Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem"

Transcriptie

1 Rapprt naar aanleiding van het herhaalbezek aan Laser Surgery V Amsterdam, augustus,

2 Amsterdam, augustus Inhud 1 Inleiding 3 2 Cnclusie Inleiding Het medisch handelen is niet cnfrm de geldende wet- en regelgeving De infectiepreventie is nvldende gewaarbrgd Het nderhud en beheer van medische hulpmiddelen is niet verankerd in de zrgverlening De bestuurder neemt nvldende zijn verantwrdelijkheid 6 3 Maatregelen 7 4 Resultaten inspectiebezek Inleiding Algemeen beleid Persneel en rganisatie Tegankelijkheid Patiëntenrechten Zrgprces Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid prfessinals Patiëntveiligheid Infectiepreventiebeleid Geneesmiddelenbeleid Medische Hulpmiddelen Gebuw en facilitaire vrzieningen 22 Bijlagen 1 Overzicht vragen uit instrument bij criteria 2 Algemene telichting screkwalificaties 3 Overzicht gebruikte dcumenten Pagina 2 van 29

3 Amsterdam, augustus 1 Inleiding Aanleiding In het kader van haar tezichthudende taak heeft de Inspectie vr de Gezndheidszrg p 6 juli een bezek gebracht aan privékliniek Laser Surgery, Faradaystraat 2, 2014 EN in Haarlem (hierna te nemen: instelling). Del van dit bezek was te berdelen f de instelling vldet aan de vrwaarden vr verantwrde zrg. Dit bleek niet het geval te zijn en de kliniek kreeg tt 1 augustus de tijd m te vlden aan de geldende wet- en regelgeving. Na deze datum zu de inspectie de instelling naangekndigd bezeken. Dit naangekndigde bezek vnd plaats p 1 augustus. Del van het nderzek Del van het bezek was m nadat de instelling p 6 juli was bezcht en tekrtkmingen werden gecnstateerd pnieuw te berdelen f de praktijkvering inmiddels vldeed aan de randvrwaarden vr verantwrde zrg zals gesteld in artikel 2, 3 en 4 van de Kwaliteitswet zrginstellingen. Tetsingskader Om tt een verantwrd rdeel te kunnen kmen heeft de inspectie gebruikgemaakt van het Instrument Algemeen Tezicht Privéklinieken. Hierin staan de criteria p basis waarvan de inspectie tetst. Het instrument is gebaseerd p de wet en de daarvan afgeleide veldnrmen die de kepelrganisaties en berepsverenigingen hebben ntwikkeld. Het gaat primair m de vlgende wetten: de Kwaliteitswet zrginstellingen (Kwzi), de Wet p de berepen in de individuele gezndheidszrg (Wet BIG), de Wet p de geneeskundige behandelingsvereenkmst (WGBO), de Wet klachtrecht cliënten in de zrgsectr (WKCZ), de Geneesmiddelenwet (Gnw) Wet p de medische hulpmiddelen (Wmh). De tetsingscriteria uit het Instrument Algemeen Tezicht Privéklinieken kunt u vinden in bijlage 1 en p nze website: In dit rapprt beschrijft de inspectie haar bevindingen van het nderzek naar de randvrwaarden vr het leveren van verantwrde zrg. Achtereenvlgens wrden drie vragen beantwrd: Wat is de cnclusie van de inspectie ver de kwaliteit van zrg (hfdstuk 2)? Welke maatregelen legt de inspectie de instelling p (hfdstuk 3)? He scrt de instelling p de criteria vr de vrwaarden vr verantwrde zrg (hfdstuk 4)? Het cnceptrapprt van het bezek aan de instelling p 6 juli is p 23 juli aan de bestuurder vr feitelijke njuistheden vrgelegd. De bestuurder geeft p 1 augustus tijdens het inspectiebezek aan dat er geen njuistheden in het cnceptrapprt staan. Wijze van nderzek De inspectie bezcht Laser Surgery p 2 juli (naangekndigd) en p 6 juli (aangekndigd). Op 1 augustus werd een naangekndigd herinspectiebezek afgelegd. Pagina 3 van 29

4 Amsterdam, augustus De inspectie bezcht aptheek t Gildehuys te Haarlem p 6 juli en 1 augustus (naangekndigd). De website van Laser Surgery en het Big register werden geraadpleegd p 1 augustus. Op twee verschillende dagen werd de bereikbaarheid van de instelling getest. Leeswijzer Achtereenvlgens leest u in de vlgende hfdstukken de cnclusie, de p te leggen maatregelen, de te nemen maatregelen en de resultaten van het inspectiebezek. Pagina 4 van 29

5 Amsterdam, augustus 2 Cnclusie 2.1 Inleiding Laser Surgery vldet niet aan de vrwaarden vr verantwrde zrg zals beschreven in de Kwaliteitswet zrginstellingen De inspectie cncludeert dat de instelling niet vldet aan artikel 2, 3 en 4 van de Kwaliteitswet zrginstellingen. De bevindingen leveren een ernstig en direct gevaar p vr de veiligheid en gezndheid van patiënten. De nderbuwing van deze cnclusie leest u in nderstaande paragrafen. 2.2 Het medisch handelen is niet cnfrm de geldende wet- en regelgeving De inspectie cncludeert dat het medisch handelen in de instelling niet vlgens de prfessinele standaard zals ndermeer neergelegd in de WGBO, de CBOrichtlijnen pre- en perperatief traject en de veldnrm vr Lipsuctiechirurgie. Dit blijkt nder andere uit de vlgende bevindingen: er vindt geen risicselectie plaats cnfrm het ASA- classificatiesysteem. de dssiervering is nvlledig en slechts gedeeltelijk p de lcatie Haarlem aanwezig. set ndmedicatie vr calamiteiten is niet aanwezig. de sedatieprcedure vldet niet aan de daarvr geldende richtlijnen. het prtcl lipsuctie is niet cnfrm de richtlijn. 2.3 De infectiepreventie is nvldende gewaarbrgd De inspectie cncludeert dat in de instelling zdanig nvldende aan de richtlijnen van de Werkgrep Infectiepreventie wrdt vldaan, dat de patiëntveiligheid niet gewaarbrgd is. Dit blijkt uit de vlgende bevindingen: de WIP-richtlijnen zijn niet in prtcllen specifiek vr de instelling uitgewerkt. het traject van reinigen, desinfecteren en steriliseren is niet p rde en wrdt niet dr een ter zake deskundig persn uitgeverd. 2.4 Het beheer en pslag van medische hulpmiddelen is niet verankerd in de zrgverlening De inspectie cncludeert dat in de instelling nvldende invulling wrdt gegeven aan de Wet p de Medische Hulpmiddelen en de daaruit vrtvleiende NENnrmen p het gebied van beheer en pslag van medische hulpmiddelen(nen-nrm R en R5301-3). Dit blijkt uit de vlgende bevinding: het first in first ut- principe wrdt niet gehanteerd. Pagina 5 van 29

6 Amsterdam, augustus 2.5 De bestuurder neemt nvldende zijn verantwrdelijkheid De instelling leeft artikel 3 van de Kwaliteitswet Zrginstellingen niet na. De bestuurder neemt niet zijn bestuurlijke verantwrdelijkheid vr de kwaliteit en veiligheid zals ndermeer mschreven in het Tetsingskader IGZ bestuurlijke verantwrdelijkheid vr kwaliteit en veiligheid (april 2011). Dit blijkt nder andere uit de vlgende bevindingen: er is geen samenwerkingsafspraak met een ziekenhuis vr de pvang van cmplicaties en/f calamiteiten. de bereikbaarheid buiten de peningstijden is niet gebrgd en er is geen waarneemregeling. Pagina 6 van 29

7 Amsterdam, augustus 3 Maatregelen 3.1 Opgelegde maatregelen De in hfdstuk 2 beschreven cnstateringen zijn dusdanig ernstig en leveren een dermate acuut gevaar vr de veiligheid en gezndheid van patiënten dat de inspectie een schriftelijk bevel geeft aan Laser Surgery, krachtens artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zrginstellingen. Een dergelijk bevel heeft een geldigheidsduur van 7 dagen welke dr de Minster van VWS kan wrden verlengd. Het bevel zal inhuden dat u geen patiënten in uw instelling meer mag (laten) behandelen tt het mment dat de beschreven gebreken in de kwaliteit van zrg zijn weggenmen en u naar het rdeel van de inspectie weer kunt vlden aan de randvrwaarden vr verantwrde zrg. Als u van mening bent dat de praktijk aan de gestelde eisen vldet, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de inspectie. Dit dient minimaal vijf werkdagen vrafgaand aan de gewenste (her)peningsdatum ingediend te wrden. Tijdens een inspectiebezek zal wrden berdeeld f u in vldende mate vldet aan deze eisen. Met andere wrden Laser Surgery mag pas weer pen als de inspectie heeft berdeeld dat de situatie verantwrd is. Indien u geen gehr geeft aan het bevel kan een last nder bestuursdwang, dan wel een last nder dwangsm wrden pgelegd. 3.2 Te nemen maatregelen Naast de genemde gebreken die geen uitstel kunnen leiden, heeft de inspectie ng een aantal tekrtkmingen benemd die u dient te verbeteren alvrens sprake kan zijn van verantwrde zrg. Deze staan beschreven in hfdstuk 4 van dit rapprt. Pagina 7 van 29

8 Amsterdam, augustus 4 Resultaten inspectiebezek 4.1 Inleiding In dit hfdstuk leest u he de instelling scrt p de criteria vr de vrwaarden vr verantwrde zrg, zals vastgelegd in het Instrument Algemeen Tezicht Privéklinieken. Er zijn dertien aandachtgebieden en per aandachtsgebied vindt u een tabel met scres. Deze scres zijn weergegeven p een vierpuntsschaal: afwezig, aanwezig, peratineel en gebrgd. In bijlage 1 kunt u lezen welke vragen uit het instrument leiden tt de vermelde scres in de tabellen. In bijlage 2 staat een algemene telichting p de screkwalificaties. In de tabellen staan zwel de scres van het eerste bezek aangegeven als de scres van het tweede bezek. Vr de leesbaarheid is de datum van het tweede bezek vetgedrukt. In de telichting p de tabel zijn de bevindingen van de beide bezeken weergegeven. 4.2 Algemeen beleid Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Beleidscyclus Beleidscyclus Functieprfiel privékliniek Functieprfiel privékliniek Financieel beleid Financieel beleid Prductie Prductie Samenwerking met ziekenhuis Samenwerking met ziekenhuis Samenwerking met kepelrganisaties Samenwerking met kepelrganisaties Samenwerking met andere zrgaanbieders Pagina 8 van 29

9 Amsterdam, augustus Samenwerking met andere zrgaanbieders Telichting Beleidscyclus: De beleidscyclus is financieel gericht. Kwalitatieve data kmen niet vr in de planning en cntrl cyclus. Functieprfiel: Het functieprfiel is duidelijk. De website en het fldermateriaal maken niet inzichtelijk p welke lcatie de ingrepen wrden verricht. Op lcatie Haarlem vinden alleen ingrepen plaats nder lcale anesthesie (haartransplantatie, glidcrrecties, labiacrrecties, lipsuctie en injectables). In een kliniek in Amsterdam en Amstelveen vinden de verrichtingen plaats nder algehele anesthesie (mammaaugmentatie). De verige behandelcentra, zals vermeldt p de achterzijde van de infrmatieflder, zijn fictief. In deze plaatsen wrdt incidenteel dr de instelling een ruimte gehuurd m aan ptentiële cliënten infrmatie te geven ver een specifieke behandeling. Financieel beleid: Het financieel beleid is in het jaarverslag pgenmen. Prductie: Er is geen actueel jaarverzicht van het aantal nieuw behandelde patiënten. Dit aantal wrdt p verzek van de inspectie uit het financieel verzicht gegenereerd. De instelling znd p verzek van de inspectie p 16 juli een verzicht met het aantal behandelingen van de afgelpen drie jaar. Samenwerking met ziekenhuis: De kliniek heeft geen samenwerkingsafspraak met een ziekenhuis vr de pvang van cmplicaties en/f calamiteiten. Pagina 9 van 29

10 Amsterdam, augustus Samenwerking met andere zrgaanbieders: De kliniek heeft tt p heden geen samenwerking met andere zrgaanbieders en levert uitsluitend nverzekerde zrg. De kliniek verweegt m een samenwerkings vereenkmst aan te gaan met Medisch Centrum Amstelveen. Dit kleinschalige ziekenhuis biedt peratiecapaciteit aan ten beheve van laagcmplexe tweedelijnszrg. 4.3 Persneel en rganisatie Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Organisatiestructuur Organisatiestructuur Tedeling verantwrdelijkheden Tedeling verantwrdelijkheden Persneelsbeleid Persneelsbeleid Telichting Organisatiestructuur: Een rgangram maakt inzichtelijk he de rganisatiestructuur eruit ziet. Tedeling verantwrdelijkheden: De taken en verantwrdelijkheden zijn in algemene zin beschreven. Nergens blijkt uit he dit wrdt getetst. De specialist is eerstverantwrdelijke en niet in lndienst. Persneelsbeleid: Een aantal persnen staan p de lnlijst, de rest werkt met 0-urencntracten. Persneelsdssiers zijn niet cmpleet. Het ntbreekt bijvrbeeld aan kpieën van diplma s en vaccinatiebewijzen. De kliniek hudt geen prtfli s bij en er zijn geen Pagina 10 van 29

11 Amsterdam, augustus afspraken ver bij- en naschling. De directie vindt dit de eigen verantwrdelijkheid van het persneel zelf. Van één persneelslid is het kpie van het aangeleverde vaccinatiebewijs in rde. Van een ander persneelslid blijkt het aangeleverde dcument vaccinaties van Hepatitis A te bevatten, vaccinatie van Hepatitis B kmt in het dcument niet vr. Van de andere medewerkers is niets aangeleverd en tijdens het herhaalbezek k niet aantnbaar aanwezig in de instelling. 4.4 Tegankelijkheid Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Waarbrgen tegankelijkheid Waarbrgen tegankelijkheid Telichting Waarbrgen tegankelijkheid: De kliniek geeft p de ntslagfrmulieren aan he de kliniek buiten kantruren te bereiken is. De inspectie testte dit in de vrege chtenduren uit. Het aangegeven 06 nummer werd niet beantwrd. s Mrgens bij de pening van de kliniek werd zij teruggebeld. Het antwrdapparaat van de kliniek gaf geen telefnnummer weer waar naarte gebeld kn wrden. De instelling gaf aan een nieuw 06 nummer te hebben ingesteld dat dag- en nacht bereikbaar is. Het betreffende telefnnummer zu k p het antwrdapparaat staan ingesprken vr het geval een patiënt het algemene nummer van de kliniek belt. De inspectie verde een steekpref uit p maandavnd 30 juli en belde naar het algemene nummer. Het antwrdapparaat stnd niet ingeschakeld en p geen enkele manier was duidelijk p welke wijze de kliniek te bereiken was. Pagina 11 van 29

12 Amsterdam, augustus 4.5 Patiëntenrechten Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Vrlichtingsbeleid patiënten Vrlichtingsbeleid patiënten Klachtenregeling Klachtenregeling Telichting Vrlichtingsbeleid patiënten: Vr iedere ingreep is infrmatiemateriaal aanwezig. In het dssier is niet terug te halen f de patiënt deze infrmatie k daadwerkelijk heeft ntvangen. Het infrmed cnsentfrmulier tekent de patiënt p de dag van de ingreep, krt vrdat de ingreep plaats vindt. Klachtenregeling: De kliniek znd de inspectie een klachtenregeling, deze stnd niet p de website. Hieruit bleek dat de kliniek een nafhankelijke klachtencmmissie zu hebben. Bij drvragen bleek dat de kliniek niet had vrzien in een nafhankelijke klachtencmmissie cnfrm de Wet klachtrecht cliënten zrgsectr (WKCZ). De kliniek heeft stappen ndernmen m met een bureau de klachtenregeling te regelen maar dit is niet frmeel vastgelegd. 4.6 Zrgprces Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Dssiervrming en beheer Dssiervrming en beheer Overdracht Overdracht Privacyreglement Privacyreglement Pagina 12 van 29

13 Amsterdam, augustus Bewaartermijn Bewaartermijn Gestandaardiseerde en geprtclleerde zrg Gestandaardiseerde en geprtclleerde zrg Telichting Dssiervrming en beheer: De papieren patiëntendssiers staan achter de balie in mappen. Vlgens de bestuurder is dit tijdelijk vanwege een verbuwing. Daarnaast zijn er k digitale dssiers beschikbaar. De ft s van vr en na een ingreep staan in een aparte map pgeslagen in de cmputer. Bij het inzien van enkele dssiers blijkt niet van iedere patiënt een ft beschikbaar te zijn van na de ingreep. Vlgens de bestuurder kmt dit mdat de patiënt ng niet vr nacntrle is geweest f mdat de patiënt ervr kiest m elders de nacntrle te den. Bij een dssier waarin een patiënt een brstvergrtende peratie nderging, heeft de patiënt wel het infrmed cnsentfrmulier getekend maar de arts niet. De bestuurder zegt hierver dat waarschijnlijk de frmulieren dubbel zijn getekend en dat het vlledig ingevulde dssier bij de behandelend arts is. Overdracht: De patiënt krijgt niet standaard een ntslagfrmulier mee in zijn f haar handen. Bij de patiënten met een lipsuctiebehandeling is dit wel het geval. Privacyreglement: Een privacyreglement is niet aanwezig. Bewaartermijn: De bewaartermijn van de dssiers is 15 jaar, de kliniek is ng niet z ud dus alle dssiers zijn vanaf de pening aanwezig. De instelling geeft invulling aan de WGBO Gestandaardiseerde en geprtclleerde zrg: De instelling heeft vr de behandelingen in Haarlem prtcllen beschikbaar. De WIP richtlijnen zijn niet uitgewerkt naar de kliniek. Pagina 13 van 29

14 Amsterdam, augustus 4.7 Kwaliteitsbeleid Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Kwaliteitsbeleidscyclus Kwaliteitsbeleids cyclus Telichting Kwaliteitsbeleidcyclus: Op geen enkele wijze kmt het kwaliteitsbeleid naar vren. Pstperatieve infecties wrden in het patiëntendssier genteerd, niet p geaggregeerd niveau. Prtcllen wrden niet getetst p de wijze van uitveren. Veldnrmen en richtlijnen zijn niet verwerkt in de prtcllen. Z ntbreekt in het prtcl vr lipsuctie het tedienen van antibitica. 4.8 Kwaliteitsbeleid prfessinals Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Medisch specialisten en basisartsen Medisch specialisten en basisartsen Verpleegkundigen en assisterende berepen Verpleegkundigen en assisterende berepen Telichting: Medisch specialisten en basisartsen: De bestuurder heeft geen vereenkmsten geslten met de medisch specialisten en basisarts. Hij is niet p de hgte he zij hun kennis en vaardigheden bij huden. Dit vindt hij de verantwrdelijkheid van de betrkkene zelf. Functineringsgesprekken, jaargesprekken f IFMS gesprekken vinden niet plaats. Op lcatie Haarlem werk één basisarts, deze verzrgt de injectables. Daarnaast zijn er twee medisch specialisten werkzaam. Alle artsen zijn BIG geregistreerd. De peraties in de instelling in Amsterdam wrden uitgeverd dr een plastisch chirurg van die instelling. De patiënt wrdt naar deze arts drverwezen. In de dr Pagina 14 van 29

15 Amsterdam, augustus de kliniek gehuurde OK ruimte in de instelling in Amstelveen wrdt dr een ingehuurde arts peratieve ingrepen verricht. De bestuurder heeft geen afspraken gemaakt met de medisch specialisten ver wat hij van belang acht m aan te tnen dat zij vldende gekwalificeerd zijn. Eén van de artsen is als basisarts geregistreerd in het BIG register maar staat p de website van de kliniek aangeduid als plastisch chirurg. De inspectie had bij het aanbieden van het cnceptrapprt p 23 juli aangegeven dat dit p de website terstnd aangepast diende te wrden. Hier is ng geen invulling aangegeven. Verpleegkundigen en assisterende berepen: Vr de OK assistenten geldt dat het kwaliteitsbeleid eveneens niet is vastgelegd. Bij- en naschling zijn hun eigen verantwrdelijkheid. De bestuurder denkt wel dat iedereen BLS getraind is maar dit is niet terug te vinden in de persneelsdssiers f prtfli s. 4.9 Patiëntveiligheid Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Risicselectie Risicselectie Preperatief nderzek Preperatief nderzek Operatieve zrg Operatieve zrg Anesthesie Anesthesie Pstperatieve zrg Pstperatieve zrg Nazrg Pagina 15 van 29

16 Amsterdam, augustus Nazrg Incidentenmanagement Incidentenmanagement Reanimatiebeleid Reanimatiebeleid Plan bij interne rampen Plan bij interne rampen Telichting: Risicselectie: De instelling hanteert geen ASA klasse. De kliniek selecteert f met de begde ingreep aan de verwachting van de patiënt vldaan kan wrden. De bestuurder vindt dat de behandelingen in zijn kliniek niet risicvl zijn. De arts bepaalt zelf wat de risic s zijn bij bijvrbeeld lipsuctie inclusief de heveelheid te verwijderen vet. Nergens is vastgelegd dat afwijkingen van de standaard dienen te wrden vastgelegd en beargumenteerd. Preperatief nderzek: Algemene gegevens wrden bij de intake pgevraagd (zals medicatiegebruik). De medisch specialist ziet deze gegevens vrafgaand aan de ingreep en kan indien ndzakelijk ng cntact zeken met de patiënt. Dit geldt k vr de narcse-ingrepen p de andere lcaties. De anesthesilg neemt telefnisch cntact p met de patiënt en ziet de patiënt vrafgaand aan de ingreep. Pagina 16 van 29

17 Amsterdam, augustus Operatieve zrg: De kliniek beschikt ver drie behandelkamers waarvan er één dienst det als peratiekamer. Deze vldet niet aan de fficiële nrm van peratiekamer (klasse 2) maar dat heft k niet gezien de ingrepen die er plaatsvinden. Zwel medewerkers als patiënten dienen een papieren schrt aan te den, schenhesjes en een OK muts. In heverre hier cnsequent mee m wrdt gegaan is niet helder. Een aantal dagen vrafgaand aan het fficiële inspectiebezek kn de inspectie tijdens een naangekndigd bezek znder beschermingsmiddelen de OK ruimte in. Anesthesie: Op lcatie Haarlem vinden alleen ingrepen plaats nder plaatselijke verdving. De ingrepen waarbij algehele anesthesie van tepassing is, wrden in twee andere instellingen uitgeverd. Schriftelijke vereenkmsten met deze instellingen ntbreken. Indien ndzakelijk kan de patiënt Drmicum intraveneus krijgen vr een resje. Het ntbreekt aan een prtcl waarbij de bservaties ged zijn beschreven. Vlgens de bestuurder kmt de iv medicatie maar zelden van pas. Dit kmt niet vereen met de aanwezige ampullen (> 40 stuks). Er is geen Anexate aanwezig m indien ndzakelijk als tegenmiddel te te kunnen dienen. In de kast met medicatie is een dsje Flumenzanil 0,1 Mgr. aanwezig, deze dient als tegenmiddel vr Drmicum. De bestuurder geeft aan dat de ndmedicatieset waarschijnlijk naar de aptheek is gebracht (deze is namelijk niet in de kliniek aanwezig) mdat van een aantal medicamenten de hudbaarheidsdatum was verstreken. De inspectie heeft bij het eerste bezek geen ndmedicatieset aangetrffen. De inspectie deed navraag bij de aptheek, hier was geen ndmedicatieset ingeleverd en/f een nieuw recept vr ndmedicatie ingeleverd. Pstperatieve zrg: De richtlijn sedatie en/f analgesie buiten de peratiekamer is in de kliniek niet uitgewerkt. De bestuurder is niet p de hgte p welke wijze deze richtlijn is uitgewerkt in de instellingen waar de kliniek OK faciliteiten huurt. Nazrg: Patiënten wrden nagebeld en kmen terug vr hechtingen verwijderen en nacntrle. Indien de patiënt dit wenst verwijdert de huisarts de hechtingen. Pagina 17 van 29

18 Amsterdam, augustus Incidentenmanagement: De bestuurder geeft aan dat met incidentenmanagement wrdt gewerkt maar kan geen recent vrbeeld nemen. Reanimatiebeleid: De bestuurder kan niet aantnen dat iedere medewerker zijn BLS naschling bijhudt. Plan bij interne rampen: Een plan vr interne rampen is niet aanwezig Infectiepreventiebeleid Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Infectiepreventiebeleid Infectiepreventie beleid Telichting: Infectiepreventiebeleid: De bestuurder kan niet aantnbaar maken dat de medewerkers vldende zijn beschermd tegen Hepatitis B. Vaccinatiebewijzen en titerbepalingen zijn niet vrhanden. Uit nazending van stukken blijkt dat één OK assistente daadwerkelijk vldende beschermd is tegen Hepatitis B. Een prikprtcl is aanwezig maar is nvlledig. Z ntbreekt het aan telefnnummers wie er gebeld dient te wrden bij een prikaccident. Vrafgaand aan de OK wrden de handen gewassen aan de wastafel waarin waar eveneens het vuil instrumentarium gespeld wrdt. Het reinigen van het instrumentarium gebeurt met dunne latexhandschenen in plaats van dikke huishudhandschenen. In de naaldencntainers liggen naalden waar de beschermhes weer verheen geplaatst is. De kliniek heeft de deskundigheid van een extern bureau ingerepen. Deze rganisatie verde zaterdag 28 juli een audit uit. De kliniek is ng in afwachting van hun rapprt. De rganisatie gaf p vrhand aan dat de kliniek een keuze dient te maken in intern f extern steriliseren. De bestuurder denkt hier ver na mdat aan beide keuzes financiële aspecten zitten. Een vrwaarde vr intern Pagina 18 van 29

19 Amsterdam, augustus steriliseren is dat de medewerkers een adequate schling vlgen zdat zij ter zake deskundig zijn Geneesmiddelenbeleid Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Tezicht en beheer Tezicht en beheer Opslag Opslag Cntrle Cntrle Opiumwet middelen nvt Telichting: Tezicht en beheer: De bestuurder vertelt dat de lcale aptheker als tezichthudend aptheker ptreedt. Deze zu enige tijd geleden ng zijn langs geweest. Het ntbreekt aan dcumentatie hierver. Navraag dr de inspectie bij de lcale aptheker maakt duidelijk dat deze geen tezichthudend aptheker is en dit k niet wil zijn. In het verleden (tt aan 2008) was dit wel het geval maar nu zeker niet 1. De aptheek levert wel medicatie p recept ten beheve van de werkvrraad. Deze recepten staan p naam van één van artsen maar wrden getekend dr de bestuurder. Opslag: De medicatie ligt verzichtelijk pgeslagen in een afgeslten kast. Vr de diverse ingrepen is de pre- en pstperatieve medicatie dr de medewerkers van de kliniek al uitgezet in kleine zakjes. Dit is niet cnfrm de geldende regels. In de kliniek mag geen mpakking plaatsvinden. Tediening dient uit de riginele verpakking plaats te vinden vr direct gebruik. De kleine zakjes met pre- en pstperatieve medicatie zijn uit de kasten verdwenen. De ude werkwijze hangt ng p een frmulier aan de muur in de peratiekamer, hierp staat aangegeven dat de medicatie aan de patiënt mee wrdt gegeven. 1 De bestuurder geeft als reactie p het cnceptrapprt aan dat na de zmervakantie de samenwerking met de aptheek weer gefrmaliseerd zal wrden. Pagina 19 van 29

20 Amsterdam, augustus Cntrle: De cntrle p vervaldatum verzrgt een verpleegkundige f de bestuurder zelf. Hierver is niets vastgelegd f cntrleerbaar met aftekenlijsten. Steekpreven dr de inspectie levert geen verlpen medicatie p. Wel is allerlei medicatie aangebrken en niet vrzien van een datum van penen Medische Hulpmiddelen Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Aanschafbeleid Aanschafbeleid Opslag Opslag Beheer Beheer Recallprcedure Recallprcedure Onderhud Onderhud Reiniging instrumenten Reiniging instrumenten Sterilisatieprces Sterilisatieprces Telichting: Pagina 20 van 29

21 Amsterdam, augustus Aanschafbeleid: De beslissing ver aanschaf van nieuwe apparatuur neemt de bestuurder p vrspraak van de arts. Opslag: De beperkte apparatuur staat pgeslagen in afgeslten kasten f in één van behandelkamers. Het gesteriliseerde materiaal ligt p elkaar gestapeld f zijn samengepakt met elastiek, waardr verpakkingen eenvudig kunnen beschadigen. Materiaal wrdt p meerdere plaatsen pgebrgen waardr First in, First ut vrijwel nmgelijk is. Er is geen duidelijke pslagruimte aangegeven, veral ligt wat. Beheer: De bestuurder beheert de apparatuur maar is zich niet bewust dat dit zijn verantwrdelijkheid is. De aangetrffen defibrillatr is van 1997 en niet traceerbaar p nderhud. Het apparaat staat gebruiksklaar en de bijbehrende stickkers m p de huid te plakken zijn van Bij de rndgang haalt de inspectie stapels materiaal uit de kasten waarvan de hudbaarheidsdatum ver verschreden is (Na. Venflns, steriele spuiten, bedrading, zeep). De vriezer blijkt uit te staan maar de inspectie treft er wel materiaal aan. Z liggen er gevulde 20 cc spuiten met ndefinieerbare inhud. Het ruikt naangenaam. De vriezer zelf is van binnen restig. De bestuurder kan bij navraag niet aangeven wat de inhud van de spuiten is. De Erbe, AED en behandeltafel zijn tnbaar nderhuden. Na het eerste bezek heeft in de kliniek geen verdere cntrle plaatsgevnden p verlpen materiaal. De vriezer is verwijderd. Recallprcedure: De instelling staat p de lijst vr recall bij de betreffende leveranciers. In de instelling zijn de patiënten traceerbaar indien dit ndzakelijk is. Onderhud: De aanwezige apparatuur is niet vrzien van nderhudstickers, hierdr is de nderhudstatus niet bekend. Onderhudsrapprten zijn niet getnd. De apparatuur is nderhuden en vrzien van een geldige nderhudssticker. Reiniging instrumenten: Het instrumentarium wrdt intern gereinigd. De ruting van vuil naar schn vldet niet. Z wrdt in de vrruimte van de behandelkamers het Pagina 21 van 29

22 Amsterdam, augustus instrumentarium handmatig gereinigd in de wasbak. Het bendigde reinigingsmiddel staat in één van de behandelkamers. Het prces van handmatig reinigen is niet beschreven. Na het handmatig reinigen met het instrumentarium naar de sterilisatieruimte wrden gebracht. Deze wrdt bereikt dr één van de behandelkamers dr te lpen. Daar wrdt het instrumentarium te drgen gelegd en p eigen inzicht ng met alchl behandeld. Sterilisatieprces: De kliniek beschikt ver een autclaaf ( Melag Vacuklav 24B). Deze is vrzien van een geldige nderhudssticker. Een lgbek wrdt bijgehuden. Het is nduidelijk f de dagelijkse Bwie & Dicktest wrdt gearchiveerd. Het gesteriliseerde materiaal wrdt niet vrzien van een datum van sterilisatie en vervaldatum. In één van de lades in de sterilisatieruimte treft de inspectie verpakte slangen aan, deze blijken ng niet te zijn gesteriliseerd. In de slangen is het water zichtbaar waardr bacteriën alle kans hebben zich te vermenigvuldigen. Het gesteriliseerde instrumentarium is vrzien van een hudbaarheidsdatum. Deze datum is met stift p de verpakking geschreven, dit is niet cnfrm de richtlijn. In de ruimte vr sterilisatie ligt een grte heveelheid instrumentarium, deze blijkt al gesteriliseerd te zijn. Het is niet duidelijk waarm dit materiaal daar ng ligt. De gesteriliseerde verpakkingen hebben allemaal een andere hudbaarheidsdatum. Het is uit het lgbek niet helder p welke dag welke sterilisaties hebben plaatsgevnden. Uit het lgbek blijkt dat de bestuurder eveneens Bwie& Dicktesten uitvert Gebuw en facilitaire vrzieningen Afwezig Aanwezig Operatineel Gebrgd Gebuw en ruimtelijke indeling Gebuw en ruimtelijke indeling Facilitaire vrzieningen Facilitaire vrzieningen Telichting Gebuw en ruimtelijke indeling: De instelling is gelegen p de eerste etage van een gezndheidscentrum en met een steile trap bereikbaar. De behandelkamers zijn duidelijk afgescheiden van de verige ruimtes. Een van behandelruimtes det dienst als rustruimte. Hier kunnen patiënten ng even bijkmen na de ingreep. De ruimte gt niet als een rustruimte en het aanwezige instrumentarium en naaldencntainer det anders vermeden. Pagina 22 van 29

23 Amsterdam, augustus Buiten de zne van de behandelkamers is wel een ruimte aanwezig met cmfrtabele stelen. Deze gt wel als een rustruimte maar wrdt vlgens de bestuurder gebruikt als wachtruimte vrafgaand aan een ingreep. Het is tevens vr de patiënt de mkleedruimte vrafgaand aan de ingreep. Facilitaire vrzieningen: De instelling maakt gebruik van twee medewerkers die de schnmaak verzrgen. Afspraken ver he de behandelkamers dienen te wrden gereinigd zijn niet vastgelegd. Pagina 23 van 29

Rapport van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Boerhaave Medisch Centrum 6 juni 2012 te Amsterdam. Amsterdam, augustus 2012

Rapport van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Boerhaave Medisch Centrum 6 juni 2012 te Amsterdam. Amsterdam, augustus 2012 Rapprt van het algemeen tezichtbezek aan privékliniek Berhaave Medisch Centrum Amsterdam, augustus 2012 Rapprt van het algemeen tezichtbezek aan privékliniek Berhaave Medisch Centrum Inhud 1 Inleiding

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics-Vrouwenzorg (Alant Vrouw Amsterdam) op 19 juni 2013 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Bergman Clinics-Vrouwenzorg (Alant Vrouw Amsterdam) op 19 juni 2013 te Amsterdam Rapprt van het inspectiebezek aan Bergman Clinics-Vruwenzrg (Alant Vruw Amsterdam) p 19 juni 2013 te Amsterdam Amsterdam, september 2013 rapprt Bergman Clinics Alant Vruw Amsterdam 19-06-2013 Inhudspgave

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Tandartspraktijk Wiers T.a.v. de heer C.U.W. Wiers, tandarts Poelgeest 49 2036 HR HAARLEM

PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Tandartspraktijk Wiers T.a.v. de heer C.U.W. Wiers, tandarts Poelgeest 49 2036 HR HAARLEM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Tandartspraktijk Wiers T.a.v. de heer C.U.W. Wiers, tandarts Pelgeest 49 2036 HR HAARLEM Werkgebied Nrdwest Kabelweg 79-81

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure

Visitatie praktijkinstellingen. Brochure Visitatie praktijkinstellingen Brchure Inleiding In het kader van haar tezichthudende taak, is de Registratiecmmissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) in 2014 gestart met het visiteren van de pleiding

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Physician Assistant Dit frmulier is pgesteld dr de van Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de Nederlandse Assciatie Physician Assistants (NAPA).

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Overeenkomst toedien medicijnen

Overeenkomst toedien medicijnen Overeenkmst tedien medicijnen 1. Hierbij geeft/geven..., uder(s)/verzrger(s) van..., testemming aan gastuder... m aan haar/zijn/hun/ kind tijdens het verblijf bij de gastuder het hierna genemde geneesmiddel/zelfzrgmiddel

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Vragenlijst uitvraagmodule

Vragenlijst uitvraagmodule Vragenlijst uitvraagmdule AWBZ Inkpbeleid 2014 www.vgz-zrgkantren.nl VGZ Zrgkantr BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zrgkantr BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zrgkantr BV, KvK

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC

Uitwerking Landelijke Leidraad en Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Versie 6.0, ROAZ regio s VUmc en AMC Uitwerking Landelijke Leidraad en Prcedure Wijziging Acute Zrgaanbd Versie 6.0, ROAZ regi s VUmc en AMC nuari 2016 1 Uitwerking Het Landelijk Netwerk Acute Zrg (LNAZ) heeft een leidraad met een prcedure

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan privé-kliniek medcentric op 9 april 2014 te Oostburg V

Rapportage van het inspectiebezoek aan privé-kliniek medcentric op 9 april 2014 te Oostburg V Rapprtage van het inspectiebezek aan privé-kliniek medcentric p 9 april 2014 te Ostburg V1001383 2014-1061544 Utrecht, ktber 2014 Inhudspgave 1 Aanleiding inspectiebezek en wetgevend kader...3 2 Cnclusies

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK WET BIG BASISSCHOOL PAUS JOANNES Team Paus Jannes directie@pausjannes.cm 1 1. Del Het vastleggen van afspraken p het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG.

een gezondheidspsycholoog die geregistreerd staat conform de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een gezndheidspsychlg die geregistreerd staat cnfrm de vrwaarden als bedeld

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn. Utrecht, november 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum de Veluwe op 3 september 2013 te Apeldoorn Utrecht, november 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Orange Pharma B.V. te Raalte, op 3 november Utrecht, 2016

Eindrapport van het GDP inspectiebezoek aan Orange Pharma B.V. te Raalte, op 3 november Utrecht, 2016 Eindrapprt van het GDP inspectiebezek aan Orange Pharma B.V. te Raalte, p 3 nvember 2015 Utrecht, 2016 1. Geïnspecteerde lcatie(s): Orange Pharma B.V. Beierstraat 10D Raalte Dcumentnummer: V1006906 2016-1264457

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V1005574 2015-1214745 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: o Vennootschap onder firma (v.o.f.) o Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in v..f. f c.v. versie 2012 Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren

2015-1*7. Nieuwegein. Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder: P.W.M. Snoeren Nieuwegein p 2015-1*7 Aan De gemeenteraad Onderwerp: Brief ex art. 42 RvO van de fractie PvdA dd 23-03-15 inzake JGZprtcl asielzekerskinderen. Afdeling: Griffie Datum 24 maart 2015 Prtefeuillehuder: P.W.M.

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Amsterdam, oktober, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Algemeen beleid...

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Neos nieuwe jeugdzorgaanbieder in de provincie Noord-Brabant

Nieuwe zorg verantwoorde zorg? Onderzoek naar de kwaliteit van zorg bij Neos nieuwe jeugdzorgaanbieder in de provincie Noord-Brabant Nieuwe zrg verantwrde zrg? Onderzek naar de kwaliteit van zrg bij Nes nieuwe jeugdzrgaanbieder in de prvincie Nrd-Brabant Inspectie jeugdzrg Utrecht, januari 2009 2 Inspectie jeugdzrg Inspectie jeugdzrg

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed

Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functioneel Gebruik Erfgoed Veel gestelde vragen (FAQ) subsidie Functineel Gebruik Erfged De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: a. bescherming,

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Keizer Kliniek op 6 juli 2015 te Voorschoten V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Keizer Kliniek op 6 juli 2015 te Voorschoten V Rapprtage van het inspectiebezek aan Keizer Kliniek p 6 juli 2015 te Vrschten V 1005823 2015-1201751 Utrecht, 23 juli 2015 Inhudspgave 1 Aanleiding inspectiebezek en wetgevend kader...3 2 Cnclusies en

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie