Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave. Categorie Kwaliteitshandboek. Onderwerp Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave. Categorie Kwaliteitshandboek. Onderwerp Algemeen"

Transcriptie

1 Titel Kwaliteitshandboek, H0 Inhoudsopgave Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Algemeen Doel en toepassingsgebied Inhoudsopgave kwaliteitshandboek Inhoud 1. Algemene gegevens van het kwaliteitshandboek 2. Algemene gegevens van de afdeling Klinische Farmacie 3. Kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsdoelstellingen 4. Processen 4.1 Farmaceutische patiëntenzorg 4.2 Veiligheidsmanagement 4.3 Medicatiebeleid 4.4 Inkoop 4.5 Voorraadbeheer en distributie 4.6 Bereiding 4.7 Laboratoriumonderzoek 4.8 Onderwijs en Onderzoek 4.9 Kwaliteitsmanagement 4.10 Personeel en organisatie 4.11 Ruimte en voorzieningen

2 Literatuur ZAS evaluatiegids 2010 Auteur Vermeulen - Hoekstra, I.T. Publicatiedatum

3 Titel Kwaliteitshandboek, H1 Algemene gegevens van het kwaliteitshandboek Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Algemene gegevens van het kwaliteitshandboek Doel en toepassingsgebied Beschrijving van de algemene gegevens van het kwaliteitshandboek Inhoud Verklaring van uitgifte De ziekenhuisapotheek van het Antonius ziekenhuis is verantwoordelijk voor het bereiken van een optimale kwaliteit van de farmaceutische zorg in het Antonius Ziekenhuis te Sneek en de verpleeghuizen van Sneek, Bolsward, Joure en Balk. Voor een doelmatige besturing van de bedrijfsprocessen en om te voldoen aan de wensen van klanten is een goed functionerend kwaliteitssysteem essentieel. De ziekenhuisapotheek wil voldoen aan de ZAS (Ziekenhuisapotheek Standaard) De ZAS 2010 is de professionele standaard voor de Nederlandse ziekenhuisfarmacie. De beroepsgroep, verenigd in de NVZA, geeft in deze standaard aan waar de ziekenhuisapotheker aan moet voldoen om zijn professie goed uit te oefenen en om goede farmaceutische zorg te leveren. Met de ZAS 2010 geeft de beroepsgroep invulling aan het begrip verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze zorg dient afgestemd te zijn op de reële behoefte van de patiënt en dient doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht te worden verleend. Tevens is de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst, WGBO, van toepassing op de ziekenhuisapotheker als medebehandelaar van de patiënt. Dit kwaliteitshandboek beschrijft de elementen van het kwaliteitssysteem die voor de ziekenhuisapotheek als geheel vastliggen. Alle medewerkers van de ziekenhuisapotheek worden geacht te handelen conform dit handboek. Het doel van dit handboek is:

4 het verduidelijken van de onderlinge samenhang tussen processen en procedures, zodat een totaal indruk van het kwaliteitssysteem inde ziekenhuisapotheek mogelijk is; het inzichtelijk maken van de onderlinge samenhang / afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; het bevorderen van de éénduidigheid in werken; het verschaffen van een hulpmiddel bij het opleiden van nieuwe medewerkers; het vastleggen van het in de organisatie aanwezige vakmanschap; het aantonen dat de kwaliteitseisen vastgelegd in de ZAS daadwerkelijk worden bereikt. Gebruiksaanwijzing Dit handboek is opgesteld volgens de "Richtlijnen voor het samenstellen van een kwaliteitshandboek voor de ziekenhuisapotheek" uitgebracht door NVZA, 1996, in combinatie met de ZAS Dit handboek beschrijft die elementen van het kwaliteitssysteem die voor de ziekenhuisapotheek als geheel vastliggen. De gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de processen in de ziekenhuisapotheek worden uitgevoerd is vastgelegd in procedures. De meest gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop bereidingen worden uitgevoerd is vastgelegd in bereidingsvoorschriften. Voor het beheer van de kwaliteitsdocumenten wordt gebruik gemaakt van het elektronisch documenten beheerprogramma, DKSe. Iedere medewerker van de apotheek dient kennis genomen te hebben van de inhoud van het kwaliteitshandboek. In alle teksten van het kwaliteitshandboek en alle daarmee samenhangende documenten zoals procedures en voorschriften wordt de mannelijke vorm van functionarisnamen gebruikt. Deze aanduidingen zijn steeds zowel voor mannelijke als voor vrouwelijke medewerkers van toepassing. Lijst van begrippen, definities en afkortingen Bij elke procedure staat in de paragraaf definities de betekenis van afkortingen, begrippen en definities vermeld. Literatuur Richtlijnen voor het samenstellen van een kwaliteitshandboek voor de ziekenhuisapotheek,

5 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, NVZA, 1996 Ziekenhuisapotheek standaard, ZAS, de professionele standaard voor de farmaceutische zorg door de ziekenhuisapotheek, 2010 Evaluatiegids ZAS, 2010 Auteur Eggink, R.N. Publicatiedatum

6 Titel Kwaliteitshandboek, H2 Algemene gegevens van de afdeling Klinische Farmacie Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Algemene gegevens van de afdeling Klinische Farmacie Doel en toepassingsgebied Beschrijving van de algemene gegevens van de afdeling Klinische Farmacie Adressering van de afdeling Klinische Farmacie Bezoekadres Bolswarderbaan ZK Sneek Postadres Postbus BA Sneek Telefoonnummers, tijdens kantooruren Secretariaat: (0515) Assistenten: (0515) Dienstdoende apotheker: via receptie vragen naar intern nummer 7773 Telefoonnummers, buiten kantooruren

7 Via receptie ziekenhuis: (0515) Fax Afdeling Klinische Farmacie: (0515) Plattegrond

8 Organisatorische plaats van de afdeling Klinische Farmacie in het Antonius Ziekenhuis De afdeling Klinische Farmacie maakt onderdeel uit het Diagnostisch Farmaceutisch Bedrijf (DFB) van het Antonius Ziekenhuis. Zie voor organogram: Organogram Antonius Zorggroep Het hoofd van de ziekenhuisapotheek is professioneel eindverantwoordelijke voor de farmaceutische verzorging. Het hoofd van de ziekenhuisapotheek legt voor inhoudelijke onderwerpen rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Bestuur van het Antonius Ziekenhuis. Budgettair is de apotheek

9 een zelfstandige werkeenheid, en wordt er verantwoording afgelegd aan het hoofd van het DFB. Zie voor organogram van de afdeling Klinische Farmacie: Organisatiestructuur Werkterrein De afdeling Klinische Farmacie van het Antonius ziekenhuis voorziet in de farmaceutische verzorging van patiënten behandeld in het Antonius ziekenhuis, gezondheidsinstellingen die een overeenkomst hebben gesloten met het ziekenhuis, patiënten die een behandelrelatie hebben met een van de genoemde instellingen, maar niet opgenomen zijn in de betreffende instelling, personen of organisaties die zich op niet reguliere basis voor farmaceutische hulp of levering tot de afdeling Klinische Farmacie wenden, voor zover de wet dit toestaat. De afdeling Klinische Farmacie levert gevraagd en ongevraagd adviezen aan artsen, overige medewerkers van de instellingen en patiënten, die hier om vragen of voor wie de afdeling Klinische Farmacie het zinvol vindt dat zij relevante informatie ontvangen. De afdeling Klinische Farmacie levert specifieke ondersteuning op het terrein van de GMP-z aan openbare apotheken of apotheekhoudende huisartsen die hier om vragen. De ondersteuning kan bestaan uit het leveren van apotheekbereidingen op verzoek van apothekers en artsen. Een ziekenhuisapotheker faciliteert farmacotherapie (transmuraal) overleg met specialisten, huisartsen en apothekers uit de regio. De farmaceutische verzorging omvat geneesmiddelenvoorlichting en advies, farmacotherapeutisch overleg, medicatiebewaking en medicatieveiligheid De afdeling Klinische Farmacie draagt daarnaast bij aan het farmacotherapie onderwijs aan specialisten, artsassistenten, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers. De ziekenhuisapotheker radiofarmacie is ter zake kundige in de zin van de Kernenergiewet. De organisatorische verantwoordelijkheid van de afdeling nucleaire geneeskunde ligt bij het hoofd van de radiologie afdeling. Laboratorium De Therapeutic Drug Monitoring en toxicologische screening van patiënten monsters vindt plaats op het Klinisch Chemisch Laboratorium, het Medisch Centrum Leeuwarden of in een ander ziekenhuis (afhankelijk van aanvraag). De farmaceutische keuring van grondstoffen vindt plaats in de ziekenhuisapotheek van het Nij Smellinghe Ziekenhuis. Bereidingen Met een aantal groot bereiders zijn contracten afgesloten voor het betrekken van producten waarvoor geen handelsequivalenten beschikbaar zijn. Openstelling en bereikbaarheid De afdeling Klinische Farmacie van het Antonius Ziekenhuis is geopend van 8.00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag is de dienstdoende assistent aanwezig voor spoedgevallen van 13.00

10 uur tot 15:00 uur. Buiten deze reguliere openingstijden zijn dienstdoende medewerkers oproepbaar. De ziekenhuisapothekers van Nij Smellinghe Ziekenhuis te Drachten en het Antonius Ziekenhuis verrichten via een roulatiesysteem de achterwacht voor beide ziekenhuizen. Het laboratorium van Nij Smellinghe en het Medische Centrum Leeuwarden verrichten via een roulatiesysteem de achterwacht voor de toxicologische bepalingen. De Klinische Farmacie is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen met behulp van een pasje. Buiten kantoortijden staat er een alarmsysteem ingeschakeld, zie Algemeen, alarmsysteem Levering van geneesmiddelen buiten aanwezigheidsuren Na uur beantwoordt de apotheek geen telefoon meer. 1. Indien men na uur dringend geneesmiddelen nodig heeft, kan er een beroep worden gedaan op de nood-kast CCU van de afdeling Klinische Farmacie. Chipsoft geeft informatie over op welke afdeling een bepaald medicijn ligt. 2. Indien het benodigde geneesmiddel niet voorradig is, kan de dienstdoende assistent gebeld worden via de receptie. Van maandag tot vrijdag loopt dit eerst via het avondhoofd. 3. De spoedapotheek in de centrale hal van het ziekenhuis levert de benodigde medicatie niet. Voor farmacotherapeutische, toxicologische en overige relevante vraagstukken is de dienstdoende ziekenhuisapotheker bereikbaar via de receptie. Voor bloedspiegelbepalingen buiten werktijd wordt altijd eerst contact opgenomen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Locatie afdeling Klinische Farmacie De afdeling Klinische Farmacie bevindt zich op de eerste verdieping. Om hier te komen dient routenummer 66 te worden gevolgd. Gedrag, kleding, (persoonlijke) hygiëne en consumpties Gedrag

11 Zie Personeel, gedrag en communicatie regels Kleding Medewerkers van de afdeling Klinische Farmacie, met uitzondering van kantoorfunctionarissen, dragen door het ziekenhuis verstrekte dienstkleding. De kleding is afgestemd op de aard van de werkzaamheden. Zie ook de procedure Hygiëne & Infectiepreventie; algemene voorzorgsmaatregelen. Voor de bereidingen is vastgelegd wanneer welke kleding gedragen moet worden, hoe de kleding aan en uit getrokken moet worden en wanneer de kleding verschoond moet worden. Persoonlijke hygiëne Van de medewerkers van de afdeling Klinische Farmacie wordt een goede persoonlijke hygiëne gevraagd. Op diverse locaties (zeker waar bereidingen plaatsvinden) zijn voorzieningen voor het wassen en desinfecteren van de handen aangebracht. De werkwijze is vastgelegd in instructies. Consumpties Het nuttigen van etenswaren, of bewaren van voedsel, drank- en rookwaren of geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan in bereidingen- distributie en opslagruimtes. Ziekte-en herstelmelding Medewerkers dienen zich ziek en beter te melden bij de leidinggevenden. De leidinggevende brengt dit in Profit-web in. De direct leidinggevende kan verzoeken om een afspraak tussen bedrijfsarts en medewerker. Medewerkers dienen ziekten, die een nadelige invloed hebben op het farmaceutisch product (zoals het hebben van een infectie), te melden bij hun direct leidinggevende. Deze beslist in overleg met de verantwoordelijke ziekenhuisapotheker over voortzetting of staken van de werkzaamheden. De direct leidinggevende doet een herstelmelding in Profit-web indien de betreffende medewerker zich beter heeft gemeld. Calamiteiten en veiligheid

12 In het Antonius Ziekenhuis is een centraal calamiteitenplan. Dit plan staat beschreven in een rode map, welke bij de balie staat. Alle medewerkers van de Klinische Farmacie dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van deze map. Dit is een vast onderdeel van het inwerkprogramma. Voor externe rampen is er een Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) Dit plan staat beschreven in een rode map, welke bij de balie staat. Eenmaal per maand wordt er een veiligheidsronde gehouden door de teamleider en kwaliteitsfunctionaris, aan de hand van de vragenlijst in het calamiteitenplan: Borging BHV organisatie. De resultaten van de veiligheidsronde worden ondertekend door het hoofd van de Klinische Farmacie en de medewerkers worden geïnformeerd. Auteur Eggink, R.N. Publicatiedatum

13 Titel Kwaliteitshandboek, H3 Kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsdoelstellingen Categorie Kwaliteitshandboek H3 Onderwerp Kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsdoelstellingen Doel en toepassingsgebied Beschrijven van het kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en de kwaliteitsdoelstellingen met als doel het verbeteren van de farmaceutische zorg Inhoud 3.1 Kwaliteitsbeleid Het kwaliteitsbeleid van de afdeling Klinische Farmacie van het Antonius Ziekenhuis Zuidwest-Friesland is gebaseerd op richtlijnen van de NVZA, ZAS en NIAZ. Het interne kwaliteitsbeleid van de Klinische Farmacie waarborgt een verantwoorde farmaceutische zorg. Hieronder wordt verstaan Voldoende toegankelijke en beschikbare zorg; alle geneesmiddelen en andere producten en diensten die in het ziekenhuis of aangesloten verpleeghuizen gebruikelijk zijn, zijn tijdig beschikbaar. Dit geldt tevens voor therapieondersteuning en informatieverstrekking in de vorm van adviezen. Spoedeisende zorg, waaronder informatievoorziening en consultering kan 24 uur per dag geleverd worden voor patiënten binnen en buiten het ziekenhuis. Van goed technisch inhoudelijk niveau. De geneesmiddelen, andere producten en diensten voldoen aan alle eisen die aan daaraan volgens de wet of door de beroepsgroep aanvaarde normen worden gesteld. Adviezen komen zorgvuldig tot stand en weerspiegelen de stand van de wetenschap. Afgestemd op de individuele patiënt. Bij adviezen ten aanzien van de therapie wordt het belang van de individuele patiënt steeds afgewogen 3.2 Kwaliteitssysteem Het kwaliteitssysteem documenteert de processen die deel uitmaken van de farmaceutische zorgverlening. (Hoofdstuk 4 Processen, gebaseerd op de ZAS) Voor het realiseren van het kwaliteitsbeleid beschikt de Klinische Farmacie over een

14 gedocumenteerd kwaliteitssysteem (DKS). Hierin worden de uitvoeringen van alle werkzaamheden die de kwaliteit van de Farmaceutische zorg beïnvloeden vastgelegd. Binnen het kwaliteitssysteem zijn tal van borginsmechanismen geïmplementeerd, met als doel een voldoende kwaliteitsniveau te garanderen en aantoonbaar te maken: - Gestandaardiseerde en getoetst inwerkperiode - Introductie van nieuwe procedures en werkinstructies tijdens werkoverleg - Goede medewerkers, met adequate bij- en nascholingsprogramma s - Goede apparatuur, ruimten en voorzieningen - Goede procedures, instructies, voorschriften en methoden - Continue verbetering van het kwaliteitssysteem door middel van zelfinspecties, externe audits, melding en afhandeling van klachten, VIM meldingen, periodieke herziening van kwaliteitsdocumenten, klantenenquêtes en personeelstevredenheid onderzoek Alle ziekenhuisapotheekmedewerkers worden geacht te handelen conform dit kwaliteitshandboek. Kennis nemen van het kwaliteitshandboek is een vast onderdeel van de inwerkperiode 3.3 Kwaliteitsdoelstellingen De kwaliteitsdoelstellingen worden vastgelegd in het Beleidsplan van de Klinische Farmacie. Actuele richtlijnen (GMP-z, GTPz etc.) normen (zoals de ZAS) en wetten (bijv. kwaliteitswet zorginstellingen) worden in het kwaliteitsbeleid van de Klinische farmacie geïncorporeerd. Auteur Vermeulen, I. (Apotheek) Publicatiedatum

15 Titel Kwaliteitshandboek, H4-1 Farmaceutische patientenzorg Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Farmaceutische patiëntenzorg Doel en toepassingsgebied Het beschrijven van de farmaceutische patiëntenzorg Inhoud ZAS 1.1 Overdracht medicatie gegevens De ziekenhuisapotheker bevordert de beschikbaarheid van een actueel medicatieoverzicht bij iedere patiënt verplaatsing POS Alle patiënten (met uitzondering van kinderen) die op het Pre Operatief Spreekuur (POS) komen hebben een gesprek met een apothekersassistent, zie ook: POS/OOG, voorbereiden en uitvoer POS OOG (Opname en Ontslag Gesprekken) Bij zowel de spoed als de electieve opnames wordt er een opnamegesprek met de patiënt gevoerd op de verpleegafdeling door een apothekersassistent, zie ook: POS/OOG, opnamegesprekken Voor patiënten van de orthopedie die het Joint Care programma volgen wordt de medicatie aangepast volgens Orthopedie, Joint Care medicatie De opnamegesprekken worden zo spoedig mogelijk na opname gevoerd, tijdens kantooruren. Bij ontslag wordt er een ontslaggesprek met de patiënt gevoerd op de verpleegafdeling, aan de

16 hand van het door de arts opgestelde ontslagrecept, zie ook: POS/OOG, ontslaggesprekken Zowel de opname als de ontslag gesprekken worden op de kamer van de patiënt gevoerd, eventueel in bijzijn van familieleden Interne overdracht Alle medicatie opdrachten staan in Chipsoft, hierdoor is het inzichtelijk voor iedereen. Op de IC wordt gebruik gemaakt van een ander systeem, Metavision. Bij overdracht van IC naar de verpleegafdeling zet de intensivist de medicatie in Chipsoft. De medicatie toegediend op de OK wordt geregistreerd in CS-PDMS. Dit is niet inzichtelijk voor de kliniek. De medicatie op de verkoever wordt geregistreerd in CS-medicatie, en is inzichtelijk voor de gehele kliniek. Polikliniek De voorschrijvers op de polikliniek kunnen OZIS raadplegen, voor een actueel medicatieoverzicht. Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een achttal veel voorkomende overdrachtsmomenten is uitgewerkt door de vertegenwoordigers van apothekers, apotheekhoudende huisartsen, ziekenhuisapothekers, thuiszorg, GGZ, verpleeghuizen en trombosedienst uit de regio Zuidwest Friesland. Er is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor elke stap in de medicatieoverdracht, zie voor protocollen: ZAS 1.2 Medicatiebewaking De ziekenhuisapotheker zorgt voor een systeem voor medicatiebewaking Medicatiebewaking Alle medicatieopdrachten staan in Chipsoft, hierdoor is de apotheek voor minimaal 95% van

17 de opgenomen patiënten op de hoogte van de medicatie. Zowel de actuele, gestopte als geplande medicatie staat in de medicatielijst van de patiënt aangegeven. Bij de invoer van medicatieopdrachten krijgt de voorschrijver signalen van over- en onderdosering, dubbel-medicaties, relevante interacties en eventueel contra-indicaties. De medicatiebewakingssignalen worden door de apothekersassistent afgehandeld Medicatiebewaking, afhandeling signalen en Medicatiebewaking, accorderen en parkeren De dienstdoende apotheker parafeert alle medicatieopdrachten, zoals beschreven in Medicatiebewaking, dienstdoende apotheker Clinical rules Onderstaande clinical rules zijn ingericht en actief in Chipsoft, zie ook Clinical Rules Laxantia bij opiaten gebruik Gentamycine Vancomycine Onderstaande clinical rules zijn ingericht in Chipsoft, en worden getest in het najaar van 2012 Methotrexaat Nierfunctie Maagbescherming Kalium In Gaston is een Clinical Rule ingericht met betrekking tot QT-tijd verlenging. Deze wordt getest in het najaar van Controle medicatieopdrachten Risicovolle stoffen, zoals cytostatica, worden voorgeschreven volgens gestandaardiseerde medicatieopdrachten, zie ook Bereidingen, VCMO eigen bereiding - voorschrijven Voor de aanvraag zijn gegevens zoals lengte, gewicht, creatinine en datum van de gift verplichte velden.

18 De dienstdoende apotheker accordeert de kuur voordat deze bereid wordt, en kijkt de bereidingen na voordat deze naar de verpleegafdeling gaan, zie ook Risicovol, voorbereiden VTGM van risicovolle stoffen De parenterale voedingen worden door de dienstdoende apotheker gecontroleerd, zoals beschreven in Totale Parenterale Voeding (TPV) De individuele (niet gestandaardiseerde) aseptische en niet aseptische bereidingen worden beoordeeld door de dienstdoende apotheker, zie Bereidingen, beoordeling aanvraag voor apotheekbereiding. Klinisch Chemisch parameters De apotheker kan in Chipsoft alle klinisch chemisch parameters inzien. ZAS 1.3 Persoonlijk consult De ziekenhuisapotheker biedt zorgverleners en patiënten gelegenheid voor persoonlijk consult De dienstdoende apotheker is altijd bereikbaar voor een persoonlijk consult voor zorgverleners en patiënten. Het telefoonnummer van de dienstdoende apotheker staat vermeld in de interne telefoongids van het Antonius Ziekenhuis. Op de verpleegafdeling is een apothekersassistente aanwezig, die ook vragen kan beantwoorden en zo nodig doorverwijst naar de dienstdoende apotheker. In de opnamefolder staat vermeld dat patiënten voor vragen met betrekking tot geneesmiddelen altijd contact kunnen opnemen met de medewerkers van de Klinische Farmacie. ZAS 1.4 Advisering urine- en bloedspiegels De ziekenhuisapotheker biedt gelegenheid tot klinische farmaceutische en toxicologische

19 consulten en adviseert over de aanvraag van klinische-farmaceutisch en toxicologisch laboratoriumonderzoek en geeft op basis van de uitslag een advies De ziekenhuisapotheker adviseert bij de aanvraag van (toxicologische) bloed- en urine spiegels, zoals beschreven in het hoofdstuk Laboratoriumonderzoek De adviezen worden vastgelegd in de ICR van Chipsoft, zoals beschreven in Medicatiebewaking, dienstdoende apotheker ZAS 1.5 Bijwerkingen geneesmiddelen Indien bijwerkingen van geneesmiddelen worden geconstateerd neemt de ziekenhuisapotheker, indien mogelijk, actie om deze te verminderen of in de toekomst te voorkomen. Het melden van bijwerkingen wordt bevorderd. Bijwerkingen waarvan de patiënt dusdanig hinder heeft ondervonden dat het opnieuw voorschrijven niet wenselijk is, worden in Chipsoft geregistreerd, zie Allergie en bijwerkingen registreren Het melden van bijwerkingen bij de stichting Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (LAREB) wordt bevorderd door de Klinische Farmacie. Eenmaal per jaar wordt er een overzicht opgevraagd bij het LAREB van de meldingen in het afgelopen jaar. Deze worden besproken in de geneesmiddelencommissie. ZAS 1.6 Verstrekking informatie geneesmiddelen De ziekenhuisapotheker verstrekt informatie over de eigenschappen van geneesmiddelen en geeft advies over de correcte en veilige toepassing Informatie geneesmiddelen Voor alle geneesmiddelen die parenteraal gegeven worden is er informatie over de wijze van toediening en acute reacties beschikbaar in het Handboek Parenteralia.

20 De geneesmiddelinformatie van het handboek parenteralia is elektronisch beschikbaar. In alle geneesmiddelenruimten op de verpleegafdelingen hangt een computer, waarop de informatie kan worden opgezocht. Voor de overige geneesmiddelen is informatie beschikbaar in de apotheek, op aanvraag. Controle toedien protocollen Een ziekenhuisapotheker controleert alle cytostatica toedienschema s, die opgesteld worden voor de verpleging. Een ziekenhuisapotheker controleert alle documenten voor de verpleegafdelingen en poliklinieken waar geneesmiddelen in voor komen. Farmacotherapeutische protocollen worden beoordeeld door de Geneesmiddelencommissie Aan de hand van de gegevens in Chipsoft wordt de medicatie toegediend, met behulp van barcode verificatie. ZAS 1.7 Interventies De ziekenhuisapotheker pleegt gevraagd en ongevraagd interventies en consultaties en legt deze vast. De ziekenhuisapotheker legt de interventies en consultaties vast in de ICR van Chipsoft, zie Medicatiebewaking, dienstdoende apotheker De apothekersassistent legt tijdens diensturen de interventies en consultaties vast in de ICR apothekersassistente, zie ICR, apothekersassistent Literatuur ZAS evaluatiegids 2010 Auteur Vermeulen - Hoekstra, I.T.

21 Publicatiedatum

22 Titel Kwaliteitshandboek, H4-2 Veiligheidsmanagement Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Veiligheidsmanagement Doel en toepassingsgebied Beschrijven van de veiligheidsmanagement van de Klinische Farmacie Inhoud ZAS 2.1: Patiëntveiligheid De ziekenhuisapotheker bevordert patiëntveiligheid door systematische aanpak van geneesmiddel gerelateerde risico s. Hierbij is aandacht voor risico patiënten, risico geneesmiddelen en risico processen. De Klinische Farmacie neemt deel aan de thema s High Risk Medicatie, Medicatieverificatie bij ontslag en het voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. Risico patiënten De onderstaande risico patiënten zijn in kaart gebracht: Ouderen; polyfarmacie in het FTTO project polyfarmacie, zie Polyfarmacie Kinderen: alle doseringen worden nagerekend op basis van lengte en gewicht, zie Medicatiebewaking, accorderen en parkeren Nierinsufficiëntie: dit wordt opgepakt in een Clinical Rule Sonde of slikklachten; zie Medicatie via de sonde, apothekersassistent en Medicatie via de sonde, verpleegkundige IC patiënten; de dienstdoende apotheker neemt deel aan het Multi Disciplinair Overleg

23 (MDO), zie Medicatiebewaking, dienstdoende apotheker Risico geneesmiddelen De onderstaande risico geneesmiddelen zijn in kaart gebracht: Methotrexaat; voorschrijven en logistiek. De dienstdoende apotheker controleert alle methotrexaat voorschriften, zie Medicatiebewaking, dienstdoende apotheker Medische gassen; proces beschrijving, zie Medische gassen, beheer Risicovolle geneesmiddelen; alle risicovolle geneesmiddelen worden gescand bij de voorbereiding. Hierdoor is de kans op verwisseling minimaal Amfotericine; geneesmiddelen worden gescand bij toediening. Hierdoor is de kans op verwisseling minimaal Risico processen De onderstaande risico processen zijn in kaart gebracht: Algemeen proces van voorschrijven tot toedienen in het Geneesmiddeldistributieprotocol Cytostatica; voorschrijven bereiden en toedienen in Risicovol, proces bereiding Voor toediening gereed maken van parenteralia en het toedienen hiervan op de verpleegafdeling; VTGM, voor toediening gereed maken parenteralia en VTGM, toedienen parenteralia ZAS 2.2: Incidenten met geneesmiddelen De ziekenhuisapotheker is betrokken bij de analyse en afhandeling van alle incidenten met geneesmiddelen en onderneemt actie om incidenten in de toekomst te reduceren of zelfs te voorkomen. De ziekenhuisapotheker is betrokken bij de analyse en afhandeling van (bijna) incidenten en onderneemt actie om de incidenten in de toekomst te reduceren of zelf te voorkomen, zie ook VIM (Veilig Incident Melden) apotheek Op basis van de VIM meldingen worden er kwartaalrapportages en verbeterplannen gemaakt.

24 De ziekenhuisapotheker heeft zitting in de centrale VIM commissie. Alle VIM meldingen met betrekking tot geneesmiddelen worden automatisch gemeld aan de Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) De meldingen van de CMR en de circulaire mededelingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden beoordeeld door de ziekenhuisapotheker en indien nodig wordt het proces aangepast aan de hand van de aanbevelingen. Literatuur ZAS evaluatiegids 2010 Auteur Vermeulen - Hoekstra, I.T. Publicatiedatum

25 Titel Kwaliteitshandboek, H4-3 Medicatiebeleid Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Medicatiebeleid Doel en toepassingsgebied Beschrijven van het medicatiebeleid van de Klinische Farmacie Inhoud ZAS 3.1: Vaststellen standaardassortiment De ziekenhuisapotheker zorgt voor een veilig effectief en doelmatig gebruik van geneesmiddelen door het in samenwerking met belanghebbenden vaststellen en actueel houden van een standaardassortiment. Het assortiment van de Klinische Farmacie is samengesteld op basis van verbruikscijfers en het formularium van de verpleeghuizen. Het beheer van de wijzigingen in het assortiment staat beschreven in Assortiment, mutaties. Nieuwe geneesmiddelen worden aangevraagd via de geneesmiddelcommissie, zoals beschreven in Aanvraag nieuw geneesmiddel. Het elektronisch voorschrijfsysteem geeft een signaal indien een geneesmiddel niet in het assortiment van de Klinische Farmacie aanwezig is. Een aantal geneesmiddelen worden standaard omgezet in een ander geneesmiddel, zie Standaardomzettingen. Indien het niet mogelijk is om een geneesmiddel om te zetten, overlegt de dienstdoende apotheker met de voorschrijver. In Chipsoft wordt er onderscheid gemaakt tussen formularium (= eerste keuze) en assortiment

26 artikelen (= tweede keuze). Nieuwe geneesmiddelprotocollen worden besproken in de geneesmiddel commissie. De goedgekeurde geneesmiddelen worden vervolgens toegevoegd aan het formularium. Voor de verpleeghuizen van Plantein is er een formularium, zie Formularium Plantein. Het poliklinische formularium in Chipsoft is afgestemd op enerzijds het klinisch formularium, anderzijds het assortiment van de apotheken in Sneek en omgeving middels het FTTO. ZAS 3.2: Afstemmen medicatie beleid De ziekenhuisapotheker bevordert het afstemmen van klinisch en poliklinisch medicatiebeleid. Het formularium van de verpleeghuizen wordt besproken tijdens het FTO met de verpleeghuisartsen. De Klinische Farmacie heeft FTTO overleg met de apothekers, specialisten en (apotheekhoudende) huisartsen in de regio. Een ziekenhuisapotheker is hiervan voorzitter. Jaarlijks wordt er een project in het kader van farmaceutische patiëntenzorg uitgevoerd. Auteur Vermeulen - Hoekstra, I.T. Publicatiedatum

27 Titel Kwaliteitshandboek, H4-4 Inkoop Categorie Kwaliteitshandboek Onderwerp Inkoop Doel en toepassingsgebied Het beschrijven van het inkoopproces van de afdeling Klinische Farmacie Inhoud ZAS 4.1 Verantwoorde keuze geneesmiddel De ziekenhuisapotheker zorgt voor een verantwoorde keuze van het geneesmiddelen(assortiment) op basis van zijn farmacotherapeutische expertise en relevante marktgegevens In eerste instantie wordt gekeken of een er een geregistreerd geneesmiddel (met RVG-code) in de handel is. Hiervoor wordt de website van het CBG-MEB, de Kennisbank en de Z-index geraadpleegd en vervolgens de internationale apotheek. Nieuwe geneesmiddelen worden aangevraagd via de geneesmiddel commissie. Deze beoordeelt de aanvraag volgens de procedure Aanvraag nieuw geneesmiddel Voor de geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn en bereid worden door de Klinische Farmacie, is een farmacotherapeutische onderbouwing aanwezig in het productdossier, zie Bereidingen, productdossiers. ZAS 4.2 Verantwoorde keuze leverancier De ziekenhuisapotheker zorgt voor een verantwoorde keuze van leveranciers In de procedure Inkoop is de structuur en werkwijze rondom inkoopactiviteiten vastgelegd.

Aseptische bereiding Steriele bereiding, die niet in de primaire verpakking kan worden gesteriliseerd.

Aseptische bereiding Steriele bereiding, die niet in de primaire verpakking kan worden gesteriliseerd. Definities GMP-Z API (Active pharmaceutical ingredient) Iedere substantie of mengsel van substanties waaraan het effect van een bereid geneesmiddel kan worden toegeschreven of dat als zodanig dient. Aseptische

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek

Apothekersassistent 2.0. In het Antonius Ziekenhuis Sneek Apothekersassistent 2.0 In het Antonius Ziekenhuis Sneek 8 december 2014 Wie zijn wij: Gea Latupella-Posthumus verpleegkundige AB2 Karin van Gulik-Konijnenbelt apothekersassistent 2.0 Simone Siemonsma

Nadere informatie

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus AD MIDDELHARNIS > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis T.a.v. de heer dr. P.C. van der Velden Raad van Bestuur Postbus 153 3240 AD MIDDELHARNIS St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht.

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht. > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Wilhelmina ziekenhuis Assen... Postbus 30001 9400 RA Assen Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 120 5000 F 088 120 5001 www.igz.nl Inlichtingen

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ ROOSENDAAL

Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus AZ ROOSENDAAL > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 999 4700 AZ ROOSENDAAL Cc: Onderwerp Definitief rapport inspectiebezoek High Risk Medicatie Farmaceutische

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie.

PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. PROTOCOL MEDICATIEBEHEER Het protocol heeft als doel een handleiding te bieden voor het op de juiste wijze omgaan met medicatie. Datum vaststelling : 17 december 2002 Vastgesteld door : MT Eigenaar : beleidsmedewerker

Nadere informatie

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016

Datum 7 december 2016 Onderwerp Vastgesteld rapport bezoek High Risk medicatie 14 november 2016 > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland de heer Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen

Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) Algemeen Jaarrapportage Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) Ziekenhuizen (ZH) 2011 Algemeen April 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aantal incidenten op basis van melddatum ziekenhuizen in 2011 per

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Addendum GMP-Z3. Aseptische handelingen op voorraad. PUOZ labdag 29 juni Paul Le Brun (met dank aan Andras Vermes) Daan Touw

Addendum GMP-Z3. Aseptische handelingen op voorraad. PUOZ labdag 29 juni Paul Le Brun (met dank aan Andras Vermes) Daan Touw Addendum GMP-Z3 Aseptische handelingen op voorraad PUOZ labdag 29 juni 2010 Paul Le Brun (met dank aan Andras Vermes) Daan Touw Achtergrond VTGM: een geneesmiddel gereed voor gebruik maken, zodanig dat

Nadere informatie

Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische en categorale ziekenhuizen en alle ziekenhuisapothekers

Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische en categorale ziekenhuizen en alle ziekenhuisapothekers Bezoekadres St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postadres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Telefoon 088 120 5000 Telefax 088 120 5001 loket@igz.nl Internet Aan Raden van Bestuur van alle algemene, academische

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Maastricht Universitair Medisch Centrum T.a.v. de heer drs. G.J.H.C.M. Peeters Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT St. Jacobsstraat 16

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Raad van Bestuur Postbus JD Woerden

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Raad van Bestuur Postbus JD Woerden > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Raad van Bestuur Postbus 8000 3440 JD Woerden Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen.

1. Beoordeling instellingsbeleid Met betrekking tot de naleving van de richtlijn parenteralia komt de inspectie tot de volgende oordelen. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Onze Lieve Vrouwe Gasthuis T.a.v. de heer dr. J.Th.M. van der Schoot Voorzitter Raad van Bestuur Postbus 95500 1090 HM AMSTERDAM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht

Nadere informatie

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De volgende pagina s bevatten de Europese verklaring van ziekenhuisapotheken. De verklaring is de gemeenschappelijk overeengekomen zienswijze over wat elk

Nadere informatie

MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER-

MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER- KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE MEDICATIEBEWAKING OP BASIS VAN NIER- F U N C T I E W A A R D E N EEN HANDLEIDING VOOR IN DE APOTHEEK 2 I N L E I D I N G H A N D L E I

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Bankras B.V. op 10 februari 2015 te Amstelveen. Utrecht, maart, 2015

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Bankras B.V. op 10 februari 2015 te Amstelveen. Utrecht, maart, 2015 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Bankras B.V. op 10 februari 2015 te Amstelveen Utrecht, maart, 2015 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject

Datum 16 juni 2017 Onderwerp V /V Rapport inspectiebezoek High Risk medicatie en Operatief traject > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de raad van bestuur Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht.

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht. > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Waterland Ziekenhuis T.a.v. Raad van Bestuur Waterlandlaan 250 1441 RN PURMEREND Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 120 5000 F 088

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

VOORWAARDEN EXTERNE LEVERINGEN AFDELING KLINISCHE FARMACIE EN TOXICOLOGIE LUMC

VOORWAARDEN EXTERNE LEVERINGEN AFDELING KLINISCHE FARMACIE EN TOXICOLOGIE LUMC VOORWAARDEN EXTERNE LEVERINGEN AFDELING KLINISCHE FARMACIE EN TOXICOLOGIE LUMC Het Academisch Ziekenhuis Leiden, handelend onder de naam Leids Universitair Medisch Centrum (hierna: LUMC) en meer in het

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom Den Haag, December 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Enquete 2013. Netwerk kwaliteitsfunctionarissen

Enquete 2013. Netwerk kwaliteitsfunctionarissen Enquete 2013 Netwerk kwaliteitsfunctionarissen 1. Specifiek aandachtsgebied 4 2 2 2 Kwaliteitscoördinator / functionaris apothekers assistent (bereidingen) Kwaliteitsfunctionaris distributie/functioneel

Nadere informatie

Service Apotheek MFB S IN HANDBOEK. Datum:

Service Apotheek MFB S IN HANDBOEK. Datum: Service Apotheek Datum: 08-12-2014 MFB S IN HANDBOEK Achmea is in 2014 gestart met het belonen van werken met Medisch Farmaceutisch Beslisregels (MFB's). Om voor de extra vergoeding 'Module Zorgverlenerschap'

Nadere informatie

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822

Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 Patiënte krijgt na ziekenhuisopname dubbele dosering methotrextaat. WPM 822 MTX 822-1 Patiënte krijgt via de poliklinische apotheek 17.5 mg MTX injectie i.m.(?) Openbare apotheek stelt weekdosering van

Nadere informatie

Bereiden en aseptisch handelen

Bereiden en aseptisch handelen Keuzedeel mbo Bereiden en aseptisch handelen behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonr. Vastgesteld door de minister van [OCW/EZ] op 01-07-2014 Penvoerder:

Nadere informatie

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN

Ziekenhuis Amstelland T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AH AMSTELVEEN > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Ziekenhuis Amstelland T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 328 1180 AH AMSTELVEEN Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht.

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is met u het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht. > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Stichting Bravis Ziekenhuis t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 999 4700 AZ BERGEN OP ZOOM Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 120 5000

Nadere informatie

BLOKBOEK Deel 2 - Stages ziekenhuisfarmacie

BLOKBOEK Deel 2 - Stages ziekenhuisfarmacie BLOKBOEK FA-681: basisstage ziekenhuisfarmacie FA-682 ZH: verdiepingsstage ziekenhuisfarmacie 3 e jaar van de master farmacie Versie - november 2014 november 14 1 INHOUD Voorwoord 3 1. Ziekenhuisapotheker:

Nadere informatie

Conclusie herbezoek 6 november 2014

Conclusie herbezoek 6 november 2014 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Erasmus MC Kankerinstituut T.a.v. de heer prof. dr. J. Verweij Raad van Bestuur Postbus 5201 3008 AE ROTTERDAM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht.

In de nabespreking op de dag van het inspectiebezoek is het resultaat van het bezoek op hoofdlijnen besproken en toegelicht. > Retouradres Postbus 2518, 6401 DA Heerlen Groene Hart ziekenhuis t.a.v. De heer., voorzitter Raad van Bestuur Bleulandweg 10 2803 HH GOUDA Farmaceutische bedrijven Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Den Haag, november 2012

Den Haag, november 2012 Rapport van de toezichtbezoeken Medicatieveiligheid GGZ aan Lentis, locatie Zuidlaren, op 23 november 2011 te Zuidlaren en locatie Hereweg op 18 september 2012 te Groningen Den Haag, november 2012 Rapport

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA.

Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Aandachtspunten om succesvol te kunnen aansluiten op en melden in de CMR van de NVZA. Versie 1. 3. Voor; Ontwikkelgroep Programma Patiëntveiligheid 2008-2011 GGZ Nederland. Leden Netwerk van Geneesmiddelencommissies

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 22 mei 2013 te Horssen. Den Haag, juni, 2013

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 22 mei 2013 te Horssen. Den Haag, juni, 2013 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan apotheekhoudende huisartsenpraktijk op 22 mei 2013 te Horssen Den Haag, juni, 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Update circulaire doorleveren. circulaire doorleveren - achtergrond. circulaire doorleveren wettelijk kader 2

Update circulaire doorleveren. circulaire doorleveren - achtergrond. circulaire doorleveren wettelijk kader 2 Update circulaire doorleveren circulaire doorleveren - achtergrond Symposium bereidingen en kinderen Mirjam Crul OLVG 14 september 2016 2015: Abcur casus uitspraak Europese hof IGZ: volume doorleveringen

Nadere informatie

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o.

Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren. Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. Medicatieverificatie op de polikliniek & Continu verbeteren Audrey Blenke ziekenhuisapotheker/ klinisch farmacoloog i.o. 1 Disclosure belangen spreker Geen Scenario-analyse poliklinische medicatieoverdracht

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

DE OPLEIDING TOT ZIEKENHUISAPOTHEKER IN HET MUMC+

DE OPLEIDING TOT ZIEKENHUISAPOTHEKER IN HET MUMC+ - Pagina 1 van 10 - DE OPLEIDING TOT ZIEKENHUISAPOTHEKER IN HET MUMC+ Revisie 20-06-2011 Prof.Dr.C.Neef Versie 4, - Pagina 2 van 10-1. Algemeen 1.1 Deze verklaring bevat specifieke bepalingen voor de ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

- Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Richtlijn medicatiebeoordeling Veilige principes in de medicatieketen 2012

- Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Richtlijn medicatiebeoordeling Veilige principes in de medicatieketen 2012 Getoetste onderwerpen IGZ 2016 Toetsingskader Wetgeving: - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet IG) - Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma

Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Tweede evaluatie VMS Veiligheidsprogramma Medicatieverificatie High Risk Medicatie EPD Indicator scan Dr. Joanna E. Klopotowska, postdoc onderzoeker Safety 4 patients VUmc/EMGO+ Drs. Bernadette Schutijser,

Nadere informatie

Hoe manage ik een incident / recall

Hoe manage ik een incident / recall Hoe manage ik een incident / recall 17 september 2014 Jan Hazelhof DSMH+E Diaconessenhuis Meppel Incident op de poli urologie 23 december 2013, Diaconessenhuis Meppel Dienst Medische Techniek Constateert

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Rijnstate Poli-apotheek Arnhem op 21 mei 2013 te Arnhem. Den Haag, Juni, 2013

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Rijnstate Poli-apotheek Arnhem op 21 mei 2013 te Arnhem. Den Haag, Juni, 2013 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Rijnstate Poli-apotheek Arnhem op 21 mei 2013 te Arnhem Den Haag, Juni, 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) t.a.v., gevestigd apotheker Escamplaan 900 2547 E DEN HAAG Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari Utrecht, 2016 Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Henry Schein B.V. te Almere, op 25 februari 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde locatie(s): Henry Schein B.V. Veluwezoom 16 1327 AG ALMERE 2. Activiteiten:

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Conclusie herbezoek 9 oktober 2014

Conclusie herbezoek 9 oktober 2014 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Ziekenhuis De Sionsberg T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 39 9100 AA DOKKUM St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot

Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Geneesmiddeldistributie via de alles-robot Symposium NVFZ: De robot, mijn nieuwe collega? Apotheek Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Christian Guillaume, ziekenhuisapotheker Naydisa Bemelmans Jonge, apothekersassistent

Nadere informatie

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag Stappen in de transfusieketen l e v e r a n c i e r medewerkers ziekenhuislaboratorium

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Kennismanagement meer doen met medische informatie

Kennismanagement meer doen met medische informatie Kennismanagement meer doen met medische informatie Bas Peters St Antonius Ziekenhuis Cornelis Smit St Antonius Ziekenhuis Mark Boon Business Unit Manager Erik Duin Product Manager Healthtivity, 25 september

Nadere informatie

Farmaceutische analyse

Farmaceutische analyse Farmaceutische analyse Doel: Deze cursus behandelt de specifieke kennisgebieden van de kwaliteitscontrole die op het farmaceutisch laboratorium voorkomen en niet door de reguliere (analytisch chemische)

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Apotheek Schiphol Plaza op 16 december 2014 te Haarlemmermeer. Den Haag, Januari, 2015

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Apotheek Schiphol Plaza op 16 december 2014 te Haarlemmermeer. Den Haag, Januari, 2015 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Apotheek Schiphol Plaza op 16 december 2014 te Haarlemmermeer Den Haag, Januari, 2015 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam. Utrecht, Juni 2017 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan De Ruyter Apotheek op 24 mei 2017 te Amsterdam Utrecht, Juni 2017 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Intra- en transmurale zorg

Intra- en transmurale zorg Keuzedeel mbo Intra- en transmurale zorg behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Intra- en transmurale zorg niveau

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Toedienen van medicijnen 6 Medicatieveiligheid Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van

Nadere informatie

Amphia ziekenhuis Voorzitter raad van bestuur Postbus RK BREDA

Amphia ziekenhuis Voorzitter raad van bestuur Postbus RK BREDA > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Amphia ziekenhuis Voorzitter raad van bestuur Postbus 90158 4800 RK BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

Datum: oktober 2015 Onderwerp: definitief rapport herhaalbezoek High Risk medicatie augustus 2015

Datum: oktober 2015 Onderwerp: definitief rapport herhaalbezoek High Risk medicatie augustus 2015 > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Rode Kruis Ziekenhuis Raad van Bestuur Postbus 1074 1940 EB BEVERWIJK Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

4. Inspectieteam.., Coördinerend/Specialistisch Senior Inspecteur voor de Gezondheidszorg., Senior Inspecteur voor de Gezondheidszorg

4. Inspectieteam.., Coördinerend/Specialistisch Senior Inspecteur voor de Gezondheidszorg., Senior Inspecteur voor de Gezondheidszorg Inspectierapport 1.Geïnspecteerde ziekenhuisapotheek MC groep Ziekenhuisweg 100 Lelystad 2. Activiteiten Niet steriele individuele bereidingen Niet steriele voorraadbereiding Steriele voorraad bereiding

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal. Den Haag, Augustus, 2014

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal. Den Haag, Augustus, 2014 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal Den Haag, Augustus, 2014 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Factsheets indicatoren High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen

Factsheets indicatoren High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen aan Factsheets indicatoren High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen Publicatienummer: 2010.1700 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Versiebeheer Wijzigingen 2009.1700

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

BLOKBOEK. Deel 2 - Stages ziekenhuisfarmacie. FA-681: basisstage ziekenhuisfarmacie FA-682 ZH: verdiepingsstage ziekenhuisfarmacie

BLOKBOEK. Deel 2 - Stages ziekenhuisfarmacie. FA-681: basisstage ziekenhuisfarmacie FA-682 ZH: verdiepingsstage ziekenhuisfarmacie BLOKBOEK Deel 2 - Stages ziekenhuisfarmacie FA-681: basisstage ziekenhuisfarmacie FA-682 ZH: verdiepingsstage ziekenhuisfarmacie 3 e jaar van de master farmacie april 2015 april 15 1 INHOUD Voorwoord 3

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan apotheekhoudend huisarts XXXXX op 3 juni 2014 te De Goorn. Den Haag Juli 2014

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan apotheekhoudend huisarts XXXXX op 3 juni 2014 te De Goorn. Den Haag Juli 2014 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan apotheekhoudend huisarts XXXXX op 3 juni 2014 te De Goorn Den Haag Juli 2014 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3

Nadere informatie

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ

Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ Richtlijn medicatieoverdracht welke keuzes zijn gemaakt in het JBZ 28 september en 5 oktober 2014 Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) & Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) Harriette Poels-Janssen en

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Westwijk op 23 april 2014 te Amstelveen. Den Haag, Mei, 2014

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Westwijk op 23 april 2014 te Amstelveen. Den Haag, Mei, 2014 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan Apotheek Westwijk op 23 april 2014 te Amstelveen Den Haag, Mei, 2014 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode 4 1.3 Toetsingskader

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie