KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2)"

Transcriptie

1 KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2) Schoonmaakbedrijf ADG & De Water Projectcode: Uitgevoerd door: Glenn Janssen Begeleid door: Antal Kamps Ron Heinen Eindhoven, 1 december 2000 /IlI"BEDRIJFSKUNDE pw ink e I OR dern e me rsad v i eze n Kwaliteitshandboek ISO 9002 (versie 2) Schoonmaakbedrijf ADG & De Water Glenn Janssen Decem her 2000

2 IWfBEDRIJFSKUNDE pvv ink e I on de rn e m ersad v iezen K waliteitshandboek ISO 9002 Voorwoord Dit is het verslag van een onderzoek dat ik heb uitgevoerd bij de Bedrijfskundewinkel v~~r Schoonmaakbedrijf ADG & De Water. De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen die behoefte hebben aan kennis op bedrijfskundig gebied, en niet de middelen hebben die elders te verkrijgen, kunnen zich wenden tot de Bedrijfskundewinkel. Zij kunnen dan kosteloos advies krijgen van studenten Technische Bedrijfskunde. Ik heb met veel plezier dit onderzoek uitgevoerd, zeker vanwege het feit om op deze manier al tijdens mijn studie extra praktijkervaring op te doen. Het onderzoek dat ik uitgevoerd heb, kan gebruikt worden als een handreiking voor schoonmaakbedrijf ADG & De Water om te komen tot een kwaliteitshandboek dat volgens de norm ISO gecertificeerd kan worden. Tijdens het onderzoek heb ik ervaren dat ik mijn project, dankzij een duidelijke onderzoeksopzet en plan van aanpak, zonder grote problemen heb kunnen doorlopen. Deze bevindingen zullen mij van nut zijn in mijn verdere studie en loopbaan. Middels deze weg wil ik allereerst dhr. R. de Water en dhr. B. Quaadvliet bedanken voor hun grote inzet en medewerking tijdens het onderzoek, en voor de kans die zij mij gegeven hebben om al tijdens mijn studie praktijkervaring op te doen. Tevens wil ik KDI-consultancy bedanken, en dan met name dhr. D. Harten, voor het beschikbaar stellen van een grote hoeveelheid informatie, die ik tijdens mijn onderzoek heel goed heb kunnen gebruiken. Ten slotte wil ik de begeleiders van de Bedrijfskundewinkel, Antal Kamps en Ron Heinen, bedanken voor hun begeleiding en nuttige adviezen. Glenn Janssen December 2000 Schoomnaakbedrijf ADG & De Water - i -

3 !'llrbedrljfskunde PVV ink e I on d e rn e m era ad vie zen Kwaliteitshandboek ISO 9002 Samenvatting Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar het toespitsen van de norm NEN-ISO 9002 op schoonmaakbedrijf ADG & De Water De opdracht was om een handreiking op te stellen toegespitst op het bedrijf, dat vervolgens verder uitgewerkt kan worden tot een compleet kwaliteitshandboek. Het bedrijfwil dan ook komen tot een kwaliteitszorgsysteem volgens de normen van de ISO Er moet dus een kwaliteitshandboek geschreven worden dat aan deze normen voldoet en volgens deze normen gecertificeerd kan worden, zodat men aan kan tonen dat men de bedrijfsactiviteiten beheerst Er is een plan van aanpak opgesteld, met daarin opeenvolgend de stappen om tot de handreiking te komen. In de eerste stap heeft een orientatie plaatsgevonden op schoonmaakbedrijf ADG & De Water. De orientatie had tot doe! om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de huidige situatie waarin het bedrijf zich bevindt In deze fase hebben een aantal interviews plaatsgevonden met de betrokken personen. Toen de huidige situatie voldoende beschreven was, startte de inleerperiode. In deze tweede stap werd zoveel mogelijk theoretische kennis vergaard over de kwaliteitszorg en de ISO-normering met betrekking tot dit onderzoek. Vervolgens werd gelnventariseerd welke onderdelen met betrekking tot de kwaliteitszorg al in de structuur van het bedrij f aanwezig waren. Opvallend hierbij was dat er in het bedrijf niet of nauwelijks structuur aanwezig was. In de vierde stap kon begonnen worden met het opstellen van de handreiking voor schoonmaakbedrijf ADG & De Water. Dit heeft verreweg de meeste tijd gekost. Hier staan dan ook de processen, procedures, en instructies beschreven. Deze kunnen nu als het ware letterlijk in het toekomstige kwaliteitshandboek worden opgenomen. Het opstellen van het uiteindelijke kwaliteitshandboek, het implementeren en evalueren hiervan, vall en buiten het bereik van dit project Het resultaat aan het einde van de stappen 1 tot en met 4 is dan ook de handreiking om te komen tot een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de norm NEN-ISO Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - iii -

4 rw\"'bedrijfskunde PVV ink e I onde r nerne rsadv iezen Kwaliteitshandboek ISO 9002 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet Situatiebeschrijving Probleemomschrijving..., Opdrachtomschrijving Plan van aanpak Afbakening Methoden van onderzoek Voorbeschouwing Norm ISO Het kwaliteitssysteem volgens ISO Directieverantwoordelijkheid Algemeen Organisatieschema Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden Directeur K waliteitsmanager Referenties Kwaliteitssysteem Algemeen Vast legging Invoering Referenties Contractbeoordeling Algemeen Doelstellingen Procedure en verantwoordelijkheden Contractwijziging Bevoegdheden Referenties Ontwerpbeheersing Algemeen Referenties.... III v Schoonmaakbedrijf ADG & De Water -v -

5 rllfbedrijfskunde PVV ink EO I onde rne mers ad v iezen K waliteitshandboek ISO Beheersing van documenten Algemeen Verantwoording Beheer Distributie...,... '" Codering documenten..., Lettercombinaties Cijfercombinaties... '"... '" Referenties Inkoop..., Algemeen..., Beoordeling leveranciers Voorraadbeheer Inkoop Aflevering van ingekochte producten Levering van ingekochte diensten Bestellingen Referenties Beheersing van door de klant verstrekte producten Algemeen Referenties Identificatie en naspeurbaarheid van producten Algemeen Procedure Referenties Procesbeheersing Algemeen... "... '" Productieproces Incidenteel onderhoud en ramenwassen Vast onderhoud Onderhoud van materieel Preventief onderhoud Correctiefonderhoud Referenties 4.10 Keuring en beproeving Algemeen Ingangskeuring en beproeving Tussentijdse keuring en beproeving Eindkeuring en beproeving Registraties van keuringen en beproevingen Referenties Beheersing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Algemeen... '" Referenties Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - vi -

6 rtlf'bedrijfskunde PVV ink e I onde rn e m e rs ad v i ezen K waliteitshandboek ISO 9002 (versie 2) Keurings- en beproevingsstatus Algemeen Keurings- en beproevingsstatus Referenties..... Beheersing van producten met afwijkingen Algemeen Toepassingsgebied Referenties.... Corrigerende en preventieve maatregelen Algemeen Corrigerende maatregelen Preventieve maatregelen Referenties.... Behandeling, opslag, verpakking, conservering en aflevering Algemeen Referenties.... Beheersing van kwaliteitsregistraties Algemeen Overzicht van beheerste documenten Procedure Bevoegdheid Beschikbaarheid Referenties Interne kwaliteitsaudits Algemeen Toepassingsgebied Referenties.... Opleiding Algemeen Opleidingsbehoefte Registratie Planning Referenties.... Nazorg Algemeen Referenties.... Statistische technieken Algemeen Referenties L' I" Iteratuur IJ st Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - vii -

7 rtl\"'bedkijfskunde PVV ink e I on d e rn e m ers ad v iezen K waliteitshandboek ISO 9002 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Organisatieschema Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Procedure contractbeoordeling Inschrijfformulier nieuwe klant Procedure document- en gegevensbeheer Bijlage 6 D' 'b 'I" lstn utle IJ st...,,..., Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Aanbiedingsblad Overzicht van aanvaardbare leveranciers Procedure Voorraadbeheer Formulier Voorraad producten Procedure Inkoop Procedure aflevering van ingekochte producten Bijlage 13 Procedure levering van ingekochte diensten Bijlage 14 Bijlage 15 Bijlage 16 Werklijst Controleformulier Procedure Vast onderhoud Bijlage 17 Procedure Incidenteel onderhoud en ramenwassen Bijlage 18 Bijlage 19 Bijlage 20 Werkomschrijving Procedure Beheersing van producten met afwijkingen Klachtenformulier Bijlage 21 Procedure Corrigerende maatregelen.... Bijlage 22 Procedure Preventieve maatregelen...,,,,, Bijlage 23 Procedure Beheersing van kwaliteitsregistraties 119 Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - viii -

8 !tlf'bedrljfskunde p'n Ink e I o ndern erners ad vie Zen K waliteitshandboek ISO 9002 Bijlage 24 Bewaartermijnen formulieren Bijlage 25 Bijlage 26 Bijlage 27 Bijlage 28 Procedure interne kwaliteitsaudits Evaluatieformulier interne audit Planning interne kwaliteitsaudit Procedure Personeelsbeoordeling Bijlage 29 Opleidingsformulier Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - ix-

9 I'tl!'BEDRIJFSKUNDE PVV ink e I onde rne m ersadv iezen K waliteitshandboek ISO Inleiding Iedere onderneming streeft naar een optimaal rendement. De marktsituatie in de schoonmaakbranche brengt met zich mee, dat een goed uitgevoerde dienst alleen niet meer voldoende is voor een goede marktpositie. Andere factoren spelen een steeds grotere rot Hierbij kan met name worden gedacht aan kwaliteitszorg. Dit bepaalt de kwaliteit van de organisatie binnen de onderneming gedurende het gehele proces van het uitbrengen van een offerte tot de ~itvoering van de dienst. In de huidige markt moet de gehele bedrijfsorganisatie optimaal functioneren. Iedereen binnen de organisatie moet op een bepaald niveau presteren. Dit kan door middel van het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, waardoor de dagelijkse activiteiten beschreven, uitgevoerd, gecontroleerd en continu verbeterd kunnen worden. Tegenwoordig spreekt men bij de certificatie van kwaliteitssystemen over de normen uit de ISO 9000-serie. Steeds meer eisen de afnemers een certificering volgens de normen van de ISO-9000 serie van hun toeleveranciers, zo ook in de schoonmaakbranche. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water krijgt hier ook steeds meer mee te maken. Op langere termijn dreigt het bedrijf dan ook klanten te verliezen als het geen ISO-certifieering doorvoert. Belangrijk aspect voor het bedrijf is dat de efficiency van de organisatie verbeterd kan worden, doordat er structuur in het bedrijfwordt aangebraeht. Deze structuur is in de huidige situatie niet ofnauwelijks aanwezig. Tevens kan het bedrijf hierdoor aan de steeds toenemende overheidsregelingen betreffende de kwaliteitszorg blijven voldoen. Hiermee kan dan ook de doelstelling voor dit onderzoek besehreven worden. Deze doelstelling is het ontwerpen van een kwaliteitszorgsysteem volgens de normen van de ISO Er moet dus een kwaliteitshandboek geschreven worden dat aan deze normen voldoet en volgens deze normen gecertificeerd kan worden, zodat men aan kan tonen dat men de bedrijfsaetiviteiten beheerst. Eehter om deze doelstelling te bereiken, moet eerst het bedrijf doorgelieht worden om een besehrijving van de huidige situatie te kunnen verkrijgen. In hoofdstuk 2 zal de onderzoeksopzet worden besproken. Via een beknopte beschrijving van de huidige situatie zal er tot een probleem- en opdraehtomsehrijving gekomen worden. Ten siotte worden nog de afbakening van het onderzoek, het plan van aanpak en de methoden van onderzoek besehreven. In hoofdstuk 3 wordt een voorbeschouwing gegeven op wat nu eigenlijk kwaliteitszorg, normen en de ISO 9000-serie zijn. Verder wordt de belangrijkste punten van de norm ISO 9002 besproken en een samenvatting gegeven van de voor dit onderzoek belangrijke eisen van de norm ISO In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek uiteengezet. Hier wordt dan ook de handreiking tot het kwaliteitshandboek voor sehoonmaakbedrijf ADG & De Water besproken. Belangrijke verdiepingen op de sub-paragrafen van hoofdstuk 4 kunt u vinden in de bijlagen. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 1 -

10 I'tl!'BEDRIJFSKUNDE PVV ink e I o nderne mersad v iezen K waliteitshandboek ISO Onderzoeksopzet In dit hoofdstuk zal de opzet van het onderzoek worden besproken. Paragraaf 2.1 behandelt de situatie-omschrijving waarin een schets van de huidige situatie wordt gegeven. Hieruit zal vervolgens de probleemomschrijving worden afgeleid (paragraaf 2.2), die wordt vertaald in de opdrachtomschrijving (paragraaf2.3). De atbakening wordt beschreven in paragraaf2.4. Uit deze afgebakende opdrachtomschrijving voigt dan een plan van aanpak (paragraaf2.5). In paragraaf2.6 worden tenslotte de methoden van onderzoek besproken. 2.1 Situatiebeschrijving Schoonmaakbedrijf ADG & De Water he eft 42 medewerkers en is in 1984 opgericht door dhr. R. de Water, eigenaar van het bedrijf. Het primaire proces bestaat uit het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, ramenwassen en incidentele opdrachten. Het bedrijf is onderverdeeld in drie units: vast onderhoud, incidenteel onderhoud en ramenwassen. De belangrijkste strategie-kenmerken van het bedrijf zijn een zeer ver doorgevoerde flexibiliteit, directe actie, klantvriendelijkheid, service en een persoonlijke benadering. Hierdoor wil men een sterke vertrouwensrelatie opbouwen met de klanten. De bedrijfscultuur van schoonmaakbedrijf ADG & De Water kan aangeduid worden als taakgerichte cultuur. Voor het gehele bedrijf heerst er een cultuur van hard werken en de zaken snel aanpakken. Het gedrag wordt bepaald door de taak die moet worden gerealiseerd. De kracht is flexibiliteit en resultaatgerichtheid, het zwakke punt is dat systemen worden verwaarloosd. De missie van schoonmaakbedrijf ADG & De Water is bij dhr. de Water ontstaan door jaren loondienst en slechte ervaringen met werkgevers. Zijn ervaring is dat, ondanks jouw inzet, aileen hun belang telt. Met een eigen onderneming wil hij laten zien, dat hij een bedrijf kan opbouwen met gevoel voor je medewerkers. Het is tijd om te luisteren wat er leeft bij de medewerkers. Zo kunnen omstandigheden ontstaan waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze een belangrijke schake! vormen in het bedrijf. Mensen gaan op deze manier trots worden op het beroep van schoonmaker, waardoor de negatieve kijk hierop verdwijnt. Men opereert in een markt van monopolistische concurrentie. Het bedrijf is een kleine concurrent van de gevestigde namen, dat door haar strategie van differentiatie, zoals hierboven is beschreven, een steeds groeiend bedrijf is gebleven. Dat blijkt ook uit de omzet die steeds groter is geworden. In het begin bedroeg de omzet fl ,- en in de huidige situatie is deze fl ,-. In 15 jaar is de omzet dus vertwintigvoudigd. De omzet wordt voar het grootste gedeelte bepaald door de unit vast onderhoud. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 3 -

11 rilfbedrijfskunde pvv ink e I 00 d ern e mersad v ie zen K waliteitshandboek ISO Probleemomschrijving Steeds meer eisen de afnemers een certificering volgens de narmen van de ISO-9000 serie van hun toeleveranciers, zo ook in de schoonmaakbranche. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water krijgt hier ook steeds meer mee te maken. Op langere termijn dreigt het bedrijf dan ook klanten te verliezen als het geen ISO-certificering doorvoert. Belangrijk aspect voor het bedrijf is dat de efficiency van de organisatie verbeterd kan worden, doordat er structuur in het bedrijfwordt aangebracht. Deze structuur is in de huidige situatie niet of nauwelijks aanwezig. Tevens kan het bedrijf hierdoor aan de steeds toenemende overheidsregelingen betreffende de kwaliteitszorg blijven voldoen. 2.3 Opdrachtomschrijving Het ontwerpen van een kwaliteitszorgsysteem volgens de normen van de ISO Er moet dus een kwaliteitshandboek geschreven worden dat aan deze normen voldoet en volgens deze narmen gecertificeerd kan worden, zodat men aan kan tonen dat men de bedrijfsactiviteiten beheerst. 2.4 Plan van aanpak 1. Orienteren In het begin zal een orientatie plaatsvinden bij het bedrijf en de structuur daarbinnen. Het bedrijf zal in deze fase zo goed mogelijk worden verkend om de juiste infarmatie te verkrijgen, zodat de huidige situatie kan worden beschreven. 2. Inleerperiode In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie verzameld over de theorie van de kwaliteitszorg en de ISO-normering. 3. Inventariseren Vervolgens zal gelnventariseerd worden welke onderdelen met betrekking tot de kwaliteitszorg reeds aanwezig zijn en welke niet. De huidige werkwijzen zullen hierbij nader bekeken worden om eventuele problemen te voorkomen. Hierbij wordt wei constant rekening gehouden met de ISO-normering, waaraan de werkwijzen moeten vojdoen. 4. Opstellen In het kwaliteitshandboek moet de juiste opzet en werkwijze worden bepaald waarmee men in de toekomst te werk gaat. 5. Implementeren Vervolgens zal het opgestelde handboek worden ge1ntroduceerd bij de medewerkers van het bedrijf. Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de weerstand die door de veranderingen zaj optreden door een gewenningsperiode in te voeren. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 4 -

12 IllfuEDRIJFSKUNDE pvv j n k e I onder ne me rsad v lezen K waliteitshandboek ISO Evalueren Nadat de veranderingen zijn getmplementeerd zal een evaluatie op korte termijn plaatsvinden zodat er naar volledigheid, duidelijkheid en de inhoud kan worden gekeken. Hierbij is het de bedoeling dat de werknemers feedback geven, zodat het proces kan worden geoptimaliseerd. 2.5 Afbakening De laatste twee stappen in het plan van aanpak passen echter niet in het bereik van dit project en moet schoonmaakbedrijf ADG & De Water zelfuitvoeren. Aangezien de beschikbare tijd voor een project dat voor de Bedrijfskundewinkel wordt uitgevoerd, veel te kort is voor het opstellen van een kwaliteitshandboek, is het niet mogelijk om, gedurende dit project, het gehele handboek te schrijven. Als beperking geldt dan het opstellen van een handreiking toegespitst op het bedrijf, dat vervolgens verder uitgewerkt kan worden tot een compleet kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek ISO 9002 (versie 2) is onderdeel van een vervolgonderzoek, dat zal worden uitgevoerd bij ADG & De Water. Eerder werd al een onderzoek uitgevoerd bij het bedrijf, toen geheten Schoonmaakbedrijf de Water, waarbij een beperkte handreiking werd opgesteld (Kwaliteitshandboek ISO 9002). 2.6 Methoden van onderzoek Hieronder zullen de verschillende typen onderzoeksmethoden uiteengezet worden, die in dit onderzoek gebruikt worden. Hierbij wordt uitgegaan van de hierboven beschreven fasen in het plan van aanpak. - In de orientatiefase worden een aantal interviews gehouden, zodat er een voldoende beschrijving van en inzicht ontstaat in de huidige situatie. In deze fase zal ook het verslag van het eerder uitgevoerd onderzoek door Niels Schallenberg in opdracht van de Bedrijfskundewinkel van groot nut zijn. - In de inleerperiode wordt de volgende theorie geraadpleegd: I. Norm NEN-EN-ISO 9002 II. Handreiking Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten III. Informatie KDI-consultancy IV. Diverse boeken over de kwaliteitskunde en ISO-9000 serie - In de inventarisatiefase en opstelfase zal de theorie, die in de vorige fasen gebruikt is, gelntegreerd worden. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water -5-

13 Itl\"'BEDRIJFSKUNDE p'n ink e I on d ern erne rs ad v j e zen Kwaliteitshandboek ISO 9002 (versie 2) 3 Voorbeschouwing Het be lang van kwaliteitszorg, is simpel gezegd, de beheersing van de bedrijfsprocessen. Dit wordt vaak door midde1 van een aantal algemene punten vastgelegd in een norm. Een norm is een "meetlat" waaraan de prestatie van een organisatie kan worden afgemeten. Normen zijn voor bedrijven belangrijke hulpmiddelen om hen onder meer in staat te stellen: Een door afnemers gewenst kwaliteitsniveau te bereiken en te handhaven. Afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen te geven dat de door hen gewenste kwaliteit gerealiseerd kan worden. Zowel afnemers (klanten) als de eigen organisatie de zekerheid te geven dat de gewenste kwaliteit niet eenmalig, maar continu kan worden bereikt. Tegenwoordig spreekt men bij de certificatie van kwaliteitssystemen over de normen uit de ISO 9000-serie ofwel over de normen 9000 tot en met Voor schoonmaakbedrijf ADG & De Water is vooral ISO 9002 van belang, orndat hier het zwaartepunt ligt op het produceren van een dienst. ISO 9001 is minder belangrijk vanwege het feit dat er bij schoonmaakbedrijf ADG & De Water geen specifieke ontwerpstadia van de te leveren diensten voorkomen. ISO 9003 en ISO 9004 zijn hierbij tevens minder belangrijk, omdat in deze normen alleen definities zijn opgenomen. In dit project zal dus de nadruk liggen op de norm ISO Er voigt nu een opsornming van de belangrijkste informatie over de norm ISO Norm ISO 9002 Titel: Subtitel: Omvang: K waliteitssysteem Model voor de kwaliteitsborging bij het vervaardigen en het installeren 12 pagina's A4-formaat Deze norm legt de eisen vast die aan het kwaliteitssysteern worden gesteld als het contract vereist dat de leverancier moet aantonen in staat te zijn de processen te beheersen, die bepalend zijn voor de levering van goede producten. De norm is in de eerste plaats bedoeld om tekortkomingen bij het vervaardigen en installeren van producten te voorkomen, na te gaan welke afwijkingen optreden en aan te geven welke maatregelen genomen moeten worden om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen. De ISO 9002 is van toepassing in contractuele situaties als: de voorgeschreven eisen aan het product in de vorm van een vastgesteld ontwerp of specificatie zijn vermeld de afnemer het vertrouwen wil hebben dat het product aan de gestelde eisen zal voldoen doordat de leverancier kan aantonen dat hij in staat is tot het beheerst vervaardigen en installeren van producten. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 7 -

14 itlfbedrijfskunde PVV j n k e I o nderne mers ad v i ezen K waliteitshandboek ISO 9002 We zuben eerst een beknopte samenvatting geven van de eisen genoemd in hoofdstuk 4 van de norm NEN-ISO 9002, voor zover deze betrekking hebben op het bereik van dit project [4]. Directieverantwoordelijkheid De directie moet zorgen voor een in meetbare doelstellingen uitgewerkt kwaliteitsbeleid. Dit beleid moet niet op zichzelf staan maar aansluiten bij het totale ondernemingsbeleid. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van aile bij de kwaliteitsborging betrokken medewerkers moeten zijn vastgelegd. Daarnaast moet de verhouding tussen de medewerkers zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een organogram. De directie is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen en het benodigde personeel. De directie wijst een vertegenwoordiger aan die verantwoordelijk is voor het opzetten en op peil houden van het kwaliteitssysteem. Deze vertegenwoordiger rapporteert tevens over het functioneren van het kwaliteitssysteem aan de directie. - Klvaliteitssysteem In deze paragraaf eist de norm dat het kwaliteitssysteem op schrift is gesteld in de vorm van procedures, specificaties, en instructies. Het kwaliteitssysteem moet voorts doeltreffend zijn ingevoerd en ook daadwerkelijk worden toegepast. - Contractbeoordeling Elke opdracht tot levering, dat wil zeggen schriftelijk, telefonisch of in een andere vorm, moet door de leverancier worden gezien als een contract. Alvorens dit contract te accepteren, moet de leverancier zich afvragen of alle eisen eenduidig en ondubbelzinnig vastliggen en ofhij aan al deze eisen kan voldoen. - Beheersing van het ontwerp Bij het ontwerpen gaat het om het vertalen van de behoeften van de afnemer in specificaties voor producten, processen, grondstoffen en materialen. Het ontwerpproces moet planmatig verlopen en door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Tijdens het proces dient aandacht te worden besteed aan de beoordeling van de (tussen)resultaten en de uiteindelijke vrijgave van het definitieve ontwerp. Omdat er bij schoonmaakbedrijf ADG & De Water geen sprake is van het ontwerpen van de uit te voeren dienst, is deze paragraaf als zodanig niet van toepassing is in het kader van NEN-ISO Beheersing van documenten Om de kwaliteitsborging in overeenstemming met de norm NEN-ISO 9002 aantoonbaar te maken, moet de leverancier documenten opstellen en gegevens registreren. am deze documenten en gegevens te kunnen beheersen, moet de leverancier een documentatiebeheersings-procedure opstellen. Deze procedure bevat onder andere de wijze van goedkeuring en vrijgave van documenten en de maatregelen om te zorgen dat uitsluitend met geldige versies van documenten wordt gewerkt. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 8 -

15 ~EDRlJFSKUNDE pv\l ink e I on dern. mers ad v i "len K waliteitshandboek ISO lnkoop De leverancier moet zorgen dat de ingekochte producten aan de gestelde eisen voldoen. Hiertoe moet de leverancier deze eisen vastleggen en de potentiele toeleveranciers beoordelen op hun vermogen om aan de eisen te voldoen. Op basis van deze beoordeling dient de leverancier toeleveranciers te selecteren. Ingekochte goederen kunnen door de leverancier of eventueel zijn afnemer worden gecontroleerd bij de toeleverancier. - Beheersing van door de afnemer verstrekte producten Als de afnemer zelf producten aanlevert voor verdere bewerking, moet de leverancier ervoor zorgen dat de kwaliteit van deze producten blijft gehandhaafd. Eventuele beschadigingen en dergelijke dient de leverancier te melden aan de afnemer. Deze paragraaf is als zodanig niet van toepassing in het kader van NEN-ISO 9002, vanwege het feit dat er geen door de afnemer verstrekte producten zijn die in het beheer van ADG & De Water komen. ADG & De Water is hier dan ook niet verantwoordelijk v~~r. Identificatie en naspeurbaarheid van producten De leverancier moet zorgen dat producten tijdens aile fasen van het voortbrengingsproces zijn te identificeren. Ais naspeurbaarheid een gespecificeerde eis is, moet de leverancier met de identificatie de ontstaanshistorie van het desbetreffende product kunnen achterhalen. Procesbeheersing De process en binnen productie, installatie en nazorg dienen onder beheerste omstandigheden te verlopen. Dit betekent dat de leverancier moet beschikken over de benodigde instructies, passende en goed onderhouden (productie )middelen en geschikt personeel teneinde relevante proces- en productparameters te kunnen beheersen. Keuring ell beproeving De leverancier moet bewerkstelligen dat (tussen)producten niet worden gebruikt, verwerkt of afgeleverd voordat door keuring, beproeving of procesbewaking is vastgesteld dat deze (tussen)producten voldoen aan de gestelde eisen. Ingangs-, tussen- en eindkeuringen moeten overeenkomen met de opgestelde keuringsplannen. De leverancier moet over registraties beschikken om het bewijs te kunnen leveren dat de desbetreffende producten zijn gekeurd. Beheersing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen Het is noodzakelijk dat de resultaten van metingen en keuringen vertrouwd kunnen worden en dat op basis daarvan de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Dit vertrouwen is gebaseerd op de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de meetmiddelen en het juiste gebruik ervan. De norm eist daarom een meeten kalibratiesysteem waarin aile activiteiten zijn beschreven die betrekking hebben op de keuze van de meetapparatuur en het kalibreren, justeren en ijken van deze apparatuur. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 9 -

16 M'BEDRlJFSKUNDE PVV ink e I onde rnemers ad v i ezen K waliteitshandboek ISO 9002 Omdat er bij ADG & De Water geen sprake is van toepassing van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen, is deze paragraaf als zodanig niet van toepassing in het kader van NEN-ISO Keurings- en beproevingsstatus Gedurende de processen van vervaardiging, installatie en nazorg moet direct aan het product of aan de hand van de procesbegeleidende document en worden nagegaan ofhet (tussen)product aan de gestelde eisen voldoet. Beheersing van producten met tekortkomingen Producten met tekortkomingen zijn producten waarvan een of meer van de gespecificeerde eigenschappen niet aan de gestelde eisen voldoet. De norm eist dat de leverancier weloverwogen en procedureel vastgelegde maatregelen neemt voor de isolatie, beoordeling en verdere afbandeling van deze producten. - Corrigerende en preventieve maatregelen Corrigerende maatregelen zijn gericht op het opsporen en elimineren van de oorzaken van daadwerkelijk opgetreden tekortkomingen van producten, processen ofhet kwaliteitssysteem. Preventieve maatregelen zijn gericht op potentiele oorzaken van tekortkomingen welke wellicht zuben gaan optreden. Na analyse van de problemen moet de leverancier maatregelen nemen welke in verhouding staan tot de risico's verbonden aan en de omvang van de problem en verbonden aan het niet wegnemen van de (potentiele) oorzaken van tekortkomingen. Onder corrigerende maatregelen va It ook de effectieve afbandeling van klantenklachten. - Behandeling, opsiag, verpakking, conservering en aflevering De leverancier moet over op schrift gestelde procedures en juiste middelen beschikken om zeker te stell en dat tijdens de behandeling, opslag, verpakking, conservering en de aflevering van product en de kwaliteit niet achteruit gaat en dat het product niet wordt beschadigd. Deze paragraaf is als zodanig niet van toepassing in het kader van NEN-ISO 9002, vanwege het feit dat het tijdstip van productie gelijk valt met het tijdstip van aflevering. Na aflevering valt het product onder verantwoordelijkheid van de afnemer. - Beheersing van kwaliteitsregistraties De leverancier moet procedureel regelen dat alle kwaliteitsgegevens worden gekenmerkt, verzameld, geindexeerd, toegankelijk zijn, worden gearchiveerd, bewaard, op pei! gehouden en na een bepaalde periode worden verwijderd. - Interne kwaliteitsaudits Periodiek moet de leverancier interne kwaliteitsaudits houden. Tijdens een interne audit wordt nagegaan of het kwaliteitssysteem nog doeltreffend is, of het systeem daadwerkelijk wordt nageleefd en ofhet systeem op pei! wordt gehouden. Gevonden tekortkomingen worden besproken met de eerste leidinggevende, waarna eventueel corrigerende maatregelen dienen te worden genomen. De resultaten van de interne audits vormen een integraal onderdeel van de beoordeling van het kwaliteitssysteem. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water - 10-

17 ~EDIUJFSKUNDE PVV ink e I onder n erne rs ad v ie1.en Kwaliteitshandboek ISO 9002 Opleiding De leverancier moet over procedures beschikken voor het vaststellen van opleidingsbehoeften, het voorzien in deze opleidingen en het registreren van de gevolgde opleidingen en trainingen. Nazorg Als nazorg een gespecificeerde eis is, dient de Ieverancier over procedures te beschikken voor de uitvoering en de verificatie van deze nazorg. Deze paragraaf is ais zodanig niet van toepassing in het kader van NEN-ISO 9002, vanwege het feit dat het voor schoonmaakbedrijf ADG & De Water geen gespecificeerde eis is. Toepassing van statistische technieken De leverancier moet vaststellen welke statistische technieken van belang zijn voor het realiseren, beheersen en verifieren van de procesmogelijkheden en de producteigenschappen. De invoering en de beheersing van de toepassing van deze technieken dienen procedureel beschreven te zijn. Omdat er bij ADG & De Water geen sprake is van toepassing van statistische technieken, waarmee de beoordeling van de schoonmaakorganisatie en -processen wordt uitgevoerd, een steekproef wordt gehouden, of gegevens statistisch worden verwerkt, is deze paragraaf ais zodanig niet van toepassing is in het kader van NEN-ISO Schoonmaakbedrijf ADG & De Water

18 rtfrbedkijfskunde PVV ink e I on de rn e mers ad vie zen Kwaliteitshandboek ISO 9002 (versie 2) 4 Het kwaliteitssysteem volgens ISO 9002 In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de paragrafen van de norm NEN-ISO 9002, toegepast op Schoonmaakbedrijf ADG & De Water. Deze paragrafen werden al kort vernoemd in de voorbeschouwing (zie hoofdstuk 3 op pagina 7). 4.1 Directieverantwoordelij kheid Algemeen Het hoogste gezag berust bij het managementteam van Schoonmaakbedrijf ADG & De Water. Het managementteam bestaat uit: de directeur, het hoofd bedrijfsbureau en de bedrijfsleider. Het team is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de onderneming. Het hoofd bedrijfsbureau is aangewezen als de kwaliteitsmanager en treedt op als de directievertegenwoordiger inzake het kwaliteitssysteem Organisatieschema Het bedrijf is in een organisatieschema (zie bijlage 1 op pagina 57) weergegeven waarbij de nadruk is gelegd op het operationele niveau, zodat de verschillende functies binnen de onderneming zichtbaar worden. Van iedere functie (lees: medewerker) zijn dan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgesteld Taken De taken van de onder paragraaf bedoelde medewerkers zijn in bijlage 2 op pagina 59 omschreven Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden van de onder paragraaf bedoelde medewerkers zijn in bijlage 2 op pagina 59 omschreven Bevoegdheden De bevoegdheden van de onder paragraaf bedoelde medewerkers zijn in bijlage 2 op pagina 59 omschreven Directeur De directeur heeft: de algehele verantwoordelijkheid voor het invoeren en het functioneren van het kwaliteitssysteem in de onderneming. Hetgeen omvat: 1. De organisatie van de onderneming II. De leiding van de invoering, implementatie en het onderhoud van het kwaliteitssysteem De directeur verklaart ook dat er voldoende goed opgeleid personeel en voldoende middelen ter beschikking zijn. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water

19 rlifi'l'bedrijfskunde p'in ink e I on de rnemersad vi ezen Kwaliteitshandboek ISO K waliteitsmanager Deze brengt verslag uit aan het managementteam en is de directievertegenwoordiger, die is aangesteld om het kwaliteitssysteem te onderhouden. De kwaliteitsmanager draagt er zorg voor dat het kwaliteitssysteem, zoals beschreven in dit handboek, en abe ermee samenhangende procedures, worden gelmplementeerd en onderhouden door middel van: I. Uitvoering van periodieke interne audits II. Voorstellen aan het managementteam van wijzigingen van het kwaliteitssysteem waar blijkt dat niet voldaan wordt aan de doelstellingen van het kwaliteitssysteem Referenties Bijlage 1; Organisatieschema schoonmaakbedrijf ADG & De Water (zie pagina 57) Bijlage 2; Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschiilende functies binnen de onderneming (zie pagina 59) Schoonrnaakbedrijf ADO & De Water

20 Itl\"BEDItIJFSKUNDE PVV ink e I ondern erners a d v ie zen Kwaliteitshandboek ISO Kwaliteitssysteem Aigemeen In deze paragraaf eist de norm dat het kwaliteitssysteem op schrift is gesteld in de vorm van procedures, specificaties, en instructies. Het kwaliteitssysteem moet voorts doeltreffend zijn ingevoerd en ook daadwerkelijk worden toegepast Vastlegging Het kwaliteitssysteem van schoonmaakbedrijf ADG & De Water is schriftelijk vastgelegd in dit handboek. Schoonmaakbedrijf ADG & De Water heeft procedures ontwikkeld op basis van de norm NEN-ISO 9002 uitgave 1994 voor de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en het bereiken van de kwaliteitsdoelen Invoering De directie van schoonmaakbedrijf ADG & De Water is verantwoordelijk voor een doeltreffende invoering en toepassing van de in dit handboek beschreven procedures en instructies Referenties - Norm NEN-ISO 9002, 1994 (zie literatuurlijst) Schoonmaakbedrijf ADO & De Water

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits

7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Normblad bodembeheer 8002 Beheersing, controle en Pagina 1 van 4 7.d. Uitvoeren van kwaliteitsaudits Doelstelling Een interne audit is een belangrijk instrument om: a. het kwaliteitssysteem in zijn geheel

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport

Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport Inspectie Leefomgeving en Transport Luchtvaart Afdeling Vergunningverlening Uitgave 9 januari 2012 INLEIDING

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL

Procedure PR01-1/5. Raad van Bestuur Documentenbeheer Datum: 15/09/2014 1. DOEL PR01-1/5 1. DOEL Deze procedure beschrijft hoe de kwaliteitsdocumenten worden beheerd. Hieronder wordt o.a. verstaan de werkwijzen die gevolgd worden bij het tot stand komen, wijzigen, bewaren en vrijgeven

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2)

TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) TUSSENHANDEL IN DIERVOEDERS (HYGIËNECODE/GMP + B 3.2) 1 juli 2008 1 Toepassing in uw onderneming HTP Advies B.V. Begeleiding bij o.a. ISO (9001, 22000), GMP +, HACCP (www.htp-advies.nl) Praktijkervaring

Nadere informatie

6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN

6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op effectieve wijze registreren, behandelen, beoordelen en afhandelen van klachten en afwijkingen. 2. TOEPASSINGSGEBIED Klachten en opmerkingen van opdrachtgevers. Intern

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

350.51 Interne audits effectiever inzetten

350.51 Interne audits effectiever inzetten 350.51 Interne audits effectiever inzetten ing. A.M. Ruting Inleiding Een belangrijk doel van een audit is het boven tafel krijgen van informatie. In het woordenboek wordt de betekenis van het woord audit

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1 Overzicht en instrumenten van zelfevaluatie 5.1 oc 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Kwaliteitscoördinator Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toepassingsgebied Alle elementen van het kwaliteitshandboek,

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

DHATEC. De opzet voor een kwaliteitssysteem volgens ISO 9002

DHATEC. De opzet voor een kwaliteitssysteem volgens ISO 9002 DHATEC De opzet voor een kwaliteitssysteem volgens ISO 9002 door Huib ZwaneIe februari 1995 Bedrijfskundewinkel (94.36.014) Begeleiders: Remko Mulder, Karin Mastenbroek Samenvatting Via de Bedrijfskundewinkel

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2004 maart 2005 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Besteknummer 238820 Januari 2016 Auteur: P.A.A. Rutten Ontwerp Kwaliteitsplan Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Bestek nr: 238820

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD

UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD UW PARTNER IN SCHOONMAAKONDERHOUD Voorwoord Voor u ligt de brochure van Fm Portal Schoon BV (nader genoemd; FPS). In deze brochure treft u informatie aan over onze dienstverlening. Als uw interesse in

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag.

Opstellen, beheren, wijzigen, verspreiden en actueel houden van BIP kwaliteitsdocumenten. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. BPR 15 versie 12 ingangsdatum 01-03-2013 pag. 1 van 8 versie datum toelichting 10 21-03-2011 In deze versie is de lay-out aangepast aan de XML opmaak met een verandering van indeling van hoofdstukken,

Nadere informatie

Handboek EnergieManagementSysteem

Handboek EnergieManagementSysteem Handboek EnergieManagementSysteem Bedrijfsgegevens: Naam ALFEN bv Adres Hefbrugweg 28 Plaats 1332AP Almere Tel 036 549 3400 website www.alfen.com KvK nr. 3903 7364 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Controletechnische functiescheiding

Controletechnische functiescheiding Controletechnische functiescheiding A3040^1. Controletechnische functiescheiding drs. A.J.A. Hassing RE RA 1 1 Inleiding A3040 ^ 3 2 Functies A3040 ^ 4 2.1 Beschikken A3040 ^ 4 2.2 Bewaren A3040 ^ 4 2.3

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander.

2. Toepassingsgebied Klachten van de gebruiker m.b.t. de hulp- en dienstverlening, die gemeld worden aan een medewerker van De Meander. 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Termen en definities Interne klachtencommissie: De klachtencommissie bestaat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT)

Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen. per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Overzicht van wijzigingen van de Keurmerkreglementen per 1-1-2008 (versie 29-11-2007, na goedkeuring CCvD-KT) Inleiding: In het kader van het voortschrijdend inzicht en de nieuwe ontwikkelingen worden

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

BGS-011 Kunststof deuvels

BGS-011 Kunststof deuvels BGS-011 Kunststof deuvels SKH-BGS 011 Kunststof deuvels Versie 2 d.d. 26-10-2017 Uitgave: SKH Nadruk verbodene: S VOORWOORD Deze BGS 011 kunststof deuvels is een aanvulling op de bestaande BRL 2908 Houten

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

BRL6000 Installatietechniek

BRL6000 Installatietechniek CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT

F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5. Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT F1-Auditrapport versie080505 Pagina 1 van 5 Inspectie gehandicaptenzorg ISO 9001: 2000 gecertificeerd AUDITRAPPORT Voorziening: Nummer: Adres: e-mail adres website Erkenning: Huis in de stad Z107 A099

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie