INHOUD. Inleiding 3. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7. Stukken van algemene aard 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD. Inleiding 3. Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7. Stukken van algemene aard 8"

Transcriptie

1 INHOUD Inleiding 3 Aanwijzingen voor het gebruik van de inventaris 7 Stukken van algemene aard Agenda's en notulen Opgemaakte stukken met staten van verzonden en ontvangen brieven Correspondentie Adresbestanden 12 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 13 1 Stukken betreffende de stichting Nederland Nu Als Ontwerp 1.1 Oprichting en opheffing Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak Personeel Financiën 14 Heffingen ten behoeve van derden 14 Beheer van eigendommen 14 Verantwoording van het financieel beheer 14 2 Stukken betreffende de activiteiten van de stichting NNAO 2.1 Algemeen Manifestatie Nederland in Vier scenario's en vier nationale ontwerpen 16 Algemeen 16 De drie scenario's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Zorgvuldig, Dynamisch en Kritisch 14 Het scenario van NNAO 17 De onderlinge afstemming van de vier scenario s 17 De nationale ontwerpen 1: Toetsing van de vier scenario's en nationale ontwerpen 9 Aanvullende scenario s 21 Vier regionale ontwerpen 1: Fragmenten 25 Zorgvuldig scenario 26 Dynamisch scenario 27 Kritisch scenario 28 Ontspannen scenario De tentoonstelling Nieuw Nederland te Amsterdam De tentoonstelling Nieuw Nederland te Rotterdam Catalogus 36 1

2 2.3 Momentum Verslagen Productie van het spel Een investeringsstrategie voor de jaren ' Verslagen Productie van de publicatie Manifestatie Arnhem Nijmegen in Ontwikkeling van vier scenario's voor de regio Arnhem Nijmegen Organisatie en verslaglegging Schetsweek De ontwerpen Tentoonstelling Slotmanifestatie Publiciteit 54 Documentatie Audiovisuele documentatie 56 Foto's en dia s 56 Video s Knipsels 59 Bijlage 61 Chronologische staat van studiebijeenkomsten met onderwerp en verwijzing naar inventarisnummers 61 Literatuurlijst 63 Concordans romeinse nummers naar arabische nummers en omgekeerd 64 NNAO-nummer naar aanvraagnummer 64 Aanvraagnummer naar NNAO-nummer 66 Concordans nummers diaseries 68 NNAO-nummer naar aanvraagnummer 68 Aanvraagnummer naar NNAO-nummer 68 Verantwoording van de vernietiging 70 Inleiding 70 1 Wandkaarten 70 2 Maquettes 70 3 Collages 71 4 Literatuur 71 5 Fotopanelen 71 6 Lijst van te vernietigen archiefstukken na

3 INLEIDING * Voorgeschiedenis In het begin van de jaren tachtig werd binnen het bestuur van de Stichting Architectuur Museum (SAM) gesproken over het organiseren van een tentoonstelling over de toekomstige inrichting van Nederland. In 1982 werd binnen de SAM een werkgroep ingesteld, welke in november 1983 een voorstel presenteerde onder de titel "Nederland Nu Als Ontwerp, de spelregels van de groei". Dit voorstel is in december 1983 door het bestuur van de SAM aangenomen. Vervolgens heeft de werkgroep samen met de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS) contact gelegd met onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de directeur-generaal voor de Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw. Dankzij een startsubsidie van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid kon op 19 december 1984 de stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO) opgericht worden. De stichting, die werd opgericht voor de duur van vijf jaar, kreeg als statutaire doelstelling "het organiseren van een toekomstgerichte tentoonstelling over de ruimtelijke inrichting van Nederland". Gaandeweg werd echter duidelijk dat behalve de ontwerpende en bouwende gemeenschap, ook de institutionele beleggers en het onderwijs bij het denken over de toekomstige inrichting van Nederland betrokken moesten worden. Zo ontstonden, naast de organisatie van de tentoonstelling Nieuw Nederland nog twee projecten, namelijk de ontwikkeling van een computerspel onder naam Momentum voor het onderwijs en het schrijven van een financiële analyse voor de jaren negentig, Nieuw Nederland. Proeve van een investeringsstrategie. De tentoonstelling Nieuw Nederland De stichting begon haar activiteiten met het scheppen van een toekomstbeeld, of liever, van vier toekomstbeelden van de inrichting van Nederland in het jaar Eerst werden vier verschillende scenario's geschreven, waarvan er drie in feite bewerkingen waren van reeds door de WRR ontwikkelde toekomstscenario's. Deze drie scenario's, met een achtereenvolgens confessioneel, liberaal en socialistisch karakter werden aangevuld met een vierde scenario, opgesteld door het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In elk scenario werd een beeld van het leven in het jaar 2050 opgeroepen, gebaseerd op een bepaalde, onderscheiden, 'leefstijl'. De vier scenario's werden hernoemd tot respectievelijk Zorgvuldig, Dynamisch, Kritisch en Ontspannen. Aan vier ontwerpteams werd vervolgens de opdracht verstrekt één van deze vier scenario's uit te werken tot een ontwerp van Nederland in het jaar * Voor een uitvoeriger inleiding kunt u de verschillende catalogi en publicaties raadplegen, waar uitgebreid wordt ingegaan op de voorgeschiedenis. Deze zijn in de bibliotheek van het NAi opgenomen. 3

4 Vervolgens werden de aldus ontstane toekomstvisies getoetst via twee parallelle benaderingen. Enerzijds werden de vier scenario's beoordeeld op hun consistentie en samenhang aan de hand van aanvullingen op het gebied van energievoorziening, afvalhuishouding, waterhuishouding, ontwikkelingen in het landelijk gebied (landbouw en natuur), ontwikkelingen in het stedelijk gebied (werken en wonen) en verkeer en vervoer. Anderzijds werd elk van de vier ontwerpen uitgewerkt voor een regio die als typerend werd beschouwd voor het betreffende scenario. Voor het Zorgvuldig scenario werd de regio oostelijk Noord-Brabant gekozen, voor het Dynamisch scenario het Noordzeekanaalgebied, voor het Kritisch scenario Oost-Groningen en voor het Ontspannen scenario de zeereep tussen Katwijk en Domburg. Tot slot werd binnen elk regionaal ontwerp een zevental thema's uitgewerkt. Dat waren achtereenvolgens grootstedelijke voorzieningen, landbouwgebieden, watergebieden, infrastructuur, energievoorziening, afvalstoffenbeheer en wonen. Voor elk thema werd een zgn. fragment ontworpen. Het resultaat van al deze ontwerpactiviteiten, in de vorm van tekeningen, maquettes en klankbeelden, vormde de basis van de expositie "Nieuw Nederland, onderwerp van ontwerp". Deze expositie werd op 17 september 1987 geopend in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Later is de expositie, zij het in gewijzigde vorm, ook te zien geweest in het Bouwcentrum te Rotterdam. Momentum Het computerspel Momentum moest de speler de gelegenheid bieden een eigen Nederland te ontwerpen. Opzet van het spel was dat de speler, gegeven een aantal randvoorwaarden, de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening zelf kon beïnvloeden. De speler koos één van de vier scenario's, bepaalde een gemiddelde bevolkingsaanwas en koos voor een specifiek verstedelijkingspatroon. Vervolgens werkte het programma de ontwikkeling tot 2050 uit, de speler had na elke fase van 12,5 jaar de mogelijkheid om in te grijpen. Een prototype van het spel heeft op de tentoonstelling Nieuw Nederland gedraaid. Na de tentoonstelling heeft men nog een aanzet gedaan om een onderwijsversie te ontwikkelen, maar het programma is nooit voltooid. De voorlopige versie van het programma is overgedragen aan de Technische Universiteit te Delft. Investeren in Nederland In 1986 vond een eerste overleg plaats met een aantal grote institutionele beleggers om hen bij de financiële analyse te betrekken. In november 1987 werd een studiebijeenkomst gehouden, die resulteerde in een projectbeschrijving van een te ontwikkelen investeringsstrategie. De analyse was gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en nam daarvoor als uitgangspunt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Men zocht antwoord te geven op vier vragen, i.c. de vraag naar het gewenste investeringsniveau, het perspectief dat het voorgenomen ruimtelijk beleid bood op continuïteit, de taakverdeling tussen publieke en private investeerders en tot slot de verbetering van de afstemming tussen publieke en private investeringen. 4

5 Na een periode van gedegen voorbereidingen in samenwerking met een, voor de gelegenheid in het leven geroepen, Referentiegroep Landinrichting werd eind september 1988 het startsein gegeven voor het project. Aan een aantal onderzoeksinstellingen werd opdracht verstrekt om de verschillende delen van het onderzoek te verrichten. Na onderlinge afstemming van de resultaten verscheen in april 1989 de analyse onder de titel Nieuw Nederland. Proeve van een investeringsstrategie. Nu Nijmegen en Arnhem Ontwerpen Na de afloop van de tentoonstelling Nieuw Nederland zocht het bestuur naar een mogelijkheid een vervolg te geven aan de activiteiten van de stichting. Na bestudering van een aantal opties werd besloten de toekomst van de regio Arnhem en Nijmegen te onderzoeken. Deze regio was kort daarvoor in de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening aangewezen als stedelijk knooppunt. In feite werd dezelfde aanpak gevolgd als tevoren, zij het dat de ontwerpen op regionale schaal uiteraard ontbraken. Op basis van het streekplan Midden-Gelderland en het rapport Midden-Gelderland, waard om aan te werken, ontwikkelde het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam opnieuw vier scenario's. De ontwerpactiviteiten vonden in een gecomprimeerde periode plaats, nl. van 11 tot en met 15 april 1988, de zgn. Schetsweek. De resultaten zijn aansluitend tentoongesteld in het Museum Kröller-Müller, waar deze Schetsweek ook plaats gevonden had. Opheffing De opheffing van de stichting was statutair bepaald op vijf jaar na de oprichting. Met een grote bijeenkomst in de Beurs van Berlage, op 14 december 1989, waarvoor alle betrokkenen uitgenodigd waren, heeft NNAO haar activiteiten afgesloten. Kort voor de statutaire opheffing van de stichting Nederland Nu Als Ontwerp (NNAO) zijn het archief van de stichting en de door haar verworven ontwerpen overgedragen aan de Van Eesteren - Fluck & Van Lohuizen Stichting (EFL-Stichting). Deze stichting heeft de 'nalatenschap' van NNAO gedurende een aantal jaren beheerd, waarna het archief op 2 juni 1998 in eeuwigdurende bruikleen is overgedragen aan het NAi. De bewerking van archief en collectie Dankzij het feit dat de EFL-Stichting de loonkosten voor haar rekening nam, kon nog voor de feitelijke overdracht van het materiaal naar de depots begonnen worden met de inventarisatie van het archief. Gezien de complexiteit van het archief is de inventarisatie toen niet direct voltooid. In de afgelopen twee jaar hebben verschillende medewerkers onderdelen van het archief nader ontsloten en het nodige redactionele werk verricht. Het zou te ver voeren hier ieders aandeel nauwkeurig te omschrijven, maar in grote trekken liggen de verhoudingen als volgt: De eerste voorlopige inventarisatie van het stichtingsarchief, voorafgaand aan het transport naar Rotterdam, is verricht door May des Tombe. 5

6 Zij heeft ook de voor vernietiging vatbare archiefstukken afgezonderd en de te bewaren archiefstukken en ingezonden ontwerpen omgepakt. In Rotterdam heeft Wink Witholt de inzendingen voor het project Arnhem-Nijmegen geïdentificeerd en beschreven. Frank van der Most heeft vervolgens alle aangetroffen tekeningen geordend en het audiovisueel materiaal beschreven. De coördinatie van de activiteiten en de eindredactie van de inventaris lag in handen van Frans Hoving. 6

7 AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE INVENTARIS Ordening van het archief en de verworven ontwerpen Het stichtingsarchief bestond uit een groot aantal ordners, waarin voornamelijk onderwerpsgewijs stukken geborgen waren. Daarnaast was er een chronologische serie correspondentie. Deze indeling is zo gelaten, met dien verstande dat in het archief flink geschoond is. Alle dubbelen zijn reeds vernietigd, financiële stukken van ondergeschikt belang worden na afloop van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen eveneens vernietigd. In de bijlage is een verantwoording van de vernietiging opgenomen. De ontwerpen waren, voorzover nog aanwezig, destijds voorzien van een semistuksgewijze nummering. Werd meestal elke tekening van een uniek nummer voorzien, in een aantal gevallen is ook wel aan bij elkaar behorende tekeningen hetzelfde nummer toegekend. Deze nummers bestonden uit een combinatie van een romeins en een arabisch cijfer. Met een romeins cijfer werd aangegeven tot welke ontwerpfase, dan wel tot welke activiteit een inzending behoorde. De cijfers I, II en III duidden achtereenvolgens de ontwerpen voor Nieuw Nederland op nationale, regionale en lokale schaal aan. De ontwerpen vervaardigd in de schetsweek, die betrekking had op de regio Arnhem-Nijmegen, werden met een IV aangeduid. Vervolgens werden volgnummers vanaf 001 toegekend aan de diverse tekeningen en maquettes. In een aantal gevallen waren ook landkaarten en posters in de nummering opgenomen. Bij de inventarisatie is, omwille van de consistentie, besloten deze nummering niet te handhaven. De nieuwe nummering is projectsgewijs ingericht, alle tekeningen en objecten die betrekking hebben op een bepaald ontwerp hebben hetzelfde nummer gekregen. In de bijlagen treft u concordansen aan, waarin het verband tussen oude en nieuwe nummering en vice versa wordt weergegeven. De lijst met de oude nummers is opgenomen in het beheerdossier. De documenten in dit archief kunt u raadplegen met behulp van de aanvraagnummers, die u in deze inventaris steeds bij de beschrijvingen aantreft; Vermeld deze aanvraagnummers, mét de code NNAO, op de witte briefjes aan de balie van de NAi-studiezaal. 7

8 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Agenda's en notulen Agenda's en notulen van de vergaderingen van de werkgroep Nederland, nu als ontwerp; met bijlagen Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur; met bijlagen tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met Agenda's en notulen van de vergaderingen van het College van Adviseurs; met bijlagen tot en met tot en met Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Algemene Werkgroep NNAO; met bijlagen tot en met tot en met Opgemaakte stukken met staten van verzonden en ontvangen brieven tot en met tot en met tot en met tot en met N.B. Het betreft hier een serie originelen 8

9 1.3 Correspondentie Ingekomen brieven tot en met ; tot en met ; 9 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met ; 11 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met ; 13 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met ; 15 met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum 9

10 tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met met een staat van afzenders en onderwerp op datum tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met Verzonden brieven tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum 10

11 tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met met een staat van geadresseerden en onderwerp op datum tot en met tot en met tot en met tot en met tot en met

12 1.4 Adresbestanden De adresbestanden zijn op grond van de Wet Persoonsregistraties niet openbaar. Lijsten met adressen Kaartsysteem met adressen z.d

13 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 1 Stukken betreffende de stichting Nederland Nu Als Ontwerp 1.1 Oprichting en opheffing Stukken betreffende de oprichting van de stichting "Nederland, nu als ontwerp" Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak Personeel De personeelsdossiers zijn alleen in te zien na het overleggen van schriftelijke toestemming door de betrokkene. Personeelsdossiers Boer, H. de, Feekes, J Hemel, J Hout, E. van de Jong, T.M. de Koppert, E.A.W Kossmann, H.H.R Milliano, R. de Snepvangers, J.B Snoek, M.C.M Stukken betreffende de werving van stagiairs Stukken betreffende het aanvragen van ontslagvergunningen in verband met het beëindigen van de werkzaamheden

14 1.2.2 Financiën Heffingen ten behoeve van derden Stukken betreffende de aangifte en betaling van loonbelasting en premies volksverzekeringen over de jaren 1985 tot en met Stukken betreffende de afdracht van premies sociale verzekeringen over de jaren 1985 tot en met Beheer van eigendommen Stukken betreffende de huur van kantoor- en archiefruimte in de Beurs van Berlage Verantwoording van het financieel beheer Accountantsrapporten inzake de jaarrekening , (1986 in concept). 191 Grootboeken Staten met tussentijdse financiële overzichten Begrotingen Begroting voor het project Investeringsstrategie, Momentum en de manifestatie Arnhem/Nijmegen op basis van het werkplan dd Concepten

15 2 Stukken betreffende de activiteiten van de stichting NNAO 2.1 Algemeen Werkboek houdende een overzicht van de stand van zaken Werkschrift van de vierde studiebijeenkomst over het werkplan van NNAO op 10 en 11 oktober Verslag van de vierde studiebijeenkomst over het werkplan van NNAO op 10 en 11 oktober ; 223 Werkplan Concepten 251 Stukken betreffende activiteiten gericht op het onderwijs Stukken betreffende de voorbereiding van de dertiende studiebijeenkomst, het internationaal symposium over NNAO, op 22 en 23 september Verslag van de dertiende studiebijeenkomst, het internationaal symposium over NNAO, op 22 en 23 september Brochures over de activiteiten van NNAO z.d

16 2.2 Manifestatie Nederland in Vier scenario's en vier nationale ontwerpen Algemeen Staat van documenten betreffende de scenario's en ontwerpen over de periode 8 september 1985 tot en met 20 januari Kaarten aangeschaft of vervaardigd in opdracht van NNAO ter onderbouwing van de scenario's en de ontwerpen , z.d. 302 De drie scenario's van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Zorgvuldig, Dynamisch en Kritisch Verslag uitgebracht door de Vakgroep Stad en Land van het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, houdende een regionale uitwerking van de drie scenario's van de WRR L. de Klerk, Toekomstverkenning als ontwerp. Een (voorlopige) regionale uitwerking van de scenario's (Amsterdam, november 1985) Samenvatting van de opzet van Toekomstverkenning als ontwerp Concept 56 Verslag uitgebracht door het Instituut voor Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam, geschreven in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, houdende een toekomstverkenning van de ruimtelijke inrichting van Nederland in drie scenario's R. van Engelsdorp Gastelaars, L. de Klerk, M. de Knegt e.a., Politieke ruimte, drie scenario's voor de ruimtelijke inrichting van Nederland (Amsterdam, 1987) 1986, 1987 Voorlopige versie en concept. 58 Briefwisseling met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid omtrent de beschikbaarstelling aan de stichting NNAO van de in haar opdracht ontwikkelde drie scenario's

17 Het scenario van NNAO; Ontspannen Offerte van Buro MESO voor het doen van onderzoek naar het beeld van Nederland in 2050 Toekomst maken ('s-gravenhage, februari 1985) Vragenlijsten met staten van de uitslagen van de enquêtes gehouden onder de leden van de Werkgroep NNAO teneinde het vierde scenario op hoofdlijnen te bepalen Lijst van vragen van het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Buro MESO, gesteld aan de leden van de werkgroep NNAO ter bepaling van de regionale differiëntiatie binnen het vierde scenario Verslag uitgebracht door het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Buro MESO, houdende een uitwerking van het vierde scenario T.M. de Jong, Programma NNAO - scenario ('s-gravenhage, 1985) Tweede en derde concept. 63 Verslag uitgebracht door het Sociaal-Geografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam en Buro MESO houdende de bijlagen bij de uitwerking van het vierde scenario T.M. de Jong, Programma NNAO scenario. Bijlagen ('s-gravenhage, 1986) Tabellen met gegevens omtrent deelname aan vrijetijdsactiviteiten naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad en sociale groep z.d. 303 De onderlinge afstemming van de vier scenario's Uittreksels van de vier scenario's Stukken betreffende de opdrachtverlening aan Buro MESO tot de bewerking en onderlinge afstemming van de scenario's en ontwerpen

18 Stukken betreffende de afstemming van de cijfermatige onderbouwing van de scenario's door Buro MESO Verslagen van gesprekken gehouden door Buro MESO met het CBS, de Topografische Dienst en het CPB omtrent de vervaardiging van kaarten en het toetsen van de scenario's Stukken betreffende een discussiedag van Rijkswaterstaat op 7 augustus 1986 over haar toekomstig beleid en de mogelijke bijdrage aan de activiteiten van NNAO Verslag van N. Koppert houdende een berekening van de verdeling van landelijke en stedelijke woongebieden in de vier scenario's N. Koppert, Aanvulling op de vier programma's van ruimtegebruik (z.p., 1986) Stukken betreffende de toetsing van de scenario's op de aspecten energievoorziening, milieubeheer, communicatie en transport door de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening Verslag houdende een analyse van de economische ontwikkeling volgens de vier scenario's N. Koppert, Economie in de scenario's (z.p., 1987) Verslag van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg betreffende de interpretatie van het begrip Monumentenzorg in de scenario's Het Zorgvuldig Scenario Het Kritisch Scenario

19 Kaarten waarin het grondgebruik volgens de vier scenario's is weergegeven [1987] 369 Teksten van de vier scenario's Zorgvuldig, Dynamisch, Kritisch en Ontspannen z.d. Concepten. 61 De nationale ontwerpen 1: Stukken betreffende de voorbereiding van de eerste studiebijeenkomst over "De buitenruimten van de Randstad" op 7 en 8 juni ; 181 Werkschrift van de eerste studiebijeenkomst "De buitenruimten van de Randstad" op 7 en 8 juni ; 221 Verslag van de eerste studiebijeenkomst "De buitenruimten van de Randstad" op 7 en 8 juni ; 214 Werkschrift van de tweede studiebijeenkomst "Vier ontwerpen voor Nederland in 2050, schaal 1: " op 14 en 15 februari ; 219 Verslag van de tweede studiebijeenkomst "Vier ontwerpen voor Nederland in 2050, schaal 1: " op 14 en 15 februari Stukken betreffende de opdrachtverstrekking aan de ontwerpers van de nationale ontwerpen [1986] 360 N.B. Bundel Onderhandse akten van overdracht van de nationale ontwerpen door de ontwerpteams van de vier scenario's Kopieën

20 Bundel van de geschreven toelichtingen bij de vier nationale ontwerpen Verslag door de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit Wageningen, houdende de resultaten van de toetsing van de ontwerpen aan de aanvullende scenario's voor het aspect natuurwaarden L.Y. Gelderblom en C.W. Stortenbeker Globale toetsing van de NNAO-ontwerpen (1: ) aan de hand van de aanvullende scenario's voor ontwikkeling van natuurwaarden (Wageningen, november 1986) Werkschrift van de zesde studiebijeenkomst over de afstemming van de vier ontwerpen van Nederland op de scenario's op 5 en 6 februari Verslag van de zesde studiebijeenkomst over de afstemming van de vier ontwerpen van Nederland op de scenario's op 5 en 6 februari Verslag uitgebracht door Buro MESO houdende een voorstel voor de afstemming van de vier basisscenario's, de aanvullende scenario's en de vier ontwerpen op nationaal niveau T.M. de Jong en N. Koppert, Nederland Nu Als Ontwerp. Voorstel definitieve programma's ten behoeve van de onderlinge afstemming van ontwerpen en scenario's ('s-gravenhage, 1987) Concept. 66 Zorgvuldig scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: J.Heeling, H. Bekkering, H. Lörzing Ontwerp: Nederland 298, toelichtende teksten; contacten van de diaseries:

21 Dynamisch scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: ir H. de Boer, ir. T. Koolhaas. Ontwerp: Nederland toelichtende teksten; contacten van de diaseries: 297, Kritisch scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: H. Bakker en W. Hartman Ontwerp: Nederland toelichtende teksten; contacten van de diaseries: Ontspannen scenario Nationaal ontwerp Ontwerpers: ir H de Boer en ir A. Hosper Ontwerp: Nederland toelichtende teksten; contacten van de diaseries: 289, Toetsing van de vier scenario's en nationale ontwerpen Aanvullende scenario's 1. Waterhuishouding Verslag door de Dienst Binnenwateren/Riza van Rijkswaterstaat houdende een uitwerking van het aspect de berging, aanvoer en vraag naar zoetwater W.J. de Lange, Waterhuishouding van Nederland in 2050 (z.p., 1986)

22 Verslag door de Dienst Binnenwateren/Riza van Rijkswaterstaat houdende een herziening van Waterhuishouding van Nederland in 2050 W.J. de Lange, Water in Nederland Anno 2050 (z.p., 1987) Verslag door de Technische Universiteit Delft houdende een uitwerking van het aspect drinkwatervoorziening [J.H. Kop], Nederland Nu Als Ontwerp. Sector drinkwatervoorziening. Visie op het jaar (z.p., z.d.) z.d. 74 Tekst voor een brochure over de Noordzee in 2050: G. Peet, Voorbij de einder, op weg naar de Noordzee in Concept 365 N.B. Niet uitgegeven 2. Energievoorziening Verslag door het Energie Studie Centrum houdende een uitwerking van het aspect energievoorziening H.H. Boswinkel, Inrichting van de energiehuishouding in 2050 t.b.v. NNAOscenario's (Petten, 1986) Concept. 77 Verslag door het Energie Studie Centrum houdende een uitwerking van het aspect energievoorziening H.H. Boswinkel, Uitwerking van de energievraag voor de vier scenario's (Petten, 1987) Afvalhuishouding Verslag houdende een uitwerking van het aspect milieuproblematiek L.A. Clarenburg, Milieuproblemen van 2050 een verwachting (z.p., 1986) Verslag betreffende de toename van de uitstoot van kooldioxide volgens de scenario's 22

23 F.B.J. Koops, Kooldioxide en klimaat (z.p., 1987) Concept Ontwikkelingen in het landelijk gebied Verslag door de Vakgroep Natuurbeheer van de Landbouw Universiteit Wageningen, houdende een uitwerking van het aspect natuurwaarden L.Y. Gelderblom en C.W. Stortenbeker Scenario's voor natuurontwikkeling in het Nederlandse landschap (Wageningen, oktober 1986) Verslag door H.R.M. Mentink, houdende een uitwerking van het aspect landbouw H.R.M. Mentink, Aanvullend scenario voor landbouw (z.p., oktober 1986) Concept. 76 Verslag houdende een uitwerking van het aspect landbouw Landbouw in vier toekomstscenario's z.d Ontwikkelingen in het stedelijk gebied Verslag door de Dienst Volkshuisvesting van de gemeente Amsterdam, houdende een uitwerking van het aspect wonen J. de Haan, e.a., Wonen (Amsterdam, 1987) Verkeer en vervoer Verslag door P. Hakkesteegt houdende een uitwerking van het aspect vervoer P. Hakkesteegt, Nederland Als Ontwerp Nu Vervoer en verkeer 2050 (z.p., 1985) Verslag door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, houdende een uitwerking van het aspect transport A. de Rooij, De weg naar 2050 (Den Haag, 1986) Stukken betreffende de uitwerking van de aanvullende verkeerscenario's door Buro MESO

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1

-DDUYHUVODJ Publicatie RLG 98/1 Publicatie RLG 98/1 De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997 ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het nieuwe adviesstelsel. De adviestaak van de raad luidt: " Met het

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

DIGITALE. stichting DEN

DIGITALE. stichting DEN ? DE FEITEN stichting DEN DIGITALE DE DIGITALE FEITEN Onderzoek naar de omvang en kosten van gedigitaliseerd cultureel erfgoed Eindrapportage Stichting DEN Den Haag, januari 2009 Stichting DEN 1 2 DE

Nadere informatie

NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR GEODESIE PUBLIKATIE 31 NATIONAAL GEODETISCH PLAN 1995

NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR GEODESIE PUBLIKATIE 31 NATIONAAL GEODETISCH PLAN 1995 NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR GEODESIE PUBLIKATIE 31 "WAT IS WAAR?" NATIONAAL GEODETISCH PLAN 1995 EEN BEZINNING OP DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE GEODESIE ALS RUIMTELIJK-INFORMATIEVE WETENSCHAP EN OP DE

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

RIVM rapport 408764009/2003. Natuurverkenning 2; evaluatie van inhoud, vorm en proces

RIVM rapport 408764009/2003. Natuurverkenning 2; evaluatie van inhoud, vorm en proces RIVM rapport 408764009/2003 Natuurverkenning 2; evaluatie van inhoud, vorm en proces G.J. Eggink, J. Wiertz Dit onderzoek werd verricht in het kader van project N/408764, Natuurverkenning 2. RIVM, Postbus

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J.

Bekende gezichten, gemengde gevoelens. Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief. L. Prins, A.C. Habets en P.J. Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten in historisch perspectief L. Prins, A.C. Habets en P.J. Timmer Bekende gezichten, gemengde gevoelens Beschermde stads- en dorpsgezichten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio Over energietransitie, economische concurrentiekracht en governance Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Uniforme Bron Indeling U B I. De Uniforme Bron Indeling Potentieel. bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code)

Uniforme Bron Indeling U B I. De Uniforme Bron Indeling Potentieel. bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code) De Uniforme Bron Indeling Potentieel bodemvervuilende Activiteiten (ubi-code) geeft aan elke activiteit die mogelijk bodemverontreiniging kan veroorzaken een unieke code. De ubi-code is geënt op de Bedrijfsindeling

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie