Inhoudsopgave. 1 Voorwoord Algemene beschrijving van het archief Identificatie Geschiedenis van de archiefvormer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave. 1 Voorwoord Algemene beschrijving van het archief Identificatie Geschiedenis van de archiefvormer Inleiding De zelfstandige archiefvormer Baardegem De Franse periode De Hollandse periode Het onafhankelijke België De fusie Geschiedenis van het archief De Verwerving Inhoud en structuur Bereik en inhoud Bereik Inhoud Hiaten en selecties Hiaten Selecties en schonen Aangroei en de-archivering Ordening: verantwoording van de inventaris Raadpleging en gebruik Voorwaarden voor raadpleging Openbaarheid Voorwaarden tot reproductie Taal Fysieke kenmerken en technische vereisten Toegangen Toelichting bij gebruik Nummering Datering Registers Grootboeken en rekeningen Verwant materiaal

2 2.7.1 Documenten met een verwante inhoud Literatuur Beschrijvingsbeheer Bijlagen Bijlage 1: Lijst van Burgemeesters Bijlage 2: Lijst van Secretarissen Bijlage 3: Lijst van de gemeenteontvangers en de gewestelijke ontvangers Bijlage 4: Lijst van de Veldwachters Bijlage 5: Fragment uit het register van de notulen van de gemeenteraad zitting van 26 februari Bijlage 6: Concordantietabel inventaris W. Buntinx Bijlage 7: klacht arrondissementscommissaris in verband met de notulen Bijlage 8: Lijst van stukken die afgezonderd werden van het modern archief van de gemeente Baardegem Bijlage 9: Concordantietabellen Burgerlijke Stand Geboorteregisters Huwelijksregisters Overlijdensregisters Bijlage 10: Concordantietabel Bevolking Bijlage 11: Concordantietabel registers van de notulen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen Bijlage 12: Concordantietabel databank kaarten en plannen Bibliografie Archiefschema Inventaris

3 1 VOORWOORD Deze publicatie is de herwerkte versie van de eindverhandeling Inventaris van het modern archief van de gemeente Baardegem ( ). : Een comparatief onderzoek naar classificatiestelsels: het decasepelstelsel en de NDC. De inventaris was het eindresultaat van mijn opleiding archivistiek. Ik nam de opdracht aan om in het stadsarchief van Aalst het moderne gemeentearchief van Baardegem te beschrijven en te inventariseren. Het geheel was ruimer dan een inventaris op zich omdat er verschillende onderzoeksvragen in de eindverhandeling werden verwerkt. In de eerste plaats onderzocht ik bondig op welke manier de fusieproblematiek in Baardegem werd ervaren. Daarnaast heb ik bij de uiteenzetting over de geschiedenis van de archiefvormer aandacht geschonken aan de internationale en nationale ontwikkelingen op politiek vlak omdat deze ontwikkelingen voor Baardegem ingrijpend waren. Het tweede onderzoekspunt betreft een archivistisch vraagstuk met name de vergelijking van twee classificatiesystemen en wat de toepassing van deze beide systemen als gevolg heeft voor een archiefbestand. In deze bewerking van de inventaris werd het onderdeel over de classificatiesystemen en enkele bijlagen geschrapt. Bovendien werden een drietal stukken die na het vervolledigen van de eindverhandeling opgedoken waren toegevoegd aan de inventaris. Carolien De Neef 3

4 2 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF. 2.1 IDENTIFICATIE. Referentie : BE SAA, MGA Baardegem Naam : Archief van de gemeente Baardegem Datering : Beschrijvingsniveau : Archiefbestanddeel Omvang : 2796 nummers, 25 meter 2.2 GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER INLEIDING. Het opzet van dit hoofdstuk is een bondige schets van de geschiedenis van de archiefvormer Baardegem. De term archiefvormer is bijzonder belangrijk omdat het onmiddellijk een groot deel van de geschiedenis van de locatie Baardegem uitsluit. Met archiefvormer wordt immers bedoeld: Persoon, groep of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft 1. In deze definitie speelt de zelfstandigheid van de archiefvormer of liever de afhankelijkheid een grote rol om de geschiedenis van Baardegem tijdens het ancien regime niet te vermelden. Tijdens het ancien regime behoorde Baardegem tot het hertogdom Brabant, meer bepaald tot het Land van Asse. Baardegem had dus geen zelfstandige administratie, de bevolking werd bestuurd door de meier en de schepenen van Asse. De administratieve en gerechtelijke functies konden worden uitgeoefend door inwoners uit de dorpen in het Land van Asse, zij werden aangesteld door de hertog. Baardegem was dus sterk verbonden met Brabant en zijn omliggende dorpen. Het jaar 1795 was een cesuur voor heel wat gebieden in de huidige Benelux. De Franse legers zegevierden na de beslissende slag bij Fleurus (26 juni 1794) en veroverden de Oostenrijkse Nederlanden waartoe het hertogdom Brabant behoorde. De zuidelijke Nederlanden moesten zwaar boeten voor de nederlagen die de Franse legers hadden geleden bij eerdere veroveringspogingen en werden beschouwd als veroverd gebied 2. Onze contreien werden bij de Franse Republiek aangehecht door het annexatiedecreet van de Conventie uitgevaardigd op 1 oktober 1795 (9 vendémiaire IV). De scheiding tussen 1 DEN TEULING (A.J.M.). Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen. s-gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2007, lemma BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (eds.). Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, HB uitgevers, 2003, p

5 archieven uit het ancien regime en moderne archieven wordt vanuit historisch oogpunt in 1795 geplaatst omwille van dit decreet. In de periode tussen de verovering en de uitvaardiging van het decreet handhaafden de overwinnaars grotendeels de bestaande structuren 3. De Belgische gewesten werden eerst opgedeeld in 8 arrondissementen volgens de structuren van het ancien regime 4. Volgens Sven Vrielinck kunnen de arrondissementen vanuit territoriaal opzicht niet als de voorlopers van de departementen worden beschouwd. Hij stelt dat de oude structuren pas werden doorbroken na de annexatie bij Frankrijk 5. Het inlijvingsdecreet had voor Baardegem meer gevolgen dan voor de meeste steden en gemeenten. Onze gewesten werden volgens het decreet verdeeld in 9 departementen 6. Het Comité de Salut Public zou volgens Sven Vrielinck verantwoordelijk zijn voor de afbakening en de samenstelling van de departementen, maar omdat hun beslissing pas later werd uitgevaardigd (6 oktober 1975) dan het inlijvingsdecreet, geldt dit laatste als het eigenlijke oprichtingsbesluit van de 9 departementen. Charles-Lambert Doutrepont werd ingeschakeld om de indeling tot een goed einde te brengen. Hoewel hij zijn werk baseerde op cartografisch materiaal waaronder de Carte de Ferraris, slopen er heel wat fouten in zijn werk 7. Over deze onvolkomenheden werd er al heel wat neergepend: Sven Vrielinck wijdt deze fouten juist aan de keuze van zijn bronnenmateriaal 8. Jan Lindemans sluit hierbij aan, maar drukt het veel sterker uit: Die willekeurige grensveranderingen, die op geen enkele noodwendigheid steunden, een vrucht van veeleer van grove onwetendheid ( en van de slechte kaarten uit de 17 de en 18 de eeuw), werden naderhand behouden door alle opvolgende besturen 9. Jaak Ockeley nuanceert deze stelling. Ze valt volgens hem moeilijk te handhaven omdat er wel goede kaarten voorhanden waren met name de kaarten van Ferraris en Fricx 10. Het belang van deze discussie voor de geschiedenis van Baardegem uit zich in de verkeerde indeling van het dorp bij het Scheldedepartement. Samen met Meldert, Buggenhout en Meerbeke werd Baardegem losgemaakt uit zijn historische context met Brabant (toen het Dijledepartement) en overgeheveld naar het Scheldedepartement wat 3 FRANCOIS (L.). Politieke geschiedenis van de Franse Tijd en van de periode van het Verenigd Koninkrijk in: ART (J.) (ed.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente, deel 1: Nieuwste tijden: 19de en 20ste eeuw. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1993, pp Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Doornik, Namen, Henegouwen, Luik en Luxemburg. VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België ( ): bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Leuven, Universitaire pers, 2000, volume I, pp VRIELINCK (S.). Op.Cit., p Nedermaas, Dijle, Jemappes, Leie, Ourthe, Samber en Maas, Schelde, Twee Neten en Wouden 7 VRIELINCK (S.). Op.Cit., p VRIELINCK (S.). Op.Cit., p LINDEMANS (J.). Geschiedenis der gemeente Opwijk. Brussel, Hessens, 1937, p OCKELEY (J.). Baardegem. Aalst, Genootschap voor Aalsterse geschiedenis, 1985, p

6 later Oost-Vlaanderen zal heten 11. Met de afschaffing van het hertogdom Brabant, verdween eveneens het Land van Asse en de verbondenheid met Baardegem. Daarentegen werden het Vlaamse Liedekerke, Opwijk en Teralfene opgenomen tot het Dijledepartement. De nieuwe administratieve indeling van het pas aangehechte gebied werd door de grondwet van het jaar III nog verder uitgediept. Op het allerhoogste niveau werd door deze constitutie het regime van het Directoire gevestigd. De scheiding van de machten werd ingevoerd evenals de representatieve verkiezing van twee kamers. Het tweekamerstelsel werd eveneens ingevoerd in de departementen 12. Op regionaal niveau werden de kaarten grondig door elkaar geschud en heel wat gemeenten werden volledig geparalyseerd. Steden, dorpen en gemeenten van minder dan 5000 inwoners verloren haast volledig hun autonomie en werden samen ondergebracht in de municipale kantons. De gemeenten tussen 5000 en inwoners vormden op zich een municipaal kanton 13. De municipale kantons vormden dus de kleinste onderverdeling van de Franse Republiek onder het Directoire. Volgens een lijst die opgesteld werd naar aanleiding van de volkstelling op 25 en 26 pluviose van het jaar III (13 en 14 februari 1795) telde Baardegem 839 inwoners en kon dus naar de letter van de wet niet zelfstandig functioneren 14. Baardegem werd ingedeeld bij het kanton van Lebbeke, dat opgericht werd door het besluit van 14 fructidor III (31 augustus 1795). Het kanton van Lebbeke werd echter afgeschaft en samengevoegd bij het kanton van Dendermonde bij besluit van 25 Prairial IV (13 juni 1796). Vier maanden later werd het kanton van Lebbeke opnieuw opgericht bij besluit van 17 vendémiaire V (8 oktober 1796) 15. Het kanton werd bestuurd door de municipale raad die samengesteld werd uit agents municipaux, lokale beambten en de commissaire du Directoire exécutif, een vertegenwoordiger van het centrale gezag die toezicht hield op de raad. De agents municipaux waren afkomstig uit de diverse locaties van het kanton en beschikten elk over een vervanger, de adjoint 16. Ze werden verkozen door de Assemblée Communale. Hoewel de inwoners van Baardegem zich niet zelfstandig konden besturen, hadden ze een municipale agent, Jan Antoon Plas en een adjunct, David Verbeecke. De lokaliteiten die beschikten over deze twee afgevaardigden, werden beschouwd als een gemeente. Volgens de wet werden de leden van de municipale raad om de twee jaar verkozen en kon men zich 11 OCKELEY (J.). Op. Cit., p FRANCOIS (L.). Op.Cit., p MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen in België van het einde van het ancien régime tot de gemeentewet van 1836, in: Gemeentekrediet van België, Brussel, 1986, 40 ste jrg., nr. 158, p OCKELEY (J.). Op. Cit., p VRIELINCK (S.). Op.Cit., p VRIELINCK (S.). Op.Cit., p

7 eenmaal laten herkiezen 17. De agent en zijn adjunct werden in Baardegem door de hogere overheden aangeduid om deze functie te vervullen. Net als in vele andere gemeenten probeerden Jan Antoon Plas en David Verbeecke zoveel mogelijk de wetten van de bezetters te saboteren of te omzeilen. Ze voerden bepaalde wetten bijvoorbeeld veel trager uit dan werd verlangd, zo werden de parochieregisters van Baardegem veel later ingeleverd 18. De gemeenten hadden zoals reeds gezegd zeer weinig autonomie, een deel van de ordehandhaving en het beheren van de Burgerlijke Stand waren de enige bevoegdheden die nog overbleven. Op het niveau van de gemeente werden de geboorte-, trouw,- en overlijdensakten opgesteld 19. De andere bevoegdheden zoals onderwijs, belastingen, de handhaving van de openbare orde en de uitvoering van openbare werken situeerden zich op kantonaal niveau DE ZELFSTANDIGE ARCHIEFVORMER BAARDEGEM DE FRANSE PERIODE Het Directoire kwam ten val op 18 brumaire VIII (9 november 1799). Na een staatsgreep kwam een triumviraat, het consulaat, aan de macht waarin Napoleon Bonaparte de sterkste figuur bleek te zijn. Aanvankelijk raakten deze ontwikkelingen de bevolking van de Zuidelijke Nederlanden niet, maar geleidelijk kregen burgerij, adel, de gewone bevolking en zelfs de kerk meer interesse in de veranderingen die Napoleon doorvoerde omdat ze hen ten goede kwamen 21. In het kader van de autonomie van gemeenten is voor ons de wet van 28 pluviose VIII (17 februari 1800) van doorslaggevend belang. De autonomie werd schijnbaar in elke gemeente volledig hersteld, maar in feite kwam er een sterk centralistische structuur waarbij plaatselijke belangen minder doorwegen dan de staatsbelangen. Op democratisch vlak werd er bovendien een stap achteruitgezet aangezien de bestuurders van de gemeenten niet meer werden verkozen, maar benoemd. Zowel de maire als de adjuncten werden benoemd door de Eerste Consul, in praktijk gebeurde dit door de prefect van het Scheldedepartement. Ze werden beschouwd als 17 MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p OCKELEY (J.). Op. Cit., p De huwelijksakten voor de jaren VII en VIII (22 september september 1800) dienden volgens de wet van 13 fructidor VI door de hoofdplaats van het kanton worden uitgereikt. In: VRIELINCK (S.). Op.Cit., p Deze huwelijksakten werden in Baardegem opgenomen in het huwelijksregister. 20 VRIELINCK (S.). Op.Cit., p BLOM (J.C.H) en LAMBERTS (E.) (eds.). Op.Cit., p

8 rechtstreekse ambtenaren 22. Het gemeentebestuur in Baardegem bestond uit de maire en één adjunct. Het aantal adjuncten werd bepaald door het aantal inwoners; aan gemeenten tot 2500 inwoners werd 1 adjunct toegewezen, gemeenten tussen de 2500 en 5000 inwoners kregen 2 adjuncten, zeer grote gemeenten kregen een commissaris van politie en nog extra adjuncten volgens de vastgestelde regels 23. De maire en de adjunct werden benoemd voor 5 jaar. De leden van de conseil municipal werden daarentegen benoemd voor 3 jaar door de préfet van het departement. Na verloop van tijd werden deze mandaten verlengd tot 20 jaar waarvan de helft om de tien jaar vervangen diende te worden. Het aantal leden van de gemeenteraad werd opnieuw bepaald door het bevolkingscijfer. Baardegem viel opnieuw in de laagste klasse en kreeg 10 gemeenteraadsleden toegewezen. De raad diende om de twee weken bij elkaar te komen vanaf 15 pluviose van ieder jaar 24. Domein Van Hauwermeiren werd als eerste tot de maire van Baardegem benoemd. Hij werd reeds in 1804 opgevolgd door Jan Baptist Van den Berghe. In 1808 werd er naast de gemeenteraad eveneens een nieuwe maire, Karel van Assche, aangeduid. Karel Van Assche bestuurde naast Baardegem ook Meldert en Moorsel DE HOLLANDSE PERIODE Tijdens de Hollandse periode werd de administratie opnieuw hervormd. De departementen werden omgevormd tot provincies, Baardegem behoort sindsdien tot de provincie Oost- Vlaanderen. Maar ook op lokaal vlak voerde het Hollandse bewind vernieuwingen door. Er werd in de Grondwet van 1815 een onderscheid gemaakt tussen de steden en de plattelandsbesturen. Aangezien Baardegem tot deze laatste groep behoorde, belicht ik enkel de wetten die de plattelandsgemeenten als voorwerp hadden. Volgens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 3 januari 1818 wordt de lokale administratie gevormd door de meier (mayeur), de schepenen en de gemeenteraadslede. Het aantal gemeenteraadsleden werd opnieuw vastgesteld a rato van het aantal inwoners 26. Baardegem had in 1815 slechts 757 inwoners waardoor er 6 gemeenteraadsleden mochten zetelen. De gemeenteraadsleden werden gekozen uit de voornaamste inwoners van Baardegem en de belangrijkste grondbezitters, ze bleven aan voor 6 jaar. Het was dus mogelijk dat er gemeenteraadsleden werden verkozen die niet in de gemeente woonden. De meier en schepenen dienden ten minste één keer per week samen te komen, terwijl de 22 MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, pp OCKELEY (J.). Op. Cit., pp Pasinomie: collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel, Bruylant, 1860, deel VI, p

9 gemeenteraadsleden elkaar slechts tweemaal per jaar ontmoetten 27. De meier werd benoemd door de koning, de schepenen en de gemeenteraadsleden door de Gedeputeerde Staten. De meier en schepenen hadden uitgebreide bevoegdheden omschreven in artikel 9 en 10: de dagelijkse gemeentelijke administratie, de uitvoering van de wetten van hogere overheden, de ordehandhaving, 28 Om de twee jaar werd de gemeenteraad voor één derde vernieuwd: er werden steeds 2 gemeenteraadsleden vervangen met een schepen of de meier 29. De administratie kon bijgestaan worden door een secretaris en een ontvanger. De voorwaarden om deze functie uit te voeren en de functieomschrijving werden respectievelijk weergegeven in hoofdstuk 4 en 5 van dit KB. In artikel 34 werd vastgelegd dat de secretaris toevertrouwd werd met de zorg van de archieven. Begrotingen en rekeningen kunnen ons inzicht geven sinds wanneer er een secretaris en een ontvanger werd aangesteld. In de begroting van 1819 werd er een post voorzien om de ontvanger, Ferdinand Deliser, te betalen. Ferdinand Deliser werd volgens de rekening van 1817 reeds betaald als gemeenteontvanger 30. Pas in 1822 en 1823 werd er een begrotingspost voorzien voor een gemeentesecretaris, Joannes Franciscus Plas 31. Het Koninklijk Besluit van 25 juli 1825 voor de plattelandsbesturen hervormde opnieuw de organisatie van de gemeenten. De administratie van de gemeente Baardegem werd gevormd door de burgemeester, twee assessoren en 4 gemeenteraadsleden. Grondbezitters van buiten de gemeenten konden in tegenstelling tot het KB van 1818 geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad, men diende in de gemeente zelf te wonen 32. Toch konden deze grondbezitters nog hun stempel drukken op het gemeentebestuur omdat ze volgens artikel 36 dienden gehoord te worden bij zaken waarin zij interesse hadden 33. De samenstelling van de gemeenteraad, de benoemingen van de raadsleden en de procedure die gevolgd werd, zijn duidelijk zichtbaar in de notulen van de gemeenteraad 34. Er werd steeds om de twee jaar één derde van de gemeenteraad vervangen. Bovendien wordt er duidelijk aangegeven op welke artikelen van het KB men zich baseerde 35. In Pasinomie, deel VI, p. 280, p Pasinomie, deel VI, p Pasinomie, deel VI, p SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr. 547 en Pasinomie: collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel, Bruylant, 1860, deel X, p Pasinomie, deel X, p SAA, MGA Baardegem, nr Deze verkiezing diende gehouden te worden na de voorlezing van artikels 3,4, 5 en 6 van het reglement van het plattelandsbestuur en alsmede nagegaan s Konings besluit van 8 augustus

10 bijvoorbeeld diende Willem Van Biesen af te treden, de gemeenteraad moest vervolgens twee kandidaten aanstellen (Willem Van Biesen en Joan Van Langenhove) waaruit de Gedeputeerde Staten de geschikte kandidaat koos. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad waren onder andere de goedkeuring van ordonnanties (bijvoorbeeld belastingen) en reglementen 36. De burgemeester werd aangesteld door de koning en de assessoren werden gekozen onder de gemeenteraadsleden en benoemd door de gouverneur 37. Het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en reglementen behoorden tot de voornaamste taken van de burgemeester en de assessoren. Maar ze werden eveneens belast met de ordehandhaving, het toezicht op de financiën, het beheer van het domein, het behouden van de rechten van de gemeente, brandveiligheid 38 Bovendien hielden ze toezicht op andere functionarissen of instellingen: de gemeentekas van de ontvanger diende om de drie maanden gecontroleerd te worden, ze hadden controle op de godshuizen en de instellingen van liefdadigheid 39. Karel van Assche bleef tot het besluit van het Voorlopig bewind op 8 oktober 1930 aan de macht als burgemeester. Joannes Franciscus Plas en Ferdinand Deliser bleven respectievelijk aan als secretaris en ontvanger. Pieter De Meersman en Willem Fies waren in 1827 de assessoren, Franciscus Joostens werd op de zitting van de gemeenteraad op 3 december 1829 gekozen tot één der assesoren in plaats van Willem Fies. Andere gemeenteraadsleden tijdens de Hollandse periode waren: Willem van Biesen, Lodewijk Hooft en Joan Van Langenhove 40. Op 29 april 1818 werd aan Baardegem door de Hooge Raad van Adel een wapenschild toegekend. De omschrijving van het wapen luidt: zijnde van zilver waerop een landman, houdende in deszelfs regterhand een standaart, vercierd met den Nederlandschen Leeuw en in deszelfs linkerhand drie koornairen alles in hun naturelyke kleur Pasinomie, deel X, p. 298, art Pasinomie, deel X, p. 296, art Pasinomie, deel X, pp MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr

11 HET ON AFHANKELIJKE BELGIË De politieke ontevredenheid in het zuiden van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden werd op de spits gedreven tijdens de Belgische Opstand van augustus 1830 en de septemberrevolutie van De onafhankelijkheid werd door de revolutionaire regering, het Voorlopig Bewind, uitgeroepen op 4 oktober Slechts vier dagen later vaardigde het Voorlopige Bewind reeds het decreet van 8 oktober uit, ook wel de eigenlijke bevrijdingskeure van de Belgische gemeenten genoemd 43. De gemeenteraden dienden herverkozen te worden en bovendien werd het onmogelijk om verschillende ambten met elkaar te combineren. Ondanks de regimewissel bleef de samenstelling van de gemeenteraad in Baardegem op één persoon na ongewijzigd. Burgemeester Karel Van Assche werd namelijk vervangen door voormalig schepen Franciscus Joostens. In de Hollandse periode was het immers mogelijk dat één persoon als burgemeester kon optreden in verschillende gemeenten, wat het geval was bij Karel Van Assche 44. Het ambt van secretaris en gemeenteontvanger werd nog steeds door dezelfde personen uitgeoefend 45. Op lokaal niveau bleven de wetten uit de Hollandse periode van toepassing op het gemeentebestuur gehandhaafd tot Er werden bepalingen vastgelegd in de grondwet van 1831 en enkele decreten om de gemeenten meer autonomie te schenken. Ik beperk mij tot het vermelden van het besluit van 7 november 1830 waarin wordt medegedeeld dat gemeenten opnieuw zelf rechtstreekse belastingen konden heffen. Artikel 110 van de grondwet voegde er aan toe dat alle nieuwe gemeentebelastingen dienden goedgekeurd worden door de gemeenteraad 46. Op 30 maart 1836 werd uiteindelijk na vijf jaar overleg en discussie de gemeentewet afgekondigd. Het gemeentebestuur in Baardegem bestond volgens artikels 1 tot en met 6 van deze wet uit één burgemeester, twee schepenen, vier gemeenteraadsleden, de secretaris en de gemeenteontvanger. Er werden zeven gemeenteraadsleden door het 42 VRIELINCK (S.). Op.Cit., pp MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, p Pasinomie, deel X, p. 294, art. 3 paragraaf c en OCKELEY (J.). Op. Cit., p Ockeley vergist zich hier, hij laat uitschijnen dat Petrus Xaveer Hooft reeds in 1830 tot gemeenteontvanger werd benoemd. Terwijl men pas tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 september 1831 overgaat tot het aanstellen van drie kandidaten voor gemeenteontvanger die aan de gouverneur werden voorgedragen ter vervanging van Ferdinand Deliser met name Petrus Xaveer Hooft, Petrus Van Malder en Guillelmus Van der Straeten. De eindrekening van klerk tot meester van Ferdinand Deliser werd tijdens de zitting van 9 februari 1832 besproken in de gemeenteraad. Te vinden in SAA, MGA Baardegem, nr MALVOZ (L.). De plaatselijke instellingen, pp

12 kiezerskorps verkozen, vervolgens werden onder hen de burgemeester en schepenen aangeduid die ten slotte werden benoemd door de koning 47. Aangezien het bevolkingscijfer in de periode flirtte met de kaap van 1000 inwoners, kreeg Baardegem zeker vanaf 1863 twee extra gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar. De raad werd echter om de drie jaar voor de helft vervangen waarbij er telkens twee gemeenteraadsleden en een schepen werden herkozen, de burgemeester werd telkens na de 2 de cyclus van drie jaar gekozen. Hoewel de gemeenteraad een uitgebreid palet aan bevoegdheden kreeg toegewezen, diende men ofwel het advies te vragen of de goedkeuring te verkrijgen van de Bestendige Deputatie. Enkele belangrijke bevoegdheden van de gemeenten: invoeren van belastingen en tollen, het beheer van het wegennet en het patrimonium, de begrotingen en rekeningen, opstellen van het politiereglement, de goedkeuring van de rekeningen en begrotingen van het kerkbestuur en het armenbestuur. Ze benoemen eveneens de leden van het armenbestuur en het kerkbestuur, architecten, bouwheren en aannemers, artsen en dierenartsen indien dit nodig is in het kader van de gemeentelijke belangen, de leerkrachten en ten slotte leden van de gemeentelijke administratie waaronder de secretaris en de ontvanger 48. Het college van burgemeester en schepenen werd belast met de uitvoering van de wetten en besluiten van de hogere overheden, de uitvoering van de gemeenteraadsbesluiten, het toezicht op de gemeentefinanciën, de goedkeuring van bouwvergunningen, 49. In tegenstelling tot de Koninklijke Besluiten van de Hollandse periode, waar de secretaris verantwoordelijk werd gesteld voor het archief, werd de verantwoordelijkheid nu bij het college gelegd. De secretaris werd door artikel 112 uitdrukkelijk belast met: la rédaction des procès-verbaux et de la transcription de toutes les délibérations. Il tient à cet effet deux registres sans blanc ni interligne, cotés et paraphés par le bourgmestre. Les procès-verbaux transcrit sont signés par le bourgmestre et par le secrétaire 50. Bij de uiteenzetting van de geschiedenis van het archief van Baardegem zal blijken dat artikel 112 niet altijd strikt gevolgd werd. In 1837 werd secretaris Judocus Beeckman aangesteld tijdens de vergadering van 18 februari. Na zijn vertrek in 1848 werd hij opgevolgd door Hendrik Joostens 51. Vanaf 1848 tot aan de fusie van Baardegem ging het ambt van secretaris steeds over van vader op zoon. 47 Pasinomie: collection complète des lois, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique. Brussel, Bruylant, 1860, deel XVII, pp Pasinomie, deel XVII, pp Pasinomie, deel XVII, pp Pasinomie, deel XVII, pp SAA, MGA Baardegem, nr

13 De gemeenteontvanger beheerde de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Bij de aanstelling werd er door de ontvanger een waarborg betaald zodat hij de gemeentekas niet zou plunderen. Over het betalen van deze waarborg getuigen de notulen van Baardegem van een dispuut na de aanstelling van gemeenteontvanger Guillielmus Fies 52. De gemeentewet kende in de loop van de tijd nog enkele wijzigingen waaronder de naoorlogse beslissing van 7 februari 1921 om de gemeenteraad te vernieuwen tezamen met de verkiezingen zodat deze volledig werd vernieuwd om de zes jaar in plaats van gedeeltelijk om de drie jaar. Baardegem telde tot aan de fusie nooit meer dan 2000 inwoners waardoor de gemeente zich geen extra administratieve bedienden kon veroorloven 53. De administratieve taken werden voornamelijk verdeeld tussen de burgemeester, de secretaris en de veldwachter. In het jaar 1947 trad Jozef D Hauwer op 70-jarige leeftijd af als de laatste vastbenoemde gemeenteontvanger van Baardegem. Hij werd voor een korte periode, van 28 februari tot 30 november 1947, vervangen door Henri Joostens. Henri Joostens werd echter slechts als tijdelijke gemeenteontvanger aangesteld omdat hij eveneens de functie van vervangend secretaris uitoefende. Provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen, Maurice Van den Boogaerde, besloot dat Baardegem, Erondegem, Idegem, Impe, Ophasselt, Oordegem, Sint- Lievens-Houtem en Smeerebbe-Vloerzegem bediend gingen worden door een gewestelijke ontvanger. Op 18 november 1947 zond de gouverneur zijn missive waarin hij besloot dat vanaf december 1947 de gemeente diende samen te werken met gewestelijke ontvanger Emiel Muylaert. Vóór 1969 werden Baardegem, Herdersem, Meldert en Moorsel (de Faluintjesgemeenten) en de commissies van openbare onderstand beheerd door dezelfde gewestelijke ontvanger, het is echter onzeker of deze toestand vanaf 1947 geldt. Sinds 1969 werd Meldert ingedeeld bij Iddergem en Welle 54. In bijlage 1 tot en met 4 werden verscheidene lijsten opgenomen met de burgemeesters, secretarissen, gemeenteontvangers en veldwachters van de gemeente SAA, MGA Baardegem, nr. 10 van 23 mei 1835 tot 10 december Tijdens WOII tot 1947 werden er een bevoorradingsbediende (Germaine Joostens), een landbouwbediende ( Karel Moortgat) en een bediende voor het rantsoen (Frans Putteman) aangesteld in SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr. 186; 55 De schepenen en gemeenteraadsleden die zetelden tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn terug te vinden in OCKELEY (J.). Op. Cit., pp , 94, De samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 1946, 1952, 1958, 1964 en 1970 kan u aantreffen in de jaarverslagen ( ), SAA, MGA Baardegem, nrs

14 DE FUSIE ALGEMEEN KADER De samenvoeging van gemeenten nam aanvang sinds de overheersing van de Fransen. Baardegem maakte zoals reeds gezegd deel uit van de kantonnale municipaliteiten Lebbeke en Dendermonde naar aanleiding van de grondwet van 5 fructidor jaar III (22 augustus 1795). De kantonnale municipaliteiten mogen echter niet als fusiegemeenten aanzien worden aangezien de entiteiten die er deel van uitmaakten als gemeenten werden beschouwd. Er is enkel sprake van een fusie van functies aangezien de gemeenten geen eigen administratie hadden. Deze fusie werd voor Baardegem ongedaan gemaakt dankzij de wet van 28 pluviose jaar VIII, toch werden sommige gemeenten bij elkaar gevoegd. Dit proces zette zich versterkt door tijdens de Hollandse periode, maar werd afgeremd vanaf de Belgische onafhankelijkheid toen het aantal gemeenten opnieuw steeg 56. Hoewel er vanaf het interbellum initiatieven waren om het aantal gemeenten systematisch te verminderen door middel van samenvoegingen, bracht de totstandkoming van de Eenheidswet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel van 14 februari 1961 verschillende fusiegolven op gang. De koning kreeg door middel van deze wet de bevoegdheid om via Koninklijke Besluiten verschillende gemeenten samen te voegen 57. De eerste twee reeksen van fusies ( en ) bespreek ik niet omdat ze niet van toepassing zijn op Baardegem 58. Op 16 augustus 1971 maakte La Libre Belgique het werkdocument van het ministerie van Binnenlandse Zaken het plan bekend om de Belgische gemeenten te hergroeperen. Het Plan Costard beoogde de samenvoeging van 2359 gemeenten naar een totaal van 582. Na enkele aanpassingen aan het oorspronkelijk plan werd op 9 september 1974 de procedure gestart met als oogmerk de volledige herstructurering van de gemeenten 59. Met het Koninklijk Besluit van 17 september 1975 en de wet van 30 december 1975 werd de knoop definitief doorgehakt: België mocht na de fusie slechts 589 gemeenten tellen VAN DE GEMEENTE BAARDEGEM NAAR GROOT-AALST. 56 MALVOZ (L.) en VERBIST (C.). Een België van 589 gemeenten. Bestuursgeografische aspecten van samenvoegingen. In: Gemeentekrediet van België, Brussel, 1976, 30 ste jrg., nr. 115, pp MALVOZ (L.). De samenvoeging van gemeenten in In: Gemeentekrediet van België, Brussel, 1970, 24 ste jrg., nr. 94, p MALVOZ (L.) en VERBIST (C.). Op. Cit., pp MALVOZ (L.). De samenvoeging, pp Uw gemeente na de samenvoeging. Brussel, Vereniging van Belgische steden en gemeenten, 1976, 112 p. 59 MALVOZ (L.) en VERBIST (C.). Op. Cit., pp

15 Op 4 juni 1973 werd voor de eerste keer melding gemaakt van de fusieproblematiek in de gemeenteraad. Naar aanleiding van diverse berichten uit de media en de partijcongressen uitte raadslid Honoré Monsieur zijn bezorgdheid over een mogelijke fusie. De burgemeester verklaarde echter dat hij door geen enkele instantie werd benaderd in verband met een mogelijke fusie 60. De bevolking werd door de burgemeester op de hoogte gebracht in januari 1974 over de fusieproblemen. Hij legde hen uit dat de gouverneur en de Bestendige Deputatie fusievoorstellen zouden formuleren die vervolgens dienden geëvalueerd te worden door de gemeenteraad. Hoewel er hier en daar nog hoop leefde dat Baardegem de fusiestorm ging overleven, beseften de gemeenteraadsleden dat het einde nabij was en er naar de best mogelijke oplossing gezocht moest worden. In het Plan Costard werd voorgesteld dat Baardegem, Meldert en Moorsel verenigd werden tot één gemeente. De overheden waren het echter niet eens met elkaar en bedachten voor de gemeenten van het huidige Groot-Aalst verschillende en uiteenlopende voorstellen. De burgemeester uitte zijn zorgen tot de fusie met Aalst omdat deze stad een grote schuldenlast had en de kleine gemeente wellicht stiefmoederlijk zou behandelen. Om dit te verkomen werd op 10 oktober 1973 een vergadering belegd op het gemeentehuis van Baardegem met de schepencolleges van Baardegem, Moorsel en Meldert en een fractie van Herdersem. Op deze vergadering kwam een motie tot stand die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 oktober Maar zowel tussen de vier gemeenten als in Baardegem zelf heerste er verdeeldheid. De inwoners van Herdersem zagen een fusie met Aalst in feite zitten omdat de fusie economische voordelen zou opleveren. Het industriepark van het Wijngaardveld zou namelijk worden uitgebreid op het grondgebied van Herdersem. De verdeeldheid in Baardegem lag in de verschillende politieke partijen. De CVP, die Baardegem bestuurde, en de BSP waren de grote voorstanders van de fusie met de andere Faluintjesgemeenten, de PVV daarentegen was meer te vinden voor de fusie met Aalst 61. Bovendien verzette raadslid Marc De Bie zich tegen elke mogelijke fusie 62. Honoré Monsieur daarentegen verdediger van de standpunten van Jong-Baardegem veegt in een motie de mening van de bestuurders van tafel en stelt de fusie met Aalst voorop. Hij was van mening dat het landelijke karakter van Baardegem meer tot uiting kon komen in een stedelijke constellatie. Hij geloofde niet in een kleine fusie omdat het gevaar bestaat dat dorpspolitieke denkbeelden het beleid zouden bepalen. Bovendien zouden de inwoners van Baardegem veel meer op Aalst georiënteerd zijn dan op de voorgestelde kerngemeente Moorsel. 60 SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr

16 De motie die werd bekomen tussen de Faluintjesgemeenten werd naar zo n 150 politieke mandatarissen en andere gezaghebbende personen gestuurd die advies moesten uitbrengen of voorstellen formuleren voor de fusies in het arrondissement Aalst. De motie werd met slechts 5 stemmen op negen goedgekeurd in de gemeenteraad van Baardegem. Er werden zes punten naar voor geschoven 63 : 1. De raad verzet zich met klem tegen de fusie met de stad Aalst. Ze stelt een fusie voor met Moorsel, Meldert en Herdersem zodat de nieuwe gemeente 3000 ha groot is en meer dan 1200 inwoners zou tellen. 2. Men kan een gezond financieel beleid voeren en de noodzakelijke sociale en nutsvoorzieningen waarborgen. 3. Men is geografisch op elkaar aangewezen en men vormt een aparte entiteit met eigen levenswijzen en gewoonten. Bovendien moeten zij beschermd worden tegen de steeds verder schrijdende verstedelijking om hun land- en tuinbouwdoeleinden te vrijwaren. 4. Indien er toch één van de vier gemeenten (lees Herdersem) tot een andere constellatie zou worden gevoegd, de overblijvende gemeenten samen te laten fusioneren. 5. De fusie kan pas van kracht zijn vanaf de volgende normale gemeenteraadsverkiezingen dus in oktober Deze motie wordt overgemaakt aan de minister van Binnenlandse Zaken, de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de arrondissementscommissaris van Aalst. De minister van Binnenlandse Zaken maakte in zijn missive van 2 december 1974 zijn voorkeuren bekend in verband met de fusies in de provincie Oost-Vlaanderen. Voor Baardegem gaat zijn voorkeur uit naar de fusie met Moorsel, Meldert en Herdersem, de fusiegemeente zou Moorsel heten. Er werden echter ook twee varianten voorgesteld 64 : 1. Aalst: Aalst, Baardegem, Denderleeuw, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Iddergem, Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken en Welle 2. Aalst: Aalst, Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel, Nieuwerkerken Bij het vernemen van deze opties ontstond er in Baardegem grote onrust over de twee mogelijke varianten die een fusie met Aalst op de voorgrond schoven. De gemeenteraad keurde een nieuwe motie goed waarin hun eisen harder geformuleerd werden 65. Bovendien 63 SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr De motie werd opgenomen in bijlage 5. 16

17 stelden ze voor om een andere naam aan te nemen in plaats van de naam van één van de toenmalige gemeentenamen. Ze opteerden om na de fusie van de Faluintjesgemeenten als Affligem of Ten Rozen omgedoopt te worden. De gemeenteraad van Aalst speelde wellicht ook een grote rol in de uiteindelijke fusie. Op de vergadering van 6 maart 1975 spreken zij zich openlijk uit over een landelijke fusie met de Faluintjesgemeenten naast de fusie met Erembodegem, Gijzegem, Hofstade en Nieuwerkerken 66. Toch trachtte de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen het landelijke karakter van de vier Faluintjesgemeenten, Gijzegem en Hofstade te bewaren door deze te laten fusioneren in twee landelijke kernen met name enerzijds Baardegem, Moorsel en Meldert onder de naam Moorsel anderzijds Gijzegem, Herdersem en Hofstade onder de naam Hofstade 67. Uiteindelijk werd er in het Koninklijk Besluit van 15 september 1975 en de wet van 30 december 1975 gekozen voor de reeds vermelde tweede variant van de Minister van Binnenlandse Zaken. Het grondgebied van Baardegem werd volledig opgenomen in de nieuwe fusiegemeente Aalst. Aalst bereidde zich grondig voor op de fusie ondermeer door een werkbezoek aan de stad Brugge, een fusiegemeente sinds 1970 en een studiereis naar Zaanstad in Nederland 68. Tijdens de inventarisatieperiode (begin 1976) trachtte men samen met de 8 andere gemeenten na te gaan hoe alles op dat moment geregeld werd. De uitkomst was het lijvige document, de fusie-inventaris, waarin volgens de classificatie van de VBSG alle activiteiten en taken van de verschillende gemeenten werd opgelijst 69. Dankzij dit document had men zicht op het aantal personeelsleden, de manier van inventariseren en classificeren, de openbare werken, de economische en sociale toestand, het onderwijs, van iedere gemeente. Henri Joostens, secretaris, was de enige persoon uit Baardegem die echt werd betrokken bij deze procedure. Hij maakte deel uit van één van acht ambtelijke werkgroepen 66 ARNOUTS (L.). Inventarisatie van het Gemeentearchief van Erembodegem: De impact van de fusie van gemeenten op de archiefvorming - Voorlopige deelinventaris van het archief gevormd door en onder toezicht van de secretaris en door de ontvanger, Brussel, VUB, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1991, deel I, p De circulaire van 21 maart 1975 van de provinciegouverneur wordt bewaard in SAA, MGA Baardegem, nr ARNOUTS (L.). Inventarisatie, p. 32 en SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr. 99 (furie-inventaris), vragenlijsten en procedures van de inventarisatieperiode te vinden in SAA, MGA Baardegem, nr. 99. Voor meer informatie over de fusieoperatie: ARNOUTS (L.). Inventarisatie, pp en ARNOUTS (L.). Een klein archief in de fusie van gemeenten. In: BAERTEN (S.), SCHEELINGS (F.) en VERHELST (J.) (eds.). Archiefinitiatie(f). Archiefproblemen en Oplossingen. III. Brussel, Vubpress, 1993, pp

18 die bepaalde problemen zoals personeel dienden op te lossen. Hij was plaatsvervangend voorzitter van werkgroep V voor culturele zaken. Vanaf de start van de werkgroepen spraken de Faluintjesgemeenten over hun overlijden, onderling maakten ze de afspraak om eendrachtig te zijn en op te komen voor hun rechten. Baardegem sloot zich niet enkel aan bij dit lokaal verzetsinitiatief, maar ook bij het antifusiecomité van Oost-Vlaanderen en het Nationaal Front voor Gemeentelijke Democratie 70. Bepaalde beroepsorganisaties zoals de Nationale Federatie der Gemeentesecretarissen van België maakten zich terecht ook zorgen over de toekomst van hun leden. Wat zou er immers gebeuren met de secretarissen van de gemeenten die werden afgeschaft? Het protest mocht echter niet baten. Op 31 december 1976 kwam de gemeenteraad voor de laatste keer samen. De oppositieleden brachten hun dank uit voor de goede samenwerking. Ondanks het protest dat raadslid Marc De Bie uitte, geloofde hij dat Baardegem niet volledig zou sterven, maar zou verder leven in zijn inwoners. Tevens beloofde Henri Joostens de belangen van Baardegem blijven te verdedigen. Aan de pastoor werd ten slotte gevraagd om vanaf 23u 45 tot 24u de klokken te luiden als teken van afscheid van hun geliefde gemeente GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF. Aangezien er enkele belangrijke documenten ontbreken zoals de registers van de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen, is het noodzakelijk om na te gaan wanneer deze stukken verdwenen kunnen zijn. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over de verschillende bewaarplaatsen van het gemeentearchief in de 19 de eeuw. Gezien de kleinschaligheid van de gemeente is het niet ondenkbaar dat men delen van het gemeentearchief bewaarde bij de gemeentefunctionarissen thuis (burgemeesters, schepenen, ontvangers, secretarissen). In de inventaris van 1891 staat bijvoorbeeld te lezen dat er rollen, kohieren en een register bewaard werden bij de ontvanger thuis. Uit getuigenissen blijkt dat er een bijzonder gemoedelijke sfeer bestond in Baardegem, inwoners konden bijvoorbeeld ook na de openingsuren terecht aan huis bij gemeentesecretaris voor identiteitskaarten, paspoorten, Het gevaar bestaat vanzelfsprekend dat bepaalde stukken verloren kunnen gaan of dat men de stukken vergeet bij de rest van het archief te voegen. Of deze gemoedelijke sfeer wel degelijk een impact heeft gehad op de archiefvorming in Baardegem is echter onduidelijk. Vanaf de Tweede Wereldoorlog krijgen we daarentegen een beter zicht op de bewaarplaats van het archief. 70 SAA, MGA Baardegem, nr. 21 en SAA, MGA Baardegem, nr SAA, MGA Baardegem, nr

19 De oudste bewaarde inventaris dateert van 1891 en werd aangevuld in Volgens deze inventaris zouden er twee oudere inventarissen hebben bestaan die opgesteld werden op 31 december 1830 en 24 februari Van deze inventarissen ontbreekt echter elk spoor. Op 8 augustus 1882 kreeg secretaris Petrus Joostens bezoek van een delegatie van het Rijksarchief te Gent voor een inspectie van het gemeentearchief. In het inspectieverslag verklaarde de secretaris thans dat er in het verleden geen inventarissen opgesteld werden. De archieven werden bewaard in het secretariaat dat toen gevestigd was op de benedenverdieping van een herberg. De secretaris, die trouwens brouwer was, was de eigenaar van de herberg en liet het lokaal gratis door de gemeente gebruiken. Het archief bestond toen al uit vier kasten met bibliotheek die echter voor het grotendeel toebehoorde aan de familie Joostens. Het archief werd ingedeeld in verschillende categorieën die we nog kunnen zien in de inventaris van Tijdens de inspectie beschikte de gemeente nog over documenten die in feite behoorden tot de schepenbank van Asse, deze werden overgedragen. De inventaris werd opgesteld in de geest van artikel 100 van de gemeentewet uit 1836 : Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt. 73 Volgens de inventaris werden de meeste stukken bewaard in een kas in het gemeentehuis. Zoals reeds vermeld, werden er financiële stukken bij de gemeenteontvanger thuis bewaard waardoor de ontvanger artikel 100 van de gemeentewet met de voeten trad. Naast modern archief werden er ook stukken opgelijst die tot het oud archief van Baardegem behoorden. Men heeft het over vier registers van geboorten, overlijden en huwelijken uit de periode Het gaat vanzelfsprekend om de parochieregisters die bovendien niet de geboortedag registreerden, maar de datum van het doopsel. Daarnaast stammen twee stukken, een kaart en een register (metingboek van Baardegem), uit het jaar De inventaris werd wellicht opgesteld als het gevolg van de circulaire van gouverneur R. De Kerchove van 14 september Hij vraagt om niet alleen oude gemeentearchieven op te nemen in de inventarissen, maar ook aandacht te hebben voor de hedendaagse archieven. Bovendien formuleerde hij de eis dat iedere inventaris zou moeten bestaan uit twee delen bestemd voor enerzijds het oude archief, 72 SAA, MGA Baardegem, nr Pasinomie, deel XVII, p Deze stukken bevinden zich in het Stadsarchief van Aalst en zijn te raadplegen via de nummers te vinden in de databank van kaarten en plannen op de website van het archief: [geraadpleegd op 10 januari 2010]. 75 Bestuurlijk memoriaal van Oost-Vlaanderen: Vertoog van den bestuurlijken toestand der Provincie. Gent, 1888, deel 144, pp

20 anderzijds voor het hedendaagse archief. De inventaris voldeed echter niet aan deze norm. Gezien het bijzonder kleine aantal oude archiefstukken werd het onderscheid tussen oud en hedendaags archief niet gehanteerd, maar opteerde men deze stukken op te nemen in de rubrieken Registers van den Burgerlijken Stand en Kadaster. Van de stukken die opgelijst werden, bleef er ongeveer 65% bewaard. De raming kan niet exact worden bepaald omdat het in de eerste plaats moeilijk is om bepaalde stukken te identificeren zoals de stukken van het kadaster, de financiële stukken, Bovendien werden er ook zaken opgenomen die niet tot het archief behoorden zoals het houten afschutsel dat nodig was bij de verkiezingen, meubels, een meter,... In de tweede plaats bevat het archief enkele stukken van de periode die niet werden opgenomen in de inventaris van Desondanks zijn er heel wat bescheiden die verloren gingen zoals de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Daarenboven bevat het register inhoudende de déliberatiën des Gemeenteraad en Schepenkollégie van geen notulen van het college. De inhoud in verband met het college beperkt zich tot het voorleggen van de jaarverslagen aan de gemeenteraad. De stukken met betrekking tot de burgerwacht zijn allemaal verloren gegaan. In de inventaris van 1974 is het echter onmogelijk na te gaan of deze stukken toen nog bewaard werden. We weten daarentegen wel dat men de stukken minstens twee keer heeft moeten verhuizen en dat de oudere stukken van het modern archief niet altijd even goed bijgehouden werden. De secretaris die de inventaris opstelde van 1891 maakte echter eveneens fouten tegen het herkomstbeginsel 76. Verschillende bescheiden die immers tot stand waren gekomen door andere archiefvormers (de kerkfabriek en bureel van weldadigheid) werden opgenomen in de inventaris van het gemeentearchief. Het gaat ondermeer over de briefwisseling en beraadslagingen. Tijdens het interbellum werd door de provinciale architect een plan opgevat om een nieuwe bergplaats te ontwerpen voor het gemeentearchief. De bergplaats werd voorzien onder de trap van de gemeenteschool en diende onverwoestbaar te zijn in tijden van onheil. De bergplaats zou onder de begane grond komen en bestaan uit dichte betonnen bakken en zou worden afgesloten met een betonplaat. Het is echter onduidelijk of deze bergplaats er effectief gekomen is, wellicht niet. 76 Het herkomstbeginsel omvat twee andere principes met name het bestemmingsbeginsel en het structuurbeginsel. Het bestemmingsbeginsel is het beginsel dat ieder archiefstuk deel uitmaakt van het archief waarin het bij ontvangst of opmaken is opgenomen. (DEN TEULING (A.J.M.). Op. Cit., lemma 21) Het structuurbeginsel is het beginsel, dat een archief een geheel is met een structuur, bepaald door de archiefvorming. (DEN TEULING (A.J.M.). Op. Cit., lemma 22.) 20

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD De beginnende zoeker heeft na de aanvankelijke drempelvrees voor de archieven al gauw de methode te pakken om de eerste gegevens te verzamelen

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

De Tweede Wereldoorlog en de Belgische beurzen Hans Willems, Frans Buelens i

De Tweede Wereldoorlog en de Belgische beurzen Hans Willems, Frans Buelens i De Tweede Wereldoorlog en de Belgische beurzen Hans Willems, Frans Buelens i Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten in België de Beurs van Brussel en de Beurs van Antwerpen onder de Duitse bezetting gewoon

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD

DEEL 2 DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE NATIONALE VROUWENRAAD 1 sur 93 25/07/2007 19:38 Vrouwen en Ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen. De Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) van de Nationale Vrouwenraad (1979-1993). (Daniëlle De Vooght) home lijst scripties

Nadere informatie

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol

Subtitel Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Kredietcrisis en financiële regelgeving Prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol Titel Subtitel De opleiding Titel Kredietcrisis van de en gemeentejurist financiële regelgeving Subtitel Prof. mr. drs.

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28

Inhoud. Voorwoord 4. Inleiding 6. Het Nederlandse Bestuursstelsel 16. Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 6 Het Nederlandse Bestuursstelsel 16 Politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen bestuurslagen 28 Burgerparticipatie in Nederland 36 Het bestuursstelsel in Denemarken 42 Politiek-bestuurlijke

Nadere informatie

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon

Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon Hete adem en koude kermis. De werkomstandigheden van de ambtenaren van de secretarie van staat van Lode wijk Napoleon J. ROELEVINK In 1806 betrok de kamerbewaarder van de secretarie van staat, de heer

Nadere informatie

BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990)

BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990) Historische Oefening Nieuwste Tijd Nieuwe Sociale Bewegingen in Vlaanderen (Bart Latré) BOND BETER LEEFMILIEU ALS NIEUWE SOCIALE BEWEGING (1971-1990) Kristof Vets 2 e Bachelor Geschiedenis KULeuven Academiejaar

Nadere informatie

Inleiding inventaris NV BBDS.

Inleiding inventaris NV BBDS. Inleiding inventaris NV BBDS. Verantwoording archiefschema en inventarisering. De inventarisatie van het bedrijfsarchief van de NV Bonneterie Bosteels De Smeth, is in twee fasen verlopen. Tijdens een eerste

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 2 Zitting 2006-2007 November 2006 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSTAFEL I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (REGLEMENT ARTIKEL 81, 1, 2, 3, 5 EN

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011-

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister (CO-AR-2011- 1/20 Aanbeveling nr 06/2012 van 2 mei 2012 Betreft: aanbeveling uit eigen beweging m.b.t. het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992

Nadere informatie

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn

Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Moeten de Brusselse gemeenten fusioneren? Ervaringen uit Antwerpen, Wenen en Berlijn Lead Piece Wouter Van Dooren & Dave Sinardet Commentaren Stefan Sottiaux Maik Martin Harald Bürger Uit het Engels vertaald

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat door het splitsen en verkopen

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten

Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Mediation in de bezwaarschriftenprocedure van gemeenten Onderzoek in opdracht van BMC naar de rol van (pre-)mediation bij de Awb-bezwaarprocedure van gemeenten Milan van Eck s1038548 Leiden, september

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door de heer André Frédéric. CRABV 52 COM 079 23/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 23 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie