INHOUD. Inleiding 3. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7. Stukken van algemene aard 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Inleiding 3. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7. Stukken van algemene aard 8"

Transcriptie

1 INHOUD Inleiding 3 Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7 Stukken van algemene aard Agenda's en notulen Opgemaakte stukken met staten van verzonden en ontvangen brieven Correspondentie Adresbestanden 12 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 13 1 Stukken betreffende de stichting Nederland Nu Als Ontwerp 1.1 Oprichting en opheffing Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak Personeel Financiën 14 Heffingen ten behoeve van derden 14 Beheer van eigendommen 14 Verantwoording van het financieel beheer 14 2 Stukken betreffende de activiteiten van de stichting NNAO 2.1 Algemeen Manifestatie Nederland in Vier scenario's en vier nationale ontwerpen 16 Algemeen 16 De drie scenario's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Zorgvuldig, Dynamisch en Kritisch 14 Het scenario van NNAO 17 De onderlinge afstemming van de vier scenario s 17 De nationale ontwerpen 1: Toetsing van de vier scenario's en nationale ontwerpen 9 Aanvullende scenario s 21 Vier regionale ontwerpen 1: Fragmenten 25 Zorgvuldig scenario 26 Dynamisch scenario 27 Kritisch scenario 28 Ontspannen scenario De tentoonstelling Nieuw Nederland te Amsterdam De tentoonstelling Nieuw Nederland te Rotterdam Catalogus 36 1

2 2.3 Momentum Verslagen Productie van het spel Een investeringsstrategie voor de jaren ' Verslagen Productie van de publicatie Manifestatie Arnhem Nijmegen in Ontwikkeling van vier scenario's voor de regio Arnhem Nijmegen Organisatie en verslaglegging Schetsweek De ontwerpen Tentoonstelling Slotmanifestatie Publiciteit 54 Documentatie Audiovisuele documentatie 56 Foto's en dia s 56 Video s Knipsels 59 Bijlage 61 Chronologische staat van studiebijeenkomsten met onderwerp en verwijzing naar inventarisnummers 61 Literatuurlijst 63 Concordans romeinse nummers naar arabische nummers en omgekeerd 64 NNAO-nummer naar aanvraagnummer 64 Aanvraagnummer naar NNAO-nummer 66 Concordans nummers diaseries 68 NNAO-nummer naar aanvraagnummer 68 Aanvraagnummer naar NNAO-nummer 68 Verantwoording van de vernietiging 70 Inleiding 70 1 Wandkaarten 70 2 Maquettes 70 3 Collages 71 4 Literatuur 71 5 Fotopanelen 71 6 Lijst van te vernietigen archiefstukken na

3 INLEIDING * Voorgeschiedenis In het begin van de jaren tachtig werd binnen het bestuur van de Stichting Architectuur Museum (SAM) gesproken over het organiseren van een tentoonstelling over de toekomstige inrichting van Nederland. In 1982 werd binnen de SAM een werkgroep ingesteld, welke in november 1983 een voorstel presenteerde onder de titel "Nederland Nu Als Ontwerp, de spelregels van de groei". Dit voorstel is in december 1983 door het bestuur van de SAM aangenomen. Vervolgens heeft de werkgroep samen met de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS) contact gelegd met onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de directeur-generaal voor de Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw. Dankzij een startsubsidie van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid kon op 19 december 1984 de stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO) opgericht worden. De stichting, die werd opgericht voor de duur van vijf jaar, kreeg als statutaire doelstelling "het organiseren van een toekomstgerichte tentoonstelling over de ruimtelijke inrichting van Nederland". Gaandeweg werd echter duidelijk dat behalve de ontwerpende en bouwende gemeenschap, ook de institutionele beleggers en het onderwijs bij het denken over de toekomstige inrichting van Nederland betrokken moesten worden. Zo ontstonden, naast de organisatie van de tentoonstelling Nieuw Nederland nog twee projecten, namelijk de ontwikkeling van een computerspel onder naam Momentum voor het onderwijs en het schrijven van een financiële analyse voor de jaren negentig, Nieuw Nederland. Proeve van een investeringsstrategie. De tentoonstelling Nieuw Nederland De stichting begon haar activiteiten met het scheppen van een toekomstbeeld, of liever, van vier toekomstbeelden van de inrichting van Nederland in het jaar Eerst werden vier verschillende scenario's geschreven, waarvan er drie in feite bewerkingen waren van reeds door de WRR ontwikkelde toekomstscenario's. Deze drie scenario's, met een achtereenvolgens confessioneel, liberaal en socialistisch karakter werden aangevuld met een vierde scenario, opgesteld door het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In elk scenario werd een beeld van het leven in het jaar 2050 opgeroepen, gebaseerd op een bepaalde, onderscheiden, 'leefstijl'. De vier scenario's werden hernoemd tot respectievelijk Zorgvuldig, Dynamisch, Kritisch en Ontspannen. Aan vier ontwerpteams werd vervolgens de opdracht verstrekt één van deze vier scenario's uit te werken tot een ontwerp van Nederland in het jaar * Voor een uitvoeriger inleiding kunt u de verschillende catalogi en publicaties raadplegen, waar uitgebreid wordt ingegaan op de voorgeschiedenis. Deze zijn in de bibliotheek van het NAi opgenomen. 3

4 Vervolgens werden de aldus ontstane toekomstvisies getoetst via twee parallelle benaderingen. Enerzijds werden de vier scenario's beoordeeld op hun consistentie en samenhang aan de hand van aanvullingen op het gebied van energievoorziening, afvalhuishouding, waterhuishouding, ontwikkelingen in het landelijk gebied (landbouw en natuur), ontwikkelingen in het stedelijk gebied (werken en wonen) en verkeer en vervoer. Anderzijds werd elk van de vier ontwerpen uitgewerkt voor een regio die als typerend werd beschouwd voor het betreffende scenario. Voor het Zorgvuldig scenario werd de regio oostelijk Noord-Brabant gekozen, voor het Dynamisch scenario het Noordzeekanaalgebied, voor het Kritisch scenario Oost-Groningen en voor het Ontspannen scenario de zeereep tussen Katwijk en Domburg. Tot slot werd binnen elk regionaal ontwerp een zevental thema's uitgewerkt. Dat waren achtereenvolgens grootstedelijke voorzieningen, landbouwgebieden, watergebieden, infrastructuur, energievoorziening, afvalstoffenbeheer en wonen. Voor elk thema werd een zgn. fragment ontworpen. Het resultaat van al deze ontwerpactiviteiten, in de vorm van tekeningen, maquettes en klankbeelden, vormde de basis van de expositie "Nieuw Nederland, onderwerp van ontwerp". Deze expositie werd op 17 september 1987 geopend in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Later is de expositie, zij het in gewijzigde vorm, ook te zien geweest in het Bouwcentrum te Rotterdam. Momentum Het computerspel Momentum moest de speler de gelegenheid bieden een eigen Nederland te ontwerpen. Opzet van het spel was dat de speler, gegeven een aantal randvoorwaarden, de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening zelf kon beïnvloeden. De speler koos één van de vier scenario's, bepaalde een gemiddelde bevolkingsaanwas en koos voor een specifiek verstedelijkingspatroon. Vervolgens werkte het programma de ontwikkeling tot 2050 uit, de speler had na elke fase van 12,5 jaar de mogelijkheid om in te grijpen. Een prototype van het spel heeft op de tentoonstelling Nieuw Nederland gedraaid. Na de tentoonstelling heeft men nog een aanzet gedaan om een onderwijsversie te ontwikkelen, maar het programma is nooit voltooid. De voorlopige versie van het programma is overgedragen aan de Technische Universiteit te Delft. Investeren in Nederland In 1986 vond een eerste overleg plaats met een aantal grote institutionele beleggers om hen bij de financiële analyse te betrekken. In november 1987 werd een studiebijeenkomst gehouden, die resulteerde in een projectbeschrijving van een te ontwikkelen investeringsstrategie. De analyse was gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en nam daarvoor als uitgangspunt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Men zocht antwoord te geven op vier vragen, i.c. de vraag naar het gewenste investeringsniveau, het perspectief dat het voorgenomen ruimtelijk beleid bood op continuïteit, de taakverdeling tussen publieke en private investeerders en tot slot de verbetering van de afstemming tussen publieke en private investeringen. 4

5 Na een periode van gedegen voorbereidingen in samenwerking met een, voor de gelegenheid in het leven geroepen, Referentiegroep Landinrichting werd eind september 1988 het startsein gegeven voor het project. Aan een aantal onderzoeksinstellingen werd opdracht verstrekt om de verschillende delen van het onderzoek te verrichten. Na onderlinge afstemming van de resultaten verscheen in april 1989 de analyse onder de titel Nieuw Nederland. Proeve van een investeringsstrategie. Nu Nijmegen en Arnhem Ontwerpen Na de afloop van de tentoonstelling Nieuw Nederland zocht het bestuur naar een mogelijkheid een vervolg te geven aan de activiteiten van de stichting. Na bestudering van een aantal opties werd besloten de toekomst van de regio Arnhem en Nijmegen te onderzoeken. Deze regio was kort daarvoor in de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening aangewezen als stedelijk knooppunt. In feite werd dezelfde aanpak gevolgd als tevoren, zij het dat de ontwerpen op regionale schaal uiteraard ontbraken. Op basis van het streekplan Midden-Gelderland en het rapport Midden-Gelderland, waard om aan te werken, ontwikkelde het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam opnieuw vier scenario's. De ontwerpactiviteiten vonden in een gecomprimeerde periode plaats, nl. van 11 tot en met 15 april 1988, de zgn. Schetsweek. De resultaten zijn aansluitend tentoongesteld in het Museum Kröller-Müller, waar deze Schetsweek ook plaats gevonden had. Opheffing De opheffing van de stichting was statutair bepaald op vijf jaar na de oprichting. Met een grote bijeenkomst in de Beurs van Berlage, op 14 december 1989, waarvoor alle betrokkenen uitgenodigd waren, heeft NNAO haar activiteiten afgesloten. Kort voor de statutaire opheffing van de stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO) zijn het archief van de stichting en de door haar verworven ontwerpen overgedragen aan de Van Eesteren - Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL-Stichting). Deze stichting heeft de 'nalatenschap' van NNAO gedurende een aantal jaren beheerd, waarna het archief op 2 juni 1998 in eeuwigdurende bruikleen is overgedragen aan het NAi. De bewerking van archief en collectie Dankzij het feit dat de EFL-Stichting de loonkosten voor haar rekening nam, kon nog voor de feitelijke overdracht van het materiaal naar de depots begonnen worden met de inventarisatie van het archief. Gezien de complexiteit van het archief is de inventarisatie toen niet direct voltooid. In de afgelopen twee jaar hebben verschillende medewerkers onderdelen van het archief nader ontsloten en het nodige redactionele werk verricht. Het zou te ver voeren hier ieders aandeel nauwkeurig te omschrijven, maar in grote trekken liggen de verhoudingen als volgt: De eerste voorlopige inventarisatie van het stichtingsarchief, voorafgaand aan het transport naar Rotterdam, is verricht door May des Tombe. 5

6 Zij heeft ook de voor vernietiging vatbare archiefstukken afgezonderd en de te bewaren archiefstukken en ingezonden ontwerpen omgepakt. In Rotterdam heeft Wink Witholt de inzendingen voor het project Arnhem-Nijmegen geïdentificeerd en beschreven. Frank van der Most heeft vervolgens alle aangetroffen tekeningen geordend en het audiovisueel materiaal beschreven. De coördinatie van de activiteiten en de eindredactie van de inventaris lag in handen van Frans Hoving. 6

7 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE INVENTARIS Ordening van het archief en de verworven ontwerpen Het stichtingsarchief bestond uit een groot aantal ordners, waarin voornamelijk onderwerpsgewijs stukken geborgen waren. Daarnaast was er een chronologische serie correspondentie. Deze indeling is zo gelaten, met dien verstande dat in het archief flink geschoond is. Alle dubbelen zijn reeds vernietigd, financiële stukken van ondergeschikt belang worden na afloop van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen eveneens vernietigd. In de bijlage is een verantwoording van de vernietiging opgenomen. De ontwerpen waren, voorzover nog aanwezig, destijds voorzien van een semistuksgewijze nummering. Werd meestal elke tekening van een uniek nummer voorzien, in een aantal gevallen is ook wel aan bij elkaar behorende tekeningen hetzelfde nummer toegekend. Deze nummers bestonden uit een combinatie van een romeins en een arabisch cijfer. Met een romeins cijfer werd aangegeven tot welke ontwerpfase, dan wel tot welke activiteit een inzending behoorde. De cijfers I, II en III duidden achtereenvolgens de ontwerpen voor Nieuw Nederland op nationale, regionale en lokale schaal aan. De ontwerpen vervaardigd in de schetsweek, die betrekking had op de regio Arnhem-Nijmegen, werden met een IV aangeduid. Vervolgens werden volgnummers vanaf 001 toegekend aan de diverse tekeningen en maquettes. In een aantal gevallen waren ook landkaarten en posters in de nummering opgenomen. Bij de inventarisatie is, omwille van de consistentie, besloten deze nummering niet te handhaven. De nieuwe nummering is projectsgewijs ingericht, alle tekeningen en objecten die betrekking hebben op een bepaald ontwerp hebben hetzelfde nummer gekregen. In de bijlagen treft u concordansen aan, waarin het verband tussen oude en nieuwe nummering en vice versa wordt weergegeven. De lijst met de oude nummers is opgenomen in het beheerdossier. De documenten in dit archief kunt u raadplegen met behulp van de aanvraagnummers, die u in deze inventaris steeds bij de beschrijvingen aantreft; Vermeld deze aanvraagnummers, mét de code NNAO, op de witte briefjes aan de balie van de NAi-studiezaal. 7

8 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Agenda's en notulen Agenda's en notulen van de vergaderingen van de werkgroep Nederland, nu als ontwerp; met bijlagen Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur; met bijlagen tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met Agenda's en notulen van de vergaderingen van het College van Adviseurs; met bijlagen tot en met tot en met Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Algemene Werkgroep NNAO; met bijlagen tot en met tot en met Opgemaakte stukken met staten van verzonden en ontvangen brieven tot en met tot en met tot en met tot en met N.B. Het betreft hier een serie originelen 8

9 1.3 Correspondentie Ingekomen brieven tot en met ; tot en met ; 9 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met ; 11 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met ; 13 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met ; 15 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum 9

10 tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met Verzonden brieven tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum 10

11 tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met

12 1.4 Adresbestanden De adresbestanden zijn op grond van de Wet Persoonsregistraties niet openbaar. Lijsten met adressen Kaartsysteem met adressen z.d

13 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 1 Stukken betreffende de stichting Nederland Nu Als Ontwerp 1.1 Oprichting en opheffing Stukken betreffende de oprichting van de stichting "Nederland, nu als ontwerp" Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak Personeel De personeelsdossiers zijn alleen in te zien na het overleggen van schriftelijke toestemming door de betrokkene. Personeelsdossiers Boer, H. de, Feekes, J Hemel, J Hout, E. van de Jong, T.M. de Koppert, E.A.W Kossmann, H.H.R Milliano, R. de Snepvangers, J.B Snoek, M.C.M Stukken betreffende de werving van stagiairs Stukken betreffende het aanvragen van ontslagvergunningen in verband met het beëindigen van de werkzaamheden

14 1.2.2 Financiën Heffingen ten behoeve van derden Stukken betreffende de aangifte en betaling van loonbelasting en premies volksverzekeringen over de jaren 1985 tot en met Stukken betreffende de afdracht van premies sociale verzekeringen over de jaren 1985 tot en met Beheer van eigendommen Stukken betreffende de huur van kantoor- en archiefruimte in de Beurs van Berlage Verantwoording van het financieel beheer Accountantsrapporten inzake de jaarrekening , (1986 in concept). 191 Grootboeken Staten met tussentijdse financiële overzichten Begrotingen Begroting voor het project Investeringsstrategie, Momentum en de manifestatie Arnhem/Nijmegen op basis van het werkplan dd Concepten

15 2 Stukken betreffende de activiteiten van de stichting NNAO 2.1 Algemeen Werkboek houdende een overzicht van de stand van zaken Werkschrift van de vierde studiebijeenkomst over het werkplan van NNAO op 10 en 11 oktober Verslag van de vierde studiebijeenkomst over het werkplan van NNAO op 10 en 11 oktober ; 223 Werkplan Concepten 251 Stukken betreffende activiteiten gericht op het onderwijs Stukken betreffende de voorbereiding van de dertiende studiebijeenkomst, het internationaal symposium over NNAO, op 22 en 23 september Verslag van de dertiende studiebijeenkomst, het internationaal symposium over NNAO, op 22 en 23 september Brochures over de activiteiten van NNAO z.d

16 2.2 Manifestatie Nederland in Vier scenario's en vier nationale ontwerpen Algemeen Staat van documenten betreffende de scenario's en ontwerpen over de periode 8 september 1985 tot en met 20 januari Kaarten aangeschaft of vervaardigd in opdracht van NNAO ter onderbouwing van de scenario's en de ontwerpen , z.d. 302 De drie scenario's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Zorgvuldig, Dynamisch en Kritisch Verslag uitgebracht door de Vakgroep Stad en Land van het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, houdende een regionale uitwerking van de drie scenario's van de WRR L. de Klerk, Toekomstverkenning als ontwerp. Een (voorlopige) regionale uitwerking van de scenario's (Amsterdam, november 1985) Samenvatting van de opzet van Toekomstverkenning als ontwerp Concept 56 Verslag uitgebracht door het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, houdende een toekomstverkenning van de ruimtelijke inrichting van Nederland in drie scenario's R. van Engelsdorp Gastelaars, L. de Klerk, M. de Knegt e.a., Politieke ruimte, drie scenario's voor de ruimtelijke inrichting van Nederland (Amsterdam, 1987) 1986, 1987 Voorlopige versie en concept. 58 Briefwisseling met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid omtrent de beschikbaarstelling aan de stichting NNAO van de in haar opdracht ontwikkelde drie scenario's

17 Het scenario van NNAO; Ontspannen Offerte van Buro MESO voor het doen van onderzoek naar het beeld van Nederland in 2050 Toekomst maken ('s-gravenhage, februari 1985) Vragenlijsten met staten van de uitslagen van de enquêtes gehouden onder de leden van de Werkgroep NNAO teneinde het vierde scenario op hoofdlijnen te bepalen Lijst van vragen van het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Buro MESO, gesteld aan de leden van de werkgroep NNAO ter bepaling van de regionale differiëntiatie binnen het vierde scenario Verslag uitgebracht door het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Buro MESO, houdende een uitwerking van het vierde scenario T.M. de Jong, Programma NNAO - scenario ('s-gravenhage, 1985) Tweede en derde concept. 63 Verslag uitgebracht door het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Buro MESO houdende de bijlagen bij de uitwerking van het vierde scenario T.M. de Jong, Programma NNAO scenario. Bijlagen ('s-gravenhage, 1986) Tabellen met gegevens omtrent deelname aan vrijetijdsactiviteiten naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad en sociale groep z.d. 303 De onderlinge afstemming van de vier scenario's Uittreksels van de vier scenario's Stukken betreffende de opdrachtverlening aan Buro MESO tot de bewerking en onderlinge afstemming van de scenario's en ontwerpen

18 Stukken betreffende de afstemming van de cijfermatige onderbouwing van de scenario's door Buro MESO Verslagen van gesprekken gehouden door Buro MESO met het CBS, de Topografische Dienst en het CPB omtrent de vervaardiging van kaarten en het toetsen van de scenario's Stukken betreffende een discussiedag van Rijkswaterstaat op 7 augustus 1986 over haar toekomstig beleid en de mogelijke bijdrage aan de activiteiten van NNAO Verslag van N. Koppert houdende een berekening van de verdeling van landelijke en stedelijke woongebieden in de vier scenario's N. Koppert, Aanvulling op de vier programma's van ruimtegebruik (z.p., 1986) Stukken betreffende de toetsing van de scenario's op de aspecten energievoorziening, milieubeheer, communicatie en transport door de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening Verslag houdende een analyse van de economische ontwikkeling volgens de vier scenario's N. Koppert, Economie in de scenario's (z.p., 1987) Verslag van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg betreffende de interpretatie van het begrip Monumentenzorg in de scenario's Het Zorgvuldig Scenario Het Kritisch Scenario

19 Kaarten waarin het grondgebruik volgens de vier scenario's is weergegeven [1987] 369 Teksten van de vier scenario's Zorgvuldig, Dynamisch, Kritisch en Ontspannen z.d. Concepten. 61 De nationale ontwerpen 1: Stukken betreffende de voorbereiding van de eerste studiebijeenkomst over "De buitenruimten van de Randstad" op 7 en 8 juni ; 181 Werkschrift van de eerste studiebijeenkomst "De buitenruimten van de Randstad" op 7 en 8 juni ; 221 Verslag van de eerste studiebijeenkomst "De buitenruimten van de Randstad" op 7 en 8 juni ; 214 Werkschrift van de tweede studiebijeenkomst "Vier ontwerpen voor Nederland in 2050, schaal 1: " op 14 en 15 februari ; 219 Verslag van de tweede studiebijeenkomst "Vier ontwerpen voor Nederland in 2050, schaal 1: " op 14 en 15 februari Stukken betreffende de opdrachtverstrekking aan de ontwerpers van de nationale ontwerpen [1986] 360 N.B. Bundel Onderhandse akten van overdracht van de nationale ontwerpen door de ontwerpteams van de vier scenario's Kopieën

20 Bundel van de geschreven toelichtingen bij de vier nationale ontwerpen Verslag door de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit Wageningen, houdende de resultaten van de toetsing van de ontwerpen aan de aanvullende scenario's voor het aspect natuurwaarden L.Y. Gelderblom en C.W. Stortenbeker Globale toetsing van de NNAO-ontwerpen (1: ) aan de hand van de aanvullende scenario's voor ontwikkeling van natuurwaarden (Wageningen, november 1986) Werkschrift van de zesde studiebijeenkomst over de afstemming van de vier ontwerpen van Nederland op de scenario's op 5 en 6 februari Verslag van de zesde studiebijeenkomst over de afstemming van de vier ontwerpen van Nederland op de scenario's op 5 en 6 februari Verslag uitgebracht door Buro MESO houdende een voorstel voor de afstemming van de vier basisscenario's, de aanvullende scenario's en de vier ontwerpen op nationaal niveau T.M. de Jong en N. Koppert, Nederland Nu Als Ontwerp. Voorstel definitieve programma's ten behoeve van de onderlinge afstemming van ontwerpen en scenario's ('s-gravenhage, 1987) Concept. 66 Zorgvuldig scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: J.Heeling, H. Bekkering, H. Lörzing Ontwerp: Nederland 298, toelichtende teksten; contacten van de diaseries:

21 Dynamisch scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: ir H. de Boer, ir. T. Koolhaas. Ontwerp: Nederland toelichtende teksten; contacten van de diaseries: 297, Kritisch scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: H. Bakker en W. Hartman Ontwerp: Nederland toelichtende teksten; contacten van de diaseries: Ontspannen scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: ir H de Boer en ir A. Hosper Ontwerp: Nederland toelichtende teksten; contacten van de diaseries: 289, Toetsing van de vier scenario's en nationale ontwerpen Aanvullende scenario's 1. Waterhuishouding Verslag door de Dienst Binnenwateren/Riza van Rijkswaterstaat houdende een uitwerking van het aspect de berging, aanvoer en vraag naar zoetwater W.J. de Lange, Waterhuishouding van Nederland in 2050 (z.p., 1986)

22 Verslag door de Dienst Binnenwateren/Riza van Rijkswaterstaat houdende een herziening van Waterhuishouding van Nederland in 2050 W.J. de Lange, Water in Nederland Anno 2050 (z.p., 1987) Verslag door de Technische Universiteit Delft houdende een uitwerking van het aspect drinkwatervoorziening [J.H. Kop], Nederland Nu Als Ontwerp. Sector drinkwatervoorziening. Visie op het jaar (z.p., z.d.) z.d. 74 Tekst voor een brochure over de Noordzee in 2050: G. Peet, Voorbij de einder, op weg naar de Noordzee in Concept 365 N.B. Niet uitgegeven 2. Energievoorziening Verslag door het Energie Studie Centrum houdende een uitwerking van het aspect energievoorziening H.H. Boswinkel, Inrichting van de energiehuishouding in 2050 t.b.v. NNAOscenario's (Petten, 1986) Concept. 77 Verslag door het Energie Studie Centrum houdende een uitwerking van het aspect energievoorziening H.H. Boswinkel, Uitwerking van de energievraag voor de vier scenario's (Petten, 1987) Afvalhuishouding Verslag houdende een uitwerking van het aspect milieuproblematiek L.A. Clarenburg, Milieuproblemen van 2050 een verwachting (z.p., 1986) Verslag betreffende de toename van de uitstoot van kooldioxide volgens de scenario's 22

23 F.B.J. Koops, Kooldioxide en klimaat (z.p., 1987) Concept Ontwikkelingen in het landelijk gebied Verslag door de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit Wageningen, houdende een uitwerking van het aspect natuurwaarden L.Y. Gelderblom en C.W. Stortenbeker Scenario's voor natuurontwikkeling in het Nederlandse landschap (Wageningen, oktober 1986) Verslag door H.R.M. Mentink, houdende een uitwerking van het aspect landbouw H.R.M. Mentink, Aanvullend scenario voor landbouw (z.p., oktober 1986) Concept. 76 Verslag houdende een uitwerking van het aspect landbouw Landbouw in vier toekomstscenario's z.d Ontwikkelingen in het stedelijk gebied Verslag door de Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Amsterdam, houdende een uitwerking van het aspect wonen J. de Haan, e.a., Wonen (Amsterdam, 1987) Verkeer en vervoer Verslag door P. Hakkesteegt houdende een uitwerking van het aspect vervoer P. Hakkesteegt, Nederland Als Ontwerp Nu Vervoer en verkeer 2050 (z.p., 1985) Verslag door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, houdende een uitwerking van het aspect transport A. de Rooij, De weg naar 2050 (Den Haag, 1986) Stukken betreffende de uitwerking van de aanvullende verkeerscenario's door Buro MESO

Nummer Toegang: NNAO. Stichting Nederland Nu Als Ontwerp / Archief

Nummer Toegang: NNAO. Stichting Nederland Nu Als Ontwerp / Archief Nummer Toegang: NNAO Stichting Nederland Nu Als Ontwerp / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NNAO Stichting Nederland Nu Als Ontwerp / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda

Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Plaatsingslijst van het archief van W. Albeda Levensjaren 1925-2014 (1946-2014) 1090 Samengesteld door B. Kraan Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief Nummer Toegang: BOSA Bos, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BOSA Bos, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) (1992)

Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.121 Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) 1971-1991 (1992) Auteur: M. Baertl Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright:

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders

Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders 1973-20001973-1985 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04332 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN ( )

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN ( ) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN (1886-2013) 7/3/2016 1 1. Inleiding Op 1 oktober 2015 sloot de schuttersgilde Sint-Sebastiaan voor haar archief een bewaargevingscontract

Nadere informatie

Archief Nederlandse Volksbeweging

Archief Nederlandse Volksbeweging Archief Nederlandse Volksbeweging 1945-1949 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00965 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Nederlandse

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart,

Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart, Nummer archiefinventaris: 2.16.67 Inventaris van het archief van de Contact- Commissaris voor de Rijnvaart, 1936-1939 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Nummer Toegang: SMED. Stichting Metropolitane Debat / Archief

Nummer Toegang: SMED. Stichting Metropolitane Debat / Archief Nummer Toegang: SMED Stichting Metropolitane Debat / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 SMED Stichting Metropolitane Debat / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750,

Inventaris van het archief van de. Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, T00468 Inventaris van het archief van de Stichting Sponsorwerving Rhenen 750, 2007-2010 (2011) E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer Rond 1258 verkreeg Rhenen stadsrechten

Nadere informatie

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft

Nummer Toegang: 849. Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, Archief Delft Nummer Toegang: 849 Inventaris van het archief van de Delftse Komedie, 1969-2007 Archief Delft 849 Delftse Komedie 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927

Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Collectie Fop Smit (Kinderdijk) 1909-1927 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03609 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Fop

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen Inventaris van het archief van de Vereniging voor Vrij Beheer van kerkelijke Goederen (1838-1889) 238 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977)

Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) (1977) Nummer Toegang: 357 Inventaris van het archief van de Delftsche vrouwelijke studenten vereeniging (1900) 1904-1976 (1977) Archief Delft 357 Delftsche Vrouwen Studenten Vereniging 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Archief Henk J. van Steenis

Archief Henk J. van Steenis Archief Henk J. van Steenis 1939-1966 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01376 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Henk J.

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: LAAN. Laan, (Dom) H. van der / Verzameling

Nummer Toegang: LAAN. Laan, (Dom) H. van der / Verzameling Nummer Toegang: LAAN Laan, (Dom) H. van der / Verzameling Het Nieuwe Instituut (c) 2000 LAAN Laan, (Dom) H. van der / Verzameling 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Stichting Eneco Tour Rhenen 2010,

Inventaris van het archief van de. Stichting Eneco Tour Rhenen 2010, T00467 Inventaris van het archief van de Stichting Eneco Tour Rhenen 2010, 2010-2012 E. Tomassen Oktober 2015 Inleiding Geschiedenis van de archiefvormer De Eneco Tour is een wielerronde die sinds 2005

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016 247 Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad 1996-2001 E. Hinders December 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Zoekgeraakte stukken... 3 inventaris...4

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State E03.98.0090. Datum uitspraak: 24 februari 2000 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: 1. de stichting "Stichting Borssele 2004+" te Borssele, 2. de stichting "Stichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum 22 september 1999 Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Agendapunt nr. 6 Commissie nr. ROB/99/062 Onderwerp Masterplan Bedrijventerrein Crailo Opsteller/telefoon

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

inventaris van de archieven van

inventaris van de archieven van code NARV inventaris van de archieven van De Nederlandse Architecten Vereniging N.A.V. ((1955)1987-1990) en De Stichting Beslechting Geschillen (1973-1990) 1955-1990? Alfred Marks Nederlands Architectuurinstituut

Nadere informatie

Instituut Film en Jeugd archief

Instituut Film en Jeugd archief 139 Instituut Film en Jeugd archief 1947-1962 1 INLEIDING De toeloop naar de bioscopen van vooral jeugd en jongeren na het einde van de oorlogsperiode was even massaal en opvallend als begrijpelijk. Die

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Nummer Toegang: BUEN. Bueno de Mesquita, A. / Archief

Nummer Toegang: BUEN. Bueno de Mesquita, A. / Archief Nummer Toegang: BUEN Bueno de Mesquita, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BUEN Bueno de Mesquita, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, ,

Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, , Nummer Toegang: 413 Inventaris van het archief van D66, afdeling Delft, 1966-1974, 1977-2002 Archief Delft 413 Democraten 66 (D66) 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996)

Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, (1996) Plaatsingslijst van het archief van de werkgroep, vanaf 1968 de Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO) te Woerden, 1966-1994 (1996) Vanaf 1966 werd door de gemeente Woerden vanuit het bureau Culturele Zaken

Nadere informatie

Collectie Suriname Comité (1940-)

Collectie Suriname Comité (1940-) Collectie Suriname Comité (1940-) 1968-19811968-1981 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01432 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Françoise van den Bosch

Archief Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0535 Archief Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief van Françoise

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN NB. De stukken, zoals beschreven in de plaatsingslijst van het archief, zijn per archief/rubriek

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997

Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997 Archief Stichting Lau Mazirel (Amsterdam) 1969-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02220 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer Toegang: EPBL. Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / Verzameling

Nummer Toegang: EPBL. Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / Verzameling Nummer Toegang: EPBL Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / Het Nieuwe Instituut (c) 2000 EPBL Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Donna Plugge Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1149 Periode: 1962-1989 Archiefvormer Parochie van de Heilige Jan de Evangelist te Buitenveldert

Nadere informatie

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Start 2 3. Selecteren 2 4. Ordenen 3 5. Beschrijven 3 6. Geschikte bestandsformaten

Nadere informatie

ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN ( )

ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN ( ) ARCHIVALIA DOM VAN DER LAAN (1904-1991) Het archief van Dom van der Laan is in het bezit van de eigenaar: het Benedictijner klooster Mamelis in Vaals. Het is daar op afspraak te raadplegen (schrijven naar

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920],

Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], Nummer archiefinventaris: 2.21.281.20 Inventaris van het archief van dr. J. Groenendaal [geboren 1920], 1949-1988 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 665 Plaatsingslijst van het archief van museum het prinsenhof,

Nummer Toegang: 665 Plaatsingslijst van het archief van museum het prinsenhof, Nummer Toegang: 665 Plaatsingslijst van het archief van museum het prinsenhof, 1934-1990 Archief Delft 665 Museum Het Prinsenhof 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie