Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode en Interne Regelingen. Gezamenlijke principes en uitgangspunten"

Transcriptie

1 Gedragscode en Interne Regelingen Gezamenlijke principes en uitgangspunten

2 MN November 2013

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities 4 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 2 Voorkomen van belangenverstrengeling 10 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 3 Voorwetenschap en Marktmanipulatie 14 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 4 Privé-beleggingstransacties 18 geldt voor: Insiders Hoofdstuk 5 Internet en , vertrouwelijke informatie en eigendommen 24 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 6 Incidentenregeling 30 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 7 Richtlijn persoonsgericht onderzoek 32 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 8 Klokkenluiderregeling 36 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 9 Regeling ongewenst gedrag op het werk 40 geldt voor: Alle verbonden personen Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 46 geldt voor: Alle verbonden personen 1

4 Voorwoord MN heeft de maatschappelijke plicht om zorgvuldig, integer en transparant te werken. Dit geldt nu meer dan ooit in de blijvend veranderende wereld, waarbij social media en tijd- en plaatsonafhankelijk werken een steeds grotere rol spelen. Deze ontwikkelingen zorgen dat ons gedrag en de informatie waarover wij beschikken eerder dan voorheen voor een grotere groep mensen zichtbaar is. Daarnaast moeten we oog houden voor de ontwikkelingen in de maatschappij en ons werkveld in het bijzonder. Dit vraagt om een aanpassing van de vastgelegde gedragsregels en afspraken die wij gezamenlijk hanteren: de gedragscode. Onze gedragscode is meer dan een set regels en instructies om het vertrouwen in onze dienstverlening te bewaken. De onderliggende principes en uitgangspunten in de code bieden je houvast in de interactie met klanten, leveranciers, collega s en met de samenleving in het algemeen. Het is een belangrijke leidraad in ons dagelijkse werk en je kunt er rechten aan ontlenen indien dat nodig is. Uiteindelijk zijn jij en ik zelf verantwoordelijk voor onze werkwijze en gedrag. Dat betekent ook dat we elkaar op onwenselijk gedrag aanspreken. Wij hebben de gezamenlijke plicht om de reputatie van MN en de dienstverlening aan onze opdrachtgevers verder te verbeteren. Hierdoor zullen wij als organisatie nog beter presteren en ons als integere organisatie kunnen profileren. Ik ben trots dat MN achter de principes in deze herziene gedragscode staat en vertrouw er op dat wij samen iedere dag de uitgangspunten uit deze code naleven. Met vriendelijke groet, Ruud Hagendijk directievoorzitter 3

5 1. Algemene bepalingen en definities Geldt voor alle verbonden personen 4

6 In deze Gedragscode en Interne Regelingen worden medewerkers van MN verbonden personen genoemd (zie ook de definitie). Artikel 1.1 Doel en uitgangspunten Om haar bedrijfsdoelstellingen maximaal te kunnen waarmaken zijn de reputatie en betrouwbaarheid van MN en haar medewerkers en overige aan haar verbonden personen van essentieel belang. Van verbonden personen wordt verwacht dat zij zich gedragen naar de letter en geest van wet- en regelgeving. Zij handelen op basis van gangbare normen van de bedrijfsethiek en maatschappelijk gebruikelijke normen en waarden, zowel op het werk als privé. Om duidelijkheid te scheppen in wat MN hiermee bedoelt, zijn de Gedragcode en Interne Regelingen opgesteld. De Gedragscode en Interne Regelingen gelden voor alle verbonden personen, tenzij anders aangegeven. In gevallen waarin de Gedragscode en Interne Regelingen niet voorzien, wordt van verbonden personen verwacht dat zij handelen met inachtneming van de maatschappelijke normen en waarden en vooral ook met gezond verstand. Voor leidinggevenden geldt dat voorbeeldgedrag vanzelfsprekend is en dat zij hun medewerkers en andere verbonden personen bewust maken van de gedragsregels die in de Gedragscode en Interne Regelingen zijn opgenomen. Artikel 1.2 Naleving Gedragscode De compliance officer ziet toe op de naleving van deze Gedragscode en rapporteert hierover rechtstreeks aan de directievoorzitter. Indien de verbonden persoon twijfelt over de toepassing van de Gedragscode en Interne Regelingen of over de uitleg ervan, vraagt hij de compliance officer om advies. Artikel 1.3 Definities In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. Agressie en/of geweld: Agressie en/of geweld is gedrag wat iemand inzet om - bewust of onbewust - iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/ of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid bij de ander op. b. Compliance officer: De directeur compliance en de binnen de business units van MN werkzame compliance officers. Compliance is de onafhankelijke functie die gericht is op het onderzoek naar en het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving, interne gedragscodes, waarden en procedures die verband houden met de integriteit van MN met als doel het voorkomen van aantasting van de integriteit, alsmede financiële, juridische en reputatieschade. Gedragscode en Interne Regelingen 5

7 De directeur compliance rapporteert minimaal ieder kwartaal rechtstreeks aan de directievoorzitter, zowel voor de dagelijkse gang van zaken als in het geval zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan. c. Discriminatie: Van discriminatie kan sprake zijn indien onderscheid, direct of indirect, wordt gemaakt op grond van ras, geslacht, nationaliteit, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Dit kan voorkomen in zowel verbale, non-verbale en fysieke gedragingen onder meer in de vorm van: - (Suggestieve) opmerkingen en veroordelende uitspraken over ras, geslacht, nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid of burgerlijke staat van betrokkene. - Racistisch getinte grappen. - Scheldwoorden of bijnamen die slaan op bovengenoemde kenmerken of op (zogeheten) onvolmaaktheden van het uiterlijk. d. Financiële instrumenten: - Effect. - Geldmarktinstrument. - Recht van deelneming in een beleggingsinstelling niet zijnde een effect. - Derivatencontract, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt een optie, future, swap, valuta en rentetermijncontract. - Overige financiële instrumenten in de zin van de wet op het financieel toezicht en voorts al hetgeen naar de opvattingen in het maatschappelijk verkeer als zodanig wordt beschouwd. e. Gelieerde derden van de insider: - De echtgenoot, echtgenote of partner van de insider. - Bloed- en aanverwanten van de insider tot in de tweede graad. - Personen die tot het huishouden van de insider behoren. - Lasthebbers en vermogensbeheerders (niet zijnde vrijehandbeheerders), voor zover handelend ten behoeve van de insider. - (Rechts)personen, beleggingsclubs, of beleggende derden, met wie de insider in een zodanige relatie staat dat hij zeggenschap heeft ten aanzien van het beleggingsbeleid respectievelijk de uitvoering. f. Incident: - Een gebeurtenis die leidt tot een (gedeeltelijke) verstoring of onderbreking van de bedrijfsprocessen met directe of indirecte financiële (potentiële) gevolgen. Het is daarbij niet van belang of de gevolgen in het voor- of nadeel van de opdrachtgever of MN zijn. - Een trend van verstoringen van de dezelfde processen, die individueel bezien niet noodzakelijkerwijs zouden leiden tot een incidentmelding. - Een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de reputatie van MN of van één of meer van haar opdrachtgevers. 6 Algemene bepalingen en definities

8 - Gedrag in strijd met de Gedragscode en Interne Regelingen van MN of onoorbaar gedrag van een verbonden persoon. - Een onaangekondigd onderzoek of een sanctie van een toezichthouder. g. Insider: Een verbonden persoon die uit hoofde van zijn functie of positie regelmatig over koersgevoelige informatie beschikt of kan beschikken, waaronder in ieder geval: - de leden van de Raad van Commissarissen; - de leden van de hoofddirectie; - de eerste managementlaag; - de Ondernemingsraad; - de verbonden personen van de business unit Fiduciair Management en Beleggingen; - de verbonden personen van de stafafdelingen en de overige business units die direct of indirect toegang hebben tot gegevens van vermogensbeheer; - de secretariaatsmedewerkers van bovengenoemde verbonden personen. h. Klacht: Een tot uiting gebracht gevoel van onvrede, wrevel of gekwetstheid dat bij een betrokkene kan onstaan, indien hij/zij van mening is, dat hij/zij is geconfronteerd met bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie/ ongewenste intimiteit, pesten, agressie of geweld. i. (Vermoeden van) een misstand: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van onregelmatigheden met betrekking tot MN waaronder - maar niet beperkt tot -: - een (dreigend) strafbaar feit; - een (dreigende) schending van wet- en regelgeving; - (een dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; - een schending van binnen de onderneming geldende gedragsregels; - (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van deze feiten; - (een dreiging van) het schaden van de belangen van MN, haar opdrachtgevers en stakeholders. j. Voorwetenschap: Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten. Gedragscode en Interne Regelingen 7

9 k. Marktmanipulatie: - Het verrichten of bewerkstelligen van een transactie of handelsorder in financiële instrumenten waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat. - Het verrichten van een transactie of handelsorder in financiële instrumenten teneinde de koers van die financiële instrumenten op een kunstmatig niveau te houden. - Het verrichten of bewerkstelligen van een transactie of handelsorder in financiële instrumenten waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrog of misleiding; of - Het verspreiden van informatie waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat of te duchten is met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar of de koers van financiële instrumenten. l. Persoonsgericht onderzoek: Werkzaamheden, die verricht worden in het kader van een opdracht tot onderzoek, waarbij gegevens worden verzameld, geanalyseerd en/of worden gecontroleerd, alsmede waarover wordt gerapporteerd over het functioneren, het handelen of nalaten van handelen van een verbonden persoon. m. Privé-transactie: Een transactie, in een financieel instrument, dan wel een transactie met betrekking tot een onroerende zaak, die een insider verricht voor eigen rekening of mede voor eigen rekening van een derde. n. Regieoverleg: Door de directievoorzitter ingesteld overleg ter behandeling van (zware) incidenten dat bestaat in ieder geval uit drie van de volgende personen; de directievoorzitter, de directeur compliance en/ of diens plaatsvervanger, het directeur Juridische Zaken en de directeur HRM. De samenstelling van het regieoverleg kan door de directievoorzitter uitgebreid worden, afhankelijk van de aard van het incident. o. Security Officer: De security officer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het Information Security (IS) en Business Continuity Management (BCM) beleid en procedures, het identificeren en analyseren van IS en BCM risico s, adviseren over te nemen beheersmaatregelen en uitvoeren van controles, alsmede adviseren van management hieromtrent, in lijn met MN beleid, met als doel invulling te geven aan IS en BCM binnen MN, IS risico s te minimaliseren en BCM te borgen. 8 Algemene bepalingen en definities

10 p. Seksuele intimidatie: Van seksuele intimidatie/ongewenste intimiteit is sprake indien een persoon seksueel getinte aandacht, toenadering en gedragingen vertoont die door een betrokkene als ongewenst worden ervaren en waarbij sprake is van eenzijdigheid, ongewenstheid en/of dwang zoals, maar niet beperkt tot : - dubbelzinnige opmerkingen; - onnodige aanrakingen of wegversperring. q. Social media Social media is een verzamelnaam voor alle internettoepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze. Het betreft niet alleen informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video) kunnen worden gedeeld via social media. r. Toezichthouder: Publieke toezichtorganen met jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) MN, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en het College Bescherming Persoonsgegevens. s. Verbonden persoon: - Een medewerker van MN, onafhankelijk van de duur waarvoor of de juridische basis waarop hij werkzaam is. - Degene die voor MN werkzaamheden verricht, maar niet bij MN in dienst is. - Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door de hoofddirectie van MN. t. Vertrouwenscommissie: Degenen die door de hoofddirectie zijn benoemd om als zodanig voor de organisatie te fungeren. u. Vertrouwenspersoon: Degene die door de directievoorzitter is aangewezen om als zodanig voor MN te fungeren en die desgewenst eerste aanspreekpunt is voor een verbonden persoon om een klacht of een klokkenluidermelding te doen. Gedragscode en Interne Regelingen 9

11 2. Voorkomen van belangenverstrengeling Geldt voor alle verbonden personen 10

12 Je krijgt een geschenk aangeboden van een zakenrelatie, maar weet niet zeker of je dit volgens het MN-beleid mag accepteren. De Gedragscode kan helpen de juiste antwoorden te vinden. Artikel 2.1 Relatiegeschenken, uitnodigingen en giften Verbonden personen gaan terughoudend en transparant om met de aanvaarding of verstrekking van een relatiegeschenk, uitnodiging of gift van of aan een zakelijke relatie, om te voorkomen dat ze in een situatie komen waarin het accepteren of geven ervan hun beslissingen kan beïnvloeden. De aanvaarding van een relatiegeschenk, uitnodiging of gift dient te worden gemeld bij de direct leidinggevende en de compliance officer. Aanvaarding kan plaatsvinden na goedkeuring van de compliance officer en de leidinggevende. Als richtlijn voor goedkeuring geldt attenties/uitnodigingen aanvaard mogen worden voor zover de commerciële waarde niet meer dan 50,- bedraagt. Artikel 2.2 Zakelijke diners Uitnodigingen voor zakelijke diners mogen zonder melding aan de compliance officer worden geaccepteerd. Wanneer nog geen relatie bestaat met de uitnodigende partij, zijn de kosten in principe voor MN om de onafhankelijkheid te waarborgen. Wanneer de uitnodigende partij reeds een relatie is, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar verdeling van de kosten tussen MN en de uitnodigende partij/relatie. Artikel 2.3 Uitnodigingen voor entertainment Uitnodigingen van een zakelijke relatie voor enige vorm van entertainment moeten worden gemeld bij de compliance officer en mogen slechts worden aanvaard na diens goedkeuring en na goedkeuring van de direct leidinggevende. Verbonden personen gaan terughoudend om met de aanvaarding van uitnodigingen om te voorkomen dat ze in een situatie kunnen komen waarin het accepteren van een uitnodiging hun beslissingen zou kunnen beïnvloeden. Uitnodigingen van aspirant-relaties worden slechts met zeer grote terughoudendheid geaccepteerd. MN betracht terughoudendheid bij het verstrekken van uitnodigingen aan relaties. Als richtlijn voor goedkeuring van uitnodigingen voor entertainment geldt dat uitnodigigen mogen worden aanvaard voor zover de commerciele waarde niet meer dan 50 bedraagt. Gedragscode en Interne Regelingen 11

13 Artikel 2.4 Uitnodigingen voor seminars en bedrijfsbezoeken Uitnodigingen voor seminars en bedrijfsbezoeken behoeven geen melding bij en goedkeuring van de compliance officer voor zover zij een zakelijk karakter hebben en passen bij de functie van de verbonden persoon. Wel moet de leidinggevende altijd expliciet toestemming geven. Als er sprake is van een bezoek aan het buitenland en/of een meerdaags bezoek vindt melding aan de compliance officer plaats en is zijn goedkeuring vereist. Bij een bezoek aan het buitenland is meereizen van de partner niet toegestaan, tenzij het doel van de reis dat vraagt en indien ook andere deelnemers partners kunnen meenemen. De duur van het bezoek aan het buitenland moet beperkt zijn en beperkt blijven tot hetgeen nodig is gegeven het doel van de reis. Om de onafhankelijkheid te waarborgen zijn de reis- en overnachtingskosten steeds voor rekening van MN. Artikel 2.5 Nevenfuncties MN moedigt nevenfuncties en activiteiten van haar medewerkers aan, voor zover deze passen naast de werkzaamheden die voor MN worden uitgevoerd en mits deze werkzaamheden op geen enkele wijze negatief beïnvloed worden door de nevenfunctie. De volgende categorieën functies worden in elk geval als nevenfunctie aangemerkt: - een (kandidaatstelling voor) een publieke functie (bijvoorbeeld gemeenteraadslid) of een functie bij een instelling die in het nieuws kan komen; - een niet publieke functie, waarvoor een vergoeding wordt ontvangen; - een reken- en verantwoordingsplichtige functie (bijvoorbeeld penningmeester); - een commissariaat of adviseurschap; - een lidmaatschap van een beleggingscommissie; - een lidmaatschap van een bestuur van een pensioenfonds of andere functies binnen de pensioensector. Een verbonden persoon meldt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of het verrichten van nevenwerkzaamheden of het drijven van handel schriftelijk aan bij de leidinggevende. Vervolgens dient het formulier nevenfuncties ingevuld verstrekt te worden aan de compliance officer. Voor het verrichten van een nevenfunctie is toestemming benodigd van de compliance officer en de directeur HRM. Bij de afweging of goedkeuring wordt gegeven voor het aanvaarden of voortzetten van een nevenfunctie kunnen de compliance officer en de directeur HRM overleggen met de directievoorzitter. Bij de afweging of goedkeuring wordt verleend is van belang of het verrichten van de nevenfunctie de schijn 12 Voorkomen van belangenverstrengeling

14 kan opwekken van een conflicterend belang met de functie van de verbonden persoon binnen MN. Daarnaast worden de overige risico s (bijvoorbeeld reputatie van de organisatie, soort functie en tijdsbeslag) meegewogen en wordt - als nodig - input gevraagd van de leidinggevende. Goedkeuring of afwijzing wordt schriftelijk aan de verbonden persoon bevestigd door de directeur HRM. De vergoeding voor uitoefening van een nevenfunctie komt toe aan MN als de functie wordt uitgeoefend in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van MN of als de nevenfunctie wordt uitgeoefend gedurende werktijd. Artikel 2.6 Aandelenbelang in zakelijke relatie Het hebben of verkrijgen van een financieel belang in een zakelijke relatie van MN moet onmiddellijk gemeld worden aan de compliance officer. Deze beoordeelt of sprake is van (de schijn van) een (potentieel) belangenconflict en adviseert indien nodig de hoofddirectie. Artikel 2.7 Privé-werkzaamheden door zakelijke relatie Het is een verbonden persoon niet toegestaan privétransacties aan te gaan of privé gebruik te maken van diensten van leveranciers en zakelijke dienstverleners waarmee MN direct of indirect zakelijke contacten onderhoudt, behalve voor zover dit algemeen gebruikelijk is, de diensten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd en geldelijk privé-voordeel is uitgesloten. Artikel 2.8 Meldingsplicht potentiële belangenconflicten Een verbonden persoon meldt bestaande of mogelijke conflicten tussen de belangen van MN en zakelijke of privé-belangen aan de compliance officer. Gedragscode en Interne Regelingen 13

15 3. Voorwetenschap en Marktmanipulatie Geldt voor alle verbonden personen 14

16 Je hebt gezien dat een marktpartij misleidende informatie over een bepaald financieel instrument op zijn website heeft opgenomen. De Gedragscode geeft aan wat je moet doen in zo n situatie. Artikel 3.1 Voorwetenschap bij Verbonden Personen Artikel Gebruik voorwetenschap Alle verbonden personen mogen geen gebruik maken van voorwetenschap. De verbonden persoon moet verder uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de behandeling van informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als vertrouwelijke (markt) informatie. Artikel Transacties bij voorwetenschap De verbonden persoon die met betrekking tot financiële instrumenten over informatie beschikt als bedoeld in artikel 1.3 sub j, onthoudt zich van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die financiële instrumenten. Daarnaast is het de verbonden persoon niet toegestaan hierover te adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht. Artikel Meldingsplicht Een verbonden persoon die beschikt over voorwetenschap meldt dit onverwijld aan de compliance officer. Artikel Klikplicht Iedere verbonden persoon die een redelijk vermoeden heeft dat MN of een opdrachtgever handelt met voorwetenschap of beurskoersen manipuleert moet dit onverwijld melden aan de compliance officer. Artikel 3.2 Voorwetenschap bij Insiders Artikel Handelsverbod Een insider die beschikt over voorwetenschap handelt niet in financiële instrumenten van de onderneming waarop de voorwetenschap betrekking heeft. De compliance officer legt het handelsverbod vast in het register en informeert de insider en noodzakelijke betrokkenen over dit handelsverbod. De compliance officer bepaalt wanneer het handelsverbod wordt opgeheven. Gedragscode en Interne Regelingen 15

17 Artikel Uitzondering handelsverbod Een insider die beschikt over voorwetenschap mag wel orders van cliënten uitvoeren in financiële instrumenten van de onderneming waarop de voorwetenschap betrekking heeft, als de transactie plaatsvindt op verzoek van de cliënt en er sprake is van een expliciete opdracht of in geval van herbalanceren van de portefeuille dan wel executie van de gehele portefeuille. Artikel Verspreidingsverbod voorwetenschap Een insider die beschikt over voorwetenschap mag deze informatie aan niemand verspreiden. Artikel Uitzondering van het verbod op verspreiding van voorwetenschap Een insider mag voorwetenschap wel verspreiden aan andere insiders, indien dit voor een zorgvuldige uitoefening van zijn functie vereist is. Artikel Raadplegen compliance officer bij twijfel Als een insider twijfelt of informatie waarover hij beschikt koersgevoelig is, of als hij twijfelt over de wijze waarop hij dient om te gaan met voorwetenschap, wordt de compliance officer om advies gevraagd. Artikel Verbod op marktmanipulatie Het is verboden om beurskoersen te manipuleren (marktmanipulatie). Artikel Verbod openbare beleggingsaanbevelingen Een insider mag geen openbare beleggingsaanbevelingen doen. Artikel Register De compliance officer houdt een register bij waarin is opgenomen: - welke insiders over welke voorwetenschap beschikken, met betrekking tot welke onderneming en welke soort financieel instrument; - handelsverboden. In het register opgenomen informatie wordt door de compliance officer zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en wordt niet meegedeeld aan derden, tenzij de compliance officer hiertoe door de wet wordt verplicht. Een insider heeft inzage in de over hem opgenomen informatie. In het register opgenomen gegevens worden zeven jaar na opname verwijderd. 16 Voorwetenschap en Marktmanipulatie

18 4. Privé-beleggingstransacties Geldt voor insiders 18

19 Een adviseur van de bank waar jij je lopende rekening hebt, adviseert je om je privé-beleggingen via die zelfde bank te laten lopen. Dat zou jou financieel voordeel opleveren. Je vraagt je af of dit niet in strijd is met de richtlijnen die er zijn voor privé-beleggingstransacties. In de Gedragscode kun je terugvinden wat de locatieplicht inhoudt en welke uitzonderingen er zijn. Artikel 4.1 Terughoudendheid privé-effectentransacties Een insider belegt terughoudend bij privétransacties. Artikel 4.2 Locatieplicht Voor insiders met een vast dienstverband geldt een locatieplicht. Dit houdt in dat voor het verrichten van transacties in financiële instrumenten uitsluitend gebruik gemaakt mag worden van de daartoe door MN aangewezen locatiebank. Insiders, niet in dienst van MN, dienen met de compliance officer afspraken te maken over monitoring. Artikel 4.3 Uitzondering locatieplicht De locatieplicht geldt niet voor een insider als: - de belegging plaats vindt in een beursgenoteerd (semi-) open end beleggingsinstelling, tenzij de insider een bestuurs- of beheerfunctie bij de beleggingsinstelling heeft; - er gebruik wordt gemaakt van vrije hand vermogensbeheer, voor zover geen invloed op individuele transacties wordt uitgeoefend. Artikel 4.4 Rapportage compliance officer Op basis van zijn bevindingen en in geval van een incident betreffende een privé-transactie van een insider rapporteert de compliance officer na afloop van ieder kwartaal aan de directievoorzitter. In geval van een incident betreffende een lid van de hoofddirectie rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In geval van een overtreding door een lid van de Raad van Commissarissen rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. In geval van een overtreding door de voorzitter van de Raad van Commissarissen rapporteert de compliance officer aan de voorzitter van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. Gedragscode en Interne Regelingen 19

20 Artikel 4.5 Pre-clearance Voor het verrichten van een privé-transactie door een insider is vooraf toestemming (pre-clearance) nodig. Een voorgenomen transactie in een financieel instrument wordt ingevoerd in het hiervoor door MN gebruikte systeem. Het systeem geeft aan of de transactie is toegestaan of wordt afgekeurd. De verleende pre-clearance is slechts geldig op de dag van afgifte. Na het verstrijken van deze termijn moet opnieuw voor dezelfde transactie preclearance worden aangevraagd. In geval van nood, of bij en falend systeem kan de compliance officer worden geraadpleegd. Artikel 4.6 Limietorder Een limietorder mag door een insider slechts voor de duur van een (beurs) handelsdag worden opgegeven. Het is een insider derhalve niet toegestaan een doorlopende limietorder op te geven. Artikel 4.7 Uitzonderingen op het vereiste van pre-clearance Pre-clearance is niet vereist voor de navolgende privé-effectentransacties: a. beursgenoteerde (semi-) open end beleggingsinstellingen; b. indextrackers; c. vrije hand vermogensbeheer. Artikel 4.8 Geen tegengestelde transacties binnen periode van 30 kalenderdagen Het is een insider niet toegestaan binnen 30 kalenderdagen na de uitvoering van een privé-transactie een hieraan tegenovergestelde privé-transactie te verrichten die betrekking heeft op dezelfde effecten. Dit is niet van toepassing op privé-transacties die betrekking hebben op: a. beursgenoteerde (semi-) open end beleggingsinstellingen; b. vrije hand vermogensbeheer; c. index-, grondstof- en valuta derivaten en financiële producten waarvan de waardeontwikkeling (nagenoeg) geheel afhankelijk is van een officiële index. Onder tegengestelde transacties wordt ten minste verstaan: a. koop/verkoop of soortgelijke transacties van onderliggende derivaten; b. verkoop/koop of soortgelijke transacties van onderliggende derivaten; c. naar het oordeel van de compliance officer soortgelijke tegengestelde transacties. 20 Privé-beleggingstransacties

21 Artikel 4.9 Insiderverklaring Iedere insider ondertekent een verklaring waarin hij aangeeft de regels inzake privétransacties en voorwetenschap na te leven. Artikel 4.10 Privé-effectentransacties voor gelieerde derden Als een insider in feitelijke en/of juridische zin privétransacties (kan) verricht(en) voor een gelieerde derde of als een insider hier in enige mate invloed op kan uitoefenen, leeft hij met betrekking tot die transacties de verplichtingen na die als insider voor hem gelden. Artikel 4.11 Intradaghandel Een insider mag niet binnen vierentwintig uur opdracht geven tot zowel een aan- als verkooporder voor privétransacties, met betrekking tot effecten in hetzelfde financieel instrument of daaruit afgeleid financieel instrument. Artikel 4.12 Frontrunning Een insider mag geen privé-transactie verrichten naar aanleiding van - of vooruitlopend op - effectenorders van MN, al dan niet namens een van haar opdrachtgevers. Handelen binnen twee beursdagen voorafgaand aan of volgend op effectenorders van MN wordt in elk geval aangemerkt als handelen in strijd met dit verbod. Artikel 4.13 Privé-beleggingstransacties (niet zijnde transacties in financiële instrumenten) Artikel Melding Een insider is gehouden iedere privé-transactie (onder meer direct vastgoed als investering, grondstoffen en scheepvaart CV s) voorafgaand aan de totstandkoming ervan schriftelijk te melden aan de compliance officer, onder overlegging van alle relevante details. Artikel Verbod Privé-beleggingstransacties met zakelijke relaties Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is het de insider niet toegestaan privétransacties te verrichten met of door tussenkomst van (bij of voor derden werkzame) natuurlijke personen met wie de insider uit hoofde van zijn werk, beroep of functie binnen het MN een zakelijke relatie onderhoudt. Gedragscode en Interne Regelingen 21

22 Artikel Controle compliance officer De compliance officer controleert, voor zover verifieerbaar, of de privétransacties die door of ten behoeve van insiders zijn verricht voldoen aan de toepasselijke regels (waaronder die opgenomen in de Gedragscode en Interne Regelingen) en voorschriften. Artikel 4.14 Raadplegen compliance officer bij twijfel Als een insider twijfelt over de uitleg van de regels met betrekking tot privétransacties wordt de compliance officer om advies gevraagd. De compliance officer doet binnen één week na de adviesaanvraag een schriftelijke uitspraak. De insider kan tegen deze uitspraak in beroep gaan bij de hoofddirectie. Aanvullende verplichtingen insider met een vrije hand vermogensbeheerovereenkomst Artikel 4.15 Meldingsplicht vermogensbeheerovereenkomst Een insider die een vermogensbeheerovereenkomst heeft die uitgaat van strikte scheiding van beheer en eigendom meldt dit aan de compliance officer en verstrekt hem een afschrift. Artikel 4.16 Instructieverbod Een insider die een vermogensbeheerovereenkomst heeft mag geen instructies geven die een beslissing over het beheer door de vermogensbeheerder kan beïnvloeden. Artikel 4.17 Vereisten vermogensbeheerovereenkomst In de vermogensbeheerovereenkomst moet zijn opgenomen dat de vermogensbeheerder op verzoek van de compliance officer gegevens over transacties die op grond van de overeenkomst zijn verricht overlegt. Artikel 4.18 Aanwijzing compliance officer De compliance officer is bevoegd om een aanwijzing te geven aan een insider om zijn vermogensbeheerovereenkomst te wijzigen als deze in strijd is met de bepalingen uit deze Gedragscode en Interne Regelingen. De insider moet de aanwijzing opvolgen. 22 Privé-beleggingstransacties

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0

Gedragscode en Interne Regelingen. Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Gedragscode en Interne Regelingen Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V.

Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. Reglement Privé beleggingstransacties & Voorkoming Marktmisbruik voor medewerkers van BinckBank N.V. De in het reglement genoemde regels kunnen kortweg worden samengevat in onderstaande 9 geboden: 1. Ga

Nadere informatie

Gedragscode voor persoonlijke transacties

Gedragscode voor persoonlijke transacties Gedragscode voor persoonlijke transacties Inleiding Van Lanschot heeft interne voorschriften vastgesteld 1 met betrekking tot het omgaan met Voorwetenschap en andere informatie en ten aanzien van Persoonlijke

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Regeling privé-beleggingstransacties

Regeling privé-beleggingstransacties DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling privé-beleggingstransacties In deze regeling zijn bepalingen opgenomen waaraan medewerkers van DNB zich moeten houden indien zij besluiten om privé-transacties te verrichten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit

Gedragscode integriteit. Gedragscode Integriteit Gedragscode Integriteit Voorwoord Missie en kernwaarden Thuisvester wil zich graag profileren als een maatschappelijk en klantgericht ondernemer met als doel het woon- en leefklimaat te verbeteren. Thuisvester

Nadere informatie

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19

Deelcode Voorwetenschap. Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten. Versie december 2009 1 / 19 Deelcode Voorwetenschap KPN reglement inzake bezit van en transacties in effecten Versie december 2009 1 / 19 INHOUD HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 3 ARTIKEL 1. DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP

Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP Delta Lloyd Groep REGLEMENT VOORWETENSCHAP EN PRIVÉ-BELEGGINGSTRANSACTIES IN DELTA LLOYD GROEP RB 749/09 8 december 2009 (vervangt RB 621/09 6 oktober 2009) DELTA LLOYD GROEP Reglement voorwetenschap en

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

1 september 2005. Gedragscode NS

1 september 2005. Gedragscode NS 1 september 2005 Gedragscode NS Inhoud 1 Algemene bepalingen 2 Arbeidsinstelling, samenwerking en bevordering van de werksfeer 3 Kennen, uitvoeren en naleven van regelingen; nemen van afwijkende maatregelen

Nadere informatie

bepaalde overige Financiële Instrumenten

bepaalde overige Financiële Instrumenten en bepaalde overige Financiële Instrumenten 1 / 27 INHOUD Pagina Overwegingen 5 Afdeling I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Inleidende bepalingen Definities Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen en meldingsplichten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE TRUDO

INTEGRITEITCODE TRUDO INTEGRITEITCODE TRUDO 1. Algemeen toepasselijkheid bewustzijn en verantwoordelijkheid 2. interne integriteit privé gebruik bedrijfseigendommen nevenwerkzaamheden declaraties 3. externe integriteit scheiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap

Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap Wolters Kluwer-Reglement 2013 inzake Voorwetenschap 1 / 24 Inhoudsopgave AFDELING I Artikel 1 Artikel 2 Inleidende bepalingen Definities en Reikwijdte Wettelijke verbodsbepalingen, meldingsplichten en

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld na instemming van de MR op 8 juni 2004.en op 14 februari 2011 Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de zomer van 2009 (art. 6.6). Gewijzigd door leerlingeninitiatief in de

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

BrabantWonen & Integriteit

BrabantWonen & Integriteit BrabantWonen & Integriteit December 2012 Definitief 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1: Integriteitbeleid... 5 1. Wat is integriteit?... 5 2. Uitgangspunten... 5 3. Borgen van integriteit... 6 Deel

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie