INTERNE KLACHTENREGELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERNE KLACHTENREGELING"

Transcriptie

1 INTERNE KLACHTENREGELING Plieger Training streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over één van de diensten van het instituut, dan horen we dat natuurlijk graag van u. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u gebruik maken van de algemene klachtenregeling van Plieger Training. Probleem bespreken Uoordat u echter gebruik maakt van de algemene klachtenregeling, raden we u aan het probleem te bespreken met de betrokkenen. Veeft u bijvoorbeeld een klacht over de inhoud van uw cursus, bespreek dit dan eerst met uw trainer. Hilt u graag wisselen van groep, bespreek dit dan met uw trainer of met de administratie. Wn veel gevallen kan er direc t al een oplossing gevonden worden. Annuleringsregeling Uerder wijien we u op de annuleringsregeling. Wedere cursist gaat bij inschrijving akkoord met onie annuleringsregeling. zlleen als Plieger Training aantoonbaar in gebreke is gebleven, is teruggave van Aeen deel( van het cursusgeld mogelijk. Omschrijving beleid: Voewel niet wettelijk voorgeschreven acht de directeur van Plieger Training het wenselijk een commissie in te stellen die volgens een vaste procedure over een klacht kan oordelen, Iodat aan klagende me dewerkers de mogelijkheid wordt geboden Iich tot een onafhankeli jke commissie te wenden. )en goede klachtenregeling geeft duidelijke termijn en, legt de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast en doet recht aan de belangen van Iowel de klager als de beklaagde. Vet aanweiig Iijn en het op de juiste wijie toegepast Iijn van de klachtenregel ing kan een steun Iijn bij juridische procedures. Eovendien acht de directeur het een kwestie van kwaliteitsiorg. B Informatiewijzer Eesluit zrtikel Eegripsbepalingen zrtikel 1 2nderwerp zrtikel O Wndienen van een klacht zrtikel 3 2ntvangstbevestiging zrtikel 4 5lachtencommissie zrtikel K Euiten behandeling blijven 1

2 zrtikel 6 Eehandeling zrtikel 7 2nderIoek zrtikel 8 Voren zrtikel 9 Termijnen zrtikel 5ennisgeving zrtikel 1 Eeroep zrtikel O 0ossiervorming zrtikel 3 Daciliteiten zrtikel 4 Flotbepaling zrtikelsgewijs toelichting Besluit 0e directeur van Plieger Training 2verwegende dat een uniforme regeling met betrekki ng tot het afhandelen van klachten noodiakelijk is, EesluitS Artikel 1 Begripsbepalingen Wn deie regeling wordt verstaan onders. HetS zrbeidsomstandighedenwet. 1. Plieger TrainingS 2nderneming betreffende het veriorgen van communicatie: en managementtrainingen, computertrainingen en taaltrainingen voor bedrijven en instellingen in geheel -ederland. 0e onderneming wordt gedreven voor rekening van mev rouw M. V. Plieger, geboren 6:9:847 te 2ude Pekela. Wngeschreven onder nummer 919K71KO bij de 5amer van 5oophandel te -oor d: -ederland. O. 0irectieS Marga V. Plieger, directeur van Plieger Training, belast met het bestuur en met de dagelijkse leiding van Plieger Training. 3. MedewerkerS )en persoon werkiaam onder verantw oordelijkheid van Plieger Training. 4. WndienerS 0e indiener van de klacht of, bij mi nderjarigheid, diens wettelijke vertegenwoordiger. 2

3 K. 5lachtencommissieS )en commissie van O personen ingesteld door Plieger Training, als bedoeld in artikel 4 van deie regeling, bestaande uit lid aangeweien door klager, lid gemeenschappelijk aangeweien en erbij. 6. HrakingS de op grond van betrokkenheid bij de klacht onbevoegd Iijn van een lid van de klachtencommissie. 7. EeIwaarA:schrift(S protest tegen een beslissing. 0at protest is gericht tot de persoon of instantie die de beslissing genomen heeft, dan wel onder wiens of wier verantwoordelijkheid de beslissing genomen is. 8. EeroepS protest tegen een beslissing op een beiwaara:schrift(. 0it protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Artikel 2 Onderwerp. 0eIe regeling is van toepassing op de behandel ing van schriftelijk ingediende klachten over de wijie waarop medewerker s van Plieger Training Iich in een bepaalde gelegenheid hebben ge dragen. 2. 2nder gedraging wordt mede begrepen een beslissi ng of een nalaten. Artikel 3 Indienen van een klacht. 0e klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. 1. 0e klacht is ondertekend en bevat tenminstes a. de naam en het adres van de indiener alsmede de relatie van de indiener met Plieger TrainingN b. de dagtekeningn c. de naam van de beklaagde of de namen van de beklaagdenn d. de omschrijving van de confrontatie met ongewenste omgangsvormenn e. de omschrijving van de door de klager ondernomen stappen. O. 0e schriftelijke stukken die betrekking hebben op de ondernomen stappen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e, worden door de klager aan de commissie overlegt. 0e klacht dient g esteld te Iijn in het -ederlands. 3

4 Artikel 4 Ontvangstbevestiging 0e klachtencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen onder vermelding van de wijie waarop en de termijn waarbinnen de klacht Ial worden behandeld. Artikel 5 Klachtencommissie. 0e behandeling van de klacht geschiedt namens de directeur van Plieger Training door de klachtencommissie, behoudens wraking. Wn geval van wraking vooriiet de directeur van Plieger Training in een oplossing. 1. 0e klachtencommissie behandelt de klacht Ionde r last of ruggespraak. Artikel 6 Buiten behandeling blijven. 0e klachtencommissie is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen indiens a. een klacht wordt ingediend die meer dan een jaar is verlopen nadat de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, Iich heeft voorgedaann b. de indiener geen beiwaar of beroep heeft aange tekend tegen de gedraging terwijl hij dit wel had kunnen doen of alsnog kan doenn c. de klacht betrekking heeft op een Iaak die in behandeling is bij de rechtern d. de klacht al eerder met inachtneming van de bepalingen van deie klachtenregeling is behandeldn e. er een andere regeling voorligt. 1. Uan het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener Io spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 9 werkda gen na ontvangst van de klacht gemotiveerd in kennis gesteld. O. ;odra degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid van de indiener aan diens klacht is tegemoetgekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deie regeling. Artikel 7 Inkennisstelling zan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klachtbrief alsmede van de eventuele bijlagen geionden. 4

5 Artikel 8 Behandeling. 2nmiddellijk na ontvangst van de klacht wordt de behandeling gestart. 1. Ten behoeve van de behandeling heeft de klachtencommissie de bevoegdheid om binnen de organisatie vrijelijk mondeling en schriftelijk informatie in te winnen. O. Medewerkers en deelnemers Iijn verplicht desgevraagd aan het onderioek hun medewerking te verlenen. Artikel 9 Horen. 0e klachtencommissie stelt de indiener en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord. 1. Uan het horen van de indiener kan worden afgei ien indien deie heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. O. 0e indiener kan Iich door een ander laten vert egenwoordigen of laten bijstaan. Wndien iemand anders namens de indi ener ter hooriitting verschijnt, dient deie een schriftelijk e machtiging van de indiener te kunnen tonen. 3. Vet in het vorige lid gestelde geldt m.m. voor degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 4. 0e klachtencommissie heeft de bevoegdheid derde n te horen. Artikel 10 Termijnen. 0e commissie beslist binnen twintig werkdagen nadat een klacht is ingediend of de klacht ontvankelijk is en doet daaromtrent schriftelijke mededeling aan de klager. 1. 0e afhandeling kan voor ten hoogste twintig we rkdagen worden verdaagd, indien daarvoor dringende redenen aanweii g Iijn. O. Uan de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 5

6 Artikel 11 Uitspraak en kennisgeving. -a afronding van de behandeling doet de klacht encommissie uitspraak over de gegrondheid van de klacht. 1. 0e commissie stelt de indiener en degene op wi ens gedraging de klacht betrekking heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar uitspraak alsmede van de eventuele conclusies die Iij daaraan verbindt. O. ;ij brengt haar uitspraak ter kennis van de directeur en verbindt daaraan indien Iij dat nodig acht een advies omtren t eventueel te nemen maatregelen. ;ij stelt ook de desbetreffende direct leidinggev ende op de hoogte van de uitspraak. 3. Ziterlijk binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de uitspraak en het eventueel daarvan vergeielt gaande advies, neem t de directeur een besluit over hoe te handelen op basis daarvan en laat dit aan de klager, degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, Iijn/haar direct leidinggevende alsook de klachtenc ommissie weten. Artikel 12 Beroep Tegen een beslissing betreffende de behandeling van een klacht of tegen een uitspraak van de klachtencommissie iniake een k lacht kan geen beiwaar of beroep worden ingesteld. Artikel 13 Dossiervorming 0e directeur Iiet erop toe dat de dossiers Iorgvuld ig worden bewaard en draagt Iorg voor de vernietiging van de dossiers tw ee jaar na afhandeling van de klacht, dan wel na een onherroepelijk geworden personeelsbesluit naar aanleiding van de klacht. B Artikel 14 Faciliteiten 0e directeur biedt de vertrouwenspersoon en de led en van de commissie de faciliteiten die nodig Iijn voor de uitvoering v an de bij deie regeling opgedragen taken. Artikel 15 Slotbepaling. 0eIe regeling kan worden aangehaald als 5lacht enregeling Plieger 6

7 Training en Ial aan alle medewerkers worden verst rekt. Eovendien Ial Iij ter iniage worden gelegd. 2p verioek Ial Ii j toegeionden worden aan een ieder die daarom vraagt. 1. 0eIe regeling treedt in werking met ingang van mei e versie van deie regeling is vastgesteld te zssen op 18 april 1998 door de directeur van Plieger Training. Mevr. M.V. Plieger, directeur :::::::::::::::::::::::::::::::: 7

8 TOELICHTING Artikel 1 0e bevoegdheid tot het afhandelen van bij Plieger T raining binnenkomende klachten ligt bij de directeur. 0e directeur kan be sluiten tot verdere delegatie van taken conform het organisatieplan. Artikel 2 0e klachtenregeling heeft alleen betrekking op form ele, schriftelijk ingediende klachten. Uoor de afhandeling van informele, mondeling of telefonisch ingediende klachten is de directeur eindverantwoordelijk. 5lachten kunnen slechts betrekking hebben op de wijie waarop een of meer medewerkers van Plieger Training Iich in een bepaal de gelegenheid jegens de indiener heeft/hebben gedragen. zlgemene klachten over beleid dan wel beleidsuitvoe ring in het algemeen hebben geen betrekking op een bepaalde gelegenheid. 0e klachtencommissie is echter vrij deie klachten wel in behandeling te nem en. Artikel 3 Wn dit artikel worden de eisen beschreven waaraan en schriftelijke klacht moet voldoen. zls de klacht niet voldoet aan de gestelde eisen, bestaat voor de commissie geen verplichting om de verdere procedure te volgen. )en behoorlijke klachtenafhandeling brengt echter met I ich mee dat, indien mogelijk, de indiener in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een redelijke termijn de klacht aan te vullen. Artikel 4 0e ontvangst van een klacht wordt Io spoedig mogeli jk na binnenkomst schriftelijk bevestigd. Vierbij Ial tegelijkertijd informatie worden verstrekt over de verdere procedure, waaronder het horen. Artikel 5 Wemand die betrokken is geweest bij de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft, mag niet met de afhandeling van de klacht worden belast. 0it is een van de vereisten waaraan volgens de -ationale o mbudsman een Iorgvuldige klachtenprocedure moet voldoen. Vij beh oort echter wel te worden gehoord. Voewel de klachtencommissie door de directeur is ingesteld, behoort Ie Ielfstandig en onafhankelijk te opereren. Artikel 6 zrtikel K bevat een opsomming van de situaties waarin een klacht buiten behandeling kan worden gelaten. 0at is een bevoegdh eid, dus niet een plichts 8

9 de klachtencommissie kan besluiten ondanks de toepasbaarheid van dit artikel de klacht toch te behandelen. Vet object van de klacht is een gedraging. zls een klacht wordt ingediend terwijl er door de indiener beiwaar of beroep ingesteld kan worden, Ial de commissie het geschrift doorsturen naar de functionaris die bevoegd is het beiwaar of beroep te behandelen, dan wel de indiener wijien op de mogelijkheid een juridische procedure te starten. )en combinatie van een beiwaarschrift en een klacht moet Ain eerste instantie( als een beiwaarschrift worden afgehandeld door de besluitnemer. Viermee wordt voorkomen dat eeniel fde gedraging voorwerp is van een klachtafhandeling en tevens van een beiw aarprocedure. VetIelfde geldt m.m. voor een combinatie van klacht en beroepsschrift. Artikel 7 Uoor degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, is het belangrijk te weten dat er een klacht over hem is ingediend en wat de inhoud van de klacht is. zls de klacht leidt tot een hooriitting, moet deie persoon Iich daarop kunnen voorbereiden. zlle op de klacht betrekking hebbende stukken worden derhalve aan hem toegeionden. Artikel 8 0irect na binnenkomst van een klacht wordt de behan deling gestart. ;ij begint met het veriamelen van informatie, opvragen van stu kken, het informeren van de betrokken partijaen( en het aanleggen van een dossier. Artikel 9 0it artikel bevat het beginsel van hoor en wederhoo r. 0e hoorplicht vormt een essentieel onderdeel van de klachtenprocedure. )en ieder moet in de gelegenheid worden gesteld om Iijn gedachten te for muleren. 0e een Ial dit schriftelijk beter kunnen, voor de ander is een gesprek daarvoor de betere oplossing. Vet horen is er tevens voor bedoeld om die informatie te krijgen die nodig is om de klacht naar behoren af te handelen. Tijdens de hooriitting kunnen vragen worden gesteld en kan informatie worden uitgewisseld. ;owel de klager als degene tegen wie de klacht Iich richt, moeten in de gelegenheid worden gesteld hun IienswijIe naar vore n te brengen. )r kan alleen van het horen worden afgeiien als de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord. Artikel 10 0e klacht wordt binnen twintig werkdagen na ontvang st afgehandeld. Eij hoorprocedures Ial deie termijn niet altijd te hale n Iijn. )en uitnodiging voor een hooriitting dient Io mogelijk een week voor de geplande datum te worden verstuurd om de indiener in de gelegenheid te stellen Iich voor te bereiden. 0e wet vooriiet in de mogelijkheid de afhandeling m et twintig werkdagen te verdagen. 0eIe situatie kan Iich voordoen als er no g onvoldoende informatie 9

10 beschikbaar is om de klacht te kunnen afhandelen. 2 ok kan afweiigheid van degene tegen wiens gedraging de klacht Iich richt, een reden Iijn om te verdagen. 0e bij de klacht betrokkenen dienen schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de stand van Iaken en dus ook van de verdaging en de verwachte afhandelingtermijn. Artikel 11 Wn principe geeft de uitspraak aan of de klacht gegrond dan wel ongegrond is, maar de commissie kan het nodig achten enige nuancering aan te brengen. 0e gemotiveerde uitspraak wordt Iowel aan de indien er als aan de betrokken medewerker of deelnemer geionden. 0e commissie informeert de directeur alsmede de dir ect leidinggevende en voegt daarbij een advies als Iij verwacht dat er be leids: of beheersmatige gevolgen uit haar beslissing kunnen of Iouden moete n voortvloeien. Artikel 12 0e reden van opname van dit artikel is dat tegen ee n beslissing of een uitspraak in het kader van een klachtenregeling geen beroep en dus ook geen beiwaar openstaat. Vier is namelijk geen sprake van een besluit Abijv. in de Iin van de zlgemene wet bestuursrecht(, maar van een oordeel o ver de gegrondheid van een klacht en een met dat oordeel samenhangend advies aan de directeur. Artikel 13 Wn dit geval ligt de verantwoordelijkheid bij de di recteur om na de gestelde bewaartermijn te Iorgen de dossiers worden vernieti gd. Artikel 14 UoorIie in de faciliteiten Ioals scholing, een ruim te waar ongestoord een gesprek kan worden gevoerd, bereikbaarheid en vaste tijdstippen. Artikel 15 0e klachtenregeling treedt in werking met ingang va n mei )r vindt geen terugwerkende kracht plaats. 0it betekent echter ni et dat voor de inwerkingtreding ingediende klachten niet in behandeling Akunnen( worden genomen. :::::::::::::::::::::::::::::: 10

11 BIJLAGE TOELICHTING KLACHTEN REGELING Vieronder volgt een omschrijving van de verschillende aspecten die van belang Iijn voor een goede klachtenregeling. )en goede kla chtenregeling geeft duidelijke termijnen, legt de verantwoordelijkheden van alle betrokkenen vast en doet recht aan de belangen van Iowel de klager als de beklaagde. Wnhoud regelings 0e interne klachtenregeling omvat het totale pakket van afspraken tussen de werkgever en werknemeras( en is gericht op het oplossen van klachten dan wel op het bijdragen aan een oplossing. - Vet klachtenreglements een schriftelijk vastgelegde overeenkomst over de aanpak van een klacht. - 0e klachtencommissies doet onderioek naar de gegrondheid van de klacht. - UertrouwenspersoonS degene tot wie een klager Iich kan wenden voor advies, ondersteuning en begeleiding. 5lachten - PersonenS Abijv. onredelijke benadering, ongewenst e intimiteiten, intimidatie, agressie, discriminatie, benadeling, bedreiging en chantage(. - )en groep van personens Abijv. uitsluiting, bedreiging, kleineren( - zrbeidssituatiess Abijv. belastende of gevaarlijkewerkomstandigheden, arbeidsconflicten(. - 2ngelijke behandelings Abijv. i.v.m. geaardheid, herkomst, religie of seksualiteit(. 2nderscheid melding en klacht 2ngewenst gedrag op de werkvloer wordt door werknem ers verschillend beleefd. 0eIe beleving hangt vaak samen met de weer baarheid van een werknemer. )en opmerking die door de een als grap i s bedoeld kan voor de ander grensoverschrijdend Iijn. )en werknemer die met ongewenst gedrag wordt geconf ronteerd heeft vaak twijfel over het indienen van een klacht uit vrees voor de eigen positie in het bedrijf. 0e werknemer die een klacht heeft ingedien d bij de klachtencommissie kiest voor een formeel traject. zfhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag kan de klager er ook voor kieien melding te maken bij de vertrouwenspersoon o f bij de leidinggevende. )en leidinggevende is als werkgever verplicht op te treden wanneer hij van ongewenst gedrag kennis neemt, dat wil IeggenS de verooriaker op Iijn gedrag aanspreken, ongewenst gedrag ter sprake brengen en werknemers in kennis stellen van het bedrijfsbeleid Agedragsregels, huisregels Cz2(. Eij een melding probeert de leidinggevende met de klager en aangeklaagde het conflict onderling op te lossen. 11

12 2ver het algemeen geldts een melding wordt door de bedrijfsleiding behandeld, een klacht wordt bij de klachtencommissie ingediend. 0e klager beslist Ielf of de gedraging dermate erns tig is dat een klacht wordt ingediend of dat met een melding kan worden volstaan. Tijdig en Iorgvuldig reageren op ongewenst gedrag voorkomt dat een klacht bij de klachtencommissie wordt ingediend. 0e klager die on tevreden is over de manier waarop de bedrijfsleiding op de melding heeft gereageerd kan daarover alsnog een klacht indienen bij de klachtencommissie. 0oelstelling en status zan het invoeren van een klachtenregeling kunnen ui teenlopende motieven ten grondslag liggens :heldere regels werken preventiefn :een klachtenregeling maakt ongewenst gedrag bespreekbaarn :een klachtenregeling draagt bij aan het terugdringen van IiekteverIuim :bevorderen van de kwaliteit van het personeelsbeleid. Met de status van een klachtenregeling wordt gedoeld op de rechtspositionele status. Veeft de klachtencommissie de bevoegdheid een onafhankelijke en onpartijdig onderioek in te stellen. Uoldoet de kla chtencommissie en de deskundigheid van de leden aan deielfde objectivite iteisen die ook in de civiele rechtspraak gelden. Ws de klachtencommissie bevoegdtot het geven van een advies of kan Iij ook een oordeel geven omtrent de Aon(gegrondheid van de klacht. Ws de persoon die op basis van het advies van de klachtencommissie uitspraak doet bevoegd tot het nemen van rechtspositionele maatregelen. Uermeld dat de werknemer niet verplicht is de interne klachtenprocedure te volgen. Vet staat een werknemer vrij om extern advies in te winnen. Herksfeer en reikwijdte 0e werknemers kunnen een beroep doen op de klachten regeling. Regel de positie van derden. Met derden worden buitenstaanders bedoeld waar het personeel mee te maken heeft A bijv. de trainers( Uoorkom dat de werknemer gaat shoppen, dat wil Iegg en dat hij deielfde klacht bij diverse instanties indient. 0eIe aanpak is tijd rovend en duur. Maak een voorbehoud ten aaniien van de klager die al een ext erne klachtenprocedure is gestart. 5lachten kunnen worden aangehouden tot dat op die externe procedure onherroepelijk is beslist. Uertrouwenspersoon 0e positie van de vertrouwenspersoon moet goed word en geregeld. :Hat Iijn de bevoegdheden van de vertrouwenspersoon N :Veeft hij alleen een adviserende functie of kan hij ook bemiddelend optredenn :0e vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhoudi ngn 12

13 :Geldt de geheimhoudingsplicht ook wanneer de vertrouwenspersoon in een hooriitting wordt opgeroepen te getuigen? Wn een kleine onderneming werkt personeel vaak Io intensief samen dat het aanwijien van een vertrouwenspersoon Iijn/haar posi tie als werknemer in gevaar kan brengen. 0e werkgever doet er in Io n si tuatie goed aan een vertrouwenspersoon van de bedrijfsvereniging in te schakelen. Zit oogpunt van onafhankelijkheid geniet een externe vertrouwenspersoon echter de voorkeur. UoorIie in de faciliteiten die een vertrouwensperso on nodig heeft om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren Ioals, scholing, e en ruimte waar ongestoord een gesprek kan worden gevoerd, een eigen telefoon met voice:mail, een brievenbus, bereikbaarheid en vaste tijdstippen. Hie kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon? Ws deie alleen toegankelijk voor werknemers met een betaalde arbeidsverhouding of ook bijvoorbeeld voor vrijwilligers. Famenstelling klachtencommissie 0e klachtencommissie kan uit de bedrijfsleiding wor den samengesteld Abijvoorbeeld de directeur, bestuursleden, lid 2R(. Zit oogpunt van onafhankelijkheid heeft een externe klachtencommissie de voorkeur. Eij het samenstellen van een klachtencommissie moet een aantal basisregels in acht worden genomen. 0e klachtencommissie dient te bestaan uit een oneven aantal leden. 0it omdat de besluitvorming plaatsvin dt bij meerderheid van stemmen. Tevens moet bij de samenstelling aandacht worden besteed aan diversiteit AIijn er vrouwelijke leden, Iijn er leden van niet -ederlandse afkomst?(. Wn de klachtencommissie moet Iowel deskundigheid op juridisch, rechtspositioneel en sociaal:emotioneel gebied aanweiig Iijn. Leg vooraf de benoemingsprocedure en periode vast en vooriie in opvolging. 0e klachtencommissie moet worden ingesteld door de bedrijfsleiding. Eevoegdheden klachtencommissie 0e klachtencommissies - bepaalt de onafhankelijkheid van de klacht - biedt de mogelijkheid tot een schriftelijk verweer - beslist omtrent de gegrondheid van de klacht - kan een hooriitting organiseren - kan getuigen en/of collega s horen - stelt het advies aan de bedrijfsleiding op - kan de bedrijfsleiding adviseren tijdens het onderioek - kan adviseren over te nemen maatregelen. 13

14 Traject Traject klachtenbehandelings - omschrijf het traject van een melding en van een klacht - voorkom een lange afhandelingduur door het opnemen van termijnen - omschrijf wanneer een klacht ontvankelijk is - biedt de aangeklaagde de mogelijkheid een verweerschrift in te dienen - de hooriittings gescheiden of geiamenlijk horen - verslaglegging/geluidsband - het advies van de klachtencommissie - de uitspraak. )en beschuldiging van ongewenst gedrag kan diep ing rijpen in het leven van de aangeklaagde werknemer, te meer wanneer er sprake is van een onterechte beschuldiging. 2mdat de voorbereidingsti jd voor een Iitting vak kort is en het gehele verweer van de aangeklaagde aan bod moet komen, wordt aanbevolen de aangeklaagde eerst schriftelijk te laten reageren voordat een Iitting wordt gehouden. 0e klachtencomm issie kan de Iitting dan goed voorbereiden omdat de commissie al over het verweerschrift beschikt. 0e commissie kan dan gerichte vragen stellen wat de waarheidsvinding en nauwkeurige verslaglegging ten goede komt. Zit oogpunt van rechtsiekerheid moet de klachtafhan deling aan strikte termijnen Iijn gebonden. ;owel klager, aangeklaagde als onderneming Ielf heeft belang bij een spoedige afhandeling van de klacht. Vet traject van klachtafhandeling en de daaraan verbonden termijnen kunnen overiichtelijk worden weergegeven in een organogram. Zitspraak 0e klachtencommissie rapporteert aan de bedrijfslei ding. 0e bedrijfsleiding, veelal de directeur, doet uitspraak en voegt daarbij het advies van de klachtencommissie. Hanneer van het advies van de kl achtencommissie wordt afgeweken moet dit worden gemotiveerd. Hanne er het advies van de klachtencommissie bij de uitspraak wordt gevoegd is voor klager en aangeklaagde duidelijk hoe de uitspraak tot stand is gekomen. 0e maatregel die wordt opgelegd moet in verhouding staan tot de ernst van het gepleegde feit. 0e maatregelen verschillen in I waartes waarschuwing berisping aantekening in het personeelsdossier schorsing overplaatsing ontslag 14

15 Wn de uitspraak moet worden vermeld waar de bevoegdheid tot het opleggen van dergelijke maatregelen op gebaseerd is. Wndien de klacht ongegrond is, moet er voldoende Iorg worden besteed aan rehabilit atie van de aangeklaagde. Geheimhouding )en ieder die bij de behandeling van de klacht is b etrokken is verplicht tot geheimhouding. )r worden geen mededelingen aan de p ers of aan andere media gedaan. Eij schending van geheimhouding worden de leden van de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon uit hun functie ontheven. Registratie en evaluatie 0e klachtencommissie houdt een registratiesysteem v an klachten bij. 0ocumenteren geschiedt conform de Het Eescherming P ersoonsgegevens. Flechts relevante gegevens dienen te worden geregistreerd. 0e termijn voor het bewaren van de registratie wordt in de klachtenregeling vastgelegd. )en periode van vijf jaar is redelijk. 2p basis van genoemde registratie is het mogelijk d e klachtenregeling te evalueren. )en regelmatige evaluatie verdient aanbe veling, bijv. om het kalenderjaar. 2ok bij registratie dient geheimhoudi ng te worden betracht. Uastgesteld 18 april

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE VOORBEELD-KLACHTENREGELING BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE Advies van de AOb Met de Kwaliteitswet is voor het primair- en voortgezet onderwijs de verplichting ontstaan om voor elke school een klachtenregeling

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN <BEDRIJFSNAAM> VOORBEELD BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN 1. INLEIDING ziet het als haar taak te zorgen voor arbeidsomstandigheden die zorgen voor een veilig,

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het?

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wie kunnen klagen bij het tuchtcollege?... 3 3 Over wie klagen?... 4 4 Waarover klagen?... 5 5 De tuchtrechtprocedure... 6 5.1

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Protocol Verzekeringskeuringen

Protocol Verzekeringskeuringen Protocol Verzekeringskeuringen Inleiding Dit Protocol is van toepassing op keuringen voor levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie