Beoordelingsrichtlijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordelingsrichtlijn"

Transcriptie

1 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. HBA Ierlandlaan HG Zoetermeer Tel

2 Voorwoord Deze richtlijn is door het Hoofdbedrijfschap Ambachten vastgesteld. De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit te borgen omtrent de examinering van Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist. Het HBA heeft er voor gekozen dat het uiteindelijke diploma afgegeven wordt door een door het HBA erkende exameninstelling. Specifieke afspraken tussen het HBA en de exameninstelling zijn verwoord in een getekende overeenkomst tussen het HBA en de exameninstelling. Deze richtlijn wordt gehanteerd in combinatie met het van toepassing zijnde Branche Kwalificatie Dossier (BKD). Deze richtlijn vervangt de versie van 1 februari BRL Schoonheid november

3 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Toepassingsgebied Certificaat van Erkenning Begrippenlijst 4 2 Criteria Eisen exameninstelling Informatievoorziening Deskundigheid Onafhankelijkheid Kwaliteitsborging Formele Eisen Examenreglement Examencommissie en Dagcommissie Commissie van Beroep Examens Servicedocument Criteria voor de exameninstelling Examen Theorietoetsing Proeve van Bekwaamheid Registratie examendata/diploma s 11 3 Samenvatting onderzoek en controle Toetsing Erkenning Audittraject Proces van aanvraag tot erkenning exameninstelling Procedure bij niet voldoen aan erkenningscriteria 13 4 Afspraken over de uitvoering van het erkenningsonderzoek Certificatiepersoneel Kwalificatie eisen 15 5 Lijst van Brondocumenten 16 I Bijlage Assessorenprofiel 17 II Bijlage Examenreglement 18 II Bijlage Klachtenafhandeling 20 BRL Schoonheid november

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is van toepassing op de organisatie en inrichting van de uitvoering van examinering door exameninstellingen voor het branchediploma schoonheidsspecialist en allround schoonheidsspecialist. Het HBA heeft er voor gekozen om opleiden en examineren/diplomeren te scheiden en deze activiteiten te verbinden aan op zichzelf staande organisaties. Exameninstellingen zijn verantwoordelijk voor de afname van de examens en zijn bij positief resultaat verantwoordelijk voor de afgifte van het branchediploma. Het toezicht wordt uitgevoerd via een door het HBA gecontracteerde toezichthouder. De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een erkenning voor exameninstellingen die de examinering uitvoeren voor het branchediploma Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist. De rechten en plichten van de exameninstelling worden middels een door beide partijen ondertekende overeenkomst vastgelegd. 1.2 Toepassingsgebied Beoordeling van bestaande dan wel nieuwe exameninstellingen die examens uitvoeren voor branchediploma Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidssspecialist. 1.3 Certificaat van Erkenning Zodra een exameninstelling voldoet aan alle eisen die vermeld staan in deze richtlijn, ontvangt de exameninstelling van HBA een certificaat van erkenning. Deze heeft een geldigheidsduur van drie jaar. 1.4 Begrippenlijst Dagcommissie: de commissie die de leiding tijdens de examenprocedure heeft. Staat onder leiding van de dagvoorzitter. Zie voor eisen aan samenstelling. Examencommissie: de commissie die onder verantwoordelijkheid van de directie van de exameninstelling de processen, normering en waardering van de praktijkexamens beoordeelt, en theorie-examens vaststelt door middel van de beoordelingsnormen van de theorie-examens. Zie voor eisen aan samenstelling. Commissie van Beroep Examens: de commissie die kan oordelen over de beslissing van de examencommissie. Zie voor eisen aan samenstelling. Assessor: brancheassessor welke is geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging en heeft een licentie aldaar. Deelnemer: exameninstelling die voldoet aan de beoordelingsrichtlijn. Kandidaat: de persoon die examen doet Toezichthouder: een onafhankelijke en deskundige organisatie die in opdracht van het HBA toeziet op het voldoen aan de eisen die in de BRL aan de te erkennen dan wel reeds erkende exameninstellingen zijn gesteld. BRL Schoonheid november

5 2 Criteria inclusief interpretatie en beoordelingsmethoden Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen, evenals de interpretatie en beoordelingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan. 2.1 Eisen aan exameninstelling Informatievoorziening Criteria Een exameninstelling beschikt over: informatie waarin de aanmelding van de kandidaat bij de exameninstelling beschreven staat een geautomatiseerd systeem van aanmelding en registratie van de kandidaat een geautomatiseerd systeem waarin de resultaten van de examens vastgelegd zijn en het eindresultaat in combinatie met het diploma uitgedraaid kan worden een Itembank met vragen en/of opdrachten die aansluiten bij de eisen die worden gesteld in het BKD een handboek examinering waarin de volgende zaken beschreven staan: o procedures ter ontwikkeling, vaststelling en evaluatie van examens (volgens het kwaliteitssysteem plan-do-check-act ) en de wijze waarop geëvalueerd wordt. o overzicht van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen bij examinering (de dagcommissie, de commissie van beroep, de assessoren en het bevoegd gezag) o controle op de itembank o procedure voor aanmelding van examens o procedure uitvoering theorie-examen, proeve van bekwaamheid en portfoliobeoordeling o procedure voor betrouwbare verwerking en beheer van de examenresultaten o indien van toepassing Procedure EVC inclusief portfolio een examenreglement (zie 2.2.1) een servicedocument (zie 2.2.4) Interpretatie en Beoordeling De organisatie dient een systeem in stand te houden voor de beheersing van alle relevante (verplichte) documentatie en gegevens, zodat alleen de geldige uitgave wordt gebruikt. Door de BRL verplicht gestelde documenten dienen hierin opgenomen te zijn. Verouderde documenten dienen verwijderd te worden of als vervallen geïdentificeerd te worden. Vertrouwelijke informatie moet als dusdanig worden behandeld; vooral examenvragen, resultaten en persoonsgegevens. Dit aspect is tevens van toepassing op elektronische data. De organisatie dient haar primaire proces schriftelijk te hebben vastgelegd, met daarin bovengenoemde criteria beschreven. De organisatie moet onpartijdig zijn en geheimhouding waarborgen zoals bepaald in de wettelijke regelingen. BRL Schoonheid november

6 2.1.2 Deskundigheid Criteria Een exameninstelling heeft criteria vastgesteld voor: Constructeurs van examens (opstellen examenvragen) Vaststellers van examens (vullen itembank en stellen examen samen) Assessoren (nemen examens af) (zie ook uitgebreide beschrijving profiel Assessor in bijlage 1) Interpretatie en Beoordeling Namen, opleiding, ervaring en kwalificaties dienen per medewerker (betrokken in het proces van examineren, waaronder assessoren en leden van de examencommissie) en per deskundigheid (zie bijlage I) te worden vastgelegd. Deze registraties moeten op peil gehouden worden. Uit dit dossier moet tevens blijken voor welke deskundigheid de medewerker is gekwalificeerd. De instelling dient onpartijdig te zijn. Daarnaast mogen de bij het examen (incl. voorbereiding en nakijken) betrokken assessoren niet betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding van de te diplomeren kandidaten. Dit moet in de examendossiers inzichtelijk zijn. Assessoren dienen te zijn geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging en hebben een licentie aldaar. De deskundigheidsbevordering van medewerkers moet worden geborgd door bijvoorbeeld opleiding, intervisie, deelname aan beurzen, functionerings-, beoordelings- en/of POP gesprekken Onafhankelijkheid Criteria De exameninstelling dient onpartijdig te zijn. Daarnaast mogen de bij het examen (incl. voorbereiding en nakijken) betrokken medewerkers niet betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding van de te certificeren personen en mogen de assesoren geen examens afnemen van personen die aangemerkt worden als familie in de eerste en tweede graad. Mocht blijken dat een assessor of andere direct betrokkenen zich niet heeft of hebben gehouden aan de onafhankelijkheid dan worden de rechten van deze persoon om te examineren ingetrokken en wordt het betreffende examen of examens nietig verklaard. Interpretatie en Beoordeling Voor de onpartijdigheid van de exameninstelling, zie paragraaf Criteria onafhankelijkheid exameninstelling. De eis dat de medewerkers betrokken bij het examineren, geen betrokkenheid hebben bij de desbetreffende opleiding van de te certificeren personen, dient in de examendossiers inzichtelijk te zijn (zie ook onder interpretatie en beoordeling) Kwaliteitsborging Criteria Een exameninstelling toont aan dat de kwaliteit van de examinering onomstreden is zodanig dat de examens voldoen aan de inhoud van het van toepassing zijnde Branche Kwalificatie Dossier (Allround) Schoonheidsspecialist op basis van beheersing en bewaking van proces. Zie tevens de examens voldoen aan toetstechnische eisen validiteit en betrouwbaarheid genoemd in het van toepassing zijnde BKD de kandidaat tevreden is over de kwaliteit van de examinering verbeteracties aantoonbaar in gang zijn gezet. Interpretatie en Beoordeling Tijdens de audit worden dossiers van examens ingezien. Hierbij wordt op aanwezigheid van toetsmatrijzen gecontroleerd. BRL Schoonheid november

7 Iedere exameninstelling dient periodiek tevredenheid te meten bij kandidaten. Deze meting dient inzichtelijk te zijn en resultaten dienen aantoonbaar overlegd te worden. Iedere exameninstelling dient evaluatie uit te voeren bij opleiders. Deze evaluaties moeten inzichtelijk zijn en resultaten dienen aantoonbaar overlegd te worden. Evaluatieverslagen/examenanalyse dienen overhandigd te worden. Verbetermaatregelen dienen inzichtelijk te zijn in een jaarlijks intern auditrapport, en maatregelen dienen aantoonbaar te zijn doorgevoerd. Bij de interne audit dienen ten minste de criteria uit deze BRL getoetst te worden. 2.2 Formele Eisen Examenreglement Een examenreglement is het juridisch kader dat voor elke kandidaat de transparantie en betrouwbaarheid van het examenproces waarborgt. Het beschrijft de in acht te nemen voorschriften bij de examinering, van inschrijving tot diplomering. Criteria De exameninstelling beschikt over een examenreglement, dat voor elke kandidaat inzichtelijk moet zijn. In het examenreglement staan minimaal de volgende onderdelen beschreven: regels over aanmelding van de kandidaat actuele examenkosten voor de kandidaat samenstelling en werkwijze van de dagcommissie samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep eisen betreffende de inrichting van de examenlocatie eisen voor de inrichting en beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid en het verantwoordingsgesprek eisen voor de wijze waarop de resultaten bekend worden gemaakt en bewaartermijnen regels over herkansingen tekst diploma conform het door het HBA vastgestelde format procedures en sancties bij fraude procedure voor de afhandeling van klachten. Interpretatie en Beoordeling Elke exameninstelling dient een examenreglement te bezitten, zie ook In Bijlage II zijn mogelijke punten, inclusief de minimale eisen als hierboven genoemd, opgenomen. Een geldig examenreglement dient tijdens elk examen ter inzage te liggen voor examinatoren, assessoren, kandidaten en auditoren van de toezichthouder. Tevens dient te allen tijde een exemplaar in de organisatie aanwezig te zijn. Dit mag ook digitaal zijn Examencommissie en Dagcommissie Criteria De exameninstelling beschikt over een examencommissie. Deze commissie bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van deze commissie bestaat uit representatieve vertegenwoordigers vanuit de branche van de schoonheidsverzorging. Deze leden van deze commissie dienen aantoonbaar bij het HBA te zijn geregistreerd. De exameninstelling beschikt over een dagcommissie: Bij theorietoetsing dienen 1 examenvoorzitter en minimaal 1 surveillant aanwezig te zijn. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er meer surveillanten aanwezig. (Richtlijn is 20 à 25 kandidaten per surveillant). Bij een toetsing op locatie is er 1 surveillant aanwezig van de exameninstelling, deze draagt de verantwoording voor het proces aldaar. Bij de proeve van bekwaamheid zijn minimaal 2 assessoren aanwezig, waarvan één uit de Stichting Beheer Assessorrenpool Schoonheidsverzorging.Deze branche-assessoren worden aangevraagd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. BRL Schoonheid november

8 Interpretatie en Beoordeling De samenstelling van de examencommissie én de bevestiging van registratie bij het HBA is aantoonbaar vastgelegd en kan worden ingezien tijdens controle. Tevens zal de toezichthouder de registratie van de drie leden (functie + organisatie waar ze werkzaam voor zijn) controleren. De leden van de dagcommissie aanwezig bij het examen (incl. voorbereiding en nakijken) mogen onder geen enkele voorwaarde betrokken zijn bij de desbetreffende opleiding van de te diplomeren personen. De toezichthouder zal dit controleren bij de Stichting Brancheassessoren Schoonheidsverzorging Commissie van Beroep Examens Criteria De exameninstelling beschikt, al dan niet in samenwerking met een of meer bevoegde gezagsorganen van andere exameninstellingen, over een commissie van beroep voor de examens. De commissie van beroep bestaat uit ten minste drie leden. Minstens één van de leden beschikt over een juridische achtergrond. De leden worden door het bevoegde gezag benoemd voor ten minste 3 en ten hoogste 5 jaar. De leden maken geen deel uit van het bevoegde gezag of de examencommissie van de betreffende exameninstelling. De commissie van beroep meldt de zaken die zij in behandeling neemt bij het HBA, zodat het HBA op de hoogte is van welke problemen er naar voren komen en hoe die worden opgelost. Interpretatie en Beoordeling De samenstelling van de commissie is schriftelijk vastgelegd en kan worden in gezien tijdens de audit Servicedocument Criteria De exameninstelling beschikt, al dan niet in samenwerking met andere exameninstellingen, over een zogenaamd servicedocument. Op basis van het branchekwalificatiedossier geven de onderwijsinstellingen vorm aan de inhoud van het onderwijs en de exameninstellingen vorm aan de examinering. Een servicedocument bevordert de aansluiting van het onderwijs op examinering. Het servicedocument: - geeft extra informatie over hoe onderdelen van het branchekwalificatiedossier uitgewerkt kunnen worden in onderwijs en examinering. - beschrijft gedetailleerd welke beroepstaken in het onderwijs en in het examen naar voren moeten komen en biedt de onderwijsinstelling handvaten/handreikingen voor de ontwikkeling van het onderwijs - beschrijft de operationalisaties waarmee de competenties van de kandidaat getoetst kunnen worden. - geeft weer wat de minimale (basis)vereisten zijn en op welke manier de beroepshandeling verbreed of verdiept kan worden met specifieke kennis en/of vaardigheden. Interpretatie en Beoordeling Elke exameninstelling dient een servicedocument te bezitten, waarin de minimale eisen als hierboven genoemd, opgenomen zijn Criteria voor de exameninstelling De onafhankelijkheid van de exameninstelling wordt onder andere gewaarborgd door de volgende criteria: BRL Schoonheid november

9 De examinerende instantie is een juridisch zelfstandige entiteit. Er zijn geen derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, die deelnemen in het aandelenkapitaal, certificaten van aandelen hebben, of op overige wijze (stem)rechten kunnen uitoefenen en/of het beleid kunnen beïnvloeden. Derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, hebben geen mogelijkheid het beleid te beïnvloeden via bestuurlijke of toezichthoudende functies binnen de exameninstelling. Werknemers van de exameninstelling zijn niet ook bij derden, meer specifiek bedrijven en opleiders waar kandidaten hun opleiding hebben gevolgd, in dienst of daaraan gelieerd. De exameninstelling is onafhankelijk van derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, gefinancierd. Er zijn geen andere overeenkomsten, afspraken of feiten en omstandigheden op grond waarvan de onafhankelijkheid van de exameninstelling door derden, meer specifiek bedrijven en opleiders, kan worden beïnvloed. Interpretatie en Beoordeling Het uittreksel van de Kamer van Koophandel dient te worden overhandigd tijdens controle van de toezichthouder. Bij de eerste controle mag het document niet ouder dan 4 maanden zijn. Daarnaast stelt de auditor vragen over bovenstaande eisen en dienen de antwoorden, waar mogelijk, aangetoond worden door documentatie. Als documentatie ontbreekt, zal de exameninstelling dit schriftelijk moeten verklaren. BRL Schoonheid november

10 2.3 Examen Algemeen De onderdelen voor het branchediploma Schoonheidsspecialist en Allround Schoonheidsspecialist worden geëxamineerd met behulp van theorietoetsen en meerdere proeven van bekwaamheid met een verantwoordingsgesprek. Voor afgifte van een diploma dient zowel de theorietoetsing als de praktijktoetsing door de betreffende kandidaat met een voldoende te zijn afgerond Theorietoetsing Criteria Voor de volledige inhoud van de theoretische kennis wordt verwezen naar het actuele Servicedocument dat te vinden is op De theorie wordt geëxamineerd via aparte examens. De exameninstelling registreert de resultaten per kandidaat per examen. Voor de theorieexamens worden geen deelcertificaten uitgereikt. De theorietoetsing vindt bij voorkeur plaats vóór de praktijktoetsing. Dit om risico s in de uitvoering te vermijden. Interpretatie en Beoordeling De wijze van opstellen examen moet inzichtelijk zijn. Tijdens de audit zal de geautomatiseerde itembank voor theorie-examens worden ingezien. De daarbij behorende flowchart van het tot stand komen van de examens dient te worden overlegd. Beschikbaarheid van toetsmatrijzen wordt getoetst en of examens volgens deze matrijzen worden samengesteld. De theorie onderwerpen genoemd in het Servicedocument dienen getoetst te worden. Beoordeling eisen locatie: door middel van een examenbijwoning. Zie tevens 3.2. Het HBA of een toezichthouder in opdracht van het HBA heeft altijd het recht een theorie-examen onaangekondigd bij te wonen. Eisen aan de theorie-examenlocatie zijn beschreven in het examenreglement en zijn tevens in een examenprotocol vastgelegd (zie bijlage II) Proeve van bekwaamheid (praktijktoetsing) Criteria De (Allround) Schoonheidsspecialist moet verschillende proeven afleggen. In een proeve worden kennis en vaardigheden samen beoordeeld: kan de kandidaat een en ander geïntegreerd toepassen? Ook wordt nagegaan om de kandidaat een bewust beroepsbeoefenaar is. De kandidaat legt één of meer proeven van bekwaamheid af, waarin (apart of in combinatie) de volgende onderdelen worden geëxamineerd: - Niveau 3 Schoonheidsspecialist: 1. Gezichtsbehandeling; 2. Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging; 3. Lichaamsbehandeling - Niveau 4 Allround Schoonheidsspecialist: 1. Gezichtsbehandeling 2. Cosmetische hand-, nagel- en voetverzorging; 3. Lichaamsbehandeling 4. Additionele behandeling 5. Acnebehandeling 6. Huidverbeterende massage (bindweefsel/pincements) 7. Cosmetische massage volgens de Shiatsu methode. Voorbereiding van de behandeling en afrondende activiteiten maken deel uit van de proeve. BRL Schoonheid november

11 In de eindbeoordeling voor de praktijkexaminering kan niet gecompenseerd worden: alle onderdelen moeten voldoende zijn afgesloten. Bij een beoordeling onvoldoende voor de proeve dient de gehele proeve overgedaan te worden (geen onderdeel ervan). Eisen aan het model Het model dient over de fysieke en psychische mogelijkheden te beschikken voor de af te leggen proeve van bekwaamheid en de daaraan gerelateerde eisen. De exameninstelling heeft een procedure vastgesteld, waarin gewaarborgd is dat het werven en beoordelen van modellen geschiedt volgens de aan de proeven van bekwaamheid gerelateerde eisen. Eisen Locatie/ruimte Volgens de Code van de Schoonheidsspecialist Editie 4. d.d. februari 2009, hoofdstuk 4, inrichting behandelruimte. Interpretatie en Beoordeling Door middel van een examenbijwoning wordt gecontroleerd of aan bovenstaande eisen wordt voldaan. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten of een toezichthouder in opdracht van het HBA heeft altijd het recht een examen onaangekondigd bij te wonen Registratie examendata en behaalde examens/diploma s bij het HBA Registratie examens De exameninstelling meldt alle ingeplande examens/diploma s van te voren aan bij het HBA middels een registratieformulier (dit in verband met de mogelijkheid om onaangekondigde examenbijwoningen uit te voeren, zie het audittraject 3.2.). De exameninstelling dient alle examens (zowel theorie als praktijk) aan te melden bij het HBA. Uiterlijk 3 weken voordat het examen plaatsvindt geeft de exameninstelling bij het HBA door: - Welk examen er wordt afgenomen van welke opleiding (pedicure of medisch pedicure) - Data, tijd en locatie van het examen. - Een overzichtslijst van kandidaten. Na dit examen levert de exameninstelling tot uiterlijk 4 weken na het examen een overzicht aan van de geëxamineerde kandidaten en de behaalde resultaten. Het HBA is bevoegd om bij signalering van afwijkingen gepaste maatregelen te nemen. Registatie van uitgegeven diploma s De exameninstelling levert elk kwartaal een overzicht aan van de gediplomeerden (naam, geboortedatum en datum uitgifte branchediploma (pedicure of medisch pedicure) plus kopie van de uitgegeven diploma s. BRL Schoonheid november

12 3 Samenvatting onderzoek en controle 3.1 Toetsing erkenning In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren: Erkenningsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan, Hercertificatie: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan en de erkenning voor de volgende 3 jaar wordt voortgezet. Examen bijwoningen: de controle van de daadwerkelijke afname van examens. 3.2 Audittraject Het erkenningsonderzoek bestaat uit 2 auditdagen waarvan 1 dag wordt besteed aan het kantooronderzoek plus een halve dag aan het bijwonen van een proeve van bekwaamheid en een halve dag aan het bijwonen van een theorie-examen. In jaar 2 vindt controle plaats, deze bestaat uit een hele auditdag. Er vindt een beoordeling van de interne audit plaats (zie 2.1.4). Er vindt een bijwoning van een theorie-examen en Proeve van Bekwaamheid plaats. In jaar drie 3 vindt een examencontrole plaats, deze bestaat uit een halve auditdag. Er kan een bijwoning bij een theorie-examen of Proeve van Bekwaamheid plaatsvinden. De hercertificatie vindt drie jaar na erkenning of hercertificatie plaats en bestaat uit een halve auditdag kantooronderzoek en een halve dag bijwoning van een proeve van bekwaamheid. Het audittraject is inclusief rapportages. In een schema: 1 e jaar Erkenningsonderzoek 2 auditdagen: 1 dag kantooronderzoek en 0,5 dag bijwoning proeve van bekwaamheid en 0,5 dag bijwoning theorie-examen 2 e jaar Opvolgingsaudit 1 auditdag: beoordeling interne audit en bijwoning theorie-examen en proeve van bekwaamheid* 3 e jaar Opvolgingsaudit 0,5 auditdag: bijwoning theorie-examen of proeve van bekwaamheid* 3 jaar na erkenning of hercertificatie Hercertificatie-onderzoek 1 dag: 0,5 auditdag kantooronderzoek en 0,5 dag bijwoning proeve van bekwaamheid* Verder schema vanaf 2 e jaar, etc. * Opmerking: bijwoning theorie en proeve van bekwaamheid kan zowel bij een examen schoonheidsspecialist of allround schoonheidsspecialist plaatsvinden. Examenbijwoningen zullen onaangekondigd plaatsvinden. BRL Schoonheid november

13 3.3 Proces van aanvraag tot erkenning exameninstelling 1 Exameninstelling meldt zich aan bij HBA, en levert stukken aan (o.a. Inschrijving Kamer van Koophandel, handboek examinering, examenreglement). 2 HBA beoordeelt of de aanvraag akkoord is. Indien akkoord dan krijgt de exameninstelling een voorlopige erkenning en zal het toelatingsonderzoek zo snel mogelijk plaats moeten vinden (waarbij eerst de organisatieaudti plaatsvindt en daarna de bijwoning van een theorie- en praktijkexamen). 3 Overeenkomst wordt opgesteld door HBA met de exameninstelling 4 Goedkeuring van aanmelding HBA en akkoord HBA gaan richting de toezichthouder met vaste gegevens, zodat de toezichthouder een offerte kan opstellen. Offerte van de toezichthouder gaat rechtstreeks naar exameninstelling. 5 Na ontvangst getekende overeenkomst bij de toezichthouder, worden de audit en examenbijwoningen gepland. Kopie van de getekende overeenkomst wordt door de toezichthouder aan het HBA verzonden. 6 Bevestiging van afspraak gaat naar exameninstelling en naar HBA. 7 De toezichthouder voert audit en bijwoningen uit. 8 De toezichthouder stelt rapportage op. 9 Rapportage ter inzage en commentaar naar examenstelling (mail). 10 Rapportage ter goedkeuring naar HBA (mail). 11 Akkoord van HBA naar de toezichthouder met officiële ingangsdatum. 12 De toezichthouder maakt Rapport en Certificaat (met datum erkenning door platform) en verstuurt beide naar de exameninstelling. 13 Kopie certificaat wordt aan HBA gestuurd. 3.4 Procedure bij niet voldoen aan de erkenningscriteria Indien een exameninstelling niet voldoet aan de eisen die in de BRL aan de exameninstelling zijn gesteld, heeft dit consequenties voor de erkenning. Indien de exameninstelling niet voldoet aan één of meerdere eisen, dient men binnen een bepaalde termijn de tekortkoming(en) op te lossen. Omdat de ene eis zwaarder kan wegen dan de andere, wordt in dit hoofdstuk per artikel de zwaarte aangegeven. Om het verschil te benoemen, is per artikel aangegeven wat de zwaarte van de tekortkoming is, als men niet aan de eis voldoet. Kritische Tekortkoming (KTK) In deze categorie is sprake van een zware tekortkoming. Indien er sprake is van een kritische tekortkoming, moet de exameninstelling dit binnen vier weken met een concrete verbeteractie oplossen. Indien het resultaat van de verbeteractie door de certificerende instelling op locatie moet worden geverifieerd, zijn de kosten hiervoor voor de exameninstelling. Een kritische tekortkoming die is vastgesteld tijdens de audit om erkend te worden, houdt erkenning tegen. Een kritische tekortkoming die is vastgesteld tijdens een opvolgingsaudit, geeft het Platform Branchediploma voetverzorging het recht de betreffende erkenning in te trekken. Intrekking van de erkenning houdt in dat de exameninstelling tenminste twaalf maanden moet wachten om een nieuwe aanvraag tot erkenning in te dienen. Tekortkoming (TK) In deze categorie is sprake van een lichte tekortkoming. In overleg met de toezichthouderhouder wordt een termijn afgesproken waarbinnen de exameninstelling aantoonbaar een concrete verbeteractie en/of oplossing biedt. Voldoet de exameninstelling binnen deze afgesproken termijn niet aan de eis, dan wordt de tekortkoming omgezet in een kritische tekortkoming en gelden de regels zoals in bovenstaand artikel zijn beschreven. Overzicht In onderstaand overzicht wordt per artikel het type tekortkoming aangegeven. Indien de exameninstelling niet voldoet aan de eisen gesteld in het betreffende artikel, dan leidt het tot de BRL Schoonheid november

14 tekortkoming zoals hierboven zijn beschreven. KTK staat voor Kritische Tekortkoming en TK staat voor Tekortkoming Informatievoorziening KTK Deskundigheid KTK Onafhankelijkheid KTK Kwaliteitsborging KTK Examenreglement KTK Examencommissie en Dagcommissie KTK Commissie van Beroep Examens TK Servicedocument KTK Inschrijving Kamer van Koophandel KTK Theorietoetsing KTK Proeve van Bekwaamheid KTK Het HBA neemt op grond van een onafhankelijk advies van de toezichthouder een besluit. De examenorganisatie heeft aanwijzingen gehad van de toezichthouder betreffende een tekortkoming en een termijn is gedefinieerd waarbinnen deze tekortkoming dient te zijn opgelost. De reactie van de exameninstelling is bij het besluit meegenomen. Mocht een exameninstelling het niet eens zijn met het besluit van het HBA dan kan men via de burgerlijke rechter in beroep gaan. Wanneer het Hoofdbedrijfschap Ambachten besluit tot het intrekken van de erkenning zal zij dit schriftelijk mededelen aan de exameninstelling, onder vermelding van de maatregelen die moeten worden genomen tot opheffing van het intrekken van de erkenning. Samenvattend: een verstrekt certificaat van erkenning kan onder meer worden opgeschort om de volgende redenen. a) Ingeval wordt geconstateerd door het Hoofdbedrijfschap Ambachten dat de geldigheidscondities niet, dan wel niet volledig, worden nageleefd. b) Bij kritische tekortkomingen die als zodanig door de toezichthouder worden benoemd en die door de certificaathouder niet binnen de door de toezichthouder gestelde termijn kunnen worden gecorrigeerd. c) Het niet of onvolledig opvolgen van een maatregel ter verbetering naar aanleiding van een door deze geconstateerde tekortkoming. d) Bij onjuist gebruik van het certificaat van erkenning, zoals misleidende publicaties. e) Het niet of onvolledig informeren door de exameninstelling het Hoofdbedrijfschap Ambachten en/of de toezichthouder over zaken die invloed hebben op het proces van erkenning. f) Indien de exameninstelling zich niet houdt aan de wet- en regelgeving gerelateerd aan de werkzaamheden waarop deze van toepassing zijn. g) Ingeval naar aanleiding van één of meerdere klachten over een exameninstelling het HBA onderzoek heeft gedaan naar de aard en de ernst van de klachten en hierover met de exameninstelling in gesprek in gegaan en tot de conclusie is gekomen dat de exameninstelling aantoonbaar niet voldoet aan de eisen die in de BRL zijn gesteld, en de exameninstelling niet in staat is/bereid is corrigerende maatregelen tot verbetering te nemen. BRL Schoonheid november

15 4 Afspraken over de uitvoering van het erkenningsonderzoek Algemeen In dit hoofdstuk zijn de gemaakte afspraken over de uitvoering van het erkenningsonderzoek door de toezichthouder vastgelegd. 4.1 Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Auditor: belast met het uitvoeren van het erkenningsonderzoek en de tussentijdse controles, tevens voert deze examenbijwoningen uit; Beslissers: belast met het nemen van; - beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde erkenningsonderzoeken, - voortzetting van erkenning naar aanleiding van uitgevoerde controles én - beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. - Tevens beoordeelt deze alle rapporten van auditoren. 4.2 Kwalificatie-eisen Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Auditoren: belast met het uitvoeren van de beoordelingen en belast met het periodieke toezicht op examens (schriftelijk, mondeling en/of praktijktoetsen) evenals van hercertificatie toetsen, tevens inzicht in belast met het toetsen van het tot stand komen van examens. Beslissers: belast met het nemen van - beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde erkenningsonderzoeken, - voortzetting van erkenning naar aanleiding van uitgevoerde controles en - beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen. De volgende kwalificatie-eisen zijn vastgesteld: Kwalificatie eisen Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring Certificatiedeskundige (beoordelaar exameninstelling) Beslisser HBO/MBO-niveau: Auditor Inhoudelijk deskundig op het gebied van examinering. HBO: Lead-auditor Kennis van Persoonscertificatie 1 jaar ervaring als auditor Kennis van wijzen van examinering 3 jaar ervaring als lead auditor Kennis van persoonscertificatie Kennis van examinering Ervaring met uitvoeren examenbijwoningen Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd. BRL Schoonheid november

16 5 Lijst van Brondocumenten Normen / normatieve documenten: BRL examinering (medisch) pedicure Aantekeningen n.a.v. overleggen tussen KIWA, ANBOS en HBA. Branche Kwalificatie Dossier (Allround) Schoonheidsspecialist, versie november 2014 'De Code van de Schoonheidsspecialist Editie 4, d.d. februari Servicedocument Exameneisen (Allround) Schoonheidsspecialist, versie 26 augustus 2014 BRL Schoonheid november

17 I Bijlage Assessorenprofiel Kerntaken van een assessor: 1. Beoordeelt competenties van de kandidaat aan de hand van de maatstaf. 2. Komt tot een goed te verantwoorden eindoordeel over hoe de competenties van de kandidaat zich verhouden tot de maatstaf. Competenties: 1. De assessor is in staat om de beheersing van competenties door de kandidaat te beoordelen door middel van een portfolio-assessment of een proeve van bekwaamheid. 2. De assessor is in staat om op adequate wijze een verantwoordingsgesprek uit te voeren 3. De assessor is in staat om met gebruikmaking van de resultaten van de verschillende beoordelingsactiviteiten te komen tot een eindbeoordeling en deze schriftelijk vast te leggen. 4. De assessor is in staat om op adequate en integere wijze te communiceren met de kandidaat en verschillende gesprekstechnieken toe te passen. 5. De assessor is in staat om op adequate wijze samen te werken en te overleggen met zijn medeassessor. 6. De assessor is in staat om vakkennis toe te passen, houdt zijn/haar vakkennis up-to-date en blijft zijn beroepscompetenties ontwikkelen. 7. De assessor is in staat om op adequate en integere wijze de vastgelegde procedures te volgen. Competentiematrix: In de competentiematrix zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid de competenties opgenomen. Competenties 1 De assessor is in staat om de beheersing van competenties door kandidaat te beoordelen door middel van een portfolio-assessment of een proeve van bekwaamheid. 2 De assessor is in staat om op adequate wijze een verantwoordingsgesprek uit te voeren. 3 De assessor is in staat om met gebruikmaking van de resultaten van de verschillende beoordelingsactiviteiten te komen tot een eindbeoordeling en deze schriftelijk vast te leggen. 4 De assessor is in staat om op adequate en integere wijze te communiceren met de kandidaat en verschillende gesprekstechnieken Kerntaak 1 2 toe te passen. 5 De assessor is in staat om op adequate wijze samen te werken en te overleggen met zijn medeassessor. X X 6 De assessor is in staat om vakkennis toe te passen, houdt zijn/ haar vakkennis up-to-date en blijft zijn beroepscompetenties ontwikkelen. X X 7 De assessor is in staat om op adequate en integere wijze de vastgelegde procedures te volgen. X X Verdere uitwerking van het profiel in de Branche Kwalificatie Dossiers. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de assessoren dienen te zijn vastgelegd en in hun personeelsdossier te worden beheerd. Assessoren dienen te zijn geregistreerd bij de Stichting Beheer Assessorenpool Schoonheidsverzorging. Alle praktijkexamens dienen door gekwalificeerde assessoren uitgevoerd te worden. De assessoren mogen geen directe betrokkenheid bezitten ten aanzien van de te beoordelen kandidaten noch mogen zij direct betrokken zijn geweest bij de opleiding van deze kandidaten. X X X X X BRL Schoonheid november

18 II Bijlage Examenreglement Afname examens Inhoud proces verbaal/examenverslag Vastgelegd: regels over aanmelding van de kandidaat examenkosten voor de kandidaat regels over herkansingen samenstelling en werkwijze van de examencommissie samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep aanwijzingen voor de inrichting en beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid en Interview aanwijzingen voor de inrichting en beoordeling van het Portfolio Ondernemerstaken uitvoeren tekst diploma conform het door de brancheorganisatie Platform branchediploma voetverzorging van het HBA vastgestelde format Procedure Hoe om te gaan met fraude Procedure Klachten Bijlage: binnenkomst kandidaten: Controleren Kandidaten a.d.h.v. studentenpas/id Presentielijst Controleren op volledigheid gegevens als naam, geboortedatum, geboorteplaats Examenreglement aanwezig Check eisen examenlocatie Bijlage: uitleg door examenvoorzitter : Uitleg over duur van examen Uitleg over manier waarop goede antwoord aangegeven moet worden en hoe de kandidaten verbeteringen moeten aanbrengen; bijv. vraag niet beantwoord wordt fout gerekend, twee antwoorden op een vraag wordt fout gerekend Uitleg over manier waarop kandidaten opmerkingen, klachten en bezwaar tegen de uitslag kunnen indienen Uitleg over hoe de kandidaten de aandacht van de assessor mogen trekken (handopsteken o.i.d.) Uitleg over wat kandidaten moeten doen als ze klaar zijn (bijv. stil weggaan, werk laten liggen of inleveren, niet napraten op de gang zodat mensen die nog niet klaar zijn er geen last van hebben) Uitleg over hoe de uitslag bekend gemaakt wordt Uitleg over de regels van orde (niet praten, niet tijdelijk de zaal verlaten zonder toestemming, afkijken betekent uitsluiting e.d.) procedures en sancties bij fraude procedure voor de voor de afhandeling van klachten Bijlage: Tijdens het examen: Hoe te handelen indien kandidaten later komen Helpen bij beantwoorden van het examen tijdens examen door assessor/surveillant Wijze van goed overzicht en toezicht houden BRL Schoonheid november

19 Bijlage: Na afloop van examen: Afsluiten examenwerk Opstellen proces-verbaal c.q. examenverslag Controle examens Berichtgeving school/kandidaten Drukken en versturen diploma s en eventueel uitreiking. Publicatie op de website Controle kosten per kandidaat verrekend NAW-gegevens exameninstelling Adres, datum en tijdstip examen Naam examinatoren/ assessor(en) Aantal kandidaten aangemeld Aantal kandidaten aanwezig Inrichting zaal volgens eisen/afwijkingen locatie Lijst kandidaats: presentielijst + check aan de hand van ID Nummers. Aantal ingenomen examenantwoorden (bladen) en rapportage praktijkexamens en theorie-examens. Examenbescheiden beveiligd naar exameninstelling Bijzonderheden/incidenten Handtekening namens exameninstelling Archivering examens Klachten BRL Schoonheid november

20 III Bijlage Klachtenafhandeling 1. Klacht over een examenaangelegenheid Een klacht (van een opleider dan wel cursist) moet ingediend worden bij de exameninstelling. Indien het een klacht van een cursist betreft, wordt de klacht via de opleider bij de exameninstelling ingediend. De exameninstelling volgt haar eigen klachtenprocedure zoals vermeld staat in het examenreglement. Bij afwijzing an de klacht dient de exameninstelling een goede inhoudelijke beargumentatie te geven waarom de klacht is afgewezen. De exameninstelling meldt bij het HBA de zaken die in behandeling zijn genomen. Mocht men het niet eens zijn met de afwijzing van de klacht dan kan via de burgerlijke rechter in beroep worden gegaan. 2. Klacht vanuit het veld over exameninstellingen Klachten betreffende vermeende misstanden bij een exameninstelling kunnen bij het HBA worden gemeld. Het HBA is bevoegd om deze klachten te onderzoeken en gepaste maatregelen te treffen. 3. Klachten betrekking hebbend op besluiten van het HBA inzake erkenningsaangelegenheden Het HBA neemt op grond van onafhankelijk advies van de toezichthouder een besluit. De aanvragende exameninstelling heeft het advies van de toezichthouder gehad voordat het HBA een besluit neemt. Zij is dus in de gelegenheid geweest hierop te reageren en het HBA heeft deze reactie meegenomen in haar besluitvorming. Mocht een exameninstelling het niet eens zijn met deze besluitvorming dan is de aangewezen weg de burgerlijke rechter te adiëren. BRL Schoonheid november

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn - 1 -- 1-01-02-2012 Beoordelingsrichtlijn voor erkenning examenorganisaties Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist Opgesteld door Kiwa, in opdracht van het Platform Branchediploma Schoonheidsverzorging.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 3 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering Pedicure en Medisch Pedicure 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn April 2016 Versie 3 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2016 CvAE Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn April 2016 Versie 4 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering Pedicure en Medisch Pedicure 2016 CvAE Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5)

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Opgesteld door : Cie 9101 d.d. 8 september 2017 Cie 9142 d.d.

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Examenreglement SW-013(4)

Examenreglement SW-013(4) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenreglement SW-013(4) Het onderhavige examenreglement is vastgesteld door de Stichting Infra Kwaliteit,

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Leider Sportieve Recreatie niveau 1 Algemene informatie voor de sportbond Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 1 te kunnen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement Capabel Examens

Examenreglement Capabel Examens Examenreglement Capabel Examens (Allround) Schoonheidsspecialist Eindtermgerichte Kwalificatie Schoonheidsspecialist Crebonr. 10506 Competentiegerichte Kwalificaties Schoonheidsspecialist Crebonr. 91190

Nadere informatie

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs Intentieverklaring Kwaliteitsborging brancheonderwijs Partijen ProVoet, vertegenwoordigd door dhr. C. van de Groes, directeur, verder te noemen ProVoet en.. (naam opleider), vertegenwoordigd door. (naam

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid

Reglement voor de beoordeling van de vakbekwaamheid Reglement voor de beoordeling van de 1/15 Inhoud Versiebeheer 3 1 Inleiding 4 2 Definities van gebruikte begrippen 5 3 Kennisneming en hantering van dit reglement 7 4 Beoordeling 8 4.1 Wijze waarop een

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Allround Nagelstylist. Examenreglement 2013 2014

Allround Nagelstylist. Examenreglement 2013 2014 Allround Nagelstylist Examenreglement 2013 2014 Geldig vanaf 1 september 2013 1 EXAMENREGLEMENT KWALIFICATIE ALLROUND NAGELSTYLIST Reglement voor het afnemen van examens ter verkrijging van de kwalificatie

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING KNPV Examenreglement Keurmeester PH1, PH2 en Objectbewakingshond REGLEMENT VOOR HET EXAMEN KEURMEESTER KNPV POLITIEHOND 1 en 2 en OBJECTBEWAKING Als lid van de KNPV heeft men de mogelijkheid om keurmeester

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT

EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT 2016-2017 Versie 1.1 Datum: 28 juli 2016 Capabel Examens Postbus 24066 3502 MB UTRECHT www.capabel.examens.nl Inleiding Dit examenreglement is gesteld volgens de eisen zoals vermeldt in

Nadere informatie

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids)

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) T.b.v. het SRTV stelsel (Specifieke Risicovolle Taken VCA beschreven in de SSVV Opleidingengids) SSVV vastgesteld in het

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Examenreglement Capabel Examens

Examenreglement Capabel Examens Examenreglement Capabel Examens (Medisch) Pedicure Eindtermgerichte Kwalificatie Voetverzorger/Pedicure Crebonr. 10505 Competentiegerichte Kwalificaties Pedicure Crebonr. 94430 / 95744 Medisch Pedicure

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie