Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek"

Transcriptie

1 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus AD Purmerend Wielingenstraat ZN Purmerend tel fax directeur -archivaris: mevr. drs. F.E. Brouwer Datum : Kenmerk WA : Plaats : Purmerend Onderwerp : Archiefinspectie - KPľs Uw brief van Bijlage(n) 3 Uw kenmerk Behandeld door : JK 1 JUL 2Ű13 Geacht college, ING-i: ÎOMüftl Conform artikel 12 van de Archieŕverordening (2012) heeft de directeur archivaris van het Waterlands Archief het toezicht op het beheer van de niet overgedragen archieven van de ISWgem eenten. De digitalisering en de grootschalige informatiestromen leiden tot fundamentele en onomkeerbare maatschappelijke ontwikkelingen. Ook gemeenten moeten zich daarvan goed bewust zijn en er voor zorgdragen dat deze uitdagingen duurzaam tegemoet kunnen worden getreden. Op 11 juni ĵļ, heeft er daarom wederom een archiefinspectie plaatsgevonden waarbij de speciale aandacht uitging naar de overgang van analoge naar digitale archivering. De aanbevelingen sluiten hopelijk aan bij de door u in gang gezette ontwikkelingen en kunnen zo in de komende tijd de nodige ondersteuning bieden bij de te zetten stappen. Met het inwerking treden van de Wet revitalisering generiek toezicht per 1 oktober 2012, is er meer nadruk komen te liggen op de interne controle bij gemeenten, die meer dan tevoren hun eigen kwaliteit moeten gaan meten. Het interbestuwiijk toezicht (provinciaal toezicht) wordt verder op afstand gepositioneerd, maar blijft evenals het intern toezicht op alle aspecten van de archiefwetgeving van toepassing. "Nu de provinciale toezichthouder meer op afstand komt te staan, is versterking van het horizontaal toezicht binnen de gemeente noodzakelijk. De VNG heeft de belangrijkste archiefwettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien, handzaam samengevat in tien Key Performance Indicators (KPľs) oftewel Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen. Deze vormden het uitgangspunt bij de inspectie. Op grond van de genoemde KPľs wordt door de gemeentelijke archiefinspecteur, in dit geval de archiefinspecteur van het Waterlands Archief, een verslag gemaakt. Dit verslag is leidend bij de uitoefening van het interbestuurlijk toezicht en dient dan ook door u aan Gedeputeerden Staten van de provincie Noord Holland te worden gestuurd. Ook kan het verslag gebruikt worden bij de horizontale verantwoording door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De uitwerking van de archief KPľs vindt u in het bijgaande rapport.

2 Graag verneem ik uw reactie op het rapport en de maatregelen die u van plan bent te nemen naar aanleiding van de daarin genoemde actiepunten en aanbevelingen. Ook wil ik u vragen mij te informeren ten aanzien van uw verantwoording aan de gemeenteraad en de toezending van het verslag aan de provinciale toezichthouder. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan ben ik uiteraard graag bereid het verslag nader toe te lichten. In afwachting van uw reactie, verblijf ik, met vriendelijke groet, met vriendelijke groet, mw. drs. F.E. Brouwer, directeur-archivaris Waterlands Archief

3 Waterlands Archief centrum voor regionaal historisch onderzoek Meting KPľs Kritische Prestatie-Indicatoren Archief en Informatiebeheer Gemeente Waterland i r Mevr. drs. J.T.M. Kramer Archiefĩnspecteur Waterlands Archief juli 2013

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie, beleid en cultuur 4 ĩ. Lokale regelgeving 6 2. Interne Kwaliteitszorg en toezicht 7 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden 8 4. Digitale archiefbescheiden Vernietiging, vervanging en vervreemding van archiefbescheiden Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats Archiefbewaarplaats, archiefruimten en e-depots Ter beschikking stelling van naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden Rampen, calamiteiten en veiligheid Middelen en mensen 16 Bijlage 1: Overzicht KPľs 17 2

5 Inleiding Dc gemeente dient verantwoording af te kunnen leggen van haar handelen en ervoor te zorgen dat dit handelen, ook in de toekomst, gereconstrueerd kan worden. Daarom is het belangrijk met de neerslag van dit handelen, het archief, zorgvuldig om te gaan. Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganen de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Onder archiefbescheiden verstaan we alle in het kader van de taakuitvoering van een organisatie ontvangen en opgemaakte documenten, zowel op papier als digitaal, en zowel de te bewaren als de op termijn vernietigbare bescheiden. In het kader van het toezicht op het informatiebeheer door de gemeentearchivaris jp de directeurarchivaris van het Waterlands Archief), zoals vastgelegd in de artikelen 9 tot en met 14 van de Archiefverordening (2012), is op 11 juni jl. een inspectie uitgevoerd op basis van de KPľs (Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen). De genoemde (archief ) kpi's zijn in 2011 ontwikkeld door de VNG. 1 Doel van de kpi's is om gemeenten en andere lokale overheidsorganen in staat te stellen verantwoording af te leggen aan raad of bestuur van de mate waarin hun informatiehuishouding aan wet en regelgeving voldoet. De provincie maakt gebruik van dezelfde informatie bij de uitoefening van haar toezicht en dient op grond van de per 1 oktober 2012 inwerking getreden Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) het verslag na vaststelling te ontvangen. De uitkomsten zoals die in dit rapport staan, geven dus weer in welke mate de gemeente Waterland op dit moment compliant is. Voordeel van het gebruik van kpi's is de onderlinge vergelijkbaarheid van organisaties (ook landelijk). Er kleven echter beperkingen aan: de archiefwetgeving is op sommige punten zeer detaillistisch en op andere punten juist te globaal. De uitkomsten van de archief kpi's kunnen daarom enigszins het zicht ontnemen op de grote lijnen en achterliggende factoren die maken dat een organisatie wel of niet aan wet en regelgeving voldoet. De conclusies, adviezen en aanbevelingen zijn in het rapport verwerkt. De nummering van onderwerpen in deze rapportage komt overeen met de onderwerpen van de archief kpi's. Niet alle deelvragen zijn relevant voor de gemeente Waterland. In dit verslag zijn alleen de relevante archief kpi's opgenomen. De gemeente Waterland voldoet aan een aantal kritische prestatie indicatoren voor archief en informatiebeheer. In onderdeel II van dit rapport is visueel aangegeven aan welke punten wordt voldaan, niet wordt voldaan en deels wordt voldaan. Zoals in dit rapport is aangegeven dient u op een aantal punten actie te ondernemen alvorens u geheel duurzaam digitaal kunt gaan werken c.q. archiveren. Tijdens deze Archief KPI inspectie is gesproken met dhr. T. van den Berg, hoofd afdeling Facilitaire Zaken en dhr. G. de Vries, medewerker DIV. 1 Voor achtergrondinformatie over de kpi's zie 3

6 Visie, beleid en cultuur Is er een vastgestelde visie en beleid ten aanzien van de informatievoorziening? In het Programmaplan Waterland heeft Antwoord, het Egem-i Realisatieplan en het visiedocument Van papier naar digitaal (2009) is neergelegd hoe de archieffunctie geleidelijk wordt gedigitaliseerd. Op dit moment is er geen vastgestelde visie op en uitgewerkt beleid voor de informatievoorziening binnen uw gemeente. Aanbevolen wordt een ICT- visie vast te stellen waarin de contouren worden geschetst van de toekomstige ICT, op basis van een veranderende omgeving en de wensen en eisen die voortvloeien uit maatschappelijke en technologische trends. Deze kunnen vervolgens worden vertaald naar de eisen die gesteld worden aan de informatievoorziening van de gemeente Waterland. In deze visie dient aangegeven te worden waar de organisatie naar toe wil, welke concrete stappen de organisatie moet nemen om daar te komen en op welke termijn. Aangeraden wordt voor de komende drie tot vijf jaar een plan van aanpak te maken, waarin vermeld wordt welke processen wanneer geheel digitaal gaan verlopen en gearchiveerd worden. Daarbij is het van belang een proces op basis van een procesbeschrijving te digitaliseren, inclusief de te archiveren documenten. Een essentiële voorwaarde voor het slagen van een digitaliseringproces is een goede samenwerking tussen DIV, de vakafdeling en ICT. Hoe gaan directie, management, behandelend ambtenaren en DIV om met de archiefbescheiden? Thans worden de op papier ingekomen archiefstukken gescand en geregistreerd en vervolgens digitaal de organisatie ingestuurd. Ook wordt door de burger correspondentie per naar de gemeente gestuurd. Mails worden in principe ook geregistreerd en aan het digitale dossiers toegevoegd. De uitgaande brieven worden door de ambtenaar geregistreerd. Digitaal vervaardigde adviezen, besluiten, rapporten e.d. worden aan het digitale dossier gehangen. Uitgaande brieven worden echter ook geprint en na voorzien te zijn van een natte handtekening, gescand en door DIV aan het digitale dossier gehangen. Hierdoor worden twee uitgaande brieven digitaal gearchiveerd, het digitaal ontstane exemplaar zonder handtekening en het gescande exemplaar met handtekening. Naast het scannen van de ingekomen en uitgaande post en het digitaal archiveren van deze stukken, worden de stukken die voor permanente bewaring in aanmerking komen ook analoog gearchiveerd. Echter, niet alle s die voor permanente bewaring in aanmerking komen, worden uitgeprint en aan het analoge dossier toegevoegd. Aangezien papier nog leidend is binnen uw organisatie, is het van essentieel belang dat de analoge dossiers die voor definitieve bewaring in aanmerking komen, compleet zijn. Verder bleek dat de voor vernietiging in aanmerking komende analoge documenten numeriek in dozen worden opgeborgen. Hiervan is de directeur-archivaris van het Waterlands Archief niet schriftelijk in kemiis gesteld. Dit dient alsnog te gebeuren zodat hierover de nodige afspraken gemaakt kunnen worden. Tevens wordt aangeraden deze bescheiden op vemietigingsjaar te plaatsen. Thans worden betreffende stukken alleen numeriek in dozen geplaatst en bevinden zich documenten met verschillende vernietigingstermijnen in dezelfde archiefdoos. Nogmaals wordt de aandacht gevraagd om dossieromschrijvingen conform de vijf beschrijvingselementen te beschrijven. De dossiers dienen vóór overdracht naar het Waterlands Archief hieraan te voldoen. Door in de dynamische fase hier aandacht aan te besteden, worden extra kosten achteraf voorkomen.

7 Het gevaar van hybride archivering is dat op den duur noch het digitale noch het analoge archief compleet is. Aangeraden wordt om niet jarenlang hybride te blijven archiveren maar per sectie/ afdeling of werkproces over te gaan op volledig digitale archivering, mits er aan de eisen van de digitale beheeromgeving wordt voldaan. Het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN), in 2010 opgesteld door de organisaties van provinciale en gemeentelijke archiefmspecteurs, biedt een handvat voor het inrichten van de digitale beheeromgeving. In het najaar van 2011 is er bij het Waterlands Archief voor de gemeenten een presentatie gehouden over RODIN. 5

8 Kritische prestatie-indicatoren archief en informatiebeheer L Lokale regelgeving Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Archiefverordening. De huidige Archieŕverordening van de gemeente Waterland is in 1999 vastgesteld door de raad. In de afgelopen jaren zijn door de archiefinspecteur diverse aangepaste versies naar uw organisatie gezonden; deze werden echter niet vastgesteld. In januari 2012 is de laatste wijziging, die voldoet aan de huidige wet en regelgeving, naar u g d. De verordening regelt naast de zorg van B&W voor de archiefbescheiden ook het toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk een kopie van de vastgestelde Archiefverordening Besluit Informatiebeheer Het Besluit Informatiebeheer is eveneens in 1999 vastgesteld door B&W en beschrijft de voorwaarden waaraan het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen alsmede het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden dienen te voldoen. Ook van dit besluit zijn in de jaren 2004, 2006, 2010 en 2012 aangepaste versies naar u gezonden. Helaas heeft dit tot op heden niet mogen leiden tot een nieuw vastgesteld Besluit Informatiebeheer. Ook in dit geval ontvang ik graag zo spoedig mogelijk een kopie van het vastgestelde besluit. 1.4 Wijziging Overheidstaken In 2003 zijn personeelsdossiers van het in dienst zijnde personeel in het openbaar onderwijs overgedragen aan SPOOR (Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland en Oostzaan). Hiervoor is een verklaring opgesteld. Verder zijn in 2006 de milieutaken uitbesteed aan de Milieudienst Waterland. Ook hiervoor is een overeenkomst opgesteld. Echter, het college van B&W blijft zorgdrager van deze overgedragen archiefbescheiden en daarmee verantwoordelijk voor de stukken tot en met de vernietiging ervan. De overgedragen dossiers kunnen alleen tijdelijk, maximaal 20 jaar, uitgeleend worden. Indien dit niet in de betreffende overeenkomsten is opgenomen, is het raadzaam deze alsnog aan te passen. 1.5 Gemeenschappelijke regelingen Door uw organisatie wordt een register bijgehouden van gemeenschappelijke regelingen die zijn aangegaan. In het register 2 dient per gemeenschappelijke regeling een aantal zaken te worden opgenomen zoals: de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst en de bevoegdheden die bij de regeling zijn overgedragen. Hieraan voldoet u. Ingevolge artikel 40 van de Archiefwet 1995 dient het college bij instelling van een gemeenschappelijke regeling voorzieningen te treffen omtrent de archiefbescheiden. Gezien het feit dat gemeenten steeds meer samenwerkingsverbanden aangaan of taken uitbesteden, blijft artikel 40 van de Archiefwet een belangrijk aandachtspunt. Het moet altijd duidelijk zijn welke organisatie verantwoordelijk is voor de archivering. Zo kan de gemeente Waterland zich blijven verantwoorden voor haar handelen. Wei Gemeenschappelijke Regeling art.27 In hel register warden in ieder geval vermeld: a. de deelnemers b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel. met toepassing van artikel 10. tweede lid tweede volzin, krachtens dc regeling zi jn overgedragen d. het adres en de plaats van vestiging e. of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. 6

9 Volgens de ontvangen informatie is de gemeente Waterland voor geen enkele gemeenschappelijke regeling aangewezen als zorgdrager of beheerder van het archief. 1.6 Mandaatregeling Archiefzorg De gemeente heeft een mandaatregeling voor de archiefzorg waarbij namens de zorgdrager (B&W) besluiten genomen kunnen worden. In uw mandaatrcgeling zijn de volgende bevoegdheden met betrekking tot archiefzorg gedelegeerd aan het afdelingshoofd Facilitaire Zaken: 1. Overbrenging archief naar Waterlands Archief 2. Opmaak verklaring van vernietiging 3. Vervreemding archiefbescheiden 4. Vervanging archiefbescheiden 1.7 Uitbesteding archiefbeheerstaken Wanneer archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke partij, dienen hiervan dienstverleningsovereenkomsten te worden vastgesteld waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke eindverantwoordelijkheid van de gemeente ten aanzien van het archiefbeheer (permanente bewaring, overdracht, vernietiging e.d.). Te denken valt aan het hosten van de website, het inhuren van een extern bureau of buurgemeente voor bepaalde gemeentelijke taken of externe archiefruimte. Wanneer de gemeente Waterland de archiefbeheerstaken in handen legt van een externe partij dienen hiervoor in een overeenkomst waarborgen te worden vastgelegd. In oktober 1978 is door het bestuur van de gemeente Waterland de "Regeling Streekarchief Waterland" getekend. Hierin is vastgelegd dat het beheer van de statische (overgedragen) archieven in een archiefbewaarplaats in de zin der wet (Waterlands Archief) in handen is gesteld van een gekwalificeerd archivaris. Verder bleek dat de gemeentelijke website wordt gehost door WIND. Naast persberichten, officiële bekendmakingen en documenten van raadsvergaderingen die in CORSA worden gearchiveerd en geëxporteerd naar de website, bevat deze applicatie ook informatie die voor korte of langere tijd bewaard dient te worden. Het archiefbeheer van uw website is aan derden (WIND) uitbesteed. Ook hiervoor dient een overeenkomst opgesteld te worden. Bovendien heeft u archiefbeheerstaken op het gebied van de WMO 3 en bijstandsdossiers uitbesteed aan gemeente Hoorn en zal deze taak binnen niet al te lange tijd aan een andere partij worden uitbesteed. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven vermeld. Tijdens de behandelingen van de kpi's kwamen de reeds eerder vernielde uitbestedingen van de archiefbeheerstaken aan het licht. Onderzocht moet worden of er nog andere archiefbeheerstaken zijn uitbesteed. Indien dit het geval blijkt te zijn, zullen ook hiervoor dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld moeten worden. 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de hvaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding? 2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer De Archiefřegeling 2010 (artikel 16) schrijft voor dat de zorgdrager zorgt voor een kwaliteitssysteem voor archiefbescheiden. Met behulp van een kwaliteitssysteem wordt zichtbaar hoe het informatiebeheer is georganiseerd, waar de verantwoordelijkheden liggen en wat er nog verbetering behoeft. Hierbij staat het juiste beheer van digitale informatiebronnen centraal. In augustus 2011 heeft de gemeente een toelichting "Kwaliteitsplan, art. 16 van de Archiefregeling" ontvangen van het Water 3 WMC^ Wet Maatschappelijke Ondersteuning 7

10 lands Archief. Deze dient als handreiking bij het toepassen van een kwaliteitssysteem en het opstellen van een Beheerplan Informatiehuishouding. Elke organisatie stelt kwaliteitseisen aan de archieven en aan de informatiehuishouding. Vaak zijn deze impliciet en dus niet vastgelegd. Met het vertalen van kwaliteitseisen naar toetsbare nonnen worden de kwaliteitseisen in overeenstemming gebracht met zowel de wet- en regelgeving als de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie. Hierbij spelen de kpi's ook een belangrijke rol. Door uw archiefbeheer periodiek te controleren, weet u niet alleen of u aan de wettelijke eisen voldoet, maar ook of de informatievoorziening de primaire processen van uw organisatie optimaal ondersteunt. Op grond van de controleresultaten kunt u werken aan een verbetering van de informatievoorziening. Afgesproken was dat uiterlijk in december 2012 een Beheerplan Informatiehuishouding zou zijn opgesteld, inclusief een verbetertraject. Tot op heden ontbreekt een dergelijke plan. 2.2 Gekwalificeerde gemeentearchivaris Het IS W bestuur heeft voor het Waterlands Archief een gekwalificeerde gemeentearchivaris (archivistiek A) benoemd, zoals is vastgelegd in de "Regeling Streekarchief Waterland" uit Toezicht op archiefbeheer en 2.4 Beheer overgebrachte archieven In de Archiefverordening 2012, die nog niet door u is vastgesteld, staat in artikel 14 dat de archivaris verslag uitbrengt aan burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening van het toezicht. Door middel van inspectierapporten, voortgangsrapporten en KPI-verslag wordt (tweejaarlijks verslag uitgebracht van de uitoefening van dit toezicht op het beheer van de niet- overgebrachte archiefbescheiden. Daarnaast wordt in het jaarverslag van het Waterlands Archief over het beheer van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven gerapporteerd aan het ISW- bestuur. 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden? 3.1 Geordend Overzicht van te bewaren archiefbescheiden De gemeente Waterland beschikt over een geautomatiseerde dossierinventaris in Corsa van de analoge archiefbescheiden waarbij de ordeningsstructuur conform de BAC (Basis Archiefcode) is. Dit bestand betreft alle archiefbescheiden van 1990 tot heden van zowel permanent te bewaren als vernietigbare archiefbescheiden. In het bestand kan op alle vastgelegde metadata of een combinatie daarvan gezocht worden. Het is nog niet mogelijk om voor alle digitaal gearchiveerde/gedigitaliseerde archiefbescheiden een geordend overzicht te genereren aangezien niet alle processen digitaal in Corsa worden gearchiveerd. Zo worden bijvoorbeeld de WMO en bijstandsdossiers alleen analoog gearchiveerd. Na afliandeling van de zaak vindt door DIV controle plaats op de volledigheid van de stukken die bij de zaak horen. De volledigheid van de zaken/processen is tevens afhankelijk van de toezending van de stukken door de ambtenaren aan DIV of het archiveren in Corsa. Zo was niet altijd na te gaan wat medewerkers op hun netwerkschijven hadden staan en niet door DIV lieten archiveren. Daarom is er in mei ff, een besluit vastgesteld waarbij DIV toegang heeft tot de afdelingsschijven/persoonlijke schijven van de medewerkers. Nadat deze zijn opgeschoond, mogen geen nieuwe archiefstukken op deze netwerkschijven worden opgeslagen, maar mag alleen in het DMS (Corsa) worden gearchiveerd. 8

11 Al in eerdere inspectierapporten is de nadruk gelegd op goede dossieromschrijvingėn. Deze horen te bestaan uit de vijf archivistische bcschrijvingselementen. Een correcte omschrijving dient uit een goed lopende Nederlandse zin te beslaan en niet uit een hoofdomschrijving en subbeschrijving of uit een rubrieksnaam. De gebruikte dossieromschrijvingen worden onder andere door de ambtenaar zelf gemaakt waardoor veel omschrijvingen niet overeenkomen met de inhoud. Zij beschrijven vaak alleen het eerste document en niet het eindresultaat van een proces bijvoorbeeld: "Aanvraag van ţ r verzoek om ' en niet de gehele zaak zoals: Verlening van, Afwijzing van of Intrekking Ook worden door de ambtenaren zelfbedachte afkortingen gebruikt. Aangezien de archiefstukken ook door derden begrepen moeten kunnen worden, wordt nadrukkelijk afgeraden om afkortingen te gebruiken. Door in de dynamische fase hier aandacht aan te besteden worden extra kosten achteraf voorkomen. DIV zal na voltooiing van de zaak/het proces de dossieromschrijving moeten aanpassen en eventueel gebruikte afkortingen te wijzigen. Verder wordt aanbevolen het zaakgerichte werken uniform voor de gehele organisatie in te richten en zo min mogelijk uitzonderingen te maken. Aangezien papier nog leidend is binnen uw organisatie dient het permanent te bewaren, analoge archief compleet te zijn. Dit betekent dat digitaal binnengekomen bescheiden (zoals e mails) uitgeprint moeten worden en aan het dossier worden toegevoegd. Uw organisatie heeft besloten de analoge stukken die voor vernietiging in aanmerking komen, numeriek op te bergen en daarvan geen dossiers meer te vormen. Deze wijziging in de ordening had schriftelijk meegedeeld moeten worden aan de directeur archivaris van het Waterlands Archief, die het toezicht heeft op het beheer van de niet overgedragen archieven (art. 13 ArchieŕVerordening 2012). Bij deze het verzoek dit alsnog te doen en aan te geven of alle vernietigbare processen numeriek worden opgeborgen of dat dit alleen geldt voor zaken die een korte (1 3 jaar), middellange (5 7 jaar) of lange (10 20 jaar) vernietigingstermijn hebben. Hierover dienen nadere afspraken gemaakt te worden. 3.2 Authenticiteit, context en toegankelijkheid en 3.3 Systeem voor toegankelijkheid Hoewel papier nog leidend is binnen uw organisatie, vindt al heel veel digitaal plaats. Zo worden inkomende, analoge archiefstukken gescand en digitaal gearchiveerd, evenals na afloop van het werkproces in principe de uitgaande brief. Daarnaast worden digitaal vervaardigde adviezen, rapporten, voorstellen e.d. digitaal aan het dossier gehangen. Bovendien worden de e mails digitaal gekoppeld aan een (zaak) registratie. Het huidige documentmanagement systeem (DMS) biedt mogelijkheden om de metagegevens te registreren die zowel in de papieren als in de digitale omgeving vastgelegd moeten worden. Te denken valt aan: dossierbesclirijving (inhoud), ordeningskenmerk (structuur), documentsoort (verschijningsvorm), wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces ontvangen/opgemaakt, beheeractiviteiten (vernietiging, overdracht e.d.), dossiervorming (samenhang met andere archiefbescheiden). Deze laatste functionaliteit, het aan een digitaal dossier/zaak hangen van archiefbescheiden, is zowel beschikbaar voor DíV medewerkers als voor de behandelende ambtenaren. Op dit moment moeten nog veel gegevens handmatig worden ingevoerd zoals bijvoorbeeld de vernietigingstemlijn. Geconstateerd is dat niet de werkelijke vernietigingstermijn conform de selectielijst wordt ingevoerd maar dat een langere bewaartermijn wordt ingevuld. Dit heeft consequenties voor de toegankelijkheid, privacy van de burgers (Wbp 4 ) en kosten. Thans wordt er alleen gearchiveerd in het DMS (Corsa). Echter wanneer in de toekomst processen ook in afdelingsapplicaties gearchiveerd gaan worden, dient DIV betrokken te worden bij het toegankelijk maken (metadata toevoegen) van deze processen. Vanwege de uniformiteit, uitwisselbaarheid van gegevens, de wettelijk verplichte metadata en de toekomstige overdracht aan het Waterlands Archief, is het noodzakelijk DIV hierbij te betrekken. 4 Wbp m Wet Bescherming Persoonsgegevens 9

12 Het nauwkeurig en consequent invullen van metagegevens blijft mensenwerk; de kwaliteit van de toegang op het archief wordt dan ook bepaald door dc kwaliteit van de ingevulde metagegevens (zoals correcte dossieromschrijvingen en juiste vernietigingstermijnen). In dit kpi-verslag zijn alleen de metagegevens beoordeeld die in het DMS worden geregistreerd en niet die, welke ook nog in afdelingsapplicaties worden vastgelegd. Met behulp van een audittrail van het DMS kan elke stap en elke handeling die door een medewerker wordt uitgevoerd, worden nagegaan. Na afloop van een werkproces kan dan door analyse worden aangetoond dat de gevolgde route van begin tot eind op correcte wijze is uitgevoerd. Zo kan de rechtmatigheid van dc gevolgde procedure worden aangetoond. Uw organisatie werkt niet met een audittrail, maar denkt dit in de nabije toekomst wel te gaan doen. Verslagen van de raad en raadscommissies De besluitenlijsten van de raad worden - conform het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad - in papieren vorm opgemaakt en ondertekend. Daarnaast worden de raadsvergaderingen in WAVE (WAV) vastgelegd en op een externe harde schijf bewaard. WAVE- bestanden zijn medium-, platform- en bestandssysteemonafhankelijk. Daardoor is WAVE uitwisselbaar. Bij WAVE kan echter gebruik gemaakt worden van compressie, hetgeen informatieverlies tot gevolg heeft en daarom sterk wordt afgeraden. Hoewel papier leidend is binnen uw organisatie, is het tevens van belang ook de op audio vastgelegde raadsvergaderingen duurzaam te archiveren. Het geeft de burger de mogelijkheid om nu en in de toekomst precies te horen wat tijdens de vergadering is besproken. Dit bevordert de transparantie van het democratische besluitvormingsproces. 3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers Bij de aanschaf en aanbesteding van papier (NEN 2728) wordt rekening gehouden met de eisen voor permanente bewaring (zie: De door uw organisatie gebruikte printers van SHARP MX-7001N staan niet op de lijst van goedgekeurde printers. Van de SHARP en HP toners is het niet duidelijk of deze voldoen aan de Archiefregeling (zie printerlijst.html). Bij cot-nl kunt u informatie inwinnen over de door u gebruikte printers en toners. Bij vervanging van de apparatuur en toners dient u rekening te houden met de in de archiefregeling gestelde eisen. 3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag Met de hieronder vermelde, door u gebruikte materialen blijkt u voor een deel te voldoen aan de eisen gesteld in de Archiefregeling. Voor de gebruikte tabstroken, tekeningenzakken en etiketten is dit niet duidelijk. Duurzame verpak Merk Eis Archiefregeling Voldoet kingsmaterialen Ja/nee Dossieromslagen VEHA SNF 260 ICN kwaliteitseis 2 en 12 Ja Zipples Jalema Weekmakervrij Ja Tabstroken CIB/VNG welknr? 1CN-1 9 Tekeningenzakken VEHA welk nr? ICN-1 9 Etiketten VEHA welk nr? ICN- kwaliteitseis nr Archiefdozen VEHA/Amsterdamse doos lcn-4of 13 Ja Aangeraden wordt te controleren of de gebruikte materialen voldoen aan de Archiefregeling. Indien dit niet het geval mocht zijn, wordt geadviseerd daar in het vervolg bij de inkoop rekening mee te houden. 10

13 3.6 Systeem voor duurzaamheid Om de duurzaamheid van digitale archiefbescheiden te garanderen, zijn specifieke maatregelen nodig. Voor het leesbaar en toegankelijk houden van digitale archiefbescheiden is daarom een bewaarstrategie nodig, waarin beschreven staat hoe te handelen indien een randvoorwaarde voor digitale bewaring (bijvoorbeeld opslagformaat of drager) wijzigt. Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moeten in digitale vorm opgemaakte én gebruikte documenten ook in digitale vorm worden bewaard. Op dit moment wordt een deel van de documenten gemaakt met de intentie deze op papier af te drukken, aangezien papier nog leidend is binnen uw organisatie. Bij de creatie wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de digitale levensduur van het document. Te denken valt aan: tekstdocumenten, mailberichten, kaarten, tekeningen, foto's, spreadsheets, audio- en videobestanden, films, websites en databases. De beste bewaarmethode verschilt per digitaal informatieobject: een website moet anders worden bewaard dan een database of een tekstdocument. De bewaarmethode hangt ook af van de lengte van de periode waarover de informatieobjecten bewaard moeten blijven. Een informatieobject dat voor permanente bewaring in aanmerking komt, dient anders te worden behandeld dan een object dat slechts vijfjaar bewaard hoeft te blijven. De gemeente Waterland heeft nog geen bewaarstrategie ontwikkeld; voor digitale bescheiden is dit absoluut noodzakelijk. Het is niet nodig om zelf het wiel uit te vinden, leen "best practices" bij andere overheidsorganisaties die al langer digitaal werken en ervaring hebben met het bewaren en beheren van informatieobjecten. Voor de duurzame bewaring van analoge bescheiden worden, naast het gebruik van zuur- en weekmakervrije artikelen, ook nietjes en plastic uit de stukken verwijderd. 4. Digitale archiefbescheiden Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? 4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer De gemeente Waterland werkt nog niet met RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer). Dit is een checklist die de organisatie kan gebruiken bij het inrichten van een digitale beheeromgeving. De digitale beheeromgeving is een systeem in organisatiekundige zin. Het omvat naast aanbevelingen voor databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software voor het duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden, een vastgestelde visie en beleid ten aanzien van de informatievoorziening, vastgelegde processen en procedures, financiële soliditeit en goed opgeleid en voldoende personeel. Aan de hand van een externe audit op grond van RODIN kan gecontroleerd worden of de digitale beheeromgeving van uw organisatie op orde is en wordt inzicht gegeven in hoeverre de gemeente Waterland "in control" is. 4.2 Functionele eisen Uw organisatie maakt gebruik van sjablonen voor digitale archiefbescheiden maar de bedoeling is om in de nabije toekomst met smart documents te gaan werken Naast inhoud, structuur en verschijningsvorm dient ook het "gedrag' van bepaalde documenttypen te worden vastgelegd. Het betreft hier informatieobjecten met functionaliteiten die niet vanzelf bewaard blijven, zoals 3D-bestanden, rekenformules, afbeeldingen, audio- en videobestanden en websites. De organisatie dient zich af te vragen welke incourante informatieobjecten er gebruikt worden, welke functionaliteiten er voor permanente bewaring in aanmerking komen en hoe dit bewerkstelligd kan worden. De gemeente Waterland moet zich hierover nog beraden. 11

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT]

Waterschap [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Waterschap ei [WET REVITALISERING GENERIEK TOEZICHT] Verslag toepassing Wet Revitalisering Generiek Toezicht Kritische Prestatie Indicatoren (KPľs) p. 2-7 p. 8-17 Wet Revitalisering Generiek Toezicht (WRGT)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013

Raadsvoorstel. Onderwerp: Verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Hardenberg over 2012/2013 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 610664 Raad 21 nuari 2014 Documentkenmerk: 610665 B. en W. 10 december 2013 Behandeld door: dhr. E Wolbink E-mail: Erwin.Wolbink@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Verslag horizontale

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO

Nadere informatie

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie)

Gemeente Oldebroek. Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) Gemeente Oldebroek Beleidsnotitie digitale vervanging van te vernietigen archiefbescheiden (substitutie) ID/DIV Versie 1.0 23-10-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1. Beschrijving van de werkwijze

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing

PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q ~Plstbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen

TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Evaluatie van de regelingen TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Ingevolge artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels gesteld met betrekking tot de duurzaamheid van door

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Dat. ontv.: 8 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Erfgoedinspectie MinisterieranOnderwijs, Cu/tuur en Wetenschap Ministerie van Defensie De duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding en het digitale archief Ministerie van Defensie De duurzame

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van creditfacturen. vernietigen van papieren creditfacturen HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van creditfacturen en het vernietigen van papieren creditfacturen Sebastiaan Stevens en Anton Ike Adviseurs Informatievoorziening COA/IA/DI December 2011

Nadere informatie

Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet

Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet Inhoudsopgave 1. Voor wie is dit advies? 2 2. Trend van papier naar digitaal 3 3. Wettelijk kader (min of meer) duidelijk

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces

Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Bijlage 3 Notitie STAF BESTUUR EN DIRECTIE aan c.c. van onderwerp Het College Dick Brouwer, namens de projectgroep Verbeteren bestuurlijk besluitvormingsproces Kaders archivering en ontsluiting team SBSBD

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Bundelen van resultaten... 3 1.3. Betrokken instellingen... 4 2. DOCUMENTMANAGEMENT: WAT IS HET?... 6 2.1.

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie