Omgaan met integriteitsrisico s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgaan met integriteitsrisico s"

Transcriptie

1 Omgaan met integriteitsrisico s in context van Wft en Wwft Michael van Woerden Amsterdam, december 2011

2 Integriteit Vraag: waaraan moet een integere manager voldoen?

3 De integere manager is in staat verleidingen te weerstaan en toont wilskracht, anticipeert op en voorkomt zoveel mogelijk situaties waar het op deze wilskracht aankomt, en is bereid en in staat om: een zorgvuldige afweging te maken van legitieme belangen en verwachtingen die met eigen handelingen en keuzes gemoeid zijn; een goede afweging te maken in situaties waarbij het niet (onmiddellijk) duidelijk is wat de goede morele keuze is, bijvoorbeeld bij een conflict van verantwoordelijkheden of plichten; redenen en overwegingen te geven over eigen handelingen en keuzes; een bijdrage te leveren aan de integriteit van de eigen werkomgeving door te signaleren, te bespreken, aan te spreken en deel te nemen in een gezamenlijke zoektocht naar een moreel oordeel; een bijdrage te leveren aan een cultuur van verantwoordelijkheid. Dr. E. Karssing in: Bedrijfsethiek een goede zaak, Prof.dr.R.J.M. Jeurissen (red.), 2009

4 Hoe definiëert de Wft integriteitsrisico? Gevaar voor: aantasting reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat als gevolg van ontoereikende naleving van wettelijke voorschriften Art. 1 BPR / BGfo

5 Integere bedrijfsvoering in de Wft Art. 3:10 Wft: bank, verzekeraar of clearinginstelling voert een adequaat beleid dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt Art. 3:17 Wft: bank, verzekeraar of clearinginstelling richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar onderscheidenlijk zijn bedrijf waarborgt Uitwerking in lagere regelgeving (BPR / BGfo)

6 Integere bedrijfsvoering in de Wft Integere bedrijfsvoering is het geheel van maatregelen en procedures, gericht op het tegengaan van 1. belangenverstrengeling; 2. begaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door financiële onderneming of werknemers, die vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten kunnen schaden; 3. relaties met cliënten die vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten kunnen schaden; en 4. andere handelingen door financiële onderneming of werknemers die op dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat het vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten ernstig kan worden geschaad. Art. 3:10 Wft en art. 3:17, lid 2 sub b Wft

7 Beleidsvisie DNB: de 7 elementen Integer gedrag: professionele individuele verantwoordelijkheid waarbij iemand welbewust en zorgvuldig omgaat met rechten, belangen, wensen van andere belanghebbenden, een open en transparante houding heeft, en bereid is verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen over genomen beslissingen en acties

8 Beleidsvisie DNB: de 7 elementen Verantwoordelijkheid nemen & verantwoording afleggen Geest van de wet Evenwichtig handelen Consistent handelen Bespreekbaarheid Voorbeeldgedrag Uitvoerbaarheid Transparantie Handhaving

9 Beleidsvisie DNB: de 7 elementen Integere cultuur: Sfeer en klimaat waarin: een onderneming zich in ruimere zin gedraagt of handelt op manier die uitlegbaar en te verantwoorden is, de professionele, individuele verantwoordelijkheid gestimuleerd en beloond wordt, en de wet niet alleen naar de letter maar ook naar de geest wordt nageleefd.

10 Context van beleidsvisie DNB Financiële crisis Onaanvaardbare risico s genomen Klantbelang niet meer centraal AFM Conclusie: Maatschappelijke verantwoordelijkheid verzaakt. Vertrouwen in de financiële sector aangetast. Bedreiging stabiliteit/soliditeit (prudentieel belang) DNB

11 Vraag: wat verwacht DNB van de instelling? Integere bedrijfscultuur 7 elementen ter verankering in bedrijfscultuur Concretiseren, behouden en bewaken Hoe worden de elementen door de instelling vertaald? Welke maatregelen worden getroffen en wat is het resultaat hiervan? Bijvoorbeeld: periodiek onderzoek besluitvormingscultuur Bijvoorbeeld: toetsing moreel ethische verklaring Code Banken Toezicht DNB op maat / schaalt mee Zie groeimodel op p. 8 Jaarlijkse thema s voor nader onderzoek Bijvoorbeeld: nader onderzoek naar beloningsbeleid

12 Vraag: Is DNB bevoegd dit af te dwingen? Verantwoordelijkheid nemen & verantwoording afleggen Geest van de wet Evenwichtig handelen Consistent handelen Bespreekbaarheid Voorbeeldgedrag Uitvoerbaarheid Transparantie Handhaving

13 Vraag: Is DNB bevoegd dit af te dwingen? 1. Prudentieel doel: stabiliteit / soliditeit / vertrouwen cliënten 2. Daartoe gelden voorschriften oa integere bedrijfsvoering (art. 3:10 en 3:17 Wft) 3. Dit stelt eisen aan management & beleidscyclus (art.10 BPR) 4. Beleid moet zijn vertaald in procedures en maatregelen, (art. 10 lid 2 BPR) 5. welke bijdragen aan integere bedrijfscultuur (ter inbedding van integer handelen (MvT bij Wft) Zie ook: Beleidsregel Deskundigheid 2011, (Staatscourant 2010 nr )

14 Definitie van integriteit DNB (Schilder) Persoonlijke integriteit Beoordeling medewerkers op betrouwbaarheid (in het bijzonder integriteitsgevoelige functies) Betrouwbaarheid van bestuurders zelf. Betrouwbaarheid van de ondernemer Organisatorische integriteit Relationele integriteit Marktintegriteit Bedrijfscode en compliance Omgang met incidenten Omgang met klantgroepen Omgang met productgroepen Wijze van prijsstelling Kartelrisico

15 Oefening Client Related Integrity Risk Personal Conduct Related Integrity Risk Organisation Related Integrity Risk Business Related Integrity Risk

16 Client Related Integrity Risk Personal Conduct Related Integrity Risk Organisation Related Integrity Risk Business Related Integrity Risk Money Confidentiality Conflicts of Interest Marketing, Sales & Laundering Conditions of Market Abuse Trading Conduct Terrorist Financing Employment Private Investments Anti-trust & competition rules Conduct of Advisory Business Political Exposed Persons Code of Ethics Outside Employment New Products and Services Fiduciary Duties Complaint Handling Ultimate Beneficiary Owners or Business Activities Gifts, Payments, and Preferential Treatment Sector & Industry Codes Licences & Transparency of Product Offerings Data Protection Sanction Lists Abuse of Company registrations Privacy Protection Reputation Name & Property Workplace Behaviour Reporting requirements Outsourcing Record Keeping

17 Integere bedrijfsvoering in Wft (amvb s) Besluit prudentiële regels Besluit gedragstoezicht H2. Betrouwbaarheid H3. Integere bedrijfsvoering H4. Beheerste bedrijfsvoering H5. Uitbesteding ( ) H9 12. Financiële eisen H13. Boekhouding en rapportage ( ) H2. Vakbekwaamheid medewerkers H3. Betrouwbaarheid H4. Integere bedrijfsvoering H5. Beheerste bedrijfsvoering H6. Uitbesteding H7. Klachtenafhandeling H8. Zorgvuldige dienstverlening H9. Meldingsplichten H Aanvullende regels

18 Uitwerking in Besluit Prudentiële Regels Hoofdstuk 3 (Integere bedrijfsvoering) Art. 10: Invoering risk management cyclus Art. 11: Belangenverstrengeling Art. 12: Incidentmanagement Art. 13: Screening integriteitsgevoelige functies Art. 14: Cliëntenonderzoek Art. 15: Back-to-back leningen Art. 16: Sanctielijsten

19 Art. 10 BPR / Artt Bgfo 1. systematische analyse integriteitsrisico s 2. neerslag in procedures en maatregelen 3. informeren bedrijfsonderdelen 4. uitvoering en systematische toetsing 5. onafhankelijk toezicht en rapportage tekortkomingen aan compliance 6. procedures tot aanpassing onder toezicht van compliance Vgl. management cyclus: Plan (1.) Do (2.) Check (4.) Act (6.) Initiëren Implementeren Monitoren Rapporteren

20 De compliance functie 1. organisatieonderdeel voor onafhankelijke en effectieve uitoefening compliance functie. Taak: controleren van de naleving van wettelijke regels en van interne regels 2. een bank die in Nederland beleggingsdiensten mag verlenen of beleggingsactiviteiten mag verrichten: ook: adviseren bij de naleving van wettelijke en interne regels toezien op deugdelijkheid /effectiviteit van de interne regels en procedures; beoordelen van effectiviteit van procedures en maatregelen om gesignaleerde onvolkomenheden te signaleren (art. 21 Bpr Wft)

21 De compliance functie (vervolg) Ten minste 1x per jaar rapporteren aan dagelijks beleidsbepalers en RvC / RvT inzake de naleving van wettelijke en interne regels. In de jaarlijkse rapportage wordt met name vermeld of maatregelen zijn genomen in het geval van gesignaleerde tekortkomingen. Vereiste autoriteit, middelen, deskundigheid en toegang tot alle noodzakelijke informatie voor onafhankelijk en effectief taakuitoefening

22 De compliance functie (vervolg) Zie Compliance Position Paper Groep Olivier sept Bijdragen aan verandering een nieuwe visie op compliance Acht principes, uitgewerkt in zeventien aanbevelingen II.4 De compliance functie voert de regie, houdt toezicht en monitoort op het gebied van a) naleving van wet- en regelgeving en b) een integere bedrijfsvoering en cultuur zoals die onder meer wordt vereist in (lokale) wet- en regelgeving, maar ook door toezicht op de interne gedragsregels van de onderneming en maatschappelijk relevante normen en waarden zoals in Principe II geformuleerd. II.6 Ethics en Compliance is nauw betrokken bij de strategie van de onderneming ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zie:

23 Vraag Een verzekeraar biedt de leden van de raad van commissarissen de mogelijkheid om een hypotheek met 1% korting te sluiten. Mag dat?

24 Belangenverstrengeling (1) Art. 11 BPR / Art. 18 BGfo 1. procedures /maatregelen tegen belangenverstrengeling alleen BPR: financiële diensten op / buiten personeelscondities Algemeen: Beleid hoe o.a. om te gaan met persoonlijke, professionele en financiële belangen in relatie tot: het omgaan met cliënten en andere relaties, het omgaan met (vertrouwelijke) informatie, het aangaan van cliëntrelaties, het verrichten van transacties in de privé-sfeer en het vervullen van nevenactiviteiten.

25 Belangenverstrengeling (2) Specifiek: verlenen van financiële diensten aan beleidsbepalers ( bestuurderskredieten ) Beleid vast te stellen Randvoorwaarde: normale uitoefening bedrijf + instemming toezicht Buiten personeelscondities: normale uitoefening bedrijf + marktconform Toezicht / RvC: alleen normale uitoefening bedrijf + marktconform

26 Vraag a. Aan de CEO wordt gemeld dat een frontdesk-medewerker van de bank betrapt is terwijl die een laptop probeerde te ontvreemden. b. De CEO komt erachter dat de directeur facilitair bedrijf zijn tuin laat aanleggen door de hovenier die ook ingehuurd is om de groenvoorziening van de bank bij te houden. Wat staat de CEO te doen?

27 Omgang / vastleggen van incidenten (1) Art. 1 BPR / Bgfo: Incident: gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende financiële onderneming

28 Omgang / vastleggen van incidenten (2) Art. 12 BPR / Artt. 19, 24, 29 BGfo Doel: risicobeheersing / incidentmanagement 1. (ex ante) procedures en maatregelen 2. (ex post) maatregelen; repressief: beheersing opgetreden risico s & preventief: voorkoming van herhaling 3. toezichthouder onverwijld informeren Vastlegging Pleger(s) en kenmerken van incident Genomen maatregelen

29 Vraag Een assurantietussenpersoon neemt een compliance officer aan ondanks dat deze failliet is verklaard. Mag dat?

30 Integriteitsgevoelige functies (1) Art. 1 BPR / Bgfo - integriteitgevoelige functie: a. leidinggevende functie direct onder (mede)beleidsbepaler van een financiële onderneming ( tweede echelon ); of b. functie met bevoegdheid met een wezenlijk risico voor de integere uitoefening van het bedrijf Ad b: horen niet tot senior management: bijv. medewerkers van afdeling compliance en interne accountantsdienst

31 Integriteitsgevoelige functies (2) Art. 13 BPR / Artt. 20, 25, 28 BGfo Betrouwbaarheidsbeoordeling integriteitsgevoelige functie ( maakt een onderbouwde beoordeling ) Lid 2: externe personeelsleden; evt. door eigen werkgever te screenen NB: art. 28 BGfo mbt financiële dienstverleners wijkt af: 1. draagt zorg dat betrouwbaarheid buiten twijfel staat 2. betrouwbaar indien VOG en niet failliet

32 Pre-employment screening (PES) PES door DSI: Toetsing eigen database + controle Identiteitsbewijs; Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); eigen verklaring met betrekking tot integriteit; juistheid referenties laatste 5 jaar; relevante diploma s; faillissementcontrole Beoordeling aan de hand van PES richtsnoer Resultaat: PES-verklaring Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen

33 Vraag Een bank heeft een flink aantal internationale profvoetballers als klant. Om hun privacy te beschermen staan hun rekeningen op een verzonnen naam. De CEO had een lijstje met de echte namen per rekening, maar heeft die vernietigd toen hij belaagd werd door paparazzi. Is de bank nu compliant?

34 Cliëntenonderzoek / CDD (1) Art. 14 BPR: 1. procedures acceptatie 2. identificatie en verificatie 3. risicoclassificaties t.a.v. cliënten, producten of diensten 4. (i) analyse cliënt gegevens mede i.v.m. afgenomen producten of diensten (ii) detectie afwijkende transactiepatronen (iii) bepaling risico s van cliënten, producten of diensten voor de integere bedrijfsvoering

35 Cliëntenonderzoek / CDD (2) 5. documentatie van vastlegging acceptatie-, risicoclassificatie-, identificatie- en verificatiegegevens, bewaking van handelen van cliënten (bewaren tot 5 jaar na einde dienstverrichting of relatie) 6. alleen BPR: DNB is bevoegd om nadere regels te stellen met betrekking tot afgeschermde rekeningen (Regeling afgeschermde rekeningen Wft) Zie ook: artikelen 21 en 26 Bgfo

36 Back-to-back leningen (1) Kredietinstrument waarbij: de kredietnemer geld of financiële instrumenten ter beschikking krijgt waartegenover de kredietverstrekker een zekerheid ontvangt direct of indirect, uit eigen liquide middelen van de kredietnemer

37 Back-to-back leningen (1) Voorbeeld Trust drugshandelaar Panam. S.A. eigendom hypthecaire lening hypotheekrecht $$$ advocaat Bank Luxemb. bankgarantie Bank Nederl.

38 Back-to-back leningen (2) Art. 15 BPR: Geldt voor kredietinstelling 1. procedures m.b.t. verstrekking 2. onderzoeksplicht naar legitieme doeleinden back-to-back lening 3. goede vastlegging van overeenkomst, incl. vermelding gestelde essentiële zekerheden Beleid moet duidelijk zijn voor medewerker en cliënt (ad 1) Extra check op witwassen of fiscaal ongeoorloofde constructies in aanvulling op CDD (ad 2)

39 Back-to-back leningen (3) Ad lid 3: essentiële zekerheden (zonder welke het krediet niet zou zijn verleend en dienen ter veiligstelling van voldoening van hoofdsom, rente en kosten van het verleende krediet) bijvoorbeeld: deposito, garantstelling of in depot ontvangen financiële waarden beschrijving moet duidelijk zijn, dus in ieder geval: opgave identiteit van degene die de zekerheid verstrekt; bedrag en specifieke omschrijving van de zekerheden; transparantie: alle overeenkomsten moeten onderling en op volledige, systematische en inzichtelijke wijze naar elkaar verwijzen.

40 Controle sanctielijsten Art. 16 BPR / Artt. 22, 27 BGfo 1. onderzoek administratie op terroristen op verzoek toezichthouder 2. rapportage bevindingen aan toezichthouder binnen gestelde termijn Doel: Uitvoering internationale samenwerking van terrorismebestrijding Faciliteren van het bevriezen van tegoeden

41 Pensioenwet Artikel 143. Beheerste en integere bedrijfsvoering 1. Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. 2. Nadere regels bij of krachtens amvb, in ieder geval: a. het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico s; b. integriteit; c. de soliditeit van het pensioenfonds, nl: beheersen van 1. financiële risico s; en 2. andere risico s die de soliditeit kunnen aantasten; d. het beheersen van de financiële positie over de lange termijn door periodiek een continuïteitsanalyse te maken.

42 Pensioenwet Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 19. Integriteitrisico systematische analyse van integriteitrisico s, integriteitbeleid vaststellen en uitvoering van beleid.

43 Pensioenwet Belangenverstrengeling Artikel 20: 1. procedures / maatregelen m.b.t. tegengaan van verstrengeling van privé-belangen met de belangen van het fonds 2. gedragscode met voorschriften voor bestuurders en medewerkers ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik / oneigenlijk gebruik van informatie of zaken. 3. DNB kan regels stellen m.b.t. inhoud gedragscode

44 Wgt & Wtt Wet toezicht trustkantoren / Wet inzake geldtransactiekantoren Doel: bescherming integriteit financiële sector Eisen aan bedrijfsvoering en administratieve organisatie Toetsing betrouwbaarheid dagelijks beleidsbepaler Wgt (opvolging Wet inzake de wisselkantoren; Wwk) geldtransactie: o.a. wisselen van geld Inschrijving in register (ipv vergunning) Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing DNB & AFM Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie

45 Toezicht trustkantoren Trustkantoor: 1. bestuurder doelvennootschap 2. ter beschikking stellen adres + bijvoorbeeld fiscaal advies 3. verkopen van rechtspersonen 4. optreden als trustee Trustkantoor Angelsaksische trust Vergunningsvereiste Eisen aan administratieve organisatie en Deskundigheid en betrouwbaarheid beleidsbepalers Zie:http://www.toezicht.dnb.nl/2/ jsp

46 Klokkenluidersregelingen Regeling over melding vermeende onregelmatigheden binnen organisatie met bescherming van de meldende werknemer Code Tabaksblat ( comply or explain ): II.1.6 SOX: wettelijke bescherming Bescherming arbeidsrechtelijk: gedragen zoals goed werknemer betaamt; melding niet in personeelsdossier Bescherming privacy: WBP (geen anonimiteit) Initiatiefwet Van Gent (aanpassing Boek 7 BW; wv ): geheimhouding tenzij het algemeen belang de openbaarmaking noodzakelijk maakt

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord

Stichting Pensioenfonds Ecolab. Compliance Charter. Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ecolab Compliance Charter Voorwoord Het Compliance Charter beschrijft de definitie, doelstellingen, scope, en taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen in het kader van

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

BNG Compliance Charter

BNG Compliance Charter BNG Compliance Charter Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Contactpersoon Compliance, Integriteit en Veiligheidszaken T 070 3750 677 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex

INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN. Integriteitsbeleid - Bpf Tex INTEGRITEITSBELEID STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE GROOTHANDEL IN TEXTIELGOEDEREN EN AANVERWANTE ARTIKELEN Juli 2014 Integriteitsbeleid - Bpf Tex H OOFDSTUK 1 AAN L E I DI NG Het bestuur van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Voorbeeld Incidentenregeling voor een Pensioenfonds Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden

Nadere informatie

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012

INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 INTEGRITEITSBELEID Bestuursbureau Stichting pensioenfonds Werk en (re)integratie 1-3-2012 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INTEGRITEITSBELEID PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE 4 1. Aanleiding 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP)

Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Incidentenregeling van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds (SSP) Inleiding Deze incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een incident

Nadere informatie

Compliance Charter. a.s.r

Compliance Charter. a.s.r Compliance Charter a.s.r Status: definitief Versie: 4.0 Datum opgesteld: 19 september 2013 Goedgekeurd door: Raad van Bestuur op 29 november 2013 Goedgekeurd door: Audit & Risicocommissie op 9 december

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Risicoanalyse

Integriteitbeleid. Risicoanalyse Integriteitbeleid Inleiding Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Het bevordert niet alleen de efficiëntie, de interne transparantie en samenwerking, maar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Incidentenregeling Januari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Regelgeving... 2 Samenhang interne regelingen... 2 Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Melden incidenten...

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving aanvraag elektronischgeldinstelling

Relevante wet- en regelgeving aanvraag elektronischgeldinstelling Relevante wet- en regelgeving aanvraag elektronischgeldinstelling In dit document vindt u een overzicht van relevante wetsartikelen en beleidsregels die van toepassing zijn op een vergunningaanvraag van

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV

Integriteitsbeleid. Stichting Pensioenfonds DHV Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV december 2010 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds DHV dossier : pf977 registratienummer : pf977 versie : 2 december 2010 Stichting Pensioenfonds DHV

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds

Stichting Metro Pensioenfonds Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting Metro Pensioenfonds Integriteitsbeleid, versie maart

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer Compliance Charter Voor pensioenfondsen met pensioenadministratie en vermogensbeheer in eigen beheer September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

De Minister van Financiën;

De Minister van Financiën; De Minister van Financiën; Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren; Gelet op artikel 1 van het besluit van 2 mei 2012 houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen

Nadere informatie

Incidenten- regeling

Incidenten- regeling Incidentenregeling Uitgave januari 2015 Incidentenregeling (januari 2015) Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert in geval van melding van een (dreigend) Incident.

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten

Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten De Nederlandsche Bank N.V. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten Consultatiedocument 0 september 00 Consultatiedocument: Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten

Nadere informatie

Integriteitbeleid. December 2011

Integriteitbeleid. December 2011 Integriteitbeleid December 2011 1 Inhoudsopgave A. Inleiding A.1 Waarom Integriteitbeleid A.2 Doelgroep Integriteitbeleid A.3 Definitie Integriteitrisico B. Doel en methodiek analyse integriteitrisico

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Integriteitsbeleid. Pensioenfonds Metaal en Techniek. Rijswijk

Integriteitsbeleid. Pensioenfonds Metaal en Techniek. Rijswijk Integriteitsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek Rijswijk Inhoud Integriteitsbeleid Pensioenfonds Metaal en Techniek 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling integriteitsbeleid... 3 3. PMT en toepasselijkheid...

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties

Compliance Charter. Voor uitvoeringsorganisaties Compliance Charter Voor uitvoeringsorganisaties September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3 Missie van compliance 6 4 Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden compliance

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Customer Due Diligence Beleid Versie 2.0 Bladnummer 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Customer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel Customer Due Diligence... 4 1.3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Meldplicht(en) financiële ondernemingen

Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meldplicht(en) financiële ondernemingen Meer dan alleen! augustus 2013 Meldplicht(en) financiële ondernemingen 1 Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een zeer brede wet waarin regels zijn

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid

Fondsdocumenten SNPF. Integriteitsbeleid Fondsdocumenten SNPF Integriteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Doel van het integriteitsbeleid...3 3. Op wie van toepassing?......4 4. Wettelijk kader en toezicht...5 4.1 Wettelijk kader...5

Nadere informatie

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema

Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Belangenverstrengeling: een belangwekkend thema Pensioenfondsen beschikken gezamenlijk over circa 1000 miljard euro. Vrijwel alle werkzaamheden in het kader van het beheer van dit omvangrijke vermogen en

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor

Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor Aanvraagformulier voor een vergunning ten behoeve van een trustkantoor artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)) De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision

Koninkrijk seminar Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision Koninkrijk seminar 2016 Lisette Buckley Senior Policy Advisor Integrity Supervision 1 Integriteit in de financiële sector Integere uitoefening van het bedrijf Richtlijn Integere Bedrijfsvoering Wat wordt

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KAS BANK

Stichting Pensioenfonds KAS BANK Stichting Pensioenfonds KAS BANK Compliance Charter Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 2 2 Definitie en reikwijdte... 2 3 Missie van compliance... 2 Integriteit van het bestuur... 3 Integere bedrijfsvoering...

Nadere informatie

CBCS 1 BELEIDSREGEL INTEGERE BEDRIJFSVOERING BIJ ONDER MEER BELANGENVERSTRENGELING, INCIDENTEN EN INTEGRITEITS- GEVOELIGE FUNCTIES 2

CBCS 1 BELEIDSREGEL INTEGERE BEDRIJFSVOERING BIJ ONDER MEER BELANGENVERSTRENGELING, INCIDENTEN EN INTEGRITEITS- GEVOELIGE FUNCTIES 2 1 juli 2013 CBCS 1 BELEIDSREGEL INTEGERE BEDRIJFSVOERING BIJ ONDER MEER BELANGENVERSTRENGELING, INCIDENTEN EN INTEGRITEITS- GEVOELIGE 2 Door middel van deze vernieuwde Beleidsregel Integere Bedrijfsvoering

Nadere informatie

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling

FOR INTERNAL USE ONLY. Incidentenregeling Incidentenregeling Uitgave 1 juli 2015 2015-002042 -2- Incidentenregeling van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Voorliggende Incidentenregeling beschrijft de wijze waarop het Pensioenfonds acteert

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

Beleid en uitgangspunten integriteit

Beleid en uitgangspunten integriteit Beleid en uitgangspunten integriteit Achmea Investment Management Januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Integriteit 2 Interne 3 Externe 4 Fraudebeheersing, 5 Handhaving en onze visie op integriteit

Nadere informatie

Compliancerapportageformat

Compliancerapportageformat Compliancerapportageformat voor middelgrote fondsen en uitvoeringsorganisaties Mei 2009 1 Inleiding In deze periodieke compliancerapportage over de periode rapporteert de Compliance

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014

Stichting Pensioenfonds ANWB. Incidentenregeling 2014 Stichting Pensioenfonds ANWB Incidentenregeling 2014 Documentbeheer en goedkeuring Versiebeheer Versie Auteur Datum Revisie 0.1 T. Barlage 18 06 2014 Karst van der Meulen (27 06 2014) 0.2 T. Barlage 02

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Stichting Bpf Zoetwaren

Integriteitsbeleid Stichting Bpf Zoetwaren Integriteitsbeleid Stichting Bpf Zoetwaren Memo Integriteitsbeleid; september 2015 pag. 1 Inhoud Integriteitsbeleid Bpf Zoetwaren 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling integriteitsbeleid... 3 3. Bpf Zoetwaren

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen

Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015. Algemeen Verantwoordingsdocument Code Banken over 2014 Hof Hoorneman Bankiers NV d.d. 18 maart 2015 Algemeen Mede naar aanleiding van de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis in 2011 is een groot aantal codes,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Integriteitbeleid. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Integriteitbeleid. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Integriteitbeleid Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 13 mei 2015 1 Inhoud Integriteitbeleid Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland INTEGRITEITBELEID

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20684 24 juli 2014 Regeling van de Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM 2014/1025 M, directie Financiële Markten,

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016

Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 Integriteitsbeleid Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2016 1 Inhoud INTEGRITEITSBELEID STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN... 3 1. AANLEIDING...

Nadere informatie

Toezicht op Gedrag & Cultuur

Toezicht op Gedrag & Cultuur Toezicht op Gedrag & Cultuur 25 mei, 2010 Inge Veldhuis Expertise Centrum Integriteit DNB (Deze presentatie is op persoonlijke titel) De aankondiging 8 februari 2010 FD/NRC: DNB gaat letten op de invloed

Nadere informatie

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft

Datum 29 april 2011 Ons kenmerk TGFO-DDi Pagina 1 van 6. Betreft Financiële ondernemingen t.a.v. het Bestuur Datum 29 april 2011 Pagina 1 van 6 Betreft Beheerst Beloningsbeleid Geachte heer, mevrouw, Om ervoor te zorgen dat financiële ondernemingen ook in hun beloningsstructuren

Nadere informatie

Integriteitbeleid. Stichting Pensioenfonds PostNL

Integriteitbeleid. Stichting Pensioenfonds PostNL Stichting Pensioenfonds PostNL Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 3 2 Doelstelling integriteitbeleid 3 3 Stichting Pensioenfonds PostNL en toepasselijkheid 4 4 Specifieke maatregelen 5 4.1

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

Beleid en uitgangspunten integriteit

Beleid en uitgangspunten integriteit Beleid en uitgangspunten integriteit Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. Versie 1.0, mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Integriteit en onze visie op integriteit... 4 1.1 Integriteit in algemene zin

Nadere informatie

Convenant. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank N.V.

Convenant. de Stichting Autoriteit Financiële Markten. De Nederlandsche Bank N.V. Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van toezicht, regelgeving en beleid, (inter)nationaal overleg

Nadere informatie

Incidentenregeling. 1 juli 2015

Incidentenregeling. 1 juli 2015 Incidentenregeling 1 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Incidentenregeling 3 1.1 Doelstelling Incidentenregeling 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Incidentenregeling binnen de organisatie van SPW 4 2.1 Definities 4 2.2 Hoofdactiviteiten

Nadere informatie

Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.

Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. AFM, DNB Convenant Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) inzake samenwerking

Nadere informatie

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening

Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij. Beleid en procedures ten aanzien van screening Screeningsbeleid Stichting Pensioenfonds Grontmij Beleid en procedures ten aanzien van screening De Bilt, 28 september 2010 1 INHOUD BLAD 1. DOELSTELLING SCREENINGSBELEID 2 2. DEFINITIES 2 3. TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB

Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB Persbericht Amsterdam, 3 augustus 2015 Delta Lloyd beoogt afronding van juridisch geschil met DNB DNB boete aan Delta Lloyd Leven bepaald op 22.680.000 Delta Lloyd respecteert het vonnis van de rechtbank

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank

Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Afspraken tripartiet overleg financiële onderneming, externe accountant, De Nederlandsche Bank Wft: Wet op het financieel toezicht Bpr: Besluit prudentiële regels Wft Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties

Nadere informatie

Basisopleiding Certified Compliance Officer

Basisopleiding Certified Compliance Officer Basisopleiding Certified Compliance Officer Fase : 1 - Basis Studiebelasting : 80 punten Duur : 5 dagen + voorbereidende activiteiten + examen Kosten : 3.200,= (excl. B.T.W.) Losse s : 745,= (excl. B.T.W.)

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

Gedragscode Holland Quaestor

Gedragscode Holland Quaestor Gedragscode Holland Quaestor Inleiding Holland Quaestor (HQ), de vereniging van trustkantoren in Nederland, zet zich in voor een verdere professionalisering van de trustsector in Nederland. De trustkantoren

Nadere informatie

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd.

2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. INCIDENTENREGELING Artikel 1. Definities 1. Bestuur: het bestuur van het fonds. 2. Compliance officer: de functionaris die door het bestuur van het fonds als compliance officer is benoemd. 3. Fonds: Stichting

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017)

Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017) Regeling melden vermoeden misstanden Stichting Pensioenfonds PostNL (Vastgesteld 2 november 2017) Vastgesteld in de bestuursvergadering van [2 november 2017] 1 Inhoud Inleiding... 3 Regelgeving... 3 Samenhang

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang

Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Aanvraagformulier voor een vergunning Trustkantoor Expertisecentrum markttoegang Waarom vult u dit formulier in? Iedereen die in Nederland trustdiensten verleent en niet is uitgezonderd of vrijgesteld

Nadere informatie

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde.

vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van de bij of krachtens het Deel prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de Wft bepaalde. 1 Q&A Volmachten Q Onder welke voorwaarden staat het een verzekeraar vrij om een volmacht te verlenen aan een gevolmachtigde agent (GA) voor het namens en voor rekening van de verzekeraar sluiten van verzekeringen?

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van (datum), houdende prudentiële regels voor financiële ondernemingen die werkzaam zijn op de financiële markten (Besluit prudentiële regels Wft) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN

TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN TOEKOMSTGERICHT VERZEKEREN Prof. dr. R.J. Schotsman November 2014 BELANGRIJKE WETGEVINGSONTWIKKELING De inzet op een versterking van de kwaliteit van de personen werkzaam in de sector via het financieel

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie