2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I."

Transcriptie

1 BIJLAGE II Privacyreglement persoonsregistraties Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot individuele personen; - Persoonsregistraties: samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die automatisch wordt gevoerd of systematisch is aangelegd met het oog op een doeltreffende raadpleging; - Geregistreerde: degene, als genoemd in artikel 3.1, over wie persoonsgegevens in persoonsregistraties zijn opgenomen; - Houder: degene, die zeggenschap heeft over de in persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens (i.c. de directie); - Bewerker: is degene die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft, waarmee een persoonregistratie waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd; - Derden: instanties of personen, die niet behoren tot de organisatie van de houder of bewerker Artikel 2 Binnen Oasen is sprake van diverse persoonsregistraties (zie bijlage I). De verschillende persoonsregistraties hebben tot doel: - Te kunnen beschikken over zowel individuele personeelsinformatie als ook collectieve informatie over geregistreerden; - Om in het kader van de begrotings- en rekeningsactiviteiten van de NV Oasen gegevens te kunnen verstrekken. Artikel 3 Over de volgende categorieën personeel kunnen gegevens in persoonsregistraties worden opgenomen: - Werknemers; - Uitzendkrachten - Gedetacheerden - Gepensioneerden - Invaliditeitsgepensioneerden - Stagiaires - Weduwen/weduwnaren - Vakantiekrachten In de persoonregistraties kunnen over geregistreerden slechts die gegevens worden opgenomen die zijn vermeld in bijlage I. 3. Behoudens het bepaalde in artikel 3.4 zullen niet in persoonsregistraties worden opgenomen persoonsgegevens die betrekking hebben op iemands: - Politieke gezindheid - Strafrechtelijke/tuchtrechterlijke verleden/hinderlijk gedrag - Seksuele geaardheid/intiem levensgedrag - Godsdienst/levensovertuiging

2 - Ras - Vakbondslidmaatschap - Alsmede de gegevens waarvan de wet opneming in persoonsregistraties niet toestaat. 4. Indien van een persoon medische persoonsgegevens worden opgenomen zal dit uitsluitend in gecodeerde vorm onder verantwoordelijkheid van de betrokken Arbo-dienst geschieden. Artikel 4 De persoonsgegevens zijn afkomstig van de geregistreerde zelf of uit de organisatie, waarbij de geregistreerde werkzaam is, te werk wordt gesteld of een opleiding volgt. De gegevens worden uitsluitend verzameld, geleverd en actueel gehouden door daartoe aangewezen functionarissen. Artikel 5 Toegang tot de persoonsregistraties hebben de door de houder aangewezen functionarissen voor de gegevens over de tot zijn verantwoordelijkheid behorende geregistreerden. Specifieke toegangsregels staan, indien van toepassing, in bijlage I per persoonsregistratie benoemd. Artikel 6 De in de persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens mogen uitsluitend in het kader van de in artikel 2 aangegeven doeleinden worden gebruikt. De in de persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan: a) De geregistreerde; b) De door de houder aangewezen functionarissen; c) Leidinggevenden voor uitsluitend de persoonsgegevens van de onder hen vallende geregistreerden voor zover zij die voor de uitoefening van hun functie nodig hebben; d) Derden, indien: Het gegevens betreft die niet kunnen worden herleid naar individuele personen: alleen met toestemming van de houder en uitsluitend dienen voor wetenschappelijke en statistische doeleinden; het gegevens betreft die wel kunnen worden herleid naar individuele personen: alleen na toestemming van de geregistreerde of indien de wet dit vereist.

3 Artikel 7 Elke geregistreerde heeft recht inzage te verkrijgen en de herkomst te vernemen van de gegevens die omtrent hem zijn opgenomen in de diverse persoonregistraties. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de houder, die desgewenst direct maar in ieder geval binnen één maand aan dit verzoek voldoet of laat voldoen. 3. Indien de geregistreerde bij de houder aantoont dat bepaalde van hem opgenomen gegevens onjuist, onvolledig, dan wel ten onrechte zijn opgenomen, dan wel strijdig zijn met dit reglement of de wet, dient de houder ervoor zorg te dragen dat deze gegevens zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één maand, verbeterd, aangevuld of verwijderd worden. Artikel 8 De door de houder aangewezen functionarissen en leidinggevenden, die uit hoofde van hun functie kennisnemen van de in de persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie nodig is en ze niet aan onbevoegden mede te delen. Alle persoonsregistraties zijn digitaal en/of fysiek beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, veranderen of vernietigen. 3. De houder draagt er zorg voor dat onbevoegden niet de gelegenheid krijgen kennis te nemen van de persoonsgegevens van geregistreerden. Hij draagt tevens zorg voor beveiliging tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, alsmede inbraak en diefstal. Artikel 9 Persoonsgegevens afkomstig uit persoonsregistraties mogen niet gekoppeld of samengevoegd worden met gegevens afkomstig uit andere persoonsregistraties, met uitzondering van het salarissysteem. De aan het salarissysteem beschikbaar te stellen c.q. te ontlenen persoongegevens mogen uitsluitend binnen de doelstellingen van het salarissysteem worden gebruikt. Artikel 10 In geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden waarin ernstig gevaar dreigt, dat persoonsgegevens in handen vallen van personen of instanties die deze gegevens kunnen gebruiken in strijd met de in artikel 2 omschreven doeleinden, zal de directeur opdracht geven tot gehele dan wel gedeeltelijke vernietiging van de opgenomen persoonsgegevens.

4 Artikel 11 Opgenomen persoonsgegevens worden vernietigd na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Artikel 12 De geregistreerde, die een klacht heeft omtrent de toepassing van dit reglement, maakt deze schriftelijk kenbaar aan de houder. Indien de klacht niet binnen twee maanden of naar zijn oordeel niet bevredigend wordt afgehandeld, kan hij zich wenden tot de directeur. Tegen de beslissing van de directeur kan een beroep worden gedaan op de daartoe aangewezen weg in de WWB-CAO. Artikel 13 Binnen Oasen zijn geen systemen in gebruik met als doel de gedragingen van medewerkers te volgen; de zogenaamde personeelvolgsystemen. Wel zijn binnen Oasen een tweetal systemen in gebruik die beschouwd zouden kunnen worden als een personeelvolgsysteem, te weten: a) Closed Circuit Television (digitaal video-registratiesysteem) b) inloggegevens van het interne computernetwerk Bovenstaande systemen zijn niet aan te merken als persoonsregistraties zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit reglement en zijn dan ook niet als zodanig opgenomen in bijlage I. Met betrekking tot deze systemen gelden de volgende uitgangspunten: ad a) Closed Circuit Television (digitaal video-registratiesysteem) - informatie voortvloeiende uit dit systeem wordt niet gebruikt ter beoordeling van medewerkers en/of hun prestaties; - opgenomen beelden worden maximaal 96 uur bewaard tenzij er sprake is van inbraak of een andere calamiteit; - medewerkers en derden worden door middel van informatie-borden op de hoogte gesteld van het feit dat er een digitaal video-registratiesysteem operationeel is; - de camera s maken geen directe, gerichte opnames van medewerkers en zijn niet gericht op de werkplek; - opgenomen beelden worden alleen bekeken wanneer calamiteiten (te bepalen door de directie) zich hebben voorgedaan; - opgenomen beelden worden alleen geraadpleegd door de directie, de beheerder, beveiliging, de politie, de beveiligingsdiensten en andere hulpdiensten; - het digitale video-registratiesysteem is aangemeld bij de Registratiekamer. ad b) inloggegevens van het interne computernetwerk - inloggegevens worden niet gebruikt ter beoordeling van medewerkers en/of hun prestaties; - inloggegevens worden maximaal 96 uur bewaard. Artikel 14 In gevallen waarin dit reglement niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de directeur en stelt de Ondernemingsraad in kennis van zijn beslissing. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement persoonsregistraties.

5 3. Dit reglement treedt in werking op 1 april De houder draagt er zorg voor dat dit reglement voor iedere geregistreerde ter inzage beschikbaar is.

6 Op grond van technische wijzigingen is dit overzicht aan verandering onderhevig. BIJLAGE 1 Overzicht gehanteerde persoonregistratie met de daarin opgenomen persoonsgegevens Persoonregistratie Doel registratie Opgenomen persoons gegevens Personeelsdossier Kunnen beschikken Kopie identiteitsbewijs over zowel Loonbelastingverklaring individuele als Gegevens aangaande ook collectieve aanstelling, informatie over bevordering en geregistreerden Functiewaardering Gegevens aangaande ABP/USZO, ontslag Gegevens aangaande Ziektekostenverzekering Gegevens aangaande gevolgde opleidingen Personeelsinformatiesysteem Beaufort Beveiliging OSN (Overall Security Network) Kunnen beschikken over zowel individuele als ook collectieve informatie over geregistreerden Voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot gebouwen van Hydron Zuid-Holland Diverse gegevens Persoonsgegevens Gegevens dienstbetrekking Salarisgegevens Afdelings- /functiegegevens Begeleidingsgegevens Naamsgegevens Afdelings- en functiegegevens Pasfoto (digitaal) Medewerkersnummer Pasnummer Toegang geregistreerde directie hoofd en directleidinggevende van geregistreerde functionarissen van de afdeling HR geregistreerde directie hoofd en directleidinggevende van geregistreerde functionarissen van de afdeling HR projectleider beveiliging (tijdelijk, voor de duur van het project) directie hoofd Facilitaire dienst beheerder beveiliging (toekomstig)

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde;

G. derden: een persoon of instantie buiten Actief in Werk, behoudens de geregistreerde; Privacyreglement Definities In dit reglement wordt verstaan onder: A. Actief in Werk: Actief in Werk B.V. statutair gevestigd te Eindhoven en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 50140655,

Nadere informatie

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid

Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid Privacyreglement LSFVP met betrekking tot persoonsgegevens die tot de persoon kunnen worden herleid [Ingaande 1-1-2015] Inleiding Familievertrouwenspersonen leggen dossiers aan met daarin alleen de noodzakelijke

Nadere informatie

Privacyreglement. Heling & Partners BV

Privacyreglement. Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Privacyreglement Heling & Partners BV Artikel 1 Algemene begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacy reglement. Algemeen

Privacy reglement. Algemeen Privacy reglement Algemeen Doel Reglement met betrekking tot persoonsregistraties, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in Medisch Centrum de Veluwe Begrippen Persoonsgegevens

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Beleidsstuk Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair,

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Privacyreglement Surveillance Netwerk Nederland

Privacyreglement Surveillance Netwerk Nederland De Stichting NIVEL, hierna te noemen NIVEL, overwegende dat, het NIVEL ter uitvoering van zijn statutaire doelstellingen onderzoek verricht naar structuur en functioneren van de gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015 Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars N-10-1015 Pag. Voorwoord 3 1. Begripsbepaling 4 2. Omschrijving van de reikwijdte en de betrokkenen 7 3. Beginselen en doeleinden van verwerking

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010

ALGEMEEN REGLEMENT April 2010 ALGEMEEN REGLEMENT BKR April 2010 Uitgave: Bureau Krediet Registratie Dodewaardlaan 1 4006 EA Tiel telefoon: 0344 616041 Tekst: Juridische Zaken Lay out: Afdeling In- & Externe Communicatie Ingangsdatum:

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie