SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK"

Transcriptie

1 SAAN MVO JAARVERSLAG OPMERKELIJK

2 Voorwoord 1. Duurzaam ondernemen 2. Kwaliteit en veiligheid 3. ISO en CO2-Prestatieladder 4. Milieuzorg 5. Ketenzorg en branche-initiatieven 6. Maatschappelijke betrokkenheid

3 INHOUD CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder Niveau CO

4 VOORWOORD Van oudsher heeft Koninklijke Saan al aandacht voor het feit dat haar bedrijfsbeslissingen en activiteiten impact hebben op de maatschappij en het milieu. Ons 115 jaar oude familiebedrijf hanteert in haar beleid en bedrijfsvoering al sinds jaar en dag de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijkheid nemen, transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholdersbelangen, wetgeving, gedragsnormen en de rechten van de mens. Vier jaar geleden begon de financiële crisis. Deze werd gevolgd door een recessie, gevolgd door de euro crisis en tenslotte een tweede recessie. Herstel laat naar alle waarschijnlijkheid nog wel even op zich wachten. Toch is dit voor Saan geen reden om te wachten met investeringen. Wij willen juist onze toonaangevende positie in de markt versterken. En dat kan alleen maar door ons verder te ontwikkelen. Saan investeert daarbij niet alleen in materieel, materiaal en mensen maar ook in duurzame oplossingen. Joop Saan, algemeen directeur: Ons 115 jaar oude familiebedrijf hanteert in haar beleid en bedrijfsvoering al sinds jaar en dag de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij hebben de overtuiging dat duurzaamheid en efficiëntie vaak hand in hand gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk om op maatschappelijk gebied onze verantwoordelijkheid te nemen. Door middel van steun aan liefdadigheids-, onderwijs- of sportprojecten bijvoorbeeld. Maar ook door samen te werken met partijen die mensen met een beperking een kans bieden op de arbeidsmarkt. In dit MVO-jaarverslag kunt u lezen over onze inspanningen en investeringen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast kunt u regelmatig nieuwe informatie vinden op onze website: Ik wens u veel leesplezier. Joop Saan Algemeen Directeur 4

5 5

6 6

7 1 Duurzaam ondernemen Koninklijke Saan neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, en maakt daarbij bewust de keuze om veilig en duurzaam te ondernemen, met inachtneming van een optimale balans tussen maatschappij, milieu en winst ( People, Planet, Profit ). Wij zijn ons ervan bewust dat wij als logistieke dienstverlener, partner, opdrachtgever en werkgever, een bijdrage kunnen leveren als het gaat om behoud van onze planeet en het doorgeven ervan aan toekomstige generaties. Wij geloven ook dat veilig en duurzaam ondernemen betere resultaten oplevert voor zowel Saan als de samenleving en het milieu. Daarom wordt continu gekeken naar slimmere, efficiëntere, veiliger en schonere manieren om de werkzaamheden op gebied van kraanverhuur, transport, (industriële) verhuizingen, evenementenlogistiek, bouwlogistiek, archiefbeheer en verkeersdiensten uit te voeren. Sandra Smits, directeur: Onze relaties kunnen rekenen op dienstverlening van hoge kwaliteit, met aandacht voor veiligheid, mens en milieu. Saan staat voor duurzame oplossingen, waarbij ongunstige milieueffecten zoveel mogelijk worden vermeden of teruggedrongen. Saan is in 2011 ISO gecertificeerd en in november 2012 behaalden we het certificaat voor de CO 2 -Prestatieladder, niveau 3. Voor de medewerkers van Saan betekent duurzaam ondernemen dat zij kunnen rekenen op goede en veilige arbeidsomstandigheden en een aangenaam sociaal werkklimaat. Saan biedt ontwikkelingsmogelijkheden qua werk en opleiding, en biedt gelijke kansen aan iedereen. De medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan ons duurzame ondernemerschap. Zo zijn er afspraken en doelstellingen met betrekking tot zuinig rijden, papiergebruik, bewust gebruik van verwarming en airco, verlichting en drinkwater, en toepassing van recyclebare verbruiksartikelen. Deze regels worden breed gedragen. Saan stimuleert dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen op dit gebied en met suggesties en adviezen komen. 7

8 2 Kwaliteit en Veiligheid 2.1. Onderzoek klanttevredenheid In 2012 is het tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Onze relaties konden hun mening geven over onder andere kwaliteit, nakomen van afspraken, service, klantgerichtheid en prijs. Verder kon men aangeven wat men goed vindt aan de dienstverlening van Saan en ons verbetersuggesties aanreiken. Als rapportcijfer ontving Saan gemiddeld een 8. Onze relaties zijn zeer te spreken over de totaal-oplossing die Saan biedt (van inventarisatie en advies tot coördinatie en uitvoering), maar ook de betrouwbaarheid van onze medewerkers. Voor veel relaties was het echter niet geheel duidelijk wat Saan zoal doet op milieugebied. Deze opmerkingen hebben wij per direct opgepakt als verbeterpunt. Wij gaan hierover uitgebreider en frequenter communiceren, door het mee te nemen in onze gesprekken met relaties en via onze website en andere publicaties. Rutger Alferink, directeur: Onze relaties zijn zeer te spreken over de totaal-oplossing die Saan biedt (van inventarisatie en advies tot coördinatie en uitvoering), maar ook de betrouwbaarheid van onze medewerkers. Als rapportcijfer ontvingen wij gemiddeld een 8. En dat is iets om trots op te zijn! Het uitgangspunt hierbij is wel dat zoveel mogelijk communicatiemiddelen op duurzame basis worden ingezet Hercertificeringen ISO 9001 en VCA Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: om de juiste kwaliteit te kunnen leveren, leeft Koninklijke Saan met name op het gebied van veiligheid strenge procedures na. Ons managementsysteem is erop gericht om onze bedrijfsvoering continu te verbeteren. Sinds 1994 is Saan ISO 9001-gecertificeerd en sinds 1996 zijn we in het bezit van het VCA**-certificaat. Verder neemt Saan deel aan de VVT-Erkenningsregeling van de Vereniging Verticaal Transport en zijn wij Erkende Verhuizer en Professioneel Projectverhuizer (PPV). Het ISO-certificaat en het VCAcertificaat zijn beide drie jaar geldig. In 2012 vond de hercertificering plaats en zijn deze certificaten wederom met drie jaar verlengd. 8

9 9

10 10

11 3 ISO en CO2-PRESTATIEladder 3.1. ISO Sinds mei 2011 is Saan ISO gecertificeerd. Dit ISO-certificaat is een internationale standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens ISO kunnen de milieurisico s van de bedrijfsvoering beheerst en waar mogelijk verminderd worden CO 2 -Prestatieladder Naast de ISO certificering, werkten de activiteiten Archiefbeheer (de gehele verslagperiode 2011 en 2012) en Verhuizingen (tot mei 2012) klimaatneutraal. Daarbij wordt noodzakelijke, niet te vermijden CO 2 -uitstoot gecompenseerd, door te investeren in groene projecten, zoals windmolenparken. Een logische vervolgstap in dit beleid is de invoering van de CO 2 -Prestatieladder. Dit is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. De ladder bestaat uit verschillende niveaus, van niveau 0 tot niveau 5. Per niveau is een set van eisen gedefinieerd. De plaats op de ladder hangt onder meer af van de mate van CO 2 - besparing en de samenwerking met andere partijen op het gebied van milieuinitiatieven. CO 2 Voetafdruk 2011 Als onderdeel van de CO 2 -Prestatieladder heeft Saan een nulmeting uitgevoerd om te bepalen wat de huidige uitstoot is per activiteit. Dit is vastgelegd in de CO 2 -Voetafdruk. Climate Neutral Group (CNG) heeft vervolgens een audit uitgevoerd naar de juistheid en de volledigheid van de verschillende emissiewaarden. Saan en CNG hebben daarbij verschillende bronnen voor de CO 2 -uitstoot gedefinieerd. Het totaal van alle bronnen is voor 2011 een totaal emissie van 6.876,84 ton CO 2 -uitstoot. In onderstaand figuur wordt inzichtelijk dat maar liefst 80% van de CO 2 -uitstoot afkomstig is van de bedrijfsactiviteiten, namelijk vrachtvervoer. Joop Saan, algemeen directeur: Saan is één van de eerste logistieke dienstverleners die dit instrument hanteert. Wij streven ernaar voorop te lopen in de branche en de implementatie van de CO 2 -Prestatieladder past goed binnen deze ambitie. Door deelname aan de CO 2 -Prestatieladder geven we duurzaamheid een nog duidelijkere plek binnen onze bedrijfsvoering. In dit traject wordt Saan begeleid door de Climate Neutral Group. 2. Bedrijfsauto s reductiedoelstelling brandstofverbruik: 2% (jaarlijks) 3. Elektriciteit reductiedoelstelling elektriciteitsverbruik: 1% (2012 t.o.v. 2011) 4. Elektriciteit - reductiedoelstelling elektriciteitsverbruik: 3% (2013 t.o.v. 2011) Om de doelstellingen te bereiken, worden diverse acties ondernomen. Om continue verbetering te bewerkstelligen hebben we een energie-managementprogramma opgesteld, op basis van ISO ISO is gebaseerd op de Deming Cyclus en bevat de herhalende stappen: Plan, Do, Check, Act (PDCA). Reductiedoelstellingen Wij hebben ons ten doel gesteld een aanzienlijke vermindering van de CO 2 -uitstoot te realiseren. De aandacht richt zich daarbij in eerste instantie op de volgende labels: 1. Vrachtvervoer reductiedoelstelling dieselverbruik: 2% (jaarlijks) Certificering volgens niveau 3 Koninklijke Saan is in november 2012 gecertificeerd volgens niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. De audit werd uitgevoerd door Aboma Certificeringen. Communicatie Belangrijk voor de certificering is open, transparante communicatie. Op vindt u alle informatie over onze MVO-inspanningen en de voortgang van de prestatieladder. 11

12 4 Milieuzorg 4.1 Transport Brandstofbesparing Met het vaststellen van de milieudoelstelling Brandstofbesparing wil Saan de komende jaren een aanzienlijke vermindering van de CO 2 -uitstoot realiseren. De doelstelling is het brandstofverbruik van de vrachtwagens en bedrijfsauto s ten opzichte van het jaar 2009 met minimaal 2% te verminderen. Al een aantal jaar wordt aan de brandstof van de voertuigen via de eigen tankinstallatie in Diemen een additief toegevoegd dat zorgt voor een optimale en schonere verbranding en daarmee voor brandstofbesparing. Sinds medio 2012 worden de overzichten van het brandstofverbruik aan alle medewerkers gepubliceerd. De medewerkers kunnen per voertuig zien wat hun eigen resultaten en de resultaten van hun collega s zijn. Ook is het brandstofverbruik bij Saan inmiddels een onderdeel van de jaarlijkse persoonlijke beoordeling. Hiermee blijft het brandstofverbruik een actuele zaak voor iedereen. Eind 2012 is een start gemaakt met een competitie voor berijders, om zo het zuinig rijden flink te stimuleren. Bandenspanning Een andere grote invloed op het brandstofverbruik is de bandenspanning. Mede om die reden wordt de bandenspanning van alle torenkranen bij Saan continue gecontroleerd middels een TPMS-systeem. Zodra de spanning te laag is, geeft het systeem een signaal af. De bandenspanning van alle overige Saan-voertuigen wordt standaard tweemaal per jaar gecontroleerd. Snelheidsbegrenzers In 2012 zijn de snelheidsbegrenzers van de Saanvoertuigen omlaag bijgesteld naar 85 kilometer per uur. Nieuwe voertuigen worden standaard af fabriek afgeleverd met de begrenzer op deze waarde. De brandstofbesparing stond eind 2012 op 1,82%. Een positieve ontwikkeling! Gijs Castein, chauffeur archiefbeheer: Bij Archiefbeheer hebben we een wedstrijd gehouden om zoveel mogelijk brandstof te besparen. Met het voertuig waar ik de vaste berijder van ben, hebben we een besparing van 8 procent gehaald. De truc? Gewoon minder snel optrekken en vlot opschakelen Milieu pakketten in alle voertuigen Alle Saan voertuigen met een hydraulische installatie zijn in 2011 voorzien van een zogenaamd milieupakket. Dit pakket bestaat uit een voorraad absorptiemateriaal om vloeistoflekkages op te vangen. Daarmee wordt voorkomen dat vervuilende vloeistoffen in het milieu terechtkomen. Gebruikte doeken worden door de medewerkers ingeleverd bij onze Technische Dienst, die ervoor zorgen dat dit chemisch afval op de juiste wijze wordt afgevoerd Ingebruikname eerste elektrische leaseauto De directie van Saan geeft graag het goede voorbeeld, ook als het gaat om CO 2 -reductie. Zo rijdt directeur Edwin Saan sinds mei 2012 in een elektrische auto, een Opel Ampera. Na een half jaar en kilometer rijden, had Edwin Saan slechts 12 drie maal 25 liter benzine getankt. Op de vestiging Utrecht, waar hij kantoor houdt, is in 2012 een oplaadpunt geplaatst. Rutger Alferink, medelid van het vierhoofdige Directieteam van Saan, heeft inmiddels ook een Opel Ampera besteld. Deze is in de tweede week van 2013 geleverd Schonere vrachtwagens Een aantal jaar geleden hebben met name de grotere Nederlandse steden milieuzones ingevoerd ter verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Deze milieuzones reguleren de toelating van diesel vrachtauto s. Hiermee worden alleen nieuwere en schonere vrachtauto s in de zones toegelaten. Hoewel binnen deze milieuzones sommige Saan voertuigen (zoals verhuisauto s) ook in 2012 nog steeds waren vrijgesteld, vindt Saan het belangrijk de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tot een»

13 13

14 14

15 4 Milieuzorg minimum te beperken. Wij blijven dus investeren in schonere voertuigen (Euro 5-norm) Schoon, groen en veilig mobiliteitsbeleid Bij opdrachten in de binnenstad van Amsterdam maken medewerkers van Saan zoveel mogelijk gebruik van de elektrische scooters die in 2009 zijn aangeschaft. De scooters zijn stil, schoon en kunnen relatief goedkoop met groene stroom worden opgeladen aan het stopcontact of de speciale laadpunten in de stad. Medewerkers met een leaseauto worden door Saan verplicht gesteld een leaseauto met energielabel A, B of C te kiezen. Verder motiveren wij onze medewerkers middels het Nationale Fietsplan om per fiets naar het werk te komen. Sinds de start in 2007 hebben al 68 medewerkers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Edwin Saan, directeur: De Opel Ampera combineert op ideale wijze het elektrisch rijden zonder de zogenaamde range-fear. Daarmee bedoelen ze de angst dat je stil komt te staan omdat de accu leeg is. Als de beschikbare 10 KWH is verbruikt voor zo n km schakelt de aggregaat bij om de auto van stroom te voorzien. Ik ben zeer tevreden over deze auto! 4.2 Facilitair Terugdringen stroom/energieverbruik Saan streeft naar reductie van het elektriciteitsverbruik: 1% in 2012 ten opzichte van 2011 en 3% in 2013 ten opzichte van Daarvoor zijn, en worden een aantal belangrijke maatregelen genomen. De begane grond van het hoofdkantoor in Diemen onderging in 2012 een verbouwing. Daarbij zijn alle ruimtes voorzien van energiezuinige verlichting en bewegingssensoren. Verder is de zonwering vernieuwd en is de airco- en luchtbehandelingsinstallatie opnieuw ingeregeld. Hiermee wordt het klimaat zo aangenaam mogelijk gemaakt voor de medewerkers en tevens het energieverbruik gereduceerd.» 15

16 4 Milieuzorg De IT hardware infrastructuur wordt in fases vernieuwd. Daarbij worden eind 2012 en begin 2013 in Diemen 14 servers vervangen voor drie nieuwe servers en in Utrecht 10 oude voor twee nieuwe exemplaren. Naast kleiner in aantal zijn de nieuwe servers ook zuiniger en efficiënter. Deze aanpassing levert uiteindelijk een verwachte besparing op van KwH per jaar en dat is 3,2% besparing op het energieverbruik Terugdringen papierverbruik Om het papierverbruik terug te dringen zijn in 2011 en 2012 o.a. de volgende maatregelen getroffen: Digitalisering van de interne communicatie. Er wordt zoveel mogelijk per mail gecommuniceerd. Handboeken, reglementen, formulieren en toolboxen (veiligheidsinstructies) worden digitaal aan Ruben Mentz, coördinator KVGM: Vroeger zat ik s ochtends in de kantine om de toolboxen te geven. Helaas bereikten we toen veel collega s niet, omdat er onregelmatige werktijden zijn. En dan kreeg men de toolbox op papier, waarvoor getekend moest worden. Nu volgt iedereen de toolboxen digitaal. Het systeem houdt alle resultaten voor ons bij, dus dat scheelt veel werk. Bovendien worden de toolboxen nu beter gelezen en begrepen. Veel collega s hebben er echt lol in om de vragen te beantwoorden. En bovendien besparen we ook nog eens een flinke berg papier! de medewerkers aangeboden via SaanWijzer, de digitale leeromgeving en bibliotheek van Saan. Directie, managers en de commerciële afdeling zijn voorzien van een ipad. Hierdoor wordt het mogelijk paperless te werken, presentaties te geven bij klanten en te vergaderen. Alle personeelsdossiers zijn in de zomer van 2012 gedigitaliseerd. Via het personeelsinformatiesysteem kunnen de afdeling personeelszaken en de directie nu digitaal de dossiers raadplegen. Sinds 2011 worden alle binnenkomende facturen gescand om daarna gedigitaliseerd te worden afgehandeld in het financiële administratiesysteem. Digitalisering van uitgaande facturen en offertes wordt in de loop van 2013 opgestart. 16

17 17

18 Ketenzorg Kritische inkoop van materialen Bij de inkoop en het gebruik van materialen wordt altijd kritisch gekeken naar kostentechnische en milieuaspecten, zowel bij de activiteiten als op kantoor. De kantoor- en verbruiksartikelen werden voorheen bij diverse leveranciers ingekocht, met als gevolg dat de bestelde artikelen met verschillende vrachtauto s werden afgeleverd. Sinds oktober 2012 bestelt Saan deze artikelen (van koffie en thee tot kopieerpapier en nietmachines) gecentraliseerd bij een totaalleverancier. Dat scheelt veel transportbewegingen en dus CO 2 -uitstoot per jaar Afvalscheiding en recycling Afvalscheiding vestigingen Op de vestigingen van Koninklijke Saan wordt het afval gescheiden. Zo wordt hout, metaal, papier, chemisch afval en restafval gescheiden afgevoerd. Iedere kantoorwerkplek is voorzien van een papierbak en een bak voor restafval. Op de terreinen en binnen de gebouwen van Saan dragen de medewerkers van de Technische Dienst zorg voor de juiste inzameling en afvoer van afvalstoffen. Afval wordt gescheiden ingezameld en afgevoerd door of naar gespecialiseerde leveranciers. Recycling vernietigde dossiers Fysieke dossiers bij onze activiteit Archiefbeheer worden na de wettelijke bewaartermijn gerecycled tot grondstoffen voor de papier- en kartonindustrie. Ook hierin is een bewuste keuze gemaakt om te kiezen voor een transparante en milieubewuste manier voor het hergebruiken van papier en kartonafval. Duurzame vernietiging Back-up media Naast recycling van papieren archieven verzorgt Saan Archiefbeheer in samenwerking met een gespecialiseerde dienstverlener, ook duurzame vernietiging van digitale back-up media. Kunststof media worden vermalen tot stukjes plastic. Harde schijven en media tapes worden onbruikbaar gemaakt voordat deze worden vernietigd. De restmaterialen van ICT-producten worden, nadat de informatiedragers verwijderd en vernietigd zijn, door een sociale werkplaats conform ISO norm verwerkt. Alle milieubelastende onderdelen worden verwijderd en alle gebruikte grondstoffen worden uit de ICT-apparatuur herwonnen. Voorbeelden van deze herwonnen grondstoffen zijn: ijzer, koper, platina en kunststof granulaat. Na bewerking zijn zij geschikt voor hergebruik in nieuwe producten Duurzame logistieke oplossingen Retouren naar leveranciers Saan denkt mee met haar relaties om efficiënter met grondstoffen om te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is een Duitse machineleverancier voor wie Saan machineplaatsingen in de Benelux en Frankrijk verzorgt. Wij halen de machines op in Duitsland en verzorgen het transport en de plaat-

19 5 Ketenzorg en branche-initiatieven sing. De materialen waarin de machines verpakt worden, voeren we gescheiden af en de pallets waarop zij zijn geplaatst, worden verzameld. Wanneer we een vrachtwagen vol hebben, wordt deze weer naar de machineproducent in Duitsland gebracht, als Saan daar een machine op gaat halen voor een volgende plaatsing. Een mooi voorbeeld waarbij duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand gaan. Bouwlogistiek Samen met bouwbedrijven en andere toeleveranciers van de bouw onderneemt Koninklijke Saan stappen om het logistieke proces op en om bouwlocaties efficiënter en duurzamer te maken. Zo kan bij bouwprojecten het aantal transportbewegingen worden verminderd door bijvoorbeeld centrale opslag van materialen en er voor te zorgen dat deze just in time en gecombineerd geleverd worden. Ook wordt gekeken naar het combineren kraanwerk. Nu komt het voor dat s ochtends een kraan van leverancier A voor aannemer X op een bouwplaats staat, terwijl s middags kraanverhuurder B een kraan op dezelfde bouwplaats levert, maar dan voor onderaannemer Y. Door deze bestellingen centraal te coördineren, kun je deze opdrachten combineren. Ook hier gaan duurzaamheid en kostenbesparing prachtig samen Digitale oplossingen bij Archiefbeheer Saan Archiefbeheer werkt continu aan verdere optimalisering van haar producten en diensten. Zo is in 2011 Scan on demand geïntroduceerd. Dit is een voordelige en milieubewuste manier om opnieuw actueel geworden archiefstukken in digitale vorm te kunnen raadplegen. Het houdt in dat een archiefstuk pas wordt gedigitaliseerd wanneer het wordt opgevraagd. De dossiers worden daarna digitaal bij de klant aangeleverd in plaats van fysiek. Hierdoor vindt geen CO 2 -uitstoot door transport plaats. Het document wordt vervoerd over de digitale snelweg. Een milieubewuste en voordelige manier van transport. Wilfred van de Blaak, commercieel manager: Alhoewel we zeker in de bouwbranche zien dat leveranciers toch nog met name vanwege de prijs worden geselecteerd, wordt de aandacht voor duurzaamheid wel steeds groter. Met klanten, leveranciers, of zelfs met collega bedrijven naar nieuwe, duurzame oplossingen zoeken, wordt echt de toekomst. 5.2 Branche initiatieven Mokum Mariteam Mokum Mariteam is een professioneel samenwerkingsverband tussen belanghebbende organisaties die in de regio Amsterdam goederen, afval- en reststoffen distribueren. Met als doel exploitatie van een milieuvriendelijk, fijnmazig distributienetwerk over het water, onder het moto: Vracht door de gracht op schone stille kracht. Saan, als mede initiatiefnemer, participeert hierin samen met een aantal andere bedrijven. Het schip van Mokum Mariteam, de Citysupplier, wordt aangedreven door een schone en stille elektromotor en kan zonder probleem een dag lang in de stad functioneren zonder CO 2 -uitstoot te produceren. Het schip brengt goederen naar de plaats van bestemming en retour goederen, waaronder afval en reststoffen, worden op dezelfde efficiënte milieuvriendelijke wijze afgevoerd. Mokum Mariteam heeft al meerdere malen model gestaan voor best practice op het gebied van duurzaam ondernemen. In 2012 nog via Verkeer Advies, een bereikbaarheidsmakelaar actief op een groot aantal bedrijfslocaties in de regio Amsterdam en in de Provincie Noord-Holland MVO Rondetafelgesprek In september 2012 organiseerde Koninklijke Saan een MVO-rondetafelgesprek, met als centraal thema de CO 2 -prestatieladder. Er werden een aantal partijen bij elkaar gebracht om te discussiëren over verschillende stellingen die te maken hadden met de CO 2 -ladder. Het doel van deze bijeenkomst was van elkaar leren en elkaar inspireren. Aanwezig waren Prorail (initiatiefnemer van de CO 2 -Prestatieladder), BAM Rail, KLM, Siemens, SNS Reaal, Climate Neutral Group, VNO NCW, the Rock Group en Koninklijke Saan. De discussie werd geleid door Kees C. Donker, Directeur Publiek, Innovatie & Technologie IBM Benelux en lid van de Duurzaamheidscommissie VNO-NCW. Een verslag is opgetekend in de MVO-special van de Saan Totaal van januari

20 20

21 6 Maatschappelijke betrokkenheid 6.1 Betrokkenheid bij Sociale Werkvoorziening Koninklijke Saan werkt veelvuldig samen met instellingen die mensen op weg helpen met beperkte mogelijkheden om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Op diverse projecten heeft Saan zeer positieve resultaten behaald door samen met de instellingen te investeren in productiviteit, werkervaring en expertise. Met behulp van deze projecten zijn daadwerkelijk kansen gecreëerd om toe te treden tot de reguliere arbeidsmarkt. Verderop in dit hoofdstuk een opsomming van een aantal succesvolle projecten waarbij wij deze goed gemotiveerde arbeidskrachten hebben ingezet. Integratie door werk is een project dat is gestart met Sociale Werkplaats PAUW bedrijven. Bij dit project hebben wij kandidaten de mogelijkheid gegeven om onder begeleiding, coaching en aansturing mensen zelfstandig te laten werken op een van onze vestigingen. Met trots kunnen wij melden dat een van deze mensen inmiddels een vast dienstverband heeft bij onze activiteit Archiefbeheer. Verder werkt Saan Archiefbeheer ook samen met Stichting AutiTalent, en BREED. AutiTalent is een instelling die zich met name richt op mensen met autisme en deze mensen een kans geeft op de reguliere arbeidsmarkt. BREED is een uitvoeringsinstantie die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt inzet op diverse vlakken van dienstverlening. Met beide partijen voert Archiefbeheer digitaliseringsprojecten uit. Een van de meest recente projecten is de samenwerking met de TOMIN groep uit Almere, met wie Saan Archiefbeheer projecten heeft uitgevoerd. Op het gebied van het voorbewerken, opschonen en verwerken van reguliere archieven. Ook is er een samenwerking geweest voor het recyclen van oude röntgenfoto s voor een duurzame en milieuvriendelijke verwerking. Mark van Klaarbergen, manager TD: Bij de Technishe dienst in Diemen is in 2012 een medewerker aangenomen die begeleid wordt door de OsiraGroep. Deze medewerker heeft door een ernstig ongeval hersenletsel opgelopen. Hij voert bij Saan ondersteunende werkzaamheden uit, met name voor terreinbeheer, en doet op die manier weer mee in het arbeidsproces. 6.2 Stages en voorlichting Saan biedt regelmatig interessante stageplaatsen aan voor studenten van hogescholen. Ook geven wij vaak snuffelstages van een week en voorlichting aan basisscholen. In een schooljaar gaan duizenden leerlingen in Amsterdam een dagdeel op Bliksemstage bij circa 300 verschillende bedrijven, waaronder Saan. Leerlingen van de basisschool (groep 7 en 8) en het VMBO komen dan in groepjes van circa acht bij een bedrijf langs en worden begeleid door een leerkracht en een medewerker van het bedrijf. Deze Bliksemstages helpen scholieren bij het oriënteren op de toekomst. Het project geeft leerlingen een beeld van de beroepen en bedrijven die er zijn, wat er in die bedrijven gebeurt en welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. 6.3 Goed werkgeverschap Een goede werksfeer met tevreden en daarmee gemotiveerde medewerkers is voor Saan zeer belangrijk. Een tevreden medewerker is gemotiveerder en productiever en dat komt de kwaliteit van onze dienstverlenging en daarmee uiteindelijk ook onze klanttevredenheid ten goede. Saan hecht groot belang aan een eenduidig personeelsbeleid en een marktconform beloningssysteem. Bovendien streeft Saan naar open en eerlijke communicatie, zowel top down als bottom up. Daarnaast besteedt Saan zorg aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een tijd-voor-tijd regeling en collectieve verzekeringen. Periodiek voeren wij medewerkertevredenheidsonderzoeken uit. In 2011 hebben wij zo n onderzoek uitgevoerd waarbij de volgende onderwerpen aan bod kwamen: samenwerking en sfeer, werk» 21

22 6 Maatschappelijke betrokkenheid en belasting, ontwikkeling en ontplooiing, arbeidsomstandigheden, personeelszaken, communicatie en arbeidsvoorwaarden. Verbeterpunten die daaruit naar voren zijn gekomen, zijn per direct door de directie en het 2e lijnsmanagement opgepakt. Om de economische crisis het hoofd te bieden wordt op allerlei manieren getracht medewerkers zoveel mogelijk aan het werk te houden, bijvoorbeeld door uren te maken binnen andere activiteiten. Desalniettemin heeft Saan in de zomer van 2012 voor het eerst in haar bestaan een aantal medewerkers moeten ontslaan om een efficiencyslag te kunnen realiseren en daarmee kosten te besparen. De vertrekkende medewerkers is, naast een goed sociaal plan, een outplacementtraject aangeboden of de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Teneinde de kans op een nieuwe baan te vergroten. Inmiddels heeft het grootste deel van hen elders alweer een nieuwe baan gevonden. 6.4 Sponsoring en donaties Koninklijke Saan steunt jaarlijks vele projecten, veelal op lokaal niveau. Vaak gaat het om financiële ondersteuning maar Saan levert ook regelmatig een bijdrage in natura door middel van inzet van materieel en mankracht. In 2011 en 2012 heeft Saan onder andere een bijdrage geleverd aan: Voorlichting over dode hoek Saan bezocht evenals voorgaande jaren samen met de politie de basisscholen in Diemen. De kinderen van groep 8 kregen uitleg over de dode hoek bij vrachtwagens. Eerst bekeken zij een dvd van TLN (Transport en Logistiek Nederland) en vervolgens konden zij zelf de praktijk ervaren. De kinderen namen om de beurt plaats achter het stuur om zelf te ondervinden wat een vrachtwagenchauffeur wel - en vooral niet kan zien. Op die manier worden de kinderen bewust Roy Harting, operationeel manager: Ondanks de crisis blijft Saan investeren in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Hierdoor worden zij beter en breder inzetbaar en daarnaast biedt het de medewerkers op termijn betere doorgroeimogelijkheden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. gemaakt van de gevaren wanneer ze naast, achter of vlak voor een vrachtwagen fietsen of lopen. Wilhelmina Kinderziekenhuis in Amsterdam Saan heeft in 2011 een kraan met machinist ingezet om een dakterras aan te leggen bij de Ronald McDonald Huiskamer op het dak van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Gezinnen met zieke kinderen kunnen nu niet alleen in de Huiskamer vertoeven, maar ook even lekker buiten zitten. Team Prinsenbeek naar de Alpe d HuZes In 2011 doneerden wij een bedrag aan de stichting Alpe D HuZes. En in 2012 heeft Saan het transport verzorgd van de 30 fietsen van het Team Prinsenbeek naar de Alpe d Huez. Voor dit jaarlijks terugkerende evenement van KWF Kankerbestrijding heeft Saan een verhuiswagen ter beschikking gesteld die door een Saanmedewerker naar Frankrijk en weer terug is gereden. Make A Wish Nederland Saan Tilburg werkte in 2012 mee aan een wensvervulling van Make-A-Wish Nederland. Een 17-jarige ernstig zieke jongen werd thuis opgehaald met een Saan vrachtwagen voor uitzonderlijk vervoer en mocht meerijden naar Tilburg. Hier heeft hij met een 16 tons heftruck gereden en daarna op afstand bestuurd en zo meegeholpen met een echte klus. Daarna kon hij vanuit een kraan met werkbak genieten van het uitzicht over Tilburg. ROC Bosnië Een dochter van een van onze medewerkers kreeg begin 2012 vanuit haar ROC-opleiding de opdracht om samen met een aantal klasgenoten een school in Bosnië op te knappen. De studenten moesten alleen wel zelf geld inzamelen voor de reis, verblijf en materialen. Saan heeft haar gesponsord om een ticket en materialen te kunnen kopen om dit mooie initiatief in Bosnië te gaan uitvoeren. 22

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10

inhoudsopgave VOORWOORD BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE PLANET PROFIT NAWOORD 27 Directie 4 Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 mvo jaarverslag 2013 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid 10 PLANET Voorwoord - mvo-officer Michel Korstanje 17 CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda

Smaakmakers in snoep. Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda Smaakmakers in snoep Perfetti Van Melle Benelux Maatschappelijk Jaarverslag over het jaar 2012 Juni 2013, Breda 1 Over Perfetti Van Melle Perfetti Van Melle draagt de naam van haar oprichters: de Italiaanse

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan

MVO JAARVERSLAG 2014. Inhoudsopgave. MVO Visie en beleid. MVO Ontwikkeling. Over De Haan. De Sociale Haan. De Groene Haan MVO JAARVERSLAG Wij geloven dat elk bedrijf een belangrijke rol heeft in het socialer en duurzamer maken van onze samenleving. Dit hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de lange termijn financiële

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

MVO-rapportage 20 10

MVO-rapportage 20 10 MVO-rapportage 20 10 Voorwoord Veel bedrijven streven ernaar hun negatieve impact op het milieu te reduceren. Wij doen het meteen goed en streven naar een positieve impact op mens en milieu. Zo willen

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2010 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1. Voorwoord...3 2. Leeswijzer...4 3. Feiten en cijfers...7 4. Profiel...9 4.1. Identiteit ANWB...9 4.2. De organisatie ANWB...10

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012.

Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Jaarverslag 2012 Voor u ligt het sociaal- en financieel jaarverslag van Mondial Movers. Hierin leest u de verslaglegging van het jaar 2012. Het jaarverslag samen met de GRI-index is voor iedereen toegankelijk

Nadere informatie

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings!

MVO 2011/2012. Green happy healthy buildings! MVO 2011/2012 Green happy healthy buildings! Green, happy, healthy! Voorwoord 4 Over dit verslag 6 Ons bedrijf 9 Kwaliteit voorop 10 Ons MVO beleid in de aandacht 12 Green 14 Happy 30 Healthy 33 Betrokken

Nadere informatie

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

MVO en duurzaamheidsverslag

MVO en duurzaamheidsverslag MVO en duurzaamheidsverslag Over het jaar 2014 Inhoud 1 Duurzame ambities waarmaken 2 People 3 Planet 4 Prosperity 1.1 Voorwoord 1.2 Onze organisatie in 2014 1.3 GP Groot in de branches 1.4 Nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie