CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES"

Transcriptie

1 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRCULAIRE CIRC/AIRW-36 Datum Date: 17/09/2008 Uitgave Edition: 1 1. BETREFT Aanbevelingen op gebied van de redactie van het handboek voor managementsorganisaties van permanente luchtwaardigheid van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met Verordening (EG) n 2042/2003 bijlage I (Part M Subpart G) 1. OBJET Recommandations en matière de rédaction du manuel de spécifications des organismes de gestion du maintien de la navigabilité d aéronefs non lourds et non affectés au transport aérien commercial suivant le règlement (CE) n 2042/2003 annexe I («Part M Subpart G»). 2. REFERENTIES Verordening (EC) nr. 216/2008; Verordening (EC) nr. 2042/2003; Verordening (EC) nr. 1702/2003; K.B. van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart; 2. REFERENCES Règlement (EC) n 216/2008; Règlement (EC) n 2042/2003 ; Règlement (EC) n 1702/2003 ; A.R. du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;. De Directeur-generaal, a.i. Le Directeur général, a.i. Uitgave 1 bevat: L édition 1 comprend: F. DURINCKX 17 blz. gedagtekend: pages datées: 17/09/2008 CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 1/17

2 3. INLEIDING In toepassing van de toepassingsverordening Part M, M.A. 704 moet de organisatie, die postuleert voor een Part M Subpart G erkenning, aan de bevoegde overheid een Handboek van het management van de permanente luchtwaardigheid (Continuing Airworthiness Management Exposition, hierna CAME genoemd) ter goedkeuring voorleggen. Uit zorg voor de standaardisatie en teneinde de redactie van dit handboek te vergemakkelijken wordt in deze circulaire een geheel van aanbevelingen gedetailleerd uitgelegd. 3. GENERALITES En application du règlement d application «Part M, M.A. 704», l organisme postulant à un agrément «Part M Subpart G» doit soumettre un Manuel de gestion du maintien de la navigabilité (Continuing Airworthiness Management Exposition : CAME dans la suite du texte) à l approbation de l autorité compétente. Dans un souci de standardisation et afin de faciliter la rédaction de ce manuel, un ensemble de recommandations est détaillé dans cette circulaire. 4. DOEL 4. BUT Deze circulaire heeft tot doel de structuur en de inhoud van de CAME nader te omschrijven. La présente circulaire a pour but de préciser la structure et le contenu du CAME. 5. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 5. REMARQUES PRELIMINAIRES Het geheel van de in deze circulaire aangeboden aanbevelingen moet noch als exhaustief, noch als limitatief beschouwd worden. De in dit document behandelde onderwerpen moeten steeds aangepast worden aan elke situatie (toepassingsgebied, omvang van de organisatie ). Deze aanbevelingen beschrijven één middel, maar niet het enige, dat de organisatie in staat stelt conformiteit te verzekeren met het toepassingsreglement Part M Subpart G. In geval van onzekerheid vormen de basisverordening (EC nr. 216/2008) en de toepassingsverordening (EC nr. 2042/2003) de enige referentiedocumenten. De hieronder voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de appendix V van de «Acceptable Means of Compliance» (AMC) M.A.704. L ensemble des recommandations présenté dans cette circulaire ne doit pas être considéré comme exhaustif ni comme limitatif. Les sujets traités dans ce document doivent toujours être adaptés à chaque situation (domaine d application, taille de l organisme ). Ces recommandations décrivent un moyen mais pas le seul permettant à l organisme d assurer la conformité au Règlement d application «Part M Subpart G». En cas d incertitudes, les règlements de base (EC N 216/2008) et d application (EC N 2042/2003) sont les seuls documents de référence. Les recommandations présentées ci-dessous se basent sur l appendice V des «Acceptable Means of Compliance» (AMC) M.A CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 2/17

3 6.VOORGESTELDE STRUCTUUR 6. STRUCTURE PROPOSEE Ref : Appendix V to AMC M.A. 704 Ref : Appendix V to AMC M.A. 704 Part 0 Algemene organisatie 0.1. Verbintenis van de verantwoordelijke manager 0.2. Algemene informatie 0.3. Management personeel 0.4. Organisatorische structuur 0.5. Mededelingsprocedure voor wijzingen 0.6. Amenderingsprocedures van de CAME Part 1 Procedures van het management van de permanente luchtwaardigheid 1.1. Registratiesysteem voor de permanente luchtwaardigheid 1.2. Onderhoudsprogramma van het luchtvaartuig 1.3. Registratie van de permanente luchtwaardigheid: toegang, verantwoordelijkheden, handhaving 1.4. Toepassing en controle van AD s (Airworthiness Directives) 1.5. Effectiviteitsanalyse van het onderhoudsprogramma 1.6. Beleid i.v.m. niet verplichte wijzigingen 1.7. Grote reparaties/ veranderingen 1.8. Foutrapporten (defect report) 1.9. Goedkeuring van aanpassingen en reparaties ( Engineering activity ) Betrouwbaarheidsprogramma s Pre-flight inspectie Weging van het luchtvaartuig Testvluchtprocedures PART 0 Organisation générale 0.1. Engagement du dirigeant responsable 0.2. Information générale 0.3. Personnel de management 0.4. Structure organisationnelle 0.5. Procédures de notification de changements 0.6. Procédures d amendement du CAME PART 1 Procédures de management du maintien de la navigabilité 1.1. Système d enregistrement des données de maintien de la navigabilité 1.2. Programme de maintenance de l aéronef 1.3. Enregistrement du maintien de la navigabilité : accès, responsabilités, rétention 1.4. Mise en oeuvre et contrôle des AD (Airworthiness Directives) 1.5. Analyse de l efficacité du programme d entretien 1.6. Politique concernant les modifications non obligatoires 1.7. Modifications/ réparations majeures 1.8. Rapports de défauts (Defect report) 1.9. Approbation des modifications et réparations («Engineering activity») Programme de fiabilité (Reliability programme) Inspections pré-vol Pesée de l aéronef Procédures pour des vols de test CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 3/17

4 Part 2 - Kwaliteitssysteem 2.1. Permanente luchtwaardigheid kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplan, kwaliteitsauditprocedure 2.2. Opvolging van de permanente luchtwaardigheidsactiviteiten 2.3. Opvolging van de doeltreffendheid van de onderhoudsprogramma s Zich verzekeren dat alle onderhoud door erkende onderhoudsorganisaties is gedaan 2.5. Opvolging van alle gecontracteerde onderhoud 2.6. Kwaliteitsauditpersoneel Part 3 : Gecontracteerd onderhoud 3.1. Selectieprocedure voor een gecontracteerde onderhoudsorganisatie 3.2. Kwaliteitsaudit van een vliegtuig Part 4 Procedures voor de beoordeling van de luchtwaardigheid Part 2 Système qualité 2.1 Procédure d audits, plan, politique qualité du maintien de la navigabilité 2.2 Suivi des activités de gestion du maintien de la navigabilité 2.3 Suivi de l efficacité du programme de maintenance 2.4 S assurer que toute la maintenance est faite par un organisme de maintenance approprié 2.5 Suivi des activités de maintenance contractées 2.6 Personnel de l audit qualité Part 3: Maintenance contractée 3.1. Procédure de sélection d un organisme de maintenance contracté 3.2. Audit qualité d un avion Part 4 Procédures de revue de navigabilité 4.1. Beoordeling van de luchtwaardigheid personeel 4.2. Beoordeling van de luchtvaartuiggegevens 4.3. Fysieke inspectie van het luchtvaartuig 4.4. Bijkomende procedures bij aanbeveling aan het DGLV in het geval van import van een luchtvaartuig Aanbeveling aan het DGLV van de aangifte van een ARC 4.6. Afgifte van een certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid (ARC) 4.7. Luchtwaardigheidsgegevens, verantwoordelijkheden, bijhouden en toegang Part 5 - Bijlagen 4.1. Personnes de revue de navigabilité 4.2. Enregistrements des revues d aéronefs 4.3. Inspection physique de l aéronef 4.4. Procédures additionnelles de recommandations à la DGTA en cas d import d un aéronef 4.5.Recommendation à la DGTA pour la délivrance d un ARC 4.6. Délivrance d un certificat de revue de navigabilité (ARC) 4.7. Enregistrements des revues de navigabilité : accès, conservation et responsabilités Part 5 - Annexes 5.1. Voorbeelddocumenten 5.2. Lijst van AR personeel 5.3. Lijst van onderaannemers 5.4. Lijst van gecontracteerde 5.1. Exemples de documents 5.2. Liste du personnel de revue de navigabilité 5.3. Liste des sous-contractants 5.4. Liste des organismes de maintenance CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 4/17

5 onderhoudsorganisaties 5.5. Kopie van de contracten met onderaannemers 5.6. Kopie van de contracten met onderhoudsorganisaties contractés 5.5. Copie des contrats du travail souscontracté 5.6. Copie des contrats avec des organismes de maintenance 7. AANBEVELINGEN 7. RECOMMANDATIONS De CAME is een verplicht document (Part M M.A. 704) waarnaar de erkende organisatie systematisch moet verwijzen. Het moet opgevat worden als een volledig, praktisch en autonoom referentiewerkdocument. Daartoe dient de opstelling van het handboek klaar en duidelijk te zijn. Het gebruikte papier moet van genormaliseerd A4-formaat en wit van kleur zijn. Teneinde het up-to-date houden en het consulteren te vergemakkelijken moet het document aangeboden worden in de vorm van een opbergmap en ingedeeld in gescheiden hoofdstukken (inlegbladen, papierstrookjes ) Alle pagina s moeten zodanig geperforeerd zijn dat invoegen of verwijderen bij het amenderen snel kan gebeuren. Elke pagina kan op een duidelijke en homogene manier opgespoord worden door een nummer dat betrekking heeft op het hoofdstuk van het document en op de pagina zelf. Elke pagina is gedateerd en vermeldt de identificatie van de editie van het handboek en van het amendement. De officiële naam van de CAMO en de aanwijzing van het document ( CAME ) zijn op elke pagina aangebracht. Bijkomende aanbevelingen Vooraan in de CAME vindt men volgende rubrieken : Schutblad Inhoudstafel Lijst van effectieve pagina s Historiek van de amendementen en amenderingsprocedure Distributielijst Le CAME est un document obligatoire (Part M M.A. 704) auquel doit se référer systématiquement l organisme agréé. Il doit être conçu comme un document de travail de référence complet, pratique et autonome. Pour ce faire, la rédaction du manuel doit être claire et précise. Le papier utilisé doit être de format normalisé A4 et de couleur blanche. Afin de faciliter la mise à jour et la consultation, le document doit être présenté sous forme d un classeur et être organisé en chapitres séparés (intercalaires, onglets ). Toutes les pages doivent être perforées de manière à permettre une insertion ou un retrait rapide lors des amendements. Chaque page est repérée de façon claire et homogène par un numéro se rapportant au chapitre du document et à la page elle-même. Chaque page est datée et porte l identification de l édition du manuel et de l amendement. Le nom officiel du CAMO et la désignation du document («CAME») figurent sur chaque page. Recommandations complémentaires En tête du CAME, on trouve les rubriques suivantes Page de garde Table des matières Liste des pages effectives Historique des amendements et procédure d amendement Liste de distribution Het schutblad moet de naam van de CAMO en zijn voornaamste vestiging aangeven. Het nummer van de erkenning Part M Subpart G, het nummer van de editie en de identificatie van de verspreide kopie moeten aangegeven zijn op La page de garde du document doit préciser le nom du CAMO et l adresse de son site principal de travail. Le numéro d agrément «Part M Subpart G», le numéro d édition et l identification de la copie distribuée doivent être CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 5/17

6 het definitief te valideren exemplaar. Indien nodig dient in de eerste pagina s van het handboek een lijst opgenomen te worden met afkortingen en definities, omvattende het geheel van de acroniemen en technische termen (waarvoor preciseringen nodig zijn) die in het handboek worden gebruikt. Part 0- Algemene organisatie indiqués sur l exemplaire définitif à valider. Si nécessaire, une liste des abréviations et des définitions reprenant l ensemble des acronymes et des termes techniques (nécessitant des précisions) utilisés dans le manuel doit être insérée dans les premières pages de celui-ci. PART 0 Organisation générale 0.1.Verbintenis van de verantwoordelijke manager 0.1.Engagement du dirigeant responsable Een voorbeeld van een verbintenis van de verantwoordelijke manager is gegeven in Appendix V van AMC M.A.704 In dit deel herinnert de postulerende CAMO het doel van de MOM en de aangegane verbintenis om de daarin gedefinieerde bepalingen te volgen. Door deze verbintenis verbindt de organisatie er zich toe permanent volgens de richtlijnen van Part M te werken. De verantwoordelijke manager moet de verbintenis inzake het betalen van de verschuldigde vergoedingen aangaan. Hij moet er zich toe verbinden het personeel van het DGLV op elk ogenblik de vrije toegang te verlenen tot zijn installaties. Deze verbintenis moet getekend en gedateerd worden door de verantwoordelijke manager. Un exemple d engagement du dirigeant responsable est donné dans Appendix V de l AMC M.A.704. Dans cette section, le CAMO postulant rappelle le but du CAME et l engagement pris de suivre les dispositions qui y sont définies. Par cet engagement, l organisme s engage à travailler en permanence conformément aux directives du «Part M». Le dirigeant responsable doit s engager à honorer le paiement des redevances dues. Il doit s engager à autoriser à tout moment le libre accès de ses installations au personnel de la DGTA. Cet engagement devra être signé et daté par le dirigeant responsable Algemene informatie 0.2. Information générale (a) Korte beschrijving van de organisatie Deze paragraaf beschrijft hoe de CAMO is georganiseerd en houdt rekening met de mogelijke andere goedkeuringen (Part 145, Part M Subpart F). (b) Beheerde vliegtuigen - vlootsamenstelling Deze paragraaf bevat een lijst van de luchtvaartuigtypes en het aantal per type. Deze paragraaf kan op verschillende manieren herzien worden : Ofwel wordt de paragraaf herzien elke keer als een luchtvaartuig wordt toegevoegd of geschrapt van de lijst. Ofwel wordt de paragraaf herzien wanneer een nieuw luchtvaartuigtype of een aantal luchtvaartuigen wordt (a) Brève description de l organisation Ce paragraphe décrit comment le CAMO est organisé en tenant compte de l existence d éventuels autres agréments (Part 145, Part M Subpart F). (b) Avions gérés Composition de la flotte Ce paragraphe comprend une liste des types d aéronefs et le nombre d aéronefs pour chaque type. Ce paragraphe peut être révisé de différentes façons : Soit le paragraphe est révisé chaque fois qu un aéronef est enlevé ou ajouté à la liste. Soit le paragraphe est révisé quand un nouveau type d aéronef ou un nombre important d aéronef est ajouté ou retiré CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 6/17

7 toegevoegd of geschrapt van de lijst. (d) Type van activiteit de la liste. (d) Type d opération Deze paragraaf geeft in formatie over het type activiteiten : luchtarbeid, niet-commercieel, scholing, Ce paragraphe donne une information sur le type d opérations : travail aérien, non commercial, écolage, Management personeel 0.3. Management personnel M.A. 706 (a),(c), (e) (a) Verantwoordelijk manager De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijk manager worden beschreven. De verantwoordelijk manager verzekert dat alle activiteiten van permanente luchtwaardigheid gefinancierd en uitgevoerd worden. (c) Permanente luchtwaardigheidscoördinatie Deze paragraaf geeft een lijst van personen die betrokken zijn bij het management van de permanente luchtwaardigheid. Alle personen vermeldt op de lijst moeten relevante kennis en ervaring met permanente luchtwaardigheid bezitten. Deze personen rapporteren aan de verantwoordelijk manager. (d) Taken en verantwoordelijkheden Deze paragraaf geeft de taken en verantwoordelijkheden : de personen vermeldt op bovenstaande lijst. de kwaliteitsmanager. (e) Beschikbare personeelsleden en opleiding (e).1. Beschikbare personeelsleden Deze paragraaf geeft het aantal en de verdeling van de personen toegewezen aan de managementactiviteiten van de permanente luchtwaardigheid. De aantallen kunnen volgens de volgende tabel weergegeven worden: M.A. 706 (a),(c), (e) (a) Responsable dirigeant Les devoirs et responsabilités du dirigeant responsable sont décrits. Le dirigeant responsable doit assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées selon la Part M. (c) Coordination du maintien de la navigabilité Ce paragraphe donne une liste des personnes impliquées dans la gestion du maintien de la navigabilité. Toutes les personnes listées doivent posséder des connaissances adéquates, et des expériences relatives au maintien de la navigabilité. Ces personnes rendent compte au dirigeant responsable. (d) Devoirs et responsabilités Ce paragraphe donne les devoirs et responsabilités : des personnes listées dans le paragraphe ci-dessus ; du responsable qualité. (e) Ressources humaines et formation (e).1 Ressources humaines Ce paragraphe donne le nombre et la répartition des personnes désignées aux activités de gestion du maintien de la navigabilité. Ce nombre peut être présenté sous forme de tableau, comme suit : CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 7/17

8 Full time Part time Full time Part time Quality monitoring Quality monitoring Continuing airworthiness management Continuing airworthiness management (e).2 Opleiding (e).2 Formation Voor de personen van paragraaf (c), neemt de organisatie gekwalificeerd personeel in dienst. Deze sectie beschrijft hoe de opleiding wordt georganiseerd: basiskwalificaties initiële opleiding continue opleiding (on the job training) Voor elke persoon betrokken bij het management van de permanente luchtwaardigheid, houdt de CAMO een personeelsdossier bij met zijn beroepsbekwaamheden en gevolgde opleidingen. Pour les personnes mentionnées au paragraphe (c), l organisme emploie du personnel qualifié. Cette section décrit la manière dont la formation est gérée. : qualification de base formation initiale formation continue (on the job training) Pour chaque personne impliquée dans la gestion du maintien de la navigabilité, le CAMO tient à jour un dossier personnel contenant les informations démontrant son aptitude et les formations reçues Organisatiestructuur 0.4. Structure organisationnelle De organigramen, weergegeven in deze sectie, moeten de hiërarchische lijnen duidelijke weergeven tussen de verschillende functies. Ze moeten ook duidelijk de onafhankelijkheid van het kwaliteitssysteem aantonen. Le ou les organigrammes présentés dans cette section doivent clairement identifier les liens hiérarchiques entre les différentes fonctions. Ils doivent aussi clairement démontrer l indépendance du système qualité Meldingsprocedure voor wijzigingen 0.5. Procédures de notification de changements Initieel moeten alle amendementen door het DGLV goedgekeurd worden voordat ze worden toegepast. Dans un premier temps, tous les amendements du CAME doivent être approuvés par la DGTA avant mise en oeuvre Amenderingsprocedures van de CAME 0.6. Procédures d amendement du CAME Een beschrijving van de amenderingsprocedure wordt gegeven. De persoon verantwoordelijk voor wijzigingen van de CAME en voor de voorlegging aan de autoriteit voor goedkeuring wordt voorgesteld. Une description de la procédure d amendement du CAME est présentée. La personne responsable des amendements du CAME et de leur soumission à l autorité pour approbation est proposée. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 8/17

9 PART 1 : Procedures van het management van de permanente luchtwaardigheid 1.1. Registratiesysteem voor de permanente luchtwaardigheid PART 1 : Procédures de gestion du maintien de la navigabilité 1.1. Système d enregistrement des données de maintien de la navigabilité (1) Algemeen (1) Général Geef in deze paragraaf : het doel van het gegevensregistratiesysteem van de permanente luchtwaardigheid. herneem de verschillende nodige registraties opgesomd in M.A.305 Dans ce paragraphe, il convient : (2) Gebruiksinstructies (2) Instructions d utilisation de rappeler l objectif du Système d enregistrement des données de maintien de la navigabilité. de reprendre les différents enregistrements nécessaires énumérés dans le M.A.305. Deze paragraaf geeft uitleg en instructies om het gegevensregistratiesysteem te gebruiken Onderhoudsprogramma van het luchtvaartuig (a) Algemeen Deze inleidende paragraaf herinnert eraan dat de doelstelling van een onderhoudsprogramma het geven is van geplande onderhoudsinstructies voor een veilige werking van het luchtvaartuig. (b) Inhoud Deze paragraaf geeft een beschrijving van het onderhoudsprogramma. Het betreft hier geen gedetailleerd onderhoudsprogramma, maar enkel de grote lijnen worden weergegeven. Deze zijn gegeven in de appendix I van AMC M.A.302. (c) Ontwikkeling Ce paragraphe donne les explications et les instructions nécessaires pour utiliser le système d enregistrement Programme de maintenance de l aéronef (a) Généralités Ce paragraphe introductif doit rappeler que l objectif d un programme de maintenance est de fournir les instructions planifiées nécessaires pour une opération sécurisée de l aéronef. (b) Contenu Ce paragraphe donne un descriptif du contenu du programme de maintenance. Il ne s agit pas de détailler le programme de maintenance mais d en répertorier les grandes lignes. Les grandes lignes sont données dans l appendix I à l AMC M.A.302. (c) Développement (1) Bronnen (1) Sources Deze paragraaf geeft de gebruikte bronnen voor de ontwikkeling van het onderhoudsprogramma (2) Verantwoordelijkheden (2) Responsabilités Deze paragraaf legt uit wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het onderhoudsprogramma. Ce paragraphe donne les sources utilisées pour le développement du programme de maintenance. Ce paragraphe explique qui est responsable du développement du programme de maintenance. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 9/17

10 (3) Amendering van het handboek (3) Amendements du manuel Deze paragraaf moet aantonen dat er een systeem bestaat om de permanente geldigheid van het onderhoudsprogramma te verzekeren. Er moet worden aangetoond dat alle relevante informatie gebruikt wordt om het onderhoudsprogramma te actualiseren. Ce paragraphe doit démontrer qu il existe un système pour assurer la validité permanente du programme de maintenance. Il doit démontrer que toute information pertinente est utilisée pour mettre à jour le programme de maintenance. (4) Goedkeuring door de autoriteit (4) Approbation par l autorité Deze paragraaf verklaart wie verantwoordelijk is om het onderhoudsprogramma aan de bevoegde instantie voor te leggen en volgens welke procedure Registratie van de permanente luchtwaardigheid: toegang, handhaving en verantwoordelijkheden,. Ce paragraphe explique qui est responsable de présenter le programme de maintenance à l autorité compétente et suivant quelle procédure Maintien de la navigabilité : Enregistrement, responsabilités, rétention et accès (a) Registratie van de uren en de cycli De registratie van de uren en de cycli is essentieel voor de planning van het onderhoud. De paragraaf legt uit hoe de CAMO toegang heeft tot de informatie over de huidige vlieguren en cycli en hoe deze informatie wordt verwerkt in de organisatie (b) Registratie De paragraaf geeft in detail de documenten van de organisatie die geregistreerd moeten worden en de registratieperiodes voor elk. Deze informatie kan gegeven worden d.m.v. een tabel (documenttype, documentnaam, registratieperiode, verantwoordelijke persoon) (c) Bescherming van de registraties Deze paragraaf moet de gebruikte manier tonen hoe men de gegevens gaat beschermen tegen brand, overstroming,...en ook de specifieke procedures om te garanderen dat de gegevens niet veranderd worden tijdens de registratieperiode. (d) Overdracht van de registratie Deze paragraaf beschrijft de procedure voor de overdracht van de gegevens in het geval van overdracht van het luchtvaartuig naar een andere CAMO. (a) Enregistrement des heures et des cycles L enregistrement des heures et des cycles est essentiel pour le planning de la maintenance. Ce paragraphe explique comment le CAMO a accès aux informations d heures et de cycles actuels de vol et comment ces informations sont traitées au-travers de l organisation. (b) Enregistrements Ce paragraphe donne en détail les types de documents de l organisme qui doivent être enregistrés et quels sont les temps de rétention pour chacun. Cette information peut être donnée sous forme de tableau (type de document, nom du document, période, personne et lieu de rétention). (c) Protection des enregistrements Ce paragraphe doit exposer les moyens utilisés pour protéger les enregistrements du feu, de l inondation,.ainsi que les procédures mises en place pour garantir que ces enregistrements ne seront pas altérés pendant la période de rétention. (d) Transfert des enregistrements Ce paragraphe décrit la procédure pour le transfert des enregistrements en cas de transfert de l aéronef à un autre CAMO. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 10/17

11 1.4. Toepassing en controle van AD s 1.4. Mise en oeuvre et contrôle des AD Deze paragraaf beschrijft het gebruikte systeem voor het beheer van de AD s. Deze paragraaf mag de volgende subparagrafen bevatten: Ce paragraphe décrit le système utilisé pour la gestion des AD. Ce paragraphe peut inclure les sousparagraphes suivants : (a) AD informatie Deze paragraaf beschrijft de informatiebronen. (b) Beslissing betreffende de AD Deze paragraaf beschrijft hoe en wie de AD informatie analyseert en welke informatie wordt gestuurd naar de gecontracteerde onderhoudsorganisatie teneinde de AD te plannen en uit te voeren. (a) AD information Ce paragraphe décrit les sources d information pour les AD. (b) Décision concernant l AD Ce paragraphe décrit comment et qui analyse l information AD et quel type d information est transmise à l organisme de maintenance contracté dans le but de planifier et d exécuter l AD. De paragraaf bevat, indien nodig, een specifieke procedure voor dringende AD s. (c) Controle van AD s De paragraaf specificeert hoe de organisatie alle toepasselijke AD s uitvoert en er voor zorgt dat ze op tijd worden uitgevoerd. 1.5.Effectiviteitsanalyse van het onderhoudsprogramma Ce paragraphe peut, si nécessaire, inclure une procédure spécifique en cas de gestion d une AD urgente. (c) Contrôle des AD Ce paragraphe spécifie comment l organisation s assure que toutes les AD applicables sont exécutées et cela dans les délais adéquats Analyse de la réalisation/efficacité du programme de maintenance Deze paragraaf beschrijft de middelen die gebruikt worden om de effectiviteit van het onderhoudsprogramma te analyseren. Hij moet de verantwoordelijke personen bevatten en hoe de informatie geanalyseerd wordt. 1.6.Politiek i.v.m; niet verplichte wijzigingen Ce paragraphe décrit les outils qui sont utilisés pour analyser l efficacité/la réalisation du programme de maintenance. Il doit indiquer quelle est la personne responsable et quelles sont les données analysées Politique de mise en oeuvre d une modification non-obligatoire Deze paragraaf legt uit : hoe informatie over een niet-verplichte wijziging verwerkt wordt. wie er voor verantwoordelijk is. welke criteria gebruikt worden om te beslissen of een niet-verplichte wijziging uitgevoerd wordt. Ce paragraphe explique : comment une information sur une modification non obligatoire est traitée qui en est responsable quels sont les critères utilisés pour décider de l implémentation ou non d une modification non-obligatoire CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 11/17

12 1.7. Grote reparaties/ veranderingen 1.7. Modifications et réparations majeures Deze paragraaf legt de procedure uit van het beheer voor de goedkeuring van grote reparaties/ veranderingen. Ce paragraphe explique la procédure mise en place pour gérer l approbation des modifications et des réparations majeures Foutrapporten (Defect report) 1.8. Rapport de défaut (defect report) Deze paragraaf legt de procedure uit hoe de foutrapporten, gegeven door de onderhoudsorganisatie, verwerkt worden N/A 1.10 N/A Ce paragraphe explique la procédure mise en place pour l évaluation des rapports de défauts (defect report) émis par l organisme de maintenance N/A 1.10 N/A Pre-flight inspectie Inspection pré-vol Deze paragraaf legt de inhoud van de pre-flight inspectie uit en wie ze uitvoert. Ce paragraphe explique le contenu de l inspection pré-vol et qui s en charge Weging van het luchtvaartuig 1.12 Pesée de l aéronef Deze paragraaf legt uit : wanneer een luchtvaartuig gewogen moet worden hoe de gegevens verwerkt worden in de CAMO Ce paragraphe établit : à quelle occasion un aéronef doit être pesé comment ces données sont gérées dans le CAMO Testvluchtprocedures 1.13 Procédure pour les vols de test De criteria voor het uitvoeren van een testvlucht zijn in het onderhoudsprogramma inbegrepen. Deze paragraaf legt uit hoe de CAMO de testvluchtprocedure opstelt teneinde het beoogde doel te bereiken en... Part 2 : Kwaliteitssysteem De CAMO kiest voor een kwaliteitssysteem of een systeem met een organisatorisch bilan volgens de grootte van de organisatie Permanente luchtwaardigheid kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplan, kwaliteitsauditprocedure Les critères pour décider de la réalisation d un vol de test sont inclus dans le programme de maintenance. Il s agit d expliquer comment le CAMO s organise pour rencontrer cette exigence et quelle est la procédure mise en place pour autoriser un vol de test. Part 2 : Système Qualité Le CAMO optera pour un système qualité ou un système de bilan organisationnel suivant la taille de l organisme Procédure d audits, plan, politique qualité du maintien de la navigabilité a) Kwaliteitssysteem a) Système Qualité Deze paragraaf bevat een formele verklaring over de te bereiken doelen van de Ce paragraphe inclut une déclaration formelle sur les objectifs à atteindre du système Qualité. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 12/17

13 kwaliteitssysteem. Deze verklaring bevat minimaal het toezicht op het opvolgen van Part M. b) Kwaliteitsplan b) Plan Qualité Het kwaliteitsplan bestaat uit kwaliteitsaudits met hun periode die de specifieke domeinen van Part M dekt. Cette déclaration doit contenir au minimum le suivi de la conformité avec la Part M. Le plan Qualité consiste en des audits qualité sur une période déterminée qui couvrent les domaines spécifiques de la Part M. c) Kwaliteitsauditprocedure c) Procédure audit Qualité De kwaliteitsauditprocedure somt de verschillende stappen op vanaf de voorbereiding tot de conclusie. La procédure d audit Qualité est détaillée dans ses différentes étapes depuis la préparation jusqu à sa conclusion. d) Corrective acties d) Actions correctives Het systeem van corrective acties dat wordt opgesteld, wordt in deze paragraaf beschreven, om te verzekeren dat de corrective acties uitgevoerd worden en dat het resultaat van deze acties gecontroleerd wordt Opvolging van de permanente luchtwaardigheidsactiviteiten Le système d actions correctives mis en place est détaillé dans ce paragraphe. Il s agit de s assurer que les actions correctives proposées sont exécutées et que le résultat de cette implémentation est contrôlé 2.2. Suivi des activités de gestion du maintien de la navigabilité Deze paragraaf beschrijft de procedure om periodisch de activiteiten van het managementpersonneel te verifiëren en hoe ze hun verantwoordelijkheden invullen. 2.3.Opvolging van de doeltreffendheid van de onderhoudsprogramma s. Ce paragraphe décrit la procédure mise en place pour vérifier périodiquement les activités du personnel de management et la manière dont ceux-ci s acquittent de leurs obligations Suivi de l efficacité du programme de maintenance Deze paragraaf beschrijft een procedure om periodisch de doeltreffendheid van het onderhoudsprogramma, zoals beschreven in deel 1, te verifiëren Opvolging dat alle onderhoud door erkende onderhoudsorganisaties is gedaan Deze paragraaf beschrijft de verificatieprocedure die toeziet dat alle onderhoud goed is uitgevoerd door een passend goedgekeurde organisatie Opvolging van alle gecontracteerde onderhoud Ce paragraphe décrit une procédure pour vérifier périodiquement l efficacité du programme de maintenance comme défini à la partie Suivi que toute la maintenance est gérée par un organisme agréé. Ce paragraphe décrit la procédure de vérification que la maintenance est bien exécutée par un organisme agréé et adéquat Suivi des contrats de maintenance Al het «gecontracteerde onderhoud» vormt het voorwerp van een opvolging, om te verzekeren dat het onderhoudscontract nageleefd wordt. Toutes les «maintenances contractées» font l objet d un suivi pour s assurer que le contrat de maintenance est bien respecté Kwaliteitsauditpersoneel 2.6. Personnel de l audit Deze paragraaf voert de training en de Ce paragraphe établit la formation et la CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 13/17

14 kwalificaties in, nodig voor de auditors. Als de auditors deeltijds aan de kwaliteitsaudit werken, is het belangrijk om te vermelden dat deze personen niet direct betrokken mogen zijn bij de activiteiten die zij auditeren. Part 2 (bis) : Organisatorisch bilan In het geval van een kleine CAMO die niet betrokken is bij commercieel luchttransport, mag het kwaliteitssyteem vervangen worden door een organisatorisch bilan, uitgezonderd de organisaties die ARC s afleveren voor luchtvaartuigen waarvan de MTOM>2730 kg is, andere dan ballonnen. qualification nécessaires pour les auditeurs. Si les auditeurs sont impliqués à temps partiel dans l audit qualité, il est important de mentionner que ces personnes ne peuvent pas être directement impliquées dans les activités qu elles auditent. Part 2 (bis) : Bilan organisationnel Dans le cas d une petite organisation CAMO non impliquée dans le transport commercial, le système Qualité peut être remplacé par un système de bilan organisationnel à l exception des organisations délivrant des ARC pour des aéronefs dont le MTOM est > 2730 kg autres que les ballons. Een kleine CAMO is gedefineerd als een organisatie met maximaal 5 full time personeelsleden of equivalent indien deeltijdspersoneel. De Appendix VIII van de AMC M.A. 616 verstrekt gedetailleerde uitleg over de wijze waarop een organisatorisch bilan voor kleine CAMO (met maximum 5 personen) verwezenlijkt moet worden. Dit deel moet dus de opgemaakte procedures en de gebruikte ondersteuningen met het oog op het verwezenlijken van dit bilan detailleren. Volgende inlichtingen moeten bijgevolg omschreven worden : Het doel van het bilan De verantwoordelijkheden (personen die het bilan sturen alsook hun plichten en verantwoordelijkheden) Interne audit (procedures voor de organisatie, de planning en de definitie van de inhoud) Kopieën van de checklists en gebruikte formulieren Procedures voor het op punt stellen van corrigerende handelingen en opvolgingsprocedures Verslagen Une petite organisation CAMO est définie comme étant une organisation qui comprend au maximum 5 personnes temps complet ou équivalent lorsqu il y a du personnel travaillant à temps partiel. L Appendix VIII de l AMC M.A. 616 fournit des explications détaillées sur la manière de réaliser un bilan organisationnel pour des CAMO de petite taille (5 personnes maximum). Cette section doit détailler les procédures mises en place et les supports utilisés en vue de réaliser ce bilan. Les informations suivantes doivent, par conséquent, être définies : L objectif du bilan Les responsabilités (personnes qui conduisent le bilan ainsi que leurs devoirs et responsabilités) Audit interne (procédures d organisation, de planifications et de définition du contenu) Copies des check-lists et formulaires employés Procédures de mise en place des actions correctrices et procédures de suivi Rapports Part 3 : Gecontracteerd onderhoud 3.1. Selectieprocedure voor een gecontracteerde onderhoudsorganisatie Part 3 : Maintenance contractée 3.1. Procédure de sélection d un contractant pour la maintenance CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 14/17

15 Deze paragraaf legt de selectieprocedure uit voor een gecontracteerde onderhoudsorganisatie. De selectie mag zich niet beperken tot een verificatie of de contractant goedgekeurd is voor het luchtvaartuigtype, maar moet evenzeer verifiëren dat de contractant beschikt over de industriêle capaciteit om het onderhoud uit te voeren. De eigenaar gaat akkoord met deze selectieprocedure. De selectieprocedure zal een proces bevatten dat het contract controleert zodat : het contract eenduidig is en geen lacunes bevat. de CAMO en de contractant van het onderhoud akkoord gaan met de voorwaarden van het contract. de verantwoordelijkheden van de partijen duidelijk zijn. de eigenaar van het luchtvaartuig het contract ondertekent. Ce paragraphe explique la procédure de sélection d un contractant pour la maintenance. La sélection ne se limite pas à vérifier que le contractant est approuvé de façon adéquate pour le type d aéronef mais également à vérifier que le contractant a la capacité industrielle d entreprendre la maintenance requise. Cette procédure de sélection se fait en accord avec le propriétaire. La procédure de sélection peut inclure un processus de revue de contrat pour s assurer que : le contrat est compréhensible et qu il n y a aucune lacune. que le CAMO et le contractant pour la maintenance sont d accord sur les termes du contrat. que les responsabilités des parties sont bien claires. qu il est signé par le propriétaire de l aéronef Kwaliteitsaudit van een luchtvaartuig 3.2. Audit Qualité de l aéronef Deze paragraaf definieert de procedure voor de kwaliteitsaudit van een luchtvaartuig. Deze procedure geeft een lijst van te verifiëren punten, bijvoorbeeld : overeenstemming met de goedkeurde procedures overeenstemming met deel M het gecontracteerde onderhoud is uitgevoerd volgens het onderhoudscontract Ce paragraphe définit la procédure de réalisation d un audit qualité de l avion. Cette procédure liste un certain nombre de points à vérifier comme par exemple : la conformité avec les procédures approuvées, la conformité continue avec la Part M, la maintenance contractée est exécutée en accordance avec le contrat de maintenance. Part 4: Procedures voor de beoordeling van de luchtwaardigheid Part 4 : Procédures de revue de navigabilité 4.1. AR personeel 4.1. Personnel de revue de navigabilité Deze paragraaf beschrijft de selectieprocedure voor het AR personeel. De beoordeling slaat op ervaring, kwalificaties, training,... Ce paragraphe établit la procédure pour la sélection du personnel de revue de navigabilité. L évaluation doit porter sur l expérience, les qualifications, la formation, CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 15/17

16 Een beschrijving wordt gegeven i.v.m de aflevering van een toelating voor het AR personeel. De nodige documentatie van het personeel wordt beschreven Beoordeling van de luchtvaartuiggegevens Une description de la délivrance d autorisation pour le personnel de revue de navigabilité doit être donnée. L enregistrement des données concernant ce personnel doit être expliqué Revue des enregistrements aéronef Deze paragraaf beschrijft in detail de technische data van het luchtvaartuig. Het niveau van detail voor elk soort data wordt beschreven. Ce paragraphe décrit en détail les données techniques de l aéronef qui doivent être vérifiées lors de la revue de navigabilité. Le niveau de détail pour chaque type de données doit être décrit Fysieke inspectie van het luchtvaartuig 4.3. Revue physique de l aéronef Deze paragraaf beschrijft hoe de fysieke inspectie van het luchtvaartuig wordt uitgevoerd. Deze beschrijving bevat : de belangrijkste delen die geverifieerd worden een lijst van fysieke dlen van het luchtvaartuig die geverifieerd worden de documenten aan boord van het luchtvaartuig die gecontroleerd worden 4.4. Bijkomende procedures bij aanbeveling aan het DGLV in het geval van import Ce paragraphe décrit comment la revue physique de l aéronef doit être exécutée. Cette description reprend : les grands éléments à vérifier une liste des parties physiques de l aéronef qui doivent être vérifiées les documents à bord de l aéronef qui doivent être passés en revue 4.4. procédures additionnelles de recommandations à l autorité compétente en cas d import d un aéronef Deze paragraaf beschrijft de bijkomende taken betreffende de aanbeveiling voor het afleveren van een ARC in het geval van import van een luctvaartuig NA 4.5 NA Ce paragraphe décrit les tâches additionnelles concernant la recommandation pour la délivrance d un ARC dans le cas d un import d un aéronef Afgifte van een ARC 4.6. Délivrance d un ARC Deze paragraaf geeft de procedure weer voor het leveren van een ARC. Deze procedure verzekert dat een ARC enkel wordt afgeleverd na een toereikende beoordeling van de luchtwaardigheid Luchtwaardigheidsgegevens, verantwoordelijkheden, bijhouden en toegang Ce paragraphe présente la procédure utilisée pour délivrer un ARC. Cette procédure doit assurer qu un ARC est délivré uniquement après une revue de navigabilité satisfaisante Enregistrements des revues de navigabilité : accès, conservation et responsabilités. Deze paragraaf beschrijft hoe en waar de gegevens bewaard worden, de bewaarperiode, de personen die toegang hebben tot deze Ce paragraphe décrit comment et où les enregistrements sont conservés, la période de rétention, les personnes qui ont accès à ces CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 16/17

17 gegevens. Part 5 : Bijlagen enregistrements. Part 5 : Annexes 5.1. Voorbeelddocumenten 5.1. Exemples de formulaires Dit deel groepert alle gebruikte documenten. Cette section regroupe tous les formulaires utilisés Lijst van AR personeel 5.2. Liste des personnels de revue de navigabilité Deze lijst geeft de naam, de voornaam en de bevoegheid van elke AR personeel. Cette liste donne le nom, prénom et privilège de chaque personnel de revue de navigabilité 5.3. Lijst van onderaannemers 5.3. Liste des sous-contractants Geef een lijst van onderaannemers en hun taken Kopie van de contracten met onderaannemers Geef een kopie van de contracten met onderaannemers Lijst van gecontracteerde onderhoudsorganisaties Geef een lijst van gecontracteerde onderhoudsorganisaties Kopie van de contracten met onderhoudsorganisaties Geef een kopie van de contracten met onderhoudsorganisaties. Donner une liste des sous-contractants et des tâches sous-contractées Copie des contrats de sous-traitants Donner une copie des contrats sous-traités Liste des organismes de maintenance contractés Donner une liste des organismes de maintenance contractés copie des contrats avec des organismes de maintenance approuvés. Donner une copie des contrats avec des organismes de maintenance. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 17/17

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Date: 8/04/2008 Uitgave Edition: 1 BETREFT OBJET REFERENCES REFERENTIES

CIRCULAIRE. Date: 8/04/2008 Uitgave Edition: 1 BETREFT OBJET REFERENCES REFERENTIES KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart CIRCULAIRE ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRC/AIRW-34 Datum Date: 8/04/2008

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA 1. Où déposer? 1. Déposer un pré-projet? 1. Déposer un pré-portefeuille de projets? 1. Waar indienen? 2. Indiening projectconcept?

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Date: 13/02/2007 Uitgave: 1 Edition: 1 BETREFT OBJET REFERENCES REFERENTIES

CIRCULAIRE. Date: 13/02/2007 Uitgave: 1 Edition: 1 BETREFT OBJET REFERENCES REFERENTIES KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart CIRCULAIRE ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRC/AIRW-31 Datum: Date: 13/02/2007

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

CIRCULAIRE CIR/AIRW-45

CIRCULAIRE CIR/AIRW-45 ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport aérien KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-45 1. OBJET : La présente

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4

Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Eco bedrukte envelop C4 Enveloppes ECO imprimées C4 Taal Langue Eco Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Voorkeur plaatsing *1 110 mm 110 mm Aan te leveren formaat 235 x (breedte x hoogte)

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg DOC 54 0413/004 DOC 54 0413/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 mei 2016 18 mai 2016 VOORSTEL VAN RESOLUTIE over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5

Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Bedrukte envelop C5 Enveloppes personnalisées C5 Taal Langue Bedrukte envelop C5 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* C5 229 x 162 90 gr.

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5

Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Bedrukte envelop EA5 Enveloppes personnalisées EA5 Taal Langue Bedrukte envelop EA5 Formaat 220 x Opmaak formaat 226 x Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting* Opties venster* EA5 220 x 156

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS

OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS 42165 OFFICIELE BERICHTEN AVIS OFFICIELS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2008/00709] 25 JULI 2008. Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 23 april 2004 betreffende de fiche «niet-begeleide

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à la médiation en matière de divorce. betreffende de echtscheidingsbemiddeling DE BELGIQUE DOC 50 0067/005 DOC 50 0067/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 18 februari 2000 18 février 2000 WETSVOORSTEL betreffende de echtscheidingsbemiddeling PROPOSITION

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012)

AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) AR ASCENSEURS 09/03/2003 AR du 10/12/2012 Changements - bref résumé (MB 19/12/2012) Sven De Mulder Sectormanager voor de sector Brussel Dirigeant de secteur Bruxelles Pour/ voor IMMO BALCAEN 28/05/2015

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4

Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Bedrukte envelop C4 Enveloppes personnalisées C4 Taal Langue Bedrukte envelop C4 Formaat 229 x Opmaakformaat 235 x * R = Rechts L = Links B = Boven(kant) Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties sluiting*

Nadere informatie

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4

Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Bedrukte envelop EA4 Enveloppes personnalisées EA4 Taal Nederlands Langue Français Bedrukte envelop EA4 Nederlands Formaat 220 x 312 mm Opmaakformaat 226 x 318 mm Envelop Formaat (mm) Materiaalsoort Opties

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone :

CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES. Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : CSC «PC PORTABLES 2009» QUESTIONS-RÉPONSES 1) Deel B punt 2.5 (pagina 19/33) Econocom a relevé les incohérences suivantes entre la version néerlandophone et francophone : Laptops 2009 3. PARTIE C : SPECIFICATIONS

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Service Public Fédéral Budget et Contrôle de la Gestion De minister van Begroting - La Ministre du Budget Antwoord op de parlementaire vraag nr. 179 (Begroting)

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

CIRCULAIRE BETREFT OBJET REFERENCES REFERENTIES. De Directeur-generaal, Le Directeur général, J. KNEEPKENS CIRC/AIRW-35

CIRCULAIRE BETREFT OBJET REFERENCES REFERENTIES. De Directeur-generaal, Le Directeur général, J. KNEEPKENS CIRC/AIRW-35 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart CIRCULAIRE ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRC/AIRW-35 Datum Date: 1/07/2008

Nadere informatie

Bijlage I HET ETIKET. 1. Model van het etiket

Bijlage I HET ETIKET. 1. Model van het etiket Bijlage I HET ETIKET 1. Model van het etiket 2. Specificaties betreffende het etiket a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de Richtlijn 2002/40/EG toegelaten modellen die betrekking hebben op

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

R3DP 2016 from DSO-grids

R3DP 2016 from DSO-grids R3DP 2016 from DSO-grids Expert Working Group May 28 th, 2015 Agenda 1. Evolutions @ DSO level 2. Planning R3DP 2016 2 R3DP16 Evolutions en distribution BC8F du 21/5 puis EWG 28/5/2015 Draft du 18 mai

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme

12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme. 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 12 mesures contre le radicalisme et le terrorisme 12 maatregelen tegen radicalisme en terrorisme 1. Uitbreiding van de terroristische misdrijven en aanpassing wetgeving met het oog op meer doeltreffende

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB

Talenthernieuwing, beheer en ontwikkeling bij de MIVB CONTEXT Pyramide des âges Pyramide des âges 2009 - ouvriers Pyramide des âges 2009 - employés 60-65 1,3% 60-65 3,4% 55-59 8,2% 55-59 16,2% 50-54 16,1% 50-54 22,7% 45-49 13,4% 45-49 14,4% 40-44 12,9% 40-44

Nadere informatie

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website

Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Siemens SITRAIN Institute Mode d emploi Website Edition 01 Réservation d un cours au Siemens SITRAIN Institute 1.1 Commencer sur le site web A partir de la page de démarrage https://www.sitrain-learning.siemens.com/bel-pl/en/index.do

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances,

De Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen, La Commission bancaire, financière et des Assurances, PPB-2006-3-1-CPB ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES DU 22 FEVRIER 2005 MODIFIANT L ARRETE DU 5 DECEMBRE 1995 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES ETABLISSEMENTS

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 2222/002 DOC 50 2222/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 19 februari 2003 19 février 2003 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit n r 78 van

Nadere informatie

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

3-916/ /6. Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail 3-916/6 3-916/6 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2006-2007 ZITTING 2006-2007 7 FÉVRIER 2007 7 FEBRUARI 2007 Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971

Nadere informatie

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding

Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding Mijn opleidingscv in de metaal- en technologische sector- Handleiding 1. Doel en oorsprong. Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 209) voorziet dat elke onderneming

Nadere informatie

Annex II appendix op het CAME

Annex II appendix op het CAME Annex II appendix op het CAME Frank Beemster Technici Conferentie Papendal, 26 november 2016 Aanleiding: Aanleiding: een EASA Standardisation audit bij de ILT op sommige EASA- erkenningen (Part M subpart

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES

FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES 1 FORUM COMITÉ D'AVIS SUR LES PRODUITS BIOCIDES Aperçu de la situation relative aux autorisations en Belgique et en Europe Luc Hens Président CAB 2 Introduction composition et mandat du CAB Réalisations

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79 4 (2000) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 79 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van

Nadere informatie