CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIRCULAIRE. Date: 17/09/2008. Uitgave Edition: 1 1. BETREFT 1. OBJET 2. REFERENTIES 2. REFERENCES"

Transcriptie

1 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Aérien CIRCULAIRE CIRC/AIRW-36 Datum Date: 17/09/2008 Uitgave Edition: 1 1. BETREFT Aanbevelingen op gebied van de redactie van het handboek voor managementsorganisaties van permanente luchtwaardigheid van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met Verordening (EG) n 2042/2003 bijlage I (Part M Subpart G) 1. OBJET Recommandations en matière de rédaction du manuel de spécifications des organismes de gestion du maintien de la navigabilité d aéronefs non lourds et non affectés au transport aérien commercial suivant le règlement (CE) n 2042/2003 annexe I («Part M Subpart G»). 2. REFERENTIES Verordening (EC) nr. 216/2008; Verordening (EC) nr. 2042/2003; Verordening (EC) nr. 1702/2003; K.B. van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaart; 2. REFERENCES Règlement (EC) n 216/2008; Règlement (EC) n 2042/2003 ; Règlement (EC) n 1702/2003 ; A.R. du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;. De Directeur-generaal, a.i. Le Directeur général, a.i. Uitgave 1 bevat: L édition 1 comprend: F. DURINCKX 17 blz. gedagtekend: pages datées: 17/09/2008 CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 1/17

2 3. INLEIDING In toepassing van de toepassingsverordening Part M, M.A. 704 moet de organisatie, die postuleert voor een Part M Subpart G erkenning, aan de bevoegde overheid een Handboek van het management van de permanente luchtwaardigheid (Continuing Airworthiness Management Exposition, hierna CAME genoemd) ter goedkeuring voorleggen. Uit zorg voor de standaardisatie en teneinde de redactie van dit handboek te vergemakkelijken wordt in deze circulaire een geheel van aanbevelingen gedetailleerd uitgelegd. 3. GENERALITES En application du règlement d application «Part M, M.A. 704», l organisme postulant à un agrément «Part M Subpart G» doit soumettre un Manuel de gestion du maintien de la navigabilité (Continuing Airworthiness Management Exposition : CAME dans la suite du texte) à l approbation de l autorité compétente. Dans un souci de standardisation et afin de faciliter la rédaction de ce manuel, un ensemble de recommandations est détaillé dans cette circulaire. 4. DOEL 4. BUT Deze circulaire heeft tot doel de structuur en de inhoud van de CAME nader te omschrijven. La présente circulaire a pour but de préciser la structure et le contenu du CAME. 5. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 5. REMARQUES PRELIMINAIRES Het geheel van de in deze circulaire aangeboden aanbevelingen moet noch als exhaustief, noch als limitatief beschouwd worden. De in dit document behandelde onderwerpen moeten steeds aangepast worden aan elke situatie (toepassingsgebied, omvang van de organisatie ). Deze aanbevelingen beschrijven één middel, maar niet het enige, dat de organisatie in staat stelt conformiteit te verzekeren met het toepassingsreglement Part M Subpart G. In geval van onzekerheid vormen de basisverordening (EC nr. 216/2008) en de toepassingsverordening (EC nr. 2042/2003) de enige referentiedocumenten. De hieronder voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd op de appendix V van de «Acceptable Means of Compliance» (AMC) M.A.704. L ensemble des recommandations présenté dans cette circulaire ne doit pas être considéré comme exhaustif ni comme limitatif. Les sujets traités dans ce document doivent toujours être adaptés à chaque situation (domaine d application, taille de l organisme ). Ces recommandations décrivent un moyen mais pas le seul permettant à l organisme d assurer la conformité au Règlement d application «Part M Subpart G». En cas d incertitudes, les règlements de base (EC N 216/2008) et d application (EC N 2042/2003) sont les seuls documents de référence. Les recommandations présentées ci-dessous se basent sur l appendice V des «Acceptable Means of Compliance» (AMC) M.A CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 2/17

3 6.VOORGESTELDE STRUCTUUR 6. STRUCTURE PROPOSEE Ref : Appendix V to AMC M.A. 704 Ref : Appendix V to AMC M.A. 704 Part 0 Algemene organisatie 0.1. Verbintenis van de verantwoordelijke manager 0.2. Algemene informatie 0.3. Management personeel 0.4. Organisatorische structuur 0.5. Mededelingsprocedure voor wijzingen 0.6. Amenderingsprocedures van de CAME Part 1 Procedures van het management van de permanente luchtwaardigheid 1.1. Registratiesysteem voor de permanente luchtwaardigheid 1.2. Onderhoudsprogramma van het luchtvaartuig 1.3. Registratie van de permanente luchtwaardigheid: toegang, verantwoordelijkheden, handhaving 1.4. Toepassing en controle van AD s (Airworthiness Directives) 1.5. Effectiviteitsanalyse van het onderhoudsprogramma 1.6. Beleid i.v.m. niet verplichte wijzigingen 1.7. Grote reparaties/ veranderingen 1.8. Foutrapporten (defect report) 1.9. Goedkeuring van aanpassingen en reparaties ( Engineering activity ) Betrouwbaarheidsprogramma s Pre-flight inspectie Weging van het luchtvaartuig Testvluchtprocedures PART 0 Organisation générale 0.1. Engagement du dirigeant responsable 0.2. Information générale 0.3. Personnel de management 0.4. Structure organisationnelle 0.5. Procédures de notification de changements 0.6. Procédures d amendement du CAME PART 1 Procédures de management du maintien de la navigabilité 1.1. Système d enregistrement des données de maintien de la navigabilité 1.2. Programme de maintenance de l aéronef 1.3. Enregistrement du maintien de la navigabilité : accès, responsabilités, rétention 1.4. Mise en oeuvre et contrôle des AD (Airworthiness Directives) 1.5. Analyse de l efficacité du programme d entretien 1.6. Politique concernant les modifications non obligatoires 1.7. Modifications/ réparations majeures 1.8. Rapports de défauts (Defect report) 1.9. Approbation des modifications et réparations («Engineering activity») Programme de fiabilité (Reliability programme) Inspections pré-vol Pesée de l aéronef Procédures pour des vols de test CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 3/17

4 Part 2 - Kwaliteitssysteem 2.1. Permanente luchtwaardigheid kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplan, kwaliteitsauditprocedure 2.2. Opvolging van de permanente luchtwaardigheidsactiviteiten 2.3. Opvolging van de doeltreffendheid van de onderhoudsprogramma s Zich verzekeren dat alle onderhoud door erkende onderhoudsorganisaties is gedaan 2.5. Opvolging van alle gecontracteerde onderhoud 2.6. Kwaliteitsauditpersoneel Part 3 : Gecontracteerd onderhoud 3.1. Selectieprocedure voor een gecontracteerde onderhoudsorganisatie 3.2. Kwaliteitsaudit van een vliegtuig Part 4 Procedures voor de beoordeling van de luchtwaardigheid Part 2 Système qualité 2.1 Procédure d audits, plan, politique qualité du maintien de la navigabilité 2.2 Suivi des activités de gestion du maintien de la navigabilité 2.3 Suivi de l efficacité du programme de maintenance 2.4 S assurer que toute la maintenance est faite par un organisme de maintenance approprié 2.5 Suivi des activités de maintenance contractées 2.6 Personnel de l audit qualité Part 3: Maintenance contractée 3.1. Procédure de sélection d un organisme de maintenance contracté 3.2. Audit qualité d un avion Part 4 Procédures de revue de navigabilité 4.1. Beoordeling van de luchtwaardigheid personeel 4.2. Beoordeling van de luchtvaartuiggegevens 4.3. Fysieke inspectie van het luchtvaartuig 4.4. Bijkomende procedures bij aanbeveling aan het DGLV in het geval van import van een luchtvaartuig Aanbeveling aan het DGLV van de aangifte van een ARC 4.6. Afgifte van een certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid (ARC) 4.7. Luchtwaardigheidsgegevens, verantwoordelijkheden, bijhouden en toegang Part 5 - Bijlagen 4.1. Personnes de revue de navigabilité 4.2. Enregistrements des revues d aéronefs 4.3. Inspection physique de l aéronef 4.4. Procédures additionnelles de recommandations à la DGTA en cas d import d un aéronef 4.5.Recommendation à la DGTA pour la délivrance d un ARC 4.6. Délivrance d un certificat de revue de navigabilité (ARC) 4.7. Enregistrements des revues de navigabilité : accès, conservation et responsabilités Part 5 - Annexes 5.1. Voorbeelddocumenten 5.2. Lijst van AR personeel 5.3. Lijst van onderaannemers 5.4. Lijst van gecontracteerde 5.1. Exemples de documents 5.2. Liste du personnel de revue de navigabilité 5.3. Liste des sous-contractants 5.4. Liste des organismes de maintenance CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 4/17

5 onderhoudsorganisaties 5.5. Kopie van de contracten met onderaannemers 5.6. Kopie van de contracten met onderhoudsorganisaties contractés 5.5. Copie des contrats du travail souscontracté 5.6. Copie des contrats avec des organismes de maintenance 7. AANBEVELINGEN 7. RECOMMANDATIONS De CAME is een verplicht document (Part M M.A. 704) waarnaar de erkende organisatie systematisch moet verwijzen. Het moet opgevat worden als een volledig, praktisch en autonoom referentiewerkdocument. Daartoe dient de opstelling van het handboek klaar en duidelijk te zijn. Het gebruikte papier moet van genormaliseerd A4-formaat en wit van kleur zijn. Teneinde het up-to-date houden en het consulteren te vergemakkelijken moet het document aangeboden worden in de vorm van een opbergmap en ingedeeld in gescheiden hoofdstukken (inlegbladen, papierstrookjes ) Alle pagina s moeten zodanig geperforeerd zijn dat invoegen of verwijderen bij het amenderen snel kan gebeuren. Elke pagina kan op een duidelijke en homogene manier opgespoord worden door een nummer dat betrekking heeft op het hoofdstuk van het document en op de pagina zelf. Elke pagina is gedateerd en vermeldt de identificatie van de editie van het handboek en van het amendement. De officiële naam van de CAMO en de aanwijzing van het document ( CAME ) zijn op elke pagina aangebracht. Bijkomende aanbevelingen Vooraan in de CAME vindt men volgende rubrieken : Schutblad Inhoudstafel Lijst van effectieve pagina s Historiek van de amendementen en amenderingsprocedure Distributielijst Le CAME est un document obligatoire (Part M M.A. 704) auquel doit se référer systématiquement l organisme agréé. Il doit être conçu comme un document de travail de référence complet, pratique et autonome. Pour ce faire, la rédaction du manuel doit être claire et précise. Le papier utilisé doit être de format normalisé A4 et de couleur blanche. Afin de faciliter la mise à jour et la consultation, le document doit être présenté sous forme d un classeur et être organisé en chapitres séparés (intercalaires, onglets ). Toutes les pages doivent être perforées de manière à permettre une insertion ou un retrait rapide lors des amendements. Chaque page est repérée de façon claire et homogène par un numéro se rapportant au chapitre du document et à la page elle-même. Chaque page est datée et porte l identification de l édition du manuel et de l amendement. Le nom officiel du CAMO et la désignation du document («CAME») figurent sur chaque page. Recommandations complémentaires En tête du CAME, on trouve les rubriques suivantes Page de garde Table des matières Liste des pages effectives Historique des amendements et procédure d amendement Liste de distribution Het schutblad moet de naam van de CAMO en zijn voornaamste vestiging aangeven. Het nummer van de erkenning Part M Subpart G, het nummer van de editie en de identificatie van de verspreide kopie moeten aangegeven zijn op La page de garde du document doit préciser le nom du CAMO et l adresse de son site principal de travail. Le numéro d agrément «Part M Subpart G», le numéro d édition et l identification de la copie distribuée doivent être CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 5/17

6 het definitief te valideren exemplaar. Indien nodig dient in de eerste pagina s van het handboek een lijst opgenomen te worden met afkortingen en definities, omvattende het geheel van de acroniemen en technische termen (waarvoor preciseringen nodig zijn) die in het handboek worden gebruikt. Part 0- Algemene organisatie indiqués sur l exemplaire définitif à valider. Si nécessaire, une liste des abréviations et des définitions reprenant l ensemble des acronymes et des termes techniques (nécessitant des précisions) utilisés dans le manuel doit être insérée dans les premières pages de celui-ci. PART 0 Organisation générale 0.1.Verbintenis van de verantwoordelijke manager 0.1.Engagement du dirigeant responsable Een voorbeeld van een verbintenis van de verantwoordelijke manager is gegeven in Appendix V van AMC M.A.704 In dit deel herinnert de postulerende CAMO het doel van de MOM en de aangegane verbintenis om de daarin gedefinieerde bepalingen te volgen. Door deze verbintenis verbindt de organisatie er zich toe permanent volgens de richtlijnen van Part M te werken. De verantwoordelijke manager moet de verbintenis inzake het betalen van de verschuldigde vergoedingen aangaan. Hij moet er zich toe verbinden het personeel van het DGLV op elk ogenblik de vrije toegang te verlenen tot zijn installaties. Deze verbintenis moet getekend en gedateerd worden door de verantwoordelijke manager. Un exemple d engagement du dirigeant responsable est donné dans Appendix V de l AMC M.A.704. Dans cette section, le CAMO postulant rappelle le but du CAME et l engagement pris de suivre les dispositions qui y sont définies. Par cet engagement, l organisme s engage à travailler en permanence conformément aux directives du «Part M». Le dirigeant responsable doit s engager à honorer le paiement des redevances dues. Il doit s engager à autoriser à tout moment le libre accès de ses installations au personnel de la DGTA. Cet engagement devra être signé et daté par le dirigeant responsable Algemene informatie 0.2. Information générale (a) Korte beschrijving van de organisatie Deze paragraaf beschrijft hoe de CAMO is georganiseerd en houdt rekening met de mogelijke andere goedkeuringen (Part 145, Part M Subpart F). (b) Beheerde vliegtuigen - vlootsamenstelling Deze paragraaf bevat een lijst van de luchtvaartuigtypes en het aantal per type. Deze paragraaf kan op verschillende manieren herzien worden : Ofwel wordt de paragraaf herzien elke keer als een luchtvaartuig wordt toegevoegd of geschrapt van de lijst. Ofwel wordt de paragraaf herzien wanneer een nieuw luchtvaartuigtype of een aantal luchtvaartuigen wordt (a) Brève description de l organisation Ce paragraphe décrit comment le CAMO est organisé en tenant compte de l existence d éventuels autres agréments (Part 145, Part M Subpart F). (b) Avions gérés Composition de la flotte Ce paragraphe comprend une liste des types d aéronefs et le nombre d aéronefs pour chaque type. Ce paragraphe peut être révisé de différentes façons : Soit le paragraphe est révisé chaque fois qu un aéronef est enlevé ou ajouté à la liste. Soit le paragraphe est révisé quand un nouveau type d aéronef ou un nombre important d aéronef est ajouté ou retiré CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 6/17

7 toegevoegd of geschrapt van de lijst. (d) Type van activiteit de la liste. (d) Type d opération Deze paragraaf geeft in formatie over het type activiteiten : luchtarbeid, niet-commercieel, scholing, Ce paragraphe donne une information sur le type d opérations : travail aérien, non commercial, écolage, Management personeel 0.3. Management personnel M.A. 706 (a),(c), (e) (a) Verantwoordelijk manager De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijk manager worden beschreven. De verantwoordelijk manager verzekert dat alle activiteiten van permanente luchtwaardigheid gefinancierd en uitgevoerd worden. (c) Permanente luchtwaardigheidscoördinatie Deze paragraaf geeft een lijst van personen die betrokken zijn bij het management van de permanente luchtwaardigheid. Alle personen vermeldt op de lijst moeten relevante kennis en ervaring met permanente luchtwaardigheid bezitten. Deze personen rapporteren aan de verantwoordelijk manager. (d) Taken en verantwoordelijkheden Deze paragraaf geeft de taken en verantwoordelijkheden : de personen vermeldt op bovenstaande lijst. de kwaliteitsmanager. (e) Beschikbare personeelsleden en opleiding (e).1. Beschikbare personeelsleden Deze paragraaf geeft het aantal en de verdeling van de personen toegewezen aan de managementactiviteiten van de permanente luchtwaardigheid. De aantallen kunnen volgens de volgende tabel weergegeven worden: M.A. 706 (a),(c), (e) (a) Responsable dirigeant Les devoirs et responsabilités du dirigeant responsable sont décrits. Le dirigeant responsable doit assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées selon la Part M. (c) Coordination du maintien de la navigabilité Ce paragraphe donne une liste des personnes impliquées dans la gestion du maintien de la navigabilité. Toutes les personnes listées doivent posséder des connaissances adéquates, et des expériences relatives au maintien de la navigabilité. Ces personnes rendent compte au dirigeant responsable. (d) Devoirs et responsabilités Ce paragraphe donne les devoirs et responsabilités : des personnes listées dans le paragraphe ci-dessus ; du responsable qualité. (e) Ressources humaines et formation (e).1 Ressources humaines Ce paragraphe donne le nombre et la répartition des personnes désignées aux activités de gestion du maintien de la navigabilité. Ce nombre peut être présenté sous forme de tableau, comme suit : CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 7/17

8 Full time Part time Full time Part time Quality monitoring Quality monitoring Continuing airworthiness management Continuing airworthiness management (e).2 Opleiding (e).2 Formation Voor de personen van paragraaf (c), neemt de organisatie gekwalificeerd personeel in dienst. Deze sectie beschrijft hoe de opleiding wordt georganiseerd: basiskwalificaties initiële opleiding continue opleiding (on the job training) Voor elke persoon betrokken bij het management van de permanente luchtwaardigheid, houdt de CAMO een personeelsdossier bij met zijn beroepsbekwaamheden en gevolgde opleidingen. Pour les personnes mentionnées au paragraphe (c), l organisme emploie du personnel qualifié. Cette section décrit la manière dont la formation est gérée. : qualification de base formation initiale formation continue (on the job training) Pour chaque personne impliquée dans la gestion du maintien de la navigabilité, le CAMO tient à jour un dossier personnel contenant les informations démontrant son aptitude et les formations reçues Organisatiestructuur 0.4. Structure organisationnelle De organigramen, weergegeven in deze sectie, moeten de hiërarchische lijnen duidelijke weergeven tussen de verschillende functies. Ze moeten ook duidelijk de onafhankelijkheid van het kwaliteitssysteem aantonen. Le ou les organigrammes présentés dans cette section doivent clairement identifier les liens hiérarchiques entre les différentes fonctions. Ils doivent aussi clairement démontrer l indépendance du système qualité Meldingsprocedure voor wijzigingen 0.5. Procédures de notification de changements Initieel moeten alle amendementen door het DGLV goedgekeurd worden voordat ze worden toegepast. Dans un premier temps, tous les amendements du CAME doivent être approuvés par la DGTA avant mise en oeuvre Amenderingsprocedures van de CAME 0.6. Procédures d amendement du CAME Een beschrijving van de amenderingsprocedure wordt gegeven. De persoon verantwoordelijk voor wijzigingen van de CAME en voor de voorlegging aan de autoriteit voor goedkeuring wordt voorgesteld. Une description de la procédure d amendement du CAME est présentée. La personne responsable des amendements du CAME et de leur soumission à l autorité pour approbation est proposée. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 8/17

9 PART 1 : Procedures van het management van de permanente luchtwaardigheid 1.1. Registratiesysteem voor de permanente luchtwaardigheid PART 1 : Procédures de gestion du maintien de la navigabilité 1.1. Système d enregistrement des données de maintien de la navigabilité (1) Algemeen (1) Général Geef in deze paragraaf : het doel van het gegevensregistratiesysteem van de permanente luchtwaardigheid. herneem de verschillende nodige registraties opgesomd in M.A.305 Dans ce paragraphe, il convient : (2) Gebruiksinstructies (2) Instructions d utilisation de rappeler l objectif du Système d enregistrement des données de maintien de la navigabilité. de reprendre les différents enregistrements nécessaires énumérés dans le M.A.305. Deze paragraaf geeft uitleg en instructies om het gegevensregistratiesysteem te gebruiken Onderhoudsprogramma van het luchtvaartuig (a) Algemeen Deze inleidende paragraaf herinnert eraan dat de doelstelling van een onderhoudsprogramma het geven is van geplande onderhoudsinstructies voor een veilige werking van het luchtvaartuig. (b) Inhoud Deze paragraaf geeft een beschrijving van het onderhoudsprogramma. Het betreft hier geen gedetailleerd onderhoudsprogramma, maar enkel de grote lijnen worden weergegeven. Deze zijn gegeven in de appendix I van AMC M.A.302. (c) Ontwikkeling Ce paragraphe donne les explications et les instructions nécessaires pour utiliser le système d enregistrement Programme de maintenance de l aéronef (a) Généralités Ce paragraphe introductif doit rappeler que l objectif d un programme de maintenance est de fournir les instructions planifiées nécessaires pour une opération sécurisée de l aéronef. (b) Contenu Ce paragraphe donne un descriptif du contenu du programme de maintenance. Il ne s agit pas de détailler le programme de maintenance mais d en répertorier les grandes lignes. Les grandes lignes sont données dans l appendix I à l AMC M.A.302. (c) Développement (1) Bronnen (1) Sources Deze paragraaf geeft de gebruikte bronnen voor de ontwikkeling van het onderhoudsprogramma (2) Verantwoordelijkheden (2) Responsabilités Deze paragraaf legt uit wie verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het onderhoudsprogramma. Ce paragraphe donne les sources utilisées pour le développement du programme de maintenance. Ce paragraphe explique qui est responsable du développement du programme de maintenance. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 9/17

10 (3) Amendering van het handboek (3) Amendements du manuel Deze paragraaf moet aantonen dat er een systeem bestaat om de permanente geldigheid van het onderhoudsprogramma te verzekeren. Er moet worden aangetoond dat alle relevante informatie gebruikt wordt om het onderhoudsprogramma te actualiseren. Ce paragraphe doit démontrer qu il existe un système pour assurer la validité permanente du programme de maintenance. Il doit démontrer que toute information pertinente est utilisée pour mettre à jour le programme de maintenance. (4) Goedkeuring door de autoriteit (4) Approbation par l autorité Deze paragraaf verklaart wie verantwoordelijk is om het onderhoudsprogramma aan de bevoegde instantie voor te leggen en volgens welke procedure Registratie van de permanente luchtwaardigheid: toegang, handhaving en verantwoordelijkheden,. Ce paragraphe explique qui est responsable de présenter le programme de maintenance à l autorité compétente et suivant quelle procédure Maintien de la navigabilité : Enregistrement, responsabilités, rétention et accès (a) Registratie van de uren en de cycli De registratie van de uren en de cycli is essentieel voor de planning van het onderhoud. De paragraaf legt uit hoe de CAMO toegang heeft tot de informatie over de huidige vlieguren en cycli en hoe deze informatie wordt verwerkt in de organisatie (b) Registratie De paragraaf geeft in detail de documenten van de organisatie die geregistreerd moeten worden en de registratieperiodes voor elk. Deze informatie kan gegeven worden d.m.v. een tabel (documenttype, documentnaam, registratieperiode, verantwoordelijke persoon) (c) Bescherming van de registraties Deze paragraaf moet de gebruikte manier tonen hoe men de gegevens gaat beschermen tegen brand, overstroming,...en ook de specifieke procedures om te garanderen dat de gegevens niet veranderd worden tijdens de registratieperiode. (d) Overdracht van de registratie Deze paragraaf beschrijft de procedure voor de overdracht van de gegevens in het geval van overdracht van het luchtvaartuig naar een andere CAMO. (a) Enregistrement des heures et des cycles L enregistrement des heures et des cycles est essentiel pour le planning de la maintenance. Ce paragraphe explique comment le CAMO a accès aux informations d heures et de cycles actuels de vol et comment ces informations sont traitées au-travers de l organisation. (b) Enregistrements Ce paragraphe donne en détail les types de documents de l organisme qui doivent être enregistrés et quels sont les temps de rétention pour chacun. Cette information peut être donnée sous forme de tableau (type de document, nom du document, période, personne et lieu de rétention). (c) Protection des enregistrements Ce paragraphe doit exposer les moyens utilisés pour protéger les enregistrements du feu, de l inondation,.ainsi que les procédures mises en place pour garantir que ces enregistrements ne seront pas altérés pendant la période de rétention. (d) Transfert des enregistrements Ce paragraphe décrit la procédure pour le transfert des enregistrements en cas de transfert de l aéronef à un autre CAMO. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 10/17

11 1.4. Toepassing en controle van AD s 1.4. Mise en oeuvre et contrôle des AD Deze paragraaf beschrijft het gebruikte systeem voor het beheer van de AD s. Deze paragraaf mag de volgende subparagrafen bevatten: Ce paragraphe décrit le système utilisé pour la gestion des AD. Ce paragraphe peut inclure les sousparagraphes suivants : (a) AD informatie Deze paragraaf beschrijft de informatiebronen. (b) Beslissing betreffende de AD Deze paragraaf beschrijft hoe en wie de AD informatie analyseert en welke informatie wordt gestuurd naar de gecontracteerde onderhoudsorganisatie teneinde de AD te plannen en uit te voeren. (a) AD information Ce paragraphe décrit les sources d information pour les AD. (b) Décision concernant l AD Ce paragraphe décrit comment et qui analyse l information AD et quel type d information est transmise à l organisme de maintenance contracté dans le but de planifier et d exécuter l AD. De paragraaf bevat, indien nodig, een specifieke procedure voor dringende AD s. (c) Controle van AD s De paragraaf specificeert hoe de organisatie alle toepasselijke AD s uitvoert en er voor zorgt dat ze op tijd worden uitgevoerd. 1.5.Effectiviteitsanalyse van het onderhoudsprogramma Ce paragraphe peut, si nécessaire, inclure une procédure spécifique en cas de gestion d une AD urgente. (c) Contrôle des AD Ce paragraphe spécifie comment l organisation s assure que toutes les AD applicables sont exécutées et cela dans les délais adéquats Analyse de la réalisation/efficacité du programme de maintenance Deze paragraaf beschrijft de middelen die gebruikt worden om de effectiviteit van het onderhoudsprogramma te analyseren. Hij moet de verantwoordelijke personen bevatten en hoe de informatie geanalyseerd wordt. 1.6.Politiek i.v.m; niet verplichte wijzigingen Ce paragraphe décrit les outils qui sont utilisés pour analyser l efficacité/la réalisation du programme de maintenance. Il doit indiquer quelle est la personne responsable et quelles sont les données analysées Politique de mise en oeuvre d une modification non-obligatoire Deze paragraaf legt uit : hoe informatie over een niet-verplichte wijziging verwerkt wordt. wie er voor verantwoordelijk is. welke criteria gebruikt worden om te beslissen of een niet-verplichte wijziging uitgevoerd wordt. Ce paragraphe explique : comment une information sur une modification non obligatoire est traitée qui en est responsable quels sont les critères utilisés pour décider de l implémentation ou non d une modification non-obligatoire CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 11/17

12 1.7. Grote reparaties/ veranderingen 1.7. Modifications et réparations majeures Deze paragraaf legt de procedure uit van het beheer voor de goedkeuring van grote reparaties/ veranderingen. Ce paragraphe explique la procédure mise en place pour gérer l approbation des modifications et des réparations majeures Foutrapporten (Defect report) 1.8. Rapport de défaut (defect report) Deze paragraaf legt de procedure uit hoe de foutrapporten, gegeven door de onderhoudsorganisatie, verwerkt worden N/A 1.10 N/A Ce paragraphe explique la procédure mise en place pour l évaluation des rapports de défauts (defect report) émis par l organisme de maintenance N/A 1.10 N/A Pre-flight inspectie Inspection pré-vol Deze paragraaf legt de inhoud van de pre-flight inspectie uit en wie ze uitvoert. Ce paragraphe explique le contenu de l inspection pré-vol et qui s en charge Weging van het luchtvaartuig 1.12 Pesée de l aéronef Deze paragraaf legt uit : wanneer een luchtvaartuig gewogen moet worden hoe de gegevens verwerkt worden in de CAMO Ce paragraphe établit : à quelle occasion un aéronef doit être pesé comment ces données sont gérées dans le CAMO Testvluchtprocedures 1.13 Procédure pour les vols de test De criteria voor het uitvoeren van een testvlucht zijn in het onderhoudsprogramma inbegrepen. Deze paragraaf legt uit hoe de CAMO de testvluchtprocedure opstelt teneinde het beoogde doel te bereiken en... Part 2 : Kwaliteitssysteem De CAMO kiest voor een kwaliteitssysteem of een systeem met een organisatorisch bilan volgens de grootte van de organisatie Permanente luchtwaardigheid kwaliteitsbeleid, kwaliteitsplan, kwaliteitsauditprocedure Les critères pour décider de la réalisation d un vol de test sont inclus dans le programme de maintenance. Il s agit d expliquer comment le CAMO s organise pour rencontrer cette exigence et quelle est la procédure mise en place pour autoriser un vol de test. Part 2 : Système Qualité Le CAMO optera pour un système qualité ou un système de bilan organisationnel suivant la taille de l organisme Procédure d audits, plan, politique qualité du maintien de la navigabilité a) Kwaliteitssysteem a) Système Qualité Deze paragraaf bevat een formele verklaring over de te bereiken doelen van de Ce paragraphe inclut une déclaration formelle sur les objectifs à atteindre du système Qualité. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 12/17

13 kwaliteitssysteem. Deze verklaring bevat minimaal het toezicht op het opvolgen van Part M. b) Kwaliteitsplan b) Plan Qualité Het kwaliteitsplan bestaat uit kwaliteitsaudits met hun periode die de specifieke domeinen van Part M dekt. Cette déclaration doit contenir au minimum le suivi de la conformité avec la Part M. Le plan Qualité consiste en des audits qualité sur une période déterminée qui couvrent les domaines spécifiques de la Part M. c) Kwaliteitsauditprocedure c) Procédure audit Qualité De kwaliteitsauditprocedure somt de verschillende stappen op vanaf de voorbereiding tot de conclusie. La procédure d audit Qualité est détaillée dans ses différentes étapes depuis la préparation jusqu à sa conclusion. d) Corrective acties d) Actions correctives Het systeem van corrective acties dat wordt opgesteld, wordt in deze paragraaf beschreven, om te verzekeren dat de corrective acties uitgevoerd worden en dat het resultaat van deze acties gecontroleerd wordt Opvolging van de permanente luchtwaardigheidsactiviteiten Le système d actions correctives mis en place est détaillé dans ce paragraphe. Il s agit de s assurer que les actions correctives proposées sont exécutées et que le résultat de cette implémentation est contrôlé 2.2. Suivi des activités de gestion du maintien de la navigabilité Deze paragraaf beschrijft de procedure om periodisch de activiteiten van het managementpersonneel te verifiëren en hoe ze hun verantwoordelijkheden invullen. 2.3.Opvolging van de doeltreffendheid van de onderhoudsprogramma s. Ce paragraphe décrit la procédure mise en place pour vérifier périodiquement les activités du personnel de management et la manière dont ceux-ci s acquittent de leurs obligations Suivi de l efficacité du programme de maintenance Deze paragraaf beschrijft een procedure om periodisch de doeltreffendheid van het onderhoudsprogramma, zoals beschreven in deel 1, te verifiëren Opvolging dat alle onderhoud door erkende onderhoudsorganisaties is gedaan Deze paragraaf beschrijft de verificatieprocedure die toeziet dat alle onderhoud goed is uitgevoerd door een passend goedgekeurde organisatie Opvolging van alle gecontracteerde onderhoud Ce paragraphe décrit une procédure pour vérifier périodiquement l efficacité du programme de maintenance comme défini à la partie Suivi que toute la maintenance est gérée par un organisme agréé. Ce paragraphe décrit la procédure de vérification que la maintenance est bien exécutée par un organisme agréé et adéquat Suivi des contrats de maintenance Al het «gecontracteerde onderhoud» vormt het voorwerp van een opvolging, om te verzekeren dat het onderhoudscontract nageleefd wordt. Toutes les «maintenances contractées» font l objet d un suivi pour s assurer que le contrat de maintenance est bien respecté Kwaliteitsauditpersoneel 2.6. Personnel de l audit Deze paragraaf voert de training en de Ce paragraphe établit la formation et la CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 13/17

14 kwalificaties in, nodig voor de auditors. Als de auditors deeltijds aan de kwaliteitsaudit werken, is het belangrijk om te vermelden dat deze personen niet direct betrokken mogen zijn bij de activiteiten die zij auditeren. Part 2 (bis) : Organisatorisch bilan In het geval van een kleine CAMO die niet betrokken is bij commercieel luchttransport, mag het kwaliteitssyteem vervangen worden door een organisatorisch bilan, uitgezonderd de organisaties die ARC s afleveren voor luchtvaartuigen waarvan de MTOM>2730 kg is, andere dan ballonnen. qualification nécessaires pour les auditeurs. Si les auditeurs sont impliqués à temps partiel dans l audit qualité, il est important de mentionner que ces personnes ne peuvent pas être directement impliquées dans les activités qu elles auditent. Part 2 (bis) : Bilan organisationnel Dans le cas d une petite organisation CAMO non impliquée dans le transport commercial, le système Qualité peut être remplacé par un système de bilan organisationnel à l exception des organisations délivrant des ARC pour des aéronefs dont le MTOM est > 2730 kg autres que les ballons. Een kleine CAMO is gedefineerd als een organisatie met maximaal 5 full time personeelsleden of equivalent indien deeltijdspersoneel. De Appendix VIII van de AMC M.A. 616 verstrekt gedetailleerde uitleg over de wijze waarop een organisatorisch bilan voor kleine CAMO (met maximum 5 personen) verwezenlijkt moet worden. Dit deel moet dus de opgemaakte procedures en de gebruikte ondersteuningen met het oog op het verwezenlijken van dit bilan detailleren. Volgende inlichtingen moeten bijgevolg omschreven worden : Het doel van het bilan De verantwoordelijkheden (personen die het bilan sturen alsook hun plichten en verantwoordelijkheden) Interne audit (procedures voor de organisatie, de planning en de definitie van de inhoud) Kopieën van de checklists en gebruikte formulieren Procedures voor het op punt stellen van corrigerende handelingen en opvolgingsprocedures Verslagen Une petite organisation CAMO est définie comme étant une organisation qui comprend au maximum 5 personnes temps complet ou équivalent lorsqu il y a du personnel travaillant à temps partiel. L Appendix VIII de l AMC M.A. 616 fournit des explications détaillées sur la manière de réaliser un bilan organisationnel pour des CAMO de petite taille (5 personnes maximum). Cette section doit détailler les procédures mises en place et les supports utilisés en vue de réaliser ce bilan. Les informations suivantes doivent, par conséquent, être définies : L objectif du bilan Les responsabilités (personnes qui conduisent le bilan ainsi que leurs devoirs et responsabilités) Audit interne (procédures d organisation, de planifications et de définition du contenu) Copies des check-lists et formulaires employés Procédures de mise en place des actions correctrices et procédures de suivi Rapports Part 3 : Gecontracteerd onderhoud 3.1. Selectieprocedure voor een gecontracteerde onderhoudsorganisatie Part 3 : Maintenance contractée 3.1. Procédure de sélection d un contractant pour la maintenance CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 14/17

15 Deze paragraaf legt de selectieprocedure uit voor een gecontracteerde onderhoudsorganisatie. De selectie mag zich niet beperken tot een verificatie of de contractant goedgekeurd is voor het luchtvaartuigtype, maar moet evenzeer verifiëren dat de contractant beschikt over de industriêle capaciteit om het onderhoud uit te voeren. De eigenaar gaat akkoord met deze selectieprocedure. De selectieprocedure zal een proces bevatten dat het contract controleert zodat : het contract eenduidig is en geen lacunes bevat. de CAMO en de contractant van het onderhoud akkoord gaan met de voorwaarden van het contract. de verantwoordelijkheden van de partijen duidelijk zijn. de eigenaar van het luchtvaartuig het contract ondertekent. Ce paragraphe explique la procédure de sélection d un contractant pour la maintenance. La sélection ne se limite pas à vérifier que le contractant est approuvé de façon adéquate pour le type d aéronef mais également à vérifier que le contractant a la capacité industrielle d entreprendre la maintenance requise. Cette procédure de sélection se fait en accord avec le propriétaire. La procédure de sélection peut inclure un processus de revue de contrat pour s assurer que : le contrat est compréhensible et qu il n y a aucune lacune. que le CAMO et le contractant pour la maintenance sont d accord sur les termes du contrat. que les responsabilités des parties sont bien claires. qu il est signé par le propriétaire de l aéronef Kwaliteitsaudit van een luchtvaartuig 3.2. Audit Qualité de l aéronef Deze paragraaf definieert de procedure voor de kwaliteitsaudit van een luchtvaartuig. Deze procedure geeft een lijst van te verifiëren punten, bijvoorbeeld : overeenstemming met de goedkeurde procedures overeenstemming met deel M het gecontracteerde onderhoud is uitgevoerd volgens het onderhoudscontract Ce paragraphe définit la procédure de réalisation d un audit qualité de l avion. Cette procédure liste un certain nombre de points à vérifier comme par exemple : la conformité avec les procédures approuvées, la conformité continue avec la Part M, la maintenance contractée est exécutée en accordance avec le contrat de maintenance. Part 4: Procedures voor de beoordeling van de luchtwaardigheid Part 4 : Procédures de revue de navigabilité 4.1. AR personeel 4.1. Personnel de revue de navigabilité Deze paragraaf beschrijft de selectieprocedure voor het AR personeel. De beoordeling slaat op ervaring, kwalificaties, training,... Ce paragraphe établit la procédure pour la sélection du personnel de revue de navigabilité. L évaluation doit porter sur l expérience, les qualifications, la formation, CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 15/17

16 Een beschrijving wordt gegeven i.v.m de aflevering van een toelating voor het AR personeel. De nodige documentatie van het personeel wordt beschreven Beoordeling van de luchtvaartuiggegevens Une description de la délivrance d autorisation pour le personnel de revue de navigabilité doit être donnée. L enregistrement des données concernant ce personnel doit être expliqué Revue des enregistrements aéronef Deze paragraaf beschrijft in detail de technische data van het luchtvaartuig. Het niveau van detail voor elk soort data wordt beschreven. Ce paragraphe décrit en détail les données techniques de l aéronef qui doivent être vérifiées lors de la revue de navigabilité. Le niveau de détail pour chaque type de données doit être décrit Fysieke inspectie van het luchtvaartuig 4.3. Revue physique de l aéronef Deze paragraaf beschrijft hoe de fysieke inspectie van het luchtvaartuig wordt uitgevoerd. Deze beschrijving bevat : de belangrijkste delen die geverifieerd worden een lijst van fysieke dlen van het luchtvaartuig die geverifieerd worden de documenten aan boord van het luchtvaartuig die gecontroleerd worden 4.4. Bijkomende procedures bij aanbeveling aan het DGLV in het geval van import Ce paragraphe décrit comment la revue physique de l aéronef doit être exécutée. Cette description reprend : les grands éléments à vérifier une liste des parties physiques de l aéronef qui doivent être vérifiées les documents à bord de l aéronef qui doivent être passés en revue 4.4. procédures additionnelles de recommandations à l autorité compétente en cas d import d un aéronef Deze paragraaf beschrijft de bijkomende taken betreffende de aanbeveiling voor het afleveren van een ARC in het geval van import van een luctvaartuig NA 4.5 NA Ce paragraphe décrit les tâches additionnelles concernant la recommandation pour la délivrance d un ARC dans le cas d un import d un aéronef Afgifte van een ARC 4.6. Délivrance d un ARC Deze paragraaf geeft de procedure weer voor het leveren van een ARC. Deze procedure verzekert dat een ARC enkel wordt afgeleverd na een toereikende beoordeling van de luchtwaardigheid Luchtwaardigheidsgegevens, verantwoordelijkheden, bijhouden en toegang Ce paragraphe présente la procédure utilisée pour délivrer un ARC. Cette procédure doit assurer qu un ARC est délivré uniquement après une revue de navigabilité satisfaisante Enregistrements des revues de navigabilité : accès, conservation et responsabilités. Deze paragraaf beschrijft hoe en waar de gegevens bewaard worden, de bewaarperiode, de personen die toegang hebben tot deze Ce paragraphe décrit comment et où les enregistrements sont conservés, la période de rétention, les personnes qui ont accès à ces CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 16/17

17 gegevens. Part 5 : Bijlagen enregistrements. Part 5 : Annexes 5.1. Voorbeelddocumenten 5.1. Exemples de formulaires Dit deel groepert alle gebruikte documenten. Cette section regroupe tous les formulaires utilisés Lijst van AR personeel 5.2. Liste des personnels de revue de navigabilité Deze lijst geeft de naam, de voornaam en de bevoegheid van elke AR personeel. Cette liste donne le nom, prénom et privilège de chaque personnel de revue de navigabilité 5.3. Lijst van onderaannemers 5.3. Liste des sous-contractants Geef een lijst van onderaannemers en hun taken Kopie van de contracten met onderaannemers Geef een kopie van de contracten met onderaannemers Lijst van gecontracteerde onderhoudsorganisaties Geef een lijst van gecontracteerde onderhoudsorganisaties Kopie van de contracten met onderhoudsorganisaties Geef een kopie van de contracten met onderhoudsorganisaties. Donner une liste des sous-contractants et des tâches sous-contractées Copie des contrats de sous-traitants Donner une copie des contrats sous-traités Liste des organismes de maintenance contractés Donner une liste des organismes de maintenance contractés copie des contrats avec des organismes de maintenance approuvés. Donner une copie des contrats avec des organismes de maintenance. CIRC/AIRW- 36 Ed.1 Uit.1 17/09/2008 Page 17/17

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MONITEUR BELGE 09.11.2007 BELGISCH STAATSBLAD 56861 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE F. 2007 4410 [C 2007/31481] 18 OCTOBRE 2007.

Nadere informatie

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2 Circulaire CIR/LIC 11 Date Datum Edition Uitgave : 07/2011 : 2 Objet : Agrément d un organisme chargé de l organisation d examens de contrôle du niveau de connaissance linguistique 4, 5 ou 6 de la langue

Nadere informatie

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr

III.3.2.2 36 Fr. III.4.1 38 Fr CSC MYPC2 Questions Réponses session 28 Août 2013 Bestek MYPC2 Vragen Antwoorden sessie 28 Augustus 2013 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES Réf.: My PC 2 Annexe D : Formulaire de questions/réponses Remarque

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 18.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 32935 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES F. 2007 2518 [C 2007/03294] 3 JUIN 2007. Arrêté royal portant les règles et modalités visant à transposer la directive

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 18.10.2007 BELGISCH STAATSBLAD 53949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION F. 2007

Nadere informatie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie Versie van 06.11.2007 (B.S. van 18.10.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2007 BETREFFENDE DE INTERNE AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE MACHT ARRETE ROYAL DU 17

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relatif à certains traitements de données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Finances DOC 51 3064/001 DOC 51 3064/001 DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 4 avril 2007 4 april 2007 PROJET DE LOI relatif à certains traitements de données à caractère personnel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 302. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 234 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat?

N Page Langue Question Réponse. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Numéro Partie/ point/ paragraphe N Page Langue Question Réponse 1 Partie A Point 1.1.4. 5 FR Que signifie : avec engagement de résultat? Un engagement de résultat est une convention par laquelle le soumissionnaire

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden

Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden Cahier spécial des charges FISCONET 2 questions / réponses Lastenboek FISCONET2 vragen / antwoorden N paragraaf pg. Question/réponse - Vraag/antwoord 1 Général NA Est-il possible de recevoir la version

Nadere informatie

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag.

varieert tussen 3.486 en 209.160 euro per dag. Referentie Pagina nr. taal Vraag Réponses 1. II.5.2, 1ste paragraaf 20 NL In deze bepaling staat dat iedere Europese boete tengevolge van een laattijdige levering van de applicatie door de opdrachtnemer

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. portant des dispositions diverses en matière de télécommunications DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 24 février 2011 24 februari 2011 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

Nadere informatie

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD

39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD 39500 MONITEUR BELGE 09.09.2005 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2004. Art. 3. Notre Ministre des Pensions est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account

Conditions Générales de Basware Compte mybasware. Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Conditions Générales de Basware Compte mybasware Algemene Voorwaarden van Basware mybasware-account Article 1. Généralités Les conditions générales de Basware Belgium S.A. («Basware»), dont le siège social

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 1 83e JAARGANG VENDREDI 7 JANVIER 2005 VRIJDAG 7 JANUARI

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009

PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 PARLEMENT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2008-2009 18 e BOEK VAN HET REKENHOF VOORGELEGD AAN HET PARLEMENT VAN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 256 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 26.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 26.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD 56367 SELOR BUREAU DE SELECTION DE L ADMINISTRATION FEDERALE [2013/204801] Sélection comparative de médecins (m/f) (niveau A31), francophones, pour l Agence fédérale des Médicaments et des Produits de

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 100854 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2014/00420]

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie