Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC),

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992"

Transcriptie

1 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), Archiefburo Voorzee Juni, 2008

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie 4 INVENTARIS 7 1. ORGANISATIE Organisatie en reorganisatie Gemeenschappelijke regeling Jaarverslagen 8 2. BESTUUR EN COMMISSIES Samenstelling Vergaderingen Commissies 9 3. FINANCIEN Financieel beheer Begrotingen Jaarrekeningen PERSONEEL HUISVESTING PUBLICITEIT EN VOORLICHTING WELSTANDSZORG 11 1

3 INLEIDING 1. GESCHIEDENIS De Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC) is opgericht op 29 november 1929 door de afdeling Utrecht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De commissie heeft als doel 'instandhouding en bevordering van de schoonheid van stad en land binnen de Provincie Utrecht'. Van 1930 tot 1954 wordt gesproken van een Commissie en een Plenaire Commissie. Volgens het Reglement voor de PUWC, vastgesteld 25 februari 1954, bestaat de Welstandscommissie uit 20 leden, samengesteld uit: 5 burgemeesters of wethouders van een gemeente in de provincie Utrecht; 7 bouwkundig-architecten; tenminste 2 bouwkundig-architecten die expert zijn op het gebied van de historische bouwkunst en het restaureren; tenminste 2 landschapsarchitecten; hoofdingenieur-directeur van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de provincie Utrecht of diens gemachtigde; de directeur van de Provinciale Planologische Dienst in de Provincie Utrecht of diens gemachtigde. De laatste twee leden zijn ambtshalve lid. De overige leden worden benoemd door het bestuur van de Afdeling Utrecht van de VNG. De Commissie dient een aanbeveling in voor de benoeming van deze leden, met uitzondering van de burgemeesters en/of wethouders. De Welstandscommissie kent de volgende taken: - Het bevorderen van de opneming in de bouwverordening van de gemeenten in de provincie Utrecht van bepalingen betreffende een goede bebouwing. - Het geven van voorlichting en advies aan openbare en bijzondere lichamen en personen over alle zaken die met het doel van de Commissie in verband staan. - Meer in het bijzonder het, op hun uitnodiging, geven van advies aan colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten in de provincie Utrecht inzake: a. de toepassing van verordeningbepalingen, die het uiterlijk van gebouwen uit een oogpunt van welstand betreffen; b. de toepassing van andere verordeningbepalingen, die betrekking hebben op de instandhouding of bevordering van de schoonheid van stad en land; c. de beoordeling van de uiterlijke vormgeving van plannen van openbare en andere bouwwerken, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving; d. de restauratie van monumenten; e. ontginningen, aanleg en verbetering van wegen, waterwegen en begraafplaatsen en beplantingen, voor zover hierbij het esthetisch aanzien van het landschap betrokken is; 2

4 f. het aanwenden van alle andere wettige middelen die tot het bevorderen van het doel van de Commissie kunnen strekken. Uit de Welstandscommissie worden 3 werkcommissies gevormd: een bouwplannencommissie een monumentencommissie een landschapscommissie De leden van de Welstandscommissie hebben allen zitting in een of meerdere werkcommissies. De werkcommissies zijn ten aanzien van hun werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de Commissie. In 1938 heeft er een eerste reorganisatie plaatsgevonden. Behalve in de notulen uit die periode zijn er in het archief hierover geen stukken aangetroffen. Een volgende reorganisatie vond plaats in Op initiatief van de Afdeling Utrecht van de VNG wordt in het kader hiervan een Reorganisatiecommissie ingesteld. In 1969 krijgt de reorganisatie zijn beslag en wordt er gesproken over de Commissie Welstand Nieuwe Stijl. Tegelijkertijd komt er een gemeenschappelijke regeling. Deze regeling verstaat onder - de deelnemende gemeenten: de gemeenten in de provincie Utrecht, waarvan de raden deze regeling hebben getroffen of nadien hebben besloten toe te treden; - het lichaam: het openbaar lichaam, genaamd: Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), gevestigd te Utrecht. De PUWC heeft tot doel de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten inzake de instandhouding en bevordering van het bouwkunstige schoon, het landschaps- en stedenschoon. Dit gebeurt door het uitbrengen van advies omtrent alle zaken die met het omschreven doel in verband staan. Op 2 mei 1969 wordt het voorlopig algemeen bestuur geïnstalleerd en op 29 oktober is de eerste vergadering van het definitieve algemeen bestuur. Aan deze eerste gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel: Amerongen Maartensdijk De Bilt Montfoort Breukelen Mijdrecht Bunnik Polsbroek Cothen Renswoude Doorn Rhenen Harmelen Stoutenburg Jutphaas Veenendaal Kamerik Vreeswijk Kockengen Willeskop Langbroek Wilnis Leersum Woudenberg Leusden Wijk bij Duurstede Lopik Zegeveld Maarn Zeist Maarssen 3

5 Ingevolge de gemeenschappelijke regeling bestaat het algemeen bestuur voortaan uit door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten afgevaardigde burgemeesters of wethouders. De architectleden zijn niet langer lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat met inbegrip van de voorzitter uit vijf leden, door het algemeen bestuur uit haar midden te benoemen. Voor het uitbrengen van advies omtrent de instandhouding en bevordering van het bouwkundige schoon, het landschapsschoon en stedenschoon, stelt het algemeen bestuur subcommissies voor de districten in. Deze districten zijn als volgt verdeeld: district I voor het gebied Noord-West Utrecht district II voor het gebied Zuid-West Utrecht district III voor het gebied Noord-Oost Utrecht district IV voor het gebied Zuid-Oost Utrecht In 1977 komt er een herindeling van de districten en komt er ook een vijfde subcommissie bij, te weten district V dat bestaat uit de gemeente Nieuwegein. In de beginjaren wordt voor de huisvesting gebruik gemaakt van diverse huurlocaties. In 1982 worden plannen ontwikkeld om te komen tot huisvesting in eigendom. In Bunnik wordt grond aangekocht aan de Dorpstraat en er wordt een kantoor gebouwd. In januari 1992 wordt het nieuwe pand aan de Dorpstraat 1b in Bunnik in gebruik genomen. De stukken rondom de bouw en ingebruikneming van het kantoor in Bunnik vindt men in het volgende archiefblok. In de loop van de jaren is er bij de PUWC het nodige veranderd. De adviesaanvragen zijn veel breder en meer op hoofdlijnen, en ook wordt er steeds meer vooraf om advies gevraagd en men houdt zich ook bezig met planbegeleiding. Het advieswerk wordt meer open(baar) en inzichtelijk door het ontwikkelen van toetsingscriteria. Vanwege deze ontwikkelingen wordt in 1992 de organisatievorm aangepast en komt er een nieuwe gemeenschappelijke regeling onder de naam 'PUWC, Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit'. 2. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE Het archief De inventarisatie betrof het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC) over de periode 1929 t/m Het had oorspronkelijk een omvang van circa 5 strekkende meters planklengte (m1) en was geborgen in archiefdozen voorzien van een summiere inhoudsopgave. Het archief is bewerkt door Archiefburo Voorzee in opdracht van de PUWC. Bij de inventarisatie is in de bewaarserie een cesuur gelegd per 1 januari 1993, omdat er dan een nieuwe gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan. De stukken uit de periode zijn in een volgend archiefblok gezet en blijven vooralsnog buiten de overdracht naar de archiefdienst. 4

6 Het archiefblok Voor de ordening en inventarisatie is het archief tijdelijk overgebracht naar een archiefdepot in Oisterwijk. Begonnen werd met het selecteren van de jaarverslagen. Deze zijn vanaf 1930 tot en met 1992 aanwezig, alleen 1962 en 1972 ontbreken. Daarna zijn de vergaderingen aangepakt. Er zijn 3 notulenboeken aangetroffen, waarin onder andere de eerste vergadering van de PUWC in 1929 is opgenomen. Tot eind zestiger jaren werd gebruik gemaakt van notulenboeken. Vanaf 1968 zijn er losbladige verslagen welke gehecht zijn in zuurvrije dossiermappen. Zowel de verzameling vergaderingen alsook los gevormde notulen zijn in de inventaris opgenomen. Na de series werden de onderwerpdossiers aangepakt. Tenslotte zijn alle vergader- en onderwerpmappen in een logisch ordeningschema gezet. Selectie op vernietiging van het archiefblok Bij de selectie op vernietiging is rekening gehouden met de wettelijke bewaartermijnen en met cultuurhistorische waarden. Als wettelijke grondslag geldt de 'Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven 1983' (gepubliceerd Staatscourant 20 december 1983, nr. 247). Waar mogelijk, zijn vernietigbare stukken op map- of categorieniveau verantwoord, met verwijzing naar de vindplaats in de vernietigingsdoos of -dozen. In de algemene categorie 'opschoningstukken' zitten dubbelen, afschriften, concepten, kladstukken, geleidebrieven, rappels, bevestigingen, eenvoudige inlichtingen en opgaven, algemeen drukwerk van derden en andere stukken die uit de bewaarmappen gemist kunnen worden, zonder dat het verband wordt verbroken. Alle stukken die niet voor bewaring in aanmerking komen, zijn direct vernietigbaar. Oorspronkelijk had het archief een omvang van 5 m¹. Daarvan is circa 2,5 m¹ aan bewaararchief overgebleven. Circa 0,7 m¹ aan bewaarstukken is overgeheveld naar het archiefblok Het vernietigbare bestand heeft een omvang van 2,2 m¹. Alle voor blijvende bewaring geordende archiefbescheiden zijn herpakt in zuurvrije archiefmappen of omslagen, ontdaan van nietjes en plastic en in archiefdozen geplaatst. De inventarisnummers voor de omschrijvingen verwijzen naar de vindplaatsen in de dozen. Schimmelvorming is nergens aangetroffen, wel vertonen enkele archiefstukken bruine vlekken. Oisterwijk, mei 2008 Marita van Hoof Archiefburo Voorzee Aanwijzingen voor de gebruiker Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven: - de naam en het beheersnummer van het archief tussen ronde haken - de of het inventarisnummer(s) van de stukken. Bijvoorbeeld: 5

7 - Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, (312) - 5, 6,

8 INVENTARIS 1. ORGANISATIE 1.1 Organisatie en reorganisatie 1. Stukken over de organisatie en het functioneren van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, omslag 2-4. Brievenboeken van ingekomen en uitgaande post, delen Stukken over de organisatie en het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Provinciale Utrechtse Welstandscommissie nieuwe stijl, omslag 1.2 Gemeenschappelijke regeling N.B. Zie voor stukken over de in 1992 vastgestelde gemeenschappelijke regeling, genaamd Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, Adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit (PUWC), in het archiefblok vanaf Stukken over de reorganisatie van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie en de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling Welstandstoezicht en Welstandscommissie nieuwe stijl, omslag 7. Stukken over het overleg met de architectleden over de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling, omslag 8. Stukken over uittredingen van de aangesloten gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling als gevolg van gemeentelijke herindelingen, omslag 9. Stukken over de wijzing van 1978 op de gemeenschappelijke regeling Welstandstoezicht, omslag. 7

9 1.3 Jaarverslagen Jaarverslagen over 1930 t/m 1971 en 1973 t/m 1992, omslagen t/m t/m t/m t/m t/m 1971 en 1973 t/m t/m BESTUUR EN COMMISSIES 2.1 Samenstelling 16. Overzichten en goedkeuringen door de VNG, afdeling Utrecht van de benoeming van leden en plaatsvervangend leden in het algemeen bestuur, omslag Stukken over de benoeming van leden en plaatsvervangend leden in het algemeen bestuur door de aangesloten gemeenten, omslagen 17. Aangesloten gemeenten A t/m J 18. Aangesloten gemeenten K t/m R 19. Aangesloten gemeenten S t/m Z 20. Stukken over de benoeming van leden en plaatsvervangend leden in het dagelijks bestuur, omslag 21. Stukken over de benoemingen en herbenoemingen van (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden van de subcommissies, vanaf 1992 rayoncommissies, omslag 2.2 Vergaderingen 22. Notulen van de vergaderingen van de plenaire commissie, deel. NB. notulenboek, met hiaten Agenda en notulen van het algemeen bestuur, 8

10 Met bijlagen. 18 omslagen oktober-1971 febr aug april mei-1974 juni oktober-1975 juni Getekende notulen van het algemeen bestuur, omslag Agenda en notulen van het dagelijks bestuur, Met bijlagen. 12 omslagen en 1 deel februari-1967 maart N.B. Notulenboek februari mei juni september Getekende notulen van het dagelijks bestuur, omslagen april Commissies 57. Notulenboek van de vergaderingen van de Landschaps- & Monumentencommissie, alsmede van de Bouwplannencommissie, deel. 58. Stukken over de Monumentencommissie, omslag. 9

11 59. Instelling en samenstelling van de Beroepscommissie ex artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling, omslag. 60. Stukken over de totstandkoming van de subcommissie V (Nieuwegein), omslag. 3. FINANCIEN 3.1 Financieel beheer 61. Stukken over het aangaan van een rekening-courantovereenkomst met een doorlopend krediet bij de BNG, omslag Tabellarische kasboeken, delen. N.B. Afwijkend formaat juni juli Rapport over de vergoeding van omzetbelasting ten aanzien van architecten, stuk. 3.2 Begrotingen Begrotingen over 1960, 1967, 1969 t/m 1992, Met wijzigingen. 4 omslagen , 1967, 1969 t/m t/m t/m t/m Jaarrekeningen Jaarrekeningen over 1954 t/m 1956, 1958, 1961 t/m 1992, omslagen t/m 1956, 1958, 1961 t/m 1969 (april) (vanaf mei) t/m t/m PERSONEEL 72. Personeelsdossiers van (waarnemend) directeuren en (waarnemend) penningmeesters-secretarissen, omslag. 10

12 73. Stukken over de instructie en werkwijze van de directeur, omslag. 74. Stukken over de bezoldigingsregeling, met wijzigingen, omslag. 5. HUISVESTING N.B. Zie voor stukken over de nieuwbouw en ingebruikneming van het kantoorpand Dorpstraat 1b te Bunnik, in het volgende archiefblok. 75. Stukken over de huisvesting in opeenvolgende kantoorruimten, omslag. 6. PUBLICITEIT EN VOORLICHTING 76. Boekje met de geschiedenis van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie, uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan, omslag. 77. Stukken over het in bruikleen afstaan van fotomateriaal van monumenten in de gemeenten Breukelen, Houten, Jutphaas, Leusden, Loenen, Lopik, Vreeswijk, IJsselstein en Wijk bij Duurstede aan de Provinciale Planologische Dienst Utrecht, omslag Stukken over de Prijsvraag boerderijbouw Eemland: voorbereiding, uitschrijven en selectie, omslagen 78. Voorbereiding, uitschrijven en selectie 79. Juryrapport, exposities en afhandeling en de inzendingen van de prijswinnaars N.B. Inventarisnummer 79 bevat foto's. 7. WELSTANDSZORG Registers voor de registratie van ingekomen en verzonden adviezen, oktober 1958 t/m 8 juni juni 1960 t/m 29 juni juli 1962 t/m 27 februari februari 1964 t/m 7 april Stukken over de Begeleidingscommissie beschermd dorpsgezicht, delen 1 omslag 85. Stukken over de oprichting van de Begeleidingscommissie binnenstad Wijk bij Duurstede, 11

13 omslag 12

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur;

2. Het bestuur van het Groenbeheer Hoeksche Waard bestaat uit: - een algemeen bestuur; - 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR HET GROENBEHEER HOEKSCHE WAARD De Verenigde Vergadering, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta en de raden en colleges

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018

Bijlage 3. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 Bijlage 3 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Ontwerp-Programmabegroting 2015-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 1 Inleiding p. 3-5 - Algemeen p. 3 - Bezuinigingstaakstelling p. 3-4 -

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur

11-06-2012. AB OFGV Installatie. 16:30 uur 11-06-2012 AB OFGV Installatie 16:30 uur CONCEPT Agenda overleg Algemeen Bestuur OFGV Bladnummer 1 Documentnummer: 1298187 Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Datum

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

Stut of steunpilaar?

Stut of steunpilaar? Stut of steunpilaar? Een onderzoek naar de provinciale steunpunten monumentenzorg Erfgoedinspectie Augustus 2009 2 Erfgoedinspectie Inhoud 1 Inleiding 5 2 Steunpunt Groningen 7 3 Steunpunt Friesland 13

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

De Kan-bepaling Een handreiking voor

De Kan-bepaling Een handreiking voor Handreiking kan-bepaling 1 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en welstandscommissies Handreiking kan-bepaling 2 Handreiking kan-bepaling 3 De Kan-bepaling Een handreiking voor gemeenten en

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie