Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten."

Transcriptie

1 Cingel College Jaarverslag 2011

2 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar allemaal hebben plaatsgevonden in het kader van de Cingelstrategie, de kwaliteitsverbetering en het behalen van de Cingel-doelen volgens het Cingelweb. Daarnaast geeft het een goed beeld van de onderwijsinrichting, de programma s, de verschillende vormen van begeleiding en het in lijn zijn met het toetsingskader van de onderwijsinspectie. Tot slot wordt heel beknopt weergegeven welke plannen er klaar liggen voor Er is weer veel gebeurd in 2011 en ook al hebben niet alle inspanningen de gewenste effecten gehad en zijn verschillende plannen vanwege de hectiek van een schoolorganisatie in de 21 eeuw doorgeschoven naar 2012, we mogen samen trots zijn op de inzet en het enthousiasme van een betrokken Cingel-team. 2. Directieverslag 2.a Strategie De afgelopen jaren heeft het Cingel College standvastig gewerkt aan de na de fusie gekozen positionering (een combinatie van geel-rood - resulterend in oranje - binnen het SJMeK-model), die ook in 2011 weer verder werd uitgebouwd. Missie (door het creëren van waardevolle ontmoetingen met elkaar, de praktijk, kennis en vakmanschap studenten uit laten groeien tot authentieke professionals die heerlijke herinneringen achterlaten) en kernwaarden (klantvriendelijkheid, passie, plezier, vernieuwing, authenticiteit) hebben we geprobeerd op verschillende manieren steeds meer eigen te laten worden aan het Cingel College. Studenten en bedrijven en niet in het minst wijzelf, moeten die herkennen in ons gedrag, de onderwijsprogramma s, het personeelsbeleid, de activiteiten, uitstraling en strategische stappen. Een streven voor meerdere jaren. Op dat terrein hebben we in 2011 de volgende acties ondernomen: - Verschillende beleidsplannen met een duidelijke Cingel-signatuur zijn vastgelegd (o.a. Onderwijsvisie, Internationalisering, RT-beleid, Werving en selectie, Kwaliteit). - Onderzoek en start ontwikkeling van bij het profiel behorende nieuwe opleidingen: de Cas Spijkers Academie en de opleiding Patisserie - Bij de start van het schooljaar is middels een plenaire studieochtend specifiek aandacht besteed aan ons eigen gedrag in het kader van de kernwaarde klantgerichheid. - Het verscherpen van het excursiebeleid, zodat die nationale en internationale ontmoetingen nog beter gaan aansluiten bij de verschillende opleidingen en taalkeuzes van de studenten. - We hebben in 2011 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om onze kernwaarden, missie en centrale thema nog eens kritisch tegen het licht te houden, zodat de centrale dienst Marketing, PR en Communicatie die kan gaan omzetten in meetbare merkpijlers. In 2011 hebben we er nog voor een laatste keer voor gekozen de gewenste strategische stappen voor het Cingel College vast te leggen in vijf aandachtsgebieden : Jaarverslag 2011, versie 1 1

3 1. een gepassioneerd Cingel-team ontwikkelen 2. kwaliteit van onderwijs en organisatie bewerkstelligen 3. samenwerken met P3 en bedrijven 4. samenwerken met ketenpartners 5. een sterk Cingel-imago bouwen. In dit verslag zal voor ieder van de 5 gebieden bekeken worden, welke resultaten in 2011 zijn geboekt. Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. 2. b Cingel-speerpunten versus resultaten 2.b.1 Ontwikkeling gepassioneerd Cingel-team In het jaarplan van 2011 is sterk de nadruk gelegd op het belang van professioneel, zich voortdurend ontwikkelend personeel, dat initiatieven toont en elkaar steunt bij het bereiken van doelen die de studenten ten goede komen. Het management dient dit te stimuleren en mogelijk te maken. De resultaten van de Personeelsenquête 2011 waren resultaten om trots op te zijn. Het streven in ieder geval een 3,0 te scoren op de onderdelen, is op 1 puntje na gehaald en dat betrof een 2,9 als waardering voor het OBP-klimaat (geluid, licht, temperatuur). In 2012 is het aan de ARBO-commissie de oorzaak hiervan op te sporen en zullen we samen bekijken hoe we het euvel kunnen verhelpen. Verder scoorden we nagenoeg alle items boven de 3,5 en waren trots op de prima scores bij: - Trots op de eigen school en ROC West-Brabant respectievelijk 4,3 en 4,2 - Loyaliteit m.b.t. het Cingel College en ROC West-Brabant: 4,6 en 4,4 - Het gevoel ambassadeur te zijn van het Cingel ( 4,3) en het ROC (4,1) - Het gevoel van veiligheid bij eenieder: 4,4 - Waardering voor de werksfeer: 4,3. In 2008 scoorden twee gebieden laag, waar we de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben om daarin te groeien, en die gebieden zijn behoorlijk verbeterd: - De samenwerking binnen de teams (afspraken nakomen, bewaken van de voortgang, elkaar aanspreken op zaken) : in 2008 vielen hier verschillende onvoldoendes; nu scoorden alle elementen een voldoende. - De tevredenheid over de scholingsmogelijkheden scoorde in 2008 een 3,0, nu was dat 4,3. Zaken die nog geen 3,5 scoorden en kunnen verbeteren zijn: - De frequentie van de functioneringsgesprekken. Volgens de ROC West-Brabantnotitie op dit terrein planden we die 1 x per 2 jaar, afgewisseld met beoordelingsgesprekken. De planning is echter niet helemaal haalbaar gebleken, dus hebben we in 2012 een tandje bij te zetten. - De OP-leidinggevende zal er op toe moeten zien afspraken nog beter na te komen (score 3,3). - De werkdruk van de OP-collega s vraagt aandacht (score 3,2). Niet verwonderlijk natuurlijk als je in korte tijd bent overgeschakeld van oud naar nieuw onderwijs, maar het is belangrijk te achterhalen hoe dat door ieder wordt ervaren. In functionerings- en andere gesprekken zullen we in 2012 daar extra aandacht aan besteden. Een ander speerpunt betrof de teamontwikkeling. Daarbij zijn de volgende resultaten geboekt: - De samenwerking tussen de teamvoorzitters onderling en de teamvoorzitters en het management is verder verbeterd, ook al is de overlegfrequentie door de Jaarverslag 2011, versie 1 2

4 drukte van alledag iets teruggelopen. Spanningen zijn afgenomen en verschillende beleidsbeslissingen zijn in goed onderling overleg genomen (onderwijsvisie, examenvisie, besluiten m.b.t. het taakmodel en de berekeningen in dat kader, principes rond excursies, onderwijsprogramma s, investeringen, enz.) - In 2011 is voor de eerste keer het F5-model toegepast naar redelijke tevredenheid van de teams. Daarbij zijn Cingel-kaders samen vastgesteld en hebben we geëxperimenteerd met normen voor het toekennen van FTE s per team op basis van het aantal studenten. Dat laatste bleek moeilijker dan gedacht en behoeft de komende jaren beslist nog verbetering. - De lang verwachte scholing voor de teamvoorzitters is eindelijk in 2011 van start gegaan en zal afgerond en geëvalueerd worden in Ook de andere collega s hebben verschillende vormen van scholing genoten, met name op het terrein van Breinleren, didactiek, gastvrijheid, Nederlands, rekenen, omgaan met agressie en coaching. We hebben 5 collega s (instructeurs en begeleiders) de kans geboden zich te professionaliseren als docent en die hebben allen hun bevoegdheid in 2011 behaald. Onze controller is middels pittige scholing doorgegroeid van B naar controller A en de administratieve collega s hebben het voor elkaar gekregen om zich all-round te bekwamen op alle onderdelen van Edictis. Een schitterend resultaat! Natuurlijk zijn alle resultaten vastgelegd in het personeelsdossier van de betrokkenen. En tot slot van dit aandachtsgebied: - De verschillende voor het personeel georganiseerde ontmoetingen zijn ook in 2011 weer goed bezocht (gemiddeld percentages van 68%) - Qua verzuim hebben we te kampen gehad met heel wat medische tegenvallers in De fysieke klachten lagen gelukkig in de meeste gevallen niet in de werksituaties, maar het heeft behoorlijk wat spanning gegeven om alle zieken tijdig en adequaat te vervangen. Er waren maanden bij waarin we samen zo n 5 weggevallen fulltimers moesten compenseren, hetgeen neerkomt op 9,6 % van het Cingel-team. Desondanks is het percentage ziekteverzuim gedaald. (Zie voor aanvullende informatie ook 5.b Personeel.) 2.b.2 Verhogen onderwijs- en organisatiekwaliteit In het jaar 2011 zijn de volgende acties in gang gezet, geïntensiveerd of afgerond: - Het CGO is enerzijds verder ontwikkeld voor de laatste leerjaren; anderzijds zijn er verbeteringen aangebracht in de programma s van de eerdere jaren. In 2011 zijn alle opleidingen gestart in CGO; de opleiding Gespecialiseerd kok was de laatste die overging van ET naar CGO, aangezien dat kwalificatiedossier pas heel laat werd goedgekeurd. Evaluaties van het CGO-onderwijs vinden plaats via panelgesprekken met studenten, docentenoverleg en op basis van bevindingen van Phasis en de onderwijsinspectie tijdens audits. - Intervisie voor de leercoaches is gestart in het voorjaar van 2011, maar is in het najaar van 2011, op een heel andere wijze aangepakt: kleinere groepen en beter inspelen op de behoeftes en wensen van de leercoaches zelf. Het systeem van intervisie wordt als prettig ervaren, maar de opkomst is nog te wisselend. In 2012 zal bekeken worden op welke wijze de opkomst kan worden geoptimaliseerd (Andere periode? Ander moment in de week? Andere aanpak?). Jaarverslag 2011, versie 1 3

5 - Er is een visie ontwikkeld op het geven van remedial teaching op de terreinen Nederlands en rekenen, die in verschillende geledingen is besproken en op basis daarvan meerdere keren is bijgesteld. De wijze van uitvoering tijdens de RT-lessen wordt nu door de studenten als prettig ervaren, al hebben zij er wel aan moeten wennen. Nu zien ze in dat die lessen hen helpen. Tijdens de landelijke examens zal moeten blijken, of de extra trainingen afdoende zijn geweest. - In 2011 hebben wij aan meerdere pilot-examens meegedaan om ons goed voor te bereiden op de centrale examinering Nederlands en rekenen. Zo is er mee gedaan aan de CITO-pilots, maar ook aan de instellingsexamenpilot met Malmberg Rekenblokken. De stafmedewerker Onderwijs & Innovatie is nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen van het Rekenen en Nederlands. De drieslag taal is binnen het Cingel College voor 2/3 deel in gang gezet; in 2011 is een eerste aanzet gemaakt naar de laatste stap: het vertalen van het Nederlands en rekenen naar de beroepscontext. - Scholing van de docenten rekenen en Nederlands heeft plaatsgehad via de centrale ROC WB-scholing (didactiek en assessorcompetenties). Zo n 15 docenten hebben die kans aangegrepen. Voor 2012 staat de training voor iedereen die zijn taal- of rekenniveau wil verhogen op het programma. - Het dyslexieprotocol is gemaakt en werkt deels: het blijkt nog te dynamisch. De bekendmaking naar alle collega s toe moet nog plaatsvinden. - Aan het internationaliseringplan is flink getimmerd. Het is meerdere keren bijgesteld en er is een calamiteitenplan aan toegevoegd. Er wordt al wel via het plan gewerkt, maar er moet nog een goed moment gevonden worden om het bij alle collega s onder de aandacht te brengen. - De gegevens van uitval zijn bekend en worden ook in de verschillende lagen besproken. Dit gebeurt in de teams, bij het management en bij het MT en TV-overleg. Het streven is om van elke student te weten wat de beweegredenen zijn om de school te verlaten. Voor 90% weten wij dat ook. - In 2010 is een start gemaakt met een nieuw format en een nieuwe structuur voor de OER s, die binnen het Cingel College voortaan de naam Opleidingswijzer (OLW) dragen en passen bij het nieuwe onderwijs. Na de vakantie hebben we een auditteam gevraagd dit nieuwe format te beoordelen en tijdens een studiedag hebben we de nieuwe opzet geëvalueerd per team. Op basis van de bevindingen zijn de structuur en het format verder verbeterd in In 2011 hebben de plannen om structureel samen met een geselecteerd aantal bedrijven de examenproeves te organiseren een goede aanzet gekend, maar nog niet de wenselijke voortgang geboekt. We wachten de definitieve vorm van de Examenprofielen af, zodat we die er meteen in kunnen betrekken en we hopen in 2012 afrondende slagen te kunnen maken met de Stichting Groenhuizen voor de opleiding Facilitair en met De Roompot voor de toeristische opleidingen. - Het Cingel College zit nog steeds te wachten op een centraal ROCWBstudentenvolgsysteem. In 2011 zijn er verschillende systemen bekeken, maar er is bepaald, dat er met de lerarenagenda van Edictis gewerkt moet worden. Helaas loopt dit traject erg veel vertraging op. Daardoor is besloten om tijdelijk een eigen systeem te ontwikkelen op de i-schrijf, waarbij de afdeling Brood& Banket het voortouw heeft genomen. Men heeft beloofd, dat de Edictis-Lerarenagenda in 2012 gereed is. Jaarverslag 2011, versie 1 4

6 - De onderwijsvisie van het Cingel College was neergelegd in een aantal verschillende documenten (een beknopte onderwijsnotitie, het jaarplan, de jaarverslagen en in het marketingplan), maar was nog niet vastgelegd in een echt Onderwijsvisiedocument. In 2011 is dat wel gebeurd. De O&I er heeft mooi werk geleverd in goede samenspraak met management en teamvoorzitters. Tijdens meerdere studiedagen is het document gedeeld met de teams. Het is tevens uitgangspunt bij het construeren van nieuwe opleidingen (Facilitair en Patisserie) en het vormt een eenheid met het nieuwe examenvisiedocument, dat in 2012 zal worden afgerond. 2.b.3 Samenwerken met P3 en bedrijven versterken De samenwerking met P3 verloopt helaas niet optimaal, terwijl dat wel de intentie is. Er is vanuit het Cingel College veel ergernis over de wijze waarop er gecommuniceerd en samengewerkt wordt. Daarnaast neemt het aantal bedrijfsgroepen bij het Cingel af, terwijl er volgens afspraak met P3 gestreefd zou worden naar toename. In 2011 zijn de bedrijfsgroepen van Burger King, Smilde Bakkery en Mission Foods actief geweest. We hebben te horen gekregen dat Burger King in 2012 zal gaan stoppen en dat de andere 2 een eenmalig traject waren. Daarmee is het beoogde resultaat voor 2011 niet bereikt. Wij zien duidelijk het belang in van het hebben van bedrijfsgroepen, want het werken met bedrijfsgroepen heeft namelijk op meerdere fronten positieve invloed: - Het daagt onze onderwijscollega s uit tot een bedrijfsmatiger aanpak en stimuleert hun ondernemingszin. - Het houdt onze kennis van wat speelt in het bedrijfsleven actueel; iets wat ook studenten zeer waarderen. - Het reguliere onderwijs vaart wel bij goede didactische vondsten opgedaan in het bedrijfsleven en voorbeelden uit de praktijk die de lessen veraangenamen. - Het bedrijfsleven krijgt oog voor de kwaliteit die het Cingel in huis heeft en klopt met scholingsvragen bij ons aan, waardoor we nog beter voor elkaar een sparringpartner kunnen zijn. Het Cingel College zou in 2012 moeten onderzoeken, of zij niet zelf meer energie zou kunnen stoppen in het ontwikkelen van opleidingen, cursussen of workshops voor het bedrijfsleven. In onze ogen laten we nu namelijk een markt liggen. Onze focus blijft natuurlijk allereerst liggen bij het reguliere onderwijs, maar we winnen aan kwaliteit door met het bedrijfsleven samen te werken via klankbordgroepen, gastlessen, workshops, gezamenlijk georganiseerde evenementen, (docenten)stages, de Business Club Breda en gezamenlijk op te zetten maatwerktrajecten. 2.b.4 Samenwerking met VMBO en HBO Het aantal scholen waar het Cingel College vertegenwoordigd is bij voorlichtingen, is in 2011 opnieuw toegenomen. Zo is er sprake van uitbreiding in West Brabant; we komen nu op scholen waar voorheen alleen De Rooi Pannen voorlichting mocht geven. De mogelijkheden voor het Cingel om onze opleidingen onder de aandacht te brengen nemen ook in de Drechtsteden, Rotterdam en de omgeving van Gorinchem toe en daar zijn we blij mee. Het aantal eerstejaarsstudenten is in het jaar 2011 toegenomen met 24%. Het aantal dat extra toegenomen is vanuit de HAVO-scholen is nihil. Deze aanwas blijft achter. Wel komen wij nu steeds vaker op HAVO s om voorlichting te geven. In 2011 zijn de decanen van West-Brabant en een deel van Zeeland te gast geweest bij het Cingel College, waarbij o.a. een rondleiding binnen een facilitair bedrijf op het programma Jaarverslag 2011, versie 1 5

7 stond om het werkveld van deze opleiding beter onder de aandacht te brengen. Deze uitwisseling achten wij zeer waardevol: het vergemakkelijkt de onderlinge contacten. Samenwerking met het HBO blijft helaas wat achter. Vanuit het Cingel College is wel contact gelegd met de NHVT om aan te haken bij de mogelijkheid tot het samen organiseren van verkorte trajecten. Dat resulteerde echter in de bevindingen van dit HBO, dat dergelijke trajecten tot nu toe teleurstellend waren verlopen en te weinig kwaliteit hadden om voort te zetten. Er zijn wel afspraken gemaakt om vanuit het HBO gericht voorlichting te komen geven op het Cingel College. Er heeft eveneens een verkenning plaatsgevonden met Fontys; er bleken echter nauwelijks MBO- en HBO-opleidingen die inhoudelijk direct op elkaar aansloten, zodat structurele samenwerking voor onze branches weinig zin had. Het Cingel College is nog steeds voornamelijk gefocust op de instroom vanuit het VMBO en daar wordt op de volgende fronten mee samengewerkt: - voorlichtingen (regulier en afzonderlijk) - het project Een opleiding beter bekeken - het project keuzeprocessen - VMBO on stage - ROC West-Brabant breed overleg VMBO-MBO. Daarnaast heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Tessenderlandt om te bezien of er mogelijkheden zouden zijn aan te haken bij het project rondom Breinleren. Helaas was dat al in een te ver gevorderd stadium om nog zinvol te zijn. 2.b.5 Bouwen van een sterk Cingel-merk Het lag in de bedoeling om in 2011 eindelijk de merkprofielmeting onder de stakeholders van het Cingel College te laten plaatsvinden; een traject in samenwerking met de centrale dienst Marketing, PR en Communicatie. Alle voorbereidingen daartoe zijn binnen het Cingel getroffen verschillende sessies met collega s en studenten om van kernwaarden, thema en visie naar objectief te meten pijlers te komen maar vervolgens werd het windstil. In 2012 zullen we nogmaals aan de bel trekken, want binnen het Cingel College waren we het unaniem over de essenties eens. Succesvoller waren de onderzoeken naar de zinvolheid en mogelijkheden van het starten van een Patisserie-opleiding voor gepassioneerde studenten Banket en het onszelf verzekeren van de continuïteit van de Cas Spijkers Academie (na het wegvallen van de heer Cas Spijkers binnen het onderwijsconcept), waar we graag bij wilden aansluiten. In 2011 zijn beide onderzoeken afgerond, door de Raad van Bestuur als een aanwinst voor het Cingel College aangemerkt en zijn we van start gegaan met het voorbereiden van deze twee nieuwe specialistenopleidingen. In augustus 2012 gaan ze van start. Tevens is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een specialistische opleiding voor goed gastheerschap, waar het hogere segment in het bedrijfsleven grote behoefte aan heeft. Ook de nieuwe Frontoffice-opleiding is verder ontwikkeld en haar 3 e jaar ingegaan. In gesprekken met studenten zijn wel wat te verbeteren zaken aan het licht gekomen, die door het team in 2012 zullen worden opgepakt. Wat betreft de overige geplande acties, zijn de volgende resultaten geboekt: - Het plan een Barista-cursus voor het bedrijfsleven te organiseren is door drukte nog even in de koelkast gezet tot schooljaar Het evenementenbureau wil graag zijn activiteiten uitbreiden, maar kampt met twee problemen: enerzijds blijkt de bereidheid vanuit bijvoorbeeld onze VMBO s om het organiseren van excursies uit handen te geven niet groot; anderzijds Jaarverslag 2011, versie 1 6

8 hebben we nog steeds niet de optimale methode gevonden om met de beschikbare studenten veel opdrachten tegelijkertijd onder handen te nemen. In 2012 zal het concept opnieuw verbeterd dienen te worden. - De wedstrijden waarbij talentvolle studenten de kans krijgen hun kwaliteiten te meten met anderen en een grote dosis vak- en sociale ervaring op te doen, zijn ook in 2011 weer succesvol gebleken: o 1 e prijs Barista bij de Europese AEHT-wedstrijden o 1 e prijs Toerisme bij de Europese AEHT-wedstrijden o 2 e prijs Pastry bij de Europese AEHT-wedstrijden o 1 e prijs bij de nationale afstudeerscriptiewedstrijd Facilitair o 1 e prijs bij de nationale jeugdwedstrijd All-round Banket. Bovendien hebben we de internationale AEHT-wedstrijden breder weten te trekken, zodat die niet alleen voorbehouden bleven aan de toerisme-studenten. Dus niet alle voorgenomen plannen zijn helemaal naar wens tot uitvoering gekomen, maar er is wel heel veel goed en zinvol werk verzet om het Cingel-merk te versterken. 2.c Teamplannen versus resultaten Naast het jaarlijks samen streven naar het behalen van de Cingel-doelen, stelt ieder team zich ook nog een aantal specifieke teamdoelen. In dit hoofdstuk komen de daarbij behaalde resultaten aan bod, voor zover die niet elders zijn vermeld in het algemene Cingeljaarverslag. 2.c.1. Brood & Banket Lesuitval verminderen Door in 2011 bij alle OP ers 25 vervangingsuren in de jaartaak op te nemen is de lesuitval tot een minimum beperkt gebleven: we hadden als bakkerijafdeling een uitval van 1 %. De beste resultaten zijn geboekt bij praktijk en vakleer, waar de lessen eenvoudig door vakgenoten overgenomen kunnen worden. Er is nog wel veel winst te halen bij de algemene vakken. Wellicht kunnen we als team samen bedenken welke mogelijkheden er zijn, als een collega ziek is en een algemeen vak uitvalt. Kwaliteitsverbetering Er zijn bij de bakkerijafdeling verschillende kwaliteitsslagen gemaakt: - Goedkeuring door de valideringscommissie van de examenproducten - Er zijn structureel overlegmomenten met de stafmedewerker O&I ingevoerd om de kwaliteitsverbeteringen te borgen. - Er zijn trainingen gevolgd door betrokkenen( Valideren CGO-examens en Construeren CGO-examens). - Het toetsplan is duidelijker vastgelegd en de kaders zijn helder. Daarin moeten nog wel het Breinleren en Burgerschap worden opgenomen. - Er zijn in het team ontwikkeltaken belegd. - Er zijn BPV-instrumenten ontwikkeld en uitgesplitst naar niveau en fase (basis, gevorderd en competent). - Voor verschillende vakken zijn diagnostische toetsen uitgewerkt in digitale vorm. - Er is een verbeterslag gemaakt met het studentenvolgsysteem (Excel), zodat er nu op elk moment van het jaar een goed overzicht van de volledige voortgang is. Leerlingen actiever inzetten Het was ons doel studenten nog actiever in te zetten bij verschillende (onderwijs)evenementen en dat is behaald: ruim 40 studenten hebben een actieve rol gehad bij de Open dag (20), de Open avonden (15) en een aantal voorlichtingen op VMBO-scholen. Voor komend jaar hebben we nog een aantal zaken open staan, te weten: Jaarverslag 2011, versie 1 7

9 - Een actievere en andere vorm bedenken voor het project Een opleiding nader bekeken ; dit is besproken en vervolgacties zijn ingezet. - Een onderzoek starten naar mogelijkheden om studenten actiever te betrekken bij de lessen economie (leidinggeven) - Een pilot uitvoeren met 3 e jaars CGO leidinggeven. Functionarissen van BPV-bedrijven professionaliseren op CGO-terrein Het ROC-brede Bedrijvenonderzoek gaat pas plaatsvinden in 2012, zodat een meting nog niet heeft plaatsgevonden, maar toch hebben we al gemerkt dat de contacten met de bedrijven verbeterd zijn. Bovendien hebben zij meer begrip gekregen voor en van het CGO door het in 2011 organiseren van: - Twee praktijkopleidersbijeenkomsten voor BPV-bedrijven - Drie ROBO-bijeenkomsten - Kenwerk on Tour : uitleg over het beoordelen binnen het CGO - Themabijeenkomsten via het NBC - Een workshop CGO voor alle BPV-bedrijven. Betere borging gesprekken met leerlingen Het nieuwe Access-formulier en het nieuwe portfolio worden gebruikt en geven een goed inzicht in de vorderingen van de student. Ook het Excel-cijferregistratiesysteem dat nu voor alle vakken wordt ingezet, helpt daarbij. Verbeteren Flexbase-systeem Er is een speciale Cingel-handleiding/instructie ontwikkeld, zodat het bestellen van Flexbase en het gebruik hiervan is verbeterd. Er komen minder vragen betreffende de bestelprocedure en afgelopen jaar hadden vrijwel alle studenten op tijd (bij aanvang schooljaar) een werkend account. Integratie van de vakken economie, ICT, LLB, talen Met de vakgroep economie is gebrainstormd over de integratie van deze lessen in de BPV en de praktijklessen. Er zijn hiervoor al mini-proeves ontwikkeld. In 2012 zal verder bekeken worden wat mogelijk is. Nieuwe producten en markt aanboren In 2011 is onderzocht of er een markt is voor een BBL TOP-Patisserie niveau 4-opleiding. Toen dat gunstig bleek, is er ontwikkelcapaciteit vrijgemaakt voor deze opleiding en is er een klankbordgroep geformeerd met top bedrijven uit de regio. Daarnaast zijn in 2011 voor het eerst met P3 trainingen/opleidingen voor midden- en grootbedrijven verzorgd op het terrein van Brood & Banket. 2.c.2. Facilitair Doorontwikkelen CGO In 2009 zijn wij gestart met het CGO-onderwijs. Dit cohort kent nog zowel een BOL- als een (laatste) BBL-variant en is dit jaar begonnen aan het onderdeel leidinggeven van het curriculum. Leerjaar 1 en 2 zijn ontwikkeld en het team is in 2011 bezig geweest met een bijstelling van het programma op basis van de opgedane ervaringen, zodat de inhoud van de diverse vakken nog beter op elkaar afgestemd wordt. In de toetsweek van periode 4 is door het hele team twee dagen gewerkt aan het bovenstaande. De eerste schetsen van een nieuw kwalificatiedossier werden in 2011 bekend en dat betekent dat er opnieuw veel tijd en energie gestoken moet gaan worden in het bouwen aan een nieuwe opleiding, waarin vooruit zal worden gelopen op Focus op vakmanschap. Bovendien zal hospitality - conform de wensen van het werkveld - een belangrijke rol gaan spelen in de nieuw op te zetten opleiding. Jaarverslag 2011, versie 1 8

10 Een andere kwaliteitsslag die in 2011 is ingezet, is de Kwaliteitsimpuls FD inclusief scholing en professionalisering van de teamleden FD. Optimaliseren BPV en praktijkexaminering Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de BPV. Eerder is geprobeerd om de kwalificerende toetsen zoveel mogelijk in huis af te nemen om onderwijs en toetsing goed op elkaar aan te laten sluiten. Voor kerntaak 2 hebben wij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de keuken en van horecadocenten voor de examinering. In 2011 zijn we gestart met het betrekken van BPV-bedrijven bij de examinering van onze studenten. We willen in dit kader structureel overleg met de hoofden facilitair van de vestigingen die onder de Stichting Groenhuysen vallen. Daarbij is het belangrijk dat wij inventariseren welke hoofden facilitair gemotiveerd zijn om onze studenten de mogelijkheid te bieden om binnen hun vestiging te examineren. Daarnaast moeten zij de bereidheid hebben om scholing/ instructie te volgen over de eisen die er aan assessoren en exameninstellingen gesteld worden, zodat de kwaliteit van de examinering is gewaarborgd. De rol van het bedrijf binnen de opleiding is veranderd. Daar waar wij op school niet goed in staat blijken werkprocessen te toetsen, zal dat binnen het BPV-bedrijf moeten gebeuren en het is zaak dat goed te borgen. In april 2011 is een begin gemaakt met het informeren/scholen van leermeesters. Zo hebben we ook geprobeerd onze collegascholen binnen het ROC West-Brabant te recruteren als praktijklocatie. In 2010 is er een verkennend gesprek geweest tussen de teamvoorzitter Facilitair en de hoofden facilitair van alle colleges. In eerste aanleg zijn deze niet onwelwillend om studenten van de opleiding FD te plaatsen op hun locaties. Structureel overleg hierover is dit jaar niet uit de verf gekomen, maar dat zal in 2012 zeker opgepakt gaan worden, want al die gekwalificeerde collega s kunnen veel betekenen voor onze studenten. Bovendien vergroot het de zichtbaarheid van de opleiding binnen het hele ROC. De directie staat hier positief tegenover en is bereid te helpen bij dit proces. Bekendheid opleiding Facilitair vergroten De meeste nieuwe studenten komen van het VMBO. Veel informatie over de opleiding en de mogelijkheden vinden aankomende studenten op de website van het Cingel College, vergaren zij tijdens de Open Dagen, tijdens de informatieavonden of in de bezoeken die zij als VMBO-leerling brengen aan het Cingel College. Uit gesprekken is echter ook gebleken dat de opleiding relatief onbekend is. In april is er daarom een decanendag georganiseerd om onze opleiding ook bij de decanen voor het voetlicht te brengen. Bij terugkoppeling is gebleken dat het gros van de decanen een positieve indruk heeft gekregen van de school en de opleiding. Om hen een nog een beter beeld te geven van het werkveld, koppelen we bovendien nieuw aangemelde studenten een dag(deel) aan een student Facilitair binnen de BPV. Zij krijgen dan goed zicht op de werkzaamheden en kunnen zich daarbij laten voorlichten door een Cingel-student. Verbetering doorstroom naar het HBO Een aanzienlijk deel van onze studenten weet na diplomering de weg naar het HBO te vinden. Toch denken wij dat die doorstroom nog voor verbetering vatbaar is. Zo willen wij in de komende jaren met vierdejaars studenten het NHTV bezoeken, de HBOvoorlichtingsdagen promoten en oud-studenten en HBO-opleidingen vragen om voorlichting te komen geven. Tenslotte streven wij naar een voortdurende verbetering van onze opleiding. Informatie uit onze gesprekken met studenten, de JOB-enquête, ontwikkelingen in het werkveld en ideeën die leven binnen het team en de klankbordgroep moeten ons helpen om die kwaliteitsslag te blijven maken. Jaarverslag 2011, versie 1 9

11 2.c.3. Horeca Lesuitval verminderen De lesuitval in 2011 is tot een minimum beperkt door vervanging van alle praktijklessen door de praktijkdocenten. Bij alle OP ers zijn 25 vervangingsuren in de jaartaak opgenomen. Door de verdere integratie van de vakken economie, Nederlands en MVT kan de vervanging ook uitgevoerd worden door de docenten van de branchevakken in combinatie met een OLC. Het inzetten van leercoaches waardoor de begeleiding intensiever vorm werd gegeven, heeft ook een positieve bijdrage geleverd. Kwaliteitsverbetering Bij de kwaliteitsverbetering onderwijs binnen de horeca-afdeling zie je een duidelijk stijgende lijn. Het kwaliteitszorgsysteem Yucan is individueel ingevuld en teambreed geëvalueerd en besproken. Hieruit is ter bevordering van de kwaliteit een verbeterplan gemaakt. De diagnostische proeves die in 2010 zijn gedestilleerd uit de goedgekeurde eindproeves, zijn verder ontwikkeld en worden nu structureel gebruikt als meetinstrumenten. De studenten ervaren dit als zeer prettig en worden zo optimaal begeleid naar de kwalificerende eindproeve. Door de verdere integratie van de vakken, economie, Nederlands en MVT wordt de binding met de branchevakken vergroot en worden de lessen voor de studenten interessanter. Andere stappen in het kwaliteitsproces zijn geweest: - Er zijn structureel overlegmomenten met de stafmedewerker O&I ingevoerd om de kwaliteitsverbeteringen te borgen. - Er zijn trainingen gevolgd door betrokkenen( Valideren CGO-examens en Construeren CGO-examens). - Het toetsplan is duidelijker vastgelegd en de kaders zijn helder. Daarin moeten nog wel het Breinleren en Burgerschap worden opgenomen. - Er zijn in het team ontwikkeltaken belegd. Ontwikkeling CGO De CGO-opleidingen niveau 2 BOL en BBL, keuken en bediening en de opleiding Ondernemer Manager leerjaar 1 en 2 zijn in schooljaar 2010/2011 volledig geïmplementeerd. Niveau 3 BBL, keuken en bediening, plus leerjaar 3 van de opleiding Ondernemer Manager zijn in 2010 ontwikkeld en in 2011 volledig geïmplementeerd. Leerjaar 4 van de opleiding Ondernemer Manager is in 2011 ontwikkeld en dit schooljaar (2011/2012) volledig geïmplementeerd. Dat betekent dat alle Horeca-opleidingen vanaf augustus 2012 binnen het Cingel College competentiegericht zullen zijn, ook de opleidingen die vallen binnen de nieuwe Cas Spijkers Academie. BPV-bedrijven benaderen om CGO goed uit te leggen Er zijn gedurende de afgelopen schooljaren bijeenkomsten georganiseerd waarbij leermeesters vanuit het bedrijfsleven zijn geïnformeerd over de invulling van het onderwijs binnen het Cingel College. In 2011 is daarbij extra nadruk gelegd op het CGO en wat de rol van de leermeester dient in te houden naar de studenten toe. Uit de gesprekken die we hebben met de bedrijven (klankbordgroepoverleg) en de leermeesterbijeenkomsten blijkt, dat de bijeenkomsten effect hebben en dat de besproken punten met betrekking tot het CGO begrepen worden en worden uitgevoerd met het landelijk ingevoerde praktijkwerkboek als controlemiddel. Daarnaast hebben we deelname aan het project Kenwerk on tour gepromoot bij alle leermeesters. Integratie van de vakken Economie, Nederlands en MVT In 2011 zijn we gestart (in pilotvorm) om bij de praktijk (Cingelweek) de lessen Nederlands te integreren. Dit zal verder uitgewerkt worden vanaf schooljaar 2012/2013. Jaarverslag 2011, versie 1 10

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie