VAPblad. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs"

Transcriptie

1 56e jaargang 4e kwartaal 2010 nr. 365/2010 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs VAPblad

2 Orgaan van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs Dagelijks Bestuur Jouke de Jong, voorzitter Reiger 33, 8103 AL Raalte Wim Boevé, vice-voorzitter Beelaertspark 22, 2731 AC Benthuizen Henk Reuvekamp, secretaris Nijverheidsstraat 12, 8263 AL Kampen Eric van Steen, penningmeester Vossenberg 9, 4841 JB Prinsenbeek Rabobank t.n.v. VAP Redactie Hans Kleinsmann Eric van Steen Arnold Zadelberg Redactie-adres Vossenberg JB Prinsenbeek Telefoon Hoewel de redactie streeft naar betrouwbaarheid, kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de gepubliceerde informatie. De eigen publicaties mogen verspreid worden mits bronvermelding plaatsvindt. Ledenmutaties Nijverheidsstraat 12, 8263 AL Kampen Opgave advertenties aan het redactie-adres. Abonnementsprijs 75,- per jaar. Opmaak: Vormplus, Vlaardingen Druk: Stout grafische dienstverlening, Vlaardingen 56e jaargang 4e kwartaal 2010 nr. 365/2010 ISSN X

3 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

4 Inhoudsopgave VAN DE VOORZITTER De donkere dagen voor Kerst met een gouden randje 3 VAPblad tweede kwartaal Impressie van de VAP-themadag 23 november Resultatenoverzicht evaluatie VAP-themadag 10 VAN HET BESTUUR VAPblad tweede kwartaal Impressie van de VAP-themadag 23 november Resultatenoverzicht evaluatie VAP-themadag 10 VAN DE REDACTIE Horizontaal toezicht Belastingdienst 11 Complianceverkenning (cv) 12 in ontwikkeling 18 Modern werkgeverschap, een breed begrip 19 Laatste subsidieronde voor Enterprice resource planning (ERC) 22 Handhavingsregels ouderbijdrage 23 Minder lasten en heldere regels bij aanbesteding 25 Professionals en hun eigenaardigheden 26 Vervroegde WIA-aanvraag 28 Online inzicht in je persoonlijke pensioenopbouw 29 Pianoo 29 VAN DE LEDEN De reikwijdte van artikel 32ba wet op de Loonbelasting 30 Richtlijnen voor beheer van het archief 31 VAN DE RAYONS Vergaderdata rayons 37 Impressies van de rayonvergaderingen 37 UIT ANDERE BRONNEN De zieke werknemer; ziek of niet? 42 Workshop Risicomanagement in het VO 46 LEDEN Ledenmutaties 47 Vergaderdata 2011 bestuur VAP 47 Aanmelden nieuwe leden 48 2

5 VAN DE VOORZITTER De donkere dagen voor Kerst met een gouden randje Ondermeer de voltallig bezochte bestuursvergadering van 17 november 2010 vormt mijn inspiratiebron voor dit voorwoord. We hebben daarin uitvoerig stilgestaan bij de toekomst van de VAP. Dat was niet voor het eerst. Ruim vier jaar geleden heeft het bestuur stellingen aan de leden voorgelegd en een actieplan opgesteld. We hebben op 17 november geconstateerd dat we er niet in zijn geslaagd alle actiepunten uit te voeren. Het is niet gelukt alle rayons weer actief te krijgen, we hebben nog geen voet aan de grond buiten het voortgezet onderwijs, de website heeft nog niet de kwaliteit die we graag zouden willen (al komt hier binnenkort verandering in) en de VAP is als netwerkorganisatie niet gegroeid. Terecht wordt soms vanuit de rayons kritisch naar het landelijke bestuur gekeken. De oorzaken hiervoor zijn divers. Voor vrijwel het gehele bestuur geldt dat zij net als u een drukke betaalde baan hebben. Op een bescheiden vergoeding voor DB-leden en hoofdredacteur na, is het VAPwerk onbezoldigd vrijwilligerswerk. Dat raakt dan wel eens ondergesneeuwd. Is het dan allemaal kommer en kwel? NEE, absoluut niet. Het ledental is door de jaren stabiel gebleven ondanks alle schaalvergroting in het onderwijs, een aantal rayons is nog zeer actief, het VAPblad is bijzonder goed gevuld en de cursus- en themadagen kunnen zich jaar op jaar verheugen in goede belangstelling en dito waardering. Toch vindt het bestuur het tijd voor verandering. Hoe dat moet, willen we met u als leden bespreken tijdens de ledenvergadering op 8 april Hoe we die dag precies aankleden, moeten we nog uitwerken, maar noteert u deze datum alvast. Ik roep u op om nu reeds met suggesties te komen, dan kunnen we die naast onze eigen ideeën leggen. Binnenkort is het Kerstmis. Onder ons zijn er die de Kerst(nacht)dienst/mis bezoeken, de aloude liederen zingen over het kindje Jezus. Voor anderen is het kerstdiner het hoogtepunt. Velen hebben de week tussen Kerst en oud en nieuw vrij, nemen afstand van de dagelijkse drukte en komen toe aan elkaar, een boek of het VAPblad. Daarin ook dit keer weer veel lezenswaardige artikelen. Ik ben er van overtuigd dat deze voor u, werkzaam bij een school of een bestuursbureau, leerzaam zijn. Voor mij als ambtenaar van het ministerie van OCW actief bij het College voor Examens, is dat minder het geval. Ik ben nu 2,5 jaar uit het onderwijs en merk dat ik de aansluiting steeds meer ga missen. Daarbij komt het formele argument dat ik vanwege die ambtelijke relatie met de minister niet de onafhankelijke positie kan innemen die ik als voorzitter van de VAP soms nodig heb. Ik heb daarom besloten en op 17 november aan het bestuur meegedeeld, dat ik in tijdens de ledenvergadering van 2011 mijn functie zal neerleggen en tussentijds het bestuur zal verlaten. Er is een vacature, ik ben benieuwd aan wie van u ik de symbolische voorzittershamer kan overdragen. Denk er maar eens goed over na! Ik wens u, met allen die u dierbaar zijn, gezegende Kerstdagen en een goed Jouke de Jong, voorzitter 3

6 Kerstmis Als je kunt stilstaan bij wat je beweegt en je alert bent op plekken waar je kunt bronnen op verhaal komen over liefde kunt zingen en het leven kunt vieren, zal 2011 een jaar vol passie kunnen zijn. Dat wensen we u Het bestuur van de VAP De VAP wenst u goede kerstdagen en een voorspoedig 2011! 4

7 VAN het bestuur VAPblad tweede kwartaal 2010 In het blad over het tweede kwartaal 2010 staat een aantal zaken die bij enkele leden van Rayon G hebben geleid tot verbazing en soms irritatie. Het desbetreffende onderdeel van het verslag van de vergadering van VAP-Rayon G is door de redactie van het VAPblad weggelaten in de impressie van de rayonvergaderingen. Om de lezers van het VAPblad volledig te informeren, wordt het verslag van de rayonvergadering van 13 juli 2010 integraal opgenomen, per onderdeel voorzien van de opmerkingen die in de DB-vergadering van het landelijk bestuur van de VAP zijn gemaakt. Vervolgens wordt het verslag van de rayonvergadering van 7 oktober 2010 integraal gepubliceerd. Daarmee is volledige openheid van zaken gedaan. Verslag vergadering Rayon G, d.d. 13 juli 2010: Voorwoord van de voorzitter: hier wordt een opmerking geplaatst richting de leden die niet zijn verschenen op de jubileumdag dat zij de verkeerde prioriteiten hebben gesteld. Het is niet aan de voorzitter om dit te bepalen; onze leden zijn zeer goed in staat om zelf bewuste afwegingen te maken. Deze opmerking gaat te ver. Reactie VAP DB-vergadering, d.d. 29 september 2010: De voorzitter heeft deze formulering gekozen door teleurstelling over opkomst. Er is veel energie, tijd en geld in de organisatie gestoken. Bovendien staat er voor deze woorden mijns inziens. Het VAPblad is doordrenkt met opmerkingen die een mogelijk einde van de VAP inluiden. Het bestuur legt daar eenzijdig de verantwoordelijkheid voor bij de leden. Terecht, succes staat of valt bij de inzet van de deelnemers. Maar het bestuur ontziet zichzelf in zijn verantwoordelijkheid en dat is onterecht. Kan het Rayon voorbeelden noemen? Het bestuur herkent zich hier niet in, maar heeft wel degelijk zorg over toekomst. Het bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid en probeert het tij te keren door het organiseren van goed aangeklede ALV, themadagen en cursussen. De indruk bestaat dat het landelijk bestuur een te grote broek aan het aantrekken is. Men wil op het niveau van de VO-raad en OCW/DUO een partijtje mee gaan blazen. Daarbij moet wel bedacht worden dat wij een club zijn van administrateurs en financiële professionals, die binnen de scholen waarin we werkzaam zijn een adviserende en informerende taak hebben richting bestuur en/of raad van toezicht. Wij zijn niet de decision-makers in het veld. De brief die de VAP heeft gestuurd aan DUO inzake de frisse scholen is daarvan een voorbeeld. Dat is geen taak van onze VAP ; het antwoord van DUO liegt er dan ook niet om. Het overleg met OCW, DUO en VO-Raad is op initiatief van DUO op gang gekomen. De VAP zit met een gewaardeerde inbreng bij diverse kennisgroepen bij de VO-Raad aan tafel. Daarmee wil het bestuur bereiken dat de leden invloed kunnen uitoefenen op de uitvoerbaarheid van (nieuw) beleid en voorkomen dat de leden voor voldongen feiten worden geplaatst. Het lukt niet om nieuwe bestuursleden aan te trekken; ook is er verontrusting omtrent de huidige samenstelling van het bestuur, namelijk men is niet (meer) werkzaam als administrateur. 5

8 Na het vertrek van Jack Adriaans is Rayon G niet meer vertegenwoordigd in het bestuur. Graag ziet het bestuur een opvolger uit hetzelfde Rayon, zodat dit Rayon vertegen-woordigd blijft. Het bestuur nodigt een Rayonvertegen-woordiging uit voor de AB-vergadering van om ter vergadering met elkaar van gedachten te wisselen. Van de huidige bestuursleden is er welgeteld één vutter en één werkzaam bij het ministerie OCW, de anderen zijn actief in VO en PO. Het bestuur heeft teveel geld; ,- op 31 december. Daarvan is ,- vrij besteedbaar. Hoe gaat men hiermee om de komende jaren? - De leden hechten wèl veel waarde aan de vergadering van ons Rayon G. Het vermogen is een gevolg van meevallende deelname aan bekostigde cursussen en themadagen, en tegenvallende opkomst bij de gratis ledenvergaderingen en jubileumvieringen. Er zijn 300 landelijke VAP leden, waarvan er - afgaande op de verslagen - circa actief vergaderen. Daarbij zijn er slechts 5 Rayons A, C, D, en G. Het gaat dus om maximaal 20% van de leden, die actief vergaderen. Is dit niet wat mager? Bevestigt dit het voorgaande? Gelukkig worden de rayonvergaderingen als waardevol ervaren. Zegt het voort, want helaas is dat niet in alle Rayons het geval, terwijl de Rayons de kern vormen van de VAP. Het verslag van de vergadering d.d. 7 oktober 2010 van Rayon G Op 6 oktober is een reactie gekomen van de voorzitter van het landelijk bestuur op de opmerkingen uit het verslag van 13 juli Allereerst is de vergadering teleurgesteld in de reactie van het bestuur. Na de eerste reactie waren we hoopvol gestemd. Het bestuur gaf toen te kennen zich te herkennen in de op- en aanmerkingen. Hiervan is in de officiële reactie niets terug te vinden. De punten van de reactie op een rijtje: a. Teleurstelling van de voorzitter ten aanzien van de magere opkomst op de jubileumviering/ ALV; hij geeft aan de uitspraak verkeerde prioriteiten uit persoonlijke titel te hebben geuit, niet vanuit de functie als voorzitter. De vergadering is overwegend van mening dat Jouke in zijn voorwoord namens het volledig bestuur spreekt en niet op persoonlijke titel. De vergadering blijft van mening dat deze opmerking achterwege had moeten blijven. b. Ten aanzien van de opmerkingen in het VAPblad 2e kwartaal 2010 die een mogelijk einde van de VAP inluiden, stelt het landelijk bestuur de vraag om voorbeelden te noemen (in een eerste reactie gaf het bestuur aan zich te herkennen in onze brief en opmerkingen, hiervan is niks meer terug te vinden) - pagina 3: Voorwoord 2e alinea vielen zware woorden als meerwaarde en levensvatbaarheid en de zinnen daarachter. - pagina 4: de één na laatste alinea, de laatste 2 zinnen. - pagina 13: onder kopje ingekomen stukken en onder algemene ledenvergadering wordt tweemaal gerefereerd aan onvoldoende meerwaarde. Dit punt is ook de motivatie van OGVO om het lidmaatschap te beëindigen. 6

9 c. Hierbij sluit direct aan de situatie dat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden. Hierbij kwamen uit de vergadering de volgende opmerkingen: Er zijn vanuit ons Rayon aanbevelingen gedaan richting landelijk bestuur voor mogelijke kandidaten voor opvolging. Deze mensen zijn echter nooit benaderd. Pagina13 onderaan: uit de bestuursvergadering van 19 mei 2010 wordt gezegd dat de rayonsecretarissen worden gepolst naar de mogelijkheid voor het benaderen van jonge leden. Naar ons beste weten heeft dit nooit plaatsgevonden in ons Rayon. In de reactie wordt gesteld dat, op 2 mensen na, iedereen van het bestuur actief is in VO en PO. De vergadering stelt dat zij echter niet actief zijn als administrateur of financieel verantwoordelijke. d. De VAP is een te grote broek aan het aantrekken. De vergadering stelt dat de indruk bestaat dat er teveel naar boven wordt gekeken, waardoor de voelbare afstand tussen landelijk bestuur en de rayonleden alleen maar groter wordt. De hierboven geschetste voorbeelden lijken dit beeld te bevestigen, evenals de reactie van DUO. e. Het antwoord ten aanzien van het vermogen is onvoldoende. Het landelijk bestuur moet inzicht geven in de bestedingen op de langere termijn, waarbij inkomsten en uitgaven weer in evenwicht komen, c.q. een duidelijke bestemming aan de gespaarde gelden geven. Het risico op gold-plating is nu levensgroot aanwezig. f. Rayon G wordt uitgenodigd om de vergadering van het landelijk bestuur op 17 november a.s. te bezoeken. De vergadering stelt dat er weliswaar door Rayon G kritische opmerkingen zijn geplaatst richting landelijk bestuur, maar dat zij geen partij kan zijn in de interne bestuursdiscussie die hiervan het mogelijk gevolg is. Een later reflectiemoment tussen bestuur en leden is wel wenselijk en moeten we ook zeker gaan inplannen. Tenslotte komt de vraag aan de orde, of deze reactie van het landelijk bestuur in het kwartaalblad wordt geplaatst. Dit zou wel erg mager zijn. Verder pleit Rayon G er voor, dat de rayonnotulen niet worden ingekort of gecensureerd. Het kan niet de bedoeling zijn dat leden/rayons monddood gemaakt worden. Plaatsing van de integrale notulen op de website zouden wij aanbevelen. Reactie bestuur: Op 17 november 2010 is mede naar aanleiding van het bovenstaande in de vergadering van het Algemeen Bestuur uitvoerig stilgestaan bij de toekomst van de VAP en op 30 november 2010 hebben ondergetekenden met de voorzitter en secretaris van rayon G dit onderwerp besproken. Rayon G heeft dingen losgemaakt, die wellicht bij meer leden leven. De discussie is nu goed op gang gekomen en wordt voortgezet binnen het Algemeen Bestuur en in de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering van Daarbij gaan we ook de rayons actief betrekken. Er zijn wat ons betreft geen heilige huisjes. Omvang en samenstelling bestuur, VAPblad, website, financiële positie, alles zal tegen het licht worden gehouden. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat er op 8 april 2011 te Utrecht een eigentijdse en gezonde VAP ontstaat, gericht op de toekomst met oog voor wat in 55 jaar is opgebouwd. Jouke de Jong en Eric van Steen 7

10 Impressie van de VAP-themadag 23 november 2010 Voor de themadag die op 23 november 2010 in Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht is gehouden, hadden zich 86 personen aangemeld. Na de ontvangst met koffie en thee heette de voorzitter van de VAP, Jouke de Jong, de aanwezigen welkom. Na zijn openingswoord nam Antoine Roes van PwC de microfoon over om het thema van het ochtendgedeelte te behandelen: de werkkostenregeling. Uit de presentatie van Antoine Roes bleek al snel dat de Belastingdienst het deze keer misschien wel leuker kan maken, maar zeker niet gemakkelijker! En dan te weten dat vereenvoudiging de achtergrond van deze regeling is. Diverse termen vlogen de zaal in: gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten, vrije vergoedingen, extraterritoriale kosten, vrije ruimte, nihilwaardering..! Bovendien werd het verschil tussen vergoedingen en verstrekkingen benadrukt. Zo mag aan een zieke college wél een fruitmand worden gegeven, maar strikt genomen moeten de kosten van een bloemetje aan dezelfde persoon tot de werkkostenregeling worden gerekend. De regeling is in beginsel van toepassing op alle vergoedingen en verstrekkingen die de werkgever aan zijn werknemers doet. Voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen is straks per inhoudingspichtige een budget van 1,4% van de (fiscale) loonsom beschikbaar. Bij overschrijding van dit budget voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen geldt als hoofdregel een eindheffing van de werkgever van 80% over het meerdere. De CAO, basis van de arbeidsvoorwaardenregeling, kan soms conflicteren met bepalingen van de werkkostenregeling. Antoine Roes benadrukte dat wettelijke regelingen altijd prevaleren boven de CAO-bepalingen. Aan de hand van stellingen konden de aanwezigen met het bekende petje-op/petje-af systeem aangeven of zij het er al dan niet mee eens waren. Vaak had de meerderheid van de zaal t bij het rechte eind, maar er kwamen toch situaties voor, waar het antwoord voor de hand lag, maar dat het antwoord verrassend anders was. De grondslag voor de 1,4% uit de werkkostenregeling voor enig jaar wordt gevormd door de totale loonsom over het vorige kalenderjaar. Er zijn drie instapmomenten voor de werkkostenregeling: 2011, 2012 of Vanaf 2014 zal toepassing van de regeling verplicht worden voor alle werkgevers. Met ingang van toepassing van de werkkostenregeling vervallen alle afspraken die de organisatie met de Belastingdienst heeft gemaakt over vergoedingen en verstrekkingen. Na het gebruikelijke lunchbuffet werd de microfoon overgedragen aan Thom Menssink, directeur van DDInformatica. Zijn presentatie ging over de complete digitale factuurverwerking. Aan de hand van een demonstratie van ifilefactuur, het product van DDInformatica waarmee factuurautomatisering is te verwezenlijken, met werkelijke facturen werd zijn demonstratie een ware praktijkervaring. Uiteraard was het aantal te verwerken facturen beperkt (vijf exemplaren), waarbij uiteindelijk één factuur werd verheven tot modelfactuur die werd gevolgd gedurende het verdere verloop van de verwerkingsprocedure. Het traject dat de factuur moet afleggen, werd schematisch voorgesteld en vervolgens verduidelijkt door stap-voor-stap de boekingsgang die de factuur had ondergaan, te volgen. De gehele boekingsgang wordt per factuur vastgelegd in een log. Alle datums waarop handelingen zijn verricht, worden door het systeem automatisch vastgelegd, evenals alle acties die functionarissen hebben gepleegd: wie heeft de binnenkomst van de factuur geregistreerd, wie 8

11 was de codeur, wie heeft geaccordeerd, wie heeft voor betaling gefiatteerd en wie heeft uiteindelijk de betaling ingeboekt. Daarmee behoort het archiveren van het papieren document volgens Thom Menssink tot het verleden, dit met goedvinden van de Belastingdienst. Op de vraag uit de zaal wat het pakket voor de school gaat kosten, antwoordde Thom dat men niet alleen naar de kosten moet kijken, maar dat deze toepassing zichzelf terugverdient omdat onder andere forse tijdbesparing, kostenbesparing, ruimtebesparing en efficiencyverbetering worden gerealiseerd. Hierna lichtte VAP-collega Jan Gerard Baaij van het Visser t Hooft Lyceum in Leiden zijn praktische ervaring met de digitale factuurverwerking toe. Op het moment dat hij uitlegde dat het systeem automatisch een bericht verstuurt naar betrokken functionarissen met de mededeling dat er facturen gereed staan voor accordering, komt (toevallig?) bij collega Flip van Hoven op zijn Blackbarry zo n melding binnen. Vervolgens werd dit onderdeel een co-productie van beide collega s. Wat uit hun betoog bleek, is dat - in tegenstelling tot hetgeen Thom Menssink in zijn presentatie zei - de papieren factuur tijdens het verwerkingsproces nog wel wordt gebruikt op check- en controlemomenten. Na de theepauze verzorgde Patrick Akkerman, new business consultant van DDInformatica, de presentatie van het digitaal dossierbeheer en de digitale verwerking van inkomende post. Hij begon zijn verhaal met het herkenbare beeld van overvolle dossierkasten, waar de documenten vaak ongerubriceerd opgeborgen zijn. Het intern verspreiden, raadplegen en/of beveiligen van deze documenten wordt daardoor lastiger en leidt vaak tot schaduwdossiers, toename van kopieerkosten en papiergebruik en vertraging van informatiedeling. Patrick benadrukte dat men daarbij nooit de zekerheid heeft dat iedereen voor wie de informatie interessant is, deze ook daadwerkelijk ontvangt en kan inzien. In het proces van het digitaliseren van het dossierbeheer en de postverwerking staat ook nu de scanner weer vooraan in het proces. Door het groot arsenaal aan zoekcriteria is het terugvinden binnen het digitale systeem n fluitje van een cent geworden. Het systeem zoekt op alle ingevoerde trefwoorden: naam van de afzender, onderwerp van het document, datum, locatie of afdeling waar het document voor bestemd, c.q. afkomstig van was. Wanneer het systeem een (te) lange reeks mogelijkheden opsomt, kunnen de zoekcriteria worden verfijnd. Ondanks de gebruiksvriendelijkheid zijn er nog niet veel organisaties die het dossierbeheer op digitale wijze verzorgen. Aan het einde van de dag blikte Jouke de Jong nog even terug op deze themadag en constateerde uit de veelvuldige interrupties uit de zaal, dat de onderwerpen wel leefden bij de aanwezigen. Aan de deelnemers was gevraagd het evaluatieformulier in te vullen. Hier hebben 49 personen gehoor aan gegeven. Op de volgende pagina vindt u de resultaten. Doordat enkele deelnemers het middaggedeelte niet (geheel) hebben bijgewoond, is de respons lager dan 49. Alle PowerPoint-presentaties van deze themadag kunnen worden gedownload op onze website: achter de knop Themadag Daar zijn ook praktische tips voor de werkkostenregeling en een praktische inventarisatietool (in Excelformaat) voor de werkkostenregeling te downloaden. Ook de uitslag van de enquête over het paperless office - die DDInformatica tijdens de themadag onder de deelnemers heeft gehouden - is op onze website terug te vinden. Eric van Steen 9

12 Resultatenoverzicht evaluatie VAP-Themadag 2010 doel van deze VAP themadag Was vooraf het doel van de VAP-themadag duidelijk? 38 x uitstekend 11 x voldoende 0 x matig Ochtendgedeelte: WERKKOSTENREGELING Was de presentatie van dit onderdeel duidelijk? 34 x uitstekend 15 x voldoende 0 x matig Middaggedeelte: COMPLETE DIGITALE FACTUURVERWERKING Was de presentatie van dit onderdeel duidelijk? 10 x uitstekend 29 x voldoende 10 x matig PRAKTIJKGEDEELTE DIGITALE FACTUURVERWERKING Was de presentatie van dit onderdeel duidelijk? 8 x uitstekend 24 x voldoende 8 x matig DIGITAAL DOSSIERBEHEER Was de presentatie van dit onderdeel duidelijk? 5 x uitstekend 19 x voldoende 6 x matig DIGITALE VERWERKING INKOMENDE POST Was de presentatie van dit onderdeel duidelijk? 5 x uitstekend 18 x voldoende 7 x matig LOCATIE van deze VAP-themadag Van welk vervoermiddel heeft u gebruik gemaakt? 6 x auto 40 x trein 3 x anders Wat vindt u van de verzorging in Hoog Brabant? 30 x uitstekend 17 x voldoende 1 x matig TOTAALOORDEEL van deze VAP-themadag Wat vindt u van de praktische toepasbaarheid van deze VAP-themadag? 28 x uitstekend 20 x voldoende 1 x matig Hoe heeft u deze dag ervaren? 28 x uitstekend 18 x voldoende 0 x matig 10

13 VAN de redactie Horizontaal toezicht Belastingdienst Inleiding Steeds meer organisaties en bedrijven vallen onder het horizontale toezicht van de Belastingdienst. Het streven van de Belastingdienst daarbij is om te komen tot een effectievere en efficiëntere werkwijze, waarbij minder de nadruk ligt op controles achteraf en meer afstemming vooraf plaatsvindt. Het resultaat is dat de Belastingdienst minder zal graven in oude belastingjaren en er meer zekerheid is over de actuele belastingpositie van een organisatie. Bij horizontaal toezicht is wederzijds vertrouwen van groot belang. Om dit vertrouwen te winnen, moeten organisaties inzicht geven in de mate waarin zij controle hebben op de bedrijfsprocessen die invloed hebben op hun belastingpositie. Daartoe wordt tussen de organisatie en de Belastingdienst een handhavingconvenant gesloten waarin de spelregels zijn vastgelegd. Eén van de spelregels is dat de organisatie moet beschikken over een samenstel van processen en interne beheersmaatregelen, dat ervoor zorgt dat de financiële risico s van een organisatie bekend zijn en beheerst worden. De Belastingdienst noemt dat: het tax control framework (tcf). Alle bedrijfsprocessen bij elkaar zijn van invloed op de belastingpositie van de organisatie en spelen een rol in het tcf. Het bouwen van een tcf voor het horizontaal toezichtproces Het bouwen van een tcf is niet zo ingewikkeld als algemeen wordt gedacht. Vaak blijkt al dat (onbewust) een groot deel van het tcf is geïmplementeerd. Denk daarbij aan de fiscale scan van de fiscalist, de handboeken AO/IB, het risicomanagement en de controles die ervoor zorgen dat (bijvoorbeeld) de aangiften loonbelasting en omzetbelasting tijdig worden ingediend en betaald. Het bouwen en in stand houden van een tcf kan worden onderverdeeld in negen stappen: 1. Doelstellingen bepalen; 2. Het in kaart brengen van processen; 3. Het analyseren van fiscale risico s; 4. Het in kaart brengen van interne beheersmaatregelen; 5. Beoordeling van de beheersmaatregelen en signaleren welke ontbreken; 6. Het ontwerp van het tcf; 7. Implementatie van het tcf; 8. Toetsing van de opgestelde controles binnen het pakket van maatregelen; 9. Onderhoud van het tcf. Een goed werkend tcf leidt tot bewustwording van de processen en het kwalitatief beoordelen van controles en heeft mede tot gevolg dat de hoeveelheid correcties bij controles van de Belastingdienst afnemen. Het horizontaal toezichtgesprek (HT- gesprek) Het is de bedoeling, dat als start van het HT-proces - dit gesprek wordt gevoerd met de hoogste leiding van de Belastingdienst en de betrokken organisatie. Van de zijde van de Belastingdienst nemen ook andere personen deel aan het HT-gesprek. In het HT -gesprek staat bij voorkeur alleen het horizontaal toezicht op de agenda. Als ook allerlei lopende zaken worden besproken, kan dit leiden tot verwarring en wordt de aandacht voor de introductie van horizontaal toezicht mogelijk te veel afgeleid. 11

14 Het doel van het HT -gesprek is dus een wederzijdse verkenning van de mogelijkheden voor de toepassing van horizontaal toezicht bij de organisatie. Onderdelen van die wederzijdse verkenning zijn: 1. een toelichting op de kernbegrippen en uitgangspunten; 2. verantwoordelijkheden en verwachtingen over en weer; 3. een schets van de stappen in het horizontaal toezichtproces; 4. de tone at the top, zowel bij de organisatie als bij de Belastingdienst; 5. de positieve en negatieve ervaringen in de huidige contacten. Complianceverkenning (cv) Inleiding In het proces van horizontaal toezicht volgt de cv op het eerste HT -gesprek dat met een organisatie is gehouden. Als de organisatie na dit gesprek heeft aangegeven positief te staan tegenover horizontaal toezicht, dan wil de Belastingdienst samen met de organisatie het goede gevoel uit het eerste HT -gesprek verder concretiseren en dan overgaan tot een situatie van horizontaal toezicht. Dit artikel is geschreven vanuit het perspectief van een organisatie waarvan de Belastingdienst nog geen compleet (fiscaal) beeld heeft. Wanneer er al wel aanknopingspunten zijn ten aanzien van de tone at the top en/of de fiscale beheersing, dan kunnen onderdelen van de cv achterwege worden gelaten. In de uitvoering van de cv is dus maatwerk mogelijk. Vanuit de gedachte van gerechtvaardigd vertrouwen is het voor de Belastingdienst en de organisatie wel van belang om gezamenlijk te investeren in de nieuwe manier van werken. Dit betekent dat het ook in de situatie van een bekende klant past om (voor onderdelen van) een cv uit te voeren. In dit artikel wordt de cv toegelicht: 1. Doelstelling; 2. Afbakening; 3. Rolverdeling; 4. Voorbereiding; 5. Uitvoering; 6. Dossiervorming; 7. Evaluatie en rapportage. 1. Doelstelling cv De doelstelling van de cv is om samen met de organisatie vast te stellen dat er zichtbare aanwijzingen zijn dat de organisatie transparant wil zijn en de fiscaliteit wil en kan beheersen. De cv is gericht op het opbouwen van gerechtvaardigd vertrouwen. Dat vertrouwen is de basis om in de toekomst de organisatie niet meer risicogericht te benaderen, maar te steunen op de verklaringen en op de kwaliteit van de werkzaamheden van de organisatie. Samen afstemmen of er gewerkt kan worden op basis van dit vertrouwen en op basis van de andere kernwaarden van horizontaal toezicht: begrip en transparantie. Door de cv maakt de organisatie ook kennis met de nieuwe manier van werken door de Belastingdienst. 12

15 De cv richt zich concreet op de fiscale houding en het gedrag van de organisatie (en betrokken partijen): het willen. Tevens wordt besproken met de organisatie of zij in staat is aanvaardbare aangiften in te dienen. Gezamenlijk wordt vastgesteld, of de randvoorwaarden aanwezig zijn om te komen tot een adequate beheersing van de fiscaliteit: het kunnen. De eigen verantwoordelijkheid van de organisatie staat hierbij centraal. 2. Afbakening Het traject van horizontaal toezicht kent verschillende fasen met elk hun eigen dynamiek. Sommige fasen kunnen gelijktijdig lopen of enige overlap met elkaar hebben. In de cv is aandacht voor de fiscaal relevante AO/IB (TCF). Het gaat daarbij niet om de concrete procedures, maar om de aanwezigheid van een fundament om op te bouwen. De Belastingdienst voert geen beoordeling uit van de huidige stand van de fiscale beheersing. Dat is de verantwoordelijkheid van de organisatie. De organisatie beoordeelt op enig moment de mate waarin zij fiscaal in control is (zij heeft dat vaak al voor een deel gedaan of doet dat in een later stadium). De uitkomsten van deze beoordeling deelt de organisatie met de Belastingdienst. De uitkomsten geven zicht op de verbeterpunten en bepalen de aard en intensiteit van ons toezicht. Tijdens de cv is het mogelijk dat beide partijen al verbeterpunten signaleren. Deze worden dan besproken. De manier waarop de organisatie de punten erkent en de verbetering oppakt, kan inzicht geven in het willen van de organisatie. Ook is het mogelijk dat deze punten inhouden, dat aangiften in het verleden op onderdelen niet aanvaardbaar zijn. In dit geval wordt met de organisatie overleg gevoerd over een oplossing voor het verleden. 3. Rolverdeling Het horizontaal toezichttraject wordt gekenmerkt door samenwerking tussen verschillende disciplines. In de cv spelen in ieder geval de klantcoördinator en de controlemedewerker een belangrijke rol: de klantcoördinator is vanuit zijn centrale positie verantwoordelijk voor de voorbereiding en evaluatie, een controlemedewerker voert in beginsel de cv uit (mogelijk samen met de klantcoördinator). Afhankelijk van de specifieke organisatie kunnen naast de klantcoördinator en de controlemedewerker ook anderen bij deelaspecten van de verkenning worden betrokken: Heffingspecialisten, wanneer specifieke fiscale issues zich voordoen; EDP -auditor, voor het bespreken van de wijze waarop de fiscale beheersing in een geautomatiseerde omgeving plaatsvindt; Douane, wanneer bij de organisatie douaneaspecten spelen en de mogelijkheid bestaat om vanuit Belastingdienst en Douane samen op te trekken; leidinggevende van het behandelteam (lbt), in de voorbereiding en evaluatie is betrokkenheid van het management gewenst, omdat de lbt aanwezig is bij het eerste HTgesprek en het mogelijke handhavingconvenant ondertekent. Aanbevolen wordt de cv met minimaal twee personen uit te voeren. Hiermee willen we de kwaliteit van de verslaglegging en de objectiviteit van onze bevindingen waarborgen. 4. Voorbereiding Voorafgaand aan de cv is het eerste HT-gesprek met de organisatie gevoerd. Dit gesprek is op kantoor voorbereid door het behandelteam van de Belastingdienst. De voorbereiding bestaat uit het verzamelen en delen van relevante klantinformatie. Deze informatie is ook voor de cv nodig. Daarnaast kunnen de bevindingen uit het eerste HTgesprek richting geven aan de cv. Het is dan ook wenselijk dat degene die de cv gaat uitvoeren, aanwezig is bij het eerste HT-gesprek. 13

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 16 oktober 2012 Inlichtingen Miranda Koster (023 567

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer.

De notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 geeft hiervoor de kaders weer. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 9 juni 2004 / 102/2004 Onderwerp Notitie verantwoording Wet Werk en Bijstand 2004 Programma / Programmanummer Inkomen / 3230 Portefeuillehouder

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl

Graag retour naar de secretaris Paul Verkerk vóór 14 juli a.s. via p.verkerk@rudutrecht.nl Zelfevaluatie Aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht Van: Saskia Borgers 7 juli 2015 Betreft: zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD Utrecht Hierbij de vragenlijst zelfevaluatie Dagelijks Bestuur RUD

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er)

U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Onderwerp Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie U bent werkzaam als Zelfstandige (ZZP er) Vervanging VAR door modelovereenkomst (wet DBA) Op 1 mei 2016 verdwijnt de Verklaring

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Maatschap Westelijke Accountants-kantoren Deltaland

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverlenersconvenant Partijen, PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. gevestigd

Nadere informatie

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland

Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant tussen de Belastingdienst en NEXIA Nederland Koepelconvenant Horizontaal Toezicht ten behoeve van MKB ondernemers voor bij Nexia Nederland aangesloten kantoren Pagina 2 van 5 Partijen,

Nadere informatie

Blad: 1/5 van Auditrapport met projectnummer: 89200705-20 d.d. 4 februari 2013 Auditrapport Organisatie : TRES Werkend leren Soort audit : Clienten audit Toetsingsnorm : Blik op Werk Hoofdlocatie : Utrecht

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht. tussen. Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. en de Belastingdienst Fiscaal dienstverleners convenant Partijen, Niehof Van der Meulen Accountants V.O.F. gevestigd te Dordrecht,

Nadere informatie

Handreiking Bijzonder Beheer bij Banken

Handreiking Bijzonder Beheer bij Banken Handreiking Bijzonder Beheer bij Banken Werkwijze in de praktijk Nederlandse Vereniging van Banken Dit kaartenboek is gemaakt door De ArgumentenFabriek www.argumentenfabriek.nl september 2016 Inhoud Robin

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Aantoonbaar in control op informatiebeveiliging

Aantoonbaar in control op informatiebeveiliging Aantoonbaar in control op informatiebeveiliging Agenda 1. Introductie key2control 2. Integrale interne beheersing 3. Informatiebeveiliging 4. Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten 5. Demonstratie ISMS

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen.

De regeling zal periodiek worden geëvalueerd om deze op effectiviteit te toetsen en voor mogelijke verbetering zorg te dragen. Preambule Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van Deloitte Holding B.V. (hierna: het Bestuur ) en geldt voor Deloitte Holding B.V. en al haar (directe of indirecte) volledige dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder

Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder Handleiding functioneringsgesprekken voor kosters en kosters-beheerder 1. Inleiding Een arbeidsorganisatie wordt gevormd door de mensen die daarin werkzaam zijn. Mensen die met elkaar samenwerken om een

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020

Beleidsplan Stg. Vrienden Hondenliefhebber Petten 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting vrienden hondenliefhebbers Petten (hierna te noemen VHP). Ook informeren wij u over onze plannen voor de

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College

Startnotitie. Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht. Informatie: Versiebeheer: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Startnotitie Invoeren Wet revitalisering generiek toezicht Informatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer S.C.G.M. den Dulk-Winder

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ MEMO Datum : 26 november 2014 Aan Van Onderwerp : De leden van de Personeelsgeleding van de GMR : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ : toelichting op de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016

Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (2 e ontwerp) 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Memoriaalboekingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes

Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Nagtzaam Strategisch Advies, van strategie naar meetbaar succes Kent u uw bedrijf? Forse groeicijfers, tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen, productieoverschot, te ruime behuizing of 'uit de

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

3 Management van ICT-kosten en baten

3 Management van ICT-kosten en baten 3 Management van ICT-kosten en baten Stand van zaken in de woningcorporatiesector Patrick van Eekeren en Menno Nijland Het bepalen van de hoogte van de ICT-kosten (en baten), bijvoorbeeld door gebruik

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs

Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs Convenant tussen de Belastingdienst en Alfa Accountants en Adviseurs ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. AlleeWonen

Reglement Auditcommissie. AlleeWonen Reglement Auditcommissie AlleeWonen 20 december 2016 Inhoud Artikel 1 Status en inhoud reglement 1 Artikel 2 Samenstelling 1 Artikel 3 Taken en bevoegdheden 1 Artikel 4 Vergaderingen 2 Artikel 5 Wijze

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie