Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten."

Transcriptie

1 Cingel College Jaarverslag 2011

2 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar allemaal hebben plaatsgevonden in het kader van de Cingelstrategie, de kwaliteitsverbetering en het behalen van de Cingel-doelen volgens het Cingelweb. Daarnaast geeft het een goed beeld van de onderwijsinrichting, de programma s, de verschillende vormen van begeleiding en het in lijn zijn met het toetsingskader van de onderwijsinspectie. Tot slot wordt heel beknopt weergegeven welke plannen er klaar liggen voor Er is weer veel gebeurd in 2011 en ook al hebben niet alle inspanningen de gewenste effecten gehad en zijn verschillende plannen vanwege de hectiek van een schoolorganisatie in de 21 eeuw doorgeschoven naar 2012, we mogen samen trots zijn op de inzet en het enthousiasme van een betrokken Cingel-team. 2. Directieverslag 2.a Strategie De afgelopen jaren heeft het Cingel College standvastig gewerkt aan de na de fusie gekozen positionering (een combinatie van geel-rood - resulterend in oranje - binnen het SJMeK-model), die ook in 2011 weer verder werd uitgebouwd. Missie (door het creëren van waardevolle ontmoetingen met elkaar, de praktijk, kennis en vakmanschap studenten uit laten groeien tot authentieke professionals die heerlijke herinneringen achterlaten) en kernwaarden (klantvriendelijkheid, passie, plezier, vernieuwing, authenticiteit) hebben we geprobeerd op verschillende manieren steeds meer eigen te laten worden aan het Cingel College. Studenten en bedrijven en niet in het minst wijzelf, moeten die herkennen in ons gedrag, de onderwijsprogramma s, het personeelsbeleid, de activiteiten, uitstraling en strategische stappen. Een streven voor meerdere jaren. Op dat terrein hebben we in 2011 de volgende acties ondernomen: - Verschillende beleidsplannen met een duidelijke Cingel-signatuur zijn vastgelegd (o.a. Onderwijsvisie, Internationalisering, RT-beleid, Werving en selectie, Kwaliteit). - Onderzoek en start ontwikkeling van bij het profiel behorende nieuwe opleidingen: de Cas Spijkers Academie en de opleiding Patisserie - Bij de start van het schooljaar is middels een plenaire studieochtend specifiek aandacht besteed aan ons eigen gedrag in het kader van de kernwaarde klantgerichheid. - Het verscherpen van het excursiebeleid, zodat die nationale en internationale ontmoetingen nog beter gaan aansluiten bij de verschillende opleidingen en taalkeuzes van de studenten. - We hebben in 2011 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om onze kernwaarden, missie en centrale thema nog eens kritisch tegen het licht te houden, zodat de centrale dienst Marketing, PR en Communicatie die kan gaan omzetten in meetbare merkpijlers. In 2011 hebben we er nog voor een laatste keer voor gekozen de gewenste strategische stappen voor het Cingel College vast te leggen in vijf aandachtsgebieden : Jaarverslag 2011, versie 1 1

3 1. een gepassioneerd Cingel-team ontwikkelen 2. kwaliteit van onderwijs en organisatie bewerkstelligen 3. samenwerken met P3 en bedrijven 4. samenwerken met ketenpartners 5. een sterk Cingel-imago bouwen. In dit verslag zal voor ieder van de 5 gebieden bekeken worden, welke resultaten in 2011 zijn geboekt. Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. 2. b Cingel-speerpunten versus resultaten 2.b.1 Ontwikkeling gepassioneerd Cingel-team In het jaarplan van 2011 is sterk de nadruk gelegd op het belang van professioneel, zich voortdurend ontwikkelend personeel, dat initiatieven toont en elkaar steunt bij het bereiken van doelen die de studenten ten goede komen. Het management dient dit te stimuleren en mogelijk te maken. De resultaten van de Personeelsenquête 2011 waren resultaten om trots op te zijn. Het streven in ieder geval een 3,0 te scoren op de onderdelen, is op 1 puntje na gehaald en dat betrof een 2,9 als waardering voor het OBP-klimaat (geluid, licht, temperatuur). In 2012 is het aan de ARBO-commissie de oorzaak hiervan op te sporen en zullen we samen bekijken hoe we het euvel kunnen verhelpen. Verder scoorden we nagenoeg alle items boven de 3,5 en waren trots op de prima scores bij: - Trots op de eigen school en ROC West-Brabant respectievelijk 4,3 en 4,2 - Loyaliteit m.b.t. het Cingel College en ROC West-Brabant: 4,6 en 4,4 - Het gevoel ambassadeur te zijn van het Cingel ( 4,3) en het ROC (4,1) - Het gevoel van veiligheid bij eenieder: 4,4 - Waardering voor de werksfeer: 4,3. In 2008 scoorden twee gebieden laag, waar we de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben om daarin te groeien, en die gebieden zijn behoorlijk verbeterd: - De samenwerking binnen de teams (afspraken nakomen, bewaken van de voortgang, elkaar aanspreken op zaken) : in 2008 vielen hier verschillende onvoldoendes; nu scoorden alle elementen een voldoende. - De tevredenheid over de scholingsmogelijkheden scoorde in 2008 een 3,0, nu was dat 4,3. Zaken die nog geen 3,5 scoorden en kunnen verbeteren zijn: - De frequentie van de functioneringsgesprekken. Volgens de ROC West-Brabantnotitie op dit terrein planden we die 1 x per 2 jaar, afgewisseld met beoordelingsgesprekken. De planning is echter niet helemaal haalbaar gebleken, dus hebben we in 2012 een tandje bij te zetten. - De OP-leidinggevende zal er op toe moeten zien afspraken nog beter na te komen (score 3,3). - De werkdruk van de OP-collega s vraagt aandacht (score 3,2). Niet verwonderlijk natuurlijk als je in korte tijd bent overgeschakeld van oud naar nieuw onderwijs, maar het is belangrijk te achterhalen hoe dat door ieder wordt ervaren. In functionerings- en andere gesprekken zullen we in 2012 daar extra aandacht aan besteden. Een ander speerpunt betrof de teamontwikkeling. Daarbij zijn de volgende resultaten geboekt: - De samenwerking tussen de teamvoorzitters onderling en de teamvoorzitters en het management is verder verbeterd, ook al is de overlegfrequentie door de Jaarverslag 2011, versie 1 2

4 drukte van alledag iets teruggelopen. Spanningen zijn afgenomen en verschillende beleidsbeslissingen zijn in goed onderling overleg genomen (onderwijsvisie, examenvisie, besluiten m.b.t. het taakmodel en de berekeningen in dat kader, principes rond excursies, onderwijsprogramma s, investeringen, enz.) - In 2011 is voor de eerste keer het F5-model toegepast naar redelijke tevredenheid van de teams. Daarbij zijn Cingel-kaders samen vastgesteld en hebben we geëxperimenteerd met normen voor het toekennen van FTE s per team op basis van het aantal studenten. Dat laatste bleek moeilijker dan gedacht en behoeft de komende jaren beslist nog verbetering. - De lang verwachte scholing voor de teamvoorzitters is eindelijk in 2011 van start gegaan en zal afgerond en geëvalueerd worden in Ook de andere collega s hebben verschillende vormen van scholing genoten, met name op het terrein van Breinleren, didactiek, gastvrijheid, Nederlands, rekenen, omgaan met agressie en coaching. We hebben 5 collega s (instructeurs en begeleiders) de kans geboden zich te professionaliseren als docent en die hebben allen hun bevoegdheid in 2011 behaald. Onze controller is middels pittige scholing doorgegroeid van B naar controller A en de administratieve collega s hebben het voor elkaar gekregen om zich all-round te bekwamen op alle onderdelen van Edictis. Een schitterend resultaat! Natuurlijk zijn alle resultaten vastgelegd in het personeelsdossier van de betrokkenen. En tot slot van dit aandachtsgebied: - De verschillende voor het personeel georganiseerde ontmoetingen zijn ook in 2011 weer goed bezocht (gemiddeld percentages van 68%) - Qua verzuim hebben we te kampen gehad met heel wat medische tegenvallers in De fysieke klachten lagen gelukkig in de meeste gevallen niet in de werksituaties, maar het heeft behoorlijk wat spanning gegeven om alle zieken tijdig en adequaat te vervangen. Er waren maanden bij waarin we samen zo n 5 weggevallen fulltimers moesten compenseren, hetgeen neerkomt op 9,6 % van het Cingel-team. Desondanks is het percentage ziekteverzuim gedaald. (Zie voor aanvullende informatie ook 5.b Personeel.) 2.b.2 Verhogen onderwijs- en organisatiekwaliteit In het jaar 2011 zijn de volgende acties in gang gezet, geïntensiveerd of afgerond: - Het CGO is enerzijds verder ontwikkeld voor de laatste leerjaren; anderzijds zijn er verbeteringen aangebracht in de programma s van de eerdere jaren. In 2011 zijn alle opleidingen gestart in CGO; de opleiding Gespecialiseerd kok was de laatste die overging van ET naar CGO, aangezien dat kwalificatiedossier pas heel laat werd goedgekeurd. Evaluaties van het CGO-onderwijs vinden plaats via panelgesprekken met studenten, docentenoverleg en op basis van bevindingen van Phasis en de onderwijsinspectie tijdens audits. - Intervisie voor de leercoaches is gestart in het voorjaar van 2011, maar is in het najaar van 2011, op een heel andere wijze aangepakt: kleinere groepen en beter inspelen op de behoeftes en wensen van de leercoaches zelf. Het systeem van intervisie wordt als prettig ervaren, maar de opkomst is nog te wisselend. In 2012 zal bekeken worden op welke wijze de opkomst kan worden geoptimaliseerd (Andere periode? Ander moment in de week? Andere aanpak?). Jaarverslag 2011, versie 1 3

5 - Er is een visie ontwikkeld op het geven van remedial teaching op de terreinen Nederlands en rekenen, die in verschillende geledingen is besproken en op basis daarvan meerdere keren is bijgesteld. De wijze van uitvoering tijdens de RT-lessen wordt nu door de studenten als prettig ervaren, al hebben zij er wel aan moeten wennen. Nu zien ze in dat die lessen hen helpen. Tijdens de landelijke examens zal moeten blijken, of de extra trainingen afdoende zijn geweest. - In 2011 hebben wij aan meerdere pilot-examens meegedaan om ons goed voor te bereiden op de centrale examinering Nederlands en rekenen. Zo is er mee gedaan aan de CITO-pilots, maar ook aan de instellingsexamenpilot met Malmberg Rekenblokken. De stafmedewerker Onderwijs & Innovatie is nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen van het Rekenen en Nederlands. De drieslag taal is binnen het Cingel College voor 2/3 deel in gang gezet; in 2011 is een eerste aanzet gemaakt naar de laatste stap: het vertalen van het Nederlands en rekenen naar de beroepscontext. - Scholing van de docenten rekenen en Nederlands heeft plaatsgehad via de centrale ROC WB-scholing (didactiek en assessorcompetenties). Zo n 15 docenten hebben die kans aangegrepen. Voor 2012 staat de training voor iedereen die zijn taal- of rekenniveau wil verhogen op het programma. - Het dyslexieprotocol is gemaakt en werkt deels: het blijkt nog te dynamisch. De bekendmaking naar alle collega s toe moet nog plaatsvinden. - Aan het internationaliseringplan is flink getimmerd. Het is meerdere keren bijgesteld en er is een calamiteitenplan aan toegevoegd. Er wordt al wel via het plan gewerkt, maar er moet nog een goed moment gevonden worden om het bij alle collega s onder de aandacht te brengen. - De gegevens van uitval zijn bekend en worden ook in de verschillende lagen besproken. Dit gebeurt in de teams, bij het management en bij het MT en TV-overleg. Het streven is om van elke student te weten wat de beweegredenen zijn om de school te verlaten. Voor 90% weten wij dat ook. - In 2010 is een start gemaakt met een nieuw format en een nieuwe structuur voor de OER s, die binnen het Cingel College voortaan de naam Opleidingswijzer (OLW) dragen en passen bij het nieuwe onderwijs. Na de vakantie hebben we een auditteam gevraagd dit nieuwe format te beoordelen en tijdens een studiedag hebben we de nieuwe opzet geëvalueerd per team. Op basis van de bevindingen zijn de structuur en het format verder verbeterd in In 2011 hebben de plannen om structureel samen met een geselecteerd aantal bedrijven de examenproeves te organiseren een goede aanzet gekend, maar nog niet de wenselijke voortgang geboekt. We wachten de definitieve vorm van de Examenprofielen af, zodat we die er meteen in kunnen betrekken en we hopen in 2012 afrondende slagen te kunnen maken met de Stichting Groenhuizen voor de opleiding Facilitair en met De Roompot voor de toeristische opleidingen. - Het Cingel College zit nog steeds te wachten op een centraal ROCWBstudentenvolgsysteem. In 2011 zijn er verschillende systemen bekeken, maar er is bepaald, dat er met de lerarenagenda van Edictis gewerkt moet worden. Helaas loopt dit traject erg veel vertraging op. Daardoor is besloten om tijdelijk een eigen systeem te ontwikkelen op de i-schrijf, waarbij de afdeling Brood& Banket het voortouw heeft genomen. Men heeft beloofd, dat de Edictis-Lerarenagenda in 2012 gereed is. Jaarverslag 2011, versie 1 4

6 - De onderwijsvisie van het Cingel College was neergelegd in een aantal verschillende documenten (een beknopte onderwijsnotitie, het jaarplan, de jaarverslagen en in het marketingplan), maar was nog niet vastgelegd in een echt Onderwijsvisiedocument. In 2011 is dat wel gebeurd. De O&I er heeft mooi werk geleverd in goede samenspraak met management en teamvoorzitters. Tijdens meerdere studiedagen is het document gedeeld met de teams. Het is tevens uitgangspunt bij het construeren van nieuwe opleidingen (Facilitair en Patisserie) en het vormt een eenheid met het nieuwe examenvisiedocument, dat in 2012 zal worden afgerond. 2.b.3 Samenwerken met P3 en bedrijven versterken De samenwerking met P3 verloopt helaas niet optimaal, terwijl dat wel de intentie is. Er is vanuit het Cingel College veel ergernis over de wijze waarop er gecommuniceerd en samengewerkt wordt. Daarnaast neemt het aantal bedrijfsgroepen bij het Cingel af, terwijl er volgens afspraak met P3 gestreefd zou worden naar toename. In 2011 zijn de bedrijfsgroepen van Burger King, Smilde Bakkery en Mission Foods actief geweest. We hebben te horen gekregen dat Burger King in 2012 zal gaan stoppen en dat de andere 2 een eenmalig traject waren. Daarmee is het beoogde resultaat voor 2011 niet bereikt. Wij zien duidelijk het belang in van het hebben van bedrijfsgroepen, want het werken met bedrijfsgroepen heeft namelijk op meerdere fronten positieve invloed: - Het daagt onze onderwijscollega s uit tot een bedrijfsmatiger aanpak en stimuleert hun ondernemingszin. - Het houdt onze kennis van wat speelt in het bedrijfsleven actueel; iets wat ook studenten zeer waarderen. - Het reguliere onderwijs vaart wel bij goede didactische vondsten opgedaan in het bedrijfsleven en voorbeelden uit de praktijk die de lessen veraangenamen. - Het bedrijfsleven krijgt oog voor de kwaliteit die het Cingel in huis heeft en klopt met scholingsvragen bij ons aan, waardoor we nog beter voor elkaar een sparringpartner kunnen zijn. Het Cingel College zou in 2012 moeten onderzoeken, of zij niet zelf meer energie zou kunnen stoppen in het ontwikkelen van opleidingen, cursussen of workshops voor het bedrijfsleven. In onze ogen laten we nu namelijk een markt liggen. Onze focus blijft natuurlijk allereerst liggen bij het reguliere onderwijs, maar we winnen aan kwaliteit door met het bedrijfsleven samen te werken via klankbordgroepen, gastlessen, workshops, gezamenlijk georganiseerde evenementen, (docenten)stages, de Business Club Breda en gezamenlijk op te zetten maatwerktrajecten. 2.b.4 Samenwerking met VMBO en HBO Het aantal scholen waar het Cingel College vertegenwoordigd is bij voorlichtingen, is in 2011 opnieuw toegenomen. Zo is er sprake van uitbreiding in West Brabant; we komen nu op scholen waar voorheen alleen De Rooi Pannen voorlichting mocht geven. De mogelijkheden voor het Cingel om onze opleidingen onder de aandacht te brengen nemen ook in de Drechtsteden, Rotterdam en de omgeving van Gorinchem toe en daar zijn we blij mee. Het aantal eerstejaarsstudenten is in het jaar 2011 toegenomen met 24%. Het aantal dat extra toegenomen is vanuit de HAVO-scholen is nihil. Deze aanwas blijft achter. Wel komen wij nu steeds vaker op HAVO s om voorlichting te geven. In 2011 zijn de decanen van West-Brabant en een deel van Zeeland te gast geweest bij het Cingel College, waarbij o.a. een rondleiding binnen een facilitair bedrijf op het programma Jaarverslag 2011, versie 1 5

7 stond om het werkveld van deze opleiding beter onder de aandacht te brengen. Deze uitwisseling achten wij zeer waardevol: het vergemakkelijkt de onderlinge contacten. Samenwerking met het HBO blijft helaas wat achter. Vanuit het Cingel College is wel contact gelegd met de NHVT om aan te haken bij de mogelijkheid tot het samen organiseren van verkorte trajecten. Dat resulteerde echter in de bevindingen van dit HBO, dat dergelijke trajecten tot nu toe teleurstellend waren verlopen en te weinig kwaliteit hadden om voort te zetten. Er zijn wel afspraken gemaakt om vanuit het HBO gericht voorlichting te komen geven op het Cingel College. Er heeft eveneens een verkenning plaatsgevonden met Fontys; er bleken echter nauwelijks MBO- en HBO-opleidingen die inhoudelijk direct op elkaar aansloten, zodat structurele samenwerking voor onze branches weinig zin had. Het Cingel College is nog steeds voornamelijk gefocust op de instroom vanuit het VMBO en daar wordt op de volgende fronten mee samengewerkt: - voorlichtingen (regulier en afzonderlijk) - het project Een opleiding beter bekeken - het project keuzeprocessen - VMBO on stage - ROC West-Brabant breed overleg VMBO-MBO. Daarnaast heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Tessenderlandt om te bezien of er mogelijkheden zouden zijn aan te haken bij het project rondom Breinleren. Helaas was dat al in een te ver gevorderd stadium om nog zinvol te zijn. 2.b.5 Bouwen van een sterk Cingel-merk Het lag in de bedoeling om in 2011 eindelijk de merkprofielmeting onder de stakeholders van het Cingel College te laten plaatsvinden; een traject in samenwerking met de centrale dienst Marketing, PR en Communicatie. Alle voorbereidingen daartoe zijn binnen het Cingel getroffen verschillende sessies met collega s en studenten om van kernwaarden, thema en visie naar objectief te meten pijlers te komen maar vervolgens werd het windstil. In 2012 zullen we nogmaals aan de bel trekken, want binnen het Cingel College waren we het unaniem over de essenties eens. Succesvoller waren de onderzoeken naar de zinvolheid en mogelijkheden van het starten van een Patisserie-opleiding voor gepassioneerde studenten Banket en het onszelf verzekeren van de continuïteit van de Cas Spijkers Academie (na het wegvallen van de heer Cas Spijkers binnen het onderwijsconcept), waar we graag bij wilden aansluiten. In 2011 zijn beide onderzoeken afgerond, door de Raad van Bestuur als een aanwinst voor het Cingel College aangemerkt en zijn we van start gegaan met het voorbereiden van deze twee nieuwe specialistenopleidingen. In augustus 2012 gaan ze van start. Tevens is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een specialistische opleiding voor goed gastheerschap, waar het hogere segment in het bedrijfsleven grote behoefte aan heeft. Ook de nieuwe Frontoffice-opleiding is verder ontwikkeld en haar 3 e jaar ingegaan. In gesprekken met studenten zijn wel wat te verbeteren zaken aan het licht gekomen, die door het team in 2012 zullen worden opgepakt. Wat betreft de overige geplande acties, zijn de volgende resultaten geboekt: - Het plan een Barista-cursus voor het bedrijfsleven te organiseren is door drukte nog even in de koelkast gezet tot schooljaar Het evenementenbureau wil graag zijn activiteiten uitbreiden, maar kampt met twee problemen: enerzijds blijkt de bereidheid vanuit bijvoorbeeld onze VMBO s om het organiseren van excursies uit handen te geven niet groot; anderzijds Jaarverslag 2011, versie 1 6

8 hebben we nog steeds niet de optimale methode gevonden om met de beschikbare studenten veel opdrachten tegelijkertijd onder handen te nemen. In 2012 zal het concept opnieuw verbeterd dienen te worden. - De wedstrijden waarbij talentvolle studenten de kans krijgen hun kwaliteiten te meten met anderen en een grote dosis vak- en sociale ervaring op te doen, zijn ook in 2011 weer succesvol gebleken: o 1 e prijs Barista bij de Europese AEHT-wedstrijden o 1 e prijs Toerisme bij de Europese AEHT-wedstrijden o 2 e prijs Pastry bij de Europese AEHT-wedstrijden o 1 e prijs bij de nationale afstudeerscriptiewedstrijd Facilitair o 1 e prijs bij de nationale jeugdwedstrijd All-round Banket. Bovendien hebben we de internationale AEHT-wedstrijden breder weten te trekken, zodat die niet alleen voorbehouden bleven aan de toerisme-studenten. Dus niet alle voorgenomen plannen zijn helemaal naar wens tot uitvoering gekomen, maar er is wel heel veel goed en zinvol werk verzet om het Cingel-merk te versterken. 2.c Teamplannen versus resultaten Naast het jaarlijks samen streven naar het behalen van de Cingel-doelen, stelt ieder team zich ook nog een aantal specifieke teamdoelen. In dit hoofdstuk komen de daarbij behaalde resultaten aan bod, voor zover die niet elders zijn vermeld in het algemene Cingeljaarverslag. 2.c.1. Brood & Banket Lesuitval verminderen Door in 2011 bij alle OP ers 25 vervangingsuren in de jaartaak op te nemen is de lesuitval tot een minimum beperkt gebleven: we hadden als bakkerijafdeling een uitval van 1 %. De beste resultaten zijn geboekt bij praktijk en vakleer, waar de lessen eenvoudig door vakgenoten overgenomen kunnen worden. Er is nog wel veel winst te halen bij de algemene vakken. Wellicht kunnen we als team samen bedenken welke mogelijkheden er zijn, als een collega ziek is en een algemeen vak uitvalt. Kwaliteitsverbetering Er zijn bij de bakkerijafdeling verschillende kwaliteitsslagen gemaakt: - Goedkeuring door de valideringscommissie van de examenproducten - Er zijn structureel overlegmomenten met de stafmedewerker O&I ingevoerd om de kwaliteitsverbeteringen te borgen. - Er zijn trainingen gevolgd door betrokkenen( Valideren CGO-examens en Construeren CGO-examens). - Het toetsplan is duidelijker vastgelegd en de kaders zijn helder. Daarin moeten nog wel het Breinleren en Burgerschap worden opgenomen. - Er zijn in het team ontwikkeltaken belegd. - Er zijn BPV-instrumenten ontwikkeld en uitgesplitst naar niveau en fase (basis, gevorderd en competent). - Voor verschillende vakken zijn diagnostische toetsen uitgewerkt in digitale vorm. - Er is een verbeterslag gemaakt met het studentenvolgsysteem (Excel), zodat er nu op elk moment van het jaar een goed overzicht van de volledige voortgang is. Leerlingen actiever inzetten Het was ons doel studenten nog actiever in te zetten bij verschillende (onderwijs)evenementen en dat is behaald: ruim 40 studenten hebben een actieve rol gehad bij de Open dag (20), de Open avonden (15) en een aantal voorlichtingen op VMBO-scholen. Voor komend jaar hebben we nog een aantal zaken open staan, te weten: Jaarverslag 2011, versie 1 7

9 - Een actievere en andere vorm bedenken voor het project Een opleiding nader bekeken ; dit is besproken en vervolgacties zijn ingezet. - Een onderzoek starten naar mogelijkheden om studenten actiever te betrekken bij de lessen economie (leidinggeven) - Een pilot uitvoeren met 3 e jaars CGO leidinggeven. Functionarissen van BPV-bedrijven professionaliseren op CGO-terrein Het ROC-brede Bedrijvenonderzoek gaat pas plaatsvinden in 2012, zodat een meting nog niet heeft plaatsgevonden, maar toch hebben we al gemerkt dat de contacten met de bedrijven verbeterd zijn. Bovendien hebben zij meer begrip gekregen voor en van het CGO door het in 2011 organiseren van: - Twee praktijkopleidersbijeenkomsten voor BPV-bedrijven - Drie ROBO-bijeenkomsten - Kenwerk on Tour : uitleg over het beoordelen binnen het CGO - Themabijeenkomsten via het NBC - Een workshop CGO voor alle BPV-bedrijven. Betere borging gesprekken met leerlingen Het nieuwe Access-formulier en het nieuwe portfolio worden gebruikt en geven een goed inzicht in de vorderingen van de student. Ook het Excel-cijferregistratiesysteem dat nu voor alle vakken wordt ingezet, helpt daarbij. Verbeteren Flexbase-systeem Er is een speciale Cingel-handleiding/instructie ontwikkeld, zodat het bestellen van Flexbase en het gebruik hiervan is verbeterd. Er komen minder vragen betreffende de bestelprocedure en afgelopen jaar hadden vrijwel alle studenten op tijd (bij aanvang schooljaar) een werkend account. Integratie van de vakken economie, ICT, LLB, talen Met de vakgroep economie is gebrainstormd over de integratie van deze lessen in de BPV en de praktijklessen. Er zijn hiervoor al mini-proeves ontwikkeld. In 2012 zal verder bekeken worden wat mogelijk is. Nieuwe producten en markt aanboren In 2011 is onderzocht of er een markt is voor een BBL TOP-Patisserie niveau 4-opleiding. Toen dat gunstig bleek, is er ontwikkelcapaciteit vrijgemaakt voor deze opleiding en is er een klankbordgroep geformeerd met top bedrijven uit de regio. Daarnaast zijn in 2011 voor het eerst met P3 trainingen/opleidingen voor midden- en grootbedrijven verzorgd op het terrein van Brood & Banket. 2.c.2. Facilitair Doorontwikkelen CGO In 2009 zijn wij gestart met het CGO-onderwijs. Dit cohort kent nog zowel een BOL- als een (laatste) BBL-variant en is dit jaar begonnen aan het onderdeel leidinggeven van het curriculum. Leerjaar 1 en 2 zijn ontwikkeld en het team is in 2011 bezig geweest met een bijstelling van het programma op basis van de opgedane ervaringen, zodat de inhoud van de diverse vakken nog beter op elkaar afgestemd wordt. In de toetsweek van periode 4 is door het hele team twee dagen gewerkt aan het bovenstaande. De eerste schetsen van een nieuw kwalificatiedossier werden in 2011 bekend en dat betekent dat er opnieuw veel tijd en energie gestoken moet gaan worden in het bouwen aan een nieuwe opleiding, waarin vooruit zal worden gelopen op Focus op vakmanschap. Bovendien zal hospitality - conform de wensen van het werkveld - een belangrijke rol gaan spelen in de nieuw op te zetten opleiding. Jaarverslag 2011, versie 1 8

10 Een andere kwaliteitsslag die in 2011 is ingezet, is de Kwaliteitsimpuls FD inclusief scholing en professionalisering van de teamleden FD. Optimaliseren BPV en praktijkexaminering Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de BPV. Eerder is geprobeerd om de kwalificerende toetsen zoveel mogelijk in huis af te nemen om onderwijs en toetsing goed op elkaar aan te laten sluiten. Voor kerntaak 2 hebben wij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de keuken en van horecadocenten voor de examinering. In 2011 zijn we gestart met het betrekken van BPV-bedrijven bij de examinering van onze studenten. We willen in dit kader structureel overleg met de hoofden facilitair van de vestigingen die onder de Stichting Groenhuysen vallen. Daarbij is het belangrijk dat wij inventariseren welke hoofden facilitair gemotiveerd zijn om onze studenten de mogelijkheid te bieden om binnen hun vestiging te examineren. Daarnaast moeten zij de bereidheid hebben om scholing/ instructie te volgen over de eisen die er aan assessoren en exameninstellingen gesteld worden, zodat de kwaliteit van de examinering is gewaarborgd. De rol van het bedrijf binnen de opleiding is veranderd. Daar waar wij op school niet goed in staat blijken werkprocessen te toetsen, zal dat binnen het BPV-bedrijf moeten gebeuren en het is zaak dat goed te borgen. In april 2011 is een begin gemaakt met het informeren/scholen van leermeesters. Zo hebben we ook geprobeerd onze collegascholen binnen het ROC West-Brabant te recruteren als praktijklocatie. In 2010 is er een verkennend gesprek geweest tussen de teamvoorzitter Facilitair en de hoofden facilitair van alle colleges. In eerste aanleg zijn deze niet onwelwillend om studenten van de opleiding FD te plaatsen op hun locaties. Structureel overleg hierover is dit jaar niet uit de verf gekomen, maar dat zal in 2012 zeker opgepakt gaan worden, want al die gekwalificeerde collega s kunnen veel betekenen voor onze studenten. Bovendien vergroot het de zichtbaarheid van de opleiding binnen het hele ROC. De directie staat hier positief tegenover en is bereid te helpen bij dit proces. Bekendheid opleiding Facilitair vergroten De meeste nieuwe studenten komen van het VMBO. Veel informatie over de opleiding en de mogelijkheden vinden aankomende studenten op de website van het Cingel College, vergaren zij tijdens de Open Dagen, tijdens de informatieavonden of in de bezoeken die zij als VMBO-leerling brengen aan het Cingel College. Uit gesprekken is echter ook gebleken dat de opleiding relatief onbekend is. In april is er daarom een decanendag georganiseerd om onze opleiding ook bij de decanen voor het voetlicht te brengen. Bij terugkoppeling is gebleken dat het gros van de decanen een positieve indruk heeft gekregen van de school en de opleiding. Om hen een nog een beter beeld te geven van het werkveld, koppelen we bovendien nieuw aangemelde studenten een dag(deel) aan een student Facilitair binnen de BPV. Zij krijgen dan goed zicht op de werkzaamheden en kunnen zich daarbij laten voorlichten door een Cingel-student. Verbetering doorstroom naar het HBO Een aanzienlijk deel van onze studenten weet na diplomering de weg naar het HBO te vinden. Toch denken wij dat die doorstroom nog voor verbetering vatbaar is. Zo willen wij in de komende jaren met vierdejaars studenten het NHTV bezoeken, de HBOvoorlichtingsdagen promoten en oud-studenten en HBO-opleidingen vragen om voorlichting te komen geven. Tenslotte streven wij naar een voortdurende verbetering van onze opleiding. Informatie uit onze gesprekken met studenten, de JOB-enquête, ontwikkelingen in het werkveld en ideeën die leven binnen het team en de klankbordgroep moeten ons helpen om die kwaliteitsslag te blijven maken. Jaarverslag 2011, versie 1 9

11 2.c.3. Horeca Lesuitval verminderen De lesuitval in 2011 is tot een minimum beperkt door vervanging van alle praktijklessen door de praktijkdocenten. Bij alle OP ers zijn 25 vervangingsuren in de jaartaak opgenomen. Door de verdere integratie van de vakken economie, Nederlands en MVT kan de vervanging ook uitgevoerd worden door de docenten van de branchevakken in combinatie met een OLC. Het inzetten van leercoaches waardoor de begeleiding intensiever vorm werd gegeven, heeft ook een positieve bijdrage geleverd. Kwaliteitsverbetering Bij de kwaliteitsverbetering onderwijs binnen de horeca-afdeling zie je een duidelijk stijgende lijn. Het kwaliteitszorgsysteem Yucan is individueel ingevuld en teambreed geëvalueerd en besproken. Hieruit is ter bevordering van de kwaliteit een verbeterplan gemaakt. De diagnostische proeves die in 2010 zijn gedestilleerd uit de goedgekeurde eindproeves, zijn verder ontwikkeld en worden nu structureel gebruikt als meetinstrumenten. De studenten ervaren dit als zeer prettig en worden zo optimaal begeleid naar de kwalificerende eindproeve. Door de verdere integratie van de vakken, economie, Nederlands en MVT wordt de binding met de branchevakken vergroot en worden de lessen voor de studenten interessanter. Andere stappen in het kwaliteitsproces zijn geweest: - Er zijn structureel overlegmomenten met de stafmedewerker O&I ingevoerd om de kwaliteitsverbeteringen te borgen. - Er zijn trainingen gevolgd door betrokkenen( Valideren CGO-examens en Construeren CGO-examens). - Het toetsplan is duidelijker vastgelegd en de kaders zijn helder. Daarin moeten nog wel het Breinleren en Burgerschap worden opgenomen. - Er zijn in het team ontwikkeltaken belegd. Ontwikkeling CGO De CGO-opleidingen niveau 2 BOL en BBL, keuken en bediening en de opleiding Ondernemer Manager leerjaar 1 en 2 zijn in schooljaar 2010/2011 volledig geïmplementeerd. Niveau 3 BBL, keuken en bediening, plus leerjaar 3 van de opleiding Ondernemer Manager zijn in 2010 ontwikkeld en in 2011 volledig geïmplementeerd. Leerjaar 4 van de opleiding Ondernemer Manager is in 2011 ontwikkeld en dit schooljaar (2011/2012) volledig geïmplementeerd. Dat betekent dat alle Horeca-opleidingen vanaf augustus 2012 binnen het Cingel College competentiegericht zullen zijn, ook de opleidingen die vallen binnen de nieuwe Cas Spijkers Academie. BPV-bedrijven benaderen om CGO goed uit te leggen Er zijn gedurende de afgelopen schooljaren bijeenkomsten georganiseerd waarbij leermeesters vanuit het bedrijfsleven zijn geïnformeerd over de invulling van het onderwijs binnen het Cingel College. In 2011 is daarbij extra nadruk gelegd op het CGO en wat de rol van de leermeester dient in te houden naar de studenten toe. Uit de gesprekken die we hebben met de bedrijven (klankbordgroepoverleg) en de leermeesterbijeenkomsten blijkt, dat de bijeenkomsten effect hebben en dat de besproken punten met betrekking tot het CGO begrepen worden en worden uitgevoerd met het landelijk ingevoerde praktijkwerkboek als controlemiddel. Daarnaast hebben we deelname aan het project Kenwerk on tour gepromoot bij alle leermeesters. Integratie van de vakken Economie, Nederlands en MVT In 2011 zijn we gestart (in pilotvorm) om bij de praktijk (Cingelweek) de lessen Nederlands te integreren. Dit zal verder uitgewerkt worden vanaf schooljaar 2012/2013. Jaarverslag 2011, versie 1 10

12 Met de sectie economie hebben we structureel overleg gevoerd met het doel veranderingen in de lessentabel aan te brengen, zodat we in augustus 2012 ook kunnen starten met integratie van onderdelen van het vak economie bij de branchevakken, zowel bij de theorieals bij de praktijklessen. Het betreft hier de opleidingen kok, medewerker bediening en ondernemer manager. Hiertoe zal een addendum aan de bestaande Opleidingswijzers worden toegevoegd. Bij de niveau 3 BBL-opleidingen zelfstandig werkend gastheer/-vrouw en zelfstandig werkend kok wordt de integratie van het vak economie ook gestart bij aanvang van schooljaar 2012/2013. Tijdens de klankbordgroep- en leermeesterbijeenkomsten Horeca in 2011 zijn deze ideeën besproken en uitgelegd. Het betrekken van de leermeesters bij deze structuur van integratie wordt door alle partijen als zeer prettig en waardevol ervaren. Vorm geven van nieuwe opleidingen In 2010 is een eerste aanzet gemaakt tot het ontwikkelen van het vak Barista bij de opleiding medewerker bediening en ondernemer manager Horeca. Dit staat nu als een vast onderdeel in de lessentabel en wordt als een verplicht onderdeel van de genoemde opleidingen aangeboden. Hiervoor zijn investeringen gedaan om de praktijk volgens de gestelde eisen van het examen te kunnen uitvoeren. De opleiding zelfstandig werkend kok niveau 3 en gespecialiseerd kok niveau 4 worden vanaf schooljaar 2012 aangeboden onder de vlag van de Cas Spijkers Academie. Dit traject is in 2011 in gang gezet met overlegmomenten met twee collegascholen die deze opleidingen al aanbieden: ROC Nijmegen en ROC van Twente. Met beide scholen hebben we structurele afspraken gemaakt om dezelfde weg te volgen, zodat een sterke uitstraling van deze opleidingen naar toekomstige studenten en het bedrijfsleven (leerbedrijven) ontstaat. Met het vormgeven en uitvoeren van deze opleidingen voldoen we ook aan de kernwaarden van het Cingel College. 2.c.4. Toerisme Het ontwikkelen van een resultaatgericht Toerisme team naar tevredenheid van de meerderheid van het team Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van een resultaatgericht team in De acties die daarvoor in 2011 ingezet zijn, zijn: - het verbeteren van de communicatie d.m.v. team- en studentvergaderingen, die voor een jaar zijn ingepland - begeleiding door een extern bureau ter verbetering van de samenwerking tussen de teamleden en ter ondersteuning van de teamvoorzitter - intervisie van de leercoaches - het formuleren van een teamplan 2012 met teamdoelen. In 2011 is een takenlijst voor het schooljaar 2011/2012 samengesteld die duidelijkheid verschaft omtrent de verantwoordelijkheden van leden van het team. De gewenste, door het ROC WB aangeboden scholing van de teamvoorzitters is in 2011 gestart. Onderwijs- en organisatiekwaliteit bewerkstelligen In 2011 heeft het team Toerisme de doelstelling 10% meer instroom van studenten behaald. De stijging van de instroom is voornamelijk gerealiseerd bij de opleidingen Leisure niveau 2, 3 en 4. Het andere teamdoel betrof verbetering van de lesplannen en -tabellen van de opleidingen Leisure en Frontoffice, hetgeen in 2011 is gebeurd. De veranderingen zullen in schooljaar 2012/2013 worden geïmplementeerd. Het plan om de niveau 4 opleidingen in 2012/2012 alvast aan te bieden in een driejarig traject, heeft geen doorgang gevonden. Jaarverslag 2011, versie 1 11

13 Eenduidige normering voor formatieve toetsing en doorstroomcriteria Waar in voorgaande jaren nogal eens onduidelijkheid ontstond over de normering van de toetsen die de voortgang van studenten moesten meten en de doorstroomcriteria, is dat in 2011 opgelost door deze gegevens vast te leggen in de Opleidingswijzers en het portfolio van de studenten. Verschillende onderdelen (praktijk, algemene vakken en BPV) integreren binnen het CGO Samenhang in leerstof werkt voor studenten helder en stimulerend en daarom zijn vakkennis en algemene kennis al vanaf de start van het CGO geïntegreerd binnen de verschillende projecten. In de BPV-periodes worden de onderdelen van het lesprogramma vervolgens in de praktijk uitgevoerd. In 2011 is deze werkwijze geëvalueerd en is de wens geuit de verschillende vakken in 2012 nog verder te integreren. Samenwerken met bedrijven In 2011 heeft de samenwerking met bedrijven op de volgende manieren gestalte gekregen: - Overleg met bedrijfsfunctionarissen in klankbordgroepenbijeenkomsten, waar de kwaliteit van stages, onderwijs en examens werd besproken en het nieuwe onderwijs werd toegelicht met alle aandacht voor de beoordeling. - We hebben de deelname van bedrijven aan Kenwerk on tour gestimuleerd en de opkomst daarbij was prima. - Er is een start gemaakt met de samenwerking met de Roompot. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met als voornaamste uitkomst een toekomstige structurele samenwerking, waarbij een eenduidig beoordelingssysteem wordt opgezet. De mogelijkheden hiervoor worden in 2012 verder uitgewerkt. 3. Prestaties a Wettelijke vereisten Het Cingel College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: - toegankelijkheid - de inrichting van het onderwijs - examens - meldingen bij afwezigheid - meldingen bij uitschrijving - personeel. 3.a.1 Toegankelijkheid De opleidingen van het Cingel College zijn bereikbaar voor iedere student die serieuze belangstelling voor en goede kansen heeft op het behalen van een diploma binnen een van onze branches. Iedere aangemelde student start met een individueel intakegesprek en een geselecteerd team van intakers bekijkt welke opleiding voor een student geschikt is. Elementen die in wisselende samenstellingen, afhankelijk van de soort opleiding, daarbij een rol kunnen spelen, zijn: - creativiteit - zelfstandigheid - verantwoordelijkheid - teamwork - gastgerichtheid - punctualiteit - presentatie Jaarverslag 2011, versie 1 12

14 - de juiste beroepshouding - lichamelijke validiteit benodigd voor het uitoefenen van het betreffende beroep. Op die manier proberen we ervoor te zorgen, dat studenten geen studietijd verliezen en direct binnen de voor hen juiste studie en op het juiste niveau starten. Dat voorkomt voortijdige uitval of een onnodig lange studieloopbaan. De toegankelijkheid vergroten we nog door belangstellende VMBO ers en HAVO-leerlingen uit te nodigen voor een meeloopdag en mee te werken aan Een opleiding nader bekeken en VMBO-on-stage. Voor de potentiële student werkt het drempelverlagend. Deze openheid (toegankelijkheid) spreekt aan en past in onze filosofie van waardevolle ontmoetingen. 3.a.2 De inrichting van het onderwijs Binnen het Cingel College wordt MBO-onderwijs verzorgd in vier opleidingsclusters: Brood & Banket, Facilitair, Horeca en Toerisme. Elk opleidingscluster heeft een eigen team onderwijzend personeel, eigen BPV-begeleiders en een eigen teamvoorzitter. De gezamenlijke onderwijsteams opereren onder het leiderschap van de Unitdirecteur Onderwijs, die op onderwijskundig terrein wordt geassisteerd door een stafmedewerker Onderwijs & Innovatie. Iedere klas heeft een eigen mentor (eindtermgericht onderwijs) of elke student heeft een leercoach (competentiegericht onderwijs). Wat betreft Nederlands en rekenen kunnen de studenten steunen op een remedial teacher. De eindtermgerichte opleidingen bouwen we af in het schooljaar ; vanaf augustus 2012 worden alleen nog competentiegerichte opleidingen aangeboden. Bij vragen en problemen kunnen de studenten steunen op een trajectbegeleider, een schoolmaatschappelijk werker, een vertrouwenspersoon en het BPV- en Examenbureau. De Deelnemersadministratie is verantwoordelijk voor een goede archivering van alle studentendossiers en helpt de studenten bij algemene vragen. Examendocumenten zijn ondergebracht bij het Examenbureau, dat een vraagbaak is voor studenten op examenterrein. De wettelijke vereisten worden in acht genomen door te werken met een aan het begin van de opleiding getekende Onderwijsovereenkomst, een tijdig getekende Praktijkovereenkomst en een Onderwijs- en Examenregeling (OER), of (in het nieuwe onderwijs) een Opleidingswijzer per aangeboden opleiding. Op de aanwezigheid hiervan worden zowel interne controles uitgevoerd door de instituutscontroller als externe controles door een accountant. Datzelfde geldt voor de studentendossiers. Ook bij de interne en externe audits worden de OER en en Opleidingswijzers gecontroleerd. Beroepsvaardigheden nemen binnen het CGO een enorm belangrijke plaats in; de inhoud van de lessen is nog meer dan voorheen afgestemd op de beroepspraktijk. Het Cingel heeft er wel heel duidelijk voor gekozen de vakkennis daarbij niet uit het oog te verliezen. Vanaf september 2009 zijn we gaan experimenteren met een portfolio, dat de student en de leercoach helpt de voortgang in het onderwijs te volgen, om uiteindelijk te kunnen bepalen of er een go of no-go is voor een proeve. In zowel 2010 als 2011 is dat systeem geëvalueerd en geoptimaliseerd. De geplande en gerealiseerde onderwijstijd staan onder scherp toezicht van onze controller en de account en zijn bij iedere controle akkoord bevonden. Op het instituut zijn op dit terrein uitgebreide rapporten en overzichten per opleiding en onderwijsperiode voor handen. Het betreft dan tabellen met de geplande (OER), de geroosterde (GP Untis) en gerealiseerde onderwijstijd en de afwijkpercentages van de norm. Daaruit kan geconstateerd worden, dat alle Cingel-opleidingen voldoen aan de 850- (BOL) en 300-uren (BBL) norm. Jaarverslag 2011, versie 1 13

15 3.a.3 Examens Het Cingel College heeft het onderwijs- en examenprogramma van iedere opleiding (zowel eindtermgericht als CGO) per cohort vastgelegd in een Onderwijs- en Examenregeling en de procedures rond examinering in een Examenhandboek, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. In 2011 zijn wij ermee gestart om het in overeenstemming brengen met de landelijke Examenprofielen en het landelijke Examenhandboek Taal/rekenen. De examens waarmee binnen het Cingel College wordt gewerkt, worden ingekocht bij de landelijke examenbank Examenwerk voor wat betreft de beroepscompetenties. De rekenexamens betrekken we van Malmberg, de moderen vreemde talen van De Vries en de examens Nederelands van TOA. Daarnaast namen we in 2011 deel aan de landelijke pilotexamens van CITO. Een commissie van 4 personen stelt de kwaliteit van de examens vast, waarna ze officieel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Cingel-Examencommissie, waarin ieder team vertegenwoordigd is. Alle activiteiten rond examinering (van ontwikkeling en planning tot en met afname en archivering) zijn Cingel-centraal weggelegd bij het Examenbureau. Samen met de andere colleges van ROC West-Brabant heeft het Cingel College een Commissie van Beroep voor de Examens. Vanaf 2010 wordt het kwaliteitszorgsysteem Yucan gehanteerd voor de zelfevaluaties op examineringsterrein en de andere inspectiestandaarden. 3.a.4 Meldingen bij afwezigheid De aanwezigheid van studenten wordt binnen het Cingel College dagelijks gecontroleerd en bijgehouden via het digitale Pars-registratiesysteem, waarbij de student met behulp van een pasje zijn aanwezigheid scant. Dit gebeurt bij elke leseenheid. De mentoren/leercoaches hebben de verantwoordelijkheid om als eerste actie te ondernemen, zodra een student afwezig is. Bij BBL-studenten worden ook de bedrijven op de hoogte gesteld van absentie. Als de mentor/leercoach geen resultaat bereikt bij de student, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld voor de vervolgactie: een uitnodiging voor een corrigerend gesprek. Reageert de student daar zelfs na herhaling niet op en blijft hij zich onbereikbaar houden, dan volgt een zogenaamde ja/nee-brief, die duidelijk moet maken of de student nog wel, of niet meer aan de opleiding wenst deel te nemen. Via het verzuimloket meldden we in 2011 de studenten die de wettelijke norm overschreden. We deden dat, nadat er een gesprek had plaatsgevonden met de mentor of leercoach, zodat de leerplichtambtenaren alleen die gevallen zouden hoeven behandelen, die daadwerkelijk om actie vroegen. Controle van de inspectie in december wees echter uit, dat we daarmee niet volgens de letter van de wet handelden. Daarom hebben we in december het systeem aangescherpt en hebben de zaken omgekeerd. Vanaf januari 2012 melden we alle overschrijdingen van de wettelijke verzuimnorm voortaan direct; daarna geven we de leerplichtambtenaren door, of we wel/geen actie noodzakelijk achten. 3.a.5 Meldingen bij uitschrijving Als een student zijn studie wenst te beëindigen, brengt hij eerst de mentor/leercoach daarvan op de hoogte, die dit meldt bij de trajectbegeleider. Er vindt dan een gesprek plaats met de unitdirecteur of de trajectbegeleider, waar nodig in aanwezigheid van de ouders. Samen bekijken zij dan of dit wel de juiste stap is, of dat er misschien andere oplossingen denkbaar zijn. Besluit een student toch te stoppen, dan worden altijd de verplichte 3 redenen geregistreerd volgens het voorgeschreven protocol. In het kader van VSV wordt er ook Jaarverslag 2011, versie 1 14

16 maandelijks gevraagd wat er voor acties zijn ondernomen bij betrokken studenten. We vinden dat belangrijk in het kader van analyses en verbetermogelijkheden. Is de student leer- of kwalificatieplichtig, dan wordt contact gezocht met het servicecentrum, Transit of Matchpoint, om hem te helpen met een andere studieweg. De leerplichtambtenaar wordt per mail of telefonisch geïnformeerd en is zo mogelijk aanwezig bij de exit-gesprekken. Ook een medewerker van Transit is soms bij deze gesprekken aanwezig. Dat is 16 keer gebeurd in Bij iedere uitschrijving vindt automatisch de melding naar DUO plaats via BRON, terwijl de RMC-coördinator via toegang tot de portal van ROC West-Brabant de in- en uitschrijvingen dagelijks kan bijhouden. 3.a.6 Personeel Op personeel terrein zijn er verschillende wettelijke verplichtingen, die in deze paragraaf kort de revue passeren. Arbo-wetgeving In 2011 heeft de Arbo-commissie het Arbo-beleid van het Cingel College voortgezet. Met ondersteuning van het Arbo-netwerk ROC West-Brabant is veel tot stand gebracht, waardoor het Cingel College voldoet aan de wettelijke vereisten inzake de Arbo-wetgeving. Enkele voorbeelden zijn. De aanwezigheid van een RI&E, Arbo-beleidsplan, Schoolveiligheidsplan, vluchtrouteaanduidingen, brandblussers, Calamiteitenplan, een incidentenmonitor. Er is een BHV-organisatie met voldoende, geschoolde leden, ook op het terrein van de aanwezige AED. Een portaldeel dat bereikbaar is voor alle Cingel-geledingen is speciaal ingericht voor Arbo-zaken (beleidsplannen, notities en verslagen). Verdere details staan vermeld in paragraaf 3. f. Omgang en Veiligheid. Belastingen Naast het eigen personeel maakt het Cingel College gebruik van een beperkt aantal inleenkrachten, gastdocenten en toezichthouders bij examens. We zorgen ervoor dat we in dat kader steeds in het bezit zijn van geldige VAR s en jaarlijks een opgave doen aan de belastingdienst over betalingen aan personen die niet via de salarisadministratie lopen. Ook de vergoeding m.b.t. het fietsenplan en andere secundaire arbeidsvoorwaarden wordt uitbetaald conform de regeling. Personeelsdossier Het Cingel bewaakt de wet op de Privacy voor haar personeel en ziet erop toe, dat de juiste documenten in het personeelsdossier aanwezig zijn en dat de bewaartermijnen in acht worden genomen. In 2011 heeft er opnieuw een extra controle plaatsgevonden op het Bewijs omtrent het gedrag en zijn alle bevoegdheden van met name het onderwijspersoneel geactualiseerd en vastgelegd in een speciaal overzichtsdocument. CAO/BVE Het Cingel College past de arbeidsvoorwaarden toe die overeengekomen zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst BVE. Daarnaast hanteren we de afspraken die op dat terrein ROC-breed zijn gemaakt. Wet Verbetering Poortwachter Het Cingel College past de wetgeving m.b.t. de Wet Verbetering Poortwachter nauwgezet toe. De stafmedwerker P&O registreert het ziekteverzuim en houdt de termijnen aan die de Jaarverslag 2011, versie 1 15

17 wet voorschrijft, in goed overleg en goede samenwerking met de bedrijfsarts van ARBONED Breda. Arbeidstijdenwet Het Cingel College registreert via de vakantiekaart de werktijden voor het onderwijsondersteunend personeel en via het roosterprogramma de werktijden van het onderwijzend personeel. Ook wordt ieder jaar een formulier ingevuld door het personeel op welke dagen en op welke locatie men werkzaam is. Wet Bio De wet BIO speelt een belangrijke rol bij het voeren van de tweejaarlijkse functioneringsgesprekken voor docenten. Voorafgaand aan het gesprek vult de betrokkene de ROC-breed vastgestelde Checklist (zelfevaluatie) in en die vormt vervolgens een leidraad tijdens de gesprekken. De checklist speelt ook een rol bij het voeren van promotiegesprekken. 3.b. Opbrengsten Ieder schooljaar wordt een balans opgemaakt van het rendement van de opleidingen van het Cingel College en die wordt met de Inspectie besproken. Zoals vorig jaar vindt aanlevering van de rendementsgegevens aan de Inspectie rechtstreeks plaats via BRON en zal beoordeling van het rendement op instellingsniveau (ROCWB) geschieden. In deze paragraaf zullen achtereenvolgens worden behandeld: - diplomaresultaat: het percentage, dat tot stand komt door het aantal gediplomeerde (ongeacht wanneer het diploma is behaald) Cingel/ROC WB-verlaters, te delen door het totale aantal Cingel-ROC WB-verlaters (met òf zonder diploma) x 100. Ofwel: het aantal gediplomeerde CC-verlaters, die ook ROCWB verlaten x 100% alle CC-verlaters, die ook ROCWB verlaten met òf zonder diploma ongeacht wanneer het diploma is behaald school verlaten in meetperiode tot jaarresultaat: het percentage, dat tot stand komt door het aantal Cingel-gediplomeerden (instituutsverlaters + doorstromers) te delen door dit zelfde aantal gediplomeerden + de ongediplomeerde Cingel/ROC WB-verlaters Ofwel: het aantal CC-gediplomeerden x 100% het aant. CC-gedipl. + het aant. ongedipl. CC-verlaters, die ook ROCWB verlaten hoogste diploma behaald in meetperiode tot , ongeacht schoolverlaten of doorstromen school verlaten in meetperiode tot VSV Bij het diplomaresultaat is het uitgangspunt dat alleen het diploma, waarmee de student het Cingel College en tevens het ROC West-Brabant verlaat, telt. Een student die bijvoorbeeld een niveau 2-diploma behaalt en doorgaat met een niveau 3-opleiding en gediplomeerd op niveau 3 de school verlaat, wordt als positief rendement beschouwd voor niveau 3 (hetgeen bij doorstroom natuurlijk nadelig werkt voor het rendement op niveau 2). In de berekening worden zowel bekostigde als niet-bekostigde studenten en examendeelnemers meegenomen. Jaarverslag 2011, versie 1 16

18 De normen van de Inspectie voor , nog steeds gelijk aan die van , luiden als volgt: Jaarresultaat Diplomaresultaat Niveau 1 60,7% 45,1% Niveau 2 56,5% 45,2% Niveau 3 65,3% 67,3% Niveau 4 64,2% 67,3% In tabel 1 Jaarresultaat en Diplomaresultaat is het oordeel opgenomen volgens de inspectienorm. Tabel 1 Jaarresultaat en diplomaresultaat Niveau Jaarresultaat Rendementen inclusief Bedrijfsgroepen Diplomaresultaat Inspectieoordeel Periode tot Jaarresultaat Rendementen exclusief Bedrijfsgroepen Diplomaresultaat Inspectieoordeel 1 100,0% 100,0% voldoende 100,0% 100,0% voldoende 2 61,5% 50,3% voldoende 62,4% 52,6% voldoende 3 56,5% 66,2% onvoldoende 56,5% 66,2% onvoldoende 4 51,6% 55,4% onvoldoende 60,6% 66,7% onvoldoende totaal 58,0% 56,2% 60,9% 61,8% In 2010 scoorde alleen niveau 4 een onvoldoende, nu worden zowel niveau 4 als niveau 3 met onvoldoende beoordeeld. De rendementen van niveau 4, en in mindere mate die van niveau 2, en het totaalrendement, worden in negatieve zin vertekend door de resultaten van de bedrijfsgroepen. Studenten van bedrijfsgroepen niveau 4 kunnen geen diploma behalen, maar sluiten hun studie af met een certificaat. Met dit certificaat hebben zij hun doelstelling behaald, maar dat telt niet mee in het rendement. Binnen de bedrijfsgroepen niveau 2 zijn er twee onderdelen, waarbij de opleiding wel met een diploma kan worden afgesloten, maar er zijn ook groepen, die alleen een certificaat kunnen behalen. Kijken we naar de rendementen exclusief de Bedrijfsgroepen, dan kan opgemerkt worden dat de resultaten van niveau 4 ten opzichte van vorig jaar flink zijn verbeterd. Het jaarresultaat is gestegen met bijna 9% en ligt nu nog maar 4% onder de norm; het diplomaresultaat is met 16% toegenomen en ligt nog slechts 0,6% onder de norm. Maar het is nog steeds niet voldoende! Het diplomaresultaat van niveau 3 is ook verbeterd ten opzichte van de vorige meetperiode. De afdelingen Brood & Banket, Facilitair en Horeca zorgden voor deze stijging. Bij de afdeling Toerisme zijn beide rendementen ten opzichte van vorig jaar gedaald. Het jaarresultaat is met 10% verslechterd. De oorzaak van deze daling is met name te vinden bij de afdelingen Brood & Banket en Toerisme. Een nadere toelichting staat bij Tabel 3b. Het aantal behaalde diploma s op niveau 3 en 4 is toegenomen en ligt ongeveer op het niveau van 2 jaar geleden of zelfs hoger. Het percentage studenten, dat zonder diploma de studie beëindigt is echter in verhouding te veel toegenomen, waardoor per saldo het rendement onder de norm uitkomt. Jaarverslag 2011, versie 1 17

19 3.b.1 Diplomaresultaat naar afdeling en niveau Tabel 2a Diplomaresultaat incl. bedrijfsgroepen Periode tot niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal Afdeling IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result B&B ,0% ,9% ,0% ,0% ,1% Facilitair ,0% ,6% ,9% Horeca ,0% ,5% ,3% ,0% ,3% Toerisme ,0% ,7% ,4% ,5% ,1% Bedrijfsgroepen ,9% 19 0,0% ,0% Resultaten ,0% ,3% ,2% ,4% ,2% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 5,1% -1,1% -11,9% Resultaten ,0% ,3% ,2% ,6% ,5% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 7,1% -6,1% -16,7% IV met dipl result = Instellingsverlaters; het totaal aantal studenten dat het CC en ROCWB hebben verlaten (met en zonder diploma) = het aantal studenten dat met een diploma van dat niveau/die afdeling het CC en ROCWB heeft verlaten = het uiteindelijke rendement: het percentage gediplomeerde schoolverlaters van het totale aantal schoolverlaters Laten we de bedrijfsgroepen buiten beschouwing, dan ziet het diplomaresultaat er als volgt uit: Tabel 2b Diplomaresultaat excl. bedrijfsgroepen Periode tot Afdeling IV niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal met dipl result IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result IV B&B ,0% ,9% ,0% ,0% ,1% Facilitair ,0% ,6% ,9% Horeca ,0% ,5% ,3% ,0% ,3% Toerisme ,0% ,7% ,4% ,5% ,1% Resultaten ,0% ,6% ,2% ,7% ,8% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 7,4% -1,1% -0,6% Resultaten ,0% ,4% ,4% ,6% ,8% Norm inspectie 45,1% 45,2% 67,3% 67,3% Afwijking 54,9% 5,2% -6,9% -16,7% met dipl result Het totale diplomaresultaat van het Cingel College laat een toename van 7% zien ten opzichte van vorig jaar. Deze verbetering is op alle niveaus zichtbaar, met uitzondering van niveau 1, waar het diplomaresultaat sinds vorig jaar 100% bedraagt, omdat dit niveau alleen nog wordt aangeboden als uitstroomniveau, indien een diploma op niveau 2 niet haalbaar blijkt. Jaarverslag 2011, versie 1 18

20 Het diplomaresultaat van niveau 2 is gestegen met ruim 2% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 altijd van invloed op het diplomaresultaat van niveau 2. Een hogere doorstroom heeft een negatief effect op het diplomaresultaat van niveau 2, omdat de gediplomeerden op niveau 2, die doorstromen naar niveau 3, niet mee tellen in het diplomaresultaat van niveau 2. Ten opzichte van vorig jaar is de doorstroom licht gestegen (zie 3.e.3 Doorstroom). Het diplomaresultaat van niveau 3 is in vergelijking met vorig jaar 6% gestegen en ligt nu nog slechts 1% onder de norm. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de afdeling Toerisme. Met een rendement van 42% (vorig jaar 54%) ligt zij 25% onder de norm. Ook hier wordt het resultaat negatief beïnvloed door de gediplomeerde doorstroom, nu van niveau 3 naar 4. Deze doorstroom is fors hoger dan die van vorig jaar (zie 3.e.3 Doorstroom). De voornaamste reden, die de student aangeeft als reden van doorstroom, is dat het, gezien de situatie op de arbeidsmarkt, beter is een jaar langer te studeren om een hoger niveau te bereiken en meer kans op een baan te hebben. Een andere oorzaak van het lage resultaat is, dat er minder studenten met een diploma de studie hebben beëindigd, bij een ongeveer gelijkblijvend aantal schoolverlaters. De redenen van uitval hebben vooral te maken met gedrag, motivatie en niet kunnen (psychische of fysieke beperkingen). Het rendement van de niveau 4-opleidingen vertoont na de afname van afgelopen jaar nu stijging. De afdeling Facilitair laat een stijging zien van ruim 20%, maar ligt nog 11% onder de norm van de Inspectie. Ook hier is bij de afdeling Toerisme het resultaat afgenomen (-4%), waardoor ze 10% onder de norm scoort. Ook op dit niveau zijn de voornaamste redenen van uitval gedrag, motivatie en niet kunnen (psychische of fysieke beperkingen). 3.b.2 Jaarresultaat naar afdeling en niveau van het Cingel College Tabel 3a Jaarresultaat incl. bedrijfsgroepen Periode tot niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Totaal Afdeling IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result IV met dipl result B&B ,0% ,7% ,9% ,0% ,8% Facilitair ,0% ,5% ,3% Horeca ,0% ,4% ,4% ,7% ,1% Toerisme ,5% ,2% ,0% ,6% Bedrijfsgroepen ,9% 19 0,0% ,0% Resultaten ,0% ,5% ,5% ,6% ,0% Norm inspectie 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Afwijking 39,3% 5,0% -8,8% -12,6% Resultaten ,0% ,3% ,7% ,9% ,7% Norm inspectie 60,7% 56,5% 65,3% 64,2% Afwijking 39,3% 0,8% 1,4% -12,3% totaal met dipl result = het totaal aantal gediplomeerde CC-studenten in de meetperiode + het aantal ongediplomeerden dat het CC en daarmee het ROCWB hebben verlaten = het totaal aantal gediplomeerde CC-studenten in de meetperiode = het rendement: het percentage gediplomeerden tov het totaal Jaarverslag 2011, versie 1 19

Cingel College Jaarverslag 2010

Cingel College Jaarverslag 2010 Cingel College Jaarverslag 2010 JAARVERSLAG 2010 (versie 23-5-2011) CINGEL COLLEGE 1. Directieverslag 1.1. De organisatiestructuur Het Cingel College bood in 2010 met zo n 70 personeelsleden aan ongeveer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 1. Voorwoord van directeur

Jaarverslag 2012. 1. Voorwoord van directeur Cingel College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Aventus te Apeldoorn ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Aventus te Apeldoorn Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant) definitief februari 2013 H3280511/1 Plaats: Apeldoorn BRIN: 27DV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC West-Brabant te Etten-Leur Locatie Cingel College te Breda Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) definitief December

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Koning Willem I College te 's-hertogenbosch 95530 Verzorgende - ig 93492 Filiaalmanager 94850 Beveiliger April 2015 H3417218 Plaats: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Autotechniek (Eerste autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Autotechniek (Eerste autotechnicus) definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127768 H3478444/MB/25LF Onderzoek

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Reizen (Verkoper reizen) 94090 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128092 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Sociaal Pedagogisch Werker Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244348 Onderzoek uitgevoerd in: maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Groenhorst College Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam hovenier) Groen, grond, infra (Medewerker gemechaniseerd loonbedrijf) Dierhouderij(Melkveehouder)

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015

Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015 Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015 Onderwijscluster: College Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda Versie 1 januari 2016 1 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Terugblik organisatieaspecten examencommissie...

Nadere informatie

1. Voorwoord Missie en visie Aangeboden Crebo-opleidingen 4

1. Voorwoord Missie en visie Aangeboden Crebo-opleidingen 4 Variva Opleidingen Verslag van werkzaamheden 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord 2 2. Missie en visie 3 3. Aangeboden Crebo-opleidingen 4 4. Onderwijs 4 4.1 Onderwijs / bpv derde leerweg (OVO) 4 4.2

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

1. Inleiding. rekenen. vond. examinering. van zaken. Fase 1 - nog geen activiteiten m.b.t. kwaliteitsverbetering. Fase 2. Fase 3.

1. Inleiding. rekenen. vond. examinering. van zaken. Fase 1 - nog geen activiteiten m.b.t. kwaliteitsverbetering. Fase 2. Fase 3. JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2009-2010 1. Inleiding Het schooljaar 2008-2009 kenmerkt zich met name door de inzet van verschillende verbeteracties. Het vertalen van de uitkomsten van de PvB-monitor en het

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur,

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, Door middel van deze kaderbrief wil de OR vanuit haar rol graag een positieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Sport- en bewegingsbegeleider Sport- en bewegingsleider November, 2013 Plaats: Rotterdam BRIN: 25 LP Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Leeuwarder Lyceum HAVO VWO RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Leeuwarder Lyceum HAVO VWO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO BRIN nummer : 20DL 00 VWO Onderzoeksnummer : 253983

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Rekenbeleid Schooljaar 2015/2016 Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs? Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ RSG PANTARIJN VMBO-PRO LOCATIE WAGENINGEN, AFDELING VMBO-B Plaats: Wageningen BRIN-nummer: 16YV Onderzoeksnummer: 157077 HB: 3183329 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie