Handboek ISO Versie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014"

Transcriptie

1 Handboek ISO 9001 Versie:

2 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz : Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz : Organisatieschema Koudetechniek Blz : Organisatieschema service Blz : Organisatieschema Airco Blz : Functie- en taakomschrijvingen Blz : Opleidings- en ervaringseisen Blz. 9 2: Kwaliteitssysteemprocedures en documenten 2.1: Overlegstructuur kwaliteitszorg Blz : Beheer kwaliteitshandboek Blz : Wijzigingenlijst Blz : Meting klanttevredenheid Blz : Interne audits Blz : Continue verbetering Blz : Beoordeling kwaliteitssysteem directie Blz : Beheer kwaliteitsregistraties Blz : Afhandeling verbeterpunten Blz : Selectie en beoordeling toeleveranciers Blz : Documentenbeheer Blz. 25 3: Kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen 3.1: Kwaliteitsbeleid Blz : Kwaliteitsjaarplan Blz. 34 4: Commerciële processen 4.1: Offerte-orderacceptatie Blz : Calculatie Blz. 37 5: Operationele processen 5.1: Inkoop Blz : Bestelprocedure materialen Blz : Materiaalvoorziening Service Blz : Materieelbeheer Blz : Verstrekte producten klant Blz : Ingangscontrole, opslag en retouren Blz : Uitgaand materiaal Blz : Uitbesteding Blz. 45 6: Uitvoering bedrijfsprocessen 6.1: Bedrijfsproces projecten Koudetechniek Blz : Bedrijfsproces projecten Service Blz : Ontwerpbeheersing software Blz : Geaccepteerde afwijkingen Blz : Wijziging na totstandkoming opdracht Blz : Producten met afwijkingen Blz : CE Markering/PED Blz. 57 2

3 6.8: In bedrijfstelling Blz : Oplevering Blz : Oplevering koelinstallatie STEK regeling Blz : Uitvoering onderhoud STEK regeling Blz : Klachtenbehandeling Blz. 65 7: Ondersteunende processen 7.1: Opleidingen Blz : Systeembeheer Blz : Beheer normen en voorschriften Blz. 69 8: VCA documenten en instructies 8.1: VGWM intentieverklaring Blz : VGWM beleidsplan Blz : VGWM jaarplan Blz : VGWM instructies (zie onderstaande specificaties) Blz : Keuring en beproeving middelen Blz : Beheer keurings- meet- en beproevingsmiddelen Blz. 79 VGWM Instructies 1: Bedrijfshulpverlening 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen 3: Opleidingseisen VCA 4: Richtlijn medische controles 5: Instructie tijdelijke en nieuwe medewerkers 6: VGWM Risicoproducten 7: VGWM Campagnes 8: werkplekinspecties 9: Toolboxbijeenkomsten 10: (Bijna) ongevallenmelding 11: Afvoer van chemisch afval 12: Opstellen VGWM plannen 13: Bedrijfsnoodplan 14: RIE 15: Taakrisicoanalyse 16: Directiebeoordeling 17: Ongevallenfrequentie index 18: Gerelateerde procedures 3

4 0.1 kwaliteitssysteem ISO 9001 Directieverklaring koudetechniek directieverklaring koudetechniek versie: In dit kwaliteitshandboek zijn de bedrijfsprocessen koudetechniek geïntegreerd opgenomen binnen het kwaliteitssyteem ISO. In dit kwaliteitshandboek zijn tevens alle maatregelen nodig voor het certificaat VCA** opgenomen. De directie van Van Kempen Koudetechniek en van Kempen service b.v verklaart, dat zij: - verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de voorwaarden zoals in de gangbare wetgeving voor Koudetechniek omschreven - het bedrijfsbeleid erop is gericht emissie van koudemiddel in het milieu te voorkomen - zal voldoen aan alle relevante wetgeving t.a.v. milieu- en veiligheidseisen - ervoor zal zorgen dat zijn medewerkers over de specifieke eisen van koudetechniek zijn geinstrueerd en dat hieraan in de praktijk bij voortduring wordt voldaan. - zich continue met bedrijfsverbeteringen bezig houdt en de werknemers hierop aanstuurt. De directie van van Kempen Koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. verklaart voorts, dat zij: - beschikt over een geldige F-gassen-erkenning (nummers: F.GAS NLD-rev.00 & F.GAS NLD-rev.00) - beschikken over een geldig VCA-certificaat. - de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die werk uitvoeren, dat van invloed is op de kwaliteit, of daaraan leiding geven zijn gedefinieerd en vastgelegd in procedures en functie-en taakomschrijvingen. Namens de directie Jan-Vliet van Zante : Datum:

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 2.3 Wijzigingenlijst 4.1 Offerte/orderacceptatie Aanpassingen handboek 4.2 Calculatie Aanpassingen handboek De ontwerper/calculator legt geen opdrachtnummer vast in syntess. Die eruit halen Vier ogen-systeem wordt vier-ogen-principe Toevoegen: ontwerper/calculator draagt ook zorg voor het ordenen van de projectmap Materiaalvoorziening Service Aanpassingen handboek 5.4 Materieelbeheer Aanpassingen handboek Toevoegen: accountmanager neemt ook contact op met de klant voor aanvullende informatie Geen wijzigingen Toevoegen: en/of magazijnbeheerder/voorman. 2. Aanpassen: wat type- en volledigheidfoutjes Toevoegen: zo nodig wordt het geregistreerd Aanpassen: De magazijnbeheerder/keurmeester zorgt ervoor dat in afwachting van reparatie, dat het materieel in een afgesloten ruimte wordt opgeslagen Aanpassen: De inkoper wordt De keurmeester. 13

14 5.6 Ingangscontrole, opslag & retouren Aanpassingen handboek Toevoegen: bepaalt zo nodig in overleg met Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 2. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 3. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 4. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 5. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 6. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker. Toevoegen: vastgelegd op de pakbon en gemeld aan de inkoper 7. Toevoegen: magazijnmedewerker Vervolg: Toevoegen: Magazijnbeheerder Toevoegen in schakel: archiveren retourbonnen leverancier 5.7 uitgaand materiaal Aanpassingen handboek Aanpassen: De besteller registreert de uit te geven materialen 2. Toevoegen: De magazijnmedewerker zet de materialen op project- en magazijnnummer bedrijfsproces projecten Koudetechniek Aanpassingen handboek Toevoegen: Schriftelijke vastlegging van Kick-offmeetings Punt vier kan eruit gehaald worden. 5. Toevoegen: Indien nodig worden er bij grote projecten de tekeningen ook aan derden verstrekt. Werkvoorbereiding maakt basisontwerp (koeltechnisch schema) Aanpassen: De wekelijkse bespreking moet PT-overleg heten Toevoegen: n.a.v. de regelbespreking en de specificaties stelt de werkvoorbereider een koeltechnisch schema op

15 Deze schakel zou er eigenlijk uit moeten, want die controle gebeurt niet of nauwelijks Toevoegen: en/of projectleider. Monteursmappen = montagemappen. 6.2 Bedrijfsproces Service Aanpassingen handboek Aanpassen: Projectleider wordt Projectleider Koudetechniek Toevoegen: soms ook via de telefoon

16 6.8 In bedrijfstelling Aanpassingen handboek Aanpassen: De bedrijfsleider koudetechniek zit niet bij de regelbespreking, eruit halen Toevoegen: Tijdens de overdracht van projectdocumenten van koude naar service dient er een paraaf voor juiste vrijgave van projectdocumenten gezet te worden Aanpassen: Er moet in deze schakel duidelijker naar voren komen dat Hoofd Inbedrijfstelling de planning maakt. 10. Wijzigen: De monteur voert de werkzaamheden uit i.p.v. werkvoorbereider inbedrijfstelling. 11. Toevoegen: Er dient een controle uitgevoerd te worden op de door de monteurs vastgelegde IB-rapporten Toevoegen: Hoofd bedrijfsbureau procestechniek zit ook bij de bespreking van de resultaten. 7.3 Beheer normen & voorschriften Aanpassingen handboek Geen wijzigingen. 8.5 Keuring en beproeving middelen Aanpassingen handboek 0. Het doel ontbreekt. Doel formuleren 1. Aanpassen: inkoper/werkvoorbereider wordt Keurmeester Toevoegen: een aantal middelen worden door een extern bedrijf gekeurd. 4. Aanpassen: Hoofd uitvoering wordt Keurmeester. Tevens Justering toevoegen aan de procedure. 5. Aanpassen: Hoofd uitvoering wordt Keurmeester. 6. Aanpassen: Inkoper/werkvoorbereider wordt Keurmeester

17 8.6 Beheer keurings- meet- en beproevingsmiddelen Aanpassingen handboek Toevoegen: toegestane afwijkingen zijn vastgelegd in kwaliteitshandboek Aanpassen: De inspecteur wordt De keurmeester. 3. Aanpassen: De inspecteur wordt De keurmeester Aanpassen: en/of de directeur kan er uit gehaald worden Aanpassen: inspecteur uit het rijtje halen. 8. Aanpassen: De groepsleider, de chef-monteur, de monteur mogen eruit gehaald worden. De Inspecteur wordt de Keurmeester. 17

18 2.4 kwaliteitssysteem ISO 9001 meting klanttevredenheid versie: bedrijfsproces service 0 doel 0 Deze procedure beschrijft de methode waarop periodiek de klanttevredenheid wordt gemeten. Doel van de procedure is het verkrijgen van structureel inzicht in klanttevredenheid en (indien noodzakelijk) maatregelen te treffen om tot continue verbetering te komen. 4.1 offerte/orderacceptatie 1 uitvoeren operationele processen 6.1 bedrijfsproces projecten koudetechniek 6.9 oplevering 2 opleveren installatie/ service/ 4 uitvoeren periodieke klantenenquêtes 4 Voor projecten:bedrijfsleider of projectleider voeren enige tijd na afronding van opdracht (mondeling of schriftelijk) enquête uit Voor serviceopdrachten wordt om het jaar een omvangrijke enquête gehouden. 5 evalueren klantenenquetes 5 Door de bedrijfsleider en in de MT vergadering worden de uitkomsten van de klantenenquêtes beoordeeld op basis van de prestatie indicator. stop nee 6 maatregelen nodig? 6 de bedrijfsleider en in de MT vergadering wordt nagegaan of maatregelen noodzakelijk zijn ja 7 nemen van maatregelen 7 de directeur treft corrigerende maatregelen conform genoemde procedure met eventuele terugkoppeling naar primaire processen 2.6 continue verbetering 18

19 kwaliteitssysteem ISO 9000:2000 VCA interne audits ZEGELRECHT versie: doel 0 deze procedure beschrijft de werkwijze van de interne audits. Deze audits hebben tot doel de werking van het kwaliteitssysteem periodiek na te gaan. 1 opstellen auditplanning 1 de kwaliteitsmanager zorgt ervoor dat het gehele kwaliteitssysteem minimaal elke twee jaar is geaudit. Past zonodig de frequentie per te auditen onderdeel aan. Zorgt voor de voorbereiding en planning van de audits. 2 instrueren auditors 2 de kwaliteitsmanager bepaalt in overleg met de directie wie de (hoofd) auditor is voor een bepaald onderdeel (eventueel met medeauditor). Deze keuze wordt gebaseerd op: onafhankelijkheid, technische en organisatorische bekwaamheden, sociale vaardigheden, kennis van het kwaliteitssysteem c.q. onderdelen en kennis van de organisatie en interne richtlijnen 3 voorbereiden audit 3 de interne auditor maakt o.b.v. het auditplan een afspraak met de gewenste gesprekspartners en stelt een vragenlijst op voor het te auditten proces, 4 uitvoeren audit en opstellen rapport 4 de interne auditor rapporteert zijn bevindingen via een auditrapport nee 5 audit correct uitgevoerd? 5 de kwaliteitsmanager beoordeelt of de audit correct is uitgevoerd, zo niet dan bespreekt hij dit met de auditor. ja 6 bespreken maatregelen 6 de kwaliteitsmanager beoordeelt de uitkomsten van de audit op conformiteit met de NEN-ISO norm. Zonodig worden corrigerende/preventieve maatregelen vastgelegd, of worden in geval van betrokkendheid van andere afdelingen c.q. functionarissen, voorstellen hiertoe gedaan. continue verbetering, preventieve en corrigerende maatregelen 19

20 2.6 kwaliteitssysteem ISO 9001 continue verbetering versie: doel 0 Deze procedure beschrijft de werkwijze voor het realiseren van continue verbetering ( intern en extern ) en het daaruit voortvloeiende aanpassen/ wijzigen van het kwaliteitsbeleid alsmede het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen met enerzijds als doel oorzaken op te sporen, te analyseren, weg te nemen en in de toekomst te voorkomen (corrigerende maatregelen). Anderzijds om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (preventieve maatregelen), gericht op continue verbetering om te kunnen blijven voldoen aan klantenwensen en -eisen. operationele processen 1 doen van voorstellen Verslag registraties 1 de kwaliteitsmanager doet t.a.v. dringende complexe problemen onmiddelijk en verder per kwartaal schriftelijk voorstellen voor verbetering,corrigerende en preventieve maatregelen aan de directie op grond van de evaluatieresultaten van kwaliteitsregistraties, de resultaten van de externe audits, gesignaleerde opleidingsbehoeften, actuele (technische) ontwikkelingen en overige relevante gegevens. De directeur vult/ past de voorstellen aan op grond van overleg met de kwaliteitsmanager, deevaluatieresultaten van de kwaliteitsdoelstellingen en beleidkeuzes voor de toekomst. stop nee 2 nader onderzoek nodig? 2 de directeur beslist of er nader onderzoek naar de oorzaken nodig is om effectieve maatregelen te kunnen nemen. ja 3 uitvoeren onderzoek 3 de kwaliteitsmanager voert nader onderzoek naar mogelijke oorzaken uit.onderzoekt niet alleen de technische oorzaken, maar ook de werkwijze, beoordeling,kennis en communicatie. Gebruikt hierbij zonodig beschrijvende statistiek. De kwaliteittsmanager legt de resultaten schriftelijk vast en rapporteert deze aan de directie 4 vastellen maatregelen 4 de directeur bespreekt met de kwaliteitsmanager de voorstellen en eventueel de resultaten van het onderzoek en stelt definitieve maatregelen vast. Bepaalt wie de maatregel in moet voeren en wanneer dit gebeurd moet zijn. De beslissingen worden schriftelijk vastgelegd ( via de notulen van het directieoverleg of werkoverleg). nee 5 controle realisatie 5 de kwaliiteitsmanager controleert of de genomen maatregelen ingevoerd worden.envoert zonodig aangepaste procedures c.q. formulieren als proef in. Verifieert, eventueel via een extra interne audit, of de vastgestelde maatregelen daadwerkelijk ingevoerd zijn en of ze effectief zijn. Registreert resultaten. 6 maatregel ingevoerd? 6 de kwaliteitsmanager spreekt de verantwoordelijke functionaris aan indien maatregelen niet ingevoerd zijn. De kwaliteitsmanager rapporteert de resultaten van de verificatie aan de directie. ja 7 eindbeoordeling directie Continue verbetering 7 de directeur beoordeelt maandelijks in het directieoverleg op grond van de rapportages van de kwaliteitsmanager de stand van zaken met betrekking tot de invoering en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Indien nodig worden nieuwe maatregelen vastgesteld en verder bewaakt. De kwaliteitsmanager past indien nodig het kwaliteitssysteem definitief aan volgens aangegegeven procedure. 20

21 21

22 22

23 Overzicht kwaliteitsregistraties De volgende documenten worden gebruikt als kwaliteitsregistratie: - Marketingplan - Notulen directie-overleg - Vastlegging beoordeling opleidingen - Vastlegging functioneringsgesprekken - Klanten enquêtes - Beoordeling toeleveranciers - Auditplanning - Auditrapporten (intern en extern) - Verbeterformulier - Klachtenregistratie - IKB schema - Overzicht geaccepteerde afwijkingen - Verslag directie-beoordeling - Personeelsdossier - Management informatie systeem 23

24 24

25 selectie en beoordeling toeleveranciers 2.10 kwaliteitssysteem ISO 9001 versie: doel 0 deze procedure beschrijft het selecteren en beoordelen van leveranciers. Doel van de procedure is het op peil houden en volgen van de betrouwbaarheid van de leverancier Op dat de juiste materialen op tijd geleverd kunnen worden om te kunnen voldoen aan afspraken met klanten. 1 opstellen selectiecriteria 1 De inkopen stelt jaarlijks de criteria op (na overleg met de directeur) en past zonodig aan voor selectie en beoordeling van toeleveranciers. Het gaat om de volgende criteria: - prijs/kortingen - kwaliteit - levertijd - service (nakomen afspraken,retouren, technisch ondersteuning, e.d.) - afhandeling van klachten - identificatie/verpakking - kloppen de facturen t.a.v de gemaakte prijsafspraken - in het geval van een manco, heeft de leverancier u hier tijdig op attent gemaakt? - de verhouding aantal leveringen/aantal afwijkingen. Draagt zorg voor schriftelijke vastlegging afspraken. 2 nieuwe leverancier? 2 beoordeelt leverancier o.b.v referenties, gegevens kvk etc. ja operationele processen lijst geselecteerde leveranciers 3 gesprekken met leveranciers nee 3 inkoper voert gesprekken op basis van criteria met alle bestaande hoofdleveranciers en nieuwe l leveranciers. Stelt betrokkenen op de hoogte van de gemaakte keuze. lijst geselecteerde leveranciers 4 inhuur personeel 4 bedrijfsleider koudetechniek behandelt de inhuur van personeel. overlegstructuur 5 beoordelen prestaties leveranciers 5 inkoper beoordeelt de toeleveranciers op leverbetrouwbaarheid, prijs en assortiment. 6 voeren evaluatiegesprek 6 inkoper bepaalt de noodzaak tot het voeren van een evaluatiegesprek met de leveranciers voert jaarlijks een gesprek met de hoofdleveranciers. lijst geselecteerde leveranciers 25

26 kwaliteitssysteem ISO 9001 documentenbeheer versie: beheer kwaliteitshandboek beheer kwaliteitsregistraties 0 doel 1 beheer documenten en formulieren 0 Deze procedure dient om zeker te stellen dat alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op de kwaliteit van een product of dienst(inclusief de tekeningen, e.d. van de klant) en die betrekking hebben op de veiligheidsbeheersing op de juiste wijze en door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. 1 de kwaliteitsmanager zorgt dat het gebruik van de formulieren en documenten, inclusief de documenten van externe oorsprong (normen, tekeningen, e.d.) goed in de procedures beschreven staan. De kwaliteitsmanager wijzigt dit mogelijk volgens de procedure " beheer kwaliteitshandboek" en behandelt de kwaliteitsregistraties volgens de procedure "Beheer van kwaliteitsregistraties" instructie documentenbeheer 2 gebruik documenten 2 de kwaliteitsmanager controleert of de formulieren en documenten worden gebruikt volgens de procedures in het handboek en door de verantwoordelijke persoon(vermeld in de instructie documentenbeheer) instructie documentenbeheer 3 uitgifte documenten en formulieren 3 de kwaliteitsmanager beoordeelt het uit te geven document en distribueert het document of formulier volgens de "instructie documentenbeheer" instructie documentenbeheer 4 opslaan documenten en formulieren 4 de kwaliteitsmanager slaat de formulieren en documenten op volgens de instructie documentenbeheer. 5 vernietigen of bewaren documenten en formulieren 5 de kwaliteitsmanager s bevoegd om na de bewaartermijn een keuze te maken tussen vernietigen of merken te maken. Vervallen documenten die niet worden vernietigd worden gemerkt d.m.v. een rode sticker. overzicht documenten stop 26

27 27

28 kwaliteitssysteem ISO 9001 kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen versie: Beoordeling van het contract De orderdoorloop die binnenvan Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. de wordt gehanteerd, wordt in de volgende procedures geregeld: Offerte/ orderacceptatie Calculatie Bedrijfsproces projecten koudetechniek Bedrijfsproces service Deze procedures worden toegepast om te bewerkstelligen dat : - de offerteaanvraag doelmatig volgens de vastgelegde criteria plaatsvindt - de opdrachtacceptatie doelmatig, gecontroleerd en georganiseerd plaatsvindt. - het calculatieproces beheerst wordt uitgevoerd 4. Ontwerpbeheersing (N.V.T.) 5. document- en gegevensbeheer Het documentenbeheer van kwaliteitsdocumenten wordt o.a. gerekend tot het verantwoordelijkheidsgebied van de kwaliteitsmanager. Ter ondersteuning van zijn taken heeft de kwaliteitsmanager de volgende procedures tot zijn beschikking: - beheer kwaliteitshandboek - beheer normen/ voorschriften - documentenbeheer Deze procedures hebben tot doel om te realiseren dat: - procedures, werkinstructies en formulieren ten behoeve van het kwaliteitssysteem op een juiste en identieke wijze tot stand komen. - alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben om de kwaliteit van het geleverde product of dienst op de juiste wijze en door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - documenten betreffende tekeningen/ technische documentatie/normen door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - alle voor het kwaliteitssysteem belangrijke documenten die tevens als computerbestand aanwezig zijn op de netwerkserver, op de juiste wijze worden beheerd door de daartoe bevoegde medewerker. Het wijzigen van procedures en werkinstructies vindt plaats aan de hand van resultaten van interne en externe audits, en onderlinge voorstellen die door het personeel d.m.v. kwaliteitsverbeteringrapporten kunnen worden ingediend. Bovendien kan de jaarlijkse directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem aanleiding geven tot het wijzigen/ aanpassen van verschillende kwaliteitsdocumenten. Bij de uitgifte van een nieuw of gewijzigd document wordt door de kwaliteitsmanager een distributieformulier beschikbaar gesteld. Tevens informeert hij alle handboekbeheerders dat een nieuwe/ gewijzigde versie bij hem af is te halen. De vervallen documenten worden door de kwaliteitsmanager vernietigd. De autorisatie van de nieuwe documenten ligt binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de directeur. 6. Inkoop van Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. kiest haar toeleveranciers op basis van hun vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen. Het hoofd inkoop registreert hiertoe de prestaties van de bestaande toeleveranciers. Onze organisatie beschikt over een aantal vaste leveranciers waar al jaren zaken mee wordt gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de coördinatie van inkoopactiviteiten op een juiste wijze kan plaatsvinden. Voor de beoordeling en selectie van toeleveranciers is een beoordelingssysteem opgezet, dat door het hoofd inkoop wordt onderhouden. Ter ondersteuning van de beoordelings-/registratieactiviteiten, is de procedure selectie en beoordeling toeleveranciers in het handboek opgenomen. Het doel van deze procedure is te beoordelen of een toeleverancier in staat is zijn leveringsverplichtingen na te komen. De jaarlijkse beoordeling van toeleveranciers behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Aan de hand van het Registratieformulier toeleveranciers (vastgelegd in het leveranciersdossier) wordt beoordeeld of een leverancier aan de vastgestelde criteria voldoet. Indien nodig worden correctieve dan wel preventieve maatregelen genomen. 28

29 29

30 kwaliteitssysteem ISO 9001 kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen versie: Beoordeling van het contract De orderdoorloop die binnenvan Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. de wordt gehanteerd, wordt in de volgende procedures geregeld: Offerte/ orderacceptatie Calculatie Bedrijfsproces projecten koudetechniek Bedrijfsproces service Deze procedures worden toegepast om te bewerkstelligen dat : - de offerteaanvraag doelmatig volgens de vastgelegde criteria plaatsvindt - de opdrachtacceptatie doelmatig, gecontroleerd en georganiseerd plaatsvindt. - het calculatieproces beheerst wordt uitgevoerd 4. Ontwerpbeheersing (N.V.T.) 5. document- en gegevensbeheer Het documentenbeheer van kwaliteitsdocumenten wordt o.a. gerekend tot het verantwoordelijkheidsgebied van de kwaliteitsmanager. Ter ondersteuning van zijn taken heeft de kwaliteitsmanager de volgende procedures tot zijn beschikking: - beheer kwaliteitshandboek - beheer normen/ voorschriften - documentenbeheer Deze procedures hebben tot doel om te realiseren dat: - procedures, werkinstructies en formulieren ten behoeve van het kwaliteitssysteem op een juiste en identieke wijze tot stand komen. - alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben om de kwaliteit van het geleverde product of dienst op de juiste wijze en door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - documenten betreffende tekeningen/ technische documentatie/normen door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - alle voor het kwaliteitssysteem belangrijke documenten die tevens als computerbestand aanwezig zijn op de netwerkserver, op de juiste wijze worden beheerd door de daartoe bevoegde medewerker. Het wijzigen van procedures en werkinstructies vindt plaats aan de hand van resultaten van interne en externe audits, en onderlinge voorstellen die door het personeel d.m.v. kwaliteitsverbeteringrapporten kunnen worden ingediend. Bovendien kan de jaarlijkse directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem aanleiding geven tot het wijzigen/ aanpassen van verschillende kwaliteitsdocumenten. Bij de uitgifte van een nieuw of gewijzigd document wordt door de kwaliteitsmanager een distributieformulier beschikbaar gesteld. Tevens informeert hij alle handboekbeheerders dat een nieuwe/ gewijzigde versie bij hem af is te halen. De vervallen documenten worden door de kwaliteitsmanager vernietigd. De autorisatie van de nieuwe documenten ligt binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de directeur. 6. Inkoop van Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. kiest haar toeleveranciers op basis van hun vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen. Het hoofd inkoop registreert hiertoe de prestaties van de bestaande toeleveranciers. Onze organisatie beschikt over een aantal vaste leveranciers waar al jaren zaken mee wordt gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de coördinatie van inkoopactiviteiten op een juiste wijze kan plaatsvinden. Voor de beoordeling en selectie van toeleveranciers is een beoordelingssysteem opgezet, dat door het hoofd inkoop wordt onderhouden. Ter ondersteuning van de beoordelings-/registratieactiviteiten, is de procedure selectie en beoordeling toeleveranciers in het handboek opgenomen. Het doel van deze procedure is te beoordelen of een toeleverancier in staat is zijn leveringsverplichtingen na te komen. De jaarlijkse beoordeling van toeleveranciers behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Aan de hand van het Registratieformulier toeleveranciers (vastgelegd in het leveranciersdossier) wordt beoordeeld of een leverancier aan de vastgestelde criteria voldoet. Indien nodig worden correctieve dan wel preventieve maatregelen genomen. 30

31 Kwaliteitssysteem ISO 9001 kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen versie: Beheersing van de door de klant verstrekte producten Door de opdrachtgever/ klant beschikbaar gestelde materialen, zullen tijdens de ingangscontrole en opslag op dezelfde wijze worden behandeld, als ingekochte producten/ diensten. Om dit te bewerkstelligen worden de beschreven werkwijzen in de procedures Verstrekte producten klant, Ingangscontrole, opslag en retouren Producten met afwijkingen gehanteerd (zie ook.inkoop). 8. Identificatie en naspeurbaarheid van producten van Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. is met beschikbare registraties van de kwaliteitscontroles (zie "registratieformulier toeleveranciers"), het procesverloop in staat, haar producten/ diensten volledig na te speuren. Bovendien hebben wij de identificatie en naspeurbaarheid van producten/ diensten door middel van de volgende procedures gewaarborgd: - ingangscontrole, opslag en retouren - bedrijfsproces koudetechniek - bedrijfsproces service - in bedrijfstelling - oplevering Op de werktekeningen wordt tevens aangegeven welke producten er tijdens een product/ werk worden gebruikt (en waar deze zijn geplaatst). 9. Procesbeheersing In de procedures offerte/ orderacceptatie, werkvoorbereiding, bedrijfsproces projecten koudetechniek, bedrijfsproces service en in bedrijfstelling is de werkwijze tijdens vervaardiging en installatie beschreven. Bovendien wordt aangegeven welke kwaliteitsformulieren hierbij nodig zijn. De eisen voor goed vakmanschap zijn in de functieomschrijvingen vastgelegd. 10. Keuring en beproeving Ingangscontrole en beproeving Binnen de procedure Ingangscontrole, opslag en retouren en Producten met afwijkingen is vastgelegd op welke wijze het hoofd inkoop, de magazijnbeheerder en de verschillende monteurs in de buitendienst met afgekeurde materialen en producten dienen om te gaan. Deze worden voorzien van een rode (afkeur)sticker en gescheiden bewaard van goedgekeurde materialen. Indien materialen op de bouwplaats zijn afgekeurd en voorzien van een sticker, neemt de monteur onmiddellijk contact op met de magazijnbeheerder, die vervolgens contact opneemt met de leverancier i.v.m. de te volgens procedure. De projectleider beslist of niet goedgekeurd materiaal (na reparatie) toch nog mag worden gebruikt of verwerkt. Tussentijdse keuring en beproeving Aan de hand van de verschillende kwaliteitsformulieren/ checklisten worden tijdens het verloop van een project/ werk de volgende zaken geregistreerd volgens de procedure in bedrijf stelling: - gebreken; - afwijkingen; - functioneren; - kwaliteit. Bij de constatering van (ernstige) gebreken neemt de monteur onmiddellijk contact op met de projectleider. Deze beslist in overleg met de monteur welke procedure gevolgd dient te worden. Eindkeuring en beproeving In deze fase wordt de installatie op dezelfde wijze en criteria d.m.v. de daarvoor bestemde kwaliteitsformulieren beoordeeld. In de procedures in bedrijf stelling worden de te volgen werkwijze beschreven evenals de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende de volgende punten: - inplannen inspecties; - archivering en distributie van kwaliteitsformulieren/checklisten; - begeleiden oplevering; - verstrekken revisiegegevens aan werkvoorbereiding; - afhandeling van bij inspectie en/of oplevering geconstateerde gebreken; - (indien nodig) gereedmelding bij het energieleverend bedrijf; - evaluatie van inspectieresultaten. 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Materieelbeheer 5.4 Kwaliteitsysteem ISO 9001 Versie: overzicht materieel 0 Doel 1 beheer materieel 0 deze procedure beschrijft de werkwijze inzake materieelbeheer met als doel zorg te dragen voor goed onderhouden materieel. Het betreft hier de aanschaf, inhuur en onderhoud van materieel. 1 de inkoper, de magazijnbeheerder en/of de voorman: - Beslist over aankoop of inhuur van materieel. - Regelt zonodig onderhoudscontracten. - Zorgt na toestemming dat inkoop/inhuur geregeld wordt. - Controleert bij ontvangst van het materieel of alles in orde is. 2 aanschaf en inhuur materieel 2 de monteurs leveren declaratie in bij aanschaf van gereedschap of PBM's. De inkoper/magazijnbeheerder beoordeelt of aanschaf past binnen normale gebruiksduur. 3 aanschaf/vervanging gereedschap en pbm's 3 de inkoper/magazijnbeheerder regelt de aankoop 4 bestellen benodigd materieel 5 materieel aanwezig/ beschikbaar? nee 4 De projectleider en/of de werkvoorbereider/calculator geeft na tot standkomen van de opdracht het benodigde materieel aan (wat, wanneer, enz.). De voorman geeft bij aanvang van het project specifieke wensen door aan de bedrijfsleider of de inkoper/magazijnbeheerder 5 De inkoper/magazijnbeheerder zoekt naar alternatieven in geval niet al het materieel aanwezig/beschikbaar is. Zorgt zonodig voor inhuur of aanschaf. ja 6 uitgifte materieel 6 De inkoper/magazijnbeheerder geeft alleen materieel dat zich in goede staat bevindt. Elke uitgifte wordt zo nodig geregistreerd. 7 retour materieel 7 De chefmonteur, de 1e monteur en de monteur leveren na einde van de werkzaamheden het materieel weer in. Registratie inlevering door inkoper/magazijnbeheerder. 8 onderhoud materieel 8 De magazijnbeheerder/keurmeester: - Zorgt voor (preventief) onderhoud van materieel. - Controleert materieel regelmatig op bruikbaarheid en beschadigingen e.d. - Laat electrisch handgereedschap indien nodig keuren conform norm NEN Zorgt ervoor dat in afwachting van reparatie het materieel in een afgesloten ruimte wordt opgeslagen. stop nee 9 reparatie materieel? 9 De keurmeester beoordeelt in overleg met de magazijnbeheerder of het materieel gerepareerd of vernietigd/afgevoerd moet of kan worden naar een extern bedrijf. ja 10 afhandelen reparatie 10 De keurmeester/magazijnbeheerder vraagt bij reparatie prijsopgave aan. BePaalt Zo nodig in overleg met bedrijfsleider of materieel wordt vervangen of gerepareerd, 42

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken PROCEDURES Registratie bij onderhoud (koppeling met paragraaf 2.3 REOB:2008) Voor aanvang onderhoud documenten aanwezig: o Onderhoudsdocumentatie van specifieke blusmiddel (art. 2.2) o checklist / onderhoudsrapport

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN

6.2 KLACHTEN & AFWIJKINGEN Pagina: van 6. DOEL PROCES Het op effectieve wijze registreren, behandelen, beoordelen en afhandelen van klachten en afwijkingen. 2. TOEPASSINGSGEBIED Klachten en opmerkingen van opdrachtgevers. Intern

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016

MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV. Versie: februari 2016 MVO communicatieplan Pagina 1 van 7 MVO-COMMUNICATIEPLAN QUINT & VAN GINKEL BV Versie: februari 2016 Opgesteld door H.J. Boneschansker (adviseur) Paraaf.. Gecontroleerd door Dhr. A. Mons Paraaf.. Goedgekeurd

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016

AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 AANWIJZING ZZ-13 ERKENNING VAN CERTIFICERING DOOR BEDRIJVEN 2015-2016 De vaste commissie voor zaaizaden heeft de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de erkenning van certificering door bedrijven. De

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011

VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4. Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 VEBIT Keuringsrichtlijn 2012 Versie 1.0.4_4 Vastgesteld door het VEBIT-bestuur op 21 juni 2011 Aangepast op 26-9-2012: Directieverklaring mag niet ouder zijn dan 3 jaar. In versie 1.0.4.-3 was dit 1 jaar,

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers

Aantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003

Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 Auditrapportage Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven betreffende het certificatiejaar 2003 maart 2004 Stichting CKB Postbus 474 2800 AL Gouda auditrapportage CKB betreffende het

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

REGLEMENT SUBCONTRACTORS

REGLEMENT SUBCONTRACTORS Formulier: 2.60.F2 Versie Datum: 17-12-2015 REGLEMENT SUBCONTRACTORS Algemeen: In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als subcontractor werkzaamheden verricht of gaat

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Toelichting op de STEK-vragenlijsten

Toelichting op de STEK-vragenlijsten Toelichting op de STEK-vragenlijsten Toelichting op vragenlijst Documentencontrole : Beleid Vraag 2: Beleidsverklaring Bijlage I van de STEK-eisen: hier vindt u een voorbeeld beleidsverklaring Vraag 3:

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

AO beschrijving. Afhandelen bemiddelingsverzoeken en klachten door het Kabinet van de Commissaris der Koningin. Proceseigenaar: Hoofd Kabinet

AO beschrijving. Afhandelen bemiddelingsverzoeken en klachten door het Kabinet van de Commissaris der Koningin. Proceseigenaar: Hoofd Kabinet AO beschrijving Afhandelen bemiddelingsverzoeken en klachten door het Kabinet van de Commissaris der Koningin Proceseigenaar: Hoofd Kabinet Opgesteld door: Sjaak Buter Concern AO beheerder Betrokken directie(s)

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3

Certificatieschema Kiwa Keurmerk. voor de. Groothandel voor Bouw en Industrie. Versie 3 Certificatieschema Kiwa Keurmerk voor de Groothandel voor Bouw en Industrie Versie 3 01 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Norm... 3 Normcommissie... 3 Beoordelingsmethodiek en rapportage... 4 Certificatiecriteria...

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

HANDBOEK BEHEERS SYSTEEM VCA* 2008/5.1. Amstelveen

HANDBOEK BEHEERS SYSTEEM VCA* 2008/5.1. Amstelveen HANDBOEK BEHEERS SYSTEEM VCA* 2008/5.1 Amstelveen 0001 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave zal bij iedere herziening opnieuw worden uitgegeven. De inhoudsopgave bepaalt de geldigheid van het handboek. VRIJGAVE

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL

Handboek REOB. Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging, in deze teksten verder te noemen VBL :Voorneveld Brandbeveiliging BV :Tempo Brandbeveiliging : Kastanjelaan 20 : Loosdrecht : 0355823452* : info@tempoholland.nl : http://www.tempoholland.nl Voorneveld Brandbeveiliging BV en Tempo Brandbeveiliging,

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek. Installatietechniek BRL6000 Handleiding voor het opstellen van een bedrijfseigen kwaliteitshandboek Installatietechniek BRL6000 Rotterdam, augustus 2007 1 Waarom deze handleiding Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor

Nadere informatie

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Besteknummer 238820 Januari 2016 Auteur: P.A.A. Rutten Ontwerp Kwaliteitsplan Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Bestek nr: 238820

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6

Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 Bijlage 4.0: Verschillen tussen de administratieve functies in schaal 3, 4, 5 en 6 De hier opgenomen typeringen zijn ontleend aan werkzaamheden, die binnen een school/- onderdelen worden aangemerkt als

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek

Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek KvINL, Rotterdam, mei 2016 Disclaimer Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen de opstellers van dit model kwaliteitshandboek

Nadere informatie

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Tandtechnicus. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Tandtechnicus Doel Voorbereiden en het (doen) vervaardigen en onderhouden van tandtechnische werkstukken, alsmede het verlenen van technische ondersteuning en advies bij wetenschappelijke experimenten,

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

Bibliotheektechnisch medewerker

Bibliotheektechnisch medewerker Bibliotheektechnisch medewerker Doel Uitvoeren van de eerstelijnsinformatievoorziening aan gebruikers inzake informatiebestanden, alsmede verrichten van bibliotheektechnische werkzaamheden, om (facultaire)

Nadere informatie