Aanbestedingsnummer : 15522

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbestedingsnummer : 15522"

Transcriptie

1 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : Versie : 2.1 Datum : 22 april 2013

2 Inhoudsopgave BEGRIPPEN EN ALGEMENE BEPALINGEN INLEIDING Algemeen Opdrachtgever en Aanbesteder Beschrijving van de Aanbesteder en verzorgingsgebied Beschrijving van de Aanbesteding Doel van de aanbestedingsprocedure Planning Uitvoering Ontwikkeling volume Huidige situatie Huidige verwerkingsproces Databestanden Documenten Gewenste situatie AANBESTEDINGSPROCEDURE Algemeen Aankondiging Communicatie en contactpersoon Contactpersoon Inschrijver Planning van de aanbesteding Opvragen Bestek, vragen, onduidelijkheden Opvragen Bestek Vragen Onduidelijkheden/Onvolkomenheden/Tegenstrijdigheden Overige voorwaarden Financiële voorwaarden Geldigheidsduur inschrijving Prijsniveau en -wijzigingen Betaling Aanleveren van de Inschrijving Inleververplichtingen Uitsluitingsgronden Overeenkomst Inkoopvoorwaarden Voorbehoud Terugtrekking Rechtsgeldige ondertekening Kostenvergoeding Aanbestedingsdocument SVHW Printservices v van 85

3 3. GESCHIKTHEIDSEISEN EN UITSLUITINGSGRONDEN Algemeen Continuïteit, draagkracht en capaciteit Beroeps- en technische bekwaamheid Kwaliteitsborging Model K Gedraging in strijd met Nederlands of Europees mededingingsrecht VOORSCHRIFTEN EN OVERIGE EISEN VOOR DEELNAME Vormvereisten Algemene bedrijfsinformatie Samenwerkingsverband Indeling Inschrijving Varianten BEOORDELING EN GUNNING Algemeen Realistische prijzen en kosten Beoordelingscommissie Procedure Nadere uitwerking Opening van de Inschrijvingen Controle van de Inschrijvingen Controle Inschrijver op uitsluitingsgronden Beoordeling Inschrijver op de geschiktheidseisen Beoordeling Inschrijvingen aan de hand van de Primaire Eisen Beoordeling Inschrijvingen aan de hand van de Aanvullende Eisen Beoordelingscriteria Beoordeling Inschrijvingen Beoordeling Inschrijvingen op Prijs Beoordeling Inschrijvingen op Kwaliteit Voorgenomen gunningsbesluit Proof of Concept (PoC) en beoordeling daarvan Besluit tot definitieve gunning Gunning Geschillen PROGRAMMA VAN PRIMAIRE EISEN EN AANVULLENDE EISEN Gebruik formulieren Toelichting Overzicht processen Primaire eisen en Aanvullende eisen behorende bij het gunningscriterium kwaliteit Eisen en aanvullende eisen behorende bij het subgunningscriterium 1A Overige Eisen en Aanvullende eisen behorende bij het subgunningscriterium 1B Aanbestedingsdocument SVHW Printservices v van 85

4 7. BIJLAGEN Bijlage 0: Inschrijvingsbiljet Bijlage 1: Bedrijfsgegevens Inschrijver Bijlage 2: Model eigen verklaring Bijlage 3: Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving Bijlage 4: Prijstabel Bijlage 5: Model holdingverklaring Bijlage 6: Verklaring financiële draagkracht Bijlage 7: Ervaring met soortgelijke opdrachten (referenties) Bijlage 8: Model K Bijlage 9: Format Vragenformulier Nota van Inlichtingen Bijlage 10: Akkoordverklaring Procedure Bijlage 11: Invulformulier Primaire Eisen Bijlage 12: Invulformulier II.B Lijst van Aanvullende Eisen Bijlage 13: Belastingsoorten Bijlage 14: Typen documenten Bijlage 15: Diakritische tekens Bijlage 16: Bewaartermijnen persoonsgegevens Bijlage 17: Inkoopvoorwaarden Bijlage 18: Concept Overeenkomst Aanbestedingsdocument SVHW Printservices v van 85

5 BEGRIPPEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Aanbesteder Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Acceptatie De goedkeuring door Opdrachtgever van (onderdelen van) de Prestatie Algemene Voorwaarden De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-Overeenkomsten, versie 2010 met inbegrip van de bijzondere bepalingen die betrekking hebben op Gebruiksrechten en op Onderhoud. Bestek Het onderhavige document, inclusief standaardformulieren, appendices en bijlagen, nadere toelichting en wijzigingen waarin de Opdrachtgever de Prestatie en het door Opdrachtgever beoogde gebruik daarvan alsmede de aanbestedingsprocedure heeft beschreven. Bijlage Een bijvoegsel bij het Bestek. Brongegevens De gegevens die minimaal nodig zijn voor het uitvoeren van de processen, zoals benoemd in het Bestek. Contract De Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Wederpartij waarin de afspraken ten aanzien van de Opdracht zijn vastgelegd. Derde De onderneming op wiens financieel economische draagkracht of technische bekwaamheid de Inschrijver zich beroept. Dienstverlener De organisatie of onderneming aan wie de Opdracht tot het verlenen van de in dit Bestek genoemde diensten wordt verstrekt door Aanbesteder. Eigen Verklaring De verklaring die als Bijlage bij dit Bestek is gevoegd en die de Inschrijver volledig en naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend bij zijn Inschrijving moet voegen. Implementatie Het geheel van handelingen en maatregelen die nodig zijn om de organisatie van Opdrachtgever geschikt het maken voor het overeengekomen gebruik van de printservices SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

6 Implementatieplan De gedetailleerde beschrijving en uitwerking van alle handelingen die nodig zijn om de organisatie van Opdrachtgever geschikt het maken voor het overeengekomen gebruik van de printservices Inschrijver De onderneming (of een combinaties van ondernemingen) die door Opdrachtgever op basis van de uitkomst van de beoordeling van de selectiefase als omschreven in de Selectieleidraad is uitgenodigd tot het doen van een Inschrijving en deze daadwerkelijk uitbrengt aan Opdrachtgever. Inschrijving De door de Inschrijver op basis van het Bestek ingediende offerte, inclusief bijlagen. Kandidaat Inschrijver De belangstellende ondernemer/onderneming die na registratie op resp. het Bestek heeft gedownload. Leverancier Zie Dienstverlener Opdracht De door Wederpartij ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zoals omschreven in dit Bestek. Opdrachtgever Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Opdrachtnemer De ondernemer aan wie door de Opdrachtgever de Opdracht als gevolg van deze aanbesteding is gegund. Offerte De inschrijving als antwoord op de in dit Bestek verwoorde aanvraag. Opdracht De door Inschrijver ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden zoals omschreven in dit Bestek. Prestatie De door Inschrijver te leveren producten of diensten, de door te voeren Opdracht en/of het te verstrekken gebruiksrecht dan wel een daarvan, waaronder begrepen de levering van materialen, software en documentatie, in overeenstemming met de aanvullende eisen, eisen en voorwaarden zoals vastgelegd en geaccordeerd in dit Bestek en de daarbij behorende documenten SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

7 Printservices Alle Print-, Mail-, Couverteer- en Verzendwerkzaamheden die door Inschrijver worden uitgevoerd ten behoeve van en/of in opdracht van Aanbesteder. Onder Printservices is mede begrepen alle voorbereidende en ondersteunende handelingen die noodzakelijk zijn om de hiervoor bedoelde werkzaamheden verantwoord en conform het in dit Bestek aangegeven eisen en voorwaarden te realiseren SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

8 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Voor u ligt het bestek behorende bij de openbare Europese aanbesteding voor de uitvoering van Print-, Mail-, Couverteer- en Verzendwerkzaamheden van waterschapsaanslagen, gemeentelijke aanslagen en overige voorkomende documenten aan te bieden door het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW), hierna te noemen Aanbesteder, met aanbestedingsnummer (Tenderned). Het Bestek bevat de regels met betrekking tot het opstellen van een offerte en de gunning enerzijds en de belangrijkste voorwaarden en condities van de overeenkomst die SVHW wil aangaan anderzijds. 1.2 Opdrachtgever en Aanbesteder Opdrachtgever voor deze aanbesteding is de directie van SVHW. 1.3 Beschrijving van de Aanbesteder en verzorgingsgebied Het SVHW is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze organisatie treedt op als Aanbesteder, respectievelijk Opdrachtgever. De belangrijkste taak van SVHW is het heffen en innen van de belastingen ten behoeve 26 gemeenten in Zuid-Holland en Noord-Brabant, het waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. Daarnaast is SVHW verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Dit betekent dat SVHW de WOZ-waarde van alle onroerende zaken in de aangesloten gemeenten vaststelt. 1.4 Beschrijving van de Aanbesteding Het SVHW heeft de diensten voor printwerkzaamheden in de afgelopen jaren grotendeels uitbesteed. Met deze aanbesteding wil SVHW bereiken dat de genoemde diensten volledig en voor een langere periode worden vervuld. Dit houdt onder meer in dat Inschrijver alle voornoemde aanslagdocumenten kan verwerken en verzenden. Tevens wordt verwacht dat hij alle documenten kan verzorgen ten behoeve van het invorderingsproces. Hieronder worden o.a. verstaan de maandelijkse herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen enz. 1.5 Doel van de aanbestedingsprocedure Aanbesteder is voornemens één Dienstverlener te contracteren, die de Opdracht op basis van het gunningcriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) kan realiseren. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering conform Primaire eisen, Aanvullende eisen en voorwaarden van dit Bestek van print-, mail-, couverteer-, verzend- en archiveringswerkzaamheden met betrekking tot de waterschapsheffingen, gemeentelijke heffingen en overige door Aanbesteder aan te bieden documenten. Het gaat hierbij totaal om ongeveer 1,1 miljoen documenten per jaar voor de Aanbesteder. Opdrachtgever en Opdrachtnemer sluiten hiertoe een afzonderlijke Overeenkomst met één Leverancier worden gesloten, voor de initiële duur van drie (3) jaar, ingaande 1 januari 2014, met een eenzijdige optie voor de Opdrachtgever tot verlenging van tweemaal een (1) jaar. In de Overeenkomst is opgenomen dat bij het aangaan van een samenwerking van SVHW met andere overheden de Overeenkomst zal worden beëindigd op de datum dat de samenwerking formeel begint SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

9 Alle Opdrachten waarvan vóór 1 januari 2014 al Opdracht is gegeven aan de huidige leverancier zullen door de huidige leverancier worden uitgevoerd en vallen buiten deze aanbesteding. Opdrachten vallen binnen de af te sluiten Overeenkomst naarmate de Opdrachten voor de einddatum van de af te sluiten Overeenkomst worden geplaatst (zelfs indien de uiteindelijke datum van uitvoering van de Opdrachten na de einddatum van de af te sluiten Overeenkomst valt). In onderstaande tabel worden de aantallen documenten nader weergegeven. Rubriek Aantal Aantal aanslag(regels) Aantal aanslagbiljetten Aantal aanmaningen in Aantal dwangbevelen in Totaal aantal documenten in Bovenstaande aantallen en planning zijn/is indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! Planning De bulk van de werkzaamheden vindt jaarlijks plaats in de maanden januari tot en met mei. Daarnaast kunnen er maandelijks kleine runs (bestaande uit een beperkt aantal documenten) worden vervaardigd. Documenten kunnen in hoeveelheden van enkele tientallen tot tienduizenden verspreid in de maand op verschillende dagen ongesorteerd worden aangeboden, rekening houdend met de verwerkingstijd. Sortering van de aangeboden documenten past niet in het verwerkingsproces van Opdrachtgever. De aangeboden documenten kunnen binnen een Opdracht van verschillende aard zijn en de hoeveelheden zijn per Opdracht ook zeer verschillend. Per dag kunnen meerdere Opdrachten worden aangeboden waarbij adressering in geheel Nederland en het buitenland kan plaats vinden. Gezien de procedures van de Opdrachtgever, waarbij de termijnbewaking volgens de fiscale wetgeving moet plaatsvinden, is het niet mogelijk om de frequentie van het aanbieden van Opdrachten aan te passen aan de postverwerking. Dagelijkse postbezorging is noodzakelijk in verband met dagtekeningen van de diverse documenten en de daarmee samenhangende bezwaartermijnen. De postverwerker moet de frequentie (o.a. dagelijkse bezorging) en grootte (ongesorteerd) van de Opdracht kunnen garanderen. De bulk is als volgt verdeeld: 1. In de maand januari moeten binnen drie weken te rekenen vanaf de eerste aanbieding van documenten ongeveer aanslagen zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen ter post worden aangeboden. 2. In de maand februari worden binnen 3 weken te rekenen vanaf de eerste aanbieding van documenten ongeveer aanslagen zuiveringsheffing/watersysteemheffing ingezetenen/ gemeentelijke heffingen ter post aangeboden. 3. In de maand mei worden in totaal aanslagen watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd en herinneringen ter post aangeboden. 4. De rest van het jaar zullen verschillende kleine runs voor herinneringen, aanmaningen, dwangbevelen e.a. worden aangeboden. Totaal betreft dit enige tienduizenden stuks SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

10 De hiervoor genoemde aantallen en planning zijn/is indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend! Uitvoering De bulk van de werkzaamheden vindt jaarlijks plaats in de maanden februari, mei, juli en augustus. Daarom zullen Opdrachtgever en Inschrijver het concept Implementatieplan zo spoedig mogelijk na gunning van de Opdracht en ondertekening van de Overeenkomst nader op elkaar afstemmen zodat Inschrijver per 1 januari 2014 in staat is om de dienstverlening op een juiste en adequate manier te starten Ontwikkeling volume Aanbesteder gaat ervan uit dat de komende jaren het aantal gedrukte documenten verder zal worden beïnvloed door de toenemende digitalisering. Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat één of meer nieuwe deelnemers zullen toetreden, terwijl mogelijk bestaande deelnemers uittreden, dan wel wijzigingen doorvoeren in de aard en omvang van de door hen aan SVHW op te dragen werkzaamheden. Deze ontwikkeling kan ook effect hebben op het volume van het aantal te drukken en te verwerken documenten. Op grond daarvan moet onder rekening worden gehouden met een jaarlijkse fluctuatie van ± 15 % ten opzicht van het paragraaf 1.5 aangegeven totaal aantal documenten. 1.6 Huidige situatie SVHW maakt gebruik van de belastingapplicatie van Centric (Key2GH). Voor het opmaken van documenten wordt gebruik gemaakt van het programma KVReport (voor opmaak standaard documenten) en Ascii, PDF, Microsoft Word en Microsoft Excel Huidige verwerkingsproces Uitgangspunt is dat de bezorging van de documenten vóór de dagtekening van deze documenten plaats vindt. De verwerkingstermijn is afhankelijk van de grootte van de printopdracht. Er wordt een jaarplanning opgesteld waarin benoemd wordt wanneer welke en hoeveel documenten geprint en g d dienen te worden. (zie paragraaf 1.5). In verband met dagtekening en de daaraan gekoppelde bezwaartermijn moet postbezorging plaats kunnen vinden op alle dagen van de week met uitzondering van erkende zon- en feestdagen Databestanden SVHW werkt op dit moment met verschillende lay outs. Zodra de Opdracht is gegund zal in afstemming met Opdrachtnemer worden bepaald op welke wijze de bestaande set documenten qua lay out en indeling kan worden gestroomlijnd. Van Opdrachtnemer wordt in dat proces een adviserende bijdrage gevraagd. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat SVHW voor ieder van de deelnemende partijen (gemeenten en waterschappen) op de uit te sturen documenten zowel het eigen logo als het logo van de betreffende deelnemer in kleur moet afdrukken. Voor deze logo s worden PMS kleuren gehanteerd SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

11 1.6.3 Documenten SVHW onderscheidt op dit moment ca. 10 formuliertypen voor Belastingen. Elk van deze formulieren heeft een eigen bewerkingsopdracht. De Aanbesteder onderscheidt op dit moment de volgende (basis)formulieren voor Belastingen, te weten: A4 formaat 90 grams met accept giro en logo; A4 80 grams zonder acceptgiro met logo (automatische incasso); A4 80 grams zonder acceptgiro zonder logo (vervolgvellen). Met betrekking tot de te gebruiken enveloppen worden twee soorten enveloppen C5 gebruikt: de standaardenvelop met logo; de envelop voorzien van een speciale tekst ten behoeve van dwangbevelen. Voorlichtingsdrukwerk kan eventuele worden toegevoegd. Dit kan zowel worden toegevoegd na aanlevering van Aanbesteder als door zorg van Inschrijver (na levering van ontwerp door Aanbesteder) Bij alle documenten die van een logo moeten worden voorzien moet het logo van SVHW en het logo van de betreffende deelnemer worden opgedrukt in full color. 1.7 Gewenste situatie Het onderwerp van de aanbestedingsprocedure omvat het verrichten van print-, mail-, couverteer-, verzend- en archiveringswerkzaamheden voor Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) ten behoeve van heffings- en invorderingsactiviteiten van de diverse belastingen. Deze activiteit bestaat uit de volgende delen: 1. Het werken volgens de door de Opdrachtgever opgestelde planning; 2. Het uitprinten van formulieren, zoals aanslagen, beschikkingen, standaardbrieven; 3. Het couverteren van de documenten; 4. Het meecouverteren van de bijsluiters die door de Aanbesteder separaat worden aangeleverd, of in overleg bij Leverancier of elders worden geproduceerd; 5. Het snijden, vouwen van prints en toevoegen van één of meerdere bijsluiters; 6. Het apart frankeren van aanslagen met één of meerdere vervolgvellen en aanslagen die naar buitenlandse adressen worden verzonden. De buitenlandse adressen moeten worden voorzien van een priority sticker; 7. Het aanleveren van de gecouverteerde en indien noodzakelijk gefrankeerde documenten bij het postbedrijf; 8. Het bestellen, op voorraad houden en bewaken van de voorraden formulieren en enveloppen; 9. Het op verzoek niet ter post bezorgen van runs, maar naar het betreffende Opdrachtgever sturen; 10. Het leveren van periodieke management informatie, zoals verwerkingsverslagen van aantallen, per frankering groep en voorraadverslagen; 11. Het realiseren van de beveiligde communicatie (data)verbinding tussen het netwerk van Inschrijver en dat van Aanbesteder; 12. Het archiveren en digitaal ontsluiten van de geproduceerde documenten en van de door Opdrachtgever aangeleverde documenten SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

12 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het niet ondenkbaar dat er nieuwe documenten aan het huidige assortiment worden toegevoegd. De invoering van deze documenten zal in samenspraak tussen de Aanbesteder en de Opdrachtnemer worden doorgevoerd. In hoofdstuk 6 van dit bestek zijn de Primaire eisen en Aanvullende eisen opgenomen van de totale Opdracht SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

13 2. AANBESTEDINGSPROCEDURE 2.1 Algemeen Op deze openbare aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. In deze wet zijn de Europese Richtlijnen nr. 2004/18/EG en 2004/17/EG verwerkt. Dat geldt ook voor het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) en het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass). Het betreft hier een 2b dienst en de te volgen openbare aanbesteding zal hieraan voldoen. 2.2 Aankondiging In het kader van de aanbesteding heeft de Aanbesteder op 18 maart 2013 een officiële vooraankondiging gepubliceerd op aanbestedingskalender.nl. Daarnaast heeft Aanbesteder op 16 april 2013 aanvullend een vooraankondiging gedaan op Tenderned, e.e.a. in verband met de vanaf 1 april 2013 geldende nieuwe wettelijke verplichtingen t.a.v. openbare aanbestedingen. Het Bestek zal worden gepubliceerd op Tenderned (www.tenderned.nl) en de internetsite van SVHW: 2.3 Communicatie en contactpersoon Binnen het aanbestedingsteam is de adjunct directeur SVHW de contactpersoon voor potentiële Inschrijvers. Alle communicatie dient te worden gericht aan het volgende adres: Met betrekking tot deze aanbesteding houdt dit in dat alle communicatie via het adres van de contactpersoon dient te verlopen. Het is niet toegestaan op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure andere medewerkers van SVHW over deze aanbesteding direct of indirect te benaderen. Postadres Aanbesteder: TASCLINX Aanbesteding Printservices SVHW 2013 Postbus AB Rosmalen Bezoekadres Aanbesteder: SVHW Rijksstraatweg 3b 3286 LS Klaaswaal adres Aanbesteder: 2.4 Contactpersoon Inschrijver De Opdrachtgever wenst het contact met Inschrijver te laten verlopen via één contactpersoon en één plaatsvervanger van deze contactpersoon. De namen, adressen en telefoonnummers van de contactpersoon en zijn plaatsvervanger dienen in uw inschrijving te worden vermeld. Beide personen dienen gemachtigd te zijn om namens organisatie van Inschrijver op te treden. De contactpersoon van de Inschrijver en diens plaatsvervanger 2013 SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

14 dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate te beheersen. De gegevens van beide functionarissen dienen vermeld te worden op het formulier in bijlage Planning van de aanbesteding Bij de aanbesteding wordt de hierna volgende fasering en planning gehanteerd. Alle data zijn, voor zover geen wettelijke, onder voorbehoud waarbij de grootste mogelijke zorg in acht genomen zal worden om de aanbestedingsdatum te realiseren. De aangegeven data en tijdstippen zijn indicatief. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend. Datum Actie 18 maart 2013 Versturen vooraankondiging 23 april 2013 Publicatie Bestek 13 mei 2013 voor uur Uiterste datum voor het stellen van vragen door Inschrijvers over het Bestek 16 mei 2013 Verzenden 1 e Nota van Inlichtingen 23 mei 2013 Verzenden laatste Nota van Inlichtingen 30 mei 2013 voor uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen (fatale termijn) 30 mei uur Opening Inschrijvingen en start Beoordeling inschrijvingen 13 juni 2013 Verzending voornemen tot gunning 13 juni 28 juni 2013 Stand still periode 1 juli 12 juli 2013 Proof of concept 17 juli 2013 Definitieve gunning 1 januari 2014 Ingangsdatum overeenkomst Aan het bovenstaande overzicht van data en tijdstippen kunnen geen rechten worden ontleend SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

15 Vanaf de datum van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing is er gedurende 7 kalenderdagen gelegenheid tot het stellen van vragen en gedurende 20 kalenderdagen gelegenheid uw bezwaren ten aanzien van deze voorlopige gunningsbeslissing schriftelijk (per brief of per ) kenbaar te maken. Indien binnen 20 dagen na verzending van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt tegen de gunningsbeslissing van de Aanbesteder, zal de Aanbesteder niet overgaan tot gunning van de Opdracht voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde gunning gebiedt. Een Inschrijver of Inschrijver aan wie de voorlopige gunning niet is toegewezen dient indien gewenst binnen de eerder genoemde termijn van 20 dagen een kort geding aanhangig te maken op straffe van verval van het recht. Voorts zijn de volgende bepalingen van kracht: De Aanbesteder zal de Inschrijving, alle bijlagen, verklaringen, documentatie en dergelijke die Inschrijver in het kader van de Aanbesteding toezendt, afgeeft of laat afgeven vertrouwelijk behandelen; De door Inschrijver verstrekte informatie wordt na afloop niet geretourneerd, tenzij deze te laat is ontvangen; Het risico van het ontbreken van informatie en / of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust bij Inschrijver en kan leiden tot puntenverlies. 2.6 Opvragen Bestek, vragen, onduidelijkheden Opvragen Bestek Het Bestek kan door geïnteresseerden worden opgevraagd bij Tenderned (www.tenderned.nl) en bij SVHW via de internetsite op Vragen Een (kandidaat) Inschrijver kan vragen en/of op- en aanmerkingen naar aanleiding van dit Bestek en de overige aanbestedingsdocumenten uitsluitend per aan de Aanbesteder kenbaar maken. De vragen, op- en aanmerkingen dienen, gesteld in het Nederlands, te worden gericht aan het in dit Bestek genoemde adres van in het formaat dat is bijgevoegd in Bijlage 9. De (kandidaat) Inschrijver dient zichzelf ervan te vergewissen dat zijn/haar bericht de Aanbesteder heeft bereikt (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ontvangstbevestiging). Door of namens de Aanbesteder verstrekte inlichtingen zijn alleen bindend voor zover deze schriftelijk in de vorm van een Nota van Inlichtingen zijn vastgelegd. De vragen of op- en aanmerkingen dienen te worden gericht aan de in paragraaf 2.3 genoemde contactpersoon. Vragen die tijdig binnen de vragenronde zijn ingediend, worden geanonimiseerd en schriftelijk opgenomen in de vorm van een Nota van Inlichtingen voorzien van de bijbehorende antwoorden. De vragen worden beantwoord in een of meer Nota( s) van Inlichtingen. De laatste Nota van Inlichtingen wordt verzonden uiterlijk 6 dagen voor de uiterste datum voor het indienen van de Inschrijvingen (23 mei 2013) SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

16 Indien de (kandidaat) Inschrijver zich als belangstellende heeft geregistreerd op de website van de Aanbestedingskalender.nl ontvangt hij automatisch een bericht dat de Nota van Inlichtingen gepubliceerd is. De planning voor het verschijnen van de Nota van Inlichtingen is vermeld in paragraaf Onduidelijkheden/Onvolkomenheden/Tegenstrijdigheden Dit document is met grote zorg samengesteld. De Aanbesteder verwacht een proactieve houding van de (kandidaat) Inschrijvers. Mocht u onvolkomenheden, procedurefouten en/of tegenstrijdigheden constateren, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 9 kalenderdagen vóór de sluitingsdatum 30 mei 2013, dus uiterlijk 21 mei 2013, voor het indienen van de Inschrijving, aan de onder paragraaf 2.3. genoemde contactpersoon per e- mail kenbaar te maken met opgave van de eventuele consequenties en/of correctievoorstellen. Na het verstrijken van de uiterste termijn (zie voorgaande alinea en paragraaf 2.5) waarbinnen de Inschrijvingen moeten zijn ingediend kunnen de (kandidaat) Inschrijvers geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden/ tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Derhalve verliezen de (kandidaat) Inschrijvers hun recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten. De Aanbesteder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden/tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten. Indien naderhand blijkt dat er onvolkomenheden of tegenstrijdigheden in dit Bestek zitten en deze niet door Inschrijver zijn gemeld, zal dit in het voordeel van de Aanbesteder worden uitgelegd. 2.7 Overige voorwaarden De Aanbesteder hanteert de onderstaande overige voorwaarden voor deelname aan de inschrijving: 1. Door het doen van een Inschrijving verklaart (kandidaat) Inschrijver zich akkoord met het voorbehoud en het daaromtrent gestelde; 2. De Aanbesteder heeft geen verplichting tot gunning. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om tot het moment van ondertekening van de beoogde overeenkomst de gehele of een gedeelte van de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen; 3. Door het indienen van een Inschrijving wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud en bepalingen van de aanbestedingsdocumenten te hebben ingestemd; 4. De (kandidaat) Inschrijver dient de inschrijving geheel in overeenstemming met dit Bestek en bijbehorende documenten aan te leveren; 2013 SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

17 5. De (kandidaat) Inschrijver dient door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon te worden ondertekend; 6. De inschrijving dient voor de Aanbesteder geheel kosteloos te zijn; 7. Een eventuele opdracht zal gebaseerd zijn op de overeenkomst, die in aansluiting op de definitieve Gunning zal worden opgesteld; 8. De eventuele algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van de (kandidaat) Inschrijver worden uitdrukkelijk uitgesloten; 9. De Inschrijving dient gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Correspondentie, contacten en overeenkomsten zullen eveneens in de Nederlandse taal geschieden; 10. De (kandidaat) Inschrijver mag de gegevens, die de Aanbesteder in verband met deze procedure ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt; 11. Intellectueel eigendom. Dit Bestek en de bijbehorende eventuele toelichting en bijlagen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan het Bestek en bijbehorende documenten aan derden ter beschikking te stellen of voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verstrekt te verveelvoudigen; 12. Het is Inschrijver niet toegestaan medewerk(st)ers van de Aanbesteder tijdens de procedure rechtstreeks te benaderen, anders dan verwoord in dit document; 13. Indien zich wijzigingen voordoen of dreigen voor te doen in de organisatie en/of bedrijfsvoering van de (kandidaat) Inschrijver die van invloed zijn op de voortgang en afhandeling van de aanbesteding, resp. de aanbieding die door de (kandidaat) Inschrijver is gedaan, dan dient de (kandidaat) Inschrijver dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de contactpersoon als vermeld onder paragraaf 2.3 resp. de Opdrachtgever; 14. Indien de (kandidaat) Inschrijver gedurende de aanbestedingsprocedure aangeeft dat hij voor de aanbesteding relevante bedrijfsactiviteiten staakt, dan behoudt de Aanbesteder zich het recht voor de inschrijving van de betreffende (kandidaat) Inschrijver om die reden terzijde te leggen en niet verder in de beoordeling mee te nemen; 15. De (kandidaat) Inschrijver heeft in bovenstaande situaties geen recht op vergoeding van enigerlei kosten, schade en / of anderszins; 16. De Aanbesteder zal de inschrijving, alle bijlagen, verklaringen, documentatie en dergelijke die door de (kandidaat) Inschrijver in het kader van de aanbesteding worden ingediend, afgeeft of laat afgeven vertrouwelijk behandelen; 17. De door de (kandidaat) Inschrijver verstrekte informatie wordt na afloop niet geretourneerd, tenzij deze te laat is ontvangen; 18. Het risico van het ontbreken van informatie en / of antwoorden door onjuiste of onvolledige overname van overzichten, gegevens en verklaringen, berust nadrukkelijk bij de (kandidaat) 2013 SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

18 Inschrijver en kan leiden tot puntenverlies. 19. Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 41 lid 5 Bao per Inschrijver, worden alleen verstrekt indien de Inschrijver daar gemotiveerd en op schrift om verzoekt. Het is aan de Aanbesteder of dit verzoek wordt gehonoreerd. Indien de Aanbesteder het verzoek niet honoreert wordt de (kandidaat) Inschrijver geïnformeerd en zijn vraag ter zijde gelegd. 20. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en dit Bestek prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen. 2.8 Financiële voorwaarden Geldigheidsduur inschrijving De inschrijving dient een geldigheidsduur te hebben van 120 kalenderdagen gerekend vanaf de uiterste datum van ontvangst van de inschrijvingen (zie paragraaf 2.5) Prijsniveau en -wijzigingen De overeengekomen Prijzen zijn geldig voor het gehele jaar 2014 en kunnen derhalve niet tussentijds aangepast worden. Vervolgens zullen prijzen jaarlijks per 1 januari, dus voor het eerst per 1 januari 2015, aangepast (kunnen) worden. Daar waar indexering wordt overeengekomen (die overigens zowel positief als negatief kan uitvallen) zal deze te allen tijde gelimiteerd zijn tot de hoogte van de CBS-index, zakelijke dienstverlening. Alle vermelde prijzen en tarieven dienen gesteld te zijn in hele Euro s, exclusief BTW. Eventuele betalingskortingen dienen duidelijk te worden vermeld. De door de (kandidaat) Inschrijver aangeboden prijzen en tarieven dienen inclusief overige belastingen en / of heffingen te zijn Betaling De betaling van verschuldigde kosten voor door leverancier (na sluiten van de Overeenkomst) geleverde producten of diensten, vindt plaats conform de afspraken die worden vastgelegd in de Overeenkomst, op te stellen na de definitieve Gunning en gebaseerd op dit Bestek. Het concept van deze Overeenkomst is bijgevoegd in bijlage Aanleveren van de Inschrijving Inleververplichtingen De uiterste inleverdatum van de Inschrijving is vastgesteld op 30 mei 2013 te uur. De hiervoor genoemde datum en het hiervoor genoemde tijdstip hebben een fataal karakter: Inschrijvingen die niet tijdig zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen en zullen ongeopend worden geretourneerd. De (Kandidaat) Inschrijver draagt het risico en de bewijslast van de juiste, volledige en tijdige indiening van zijn Inschrijving. Een met strafport bezwaarde Inschrijving zal worden geweigerd SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

19 De Inschrijving en de bijbehorende bijlagen dienen in een gesloten blanco enveloppe of doos aangeboden te worden, waarbij op de enveloppe of doos linksboven de volgende tekst dient te worden vermeld: NIET OPENEN/VERTROUWELIJK Aanbesteding Printservices SVHW 2013 Aanbieding kan als volgt geschieden: In persoon: of Aanbieding bij de receptie van SVHW, Rijksstraatweg 3a te Klaaswaal Per post, onder gebruik van de volgende adressering: TASCLINX BV Aanbesteding Printservices SVHW 2013 Postbus AB Rosmalen LET OP! Inschrijving per fax, , alsmede Inschrijvingen geadresseerd aan het postbusadres of het antwoordnummer van SVHW, alsmede met strafport bezwaarde inzendingen worden niet geaccepteerd. Te late of onjuiste indiening komt voor rekening van de Inschrijver. Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen Uitsluitingsgronden De volgende uitsluitingsgronden worden gehanteerd. 1. Inschrijvers die in één of meer van de omstandigheden verkeren als bedoeld in artikel 45 van de Richtlijn 2004/18/EG, 2. Inschrijvers die de Inschrijving niet op uiterlijk 30 mei 2013 voor 12:00 uur hebben ingeleverd, 3. Inschrijvers die niet alle gevraagde verklaringen, bijlagen en informatie volledig ingevuld en ondertekend hebben overgelegd. Voor de Opdracht komen alleen Inschrijvers in aanmerking die zowel op het tijdstip van Inschrijving als op het moment van gunning voldoen aan de eisen die in de Aanbestedingsdocumenten zijn vermeld. De Inschrijving dient volledig en consistent te zijn. Mocht blijken dat informatie ontbreekt, of dat verstrekte informatie niet consistent is met de corresponderende documentatie of bijlagen, dan wel afwijkt van nadere informatie die ingewonnen wordt bij de Inschrijver of van algemeen bekende marktinformatie, dan behoudt de Aanbesteder zich het recht voor om een Inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan de procedure. Inschrijvingen worden eveneens buiten beschouwing gelaten indien zij onregelmatig of niet aanvaardbaar zijn, respectievelijk niet passend zijn SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

20 2.11 Overeenkomst De inhoud van de Overeenkomst wordt na gunning opgesteld op basis van het Bestek en de Nota van Inlichtingen. De initiële looptijd van de Overeenkomst bedraagt drie (3) jaar met een eenzijdige optie voor de Aanbesteder tot verlenging met tweemaal één (1) jaar. De beoogde ingangsdatum van de initiële contractperiode is 1 januari De beoogde einddatum is 31 december 2016 of per direct, en dit ook na het lichten van de 1e en/of 2e optionele verlenging of de datum dat SVHW een samenwerkingsverband is aangegaan met een of meer andere partijen waarbij Printservices onderdeel uitmaakt van het pakket diensten dat worden verleend Inkoopvoorwaarden De Inkoopvoorwaarden van diensten van SVHW maken samen met de Overeenkomst en nadere overeenkomsten onlosmakelijk onderdeel uit van dit Bestek. Deze voorwaarden zijn als bijlage 17 bij dit bestek opgenomen Voorbehoud (Kandidaat) Inschrijvers conformeren zich door deelname aan deze aanbestedingsprocedure respectievelijk door het indienen van een Inschrijving, volledig en onvoorwaardelijk aan de eisen, voorwaarden, criteria en overige verplichtingen die in dit Bestek inclusief Bijlagen worden genoemd. De Inschrijving bevat, behoudens waar dat uitdrukkelijk wordt gevraagd/toegestaan, dus ook geen voorbehoud ter zake van toekomstige ontwikkelingen. U voegt tevens een verklaring toe waarin u aangeeft akkoord te gaan met de onderhavige aanbestedingsprocedure en verklaart tevens dat alle vragen en door u verstrekte verklaringen naar waarheid zijn beantwoord en dat de Inschrijving volledig is. Hiervoor gebruikt u bijlage Terugtrekking De Inschrijvers kunnen hun Inschrijving terugtrekken tot de datum en het tijdstip waarop de Inschrijvingen uiterlijk moeten zijn ingediend (30 mei 2013). Terugtrekking van de Inschrijving dient tijdig te geschieden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring die rechtsgeldig ondertekend is Rechtsgeldige ondertekening Onder rechtsgeldige ondertekening wordt bedoeld dat de Inschrijving en alle volgens het Bestek gevraagde en noodzakelijke bijbehorende documenten en verklaringen moeten worden ondertekend door het hoogste management van de onderneming van de Inschrijver (bij een BV/NV: de statutair bestuurder(s)). Deze natuurlijke persoon/personen moet/moeten (tezamen) bevoegd zijn om de Inschrijver rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Om de vertegenwoordigingsbevoegdheid te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk dat er bij de Inschrijving een recent (maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de uiterste inschrijftermijn) uittreksel wordt gevoegd uit het handelsregister SVHW Aanbestedingsdocument Printservices v van 85

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR

BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR BIJLAGENBOEK BIJ: OPENBARE AANBESTEDING MEUBILAIR EUROPESE OPENBARE AANBESTEDING MEUBILIAR Datum 26 september 2014 Kenmerk Bijlagenboek Betreft Versie Deltion-meubilair-2014 Definitief Pagina 1 van 11

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord

Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord Aanbestedingsvoorwaarden voor: GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV Brabant Midden-West-Noord Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in TenderNed of de (raam)overeenkomst,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap

Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Bijlagen 1 A. tm H. Bij bestek en verzoek om offertes Uitvoerende werkzaamheden Het Energie Gezelschap Verbetering energielabel van woningen van particuliere eigenaren in Eindhoven in het kader van de

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER

CONSERVEREN VAN STAALWERK TBV DOKDEUR DOK VI, SCHEPENLIFT EN LOOPBRUGGEN EN MEERPALEN STEIGER 20 T/M23 OP DE NIEUWE HAVEN TE DEN HELDER Uitnodiging tot Inschrijving Onderhoud dokdeur, schepenlift c.a Status: definitief Versienummer: 0.1 Ministerie van Defensie Divisie Vastgoed & Beveiliging Afdeling Verwerving Sectie Aanbesteden Datum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight

Algemene voorwaarden van StudyRight. KvK-nummer: Algemene Voorwaarden - StudyRight Algemene Voorwaarden - StudyRight Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 - De prijzen en tarieven Artikel 6 - Betaling

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor de deelnemer

Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor de deelnemer Duits Verkeersbureau Haaksbergweg 51 1101 BR Amsterdam Amsterdam, 6 oktober 2014 Openbare aanbesteding in Nederland (conform 3 (1), art. 3 van het Duitse aanbestedingsreglement VOL/A) - exemplaar voor

Nadere informatie

Overeenkomst

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als:

Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Omschrijving Toevoegen als: Checklist (bijlage 1 bij ) Uw aanmelding bevat alle gevraagde bijlagen en documenten en is als volgt opgebouwd: Checklist Omschrijving Toevoegen als: Checklist (kan direct dienen als inhoudsopgave bij

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) HTM Personenvervoer N.V. p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Andre

Nadere informatie

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond

Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond Marktconsultatie aanbesteding openbaar vervoer Haarlem-IJmond 2016-2025 Opgesteld door: A.M.M. Weijers Vastgesteld door: R. Postma, Directie Beleid, sector Verkeer en Vervoer Referentie: PNH 264871 Datum:

Nadere informatie

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten)

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: (Vaktijdschriften) Hoofdcategorieën: (Fotografische en aanvullende diensten) 17/12/2012 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ME-EU-15-14 Partijen: Perceel 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Productgroep: I. de publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Leiden (Leids Universitair Medisch Centrum), gevestigd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Metro, Stationsplein 7, 1012 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst Contractnummer:

Concept Raamovereenkomst Contractnummer: Concept Raamovereenkomst Contractnummer: 201600265.015.001 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het ministerie van

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe

Aanbestedingsdocument. Gemeente Midden-Drenthe Aanbestedingsdocument Gemeente Midden-Drenthe Onderwerp: Aanbesteding onkruidbeheer op verharding gemeente Midden-Drenthe 2016-2017 Aanbestedingsnummer: 613732 Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer 1 Instructie: teksten die cursief zijn gedrukt zijn optioneel (Datum: 28 oktober 2011) Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2011 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad: Herbouw MOB-complex Erp

Aanbestedingsleidraad: Herbouw MOB-complex Erp Programma van eisen EU aanbesteding Versie 4, 10 mei 2010 Aanbestedingsleidraad: Herbouw MOB-complex Erp BIZOB-2012-CV-VG-001 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Korte omschrijving van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

Voorbeeld van een request for proposal

Voorbeeld van een request for proposal pag.: 1 van 8 Voorbeeld van een request for proposal (1) Algemene informatie (1.1) Gebruik van de request for proposal (RFP) De voor u liggende offerteaanvraag bevat informatie over de aanbesteding volgens

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen

Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden Bijlage bij de aankondiging, (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Aanbestedingsleidraad Groene Rivier Pannerden (Afdeling VI.3) Nadere inlichtingen Versie definitief Datum 12 maart 2013 Status Definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Groene Rivier Pannerden

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flextender B.V.

Algemene voorwaarden Flextender B.V. Algemene voorwaarden Flextender B.V. Noordersingel 20-S, Eemnes Rick Groot V.01.17 Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden

Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl. Algemene voorwaarden Ahon Enschede Postbus 6126 7503 GC Enschede Telefoon 053 4368558 Mobiel 06 12991360 E-mail info@ahon.nl Website www.ahon.nl Algemene voorwaarden Artikel 01 Ahon Enschede, nadien zich noemend, Ahon, voert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften

Invulsjabloon Bijlagen A t/m I. Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften Invulsjabloon Bijlagen A t/m I Europese aanbesteding voor de levering en bijbehorende dienstverlening Wmo Trapliften t.b.v. de Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek (isgv) 3 oktober 2012 Deelnemende

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Administratieve bijlage:

Administratieve bijlage: EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE Institute for Reference Materials and Measurements (Geel) Resource Management Administratieve bijlage: Renovatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning

Nadere informatie