Handboek ISO Versie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014"

Transcriptie

1 Handboek ISO 9001 Versie:

2 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz : Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz : Organisatieschema Koudetechniek Blz : Organisatieschema service Blz : Organisatieschema Airco Blz : Functie- en taakomschrijvingen Blz : Opleidings- en ervaringseisen Blz. 9 2: Kwaliteitssysteemprocedures en documenten 2.1: Overlegstructuur kwaliteitszorg Blz : Beheer kwaliteitshandboek Blz : Wijzigingenlijst Blz : Meting klanttevredenheid Blz : Interne audits Blz : Continue verbetering Blz : Beoordeling kwaliteitssysteem directie Blz : Beheer kwaliteitsregistraties Blz : Afhandeling verbeterpunten Blz : Selectie en beoordeling toeleveranciers Blz : Documentenbeheer Blz. 25 3: Kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen 3.1: Kwaliteitsbeleid Blz : Kwaliteitsjaarplan Blz. 34 4: Commerciële processen 4.1: Offerte-orderacceptatie Blz : Calculatie Blz. 37 5: Operationele processen 5.1: Inkoop Blz : Bestelprocedure materialen Blz : Materiaalvoorziening Service Blz : Materieelbeheer Blz : Verstrekte producten klant Blz : Ingangscontrole, opslag en retouren Blz : Uitgaand materiaal Blz : Uitbesteding Blz. 45 6: Uitvoering bedrijfsprocessen 6.1: Bedrijfsproces projecten Koudetechniek Blz : Bedrijfsproces projecten Service Blz : Ontwerpbeheersing software Blz : Geaccepteerde afwijkingen Blz : Wijziging na totstandkoming opdracht Blz : Producten met afwijkingen Blz : CE Markering/PED Blz. 57 2

3 6.8: In bedrijfstelling Blz : Oplevering Blz : Oplevering koelinstallatie STEK regeling Blz : Uitvoering onderhoud STEK regeling Blz : Klachtenbehandeling Blz. 65 7: Ondersteunende processen 7.1: Opleidingen Blz : Systeembeheer Blz : Beheer normen en voorschriften Blz. 69 8: VCA documenten en instructies 8.1: VGWM intentieverklaring Blz : VGWM beleidsplan Blz : VGWM jaarplan Blz : VGWM instructies (zie onderstaande specificaties) Blz : Keuring en beproeving middelen Blz : Beheer keurings- meet- en beproevingsmiddelen Blz. 79 VGWM Instructies 1: Bedrijfshulpverlening 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen 3: Opleidingseisen VCA 4: Richtlijn medische controles 5: Instructie tijdelijke en nieuwe medewerkers 6: VGWM Risicoproducten 7: VGWM Campagnes 8: werkplekinspecties 9: Toolboxbijeenkomsten 10: (Bijna) ongevallenmelding 11: Afvoer van chemisch afval 12: Opstellen VGWM plannen 13: Bedrijfsnoodplan 14: RIE 15: Taakrisicoanalyse 16: Directiebeoordeling 17: Ongevallenfrequentie index 18: Gerelateerde procedures 3

4 0.1 kwaliteitssysteem ISO 9001 Directieverklaring koudetechniek directieverklaring koudetechniek versie: In dit kwaliteitshandboek zijn de bedrijfsprocessen koudetechniek geïntegreerd opgenomen binnen het kwaliteitssyteem ISO. In dit kwaliteitshandboek zijn tevens alle maatregelen nodig voor het certificaat VCA** opgenomen. De directie van Van Kempen Koudetechniek en van Kempen service b.v verklaart, dat zij: - verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de voorwaarden zoals in de gangbare wetgeving voor Koudetechniek omschreven - het bedrijfsbeleid erop is gericht emissie van koudemiddel in het milieu te voorkomen - zal voldoen aan alle relevante wetgeving t.a.v. milieu- en veiligheidseisen - ervoor zal zorgen dat zijn medewerkers over de specifieke eisen van koudetechniek zijn geinstrueerd en dat hieraan in de praktijk bij voortduring wordt voldaan. - zich continue met bedrijfsverbeteringen bezig houdt en de werknemers hierop aanstuurt. De directie van van Kempen Koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. verklaart voorts, dat zij: - beschikt over een geldige F-gassen-erkenning (nummers: F.GAS NLD-rev.00 & F.GAS NLD-rev.00) - beschikken over een geldig VCA-certificaat. - de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die werk uitvoeren, dat van invloed is op de kwaliteit, of daaraan leiding geven zijn gedefinieerd en vastgelegd in procedures en functie-en taakomschrijvingen. Namens de directie Jan-Vliet van Zante : Datum:

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 2.3 Wijzigingenlijst 4.1 Offerte/orderacceptatie Aanpassingen handboek 4.2 Calculatie Aanpassingen handboek De ontwerper/calculator legt geen opdrachtnummer vast in syntess. Die eruit halen Vier ogen-systeem wordt vier-ogen-principe Toevoegen: ontwerper/calculator draagt ook zorg voor het ordenen van de projectmap Materiaalvoorziening Service Aanpassingen handboek 5.4 Materieelbeheer Aanpassingen handboek Toevoegen: accountmanager neemt ook contact op met de klant voor aanvullende informatie Geen wijzigingen Toevoegen: en/of magazijnbeheerder/voorman. 2. Aanpassen: wat type- en volledigheidfoutjes Toevoegen: zo nodig wordt het geregistreerd Aanpassen: De magazijnbeheerder/keurmeester zorgt ervoor dat in afwachting van reparatie, dat het materieel in een afgesloten ruimte wordt opgeslagen Aanpassen: De inkoper wordt De keurmeester. 13

14 5.6 Ingangscontrole, opslag & retouren Aanpassingen handboek Toevoegen: bepaalt zo nodig in overleg met Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 2. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 3. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 4. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 5. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker 6. Toevoegen: en/of magazijnmedewerker. Toevoegen: vastgelegd op de pakbon en gemeld aan de inkoper 7. Toevoegen: magazijnmedewerker Vervolg: Toevoegen: Magazijnbeheerder Toevoegen in schakel: archiveren retourbonnen leverancier 5.7 uitgaand materiaal Aanpassingen handboek Aanpassen: De besteller registreert de uit te geven materialen 2. Toevoegen: De magazijnmedewerker zet de materialen op project- en magazijnnummer bedrijfsproces projecten Koudetechniek Aanpassingen handboek Toevoegen: Schriftelijke vastlegging van Kick-offmeetings Punt vier kan eruit gehaald worden. 5. Toevoegen: Indien nodig worden er bij grote projecten de tekeningen ook aan derden verstrekt. Werkvoorbereiding maakt basisontwerp (koeltechnisch schema) Aanpassen: De wekelijkse bespreking moet PT-overleg heten Toevoegen: n.a.v. de regelbespreking en de specificaties stelt de werkvoorbereider een koeltechnisch schema op

15 Deze schakel zou er eigenlijk uit moeten, want die controle gebeurt niet of nauwelijks Toevoegen: en/of projectleider. Monteursmappen = montagemappen. 6.2 Bedrijfsproces Service Aanpassingen handboek Aanpassen: Projectleider wordt Projectleider Koudetechniek Toevoegen: soms ook via de telefoon

16 6.8 In bedrijfstelling Aanpassingen handboek Aanpassen: De bedrijfsleider koudetechniek zit niet bij de regelbespreking, eruit halen Toevoegen: Tijdens de overdracht van projectdocumenten van koude naar service dient er een paraaf voor juiste vrijgave van projectdocumenten gezet te worden Aanpassen: Er moet in deze schakel duidelijker naar voren komen dat Hoofd Inbedrijfstelling de planning maakt. 10. Wijzigen: De monteur voert de werkzaamheden uit i.p.v. werkvoorbereider inbedrijfstelling. 11. Toevoegen: Er dient een controle uitgevoerd te worden op de door de monteurs vastgelegde IB-rapporten Toevoegen: Hoofd bedrijfsbureau procestechniek zit ook bij de bespreking van de resultaten. 7.3 Beheer normen & voorschriften Aanpassingen handboek Geen wijzigingen. 8.5 Keuring en beproeving middelen Aanpassingen handboek 0. Het doel ontbreekt. Doel formuleren 1. Aanpassen: inkoper/werkvoorbereider wordt Keurmeester Toevoegen: een aantal middelen worden door een extern bedrijf gekeurd. 4. Aanpassen: Hoofd uitvoering wordt Keurmeester. Tevens Justering toevoegen aan de procedure. 5. Aanpassen: Hoofd uitvoering wordt Keurmeester. 6. Aanpassen: Inkoper/werkvoorbereider wordt Keurmeester

17 8.6 Beheer keurings- meet- en beproevingsmiddelen Aanpassingen handboek Toevoegen: toegestane afwijkingen zijn vastgelegd in kwaliteitshandboek Aanpassen: De inspecteur wordt De keurmeester. 3. Aanpassen: De inspecteur wordt De keurmeester Aanpassen: en/of de directeur kan er uit gehaald worden Aanpassen: inspecteur uit het rijtje halen. 8. Aanpassen: De groepsleider, de chef-monteur, de monteur mogen eruit gehaald worden. De Inspecteur wordt de Keurmeester. 17

18 2.4 kwaliteitssysteem ISO 9001 meting klanttevredenheid versie: bedrijfsproces service 0 doel 0 Deze procedure beschrijft de methode waarop periodiek de klanttevredenheid wordt gemeten. Doel van de procedure is het verkrijgen van structureel inzicht in klanttevredenheid en (indien noodzakelijk) maatregelen te treffen om tot continue verbetering te komen. 4.1 offerte/orderacceptatie 1 uitvoeren operationele processen 6.1 bedrijfsproces projecten koudetechniek 6.9 oplevering 2 opleveren installatie/ service/ 4 uitvoeren periodieke klantenenquêtes 4 Voor projecten:bedrijfsleider of projectleider voeren enige tijd na afronding van opdracht (mondeling of schriftelijk) enquête uit Voor serviceopdrachten wordt om het jaar een omvangrijke enquête gehouden. 5 evalueren klantenenquetes 5 Door de bedrijfsleider en in de MT vergadering worden de uitkomsten van de klantenenquêtes beoordeeld op basis van de prestatie indicator. stop nee 6 maatregelen nodig? 6 de bedrijfsleider en in de MT vergadering wordt nagegaan of maatregelen noodzakelijk zijn ja 7 nemen van maatregelen 7 de directeur treft corrigerende maatregelen conform genoemde procedure met eventuele terugkoppeling naar primaire processen 2.6 continue verbetering 18

19 kwaliteitssysteem ISO 9000:2000 VCA interne audits ZEGELRECHT versie: doel 0 deze procedure beschrijft de werkwijze van de interne audits. Deze audits hebben tot doel de werking van het kwaliteitssysteem periodiek na te gaan. 1 opstellen auditplanning 1 de kwaliteitsmanager zorgt ervoor dat het gehele kwaliteitssysteem minimaal elke twee jaar is geaudit. Past zonodig de frequentie per te auditen onderdeel aan. Zorgt voor de voorbereiding en planning van de audits. 2 instrueren auditors 2 de kwaliteitsmanager bepaalt in overleg met de directie wie de (hoofd) auditor is voor een bepaald onderdeel (eventueel met medeauditor). Deze keuze wordt gebaseerd op: onafhankelijkheid, technische en organisatorische bekwaamheden, sociale vaardigheden, kennis van het kwaliteitssysteem c.q. onderdelen en kennis van de organisatie en interne richtlijnen 3 voorbereiden audit 3 de interne auditor maakt o.b.v. het auditplan een afspraak met de gewenste gesprekspartners en stelt een vragenlijst op voor het te auditten proces, 4 uitvoeren audit en opstellen rapport 4 de interne auditor rapporteert zijn bevindingen via een auditrapport nee 5 audit correct uitgevoerd? 5 de kwaliteitsmanager beoordeelt of de audit correct is uitgevoerd, zo niet dan bespreekt hij dit met de auditor. ja 6 bespreken maatregelen 6 de kwaliteitsmanager beoordeelt de uitkomsten van de audit op conformiteit met de NEN-ISO norm. Zonodig worden corrigerende/preventieve maatregelen vastgelegd, of worden in geval van betrokkendheid van andere afdelingen c.q. functionarissen, voorstellen hiertoe gedaan. continue verbetering, preventieve en corrigerende maatregelen 19

20 2.6 kwaliteitssysteem ISO 9001 continue verbetering versie: doel 0 Deze procedure beschrijft de werkwijze voor het realiseren van continue verbetering ( intern en extern ) en het daaruit voortvloeiende aanpassen/ wijzigen van het kwaliteitsbeleid alsmede het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen met enerzijds als doel oorzaken op te sporen, te analyseren, weg te nemen en in de toekomst te voorkomen (corrigerende maatregelen). Anderzijds om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen (preventieve maatregelen), gericht op continue verbetering om te kunnen blijven voldoen aan klantenwensen en -eisen. operationele processen 1 doen van voorstellen Verslag registraties 1 de kwaliteitsmanager doet t.a.v. dringende complexe problemen onmiddelijk en verder per kwartaal schriftelijk voorstellen voor verbetering,corrigerende en preventieve maatregelen aan de directie op grond van de evaluatieresultaten van kwaliteitsregistraties, de resultaten van de externe audits, gesignaleerde opleidingsbehoeften, actuele (technische) ontwikkelingen en overige relevante gegevens. De directeur vult/ past de voorstellen aan op grond van overleg met de kwaliteitsmanager, deevaluatieresultaten van de kwaliteitsdoelstellingen en beleidkeuzes voor de toekomst. stop nee 2 nader onderzoek nodig? 2 de directeur beslist of er nader onderzoek naar de oorzaken nodig is om effectieve maatregelen te kunnen nemen. ja 3 uitvoeren onderzoek 3 de kwaliteitsmanager voert nader onderzoek naar mogelijke oorzaken uit.onderzoekt niet alleen de technische oorzaken, maar ook de werkwijze, beoordeling,kennis en communicatie. Gebruikt hierbij zonodig beschrijvende statistiek. De kwaliteittsmanager legt de resultaten schriftelijk vast en rapporteert deze aan de directie 4 vastellen maatregelen 4 de directeur bespreekt met de kwaliteitsmanager de voorstellen en eventueel de resultaten van het onderzoek en stelt definitieve maatregelen vast. Bepaalt wie de maatregel in moet voeren en wanneer dit gebeurd moet zijn. De beslissingen worden schriftelijk vastgelegd ( via de notulen van het directieoverleg of werkoverleg). nee 5 controle realisatie 5 de kwaliiteitsmanager controleert of de genomen maatregelen ingevoerd worden.envoert zonodig aangepaste procedures c.q. formulieren als proef in. Verifieert, eventueel via een extra interne audit, of de vastgestelde maatregelen daadwerkelijk ingevoerd zijn en of ze effectief zijn. Registreert resultaten. 6 maatregel ingevoerd? 6 de kwaliteitsmanager spreekt de verantwoordelijke functionaris aan indien maatregelen niet ingevoerd zijn. De kwaliteitsmanager rapporteert de resultaten van de verificatie aan de directie. ja 7 eindbeoordeling directie Continue verbetering 7 de directeur beoordeelt maandelijks in het directieoverleg op grond van de rapportages van de kwaliteitsmanager de stand van zaken met betrekking tot de invoering en de effectiviteit van de genomen maatregelen. Indien nodig worden nieuwe maatregelen vastgesteld en verder bewaakt. De kwaliteitsmanager past indien nodig het kwaliteitssysteem definitief aan volgens aangegegeven procedure. 20

21 21

22 22

23 Overzicht kwaliteitsregistraties De volgende documenten worden gebruikt als kwaliteitsregistratie: - Marketingplan - Notulen directie-overleg - Vastlegging beoordeling opleidingen - Vastlegging functioneringsgesprekken - Klanten enquêtes - Beoordeling toeleveranciers - Auditplanning - Auditrapporten (intern en extern) - Verbeterformulier - Klachtenregistratie - IKB schema - Overzicht geaccepteerde afwijkingen - Verslag directie-beoordeling - Personeelsdossier - Management informatie systeem 23

24 24

25 selectie en beoordeling toeleveranciers 2.10 kwaliteitssysteem ISO 9001 versie: doel 0 deze procedure beschrijft het selecteren en beoordelen van leveranciers. Doel van de procedure is het op peil houden en volgen van de betrouwbaarheid van de leverancier Op dat de juiste materialen op tijd geleverd kunnen worden om te kunnen voldoen aan afspraken met klanten. 1 opstellen selectiecriteria 1 De inkopen stelt jaarlijks de criteria op (na overleg met de directeur) en past zonodig aan voor selectie en beoordeling van toeleveranciers. Het gaat om de volgende criteria: - prijs/kortingen - kwaliteit - levertijd - service (nakomen afspraken,retouren, technisch ondersteuning, e.d.) - afhandeling van klachten - identificatie/verpakking - kloppen de facturen t.a.v de gemaakte prijsafspraken - in het geval van een manco, heeft de leverancier u hier tijdig op attent gemaakt? - de verhouding aantal leveringen/aantal afwijkingen. Draagt zorg voor schriftelijke vastlegging afspraken. 2 nieuwe leverancier? 2 beoordeelt leverancier o.b.v referenties, gegevens kvk etc. ja operationele processen lijst geselecteerde leveranciers 3 gesprekken met leveranciers nee 3 inkoper voert gesprekken op basis van criteria met alle bestaande hoofdleveranciers en nieuwe l leveranciers. Stelt betrokkenen op de hoogte van de gemaakte keuze. lijst geselecteerde leveranciers 4 inhuur personeel 4 bedrijfsleider koudetechniek behandelt de inhuur van personeel. overlegstructuur 5 beoordelen prestaties leveranciers 5 inkoper beoordeelt de toeleveranciers op leverbetrouwbaarheid, prijs en assortiment. 6 voeren evaluatiegesprek 6 inkoper bepaalt de noodzaak tot het voeren van een evaluatiegesprek met de leveranciers voert jaarlijks een gesprek met de hoofdleveranciers. lijst geselecteerde leveranciers 25

26 kwaliteitssysteem ISO 9001 documentenbeheer versie: beheer kwaliteitshandboek beheer kwaliteitsregistraties 0 doel 1 beheer documenten en formulieren 0 Deze procedure dient om zeker te stellen dat alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben op de kwaliteit van een product of dienst(inclusief de tekeningen, e.d. van de klant) en die betrekking hebben op de veiligheidsbeheersing op de juiste wijze en door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. 1 de kwaliteitsmanager zorgt dat het gebruik van de formulieren en documenten, inclusief de documenten van externe oorsprong (normen, tekeningen, e.d.) goed in de procedures beschreven staan. De kwaliteitsmanager wijzigt dit mogelijk volgens de procedure " beheer kwaliteitshandboek" en behandelt de kwaliteitsregistraties volgens de procedure "Beheer van kwaliteitsregistraties" instructie documentenbeheer 2 gebruik documenten 2 de kwaliteitsmanager controleert of de formulieren en documenten worden gebruikt volgens de procedures in het handboek en door de verantwoordelijke persoon(vermeld in de instructie documentenbeheer) instructie documentenbeheer 3 uitgifte documenten en formulieren 3 de kwaliteitsmanager beoordeelt het uit te geven document en distribueert het document of formulier volgens de "instructie documentenbeheer" instructie documentenbeheer 4 opslaan documenten en formulieren 4 de kwaliteitsmanager slaat de formulieren en documenten op volgens de instructie documentenbeheer. 5 vernietigen of bewaren documenten en formulieren 5 de kwaliteitsmanager s bevoegd om na de bewaartermijn een keuze te maken tussen vernietigen of merken te maken. Vervallen documenten die niet worden vernietigd worden gemerkt d.m.v. een rode sticker. overzicht documenten stop 26

27 27

28 kwaliteitssysteem ISO 9001 kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen versie: Beoordeling van het contract De orderdoorloop die binnenvan Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. de wordt gehanteerd, wordt in de volgende procedures geregeld: Offerte/ orderacceptatie Calculatie Bedrijfsproces projecten koudetechniek Bedrijfsproces service Deze procedures worden toegepast om te bewerkstelligen dat : - de offerteaanvraag doelmatig volgens de vastgelegde criteria plaatsvindt - de opdrachtacceptatie doelmatig, gecontroleerd en georganiseerd plaatsvindt. - het calculatieproces beheerst wordt uitgevoerd 4. Ontwerpbeheersing (N.V.T.) 5. document- en gegevensbeheer Het documentenbeheer van kwaliteitsdocumenten wordt o.a. gerekend tot het verantwoordelijkheidsgebied van de kwaliteitsmanager. Ter ondersteuning van zijn taken heeft de kwaliteitsmanager de volgende procedures tot zijn beschikking: - beheer kwaliteitshandboek - beheer normen/ voorschriften - documentenbeheer Deze procedures hebben tot doel om te realiseren dat: - procedures, werkinstructies en formulieren ten behoeve van het kwaliteitssysteem op een juiste en identieke wijze tot stand komen. - alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben om de kwaliteit van het geleverde product of dienst op de juiste wijze en door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - documenten betreffende tekeningen/ technische documentatie/normen door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - alle voor het kwaliteitssysteem belangrijke documenten die tevens als computerbestand aanwezig zijn op de netwerkserver, op de juiste wijze worden beheerd door de daartoe bevoegde medewerker. Het wijzigen van procedures en werkinstructies vindt plaats aan de hand van resultaten van interne en externe audits, en onderlinge voorstellen die door het personeel d.m.v. kwaliteitsverbeteringrapporten kunnen worden ingediend. Bovendien kan de jaarlijkse directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem aanleiding geven tot het wijzigen/ aanpassen van verschillende kwaliteitsdocumenten. Bij de uitgifte van een nieuw of gewijzigd document wordt door de kwaliteitsmanager een distributieformulier beschikbaar gesteld. Tevens informeert hij alle handboekbeheerders dat een nieuwe/ gewijzigde versie bij hem af is te halen. De vervallen documenten worden door de kwaliteitsmanager vernietigd. De autorisatie van de nieuwe documenten ligt binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de directeur. 6. Inkoop van Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. kiest haar toeleveranciers op basis van hun vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen. Het hoofd inkoop registreert hiertoe de prestaties van de bestaande toeleveranciers. Onze organisatie beschikt over een aantal vaste leveranciers waar al jaren zaken mee wordt gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de coördinatie van inkoopactiviteiten op een juiste wijze kan plaatsvinden. Voor de beoordeling en selectie van toeleveranciers is een beoordelingssysteem opgezet, dat door het hoofd inkoop wordt onderhouden. Ter ondersteuning van de beoordelings-/registratieactiviteiten, is de procedure selectie en beoordeling toeleveranciers in het handboek opgenomen. Het doel van deze procedure is te beoordelen of een toeleverancier in staat is zijn leveringsverplichtingen na te komen. De jaarlijkse beoordeling van toeleveranciers behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Aan de hand van het Registratieformulier toeleveranciers (vastgelegd in het leveranciersdossier) wordt beoordeeld of een leverancier aan de vastgestelde criteria voldoet. Indien nodig worden correctieve dan wel preventieve maatregelen genomen. 28

29 29

30 kwaliteitssysteem ISO 9001 kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen versie: Beoordeling van het contract De orderdoorloop die binnenvan Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. de wordt gehanteerd, wordt in de volgende procedures geregeld: Offerte/ orderacceptatie Calculatie Bedrijfsproces projecten koudetechniek Bedrijfsproces service Deze procedures worden toegepast om te bewerkstelligen dat : - de offerteaanvraag doelmatig volgens de vastgelegde criteria plaatsvindt - de opdrachtacceptatie doelmatig, gecontroleerd en georganiseerd plaatsvindt. - het calculatieproces beheerst wordt uitgevoerd 4. Ontwerpbeheersing (N.V.T.) 5. document- en gegevensbeheer Het documentenbeheer van kwaliteitsdocumenten wordt o.a. gerekend tot het verantwoordelijkheidsgebied van de kwaliteitsmanager. Ter ondersteuning van zijn taken heeft de kwaliteitsmanager de volgende procedures tot zijn beschikking: - beheer kwaliteitshandboek - beheer normen/ voorschriften - documentenbeheer Deze procedures hebben tot doel om te realiseren dat: - procedures, werkinstructies en formulieren ten behoeve van het kwaliteitssysteem op een juiste en identieke wijze tot stand komen. - alle documenten die rechtstreeks betrekking hebben om de kwaliteit van het geleverde product of dienst op de juiste wijze en door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - documenten betreffende tekeningen/ technische documentatie/normen door de juiste persoon worden vrijgegeven en bewaard. - alle voor het kwaliteitssysteem belangrijke documenten die tevens als computerbestand aanwezig zijn op de netwerkserver, op de juiste wijze worden beheerd door de daartoe bevoegde medewerker. Het wijzigen van procedures en werkinstructies vindt plaats aan de hand van resultaten van interne en externe audits, en onderlinge voorstellen die door het personeel d.m.v. kwaliteitsverbeteringrapporten kunnen worden ingediend. Bovendien kan de jaarlijkse directiebeoordeling van het kwaliteitssysteem aanleiding geven tot het wijzigen/ aanpassen van verschillende kwaliteitsdocumenten. Bij de uitgifte van een nieuw of gewijzigd document wordt door de kwaliteitsmanager een distributieformulier beschikbaar gesteld. Tevens informeert hij alle handboekbeheerders dat een nieuwe/ gewijzigde versie bij hem af is te halen. De vervallen documenten worden door de kwaliteitsmanager vernietigd. De autorisatie van de nieuwe documenten ligt binnen het verantwoordelijkheidsgebied van de directeur. 6. Inkoop van Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. kiest haar toeleveranciers op basis van hun vermogen om aan de gestelde eisen te voldoen. Het hoofd inkoop registreert hiertoe de prestaties van de bestaande toeleveranciers. Onze organisatie beschikt over een aantal vaste leveranciers waar al jaren zaken mee wordt gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de coördinatie van inkoopactiviteiten op een juiste wijze kan plaatsvinden. Voor de beoordeling en selectie van toeleveranciers is een beoordelingssysteem opgezet, dat door het hoofd inkoop wordt onderhouden. Ter ondersteuning van de beoordelings-/registratieactiviteiten, is de procedure selectie en beoordeling toeleveranciers in het handboek opgenomen. Het doel van deze procedure is te beoordelen of een toeleverancier in staat is zijn leveringsverplichtingen na te komen. De jaarlijkse beoordeling van toeleveranciers behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Aan de hand van het Registratieformulier toeleveranciers (vastgelegd in het leveranciersdossier) wordt beoordeeld of een leverancier aan de vastgestelde criteria voldoet. Indien nodig worden correctieve dan wel preventieve maatregelen genomen. 30

31 Kwaliteitssysteem ISO 9001 kwaliteitsbeleid, missie en relatie met ondernemingsdoelstellingen versie: Beheersing van de door de klant verstrekte producten Door de opdrachtgever/ klant beschikbaar gestelde materialen, zullen tijdens de ingangscontrole en opslag op dezelfde wijze worden behandeld, als ingekochte producten/ diensten. Om dit te bewerkstelligen worden de beschreven werkwijzen in de procedures Verstrekte producten klant, Ingangscontrole, opslag en retouren Producten met afwijkingen gehanteerd (zie ook.inkoop). 8. Identificatie en naspeurbaarheid van producten van Kempen koudetechniek b.v. en van Kempen service b.v. is met beschikbare registraties van de kwaliteitscontroles (zie "registratieformulier toeleveranciers"), het procesverloop in staat, haar producten/ diensten volledig na te speuren. Bovendien hebben wij de identificatie en naspeurbaarheid van producten/ diensten door middel van de volgende procedures gewaarborgd: - ingangscontrole, opslag en retouren - bedrijfsproces koudetechniek - bedrijfsproces service - in bedrijfstelling - oplevering Op de werktekeningen wordt tevens aangegeven welke producten er tijdens een product/ werk worden gebruikt (en waar deze zijn geplaatst). 9. Procesbeheersing In de procedures offerte/ orderacceptatie, werkvoorbereiding, bedrijfsproces projecten koudetechniek, bedrijfsproces service en in bedrijfstelling is de werkwijze tijdens vervaardiging en installatie beschreven. Bovendien wordt aangegeven welke kwaliteitsformulieren hierbij nodig zijn. De eisen voor goed vakmanschap zijn in de functieomschrijvingen vastgelegd. 10. Keuring en beproeving Ingangscontrole en beproeving Binnen de procedure Ingangscontrole, opslag en retouren en Producten met afwijkingen is vastgelegd op welke wijze het hoofd inkoop, de magazijnbeheerder en de verschillende monteurs in de buitendienst met afgekeurde materialen en producten dienen om te gaan. Deze worden voorzien van een rode (afkeur)sticker en gescheiden bewaard van goedgekeurde materialen. Indien materialen op de bouwplaats zijn afgekeurd en voorzien van een sticker, neemt de monteur onmiddellijk contact op met de magazijnbeheerder, die vervolgens contact opneemt met de leverancier i.v.m. de te volgens procedure. De projectleider beslist of niet goedgekeurd materiaal (na reparatie) toch nog mag worden gebruikt of verwerkt. Tussentijdse keuring en beproeving Aan de hand van de verschillende kwaliteitsformulieren/ checklisten worden tijdens het verloop van een project/ werk de volgende zaken geregistreerd volgens de procedure in bedrijf stelling: - gebreken; - afwijkingen; - functioneren; - kwaliteit. Bij de constatering van (ernstige) gebreken neemt de monteur onmiddellijk contact op met de projectleider. Deze beslist in overleg met de monteur welke procedure gevolgd dient te worden. Eindkeuring en beproeving In deze fase wordt de installatie op dezelfde wijze en criteria d.m.v. de daarvoor bestemde kwaliteitsformulieren beoordeeld. In de procedures in bedrijf stelling worden de te volgen werkwijze beschreven evenals de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende de volgende punten: - inplannen inspecties; - archivering en distributie van kwaliteitsformulieren/checklisten; - begeleiden oplevering; - verstrekken revisiegegevens aan werkvoorbereiding; - afhandeling van bij inspectie en/of oplevering geconstateerde gebreken; - (indien nodig) gereedmelding bij het energieleverend bedrijf; - evaluatie van inspectieresultaten. 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Materieelbeheer 5.4 Kwaliteitsysteem ISO 9001 Versie: overzicht materieel 0 Doel 1 beheer materieel 0 deze procedure beschrijft de werkwijze inzake materieelbeheer met als doel zorg te dragen voor goed onderhouden materieel. Het betreft hier de aanschaf, inhuur en onderhoud van materieel. 1 de inkoper, de magazijnbeheerder en/of de voorman: - Beslist over aankoop of inhuur van materieel. - Regelt zonodig onderhoudscontracten. - Zorgt na toestemming dat inkoop/inhuur geregeld wordt. - Controleert bij ontvangst van het materieel of alles in orde is. 2 aanschaf en inhuur materieel 2 de monteurs leveren declaratie in bij aanschaf van gereedschap of PBM's. De inkoper/magazijnbeheerder beoordeelt of aanschaf past binnen normale gebruiksduur. 3 aanschaf/vervanging gereedschap en pbm's 3 de inkoper/magazijnbeheerder regelt de aankoop 4 bestellen benodigd materieel 5 materieel aanwezig/ beschikbaar? nee 4 De projectleider en/of de werkvoorbereider/calculator geeft na tot standkomen van de opdracht het benodigde materieel aan (wat, wanneer, enz.). De voorman geeft bij aanvang van het project specifieke wensen door aan de bedrijfsleider of de inkoper/magazijnbeheerder 5 De inkoper/magazijnbeheerder zoekt naar alternatieven in geval niet al het materieel aanwezig/beschikbaar is. Zorgt zonodig voor inhuur of aanschaf. ja 6 uitgifte materieel 6 De inkoper/magazijnbeheerder geeft alleen materieel dat zich in goede staat bevindt. Elke uitgifte wordt zo nodig geregistreerd. 7 retour materieel 7 De chefmonteur, de 1e monteur en de monteur leveren na einde van de werkzaamheden het materieel weer in. Registratie inlevering door inkoper/magazijnbeheerder. 8 onderhoud materieel 8 De magazijnbeheerder/keurmeester: - Zorgt voor (preventief) onderhoud van materieel. - Controleert materieel regelmatig op bruikbaarheid en beschadigingen e.d. - Laat electrisch handgereedschap indien nodig keuren conform norm NEN Zorgt ervoor dat in afwachting van reparatie het materieel in een afgesloten ruimte wordt opgeslagen. stop nee 9 reparatie materieel? 9 De keurmeester beoordeelt in overleg met de magazijnbeheerder of het materieel gerepareerd of vernietigd/afgevoerd moet of kan worden naar een extern bedrijf. ja 10 afhandelen reparatie 10 De keurmeester/magazijnbeheerder vraagt bij reparatie prijsopgave aan. BePaalt Zo nodig in overleg met bedrijfsleider of materieel wordt vervangen of gerepareerd, 42

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo)

Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Kwaliteitshandboek' HuPo april 2012 Uitzendbureau HumansPower (HuPo) Contactgegevens Adres: Oudewal 54, 3193 EN te Hoogvliet Telefoon: 06-83 289 944 Website: www.humanspower.eu E-mail: info@humanspower.eu

Nadere informatie

Manual in Health, Safety & Environment Tactics

Manual in Health, Safety & Environment Tactics Manual in Health, Safety & Environment Tactics VCU veiligheid checklist uitzendbureaus/safety checklist temporary staffing agencies Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1 Waar Lugera The People Republic voor

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385

Voorschriften. BUKO Services. Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Velserweg 2, Beverwijk. Postbus 519, 1940 AM Beverwijk 0251-26 27 26 BC 1005 S272385 Velserweg 2, Beverwijk BC 1005 S272385 BUKO Services Voorschriften Veiligheid, Gezondheid en Milieu Postbus 519, 1940 AM Beverwijk telefoon 0251-26 27 27 fax 0251-26 27 26 e-mail info@buko.nl internet

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie