Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten"

Transcriptie

1 Gedragscode en Interne Regelingen Gezamenlijke principes en uitgangspunten

2 MN November 2013

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 4 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 2 Voorkomen van belangenverstrengeling 10 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 3 Voorwetenschap en Marktmanipulatie 14 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 4 Privé-beleggingstransacties 18 geldt voor: Insiders Hoofdstuk 5 Internet en , vertrouwelijke informatie en eigendommen 24 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 6 Incidentenregeling 30 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 7 Richtlijn persoonsgericht onderzoek 32 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 8 Klokkenluiderregeling 36 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 9 Regeling ongewenst gedrag op het werk 40 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 46 geldt voor: Alle verbonden personen 1

4 Voorwoord MN heeft de maatschappelijke plicht om zorgvuldig, integer en transparant te werken. Dit geldt nu meer dan ooit in de blijvend veranderende wereld, waarbij social media en tijd- en plaatsonafhankelijk werken een steeds grotere rol spelen. Deze ontwikkelingen zorgen dat ons gedrag en de informatie waarover wij beschikken eerder dan voorheen voor een grotere groep mensen zichtbaar is. Daarnaast moeten we oog houden voor de ontwikkelingen in de maatschappij en ons werkveld in het bijzonder. Dit vraagt om een aanpassing van de vastgelegde gedragsregels en afspraken die wij gezamenlijk hanteren: de gedragscode. Onze gedragscode is meer dan een set regels en instructies om het vertrouwen in onze dienstverlening te bewaken. De onderliggende principes en uitgangspunten in de code bieden je houvast in de interactie met klanten, leveranciers, collega s en met de samenleving in het algemeen. Het is een belangrijke leidraad in ons dagelijkse werk en je kunt er rechten aan ontlenen indien dat nodig is. Uiteindelijk zijn jij en ik zelf verantwoordelijk voor onze werkwijze en gedrag. Dat betekent ook dat we elkaar op onwenselijk gedrag aanspreken. Wij hebben de gezamenlijke plicht om de reputatie van MN en de dienstverlening aan onze opdrachtgevers verder te verbeteren. Hierdoor zullen wij als organisatie nog beter presteren en ons als integere organisatie kunnen profileren. Ik ben trots dat MN achter de principes in deze herziene gedragscode staat en vertrouw er op dat wij samen iedere dag de uitgangspunten uit deze code naleven. Met vriendelijke groet, Ruud Hagendijk directievoorzitter 3

5 1. Algemene bepalingen en definities Geldt voor alle verbonden personen 4

6 In deze Gedragscode en Interne Regelingen worden medewerkers van MN verbonden personen genoemd (zie ook de definitie). Artikel 1.1 Doel en uitgangspunten Om haar bedrijfsdoelstellingen maximaal te kunnen waarmaken zijn de reputatie en betrouwbaarheid van MN en haar medewerkers en overige aan haar verbonden personen van essentieel belang. Van verbonden personen wordt verwacht dat zij zich gedragen naar de letter en geest van wet- en regelgeving. Zij handelen op basis van gangbare normen van de bedrijfsethiek en maatschappelijk gebruikelijke normen en waarden, zowel op het werk als privé. Om duidelijkheid te scheppen in wat MN hiermee bedoelt, zijn de Gedragcode en Interne Regelingen opgesteld. De Gedragscode en Interne Regelingen gelden voor alle verbonden personen, tenzij anders aangegeven. In gevallen waarin de Gedragscode en Interne Regelingen niet voorzien, wordt van verbonden personen verwacht dat zij handelen met inachtneming van de maatschappelijke normen en waarden en vooral ook met gezond verstand. Voor leidinggevenden geldt dat voorbeeldgedrag vanzelfsprekend is en dat zij hun medewerkers en andere verbonden personen bewust maken van de gedragsregels die in de Gedragscode en Interne Regelingen zijn opgenomen. Artikel 1.2 Naleving Gedragscode De compliance officer ziet toe op de naleving van deze Gedragscode en rapporteert hierover rechtstreeks aan de directievoorzitter. Indien de verbonden persoon twijfelt over de toepassing van de Gedragscode en Interne Regelingen of over de uitleg ervan, vraagt hij de compliance officer om advies. Artikel 1.3 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. Agressie en/of geweld: Agressie en/of geweld is gedrag wat iemand inzet om - bewust of onbewust - iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/ of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid bij de ander op. b. Compliance officer: De directeur compliance en de binnen de business units van MN werkzame compliance officers. Compliance is de onafhankelijke functie die gericht is op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, interne gedragscodes, waarden en procedures die verband houden met de integriteit van MN met als doel het voorkomen van aantasting van de integriteit, alsmede financiële, juridische en reputatieschade. Gedragscode en Interne Regelingen 5

7 De directeur compliance rapporteert minimaal ieder kwartaal rechtstreeks aan de directievoorzitter, zowel voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan. c. Discriminatie: Van discriminatie kan sprake zijn indien onderscheid, direct of indirect, wordt gemaakt op grond van ras, geslacht, nationaliteit, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Dit kan voorkomen in zowel verbale, non-verbale en fysieke gedragingen onder meer in de vorm van: - (Suggestieve) opmerkingen en veroordelende uitspraken over ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid of burgerlijke staat van betrokkene. - Racistisch getinte grappen. - Scheldwoorden of bijnamen die slaan op bovengenoemde kenmerken of op (zogeheten) onvolmaaktheden van het uiterlijk. d. Financiële instrumenten: - Effect. - Geldmarktinstrument. - Recht van deelneming in een beleggingsinstelling niet zijnde een effect. - Derivatencontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, future, swap, valuta en rentetermijncontract. - Overige financiële instrumenten in de zin van de wet op het financieel toezicht en voorts al hetgeen naar de opvattingen in het maatschappelijk verkeer als zodanig wordt beschouwd. e. Gelieerde derden van de insider: - De echtgenoot, echtgenote of partner van de insider. - Bloed- en aanverwanten van de insider tot in de tweede graad. - Personen die tot het huishouden van de insider behoren. - Lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrijehandbeheerders), voor zover handelend ten behoeve van de insider. - (Rechts)personen, beleggingsclubs, of beleggende derden, met wie de insider in een zodanige relatie staat dat hij zeggenschap heeft ten aanzien van het beleggingsbeleid respectievelijk de uitvoering. f. Incident: - Een gebeurtenis die leidt tot een (gedeeltelijke) verstoring of onderbreking van de bedrijfsprocessen met directe of indirecte financiële (potentiële) gevolgen. Het is daarbij niet van belang of de gevolgen in het voor- of nadeel van de opdrachtgever of MN zijn. - Een trend van verstoringen van de dezelfde processen, die individueel bezien niet noodzakelijkerwijs zouden leiden tot een incidentmelding. - Een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de reputatie van MN of van één of meer van haar opdrachtgevers. 6 Algemene bepalingen en definities

8 - Gedrag in strijd met de Gedragscode en Interne Regelingen van MN of onoorbaar gedrag van een verbonden persoon. - Een onaangekondigd onderzoek of een sanctie van een toezichthouder. g. Insider: Een verbonden persoon die uit hoofde van zijn functie of positie regelmatig over koersgevoelige informatie beschikt of kan beschikken, waaronder in ieder geval: - de leden van de Raad van Commissarissen; - de leden van de hoofddirectie; - de eerste managementlaag; - de Ondernemingsraad; - de verbonden personen van de business unit Fiduciair Management en Beleggingen; - de verbonden personen van de stafafdelingen en de overige business units die direct of indirect toegang hebben tot gegevens van vermogensbeheer; - de secretariaatsmedewerkers van bovengenoemde verbonden personen. h. Klacht: Een tot uiting gebracht gevoel van onvrede, wrevel of gekwetstheid dat bij een betrokkene kan onstaan, indien hij/zij van mening is, dat hij/zij is geconfronteerd met bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie/ ongewenste intimiteit, pesten, agressie of geweld. i. (Vermoeden van) een misstand: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van onregelmatigheden met betrekking tot MN waaronder - maar niet beperkt tot -: - een (dreigend) strafbaar feit; - een (dreigende) schending van wet- en regelgeving; - (een dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; - een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels; - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van deze feiten; - (een dreiging van) het schaden van de belangen van MN, haar opdrachtgevers en stakeholders. j. Voorwetenschap: Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Gedragscode en Interne Regelingen 7

9 k. Marktmanipulatie: - Het verrichten of bewerkstelligen van een transactie of handelsorder in financiële instrumenten waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat. - Het verrichten van een transactie of handelsorder in financiële instrumenten teneinde de koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau te houden. - Het verrichten of bewerkstelligen van een transactie of handelsorder in financiële instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding; of - Het verspreiden van informatie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten. l. Persoonsgericht onderzoek: Werkzaamheden, die verricht worden in het kader van een opdracht tot onderzoek, waarbij gegevens worden verzameld, geanalyseerd en/of worden gecontroleerd, alsmede waarover wordt gerapporteerd over het functioneren, het handelen of nalaten van handelen van een verbonden persoon. m. Privé-transactie: Een transactie, in een financieel instrument, dan wel een transactie met betrekking tot een onroerende zaak, die een insider verricht voor eigen rekening of mede voor eigen rekening van een derde. n. Regieoverleg: Door de directievoorzitter ingesteld overleg ter behandeling van (zware) incidenten dat bestaat in ieder geval uit drie van de volgende personen; de directievoorzitter, de directeur compliance en/ of diens plaatsvervanger, het directeur Juridische Zaken en de directeur HRM. De samenstelling van het regieoverleg kan door de directievoorzitter uitgebreid worden, afhankelijk van de aard van het incident. o. Security Officer: De security officer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Information Security (IS) en Business Continuity Management (BCM) beleid en procedures, het identificeren en analyseren van IS en BCM risico s, adviseren over te nemen beheersmaatregelen en uitvoeren van controles, alsmede adviseren van management hieromtrent, in lijn met MN beleid, met als doel invulling te geven aan IS en BCM binnen MN, IS risico s te minimaliseren en BCM te borgen. 8 Algemene bepalingen en definities

10 p. Seksuele intimidatie: Van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteit is sprake indien een persoon seksueel getinte aandacht, toenadering en gedragingen vertoont die door een betrokkene als ongewenst worden ervaren en waarbij sprake is van eenzijdigheid, ongewenstheid en/of dwang zoals, maar niet beperkt tot : - dubbelzinnige opmerkingen; - onnodige aanrakingen of wegversperring. q. Social media Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) kunnen worden gedeeld via social media. r. Toezichthouder: Publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) MN, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het College Bescherming Persoonsgegevens. s. Verbonden persoon: - Een medewerker van MN, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is. - Degene die voor MN werkzaamheden verricht, maar niet bij MN in dienst is. - Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door de hoofddirectie van MN. t. Vertrouwenscommissie: Degenen die door de hoofddirectie zijn benoemd om als zodanig voor de organisatie te fungeren. u. Vertrouwenspersoon: Degene die door de directievoorzitter is aangewezen om als zodanig voor MN te fungeren en die desgewenst eerste aanspreekpunt is voor een verbonden persoon om een klacht of een klokkenluidermelding te doen. Gedragscode en Interne Regelingen 9

11 2. Voorkomen van belangenverstrengeling Geldt voor alle verbonden personen 10

12 Je krijgt een geschenk aangeboden van een zakenrelatie, maar weet niet zeker of je dit volgens het MN-beleid mag accepteren. De Gedragscode kan helpen de juiste antwoorden te vinden. Artikel 2.1 Relatiegeschenken, uitnodigingen en giften Verbonden personen gaan terughoudend en transparant om met de aanvaarding of verstrekking van een relatiegeschenk, uitnodiging of gift van of aan een zakelijke relatie, om te voorkomen dat ze in een situatie komen waarin het accepteren of geven ervan hun beslissingen kan beïnvloeden. De aanvaarding van een relatiegeschenk, uitnodiging of gift dient te worden gemeld bij de direct leidinggevende en de compliance officer. Aanvaarding kan plaatsvinden na goedkeuring van de compliance officer en de leidinggevende. Als richtlijn voor goedkeuring geldt attenties/uitnodigingen aanvaard mogen worden voor zover de commerciële waarde niet meer dan 50,- bedraagt. Artikel 2.2 Zakelijke diners Uitnodigingen voor zakelijke diners mogen zonder melding aan de compliance officer worden geaccepteerd. Wanneer nog geen relatie bestaat met de uitnodigende partij, zijn de kosten in principe voor MN om de onafhankelijkheid te waarborgen. Wanneer de uitnodigende partij reeds een relatie is, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar verdeling van de kosten tussen MN en de uitnodigende partij/relatie. Artikel 2.3 Uitnodigingen voor entertainment Uitnodigingen van een zakelijke relatie voor enige vorm van entertainment moeten worden gemeld bij de compliance officer en mogen slechts worden aanvaard na diens goedkeuring en na goedkeuring van de direct leidinggevende. Verbonden personen gaan terughoudend om met de aanvaarding van uitnodigingen om te voorkomen dat ze in een situatie kunnen komen waarin het accepteren van een uitnodiging hun beslissingen zou kunnen beïnvloeden. Uitnodigingen van aspirant-relaties worden slechts met zeer grote terughoudendheid geaccepteerd. MN betracht terughoudendheid bij het verstrekken van uitnodigingen aan relaties. Als richtlijn voor goedkeuring van uitnodigingen voor entertainment geldt dat uitnodigigen mogen worden aanvaard voor zover de commerciele waarde niet meer dan 50 bedraagt. Gedragscode en Interne Regelingen 11

13 Artikel 2.4 Uitnodigingen voor seminars en bedrijfsbezoeken Uitnodigingen voor seminars en bedrijfsbezoeken behoeven geen melding bij en goedkeuring van de compliance officer voor zover zij een zakelijk karakter hebben en passen bij de functie van de verbonden persoon. Wel moet de leidinggevende altijd expliciet toestemming geven. Als er sprake is van een bezoek aan het buitenland en/of een meerdaags bezoek vindt melding aan de compliance officer plaats en is zijn goedkeuring vereist. Bij een bezoek aan het buitenland is meereizen van de partner niet toegestaan, tenzij het doel van de reis dat vraagt en indien ook andere deelnemers partners kunnen meenemen. De duur van het bezoek aan het buitenland moet beperkt zijn en beperkt blijven tot hetgeen nodig is gegeven het doel van de reis. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn de reis- en overnachtingskosten steeds voor rekening van MN. Artikel 2.5 Nevenfuncties MN moedigt nevenfuncties en activiteiten van haar medewerkers aan, voor zover deze passen naast de werkzaamheden die voor MN worden uitgevoerd en mits deze werkzaamheden op geen enkele wijze negatief beïnvloed worden door de nevenfunctie. De volgende categorieën functies worden in elk geval als nevenfunctie aangemerkt: - een (kandidaatstelling voor) een publieke functie (bijvoorbeeld gemeenteraadslid) of een functie bij een instelling die in het nieuws kan komen; - een niet publieke functie, waarvoor een vergoeding wordt ontvangen; - een reken- en verantwoordingsplichtige functie (bijvoorbeeld penningmeester); - een commissariaat of adviseurschap; - een lidmaatschap van een beleggingscommissie; - een lidmaatschap van een bestuur van een pensioenfonds of andere functies binnen de pensioensector. Een verbonden persoon meldt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of het verrichten van nevenwerkzaamheden of het drijven van handel schriftelijk aan bij de leidinggevende. Vervolgens dient het formulier nevenfuncties ingevuld verstrekt te worden aan de compliance officer. Voor het verrichten van een nevenfunctie is toestemming benodigd van de compliance officer en de directeur HRM. Bij de afweging of goedkeuring wordt gegeven voor het aanvaarden of voortzetten van een nevenfunctie kunnen de compliance officer en de directeur HRM overleggen met de directievoorzitter. Bij de afweging of goedkeuring wordt verleend is van belang of het verrichten van de nevenfunctie de schijn 12 Voorkomen van belangenverstrengeling

14 kan opwekken van een conflicterend belang met de functie van de verbonden persoon binnen MN. Daarnaast worden de overige risico s (bijvoorbeeld reputatie van de organisatie, soort functie en tijdsbeslag) meegewogen en wordt - als nodig - input gevraagd van de leidinggevende. Goedkeuring of afwijzing wordt schriftelijk aan de verbonden persoon bevestigd door de directeur HRM. De vergoeding voor uitoefening van een nevenfunctie komt toe aan MN als de functie wordt uitgeoefend in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van MN of als de nevenfunctie wordt uitgeoefend gedurende werktijd. Artikel 2.6 Aandelenbelang in zakelijke relatie Het hebben of verkrijgen van een financieel belang in een zakelijke relatie van MN moet onmiddellijk gemeld worden aan de compliance officer. Deze beoordeelt of sprake is van (de schijn van) een (potentieel) belangenconflict en adviseert indien nodig de hoofddirectie. Artikel 2.7 Privé-werkzaamheden door zakelijke relatie Het is een verbonden persoon niet toegestaan privétransacties aan te gaan of privé gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners waarmee MN direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, behalve voor zover dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé-voordeel is uitgesloten. Artikel 2.8 Meldingsplicht potentiële belangenconflicten Een verbonden persoon meldt bestaande of mogelijke conflicten tussen de belangen van MN en zakelijke of privé-belangen aan de compliance officer. Gedragscode en Interne Regelingen 13

15 3. Voorwetenschap en Marktmanipulatie Geldt voor alle verbonden personen 14

16 Je hebt gezien dat een marktpartij misleidende informatie over een bepaald financieel instrument op zijn website heeft opgenomen. De Gedragscode geeft aan wat je moet doen in zo n situatie. Artikel 3.1 Voorwetenschap bij Verbonden Personen Artikel Gebruik voorwetenschap Alle verbonden personen mogen geen gebruik maken van voorwetenschap. De verbonden persoon moet verder uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als vertrouwelijke (markt) informatie. Artikel Transacties bij voorwetenschap De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in artikel 1.3 sub j, onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die financiële instrumenten. Daarnaast is het de verbonden persoon niet toegestaan hierover te adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht. Artikel Meldingsplicht Een verbonden persoon die beschikt over voorwetenschap meldt dit onverwijld aan de compliance officer. Artikel Klikplicht Iedere verbonden persoon die een redelijk vermoeden heeft dat MN of een opdrachtgever handelt met voorwetenschap of beurskoersen manipuleert moet dit onverwijld melden aan de compliance officer. Artikel 3.2 Voorwetenschap bij Insiders Artikel Handelsverbod Een insider die beschikt over voorwetenschap handelt niet in financiële instrumenten van de onderneming waarop de voorwetenschap betrekking heeft. De compliance officer legt het handelsverbod vast in het register en informeert de insider en noodzakelijke betrokkenen over dit handelsverbod. De compliance officer bepaalt wanneer het handelsverbod wordt opgeheven. Gedragscode en Interne Regelingen 15

17 Artikel Uitzondering handelsverbod Een insider die beschikt over voorwetenschap mag wel orders van cliënten uitvoeren in financiële instrumenten van de onderneming waarop de voorwetenschap betrekking heeft, als de transactie plaatsvindt op verzoek van de cliënt en er sprake is van een expliciete opdracht of in geval van herbalanceren van de portefeuille dan wel executie van de gehele portefeuille. Artikel Verspreidingsverbod voorwetenschap Een insider die beschikt over voorwetenschap mag deze informatie aan niemand verspreiden. Artikel Uitzondering van het verbod op verspreiding van voorwetenschap Een insider mag voorwetenschap wel verspreiden aan andere insiders, indien dit voor een zorgvuldige uitoefening van zijn functie vereist is. Artikel Raadplegen compliance officer bij twijfel Als een insider twijfelt of informatie waarover hij beschikt koersgevoelig is, of als hij twijfelt over de wijze waarop hij dient om te gaan met voorwetenschap, wordt de compliance officer om advies gevraagd. Artikel Verbod op marktmanipulatie Het is verboden om beurskoersen te manipuleren (marktmanipulatie). Artikel Verbod openbare beleggingsaanbevelingen Een insider mag geen openbare beleggingsaanbevelingen doen. Artikel Register De compliance officer houdt een register bij waarin is opgenomen: - welke insiders over welke voorwetenschap beschikken, met betrekking tot welke onderneming en welke soort financieel instrument; - handelsverboden. In het register opgenomen informatie wordt door de compliance officer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en wordt niet meegedeeld aan derden, tenzij de compliance officer hiertoe door de wet wordt verplicht. Een insider heeft inzage in de over hem opgenomen informatie. In het register opgenomen gegevens worden zeven jaar na opname verwijderd. 16 Voorwetenschap en Marktmanipulatie

18 4. Privé-beleggingstransacties Geldt voor insiders 18

19 Een adviseur van de bank waar jij je lopende rekening hebt, adviseert je om je privé-beleggingen via die zelfde bank te laten lopen. Dat zou jou financieel voordeel opleveren. Je vraagt je af of dit niet in strijd is met de richtlijnen die er zijn voor privé-beleggingstransacties. In de Gedragscode kun je terugvinden wat de locatieplicht inhoudt en welke uitzonderingen er zijn. Artikel 4.1 Terughoudendheid privé-effectentransacties Een insider belegt terughoudend bij privétransacties. Artikel 4.2 Locatieplicht Voor insiders met een vast dienstverband geldt een locatieplicht. Dit houdt in dat voor het verrichten van transacties in financiële instrumenten uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van de daartoe door MN aangewezen locatiebank. Insiders, niet in dienst van MN, dienen met de compliance officer afspraken te maken over monitoring. Artikel 4.3 Uitzondering locatieplicht De locatieplicht geldt niet voor een insider als: - de belegging plaats vindt in een beursgenoteerd (semi-) open end beleggingsinstelling, tenzij de insider een bestuurs- of beheerfunctie bij de beleggingsinstelling heeft; - er gebruik wordt gemaakt van vrije hand vermogensbeheer, voor zover geen invloed op individuele transacties wordt uitgeoefend. Artikel 4.4 Rapportage compliance officer Op basis van zijn bevindingen en in geval van een incident betreffende een privé-transactie van een insider rapporteert de compliance officer na afloop van ieder kwartaal aan de directievoorzitter. In geval van een incident betreffende een lid van de hoofddirectie rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In geval van een overtreding door een lid van de Raad van Commissarissen rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In geval van een overtreding door de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. Gedragscode en Interne Regelingen 19

20 Artikel 4.5 Pre-clearance Voor het verrichten van een privé-transactie door een insider is vooraf toestemming (pre-clearance) nodig. Een voorgenomen transactie in een financieel instrument wordt ingevoerd in het hiervoor door MN gebruikte systeem. Het systeem geeft aan of de transactie is toegestaan of wordt afgekeurd. De verleende pre-clearance is slechts geldig op de dag van afgifte. Na het verstrijken van deze termijn moet opnieuw voor dezelfde transactie preclearance worden aangevraagd. In geval van nood, of bij en falend systeem kan de compliance officer worden geraadpleegd. Artikel 4.6 Limietorder Een limietorder mag door een insider slechts voor de duur van een (beurs) handelsdag worden opgegeven. Het is een insider derhalve niet toegestaan een doorlopende limietorder op te geven. Artikel 4.7 Uitzonderingen op het vereiste van pre-clearance Pre-clearance is niet vereist voor de navolgende privé-effectentransacties: a. beursgenoteerde (semi-) open end beleggingsinstellingen; b. indextrackers; c. vrije hand vermogensbeheer. Artikel 4.8 Geen tegengestelde transacties binnen periode van 30 kalenderdagen Het is een insider niet toegestaan binnen 30 kalenderdagen na de uitvoering van een privé-transactie een hieraan tegenovergestelde privé-transactie te verrichten die betrekking heeft op dezelfde effecten. Dit is niet van toepassing op privé-transacties die betrekking hebben op: a. beursgenoteerde (semi-) open end beleggingsinstellingen; b. vrije hand vermogensbeheer; c. index-, grondstof- en valuta derivaten en financiële producten waarvan de waardeontwikkeling (nagenoeg) geheel afhankelijk is van een officiële index. Onder tegengestelde transacties wordt ten minste verstaan: a. koop/verkoop of soortgelijke transacties van onderliggende derivaten; b. verkoop/koop of soortgelijke transacties van onderliggende derivaten; c. naar het oordeel van de compliance officer soortgelijke tegengestelde transacties. 20 Privé-beleggingstransacties

21 Artikel 4.9 Insiderverklaring Iedere insider ondertekent een verklaring waarin hij aangeeft de regels inzake privétransacties en voorwetenschap na te leven. Artikel 4.10 Privé-effectentransacties voor gelieerde derden Als een insider in feitelijke en/of juridische zin privétransacties (kan) verricht(en) voor een gelieerde derde of als een insider hier in enige mate invloed op kan uitoefenen, leeft hij met betrekking tot die transacties de verplichtingen na die als insider voor hem gelden. Artikel 4.11 Intradaghandel Een insider mag niet binnen vierentwintig uur opdracht geven tot zowel een aan- als verkooporder voor privétransacties, met betrekking tot effecten in hetzelfde financieel instrument of daaruit afgeleid financieel instrument. Artikel 4.12 Frontrunning Een insider mag geen privé-transactie verrichten naar aanleiding van - of vooruitlopend op - effectenorders van MN, al dan niet namens een van haar opdrachtgevers. Handelen binnen twee beursdagen voorafgaand aan of volgend op effectenorders van MN wordt in elk geval aangemerkt als handelen in strijd met dit verbod. Artikel 4.13 Privé-beleggingstransacties (niet zijnde transacties in financiële instrumenten) Artikel Melding Een insider is gehouden iedere privé-transactie (onder meer direct vastgoed als investering, grondstoffen en scheepvaart CV s) voorafgaand aan de totstandkoming ervan schriftelijk te melden aan de compliance officer, onder overlegging van alle relevante details. Artikel Verbod Privé-beleggingstransacties met zakelijke relaties Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is het de insider niet toegestaan privétransacties te verrichten met of door tussenkomst van (bij of voor derden werkzame) natuurlijke personen met wie de insider uit hoofde van zijn werk, beroep of functie binnen het MN een zakelijke relatie onderhoudt. Gedragscode en Interne Regelingen 21

22 Artikel Controle compliance officer De compliance officer controleert, voor zover verifieerbaar, of de privétransacties die door of ten behoeve van insiders zijn verricht voldoen aan de toepasselijke regels (waaronder die opgenomen in de Gedragscode en Interne Regelingen) en voorschriften. Artikel 4.14 Raadplegen compliance officer bij twijfel Als een insider twijfelt over de uitleg van de regels met betrekking tot privétransacties wordt de compliance officer om advies gevraagd. De compliance officer doet binnen één week na de adviesaanvraag een schriftelijke uitspraak. De insider kan tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de hoofddirectie. Aanvullende verplichtingen insider met een vrije hand vermogensbeheerovereenkomst Artikel 4.15 Meldingsplicht vermogensbeheerovereenkomst Een insider die een vermogensbeheerovereenkomst heeft die uitgaat van strikte scheiding van beheer en eigendom meldt dit aan de compliance officer en verstrekt hem een afschrift. Artikel 4.16 Instructieverbod Een insider die een vermogensbeheerovereenkomst heeft mag geen instructies geven die een beslissing over het beheer door de vermogensbeheerder kan beïnvloeden. Artikel 4.17 Vereisten vermogensbeheerovereenkomst In de vermogensbeheerovereenkomst moet zijn opgenomen dat de vermogensbeheerder op verzoek van de compliance officer gegevens over transacties die op grond van de overeenkomst zijn verricht overlegt. Artikel 4.18 Aanwijzing compliance officer De compliance officer is bevoegd om een aanwijzing te geven aan een insider om zijn vermogensbeheerovereenkomst te wijzigen als deze in strijd is met de bepalingen uit deze Gedragscode en Interne Regelingen. De insider moet de aanwijzing opvolgen. 22 Privé-beleggingstransacties

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds;

1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank

Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank Stichting Pensioenfonds GE Artesia Bank GEDRAGSCODE Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. de leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. andere (categorieºn)

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Gedragscode en Interne Regelingen Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Versie Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Versie 2016.1 Artikel 1. Definities In deze gedragscode wordt verstaan onder: 1.1. Bestuur: Het bestuur van het fonds. 1.2. Compliance:

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V.

Gedragscode. Bedrijf & Pensioen B.V. Gedragscode Bedrijf & Pensioen B.V. v2013 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 1 2 Definities 1 3 Doel van de gedragscode 3 4 Normen 3 5 Wet- en regelgeving 4 6 Maatschappelijke aanvaardbaarheid 4 7 Klantbelang staat

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities

Gedragscode Pensioenfonds Ecolab. Artikel 1. Definities Gedragscode Pensioenfonds Ecolab Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij werkzaam

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities

Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008. Artikel 1. Definities Model Gedragscode Pensioenfondsen 2008 Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop zij

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling

Fondsdocumenten SNPF. Incidentenregeling Fondsdocumenten SNPF Incidentenregeling Incidentenregeling Artikel 1. Definities a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen Gedragscode Stichting Pensioenfonds Wonen Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van het bestuur, b. leden van de raad van toezicht, c. leden van het verantwoordingsorgaan, d. externe

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf pagina 01 08 Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Versie 2013 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Grontmij Versie 2013 30 oktober 2013 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van het pensioenfonds, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds UWV Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een Incident binnen Pensioenfonds

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016

Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 Stichting Pensioenfonds Bavaria GEDRAGSCODE 2016 4 mei 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities... 3 Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen... 4 Hoofdstuk 3 Normen... 4 Hoofdstuk 4 Toezicht op persoonlijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Gedragscode Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Stichting Metro Pensioenfonds Gedragscode, versie maart 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities...

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Gedragscode Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf Gedragscode Overwegende De bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de aan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds ING

Gedragscode Pensioenfonds ING PF-B-2015/162 CGA-2015/069 Gedragscode Pensioenfonds ING Vastgesteld 19 juni 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Definities 3 2 Doel van de Gedragscode 6 3 Normen 7 4 Persoonlijke Transacties (Insiderregeling)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode

Stichting Pensioenfonds UWV. Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Gedragscode 2015 Gedragscode Stichting Pensioenfonds UWV Deze Code is gebaseerd op de Modelgedragscode voor pensioenfondsen. Deze Code is onderdeel van het Integriteitbeleid

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Trespa 2010 Artikel 1 Definities De onderstaande begrippen hebben in deze gedragscode de volgende betekenis: Verbonden personen: Insiders: Gelieerde derden: Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds

Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Gedragscode Stichting Notarieel Pensioenfonds Artikel 1. Definities 1.1 Pensioenfonds is: Stichting Notarieel Pensioenfonds, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Verbonden personen zijn: a. leden van het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat Gedragscode Stichting Pensioenfonds Notariaat Artikel 1. Definities 1.1 Het fonds is: Stichting Pensioenfonds Notariaat, statutair gevestigd te Den Haag. 1.2 Bestuursbureau is: het bestuursbureau van Stichting

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Gedragscode. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Gedragscode Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 2 Artikel 2. Doel van de gedragscode... 4 Artikel 3. Normen... 4 Artikel 4. Doelgroep... 4 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Ahold Pensioenfonds

Gedragscode Ahold Pensioenfonds Gedragscode Ahold Pensioenfonds (versie: 1 juni 2015) INDEX Gedragscode (versie 1 juni 2015) Inleiding 1 Hoofdstuk 1 - Definities 2 Hoofdstuk 2 - Inleidende bepalingen 3 Hoofdstuk 3 - Normen (waaronder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING DE SAMENWERKING, PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF

GEDRAGSCODE STICHTING DE SAMENWERKING, PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF GEDRAGSCODE STICHTING DE SAMENWERKING, PENSIOENFONDS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF Ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Gedragscode Stichting Pensioenfonds Werk en (re)integratie Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis

Nadere informatie

FINAAL 26 oktober 2009

FINAAL 26 oktober 2009 FINAAL 26 oktober 2009 Gedragscode Ahold Pensioenfonds 2009 Inleiding Deze gedragscode bevat regels en richtlijnen voor de aan Ahold Pensioenfonds verbonden personen, De gedragscode is gebaseerd op de

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Gedragscode Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 1 Artikel 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a) alle medewerkers van

Nadere informatie

Inleiding. Gedragscode GEDRAGSCODE VOOR DE STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD

Inleiding. Gedragscode GEDRAGSCODE VOOR DE STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD GEDRAGSCODE VOOR DE STICHTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD Deze gedragscode geldt voor verbonden personen van de Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd (hierna: het Pensioenfonds) en is opgesteld aan de hand

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Gedragscode 2015

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Gedragscode 2015 Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Gedragscode 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 1 Definities......................... 3 Artikel 2 1 Inleidende bepalingen.................... 4 Artikel 3 1 Normen............

Nadere informatie

Versie december 2015. Gedragscode 2016

Versie december 2015. Gedragscode 2016 Versie december 2015 Gedragscode 2016 Deze gedragscode van Stichting Algemeen Pensioenfonds Provisum is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels (sinds 2010 verenigd in de Pensioenfederatie)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012. Gedragscode Stichting Pensioenfonds Ernst & Young GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 01-07-2012 Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. de leden van het Bestuur, leden van het Verantwoordingsorgaan en medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Gedragscode 2009 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De gedragscode 2009 van Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland is gebaseerd op de model gedragscode voor pensioenfondsen, zoals die door de pensioenkoepels

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie

Gedragscode. Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Artikel 1. Definities Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Versie 2015 1.1. Verbonden personen zijn: a. alle medewerkers van het fonds, onafhankelijk van de duur waarvoor of

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Gedragscode Ingangsdatum De gedragscode van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland (hierna het fonds) is op 6 juli 2011 vastgesteld door het Bestuur van het fonds.

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland. Versie 25 september Artikel 1. Definities

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland. Versie 25 september Artikel 1. Definities Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Versie 25 september 2014 Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. Alle bestuursleden van het pensioenfonds en alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Certificeringsformulier Gedragscode/ Klokkenluidersregeling Inwerkingtreding: dit certificeringsformulier treedt in werking op dagtekening

Certificeringsformulier Gedragscode/ Klokkenluidersregeling Inwerkingtreding: dit certificeringsformulier treedt in werking op dagtekening Certificeringsformulier Gedragscode/ Klokkenluidersregeling Inwerkingtreding: dit certificeringsformulier treedt in werking op dagtekening De ondergetekende verklaart dat: - hij/ zij zich volledig bewust

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

Versie Gedragscode 2015

Versie Gedragscode 2015 Versie 21-11-2014 Gedragscode 2015 Deze gedragscode van Stichting Algemeen Pensioenfonds Provisum is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels (sinds 2010 verenigd in de Pensioenfederatie) opgestelde

Nadere informatie

Stichting BES Pensioenfonds. Gedragscode

Stichting BES Pensioenfonds. Gedragscode Stichting BES Pensioenfonds Gedragscode Vastgesteld 14 juli 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Doel van de gedragscode 3 Artikel 3. Normen 3 Artikel 4. Vertrouwelijkheid 4 Artikel 5.

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek

Gedragscode Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek Gedragscode Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek December 2013 1 Voorwoord Compliance betreft de naleving van interne en externe wet- en regelgeving, vooral gericht op financiële toezichtswetgeving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Gedragscode Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1 ~ Algemeen 3 Artikel 2 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 3 ~ Inleidende bepalingen 5 Artikel 4 ~ Belangenconflicten 6 Artikel

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

Best. PF Cosun VO PF Cosun Gedragscode Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Best. PF Cosun VO PF Cosun Gedragscode Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Best. PF Cosun 220.2016 VO PF Cosun 068.2016 Gedragscode Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 17 november 2016 1 Hoofdstuk 1 Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van het bestuur en het

Nadere informatie

Pensioenfonds NIBC. Gedragscode 2016

Pensioenfonds NIBC. Gedragscode 2016 Gedragscode 2016 Pensioenfonds NIBC Hoofdstuk 1 Definities... 2 Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen... 4 Hoofdstuk 3 Normen (waaronder insiderregeling)... 5 Hoofdstuk 4 Toezicht op persoonlijke transacties

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Artikel 1. Definities

GEDRAGSCODE. Artikel 1. Definities GEDRAGSCODE Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen: a. alle leden van het bestuur van het pensioenfonds; b. degenen die voor het pensioenfonds werkzaamheden verrichten maar niet bij het pensioenfonds

Nadere informatie

Gedragscode ZLM Verzekeringen

Gedragscode ZLM Verzekeringen Gedragscode ZLM Verzekeringen INHOUD Inleiding Gehanteerde definities 1. Tegengaan van belangenverstrengeling 2. Personeelsvoordelen 3. Omgang met informatie en privé-transacties 4. Veiligheid en Gedrag

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd.

Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Regeling Privé-transacties Waar in deze Regeling en de bijbehorende toelichting de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan tevens de vrouwelijke vorm worden gelezen en omgekeerd. Hoofdstuk 1 Definities Artikel

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders)

Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Gedragscode Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf (BPF Schilders) Versie: 10-12-2015 Voorwoord Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings, en Glaszetbedrijf

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PSL 2017 Inhoud

GEDRAGSCODE PSL 2017 Inhoud GEDRAGSCODE PSL 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Definities... 2 Hoofdstuk 2 Inleidende bepalingen... 4 Hoofdstuk 3 Normen... 5 Hoofdstuk 4 Toezicht op persoonlijke transacties (insiderregeling)... 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

NPF A. Gedragscode. Stichting Nedlloyd Pensioenfonds. Versie

NPF A. Gedragscode. Stichting Nedlloyd Pensioenfonds. Versie NPF2015 032A Gedragscode Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Versie 2015 05 23 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 4 Artikel 2. Doel van de gedragscode... 5 Artikel 3. Normen... 6 Artikel 4. Doelgroep...

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds PostNL

Gedragscode. Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Doelgroep 3 2 Definities 3 3 Doel van de gedragscode 5 4 Normen 5 5 Vertrouwelijkheid 6 6 Relatiegeschenken, nevenfuncties, financiële

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Gedragscode Pensioenfonds Dranken

Gedragscode Pensioenfonds Dranken Gedragscode Pensioenfonds Dranken Artikel 1. Definities 1.1. Verbonden personen zijn: a. (plaatsvervangend) bestuurders van het pensioenfonds; b. leden van de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017)

Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017) Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017) Vastgesteld in de bestuursvergadering van [2 november 2017] 1 Inhoud Inleiding... 3 Regelgeving... 3 Samenhang

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB Incidentenregeling 2014 Documentbeheer en goedkeuring Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie 0.1 T. Barlage 18 06 2014 Karst van der Meulen (27 06 2014) 0.2 T. Barlage 02

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid Stichting Biblionet Groningen Aldus november 2016 vastgesteld en ondertekend in de vergadering van zowel de Raad van Toezicht als de Ondernemingsraad.

Nadere informatie