een vierde type projet dat de Bouwdienst uitvoert, het MER-projet. De reikwijdte en loop van MER-projeten kunnen sterk vershillen, terwijl vanuit wet- en regelgeving vrij zware eisen aan het bewaren van de stukken worden gesteld. Daarom is voor dit soort projeten afgezien van standaardisatie. Voor de opzet van een MER-arhief kan dan ook advies op maat worden gevraagd aan het bureau Doumentbeheer. Een belangrijke onlusie daarbij is dat deze projeten vrijwel allemaal onder een handeling vallen waarop de ativiteitenlijst van toepassing is (het zijn dus gefaseerde handelingen). De volgende stap is het mathen van de neerslag binnen het projet aan de bijbehorende ativiteiten. Daarbij werkt de opbouw in arhieven en (sub)dossiers dus dubbel gedifferentieerd, omdat handelingen en ativiteiten vershillende bewaartermijnen kunnen hebben. 3.7 Koppeling van gefaseerde handeling/ativiteitenlijst aan Bouwdienstprojet De Bouwdienst voert projeten uit binnen Elementair. Dat betekent dat elk projet dezelfde primaire proessen kent en in prinipe dezelfde standaard doumenten (de SDB-en). Zo kent doorgaans elk projet de proessen 100, 200, 300 en 400. Elementair gezien kent elk proes daarmee zijn eigen dossier: Neerslag fase prospetdossier (PP-dossier) Neerslag fase tehnish-inhoudelijk en projetbeheersingsdossier (T- en P-dossier) Neerslag fase inkoop-/ontratendossier (l-dossier) Neerslag fase ontratgemahtigde dossier (CG-dossier) Bij de doorvertaling van het BSD naar de proessen van de Bouwdienst is ervoor gekozen, om aan te sluiten bij de primaire proessen 100 t/m 400 en het bijbehorende ondersheid in PP-, T-, P-, I- en CGdossiers te handhaven. Dit is immers de verbindingsshakel met het kwaliteitssysteem en bovendien een indeling die binnen de dienst al min of meer was ingeburgerd. Vervolgens is een lijst gemaakt van de (Elementaire) doumenten die in die 3 typen projeten voorkomen, in het betreffende dossier. Dit is gebeurd op basis van Elementair, op basis van bestaande arhieven, de neerslag van werkproessen en op basis van interviews met Bouwdienstmedewerkers. Omdat in het verleden nooit is aangegeven welke doumenten nu preies in welk dossier thuishoorden (hoort een doument nu in het T-dossier of het P-dossier? Het komt immers in dezelfde fase voor!) zijn hierbij keuzes gemaakt. Hiermee worden uitvoeringsvershillen (zoals die voorheen bestonden) voor de toekomst voorkomen. Pagina 13 van 47

16 3.7.1 Tussenresultaat: Het PP-, T-, P-, I- en CG-dossier hebben een vaste inhoud gekregen, met vaste benamingen voor doumenten. Hoewel de indeling identiek is, kan de feitelijke inhoud van de 3 bovengenoemde projettypen vershillen. Dat is op zih logish, omdat het beoogde produt vershilt en de weg om er te komen vaak een andere inhoud met zih meebrengt. Daarom is een differentiatie in de te verwahten neerslag aangebraht. Zo ziet het T-dossier van een nieuwbouwprojet er anders uit dan dat van een adviesprojet, en zal het CG-dossier van een onderzoeksprojet veel beperkter zijn dan dat van een nieuwbouwprojet Eindresultaat: koppeling vaste dossiers aan ativiteitenlijst De laatste stap bestaat uit de koppeling van de "vaste" dossiers met de ativiteitenlijst. Op doumentniveau is hierbij de koppeling gemaakt tussen: doument in Bouwdienstdossier - ativiteit waar dit doument onder valt; groepering doumenten behorend bij dezelfde ativiteit - identieke bewaartermijn. Door het mathen van het betreffende dossier met de ativiteitenlijst is in een oogopslag duidelijk, wat de bewaartermijnen van de doumenten binnen het dossier zijn. Helaas is het maar in een enkel geval zo, dat op dossierniveau een termijn te koppelen valt. Dat gebeurt alleen wanneer: het dossier volledig samenvalt met een ativiteit, waardoor de onderliggende doumenten dezelfde bewaartermijn hebben als die ativiteit; wanneer de doumenten binnen een dossier bij toeval dezelfde bewaartermijn hebben, ook al vallen ze onder vershillende ativiteiten. Met de onderverdeling in dossiers en subdossiers zoals die voor de Bouwdienst is gemaakt, is elke variant in bewaartermijn uit de ativiteitenlijst af te dekken. Door het hanteren van de dossieropzet voor het projetarhief wordt indiret daarmee altijd aan de ordening uit het BSD voldaan. In een aantal gevallen zijn handelingen integraal met "B" gewaardeerd (bijv. H331, H531). Ten behoeve van de eenduidigheid wordt ook in die projeten de voorgeshreven opzet gehanteerd voor het betreffende type projet waar het onder valt. De in andere projeten met "V" gewaardeerde (sub-) dossiers worden als gevolg daarvan bij de opzet van dit te bewaren arhief ook ondersheiden, maar met "B" gewaardeerd en dus bewaard. Bij overdraht naar het Semi-Statish Arhief worden deze termijnen nog eens per projet bekeken, tegen het BSD afgezet en in het depotsysteem geregistreerd met de juiste handeling en bewaartermijnen. 3.8 De standaard projetdossiers van de Bouwdienst in shema's De aldus tot stand gekomen formats voor projetarhieven zijn sinds 1 maart 2002 opgenomen in het kwaliteitssysteem en gangbaar onder de naam "Standaard Dossieropzet". Conform Elementair 4.1 is men verpliht deze opzet te hanteren bij overdraht van het arhief en bij voorkeur al tijdens het projet. Om praktishe redenen (papier is nog steeds leidend binnen de Bouwdienst) is afgezien van een verplihting tot standaardarhivering tijdens het projet. Pagina 14 van 47

17 SDI Bouwdienst Elementair 4.7 Laatst gewijzigd Shematish ziet de dossierindeling voor projeten er als volgt uit: Keuze type projet Nieuwbouw Inspetie en onderhoud AdvfesVStudie/j Onderzoek PP-dossier pp-d< ussier PP-dossier T-dossier T-dossier T-dossier P-dossier P-dossier CX -dossier l-dossier l-dossier o TJ CG-dossier CG-dossier CG-dossier Voor de opzet van een projetarhief moet het volgende shema worden doorlopen: (1) keuze type projet V (2) Standaard Dossieropzet (3) projetarhief 5 dossiers (4) 2 of 3 subdossiers I V 1 i A L rubrieken V paragrafen doumenten arhiveren in: L Pagina 15 van 47

18 Toelihting op shema De projetleider bepaalt om welk type projet het gaat (nieuwbouw of advies/studie/onderzoek of inspetie en onderhoud) en legt dit vast in het projetplan (stap 1). Degenen die verantwoordelijk zijn voor de arhivering van het projet zoeken het relevante deel op van de van toepassing zijnde standaard opzet (stap 2) en delen hun arhief onform in (stap 3 en verder). Door het aanleggen van subdossiers wordt rekening gehouden met vershillende bewaartermijnen van de doumenten die in het betreffende werkproes worden gevormd (m.a.w. ordening op termijn) zodat dossiers 1:1 naar het Semi-Statish Arhief kunnen worden overgedragen. 3.9 Overziht van bewaartermijnen, per type projet, per (sub-)dossier Type projet Dossier (Sub) dossiers Termijn NIEUWBOUW Prospet (PP) PP B Tehnish-inh. (T) T1 B T2 B of V10 5 Proj.beheersing (P) P1 B P2 B of V10 6 Inkoop (I) 11 B 12 V10 Contratgem. (CG) CG 1 B CG 2 V30 CG 3 V10 MUI/MUD C2 V30 C3 V10 ADVIES/STUDIE/ ONDERZOEK Prospet (PP) PP B Tehnish-inh. (T) T1 B T2 V10 Proj.beheersing (P) P1 B P2 V10 Inkoop (I) I 1 B 12 V10 Contratgem. (CG) CG 1 B CG 2 V30 CG 3 V10 l&o Prospet (PP) PP V10 Tehnish-inh. (T) T V10 Proj.beheersing (P) P V10 Inkoop (I) I V10 Contratgem. (CG) CG 1 V30 CG 2 V Algemene verklaring van de termijnen De blijvend te bewanai^fajkken zijn voor het merendeel ontleend aan de ativiteitenlijst. In enkele gevallen worden meer stukken blijvend bewaard dan strikt noodzakelijk: wanneer een splitsing in "B" en "V" gezien de beperkte omvang van het dossier niet doelmatig iswanneer het stuk formed niet hoeft te worden bewaard, maar wel interessant is vanuit kennisbehoud (dit heeft overigens tot gevolg dat in alle projeten van een bepaald type dit stuk wordt bewaard, ook al is het de ene keer meer de moeite waard dan de andere). D e QP termijn te vernietigen stukken vallen uiteen in V 10 jaar en V 30 jaar. De meeste stukken vallen onder de ategorie V 10 jaar, hoewel de ativiteitenlijst meestal V 5 jaar voorshrijft. In de praktijk blijkt het bijzonder lastig om duidelijk af te bakenen, welke stukken langer bewaard moeten blijven vanuit het oogpunt van finaniele verantwoording. Het gebeurt inidenteel dat wordt teruggegrepen op 5 6 Afhankelijk van de bovenliggende handeling. Afhankelijk van de bovenliggende handeling. Pagina 16 van 47

19 projetbeheersings- en tehnishe doumenten. In deze gevallen kunnen dit soort doumenten mogelijk worden bestempeld als "bijlagen bij de rekening" op grond waarvan bijvoorbeeld een betaling heeft plaatsgevonden. Ook in het geval van laims kan het nuttig zijn, dit soort informatie nog beshikbaar te hebben. In genoemde gevallen kan V 5 jaar net te vroeg zijn. Interne ophoging van de termijn is in dit geval gedaan om op dit soort situaties te kunnen antiiperen. Het voordeel van deze generalisatie is ook, dat niet nog een apart dossier in het leven hoeft te worden geroepen voor die zaken, die daadwerkelijk altijd en overal na 5 jaar vernietigd kunnen worden. Een beheersmatig voordeel van het breed hanteren van een V 10 jaar-termijn is dat het papieren arhief gemakkelijk op grote shaal kan worden vernietigd. In het geval van het inkoop- en ontratgemahtigde dossier (de finaniele dossiers van het projet) wordt door de onderafdelingen ontratzaken (DIBC, NIBC, PDBC, WBBC) en funtionarissen (PD'ers) die het dagelijkse beheer over deze dossiers voeren, aangegeven dat V 5 jaar te snel is. De onderhoudstermijn van een opgeleverd werk kan nog maximaal 2 jaar doorlopen na oplevering. Ook komen zo nu en dan laims en geshillen met aannemers voor die vrij lang na dato nog kunnen gaan spelen. V 10 jaar is met het oog hierop verstandig. Naast de "V 10 jaar"-ategorie is er bovendien nog die van V 30 jaar. Deze termijn is ingegeven door het Bouwstoffenbesluit en uitsluitend gekoppeld aan die doumenten, die onder de werking van dit besiuit vallen (deze ategorie komt alleen voor in de uitvoering, d.w.z. het CG-dossier) Koppeling van handeling aan niet-projetarhieven Op niet-projetarhieven zijn voornamelijk ondersteunende handelingen van toepassing (BSD Overheidspersoneel), evenals de nog geldende voorshriften uit de vernietigingslijst van V&W (1977). Anders dan bij de projetarhieven is het een stuk lastiger om handelingen te koppelen aan nietprojetarhieven. Dat hangt samen met het feit dat de Bouwdienst relevante handelingen in hoofdzaak binnen projeten uitvoert. Het is lastig aan te geven, wat de preieze neerslag is van die handelingen die voornamelijk in de lijn- en aountorganisatie worden uitgevoerd. Het gaat in het laatste geval met name om beleidsmatige informatie waarvan mag worden aangenomen, dat die terugkeert in de vorm van rapporten, managementbeslissingen en bijbehorende orrespondentie. Waar (mogelijk) sprake is van te bewaren beleidsinformatie, is deze in de standaard werkwijze voor niet-projetarhieven dan ook op bewaren gezet. Het nadeel hiervan is dat deze dossiers altijd na overdraht op hun inhoud zullen moeten worden nagelopen om vast te stellen, welke gedeelten daadwerkelijk voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Er is dus slehts een grove "seletie aan de bron" mogelijk. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de werkwijze voor niet-projetarhieven en de koppeling van doumenten in niet-projetarhieven aan bewaartermijnen / wet- en regelgeving. Pagina 17 van 47

20 4 STANDAARD DOSSIEROPZET VOOR PROJECTARCHIEVEN Systematish wordt hieronder per type projet, per projetarhief, per (sub)dossier aangegeven, waarom de betreffende indeling (koppeling aan bewaartermijnen) is gemaakt. Uitgangspunt hiervoor is versie 2.0 van de standaard dossieropzet voor projetarhieven (Elementair 4.1). Waar versie 2.0 ingrijpend is veranderd ten opzihte van versie 1.0 (Elementair 4.0), wordt dit aangegeven. 4.1 Standaard dossieropzet voor nieuwbouwprojeten Prospetdossier Met het oog op de varieteit in bewaartermijnen valt het prospetdossier (PP) in 2 subdossiers uiteen: PP-1 (bewaren) en PP-2 (V 10 jaar). De onder PP-1 geplaatste doumenten vallen onder at. A 7 (bewaren) omdat ze samenhangen met de interne voorbereiding van uit te besteden werkzaamheden en bovendien tehnish-inhoudelijk van belang kunnen zijn voor de BD. De overige doumenten kunnen op termijn vernietigd worden; ze zijn op een verlengde termijn van V 10 jaar gezet (f. de ativiteitenlijst vallen ze onder V 5 jaar) vanwege het argument dat ze mogelijk kunnen dienen als "bijlagen bij de rekening" (zie hiervoor) en daarom zekerheidshalve langer worden bewaard Tehnish-inhoudelijk dossier Ook het T-dossier valt in 2 subdossiers uiteen, feitelijk om dezelfde redenen als het PP-dossier. De te bewaren doumenten zijn van belang voor de interne voorbereiding van uit te besteden werkzaamheden en vallen daarom onder at. A 8 van de ativiteitenlijst (bewaren). In een enkel geval zijn hieraan doumenten toegevoegd die van belang zijn voor kennisbehoud, maar die strikt genomen niet onder de werking van at. A vallen. Ten behoeve van intern BD-belang is de "bewaarkolom" hier dus verbreed. Het gaat in onreto om de volgende doumenten: 2.07 rapport ontwerp(en) varianten 2.08 berekeningen varianten 2.09 aanvullend onderzoek/advies mbt varianten 2.10 kostenramingen varianten 2.12 rapportage uitvoeringsmogelijkheden 2.14 beheer-en onderhoudsplan 3.21 berekeningen (installatie) 3.22 faalkansanalyse (installatie) Om de redenen als eerder genoemd komen de overige doumenten in de kolom V 10 jaar tereht. Ten aanzien van de orrespondentie geldt, dat het onmogelijk is om ondersheid te maken tussen die stukken die wel of niet in aanmerking komen voor bewaring (bijv. omdat ze inhoudelijk betrekking hebben op een te bewaren ativiteit als boven genoemd). Doumentatie heeft weliswaar een plaats in het dossier, maar wordt diret na overdraht van het dossier uit het arhief verwijderd; dit is de reden dat er geen bewaartermijn voor is opgenomen (doumentatie is immers geen arhief) Projetbeheersingsdossier Het P-dossier kent eveneens twee subdossiers (P-1 en P-2), waarbij dezelfde gedahtegang als bij het T-dossier een rol speelt. Door het feit dat zowel T- als P-dossier deel uitmaken van de Elementaire fase 200, kan het P-dossier vanuit dezelfde sope worden benaderd. Naast de essentie van de beheersing van het proes (een sope die door de ativiteitenlijst heen loopt en niet met een speifieke ativiteit of thema daarin samenvalt 9 ) speelt ook hier de kenniswaarde een rol bij het toebedelen van stukken aan het B- en V 10 jaar-dossier. Ook hier is de bewaarkolom verbreed met het oog op kennisbehoud, zij het veel minder sterk dan bij het T-dossier. Het gaat om het volgende doument: 2.03 risio-inventarisatie 7 In het onept-bsd dat in deember 2002 is ingediend, is dit ativiteit.1 (interne projet-opdrahtverlening) en 13 (vastleggei funtionele en tehnishe uitgangspunten). 8 In het onept-bsd zijn dit de ativiteiten.10 (verrihten wetenshappelijk onderzoek),.13 (vastleggen funtionele en tehnishe uitgangspunten),.14 (maken voorontwerp),.15 (opstellen ontwerpplannen) en.16 (maken definitief ontwerp) De te bewaren onderliggende ativiteit is A (in het nieuwe onept-bsd zijn dit de ativiteiten.5 (opstellen projetplan) en 48 (projet-overleg). Pagina 18 van 47

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA)

Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review. Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) Handreiking energiemanagement: Interne Audits & Management Review Meerjarenafspraak energie-effiieny (MJA) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Interne energieaudits 4 1.1 Algemene introdutie 4 1.2 Interne energieaudits

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Rapport Methodiek Risicoanalyse

Rapport Methodiek Risicoanalyse Versie 1.5 31 december 2014 A.L.M. van Heijst emim drs. R.B. Kaptein drs. A. J. Versteeg Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Methodiek... 3 3. Stappenplan uitvoering risicoanalyse... 6 3.1 Landelijke risicoanalyse...

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond 0BDIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.09160 Voorstel aan het

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Het certificeringstraject

Het certificeringstraject Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus LM 's-gravenhage

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus LM 's-gravenhage R.J.Schimmelpennincklaan3 ec-re-3612+3 25.6 AE Den Haag telercc..3172312eese fax +31(c)7c 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid

Bewerkersovereenkomst. Afnemer Logius. behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid Bewerkersovereenkomst Afnemer Logius behorende bij het aanvraagformulier MijnOverheid De ondergetekenden: [ ], verder te noemen : Afnemer en De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Voorbeelden van organisatieschema s

Voorbeelden van organisatieschema s Voorbeelden van organisatieshema s 1 Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 1 Van ativiteiten naar strutuur Om organisatiedoelen te bereiken, worden allerlei ativiteiten in gang gezet en werkzaamhe

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005

Handreiking D&C Contracten. 26 September 2005 Handreiking D&C Contracten 26 September 2005 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK RIJKSWATERSTAAT UTRECHT NR Z4Z).5...qo& RWS bibliotheek locatie Utrecht Postbus 20.000 3502

Nadere informatie

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Algemene opmerking. Bij het aanpassen van de regeling hebben de wijzigingen

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem

RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS. 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Factsheet #14 Infrastructuur RIJK IN UITVOERING IN 18 FACTSHEETS 1. Wegen, vaarwegen en hoofdwatersysteem Waar gaat het over? De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) is verantwoordelijk voor aanleg,

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT)

BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT) BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT) 1906-1988 DOOR N. FRIEDEL EN W. van t HOF SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 INVENTARIS... 4 1. Bouwvergunningen VOT 1906-1954; geborgen

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Inwinning, verwerking en adviseren Fysische Metingen ten behoeve van:

Inwinning, verwerking en adviseren Fysische Metingen ten behoeve van: Verkavelingsstrategie Marktconsultatie ten behoeve van de voorgenomen aanbesteding Inwinning, verwerking en adviseren Fysische Metingen ten behoeve van: Hydrografische gegevens, Stromingsmeetgegevens,

Nadere informatie

Herinrichten diepe plassen

Herinrichten diepe plassen Herinrichten diepe plassen Verantwoord hergebruik is mogelijk 13 april 2011 Tommy Bolleboom, Bodem+ Inhoud Handreiking in notendop Focus op RWS Implementatie tot nu toe 2 Kader handreiking Wat is een diepe

Nadere informatie

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Privacyreglement. een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon Privacyreglement Artikel 1. Begripsbepalingen -Instelling: St.ROZA zorg -Persoonsgegevens: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon, samenwerkingsverband of rechtspersoon

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 2 Beoordeling 7 3 Planning 10 4 Voorwaarden hertoets 11 Bijlage 1: Gegevens

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Cofra. BeauDrain(-S) luchtdrukconsolidatie. Cofra. Building worldwide on our strength

Cofra. BeauDrain(-S) luchtdrukconsolidatie. Cofra. Building worldwide on our strength luhtdrukonsolidatie BeauDrain(-S) C Building worldwide on our strength BeauDrain luhtdrukonsolidatie Luhtdrukonsolidatie is voor het eerst geïntrodueerd door W. Kjellman, de uitvinder van de geprefabrieerde

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van Bestuurscommissie Veiligheid Datum 28 mei 2014 Onderwerp Planning planvorming 2014-2018 Bijlage ten behoeve van Schriftelijke consultatie

Nadere informatie

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II

Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II Confidentieel 1 Audit Assurance bij het Applicatiepakket Interne Modellen Solvency II 1 Inleiding Instellingen die op grond van art. 112, 230 of 231 van de Solvency II richtlijn (richtlijn 2009/139/EC)

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619

Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5.2.C BIJLAGE 2 Onderwerp: Voortgang op het Plan van Aanpak archief KPI s Nummer: 861619 In D&H: 16-09-2014 Steller: drs.

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Datum 22 juni 2017 Betreft Verzoek om een reactie op de uitspraak van het CBb over de positieflijst

Datum 22 juni 2017 Betreft Verzoek om een reactie op de uitspraak van het CBb over de positieflijst > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 KENMERK: B&A 15/1035 /DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER Hoofdstuk

Nadere informatie

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten

De vormvrije m.e.r.-beoordeling: vereisten Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu vereisten In gevallen dat een be sluit of plan betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst kent de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter,

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagPostbus 30945 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalder Staten-Generaal Postbus 20018Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14390 20 september 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 augustus 2010, nr. AG/2010/16767,

Nadere informatie

I informatieoverzicht melding

I informatieoverzicht melding 3 1 Schoemakerstraat 97 Postbus 5044 2600 GA Delft T (088) 798 2 222 dvsloket@rws.nl http://www.rijkswaterstaat.nl/d Contactpersoon Werenfried Spit T 088 7982 361 I informatieoverzicht melding 1. Inleiding

Nadere informatie

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten

Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten College Mandatering waarmerken digitale Wro-instrumenten Samenvatting: Inleiding: Ingevolge de Wet ruimtelijke ordening is het vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht dat alle Wro-instrumenten digitaal

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Basis Selectie Document METC s van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland, en VU medisch centrum in Amsterdam

INHOUDSOPGAVE. Basis Selectie Document METC s van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland, en VU medisch centrum in Amsterdam Basisselectiedocument voor Medische Ethische Toetsingscommissies (METC s) van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland en VU medisch centrum in Amsterdam Periode 1999 - Versie vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

KPMG Klynveld Bosboom Hegener

KPMG Klynveld Bosboom Hegener KPMG Klynveld Bosboom Hegener Organisatie advisu MINISTERIE VAN VERKEER & WATERSTAAT INLEIDING TOT HET HANDBOEK ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE Klynveld Bosboom Hegener Organisatie-adviseurs MINISTERIE VAN

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z

OMGEVINGSVERGUNNING. aanleg waterstofleiding. milieuneutraal veranderen van een inrichting. Oosterhorn 4 te Farmsum. vth-nummer: Z OMGEVINGSVERGUNNING voor: aanleg waterstofleiding activiteiten: milieuneutraal veranderen van een inrichting verleend aan: Akzo Nobel Chemicals B.V. locatie: Oosterhorn 4 te Farmsum vth-nummer: Z2017-00002714

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk

Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Startnota Gebruikersoverleg Functiegebouw Rijk Versie 1.0 Datum 23 november 2012 Status Besproken in het GO-FGR op 22 november 2012 Aangepast 23 september 2014 (werkwijze) Inhoud Inleiding 1 Doel, Reikwijdte

Nadere informatie

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 061 Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Nr.

Nadere informatie

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 Aannemers-Prestatieladder Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 TITEL Aannemers-Prestatieladder.

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Leergangmodule Zelfregulering BAG

Leergangmodule Zelfregulering BAG Leergangmodule Zelfregulering BAG Leergangmodule Zelfregulering BAG Achtergrond en Doelstelling Achtergrond BAG Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het BAG Bronhouders en AfnemersOverleg (BAGBAO)

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999 Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie