BELAC Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELAC 2-201 Rev 5-2006"

Transcriptie

1 BELAC Rev ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf: BELAC Rev /51

2 BELAC Rev /51

3 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Herziening en datum van goedkeuring 0 CC Secr Secr Secr Secr CC Reden van de herziening Vervangt document BELTEST L02 Rev 1. In rekening brengen van de leidraden uitgegeven door EA (doc. 5/01 versie juni 2001). Herziening van de leidraden van BELTEST Opname van de EA leidraden voor de evaluatie van type A keuringsinstellingen - Optimalisatie van de tekst. - Enkele zinnen bijgevoegd, overeenkomstig de Franstalige versie. - EA-leidraden G 3.2 en G3.3 waren niet opgenomen en zijn bijgevoegd van de norm was opgenomen zonder nummering. - Aanpassing als gevolg van de invoering van de nieuwe richtlijnen van EA volgens het document EA IAF/ILAC-A4: 2004 Herziening in het kader van het in werking treden van het KB BELAC Draagwijdte van de herziening Volledig document, als gevolg van de fusie, zonder wezenlijke wijzigingen van de inhoud. Paragraaf Volledig document Aanduiding via een verticale lijn in de rechter marge. - Paragraaf 3.3, verticale streep in rechtermarge - Paragraaf 9.12 Volledig document, naar aanleiding van de invoering van EA IAF/ILAC-A4:2004 met herziening van de BELAC-leidraden, echter zonder wezenlijke wijzigingen van de inhoud Enkele formele aanpassingen in deel I die geen wezenlijke wijzingen van de inhoud betekenen BELAC Rev /51

4 INHOUDSTABEL. Deel I: Inleiding 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Doeleinden en verwijzing naar normatieve documenten 1.2 Vorm en inhoud van het document 2. BESTEMMELINGEN Deel II: Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren Inleiding 1. Toepassingsgebied 2. Begripsbepalingen 3. Administratieve vereisten 4. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit 5. Geheimhouding 6. Organisatie en management 7. Kwaliteitssysteem 8. Personeel 9. Voorzieningen en uitrusting 10. Keuringmethoden en -procedures 11. Behandeling van keuringmonsters en -objecten 12. Registraties 13. Keuringverslagen en keuringcertificaten 14. Uitbesteding 15. Klachten en Beroep 16. Samenwerking Bijlage A (normatief) Onafhankelijkheidscriteria voor keuringsinstellingen van Type A. Bijlage B (normatief) Onafhankelijkheidscriteria voor keuringsinstellingen van Type B. Bijlage C (normatief) Onafhankelijkheidscriteria voor keuringsinstellingen van Type C. Bijlage D (informatief) Informatie die moet worden opgenomen of waarnaar verwezen moet worden in het kwaliteitshandboek. Bijlage E (informatief) Fasen van een keuringsproces Bijlage F (informatief) Inhoud van een keuringsverslag Bijlage G (informatief) Verschillen tussen keuring en product certificatie Bijlage H (informatief) Specifieke aanbevelingen in verband met monstername BELAC Rev /51

5 Deel I: INLEIDING 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Doeleinden en verwijzing naar normatieve documenten Het voorliggend document definieert de algemene criteria en leidraden voor de toepassing van de norm NBN EN ISO/IEC 17020: 1998 door de keuringsinstellingen die zich kandidaat stellen voor een accreditatie door BELAC. Voor bepaalde activiteiten kan het noodzakelijk zijn dit document aan te vullen met specifieke bepalingen. Dit document is bestemd om als referentie te dienen: - voor de keuringorganismen die zich kandidaat stellen voor een accreditatie; - voor de auditoren belast met de evaluatie van de keuringsinstellingen; - voor BELAC bij zijn inspanningen om akkoorden over wederzijdse erkenningen af te sluiten Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met: - de norm NBN EN ISO/IEC 17020: 1998; - de leidraden van EA IAF/ILAC (document A4: 2004) (zie internetsite 1.2 Vorm en inhoud van het document Dit document is gebaseerd op de tekst van de norm NBN EN ISO/IEC 17020: 1998 die in zijn geheel is overgenomen in het vet aan de linkermarge van ieder blad. Het bevat leidraden die geen bijkomende vereisten van de norm betekenen, maar die tot doel hebben de wijze te preciseren volgens dewelke BELAC verwacht dat de norm wordt toegepast. De keuringsinstelling is dus eraan gehouden conform te zijn met deze leidraden. Afwijkingen zijn evenwel mogelijk, voor zover de instelling kan aantonen dat zijn werkwijze overeenstemt met de eisen van de norm en met de objectieven die in de leidraden worden gedefinieerd. Commentaren die expliciet verwijzen naar de EA-IAF/ILAC leidraden worden duidelijk geïdentificeerd. Deze commentaren zijn vermeld onmiddellijk volgend op de paragraaf van de norm waarop ze betrekking hebben en zijn in normale druk met een insprong naar rechts weergegeven. BELAC Rev /51

6 2. BESTEMMELINGEN Met opvolging van de actualisering: - De leden van de Coördinatiecommissie - De leden van het Accreditatiebureau - Het Accreditatiesecretariaat - De geaccrediteerde keuringsinstellingen - De aanvragende keuringsinstellingen - De betrokken auditoren Zonder opvolging van de actualisering: - Experten - Elke aanvrager BELAC Rev /51

7 Deel II: ALGEMENE CRITERIA VOOR HET FUNCTIONEREN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN INSTELLINGEN DIE KEURINGEN UITVOEREN INLEIDING. Deze Europese norm is opgesteld met het doel het vertrouwen te bevorderen in instellingen die keuringen laten uitvoeren overeenkomstig deze norm. Hij is opgesteld op basis van de ervaringen van Europese keuringsinstellingen, rekening houdend met de eisen en aanbevelingen van Europese en internationale documenten, zoals de normenreeks ISO 9000 (EN/ISO 9000) en ISO/IEC Leidraad 39. Keuringsinstellingen hebben beoordelingen uitgevoerd in opdracht van private klanten, hun moederorganisaties, en/of overheden, met als doel om aan deze partijen informatie te verschaffen in verband met de overeenstemming met verordeningen, normen of specificaties. Mogelijke keuringparameters zijn daarbij hoeveelheid, kwaliteit, veiligheid, gebruiksgeschiktheid, en het voortdurend voldoen aan veiligheidseisen door installaties of systemen in bedrijf. De algemene criteria waaraan deze instellingen moeten voldoen opdat hun diensten kunnen worden aanvaard door klanten en toezichthoudende overheden, dienen te worden geharmoniseerd in een Europese norm. Daarom behandelt deze norm de functie van instellingen waarvan de werkzaamheden onder meer kunnen bestaan uit het onderzoek van materialen, producten, installaties, fabrieken, processen, werkwijzen of diensten, en uit het vaststellen van hun overeenstemming met eisen, en uit het vervolgens rapporteren over de uitkomsten van deze activiteiten aan klanten en, indien vereist, aan toezichthoudende overheden. De keuring van een product, installatie of fabriek kan betrekking hebben op alle fasen in de levensduur van deze objecten, de ontwerpfase inbegrepen. Voor een dergelijke activiteit bij het verlenen van de dienst is doorgaans een deskundig oordeel vereist, vooral in het geval van beoordeling van overeenstemming. De vereiste van onafhankelijkheid van keuringsinstellingen wordt verschillend ingevuld afhankelijk van wetgeving en marktbehoeften. Daarom geeft deze norm in de bijlagen A, B en C criteria voor onafhankelijkheid. Deze norm is ook ontwikkeld om de invoering te ondersteunen van deze procedures voor beoordeling van overeenstemming die gespecificeerd staan in het besluit van EG-Raad. Dit besluit heeft betrekking op de modules voor de verschillende fasen van de procedures voor overeenkomstigheidsbeoordeling, bedoeld om te worden gebruikt in de richtlijnen over technische harmonisatie. De desbetreffende eisen van de normenreeks EN ISO 9000 die betrekking hebben op kwaliteitssystemen voor keuringsinstellingen, zijn in deze norm opgenomen. BELAC Rev /51

8 Deze norm vormt een deel van de onderstaande reeks normen in verband met beproeving, keuring, certificatie en accreditatie : EN EN EN EN EN xxxx EN EN EN EN EN General criteria for the operation of testing laboratories. General criteria for the assessment of testing laboratories. General criteria for laboratory accreditation bodies. General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection. General criteria for the accreditation of various types of bodies performing inspection (in voorbereiding). General criteria for certification bodies operating product certification. General criteria for certification bodies operating Quality system certification. General criteria for certification bodies operating certification of personnel. General criteria for suppliers' declaration of conformity. General terms and their definitions concerning standardisation and related activities. (Commentaar BELAC - paragraaf Inleiding: Bovenstaande lijst is een weergave de situatie zoals die was op het moment van publicatie van de norm NBN EN (1995) die aan de norm NBN EN ISO/CEI vooraf ging. Het wordt aangeraden zich op de hoogte te houden van de evolutie van de normen en gebruik te maken van de geldige versies. BELAC Rev /51

9 1. TOEPASSINGSBEBIED 1.1 Deze Europese norm beschrijft algemene criteria voor de bekwaamheid van onpartijdige instellingen die keuringen uitvoeren, ongeacht de betrokken sector. Daarnaast worden onafhankelijkheidscriteria gespecificeerd. 1.2 Deze norm is bedoeld voor gebruik door keuringsinstellingen en hun accreditatieinstellingen, evenals door andere instellingen die betrokken zijn bij de bekwaamheidserkenning van keuringsinstellingen. 1.3 Dit geheel van criteria kan interpretatie behoeven wanneer het wordt toegepast op specifieke sectoren, of op een keuring tijdens de werking of het gebruik van het keuringsobject. 1.3/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 1.1a) Bij het gebruik van NBN EN ISO/IEC en deze leidraad mag de accreditatieinstelling geen eisen toevoegen of weglaten. De toepassing van wettelijke, overheids- of andere normatieve eisen zal weergegeven zijn in het toepassingsgebied van het toegekende certificaat. 1.4 Deze norm behandelt niet beproevingslaboratoria, certificatie-instellingen of de verklaring van overeenstemming van leveranciers, waarvoor de criteria opgenomen zijn in andere Europese normen van de EN reeks. 1.4/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 1.4a) Testen uitgevoerd door een keuringsinstelling kunnen onder 2 categorieën vallen, namelijk functionele en analytische. Functionele testen, bvb het testen van de belasting van een kraan, vormt het normaal gedeelte van de activiteiten van een keuringsinstelling en vallen dus binnen de norm NBN EN ISO/IEC Analytische testen, (welke moeten worden uitgevoerd in een laboratorium onder goed gecontroleerde omgevingsvoorwaarden en gebruik makende van meer verfijnde apparatuur of testprocedures) zijn een labo-activiteit en vallen niet binnen het toepassingsgebied van de norm NBN EN ISO/IEC Keuringsinstellingen die deze analytische testen van het labo type willen uitvoeren als onderdeel van een keuring, moeten dit doen in overeenstemming met de eisen van de norm NBN EN ISO/IEC BELAC Rev /51

10 2. BEGRIPSBEPALINGEN Voor de doeleinden van deze norm zijn de volgende begripsbepalingen van toepassing: 2.1 Keuring Onderzoek van een productontwerp, product (goederen en/of diensten), proces of fabriek, en vaststelling van de overeenstemming ervan met specifieke eisen of, op basis van deskundige beoordeling, algemene eisen. Opmerking 1: Opmerking 2: Keuring van processen omvat personeel, voorzieningen, technologie en methodologie. De keuringresultaten kunnen als ondersteuning voor certificatie worden gebruikt. 2.1/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 2.1a) In de volgende richtlijnen moet onder het woord product tevens volgende worden verstaan: ontwerp van een product, een dienst, een proces of een fabriek als vermeld in clausule 2.1 van de norm. 2.1/2 (EA-IAF/ILAC leidraad 2.1b) Als gevolg van het uitgebreid gamma aan industriële activiteiten waar keuringsinstellingen actief in zijn, kunnen alternatieve terminologieën worden gebruikt voor hetgeen wordt gekeurd. 2.1/3 (EA-IAF/ILAC leidraad 2.1c) De definitie van keuring valt gedeeltelijk samen met deze van testen en productcertificatie omdat deze activiteiten gemeenschappelijke kenmerken hebben. Een belangrijk verschil is echter dat verschillende soorten keuring professionele beoordeling vragen om de conformiteit te bepalen met algemene vereisten. De keuringsinstelling zal dus moeten aantonen dat ze de nodige competentie in huis heeft om de taken uit te voeren. 2.1/4 (EA-IAF/ILAC leidraad 2.1d) Het toepassingsgebied van de NBN EN ISO/IEC norm omvat geen certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen. Het kan echter noodzakelijk zijn voor keuringsinstellingen om bepaalde aspecten van het kwaliteitsmanagementsysteem of andere gedocumenteerde systemen te onderzoeken om de resultaten van de keuringen te verantwoorden, bijvoorbeeld bij het onderzoeken van processen. (zie clausule 2.1, opmerking 1) 2.1/5 (EA-IAF/ILAC leidraad 2.1e) Over het algemeen omvat keuring de directe bepaling van de conformiteit met BELAC Rev /51

11 specifieke of algemene eisen van unieke vaak complexe of kritische producten of kleine reeksen, terwijl productcertificatie voornamelijk op indirecte wijze de conformiteit t.o.v. van specifieke eisen van producten in grote reeksen bepaalt. Terwijl de keuring van producten in gebruik (in dienst keuringen) een wel gekende discipline is, gebeurt de certificatie van producten (ISO/IEC Guide 65) in gebruik/dienst niet. Enkele andere verschillen zijn aangeduid in bijlage G. 2.2 Keuringsinstelling : instelling die keuringen verricht. Opmerking: Een instelling kan een organisatie of een deel van een organisatie zijn. Voor andere begrippen gelden de begripsbepalingen in EN 45020:1993. (De norm EN werd herzien in 1998). BELAC Rev /51

12 3. ADMINISTRATIEVE VEREISTEN 3.1 De keuringsinstelling of de organisatie waarvan ze deel uitmaakt, moet juridisch identificeerbaar zijn. 3.2 Een keuringsinstelling die een deel vormt van een organisatie die naast het keuren ook andere functies heeft, moet binnen die organisatie identificeerbaar zijn. 3.2/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.2a) Een organisatorisch diagram is een bruikbaar middel om de plaats van de keuringsinstelling te situeren binnen een grotere organisatie. Diagrammen welke de relatie weergeven onder verwante bedrijven of organisaties of de relatie tussen afdelingen binnen eenzelfde organisatie zijn waardevolle elementen om de onafhankelijkheid van de keuringsinstelling te bewijzen. 3.2/2 (BELAC leidraad bij paragraaf 3.2) De keuringsinstelling zal de nodige informatie aanreiken over de voornaamste activiteiten van de moederorganisatie waar het deel van uitmaakt. Het accreditatiecertificaat zal worden opgesteld op naam van de moederorganisatie. 3.3 De keuringsinstelling moet over documentatie beschikken die haar activiteiten beschrijft, evenals het toepassingsgebied waarin ze competent is. 3.3/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.3a) De accreditatie-instellingen stellen de activiteiten vast waarvoor de accreditatie als keuringsinstelling toegekend is in een formele verklaring, bijvoorbeeld genaamd het Toepassingsgebied van de accreditatie dat het accreditatiecertificaat vergezelt. Het toepassingsgebied is opgesteld door de accreditatie-instelling in samenspraak met de auditoren die bij de evaluatie van de keuringsinstelling betrokken waren. Het is gebaseerd op informatie verschaft door de keuringsinstelling bij de accreditatieaanvraag en tevens op de aangetoonde competentie van de keuringsinstelling. Het accreditatiecertificaat en toepassingsgebied moeten het type instelling vermelden, zoals bepaald in paragraaf 4.2 van de norm NBN EN ISO/IEC Een voorbeeld van vormgeving van een accreditatiecertificaat is gegeven in appendix 1 en van een toepassingsgebied in appendix 2 van het document EA IAF/ILAC- A4: /2 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.3b) Het toepassingsgebied van een accreditatie moet in het document in voldoende duidelijke termen gedefinieerd zijn, zodat de klant of gebruiker precies en ondubbelzinnig kan vastleggen: het algemeen gebied van keuring, het type en de reikwijdte van de keuring en, waar toepasselijk de reglementeringen, normen en specificaties die de eisen bevatten volgens dewelke de keuring zal uitgevoerd worden. BELAC Rev /51

13 3.3/3 (BELAC leidraad bij paragraaf 3.3) De beschrijving inclusief van de activiteiten buiten accreditatie- is onder meer een element van de kwalificatie van de keuringsinstelling als type A, B of C (zie 4.2) Het precieze onderwerp en toepassingsgebied van een keuring zal worden vastgelegd in de omschrijving van de afzonderlijke overeenkomst of werkopdracht. 3.3/4 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.3c) Er wordt gerefereerd naar het individuele contract of het werkorder. Het doel van deze eis is het verzekeren dat er een duidelijk en aantoonbaar wederzijds begrip is tussen de keuringsinstelling en zijn klant over het toepassingsgebied van de keuring door de keuringsinstelling. In vele keuringsgebieden (vb. In-dienst-keuring gebaseerd op nationale wetgevingen) worden geen individuele contracten getekend met de klanten. In deze gevallen is het werkorder vervat in onderliggende documentatie, bvb. reglementen uitgegeven door bevoegde instanties. 3.4 De keuringsinstelling moet een gepaste aansprakelijkheidsverzekering hebben, tenzij haar aansprakelijkheid is overgenomen door de Staat, overeenkomstig nationale wetten, of door de organisatie waarvan ze deel uitmaakt. 3.4/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.4a ) De keuringsinstelling moet in staat zijn aan te tonen welke factoren in overweging zijn genomen bij het bepalen van het nodige niveau van het verzekeringscontract. Een van de factoren die in rekening moet worden gebracht, zijn de risico's met betrekking tot de uitvoering van de keuringen. 3.4/2 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.4b) Het is niet de rol van accreditatie-instellingen om een goedkeuring te geven over het verzekeringscontract van de keuringsinstelling. De soorten aansprakelijkheid die door de verzekering gedekt zijn, kunnen bijvoorbeeld personeelsaansprakelijkheid, publieke aansprakelijkheid en professionele indekking omvatten. Nota: Keuringsinstellingen moeten bijzondere aandacht besteden aan de verzekering bij keuring in het buitenland, waar wettelijke vereisten verschillen van deze in het land van de keuringsinstelling. 3.5 De keuringsinstelling moet over documentatie beschikken waarin haar zakelijke voorwaarden beschreven staan, tenzij ze onderdeel is van een organisatie en alleen voor deze organisatie keuringen uitvoert. BELAC Rev /51

14 3.5/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.5a) De voorwaarden waarvan sprake onder clausule 3.5 zijn contractuele en financiële voorwaarden, en niet fysische voorwaarden van geïnspecteerde sites. 3.6 De keuringsinstelling, of de organisatie waarvan ze deel uitmaakt, moet haar boekhouding aan een onafhankelijke controle laten onderwerpen. 3.6/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 3.6a) Het is niet aan de accreditatie-instellingen om de juistheid van de boekhouding na te gaan. 3.6/2 (BELAC leidraad bij paragraaf 3.6) Voor overheidsinstellingen blijft dit laatste criterium buiten beschouwing. BELAC Rev /51

15 4. ONAFHANKELIJKHEID, ONPARTIJDIGHEID EN INTEGRITEIT 4.1 Algemeen De personeelsleden van de keuringsinstelling moeten volledig vrij zijn van commerciële, financiële en andere druk, die hun oordeel zou kunnen beïnvloeden. Er moeten procedures worden ingevoerd die bewerkstellingen dat personen of organisaties die buiten de keuringsinstelling staan, geen invloed kunnen uitoefenen op de resultaten van uitgevoerde keuringen. 4.1/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 4.1a) De keuringsinstelling zal over gedocumenteerde procedures beschikken welke garanderen dat het personeel vrij is van elke commerciële, financiële of andere vorm van druk die hun oordeel zou kunnen beïnvloeden. 4.2 Onafhankelijkheid De keuringsinstelling moet onafhankelijk zijn in de mate die vereist is met het oog op de voorwaarden waaronder ze haar diensten verstrekt. Afhankelijk van deze voorwaarden dient ze te voldoen aan de minimumcriteria bepaald in een van de normatieve Bijlagen A,B of C 4.2/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 4.2a) De classificatie van keuringsinstellingen in Type A, B of C is in essentie een mate van hun onafhankelijkheid. De aantoonbare onafhankelijkheid van een keuringsinstelling kan het vertrouwen versterken van de klanten van de instelling in haar mogelijkheid om het keuringswerk onpartijdig en objectief uit te voeren. De begrippen eerste en tweede partij, zoals gedefinieerd in de ISO/IEC Guide 2, worden niet gebruikt in de NBN EN ISO/IEC 17020, omdat de toepassing ervan geen extra hulp betekent. Aangezien echter het conventionele denken sedert vele jaren denkt in termen van eerste, tweede en derde partij, is het nodig enige uitleg te geven over het verband tussen de 2 sets van categorieën, zoals hierna ingevoegd Keuringsinstelling van Type A. De keuringsinstelling die als "derde partij" diensten verstrekt, moet voldoen aan de criteria in Bijlage A (normatief) /1 (EA-IAF/ILAC leidraad 4.2.1a) Een type A keuringsinstelling moet, om te kunnen stellen dat ze onafhankelijk is van de betrokken partijen, bewijzen dat ze geen bindingen heeft met een partij betrokken bij het ontwerp, de productie, de toelevering, de installatie, de aankoop, het eigenaarschap, het gebruik of het onderhoud van de geïnspecteerde items of gelijkaardige concurrerende items, via : BELAC Rev /51

16 - gemeenschappelijk eigenaarschap (uitgezonderd wanneer de eigenaars de mogelijkheid niet hebben om de resultaten van een keuring te beïnvloeden), zie nota 1; - personen aangeduid door het gemeenschappelijk eigenaarschap, die zetelen in de raad van beheer (of equivalent) van de organisaties (uitgezonderd wanneer deze functies de resultaten van een keuring niet kunnen beïnvloeden), zie nota 2; - rechtstreekse rapportering naar hetzelfde hogere bestuursniveau; - contractuele verbintenissen, informele afspraken of andere manieren waardoor het resultaat van een keuring beïnvloed zou kunnen worden. Nota 1: Nota 2: een voorbeeld hiervan is een coöperatief structuurtype, met een groot aantal van aandeelhouders die echter (individueel of als groep) geen enkel formeel middel hebben om het beleid, de strategie of de werking van de keuringsinstelling te beïnvloeden. een voorbeeld hiervan is een bank die, als financier van een bedrijf, aandringt op de aanduiding van een persoon om het bestuur van het bedrijf op te volgen, zonder daarbij betrokken te zijn bij het nemen van beslissingen. Bovendien kan een keuringsinstelling niet beschouwd worden als een type A keuringsinstelling wanneer, ingeval een ander deel van dezelfde organisatie betrokken is bij het ontwerp, de productie, de toelevering, de installatie, de aankoop, het eigenaarschap, het gebruik of het onderhoud van de geïnspecteerde items of gelijkaardige concurrerende items, de beide delen van deze organisatie geen afzonderlijke juridische entiteit hebben. De Algemeen Directeur van de organisatie waarvan de keuringsinstelling een deel is, zal zijn politiek definiëren en documenteren om een Type A status van keuringsinstelling te behouden. De accreditatie-instelling zal de bewijzen onderzoeken van de implementatie van deze politiek ten aanzien van eigendomsbelangen, samenstelling van het directie comité, middelen van financiering, methoden van besluitvorming en andere factoren die een invloed kunnen hebben op de onpartijdigheid, de onafhankelijkheid en de integriteit van een Type A keuringsinstelling Keuringsinstelling van Type B. De keuringsinstelling die een afzonderlijk en identificeerbaar deel vormt van een organisatie die betrokken is bij het ontwerp, de fabricage, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de objecten die door de instelling worden gekeurd, en die is opgericht om keuringdiensten te verstrekken aan haar moederorganisatie, moet voldaan aan de criteria van Bijlage B (normatief) /1 (EA-IAF/ILAC leidraad 4.2.2a) De twee karakteristieken die keuringsinstellingen identificeren als Type B zijn de volgende : BELAC Rev /51

17 - Type B keuringsinstellingen vormen een aantoonbaar gescheiden en identificeerbaar deel van een organisatie die betrokken is bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik en het onderhoud van de items die ze inspecteren. - Type B keuringsinstellingen verrichten alleen keuringsdiensten aan hun moedermaatschappij. Een Type B keuringsinstelling kan deel uitmaken van een klant organisatie of van een leveranciers organisatie: - Wanneer een Type B keuringsinstelling, die deel uitmaakt van een leveranciers organisatie, items inspecteert die gefabriceerd zijn door of voor de moederorganisatie en die aan de markt of elke andere partij worden geleverd, dan wordt een eerste partij keuring uitgevoerd. - Wanneer een Type B keuringsinstelling, die deel uitmaakt van een klantenorganisatie, items inspecteert die gebruikt worden door de moederorganisatie en komen van een leveranciersorganisatie die geen deel uitmaakt van de moederorganisatie en er niet meer verbonden is, dan wordt een tweede partij keuring uitgevoerd Keuringsinstelling van Type C. De keuringsinstelling die betrokken is bij het ontwerp, de fabricage, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de objecten die het keurt of van soortelijke objecten die ermee concurreren, en die keuringsdiensten kan verstrekken aan andere partijen dan haar moederorganisatie, dient te voldoen aan de criteria van Bijlage C (normatief) /1 (EA-IAF/ILAC leidraad 4.2.3a) Type C keuringsinstellingen zijn betrokken bij het ontwerp, de productie, de bevoorrading, het gebruik of onderhoud van de items die ze inspecteren. Hun keuring kunnen eerste partij keuring en tweede partij keuring omvatten van hetzelfde type zoals door Type B instellingen uitgevoerd. Type C keuringsinstellingen zijn verschillend van Type B instellingen om volgende redenen: - Een type C keuringsinstelling moet geen afgescheiden deel zijn maar wel identificeerbaar binnen de organisatie. Een Type C instelling mag zelf de ontwerper, producent, leverancier, installateur, gebruiker of onderhouder van items zijn die ze inspecteert; - Een Type C keuringsinstelling mag zijn keuringsdiensten aanbieden in de vrije markt of aan om het even welke andere instelling en de keuringdiensten leveren aan externe organisaties. Bijvoorbeeld, zij mag producten inspecteren geleverd door zichzelf of door haar moeder organisatie en gebruikt door een andere organisatie. Zij mag ook bij andere bedrijven keuring uitvoeren op items die gelijkaardig zijn aan deze ontworpen, geproduceerd, geleverd, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden door zichzelf of het moederbedrijf en die dus als competitief mogen aanzien worden. BELAC Rev /51

18 Keuringen uitgevoerd door Type C instellingen kunnen niet geklasseerd worden als derde partij keuring omdat ze niet voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid bij de uitvoering zoals bepaald in Annex A van EN45004 voor Type A keuringsinstellingen. Type C instellingen kunnen conform zijn aan sommige criteria van: - onafhankelijkheid van andere economische operatoren; - niet betrokkenheid in activiteiten met tegenstrijdige belangen; - niet discriminerende operaties die Type A en Type B instellingen kenmerken. Toch blijven ze van het Type C keuringsinstellingen zolang ze niet voldoen aan al de vereisten van Type A of Type B keuringsinstellingen. Het ontwerp, de productie, de toelevering, de installatie, de dienst, het onderhoud en de keuring van een entiteit uitgevoerd door een type C keuringsinstelling zou niet mogen worden uitgevoerd door dezelfde persoon. Een uitzondering hierop is daar waar een reglementaire of andere autoritaire vereiste expliciet toelaat dat een individueel persoon van een type C keuringsinstelling beide het ontwerp, de productie, de toelevering, de installatie, de dienst, het onderhoud en de keuring van een entiteit uitvoert. BELAC Rev /51

19 5. GEHEIMHOUDING De keuringsinstelling moet de geheimhouding verzekeren van informatie die zij in de loop van haar keuringactiviteiten heeft verkregen. Eigendomsrechten moeten worden beschermd. 5/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 5a) De keuringsinstelling moet een politiek hebben, gedocumenteerd in het kwaliteitssysteem, betreffende de voorschriften van de vereisten van confidentialiteit van de klant voor de keuringsinstelling (cf. paragraaf 12.3 van NBN EN ISO/IEC 17020) en voor iedere toeleverancier van de instelling (zie paragraaf 14 van NBN EN ISO/IEC 17020), rekening houden met de relevante wettelijke vereisten. Voor verplichte keuring moeten de procedures uitleggen wie buiten de klant gemachtigd is toegang te hebben tot de resultaten. 5/2 (BELAC leidraad voor paragraaf 5) De verplichtingen van vertrouwelijkheid kunnen niet ingeroepen worden wanneer de wettelijke voorschriften of regelgevingen het opsturen van informatie naar de overheid eisen. BELAC Rev /51

20 6. ORGANISATIE EN MANAGEMENT 6.1 De keuringsinstelling moet zodanig zijn georganiseerd dat ze blijvend in staat is om haar technische functies naar behoren te vervullen. 6.1/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 6.1a) In deze paragraaf wordt onder de term keuringsinstelling begrepen de omvang, structuur en samenstelling van de keuringsinstelling welke te samen geschikt is voor de competente uitvoering van de taken waarmee de keuringsinstelling te maken heeft. 6.2 De keuringsinstelling moet de verantwoordelijkheden en de rapporteringsstructuur van de organisatie bepalen en (schriftelijk) vastleggen. Indien de keuringsinstelling ook diensten verstrekt op het gebied van certificatie en/of beproeving, dan moet de verhouding tussen deze functies duidelijk zijn gedefinieerd. 6.2/1 (EA-IAF/ILAC leidraad 6.2a) Om aan de vereisten van deze paragraaf te voldoen, moet de keuringsinstelling een actueel organigram hebben dat duidelijk de functies en de bevoegdheden van het personeel aanduidt en de relaties, indien aanwezig, tussen de keuringfunctie en andere activiteiten in de organisatie. De positie van technisch manager en van kwaliteitsverantwoordelijke in de organisatie moet duidelijk aangeduid zijn in het organigram. 6.2/2 (EA-IAF/ILAC leidraad 6.2b) Voor iedere positie in de organisatie die een effect kan hebben op de kwaliteit van de keuring, moeten de details van de verantwoordelijkheden vervat zijn in de documentatie. 6.2/3 (EA-IAF/ILAC leidraad 6.2c) De graad van complexiteit van de documentatie en de mate waarin personeelsleden verschillende posities kunnen waarnemen, zal afhangen van de grootte van de organisatie. 6.3 De keuringsinstelling moet een technisch manager hebben die, ongeacht hoe zijn/haar functie wordt genoemd, de nodige kwalificaties en ervaring bezit met betrekking tot de werking van de keuringsinstelling en die de algehele verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de keuringactiviteiten overeenkomstig deze norm. Hij/zij dient een vaste aanstelling te bezitten. Opmerking : Indien een keuringsinstelling uit verschillende afdelingen bestaat met verschillende werkgebieden, mag er één technisch manager per afdeling zijn. BELAC Rev /51

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC BELAC 3-01 Rev 6 2017 PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM EN ISO/IEC : 2012 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN

LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM EN ISO/IEC : 2012 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN BELAC 2-201 Rev 7-2016 LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM EN ISO/IEC 17020 : 2012 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

BELAC 1-05 Rev

BELAC 1-05 Rev BELAC 1-05 Rev 0-2012 PROCEDURES EN MODALITEITEN IN HET GEVAL VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ACCREDITATIE EN MET HET OOG OP SAMENWERKING MET ACCREDITATIE- INSTELLINGEN DIE LID ZIJN VAN EA, ILAC EN IAF De versies

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. BELAC 2-405 -LIQ Rev 0-2016 Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. De versies van documenten

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT BELAC 3-14 - Rev 2 2016 PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Documentcode: RvA-SAP-I005-NL Versie 4, 4-1-2016

Nadere informatie

BELAC Rev Van toepassing vanaf:

BELAC Rev Van toepassing vanaf: BELAC 2-001 Rev 6 2016 REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGEN De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Procédure de Traitement des appels et réclamations

Procédure de Traitement des appels et réclamations P 7200 2011-08 1/ 6 ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT : - Beschrijving van de voorwaarden voor behandeling van een dossier voor beroep Toepassingsdomein : DEKRA Certification Systeem OVERZICHT 1. Behandeling

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN

SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN BELAC 3-06 Rev 4-2012 SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC

Nadere informatie

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium:

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium: Accreditatie Tot nu toe Uit verslag vorig symposium: Symposium Kwaliteitsborging Hydrobiologie 24 april 2007 Ko Baas Uniformiteit van meetgegevens Standaardisatie, harmonisatie Traceerbaar, juistheid,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE BELAC 3-08 Rev 4-2011 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die onder elektronisch vorm beschikbaar zijn op de website van BELAC

Nadere informatie

NLF: Accreditatie & Certificatie

NLF: Accreditatie & Certificatie NLF: Accreditatie & Certificatie De conformiteitsbeoordeling en de rol van de aangemelde instanties Koen Chielens Product manager machinery CEN Cenelec consultant Seminarie Agoria 15 oktober 2015 Het EU

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

BT-12. Uitvoering van interne audits. Ver BT-07 v0.2

BT-12. Uitvoering van interne audits. Ver BT-07 v0.2 BT-12 Ver 0.5 Uitvoering van interne audits 1 BT-07 v0.2 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Versie en datum van goedkeuring Reden van revisie Draagwijdte van de revisie Uiterste datum van toepassing 0.0 03/07/2008

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

LEIDRADEN VOOR DE OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN EN HET OPSTELLEN VAN DE AUDITVERSLAGEN

LEIDRADEN VOOR DE OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN EN HET OPSTELLEN VAN DE AUDITVERSLAGEN BELAC 4-01 Rev 5 2013 LEIDRADEN VOOR DE OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN EN HET OPSTELLEN VAN DE AUDITVERSLAGEN Ter attentie van de hoofdauditoren, de technische auditoren en de experten De versies van documenten

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Inspectie. Producent. Toeleverancier

Inspectie. Producent. Toeleverancier Geaccrediteerde cleanroom validatie helpt om de betrouwbaarheid van processen te verhogen Inleiding De kwaliteits kritische producenten zoals farmaceuten, ziekenhuizen, semi-conductor industrie e.d., die

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 610 HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE INTERNE AUDITWERKZAAMHEDEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Reikwijdte en doelstellingen van de interne audit... 5 Verhouding

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING):

GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): BELAC 2-106 Rev 1-2011 GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): LEIDRADEN OP GEBIED VAN DE DEELNAME DOOR DE LABORATORIA EN EVALUATIE VAN DE PERFORMANTIES IN HET KADER VAN ACCREDITATIE-AUDITS Van

Nadere informatie

BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN

BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN BELAC 2-305 Rev 4-2010 BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN Datum van toepassing: 01.12.2010

Nadere informatie

Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren

Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren Wat is accreditatie? 3 Het belang van accreditatie 4 BELAC: de partner

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit 29/05/2015 1 Module E per auditor Bevat 1 fiche per tekortkoming Interactief document, achtereenvolgens in te vullen door: De auditor op het

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) D:\My Documents\certificatie\Algemeen_certificatiereglement_PBM.doc

Nadere informatie

3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86

3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86 3.4. Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen (6 september 1996) 86 1. Inleiding 1.1.In toepassing van paragraaf 2.5. van de algemene controlenormen, heeft deze aanbeveling ten doel grondslagen

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie