INTERNE KLACHTENREGELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNE KLACHTENREGELING"

Transcriptie

1 INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk graag van u. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u gebruik maken van de algemene klachtenregeling van Plieger Training. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Probleem bespreken Voordat u echter gebruik maakt van de algemene klachtenregeling, raden we u aan het probleem te bespreken met de betrokkenen. Heeft u bijvoorbeeld een klacht over de inhoud van uw cursus, bespreek dit dan eerst met uw trainer. Wilt u graag wisselen van groep, bespreek dit dan met uw trainer of met de administratie. In veel gevallen kan er direct al een oplossing gevonden worden. Annuleringsregeling Verder wijzen we u op de annuleringsregeling. Iedere cursist gaat bij inschrijving akkoord met onze annuleringsregeling. Alleen als Plieger Training aantoonbaar in gebreke is gebleven, is teruggave van (een deel) van het cursusgeld mogelijk. Omschrijving beleid: Hoewel niet wettelijk voorgeschreven acht de directeur van Plieger Training het wenselijk een commissie in te stellen die volgens een vaste procedure over een klacht kan oordelen, zodat aan klagende medewerkers de mogelijkheid wordt geboden zich tot een onafhankelijke commissie te wenden. Een goede klachtenregeling geeft duidelijke termijnen, legt de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast en doet recht aan de belangen van zowel de klager als de beklaagde. Het aanwezig zijn en het op de juiste wijze toegepast zijn van de klachtenregeling kan een steun zijn bij juridische procedures. Bovendien acht de directeur het een kwestie van kwaliteitszorg. Informatiewijzer Besluit Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Onderwerp Artikel 3 Indienen van een klacht Artikel 4 Ontvangstbevestiging Artikel 5 Klachtencommissie Artikel 6 Buiten behandeling blijven 1

2 Artikel 7 Behandeling Artikel 8 Onderzoek Artikel 9 Horen Artikel 10 Termijnen Artikel 11 Kennisgeving Artikel 12 Beroep Artikel 13 Dossiervorming Artikel 14 Faciliteiten Artikel 15 Slotbepaling Artikelsgewijs toelichting Besluit De directeur van Plieger Training Overwegende dat een uniforme regeling met betrekking tot het afhandelen van klachten noodzakelijk is, Besluit: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Wet: Arbeidsomstandighedenwet. 2. Plieger Training: Onderneming betreffende het verzorgen van communicatie- en managementtrainingen, computertrainingen en taaltrainingen voor bedrijven en instellingen in geheel Nederland. De onderneming wordt gedreven voor rekening van mevrouw M. H. Plieger, geboren te Oude Pekela. Ingeschreven onder nummer bij de Kamer van Koophandel te Noord- Nederland. 3. Directie: Marga H. Plieger, directeur van Plieger Training, belast met het bestuur en met de dagelijkse leiding van Plieger Training. 4. Medewerker: Een persoon werkzaam onder verantwoordelijkheid van Plieger Training. 5. Indiener: De indiener van de klacht of, bij minderjarigheid, diens wettelijke vertegenwoordiger. 2

3 6. Klachtencommissie: Een commissie van 3 personen ingesteld door Plieger Training, als bedoeld in artikel 5 van deze regeling, bestaande uit 1 lid aangewezen door klager, 1 lid gemeenschappelijk aangewezen en 1 erbij. 7. Wraking: de op grond van betrokkenheid bij de klacht onbevoegd zijn van een lid van de klachtencommissie. 8. Bezwaar(-schrift): protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot de persoon of instantie die de beslissing genomen heeft, dan wel onder wiens of wier verantwoordelijkheid de beslissing genomen is. 9. Beroep: protest tegen een beslissing op een bezwaar(-schrift). Dit protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Artikel 2 Onderwerp 1. Deze regeling is van toepassing op de behandeling van schriftelijk ingediende klachten over de wijze waarop medewerkers van Plieger Training zich in een bepaalde gelegenheid hebben gedragen. 2. Onder gedraging wordt mede begrepen een beslissing of een nalaten. Artikel 3 Indienen van een klacht 1. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. 2. De klacht is ondertekend en bevat tenminste: a. de naam en het adres van de indiener alsmede de relatie van de indiener met Plieger Training; b. de dagtekening; c. de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagden; d. de omschrijving van de confrontatie met ongewenste omgangsvormen; e. de omschrijving van de door de klager ondernomen stappen. 3. De schriftelijke stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, worden door de klager aan de commissie overlegt. De klacht dient gesteld te zijn in het Nederlands. 3

4 Artikel 4 Ontvangstbevestiging De klachtencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen onder vermelding van de wijze waarop en de termijn waarbinnen de klacht zal worden behandeld. Artikel 5 Klachtencommissie 1. De behandeling van de klacht geschiedt namens de directeur van Plieger Training door de klachtencommissie, behoudens wraking. In geval van wraking voorziet de directeur van Plieger Training in een oplossing. 2. De klachtencommissie behandelt de klacht zonder last of ruggespraak. Artikel 6 Buiten behandeling blijven 1. De klachtencommissie is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen indien: a. een klacht wordt ingediend die meer dan een jaar is verlopen nadat de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, zich heeft voorgedaan; b. de indiener geen bezwaar of beroep heeft aangetekend tegen de gedraging terwijl hij dit wel had kunnen doen of alsnog kan doen; c. de klacht betrekking heeft op een zaak die in behandeling is bij de rechter; d. de klacht al eerder met inachtneming van de bepalingen van deze klachtenregeling is behandeld; e. er een andere regeling voorligt. 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht gemotiveerd in kennis gesteld. 3. Zodra degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid van de indiener aan diens klacht is tegemoetgekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze regeling. Artikel 7 Inkennisstelling Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klachtbrief alsmede van de eventuele bijlagen gezonden. 4

5 Artikel 8 Behandeling 1. Onmiddellijk na ontvangst van de klacht wordt de behandeling gestart. 2. Ten behoeve van de behandeling heeft de klachtencommissie de bevoegdheid om binnen de organisatie vrijelijk mondeling en schriftelijk informatie in te winnen. 3. Medewerkers en deelnemers zijn verplicht desgevraagd aan het onderzoek hun medewerking te verlenen. Artikel 9 Horen 1. De klachtencommissie stelt de indiener en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. 2. Van het horen van de indiener kan worden afgezien indien deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. 3. De indiener kan zich door een ander laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Indien iemand anders namens de indiener ter hoorzitting verschijnt, dient deze een schriftelijke machtiging van de indiener te kunnen tonen. 4. Het in het vorige lid gestelde geldt m.m. voor degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 5. De klachtencommissie heeft de bevoegdheid derden te horen. Artikel 10 Termijnen 1. De commissie beslist binnen twintig werkdagen nadat een klacht is ingediend of de klacht ontvankelijk is en doet daaromtrent schriftelijke mededeling aan de klager. 2. De afhandeling kan voor ten hoogste twintig werkdagen worden verdaagd, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn. 3. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 5

6 Artikel 11 Uitspraak en kennisgeving 1. Na afronding van de behandeling doet de klachtencommissie uitspraak over de gegrondheid van de klacht. 2. De commissie stelt de indiener en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar uitspraak alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. 3. Zij brengt haar uitspraak ter kennis van de directeur en verbindt daaraan indien zij dat nodig acht een advies omtrent eventueel te nemen maatregelen. Zij stelt ook de desbetreffende direct leidinggevende op de hoogte van de uitspraak. 4. Uiterlijk binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de uitspraak en het eventueel daarvan vergezelt gaande advies, neemt de directeur een besluit over hoe te handelen op basis daarvan en laat dit aan de klager, degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, zijn/haar direct leidinggevende alsook de klachtencommissie weten. Artikel 12 Beroep Tegen een beslissing betreffende de behandeling van een klacht of tegen een uitspraak van de klachtencommissie inzake een klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Artikel 13 Dossiervorming De directeur ziet erop toe dat de dossiers zorgvuldig worden bewaard en draagt zorg voor de vernietiging van de dossiers twee jaar na afhandeling van de klacht, dan wel na een onherroepelijk geworden personeelsbesluit naar aanleiding van de klacht. Artikel 14 Faciliteiten De directeur biedt de vertrouwenspersoon en de leden van de commissie de faciliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de bij deze regeling opgedragen taken. Artikel 15 Slotbepaling 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling Plieger 6

7 Training en zal aan alle medewerkers worden verstrekt. Bovendien zal zij ter inzage worden gelegd. Op verzoek zal zij toegezonden worden aan een ieder die daarom vraagt. 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei De versie van deze regeling is vastgesteld te Assen op 29 april 2009 door de directeur van Plieger Training. Mevr. M.H. Plieger, directeur

8 TOELICHTING Artikel 1 De bevoegdheid tot het afhandelen van bij Plieger Training binnenkomende klachten ligt bij de directeur. De directeur kan besluiten tot verdere delegatie van taken conform het organisatieplan. Artikel 2 De klachtenregeling heeft alleen betrekking op formele, schriftelijk ingediende klachten. Voor de afhandeling van informele, mondeling of telefonisch ingediende klachten is de directeur eindverantwoordelijk. Klachten kunnen slechts betrekking hebben op de wijze waarop een of meer medewerkers van Plieger Training zich in een bepaalde gelegenheid jegens de indiener heeft/hebben gedragen. Algemene klachten over beleid dan wel beleidsuitvoering in het algemeen hebben geen betrekking op een bepaalde gelegenheid. De klachtencommissie is echter vrij deze klachten wel in behandeling te nemen. Artikel 3 In dit artikel worden de eisen beschreven waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen. Als de klacht niet voldoet aan de gestelde eisen, bestaat voor de commissie geen verplichting om de verdere procedure te volgen. Een behoorlijke klachtenafhandeling brengt echter met zich mee dat, indien mogelijk, de indiener in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een redelijke termijn de klacht aan te vullen. Artikel 4 De ontvangst van een klacht wordt zo spoedig mogelijk na binnenkomst schriftelijk bevestigd. Hierbij zal tegelijkertijd informatie worden verstrekt over de verdere procedure, waaronder het horen. Artikel 5 Iemand die betrokken is geweest bij de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft, mag niet met de afhandeling van de klacht worden belast. Dit is een van de vereisten waaraan volgens de Nationale ombudsman een zorgvuldige klachtenprocedure moet voldoen. Hij behoort echter wel te worden gehoord. Hoewel de klachtencommissie door de directeur is ingesteld, behoort ze zelfstandig en onafhankelijk te opereren. Artikel 6 Artikel 6 bevat een opsomming van de situaties waarin een klacht buiten behandeling kan worden gelaten. Dat is een bevoegdheid, dus niet een plicht: 8

9 de klachtencommissie kan besluiten ondanks de toepasbaarheid van dit artikel de klacht toch te behandelen. Het object van de klacht is een gedraging. Als een klacht wordt ingediend terwijl er door de indiener bezwaar of beroep ingesteld kan worden, zal de commissie het geschrift doorsturen naar de functionaris die bevoegd is het bezwaar of beroep te behandelen, dan wel de indiener wijzen op de mogelijkheid een juridische procedure te starten. Een combinatie van een bezwaarschrift en een klacht moet (in eerste instantie) als een bezwaarschrift worden afgehandeld door de besluitnemer. Hiermee wordt voorkomen dat eenzelfde gedraging voorwerp is van een klachtafhandeling en tevens van een bezwaarprocedure. Hetzelfde geldt m.m. voor een combinatie van klacht en beroepsschrift. Artikel 7 Voor degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, is het belangrijk te weten dat er een klacht over hem is ingediend en wat de inhoud van de klacht is. Als de klacht leidt tot een hoorzitting, moet deze persoon zich daarop kunnen voorbereiden. Alle op de klacht betrekking hebbende stukken worden derhalve aan hem toegezonden. Artikel 8 Direct na binnenkomst van een klacht wordt de behandeling gestart. Zij begint met het verzamelen van informatie, opvragen van stukken, het informeren van de betrokken partij(en) en het aanleggen van een dossier. Artikel 9 Dit artikel bevat het beginsel van hoor en wederhoor. De hoorplicht vormt een essentieel onderdeel van de klachtenprocedure. Een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld om zijn gedachten te formuleren. De een zal dit schriftelijk beter kunnen, voor de ander is een gesprek daarvoor de betere oplossing. Het horen is er tevens voor bedoeld om die informatie te krijgen die nodig is om de klacht naar behoren af te handelen. Tijdens de hoorzitting kunnen vragen worden gesteld en kan informatie worden uitgewisseld. Zowel de klager als degene tegen wie de klacht zich richt, moeten in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Er kan alleen van het horen worden afgezien als de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Artikel 10 De klacht wordt binnen twintig werkdagen na ontvangst afgehandeld. Bij hoorprocedures zal deze termijn niet altijd te halen zijn. Een uitnodiging voor een hoorzitting dient zo mogelijk een week voor de geplande datum te worden verstuurd om de indiener in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden. De wet voorziet in de mogelijkheid de afhandeling met twintig werkdagen te verdagen. Deze situatie kan zich voordoen als er nog onvoldoende informatie 9

10 beschikbaar is om de klacht te kunnen afhandelen. Ook kan afwezigheid van degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt, een reden zijn om te verdagen. De bij de klacht betrokkenen dienen schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de stand van zaken en dus ook van de verdaging en de verwachte afhandelingtermijn. Artikel 11 In principe geeft de uitspraak aan of de klacht gegrond dan wel ongegrond is, maar de commissie kan het nodig achten enige nuancering aan te brengen. De gemotiveerde uitspraak wordt zowel aan de indiener als aan de betrokken medewerker of deelnemer gezonden. De commissie informeert de directeur alsmede de direct leidinggevende en voegt daarbij een advies als zij verwacht dat er beleids- of beheersmatige gevolgen uit haar beslissing kunnen of zouden moeten voortvloeien. Artikel 12 De reden van opname van dit artikel is dat tegen een beslissing of een uitspraak in het kader van een klachtenregeling geen beroep en dus ook geen bezwaar openstaat. Hier is namelijk geen sprake van een besluit (bijv. in de zin van de Algemene wet bestuursrecht), maar van een oordeel over de gegrondheid van een klacht en een met dat oordeel samenhangend advies aan de directeur. Artikel 13 In dit geval ligt de verantwoordelijkheid bij de directeur om na de gestelde bewaartermijn te zorgen de dossiers worden vernietigd. Artikel 14 Voorzie in de faciliteiten zoals scholing, een ruimte waar ongestoord een gesprek kan worden gevoerd, bereikbaarheid en vaste tijdstippen. Artikel 15 De klachtenregeling treedt in werking met ingang van 1 mei Er vindt geen terugwerkende kracht plaats. Dit betekent echter niet dat voor de inwerkingtreding ingediende klachten niet in behandeling (kunnen) worden genomen

11 BIJLAGE TOELICHTING KLACHTEN REGELING Hieronder volgt een omschrijving van de verschillende aspecten die van belang zijn voor een goede klachtenregeling. Een goede klachtenregeling geeft duidelijke termijnen, legt de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast en doet recht aan de belangen van zowel de klager als de beklaagde. Inhoud regeling: De interne klachtenregeling omvat het totale pakket van afspraken tussen de werkgever en werknemer(s) en is gericht op het oplossen van klachten dan wel op het bijdragen aan een oplossing. - Het klachtenreglement: een schriftelijk vastgelegde overeenkomst over de aanpak van een klacht. - De klachtencommissie: doet onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. - Vertrouwenspersoon: degene tot wie een klager zich kan wenden voor advies, ondersteuning en begeleiding. Klachten - Personen: (bijv. onredelijke benadering, ongewenste intimiteiten, intimidatie, agressie, discriminatie, benadeling, bedreiging en chantage). - Een groep van personen: (bijv. uitsluiting, bedreiging, kleineren) - Arbeidssituaties: (bijv. belastende of gevaarlijke werkomstandigheden, arbeidsconflicten). - Ongelijke behandeling: (bijv. i.v.m. geaardheid, herkomst, religie of seksualiteit). Onderscheid melding en klacht Ongewenst gedrag op de werkvloer wordt door werknemers verschillend beleefd. Deze beleving hangt vaak samen met de weerbaarheid van een werknemer. Een opmerking die door de een als grap is bedoeld kan voor de ander grensoverschrijdend zijn. Een werknemer die met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd heeft vaak twijfel over het indienen van een klacht uit vrees voor de eigen positie in het bedrijf. De werknemer die een klacht heeft ingediend bij de klachtencommissie kiest voor een formeel traject. Afhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag kan de klager er ook voor kiezen melding te maken bij de vertrouwenspersoon of bij de leidinggevende. Een leidinggevende is als werkgever verplicht op te treden wanneer hij van ongewenst gedrag kennis neemt, dat wil zeggen: de veroorzaker op zijn gedrag aanspreken, ongewenst gedrag ter sprake brengen en werknemers in kennis stellen van het bedrijfsbeleid (gedragsregels, huisregels CAO). Bij een melding probeert de leidinggevende met de klager en aangeklaagde het conflict onderling op te lossen. 11

12 Over het algemeen geldt: een melding wordt door de bedrijfsleiding behandeld, een klacht wordt bij de klachtencommissie ingediend. De klager beslist zelf of de gedraging dermate ernstig is dat een klacht wordt ingediend of dat met een melding kan worden volstaan. Tijdig en zorgvuldig reageren op ongewenst gedrag voorkomt dat een klacht bij de klachtencommissie wordt ingediend. De klager die ontevreden is over de manier waarop de bedrijfsleiding op de melding heeft gereageerd kan daarover alsnog een klacht indienen bij de klachtencommissie. Doelstelling en status Aan het invoeren van een klachtenregeling kunnen uiteenlopende motieven ten grondslag liggen: -heldere regels werken preventief; -een klachtenregeling maakt ongewenst gedrag bespreekbaar; -een klachtenregeling draagt bij aan het terugdringen van ziekteverzuim -bevorderen van de kwaliteit van het personeelsbeleid. Met de status van een klachtenregeling wordt gedoeld op de rechtspositionele status. Heeft de klachtencommissie de bevoegdheid een onafhankelijke en onpartijdig onderzoek in te stellen. Voldoet de klachtencommissie en de deskundigheid van de leden aan dezelfde objectiviteiteisen die ook in de civiele rechtspraak gelden. Is de klachtencommissie bevoegd tot het geven van een advies of kan zij ook een oordeel geven omtrent de (on)gegrondheid van de klacht. Is de persoon die op basis van het advies van de klachtencommissie uitspraak doet bevoegd tot het nemen van rechtspositionele maatregelen. Vermeld dat de werknemer niet verplicht is de interne klachtenprocedure te volgen. Het staat een werknemer vrij om extern advies in te winnen. Werksfeer en reikwijdte De werknemers kunnen een beroep doen op de klachtenregeling. Regel de positie van derden. Met derden worden buitenstaanders bedoeld waar het personeel mee te maken heeft ( bijv. de trainers) Voorkom dat de werknemer gaat shoppen, dat wil zeggen dat hij dezelfde klacht bij diverse instanties indient. Deze aanpak is tijdrovend en duur. Maak een voorbehoud ten aanzien van de klager die al een externe klachtenprocedure is gestart. Klachten kunnen worden aangehouden tot dat op die externe procedure onherroepelijk is beslist. Vertrouwenspersoon De positie van de vertrouwenspersoon moet goed worden geregeld. -Wat zijn de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon; -Heeft hij alleen een adviserende functie of kan hij ook bemiddelend optreden; -De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding; 12

13 -Geldt de geheimhoudingsplicht ook wanneer de vertrouwenspersoon in een hoorzitting wordt opgeroepen te getuigen? In een kleine onderneming werkt personeel vaak zo intensief samen dat het aanwijzen van een vertrouwenspersoon zijn/haar positie als werknemer in gevaar kan brengen. De werkgever doet er in zo n situatie goed aan een vertrouwenspersoon van de bedrijfsvereniging in te schakelen. Uit oogpunt van onafhankelijkheid geniet een externe vertrouwenspersoon echter de voorkeur. Voorzie in de faciliteiten die een vertrouwenspersoon nodig heeft om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren zoals, scholing, een ruimte waar ongestoord een gesprek kan worden gevoerd, een eigen telefoon met voic , een brievenbus, bereikbaarheid en vaste tijdstippen. Wie kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon? Is deze alleen toegankelijk voor werknemers met een betaalde arbeidsverhouding of ook bijvoorbeeld voor vrijwilligers. Samenstelling klachtencommissie De klachtencommissie kan uit de bedrijfsleiding worden samengesteld (bijvoorbeeld de directeur, bestuursleden, lid OR). Uit oogpunt van onafhankelijkheid heeft een externe klachtencommissie de voorkeur. Bij het samenstellen van een klachtencommissie moet een aantal basisregels in acht worden genomen. De klachtencommissie dient te bestaan uit een oneven aantal leden. Dit omdat de besluitvorming plaatsvindt bij meerderheid van stemmen. Tevens moet bij de samenstelling aandacht worden besteed aan diversiteit (zijn er vrouwelijke leden, zijn er leden van niet Nederlandse afkomst?). In de klachtencommissie moet zowel deskundigheid op juridisch, rechtspositioneel en sociaal-emotioneel gebied aanwezig zijn. Leg vooraf de benoemingsprocedure en periode vast en voorzie in opvolging. De klachtencommissie moet worden ingesteld door de bedrijfsleiding. Bevoegdheden klachtencommissie De klachtencommissie: - bepaalt de onafhankelijkheid van de klacht - biedt de mogelijkheid tot een schriftelijk verweer - beslist omtrent de gegrondheid van de klacht - kan een hoorzitting organiseren - kan getuigen en/of collega s horen - stelt het advies aan de bedrijfsleiding op - kan de bedrijfsleiding adviseren tijdens het onderzoek - kan adviseren over te nemen maatregelen. 13

14 Traject Traject klachtenbehandeling: - omschrijf het traject van een melding en van een klacht - voorkom een lange afhandelingduur door het opnemen van termijnen - omschrijf wanneer een klacht ontvankelijk is - biedt de aangeklaagde de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen - de hoorzitting: gescheiden of gezamenlijk horen - verslaglegging/geluidsband - het advies van de klachtencommissie - de uitspraak. Een beschuldiging van ongewenst gedrag kan diep ingrijpen in het leven van de aangeklaagde werknemer, te meer wanneer er sprake is van een onterechte beschuldiging. Omdat de voorbereidingstijd voor een zitting vak kort is en het gehele verweer van de aangeklaagde aan bod moet komen, wordt aanbevolen de aangeklaagde eerst schriftelijk te laten reageren voordat een zitting wordt gehouden. De klachtencommissie kan de zitting dan goed voorbereiden omdat de commissie al over het verweerschrift beschikt. De commissie kan dan gerichte vragen stellen wat de waarheidsvinding en nauwkeurige verslaglegging ten goede komt. Uit oogpunt van rechtszekerheid moet de klachtafhandeling aan strikte termijnen zijn gebonden. Zowel klager, aangeklaagde als onderneming zelf heeft belang bij een spoedige afhandeling van de klacht. Het traject van klachtafhandeling en de daaraan verbonden termijnen kunnen overzichtelijk worden weergegeven in een organogram. Uitspraak De klachtencommissie rapporteert aan de bedrijfsleiding. De bedrijfsleiding, veelal de directeur, doet uitspraak en voegt daarbij het advies van de klachtencommissie. Wanneer van het advies van de klachtencommissie wordt afgeweken moet dit worden gemotiveerd. Wanneer het advies van de klachtencommissie bij de uitspraak wordt gevoegd is voor klager en aangeklaagde duidelijk hoe de uitspraak tot stand is gekomen. De maatregel die wordt opgelegd moet in verhouding staan tot de ernst van het gepleegde feit. De maatregelen verschillen in zwaarte: waarschuwing berisping aantekening in het personeelsdossier schorsing overplaatsing ontslag 14

15 In de uitspraak moet worden vermeld waar de bevoegdheid tot het opleggen van dergelijke maatregelen op gebaseerd is. Indien de klacht ongegrond is, moet er voldoende zorg worden besteed aan rehabilitatie van de aangeklaagde. Geheimhouding Een ieder die bij de behandeling van de klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding. Er worden geen mededelingen aan de pers of aan andere media gedaan. Bij schending van geheimhouding worden de leden van de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon uit hun functie ontheven. Registratie en evaluatie De klachtencommissie houdt een registratiesysteem van klachten bij. Documenteren geschiedt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Slechts relevante gegevens dienen te worden geregistreerd. De termijn voor het bewaren van de registratie wordt in de klachtenregeling vastgelegd. Een periode van vijf jaar is redelijk. Op basis van genoemde registratie is het mogelijk de klachtenregeling te evalueren. Een regelmatige evaluatie verdient aanbeveling, bijv. om het kalenderjaar. Ook bij registratie dient geheimhouding te worden betracht. Vastgesteld 29 april

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1

Klachtenreglement CIZ. Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 Klachtenreglement CIZ 2015 Klachtenreglement CIZ - vastgesteld 31 december 2014 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Klachtenreglement 1 juni 2016

Klachtenreglement 1 juni 2016 Klachtenreglement 1 juni 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Klachtrecht Artikel 3 Behoorlijke behandeling Hoofdstuk 2 Het indienen van een klacht Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Klachtenreglement. Claims Settlement. Claims Settlement gaat verder... Inwerkingtreding: 1-1-2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Claims Settlement grensoverschrijdende letselschade experts Klaas Swaagweg 3 Barsingerhorn e Netherlands PO Box / Postbus 53 1740 AB Schagen e Netherlands +31 (0) 224 540489 www.claimssettlement.nl letsel@claimssettlement.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement Doel De doelstelling van het klachtenreglement is het bieden van uitsluitsel aan de medewerker/ cliënt in betrekking tot zijn/ haar relatie tot Werkbedrijf Lelystad BV wanneer hij/ zij van oordeel is dat

Nadere informatie

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Klachtenreglement. Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen. Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Cereo BV: het adviesbureau van arbeids-, reïntegratiedeskundigen en bedrijfsadviseurs gevestigd

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Klachtenreglement Houtdatwerkt

Klachtenreglement Houtdatwerkt Klachtenreglement Houtdatwerkt Bestemd voor: Alle organisaties en personen die een klacht willen indienen over de producten en diensten van Houtdatwerkt. Datum inwerkingtreding: 1 juni 2016 Vastgesteld

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman

Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Klachtenregeling gemeentelijke ombudsman Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de ombudsman zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Klachtenreglement versie V (november 2013)

Klachtenreglement versie V (november 2013) Klachtenreglement versie V (november 2013) Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Rechtsgeldig bevoegd functionaris: Care Group B.V. Dhr. F. Koster Directeur Bezoekadres: Marie Curiestraat 47 3846 BW Harderwijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenprocedure KIEM-trainingen

Klachtenprocedure KIEM-trainingen Klachtenprocedure KIEM-trainingen Wij vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers en deelnemers tevreden zijn over de ondersteuning en begeleiding die zij ontvangen in onze programma s. Wij willen borgen

Nadere informatie

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling klachten studenten HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling klachten studenten Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 22-10-2014 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden Korte omschrijving

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen De Directeur-Generaal van de statistiek; Gelet op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT KLACHTENREGELING PRIMAIR ONDERWIJS Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs PRESENT gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

'Klachtenregeling WSD'

'Klachtenregeling WSD' KLACHTENREGELING WSD HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD d.d.; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. Overwegende

Nadere informatie

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING

Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Theo Geurts Coaching en Mediation ALGEMENE KLACHTENREGELING Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation versie 3 december 2012 Algemene Klachtenregeling Theo Geurts Coaching en Mediation

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren

Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Klachtenregeling Stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs te Slochteren, de stichting Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (OPOS) Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen

Ik heb een klacht. Alescon T.a.v. de Klachtencoördinator Postbus 990 9400 AZ Assen Ik heb een klacht U werkt, u volgt een reïntegratietraject of u staat op de wachtlijst bij Alescon. Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012

Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

KLACHTENREGELING van de CVO Groep

KLACHTENREGELING van de CVO Groep KLACHTENREGELING van de CVO Groep Advies GMT: 29.01.2007 Voorgenomen besluit CvB: 02.02.2007 Instemming CMR: 28.02.2007 Besluit CvB 09.03.2007 Ingangsdatum: 01.05.2007 klachtenregeling CVO Groep 1 mei

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. De MO-zaak: stichting de MO-zaak; b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen),

De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), Klachtenregeling Preambule De Vennootschap Onder Firma: EduLaw opleidingen VOF (hierna: EduLaw opleidingen), gevestigd te Amstelveen (handelsregister KvK 58763678) overwegende dat het wenselijk is dat

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1

cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 cocensus Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Cocensus Versie: 01.2 Datum: 7 maart 2014 Klachtenregeling Cocensus Pagina 1 Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei.

Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV, gevestigd in Emmeloord. Hierna te noemen Panta Rhei. KLACHTENREGLEMENT Panta Rhei Zorg BV & Panta Rhei Beheer en Bewind BV kennen een klachtenreglement welke ten doel hebben het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie

KLACHTENREGELING. Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie KLACHTENREGELING Preventie en aanpak ongewenst gedrag, intimidatie en discriminatie 1. Klachtenregeling 1.1 Begripsbepalingen en definities. Discriminatie: Het ongelijk behandelen van mensen in gelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachten- en geschillenreglement RadarVertige B.V.

Klachten- en geschillenreglement RadarVertige B.V. Klachten- en geschillenreglement RadarVertige B.V. Inhoudsopgave Inleidende bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden.

Ten behoeve van de klachtenregeling IVA opleiding en training zal de benoeming van een klachtfunctionaris geregeld worden. Preambule IVA opleiding en training wil inhoud geven aan de kwaliteit van het onderwijs, bewaken dat die kwaliteit wordt gerealiseerd en vaststellen welke maatregelen ter verbetering nodig zijn. Het klachtrecht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement NOC*NSF

Klachtenreglement NOC*NSF Klachtenreglement NOC*NSF Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Art. 1 Begripsbepalingen pag. 3 Art. 2 Reikwijdte van het Klachtenreglement pag. 3 Art. 3 Klachtenprocedure pag. 3 Art. 4 Klachtenbehandeling pag.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, KLACHTENREGELING GGD HAAGLANDEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West per 1 januari 2014 gezamenlijk de

Nadere informatie

Klachtenreglement. BrinQer BV Versie 0217

Klachtenreglement. BrinQer BV Versie 0217 BrinQer BV Versie 0217 Klachtenreglement Bedrijfsgegevens BrinQer BV Ovenbouwershoek 31 T (055) 357 43 60 info@brinqer.nl KvK 08108355 7328 JH Apeldoorn F (055) 357 43 65 www.brinqer.nl Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

Referentie: 2014022651. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland. De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, Referentie: 2014022651 Klachtenregeling Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van het Bestuursreglement

Nadere informatie

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010

Klachtenregeling Bovenschoolse directie Herzien juli 2010 De klachtenregeling bevat: Klachtenregeling Overzicht contactpersonen Sexuele intimidatie Pest protocol Algemene toelichting VBKO Artikel 14 wet PO Reglement Landelijke Klachtencommissie Procedure Landelijke

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Logo proo Klachtenregeling

Logo proo Klachtenregeling Logo proo Klachtenregeling Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk 21 maart 2006 Klachtenregeling openbaar primair onderwijs Het bestuur van de Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe, gelet op

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling Medux B.V.

Algemene Klachtenregeling Medux B.V. Algemene Klachtenregeling Medux B.V. De directie van Medux B.V. met de aan haar gelieerde ondernemingen; Harting-Bank B.V, EmCart Groep B.V, Medipoint B.V, Ligtvoet B.V, en Vitalis B.V. is Overwegende

Nadere informatie

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens

Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens November 2012 Klachtenregeling College voor de Rechten van de Mens 1 Doelstelling van klachtrecht Het College voor de Rechten van de Mens vindt het

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STOVOG

KLACHTENREGELING STOVOG KLACHTENREGELING STOVOG Pre-ambule voor ouders/leerlingen Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Voorkomende onderwerpen kunnen zijn: Begeleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep

Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Klachtenregeling Meerwegen scholengroep Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; b. commissie: de commissie als bedoeld

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Capability

Klachtenregeling Capability Klachtenregeling Capability Capability Hogeweg 3 5301 LB Zaltbommel Tel.: 088-0450100 Fax: 088-0450199 Klachtenregeling Capability De Directie van Capability overwegende dat het in verband met een goede

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

Klachtenreglement MINDABLE

Klachtenreglement MINDABLE Klachtenreglement MINDABLE Inleiding Dit klachtenreglement heeft als doelstelling: 1. het recht doen aan de individuele klager; en 2. het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van MINDABLE

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG

RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG RAAD VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN IN HET ARRONDISSEMENT DEN HAAG KLACHTENREGLEMENT VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN DEN HAAG Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan

Nadere informatie