Beoordelingsrichtlijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsrichtlijn"

Transcriptie

1 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. HBA Ierlandlaan HG Zoetermeer Tel

2 Voorwoord Deze richtlijn is door het Hoofdbedrijfschap Ambachten vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit te borgen omtrent de examinering van Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist. Het HBA heeft er voor gekozen dat het uiteindelijke diploma afgegeven wordt door een door het HBA erkende exameninstelling. Specifieke afspraken tussen het HBA en de exameninstelling zijn verwoord in een getekende overeenkomst tussen het HBA en de exameninstelling. Deze richtlijn wordt gehanteerd in combinatie met het van toepassing zijnde Branche Kwalificatie Dossier (BKD). Deze richtlijn vervangt de versie van 1 februari BRL Schoonheid november

3 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Toepassingsgebied Certificaat van Erkenning Begrippenlijst 4 2 Criteria Eisen exameninstelling Informatievoorziening Deskundigheid Onafhankelijkheid Kwaliteitsborging Formele Eisen Examenreglement Examencommissie en Dagcommissie Commissie van Beroep Examens Servicedocument Criteria voor de exameninstelling Examen Theorietoetsing Proeve van Bekwaamheid Registratie examendata/diploma s 11 3 Samenvatting onderzoek en controle Toetsing Erkenning Audittraject Proces van aanvraag tot erkenning exameninstelling Procedure bij niet voldoen aan erkenningscriteria 13 4 Afspraken over de uitvoering van het erkenningsonderzoek Certificatiepersoneel Kwalificatie eisen 15 5 Lijst van Brondocumenten 16 I Bijlage Assessorenprofiel 17 II Bijlage Examenreglement 18 II Bijlage Klachtenafhandeling 20 BRL Schoonheid november

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is van toepassing op de organisatie en inrichting van de uitvoering van examinering door exameninstellingen voor het branchediploma schoonheidsspecialist en allround schoonheidsspecialist. Het HBA heeft er voor gekozen om opleiden en examineren/diplomeren te scheiden en deze activiteiten te verbinden aan op zichzelf staande organisaties. Exameninstellingen zijn verantwoordelijk voor de afname van de examens en zijn bij positief resultaat verantwoordelijk voor de afgifte van het branchediploma. Het toezicht wordt uitgevoerd via een door het HBA gecontracteerde toezichthouder. De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een erkenning voor exameninstellingen die de examinering uitvoeren voor het branchediploma Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist. De rechten en plichten van de exameninstelling worden middels een door beide partijen ondertekende overeenkomst vastgelegd. 1.2 Toepassingsgebied Beoordeling van bestaande dan wel nieuwe exameninstellingen die examens uitvoeren voor branchediploma Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidssspecialist. 1.3 Certificaat van Erkenning Zodra een exameninstelling voldoet aan alle eisen die vermeld staan in deze richtlijn, ontvangt de exameninstelling van HBA een certificaat van erkenning. Deze heeft een geldigheidsduur van drie jaar. 1.4 Begrippenlijst Dagcommissie: de commissie die de leiding tijdens de examenprocedure heeft. Staat onder leiding van de dagvoorzitter. Zie voor eisen aan samenstelling. Examencommissie: de commissie die onder verantwoordelijkheid van de directie van de exameninstelling de processen, normering en waardering van de praktijkexamens beoordeelt, en theorie-examens vaststelt door middel van de beoordelingsnormen van de theorie-examens. Zie voor eisen aan samenstelling. Commissie van Beroep Examens: de commissie die kan oordelen over de beslissing van de examencommissie. Zie voor eisen aan samenstelling. Assessor: brancheassessor welke is geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging en heeft een licentie aldaar. Deelnemer: exameninstelling die voldoet aan de beoordelingsrichtlijn. Kandidaat: de persoon die examen doet Toezichthouder: een onafhankelijke en deskundige organisatie die in opdracht van het HBA toeziet op het voldoen aan de eisen die in de BRL aan de te erkennen dan wel reeds erkende exameninstellingen zijn gesteld. BRL Schoonheid november

5 2 Criteria inclusief interpretatie en beoordelingsmethoden Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen, evenals de interpretatie en beoordelingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. 2.1 Eisen aan exameninstelling Informatievoorziening Criteria Een exameninstelling beschikt over: informatie waarin de aanmelding van de kandidaat bij de exameninstelling beschreven staat een geautomatiseerd systeem van aanmelding en registratie van de kandidaat een geautomatiseerd systeem waarin de resultaten van de examens vastgelegd zijn en het eindresultaat in combinatie met het diploma uitgedraaid kan worden een Itembank met vragen en/of opdrachten die aansluiten bij de eisen die worden gesteld in het BKD een handboek examinering waarin de volgende zaken beschreven staan: o procedures ter ontwikkeling, vaststelling en evaluatie van examens (volgens het kwaliteitssysteem plan-do-check-act ) en de wijze waarop geëvalueerd wordt. o overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen bij examinering (de dagcommissie, de commissie van beroep, de assessoren en het bevoegd gezag) o controle op de itembank o procedure voor aanmelding van examens o procedure uitvoering theorie-examen, proeve van bekwaamheid en portfoliobeoordeling o procedure voor betrouwbare verwerking en beheer van de examenresultaten o indien van toepassing Procedure EVC inclusief portfolio een examenreglement (zie 2.2.1) een servicedocument (zie 2.2.4) Interpretatie en Beoordeling De organisatie dient een systeem in stand te houden voor de beheersing van alle relevante (verplichte) documentatie en gegevens, zodat alleen de geldige uitgave wordt gebruikt. Door de BRL verplicht gestelde documenten dienen hierin opgenomen te zijn. Verouderde documenten dienen verwijderd te worden of als vervallen geïdentificeerd te worden. Vertrouwelijke informatie moet als dusdanig worden behandeld; vooral examenvragen, resultaten en persoonsgegevens. Dit aspect is tevens van toepassing op elektronische data. De organisatie dient haar primaire proces schriftelijk te hebben vastgelegd, met daarin bovengenoemde criteria beschreven. De organisatie moet onpartijdig zijn en geheimhouding waarborgen zoals bepaald in de wettelijke regelingen. BRL Schoonheid november

6 2.1.2 Deskundigheid Criteria Een exameninstelling heeft criteria vastgesteld voor: Constructeurs van examens (opstellen examenvragen) Vaststellers van examens (vullen itembank en stellen examen samen) Assessoren (nemen examens af) (zie ook uitgebreide beschrijving profiel Assessor in bijlage 1) Interpretatie en Beoordeling Namen, opleiding, ervaring en kwalificaties dienen per medewerker (betrokken in het proces van examineren, waaronder assessoren en leden van de examencommissie) en per deskundigheid (zie bijlage I) te worden vastgelegd. Deze registraties moeten op peil gehouden worden. Uit dit dossier moet tevens blijken voor welke deskundigheid de medewerker is gekwalificeerd. De instelling dient onpartijdig te zijn. Daarnaast mogen de bij het examen (incl. voorbereiding en nakijken) betrokken assessoren niet betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding van de te diplomeren kandidaten. Dit moet in de examendossiers inzichtelijk zijn. Assessoren dienen te zijn geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging en hebben een licentie aldaar. De deskundigheidsbevordering van medewerkers moet worden geborgd door bijvoorbeeld opleiding, intervisie, deelname aan beurzen, functionerings-, beoordelings- en/of POP gesprekken Onafhankelijkheid Criteria De exameninstelling dient onpartijdig te zijn. Daarnaast mogen de bij het examen (incl. voorbereiding en nakijken) betrokken medewerkers niet betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding van de te certificeren personen en mogen de assesoren geen examens afnemen van personen die aangemerkt worden als familie in de eerste en tweede graad. Mocht blijken dat een assessor of andere direct betrokkenen zich niet heeft of hebben gehouden aan de onafhankelijkheid dan worden de rechten van deze persoon om te examineren ingetrokken en wordt het betreffende examen of examens nietig verklaard. Interpretatie en Beoordeling Voor de onpartijdigheid van de exameninstelling, zie paragraaf Criteria onafhankelijkheid exameninstelling. De eis dat de medewerkers betrokken bij het examineren, geen betrokkenheid hebben bij de desbetreffende opleiding van de te certificeren personen, dient in de examendossiers inzichtelijk te zijn (zie ook onder interpretatie en beoordeling) Kwaliteitsborging Criteria Een exameninstelling toont aan dat de kwaliteit van de examinering onomstreden is zodanig dat de examens voldoen aan de inhoud van het van toepassing zijnde Branche Kwalificatie Dossier (Allround) Schoonheidsspecialist op basis van beheersing en bewaking van proces. Zie tevens de examens voldoen aan toetstechnische eisen validiteit en betrouwbaarheid genoemd in het van toepassing zijnde BKD de kandidaat tevreden is over de kwaliteit van de examinering verbeteracties aantoonbaar in gang zijn gezet. Interpretatie en Beoordeling Tijdens de audit worden dossiers van examens ingezien. Hierbij wordt op aanwezigheid van toetsmatrijzen gecontroleerd. BRL Schoonheid november

7 Iedere exameninstelling dient periodiek tevredenheid te meten bij kandidaten. Deze meting dient inzichtelijk te zijn en resultaten dienen aantoonbaar overlegd te worden. Iedere exameninstelling dient evaluatie uit te voeren bij opleiders. Deze evaluaties moeten inzichtelijk zijn en resultaten dienen aantoonbaar overlegd te worden. Evaluatieverslagen/examenanalyse dienen overhandigd te worden. Verbetermaatregelen dienen inzichtelijk te zijn in een jaarlijks intern auditrapport, en maatregelen dienen aantoonbaar te zijn doorgevoerd. Bij de interne audit dienen ten minste de criteria uit deze BRL getoetst te worden. 2.2 Formele Eisen Examenreglement Een examenreglement is het juridisch kader dat voor elke kandidaat de transparantie en betrouwbaarheid van het examenproces waarborgt. Het beschrijft de in acht te nemen voorschriften bij de examinering, van inschrijving tot diplomering. Criteria De exameninstelling beschikt over een examenreglement, dat voor elke kandidaat inzichtelijk moet zijn. In het examenreglement staan minimaal de volgende onderdelen beschreven: regels over aanmelding van de kandidaat actuele examenkosten voor de kandidaat samenstelling en werkwijze van de dagcommissie samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep eisen betreffende de inrichting van de examenlocatie eisen voor de inrichting en beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid en het verantwoordingsgesprek eisen voor de wijze waarop de resultaten bekend worden gemaakt en bewaartermijnen regels over herkansingen tekst diploma conform het door het HBA vastgestelde format procedures en sancties bij fraude procedure voor de afhandeling van klachten. Interpretatie en Beoordeling Elke exameninstelling dient een examenreglement te bezitten, zie ook In Bijlage II zijn mogelijke punten, inclusief de minimale eisen als hierboven genoemd, opgenomen. Een geldig examenreglement dient tijdens elk examen ter inzage te liggen voor examinatoren, assessoren, kandidaten en auditoren van de toezichthouder. Tevens dient te allen tijde een exemplaar in de organisatie aanwezig te zijn. Dit mag ook digitaal zijn Examencommissie en Dagcommissie Criteria De exameninstelling beschikt over een examencommissie. Deze commissie bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van deze commissie bestaat uit representatieve vertegenwoordigers vanuit de branche van de schoonheidsverzorging. Deze leden van deze commissie dienen aantoonbaar bij het HBA te zijn geregistreerd. De exameninstelling beschikt over een dagcommissie: Bij theorietoetsing dienen 1 examenvoorzitter en minimaal 1 surveillant aanwezig te zijn. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er meer surveillanten aanwezig. (Richtlijn is 20 à 25 kandidaten per surveillant). Bij een toetsing op locatie is er 1 surveillant aanwezig van de exameninstelling, deze draagt de verantwoording voor het proces aldaar. Bij de proeve van bekwaamheid zijn minimaal 2 assessoren aanwezig, waarvan één uit de Stichting Beheer Assessorrenpool Schoonheidsverzorging.Deze branche-assessoren worden aangevraagd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. BRL Schoonheid november

8 Interpretatie en Beoordeling De samenstelling van de examencommissie én de bevestiging van registratie bij het HBA is aantoonbaar vastgelegd en kan worden ingezien tijdens controle. Tevens zal de toezichthouder de registratie van de drie leden (functie + organisatie waar ze werkzaam voor zijn) controleren. De leden van de dagcommissie aanwezig bij het examen (incl. voorbereiding en nakijken) mogen onder geen enkele voorwaarde betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding van de te diplomeren personen. De toezichthouder zal dit controleren bij de Stichting Brancheassessoren Schoonheidsverzorging Commissie van Beroep Examens Criteria De exameninstelling beschikt, al dan niet in samenwerking met een of meer bevoegde gezagsorganen van andere exameninstellingen, over een commissie van beroep voor de examens. De commissie van beroep bestaat uit ten minste drie leden. Minstens één van de leden beschikt over een juridische achtergrond. De leden worden door het bevoegde gezag benoemd voor ten minste 3 en ten hoogste 5 jaar. De leden maken geen deel uit van het bevoegde gezag of de examencommissie van de betreffende exameninstelling. De commissie van beroep meldt de zaken die zij in behandeling neemt bij het HBA, zodat het HBA op de hoogte is van welke problemen er naar voren komen en hoe die worden opgelost. Interpretatie en Beoordeling De samenstelling van de commissie is schriftelijk vastgelegd en kan worden in gezien tijdens de audit Servicedocument Criteria De exameninstelling beschikt, al dan niet in samenwerking met andere exameninstellingen, over een zogenaamd servicedocument. Op basis van het branchekwalificatiedossier geven de onderwijsinstellingen vorm aan de inhoud van het onderwijs en de exameninstellingen vorm aan de examinering. Een servicedocument bevordert de aansluiting van het onderwijs op examinering. Het servicedocument: - geeft extra informatie over hoe onderdelen van het branchekwalificatiedossier uitgewerkt kunnen worden in onderwijs en examinering. - beschrijft gedetailleerd welke beroepstaken in het onderwijs en in het examen naar voren moeten komen en biedt de onderwijsinstelling handvaten/handreikingen voor de ontwikkeling van het onderwijs - beschrijft de operationalisaties waarmee de competenties van de kandidaat getoetst kunnen worden. - geeft weer wat de minimale (basis)vereisten zijn en op welke manier de beroepshandeling verbreed of verdiept kan worden met specifieke kennis en/of vaardigheden. Interpretatie en Beoordeling Elke exameninstelling dient een servicedocument te bezitten, waarin de minimale eisen als hierboven genoemd, opgenomen zijn Criteria voor de exameninstelling De onafhankelijkheid van de exameninstelling wordt onder andere gewaarborgd door de volgende criteria: BRL Schoonheid november

9 De examinerende instantie is een juridisch zelfstandige entiteit. Er zijn geen derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, die deelnemen in het aandelenkapitaal, certificaten van aandelen hebben, of op overige wijze (stem)rechten kunnen uitoefenen en/of het beleid kunnen beïnvloeden. Derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, hebben geen mogelijkheid het beleid te beïnvloeden via bestuurlijke of toezichthoudende functies binnen de exameninstelling. Werknemers van de exameninstelling zijn niet ook bij derden, meer specifiek bedrijven en opleiders waar kandidaten hun opleiding hebben gevolgd, in dienst of daaraan gelieerd. De exameninstelling is onafhankelijk van derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, gefinancierd. Er zijn geen andere overeenkomsten, afspraken of feiten en omstandigheden op grond waarvan de onafhankelijkheid van de exameninstelling door derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, kan worden beïnvloed. Interpretatie en Beoordeling Het uittreksel van de Kamer van Koophandel dient te worden overhandigd tijdens controle van de toezichthouder. Bij de eerste controle mag het document niet ouder dan 4 maanden zijn. Daarnaast stelt de auditor vragen over bovenstaande eisen en dienen de antwoorden, waar mogelijk, aangetoond worden door documentatie. Als documentatie ontbreekt, zal de exameninstelling dit schriftelijk moeten verklaren. BRL Schoonheid november

10 2.3 Examen Algemeen De onderdelen voor het branchediploma Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist worden geëxamineerd met behulp van theorietoetsen en meerdere proeven van bekwaamheid met een verantwoordingsgesprek. Voor afgifte van een diploma dient zowel de theorietoetsing als de praktijktoetsing door de betreffende kandidaat met een voldoende te zijn afgerond Theorietoetsing Criteria Voor de volledige inhoud van de theoretische kennis wordt verwezen naar het actuele Servicedocument dat te vinden is op De theorie wordt geëxamineerd via aparte examens. De exameninstelling registreert de resultaten per kandidaat per examen. Voor de theorieexamens worden geen deelcertificaten uitgereikt. De theorietoetsing vindt bij voorkeur plaats vóór de praktijktoetsing. Dit om risico s in de uitvoering te vermijden. Interpretatie en Beoordeling De wijze van opstellen examen moet inzichtelijk zijn. Tijdens de audit zal de geautomatiseerde itembank voor theorie-examens worden ingezien. De daarbij behorende flowchart van het tot stand komen van de examens dient te worden overlegd. Beschikbaarheid van toetsmatrijzen wordt getoetst en of examens volgens deze matrijzen worden samengesteld. De theorie onderwerpen genoemd in het Servicedocument dienen getoetst te worden. Beoordeling eisen locatie: door middel van een examenbijwoning. Zie tevens 3.2. Het HBA of een toezichthouder in opdracht van het HBA heeft altijd het recht een theorie-examen onaangekondigd bij te wonen. Eisen aan de theorie-examenlocatie zijn beschreven in het examenreglement en zijn tevens in een examenprotocol vastgelegd (zie bijlage II) Proeve van bekwaamheid (praktijktoetsing) Criteria De (Allround) Schoonheidsspecialist moet verschillende proeven afleggen. In een proeve worden kennis en vaardigheden samen beoordeeld: kan de kandidaat een en ander geïntegreerd toepassen? Ook wordt nagegaan om de kandidaat een bewust beroepsbeoefenaar is. De kandidaat legt één of meer proeven van bekwaamheid af, waarin (apart of in combinatie) de volgende onderdelen worden geëxamineerd: - Niveau 3 Schoonheidsspecialist: 1. Gezichtsbehandeling; 2. Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging; 3. Lichaamsbehandeling - Niveau 4 Allround Schoonheidsspecialist: 1. Gezichtsbehandeling 2. Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging; 3. Lichaamsbehandeling 4. Additionele behandeling 5. Acnebehandeling 6. Huidverbeterende massage (bindweefsel/pincements) 7. Cosmetische massage volgens de Shiatsu methode. Voorbereiding van de behandeling en afrondende activiteiten maken deel uit van de proeve. BRL Schoonheid november

11 In de eindbeoordeling voor de praktijkexaminering kan niet gecompenseerd worden: alle onderdelen moeten voldoende zijn afgesloten. Bij een beoordeling onvoldoende voor de proeve dient de gehele proeve overgedaan te worden (geen onderdeel ervan). Eisen aan het model Het model dient over de fysieke en psychische mogelijkheden te beschikken voor de af te leggen proeve van bekwaamheid en de daaraan gerelateerde eisen. De exameninstelling heeft een procedure vastgesteld, waarin gewaarborgd is dat het werven en beoordelen van modellen geschiedt volgens de aan de proeven van bekwaamheid gerelateerde eisen. Eisen Locatie/ruimte Volgens de Code van de Schoonheidsspecialist Editie 4. d.d. februari 2009, hoofdstuk 4, inrichting behandelruimte. Interpretatie en Beoordeling Door middel van een examenbijwoning wordt gecontroleerd of aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten of een toezichthouder in opdracht van het HBA heeft altijd het recht een examen onaangekondigd bij te wonen Registratie examendata en behaalde examens/diploma s bij het HBA Registratie examens De exameninstelling meldt alle ingeplande examens/diploma s van te voren aan bij het HBA middels een registratieformulier (dit in verband met de mogelijkheid om onaangekondigde examenbijwoningen uit te voeren, zie het audittraject 3.2.). De exameninstelling dient alle examens (zowel theorie als praktijk) aan te melden bij het HBA. Uiterlijk 3 weken voordat het examen plaatsvindt geeft de exameninstelling bij het HBA door: - Welk examen er wordt afgenomen van welke opleiding (pedicure of medisch pedicure) - Data, tijd en locatie van het examen. - Een overzichtslijst van kandidaten. Na dit examen levert de exameninstelling tot uiterlijk 4 weken na het examen een overzicht aan van de geëxamineerde kandidaten en de behaalde resultaten. Het HBA is bevoegd om bij signalering van afwijkingen gepaste maatregelen te nemen. Registatie van uitgegeven diploma s De exameninstelling levert elk kwartaal een overzicht aan van de gediplomeerden (naam, geboortedatum en datum uitgifte branchediploma (pedicure of medisch pedicure) plus kopie van de uitgegeven diploma s. BRL Schoonheid november

12 3 Samenvatting onderzoek en controle 3.1 Toetsing erkenning In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren: Erkenningsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan, Hercertificatie: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan en de erkenning voor de volgende 3 jaar wordt voortgezet. Examen bijwoningen: de controle van de daadwerkelijke afname van examens. 3.2 Audittraject Het erkenningsonderzoek bestaat uit 2 auditdagen waarvan 1 dag wordt besteed aan het kantooronderzoek plus een halve dag aan het bijwonen van een proeve van bekwaamheid en een halve dag aan het bijwonen van een theorie-examen. In jaar 2 vindt controle plaats, deze bestaat uit een hele auditdag. Er vindt een beoordeling van de interne audit plaats (zie 2.1.4). Er vindt een bijwoning van een theorie-examen en Proeve van Bekwaamheid plaats. In jaar drie 3 vindt een examencontrole plaats, deze bestaat uit een halve auditdag. Er kan een bijwoning bij een theorie-examen of Proeve van Bekwaamheid plaatsvinden. De hercertificatie vindt drie jaar na erkenning of hercertificatie plaats en bestaat uit een halve auditdag kantooronderzoek en een halve dag bijwoning van een proeve van bekwaamheid. Het audittraject is inclusief rapportages. In een schema: 1 e jaar Erkenningsonderzoek 2 auditdagen: 1 dag kantooronderzoek en 0,5 dag bijwoning proeve van bekwaamheid en 0,5 dag bijwoning theorie-examen 2 e jaar Opvolgingsaudit 1 auditdag: beoordeling interne audit en bijwoning theorie-examen en proeve van bekwaamheid* 3 e jaar Opvolgingsaudit 0,5 auditdag: bijwoning theorie-examen of proeve van bekwaamheid* 3 jaar na erkenning of hercertificatie Hercertificatie-onderzoek 1 dag: 0,5 auditdag kantooronderzoek en 0,5 dag bijwoning proeve van bekwaamheid* Verder schema vanaf 2 e jaar, etc. * Opmerking: bijwoning theorie en proeve van bekwaamheid kan zowel bij een examen schoonheidsspecialist of allround schoonheidsspecialist plaatsvinden. Examenbijwoningen zullen onaangekondigd plaatsvinden. BRL Schoonheid november

13 3.3 Proces van aanvraag tot erkenning exameninstelling 1 Exameninstelling meldt zich aan bij HBA, en levert stukken aan (o.a. Inschrijving Kamer van Koophandel, handboek examinering, examenreglement). 2 HBA beoordeelt of de aanvraag akkoord is. Indien akkoord dan krijgt de exameninstelling een voorlopige erkenning en zal het toelatingsonderzoek zo snel mogelijk plaats moeten vinden (waarbij eerst de organisatieaudti plaatsvindt en daarna de bijwoning van een theorie- en praktijkexamen). 3 Overeenkomst wordt opgesteld door HBA met de exameninstelling 4 Goedkeuring van aanmelding HBA en akkoord HBA gaan richting de toezichthouder met vaste gegevens, zodat de toezichthouder een offerte kan opstellen. Offerte van de toezichthouder gaat rechtstreeks naar exameninstelling. 5 Na ontvangst getekende overeenkomst bij de toezichthouder, worden de audit en examenbijwoningen gepland. Kopie van de getekende overeenkomst wordt door de toezichthouder aan het HBA verzonden. 6 Bevestiging van afspraak gaat naar exameninstelling en naar HBA. 7 De toezichthouder voert audit en bijwoningen uit. 8 De toezichthouder stelt rapportage op. 9 Rapportage ter inzage en commentaar naar examenstelling (mail). 10 Rapportage ter goedkeuring naar HBA (mail). 11 Akkoord van HBA naar de toezichthouder met officiële ingangsdatum. 12 De toezichthouder maakt Rapport en Certificaat (met datum erkenning door platform) en verstuurt beide naar de exameninstelling. 13 Kopie certificaat wordt aan HBA gestuurd. 3.4 Procedure bij niet voldoen aan de erkenningscriteria Indien een exameninstelling niet voldoet aan de eisen die in de BRL aan de exameninstelling zijn gesteld, heeft dit consequenties voor de erkenning. Indien de exameninstelling niet voldoet aan één of meerdere eisen, dient men binnen een bepaalde termijn de tekortkoming(en) op te lossen. Omdat de ene eis zwaarder kan wegen dan de andere, wordt in dit hoofdstuk per artikel de zwaarte aangegeven. Om het verschil te benoemen, is per artikel aangegeven wat de zwaarte van de tekortkoming is, als men niet aan de eis voldoet. Kritische Tekortkoming (KTK) In deze categorie is sprake van een zware tekortkoming. Indien er sprake is van een kritische tekortkoming, moet de exameninstelling dit binnen vier weken met een concrete verbeteractie oplossen. Indien het resultaat van de verbeteractie door de certificerende instelling op locatie moet worden geverifieerd, zijn de kosten hiervoor voor de exameninstelling. Een kritische tekortkoming die is vastgesteld tijdens de audit om erkend te worden, houdt erkenning tegen. Een kritische tekortkoming die is vastgesteld tijdens een opvolgingsaudit, geeft het Platform Branchediploma voetverzorging het recht de betreffende erkenning in te trekken. Intrekking van de erkenning houdt in dat de exameninstelling tenminste twaalf maanden moet wachten om een nieuwe aanvraag tot erkenning in te dienen. Tekortkoming (TK) In deze categorie is sprake van een lichte tekortkoming. In overleg met de toezichthouderhouder wordt een termijn afgesproken waarbinnen de exameninstelling aantoonbaar een concrete verbeteractie en/of oplossing biedt. Voldoet de exameninstelling binnen deze afgesproken termijn niet aan de eis, dan wordt de tekortkoming omgezet in een kritische tekortkoming en gelden de regels zoals in bovenstaand artikel zijn beschreven. Overzicht In onderstaand overzicht wordt per artikel het type tekortkoming aangegeven. Indien de exameninstelling niet voldoet aan de eisen gesteld in het betreffende artikel, dan leidt het tot de BRL Schoonheid november

14 tekortkoming zoals hierboven zijn beschreven. KTK staat voor Kritische Tekortkoming en TK staat voor Tekortkoming Informatievoorziening KTK Deskundigheid KTK Onafhankelijkheid KTK Kwaliteitsborging KTK Examenreglement KTK Examencommissie en Dagcommissie KTK Commissie van Beroep Examens TK Servicedocument KTK Inschrijving Kamer van Koophandel KTK Theorietoetsing KTK Proeve van Bekwaamheid KTK Het HBA neemt op grond van een onafhankelijk advies van de toezichthouder een besluit. De examenorganisatie heeft aanwijzingen gehad van de toezichthouder betreffende een tekortkoming en een termijn is gedefinieerd waarbinnen deze tekortkoming dient te zijn opgelost. De reactie van de exameninstelling is bij het besluit meegenomen. Mocht een exameninstelling het niet eens zijn met het besluit van het HBA dan kan men via de burgerlijke rechter in beroep gaan. Wanneer het Hoofdbedrijfschap Ambachten besluit tot het intrekken van de erkenning zal zij dit schriftelijk mededelen aan de exameninstelling, onder vermelding van de maatregelen die moeten worden genomen tot opheffing van het intrekken van de erkenning. Samenvattend: een verstrekt certificaat van erkenning kan onder meer worden opgeschort om de volgende redenen. a) Ingeval wordt geconstateerd door het Hoofdbedrijfschap Ambachten dat de geldigheidscondities niet, dan wel niet volledig, worden nageleefd. b) Bij kritische tekortkomingen die als zodanig door de toezichthouder worden benoemd en die door de certificaathouder niet binnen de door de toezichthouder gestelde termijn kunnen worden gecorrigeerd. c) Het niet of onvolledig opvolgen van een maatregel ter verbetering naar aanleiding van een door deze geconstateerde tekortkoming. d) Bij onjuist gebruik van het certificaat van erkenning, zoals misleidende publicaties. e) Het niet of onvolledig informeren door de exameninstelling het Hoofdbedrijfschap Ambachten en/of de toezichthouder over zaken die invloed hebben op het proces van erkenning. f) Indien de exameninstelling zich niet houdt aan de wet- en regelgeving gerelateerd aan de werkzaamheden waarop deze van toepassing zijn. g) Ingeval naar aanleiding van één of meerdere klachten over een exameninstelling het HBA onderzoek heeft gedaan naar de aard en de ernst van de klachten en hierover met de exameninstelling in gesprek in gegaan en tot de conclusie is gekomen dat de exameninstelling aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die in de BRL zijn gesteld, en de exameninstelling niet in staat is/bereid is corrigerende maatregelen tot verbetering te nemen. BRL Schoonheid november

15 4 Afspraken over de uitvoering van het erkenningsonderzoek Algemeen In dit hoofdstuk zijn de gemaakte afspraken over de uitvoering van het erkenningsonderzoek door de toezichthouder vastgelegd. 4.1 Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Auditor: belast met het uitvoeren van het erkenningsonderzoek en de tussentijdse controles, tevens voert deze examenbijwoningen uit; Beslissers: belast met het nemen van; - beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde erkenningsonderzoeken, - voortzetting van erkenning naar aanleiding van uitgevoerde controles én - beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. - Tevens beoordeelt deze alle rapporten van auditoren. 4.2 Kwalificatie-eisen Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Auditoren: belast met het uitvoeren van de beoordelingen en belast met het periodieke toezicht op examens (schriftelijk, mondeling en/of praktijktoetsen) evenals van hercertificatie toetsen, tevens inzicht in belast met het toetsen van het tot stand komen van examens. Beslissers: belast met het nemen van - beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde erkenningsonderzoeken, - voortzetting van erkenning naar aanleiding van uitgevoerde controles en - beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. De volgende kwalificatie-eisen zijn vastgesteld: Kwalificatie eisen Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring Certificatiedeskundige (beoordelaar exameninstelling) Beslisser HBO/MBO-niveau: Auditor Inhoudelijk deskundig op het gebied van examinering. HBO: Lead-auditor Kennis van Persoonscertificatie 1 jaar ervaring als auditor Kennis van wijzen van examinering 3 jaar ervaring als lead auditor Kennis van persoonscertificatie Kennis van examinering Ervaring met uitvoeren examenbijwoningen Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. BRL Schoonheid november

16 5 Lijst van Brondocumenten Normen / normatieve documenten: BRL examinering (medisch) pedicure Aantekeningen n.a.v. overleggen tussen KIWA, ANBOS en HBA. Branche Kwalificatie Dossier (Allround) Schoonheidsspecialist, versie november 2014 'De Code van de Schoonheidsspecialist Editie 4, d.d. februari Servicedocument Exameneisen (Allround) Schoonheidsspecialist, versie 26 augustus 2014 BRL Schoonheid november

17 I Bijlage Assessorenprofiel Kerntaken van een assessor: 1. Beoordeelt competenties van de kandidaat aan de hand van de maatstaf. 2. Komt tot een goed te verantwoorden eindoordeel over hoe de competenties van de kandidaat zich verhouden tot de maatstaf. Competenties: 1. De assessor is in staat om de beheersing van competenties door de kandidaat te beoordelen door middel van een portfolio-assessment of een proeve van bekwaamheid. 2. De assessor is in staat om op adequate wijze een verantwoordingsgesprek uit te voeren 3. De assessor is in staat om met gebruikmaking van de resultaten van de verschillende beoordelingsactiviteiten te komen tot een eindbeoordeling en deze schriftelijk vast te leggen. 4. De assessor is in staat om op adequate en integere wijze te communiceren met de kandidaat en verschillende gesprekstechnieken toe te passen. 5. De assessor is in staat om op adequate wijze samen te werken en te overleggen met zijn medeassessor. 6. De assessor is in staat om vakkennis toe te passen, houdt zijn/haar vakkennis up-to-date en blijft zijn beroepscompetenties ontwikkelen. 7. De assessor is in staat om op adequate en integere wijze de vastgelegde procedures te volgen. Competentiematrix: In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen. Competenties 1 De assessor is in staat om de beheersing van competenties door kandidaat te beoordelen door middel van een portfolio-assessment of een proeve van bekwaamheid. 2 De assessor is in staat om op adequate wijze een verantwoordingsgesprek uit te voeren. 3 De assessor is in staat om met gebruikmaking van de resultaten van de verschillende beoordelingsactiviteiten te komen tot een eindbeoordeling en deze schriftelijk vast te leggen. 4 De assessor is in staat om op adequate en integere wijze te communiceren met de kandidaat en verschillende gesprekstechnieken Kerntaak 1 2 toe te passen. 5 De assessor is in staat om op adequate wijze samen te werken en te overleggen met zijn medeassessor. X X 6 De assessor is in staat om vakkennis toe te passen, houdt zijn/ haar vakkennis up-to-date en blijft zijn beroepscompetenties ontwikkelen. X X 7 De assessor is in staat om op adequate en integere wijze de vastgelegde procedures te volgen. X X Verdere uitwerking van het profiel in de Branche Kwalificatie Dossiers. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de assessoren dienen te zijn vastgelegd en in hun personeelsdossier te worden beheerd. Assessoren dienen te zijn geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. Alle praktijkexamens dienen door gekwalificeerde assessoren uitgevoerd te worden. De assessoren mogen geen directe betrokkenheid bezitten ten aanzien van de te beoordelen kandidaten noch mogen zij direct betrokken zijn geweest bij de opleiding van deze kandidaten. X X X X X BRL Schoonheid november

18 II Bijlage Examenreglement Afname examens Inhoud proces verbaal/examenverslag Vastgelegd: regels over aanmelding van de kandidaat examenkosten voor de kandidaat regels over herkansingen samenstelling en werkwijze van de examencommissie samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep aanwijzingen voor de inrichting en beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid en Interview aanwijzingen voor de inrichting en beoordeling van het Portfolio Ondernemerstaken uitvoeren tekst diploma conform het door de brancheorganisatie Platform branchediploma voetverzorging van het HBA vastgestelde format Procedure Hoe om te gaan met fraude Procedure Klachten Bijlage: binnenkomst kandidaten: Controleren Kandidaten a.d.h.v. studentenpas/id Presentielijst Controleren op volledigheid gegevens als naam, geboortedatum, geboorteplaats Examenreglement aanwezig Check eisen examenlocatie Bijlage: uitleg door examenvoorzitter : Uitleg over duur van examen Uitleg over manier waarop goede antwoord aangegeven moet worden en hoe de kandidaten verbeteringen moeten aanbrengen; bijv. vraag niet beantwoord wordt fout gerekend, twee antwoorden op een vraag wordt fout gerekend Uitleg over manier waarop kandidaten opmerkingen, klachten en bezwaar tegen de uitslag kunnen indienen Uitleg over hoe de kandidaten de aandacht van de assessor mogen trekken (handopsteken o.i.d.) Uitleg over wat kandidaten moeten doen als ze klaar zijn (bijv. stil weggaan, werk laten liggen of inleveren, niet napraten op de gang zodat mensen die nog niet klaar zijn er geen last van hebben) Uitleg over hoe de uitslag bekend gemaakt wordt Uitleg over de regels van orde (niet praten, niet tijdelijk de zaal verlaten zonder toestemming, afkijken betekent uitsluiting e.d.) procedures en sancties bij fraude procedure voor de voor de afhandeling van klachten Bijlage: Tijdens het examen: Hoe te handelen indien kandidaten later komen Helpen bij beantwoorden van het examen tijdens examen door assessor/surveillant Wijze van goed overzicht en toezicht houden BRL Schoonheid november

19 Bijlage: Na afloop van examen: Afsluiten examenwerk Opstellen proces-verbaal c.q. examenverslag Controle examens Berichtgeving school/kandidaten Drukken en versturen diploma s en eventueel uitreiking. Publicatie op de website Controle kosten per kandidaat verrekend NAW-gegevens exameninstelling Adres, datum en tijdstip examen Naam examinatoren/ assessor(en) Aantal kandidaten aangemeld Aantal kandidaten aanwezig Inrichting zaal volgens eisen/afwijkingen locatie Lijst kandidaats: presentielijst + check aan de hand van ID Nummers. Aantal ingenomen examenantwoorden (bladen) en rapportage praktijkexamens en theorie-examens. Examenbescheiden beveiligd naar exameninstelling Bijzonderheden/incidenten Handtekening namens exameninstelling Archivering examens Klachten BRL Schoonheid november

20 III Bijlage Klachtenafhandeling 1. Klacht over een examenaangelegenheid Een klacht (van een opleider dan wel cursist) moet ingediend worden bij de exameninstelling. Indien het een klacht van een cursist betreft, wordt de klacht via de opleider bij de exameninstelling ingediend. De exameninstelling volgt haar eigen klachtenprocedure zoals vermeld staat in het examenreglement. Bij afwijzing an de klacht dient de exameninstelling een goede inhoudelijke beargumentatie te geven waarom de klacht is afgewezen. De exameninstelling meldt bij het HBA de zaken die in behandeling zijn genomen. Mocht men het niet eens zijn met de afwijzing van de klacht dan kan via de burgerlijke rechter in beroep worden gegaan. 2. Klacht vanuit het veld over exameninstellingen Klachten betreffende vermeende misstanden bij een exameninstelling kunnen bij het HBA worden gemeld. Het HBA is bevoegd om deze klachten te onderzoeken en gepaste maatregelen te treffen. 3. Klachten betrekking hebbend op besluiten van het HBA inzake erkenningsaangelegenheden Het HBA neemt op grond van onafhankelijk advies van de toezichthouder een besluit. De aanvragende exameninstelling heeft het advies van de toezichthouder gehad voordat het HBA een besluit neemt. Zij is dus in de gelegenheid geweest hierop te reageren en het HBA heeft deze reactie meegenomen in haar besluitvorming. Mocht een exameninstelling het niet eens zijn met deze besluitvorming dan is de aangewezen weg de burgerlijke rechter te adiëren. BRL Schoonheid november

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit

CONTOUREN voor COMPLIANCE. Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit CONTOUREN voor COMPLIANCE Handreiking bij het Raamwerk Privacy Audit Samengesteld en gepubliceerd door: College bescherming persoonsgegevens in samenwerking met: Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Postinitiële masteropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere cursist een goede studietijd toe

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie