Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996"

Transcriptie

1 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Inventaris Stukken van algemene aard Vergaderstukken Verenigde Vergadering Dagelijks Bestuur Commissies Overige vergaderingen Jaarverslagen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Algemene organisatie en onderzoeken Reorganisatie Reglementering Wapen Huisvesting Administratie en archief Publiciteit en Voorlichting Samenwerkingsverbanden en relaties met andere organisaties Bestuur en Personeel Bestuur Personeel Algemene documenten personeel beheer Beleidsvorming personeel beheer Regelgeving personeel beheer Personeelsdossiers Rechtspositie Benoeming, tewerkstelling van tijdelijk personeel Aanbod en werving Verplichtingen van het personeel Ziekte, ongevallen Arbeidstijden Vakantie en verlof Ambtelijke bevoegdheden Loon, bezoldiging Waardering van functies Toelagen en vergoedingen Pensioen Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid Wachtgeld, tijdelijke uitkeringen Personeelsvereniging, ontspanning Medezeggenschap Financieel beheer Begrotingen Rekeningen en bijlagen Financiële controle en statistiek Polderlasten / Waterschapslasten Vermogen en eigendommen Onroerende goederen Taakuitvoering Waterhuishouding Integraal waterbeheer Milieu Vaarwegen Sluizen en overige waterstaatkundige werken Sluizen

3 Waterkwaliteit Algemeen Waterkwaliteitsonderzoeken en controles Waterkwaliteitsonderzoeken Lozingen Riolering en rioolgemalen Riolering Rioolgemaal Beekbergen / Loenen Rioolgemaal Broekdijk Rioolgemaal Brummen Rioolgemaal De Hoven Rioolgemaal Eekterveld Rioolgemaal Eerbeek Rioolgemaal Elspeet Rioolgemaal Empe Rioolgemaal Emst Rioolgemaal Garderen Rioolgemaal Gietelo Rioolgemaal Hall Rioolgemaal Harskamp Rioolgemaal Hattem Rioolgemaal Hierden Rioolgemaal Hoenderloo Rioolgemaal Hoog Soeren Rioolgemaal Hulshorst Rioolgemaal Klarenbeek Rioolgemaal Leuvenheim Rioolgemaal Nulde / Horst Rioolgemaal Oene Rioolgemaal Oosterhuizen Rioolgemaal Oosterwolde Rioolgemaal Otterlo Rioolgemaal Posterenk / S Rioolgemaal Putten Rioolgemaal Terwolde Rioolgemaal Teuge Rioolgemalen Twello Rioolgemaal Uddel Rioolgemaal Vaassen Rioolgemaal Veessen Rioolgemaal Veldhuizen Rioolgemaal Vierhouten Rioolgemaal Voorst Rioolgemaal Wapenveld Rioolgemaal Wenum-Wiesel Rioolgemaal Wilp Rioolgemaal Zutphen Gemeentelijke rioleringsplannen Rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI' s) RWZI' s Algemeen Centralisatie van RWZI' s RWZI Apeldoorn RWZI Beekbergen RWZI Brummen RWZI Elburg en omstreken RWZI Epe RWZI Garderen

4 RWZI Harderwijk en omstreken RWZI Harskamp RWZI Hattemerbroek en omstreken RWZI Heerde RWZI Loenen RWZI Lunteren RWZI Nijkerk RWZI Renkum RWZI Terwolde RWZI Vaassen RWZI Velderslanen RWZI Wekerom Kalvergierzuiveringsinstallaties (KGZI' s) KGZI' s Algemeen KGZI' s Elspeet KGZI Putten Transportleidingen Slibverwerking Vergunningverlening en handhaving Documentatie Gedeponeerd Archief Archief van de heer W. van Soest uit Wapenveld Bijlagen

5 1. Inleiding Geschiedenis van het Zuiveringsschap Veluwe Oprichting De groei van de bevolking en de industrialisering hadden er in de loop van de twintigste eeuw voor gezorgd dat het oppervlaktewater (beken, sloten, plassen en kanalen) in Nederland ernstig vervuild was geraakt. In de jaren zestig besloot de Rijksoverheid meer prioriteit te geven aan het zuiveren van afvalwater, ook omdat er nog steeds rioolwater werd geloosd op de oppervlaktewateren. Dat resulteerde in de inwerkingtreding van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) in 1970, die de waterkwaliteitsbeheerstaak bij de provincies plaatste. Die delegeerden vervolgens deze taak. De waterschappen die op dat moment bestonden, waren gericht op waterkwantitatieve taken, dus werden voor het controleren en garanderen van de waterkwaliteit zuiveringsschappen opgericht. Voor de Veluwe was dat Zuiveringsschap Veluwe, opgericht in 1971 en gevestigd in Apeldoorn. In eerste instantie betrok men een tijdelijk kantoor aan de Prins Willem Alexanderstraat In 1974 werd gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor op de hoek van de Brinklaan De Ruyterstraat in Apeldoorn, dat in 1979 gereedkwam. In de jaren tachtig werd het verder uitgebreid met een laboratorium en kantoren. Het werkterrein van Zuiveringsschap Veluwe had een oppervlakte van hectare en omvatte 20 gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen en Zutphen. In totaal had het gebied circa inwoners. Het bestuur van het Zuiveringsschap werd geïnstalleerd in januari 1972 en bestond uit een Dagelijks Bestuur, een Verenigde Vergadering en een voorzitter. Het Dagelijks Bestuur bestond naast die voorzitter uit zes leden, zij legden verantwoording af aan de dertig leden van de Verenigde Vergadering (vanaf 1984 de Algemene Vergadering geheten). In de Verenigde Vergadering zaten vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en Kamers van Koophandel. Het ambtelijk apparaat bestond uit een secretarie en een technische dienst. Ter bevordering van het dagelijkse functioneren werden in januari 1972 een secretaris en een hoofd technische dienst benoemd. Het personeel werd overgenomen van gemeenten. Datzelfde gold voor het beheer, onderhoud, exploitatie en in sommige gevallen het eigendom van zuiveringsinstallaties. Bij interne reorganisaties in de jaren tachtig werd het Schap verdeeld in een sector water, sector beheer, sector middelen en een stafafdeling. In de jaren negentig functioneerden binnen het schap enkele commissies: de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden, de commissie Waterkwaliteit en de commissie Financiële en Bedrijfseconomische aangelegenheden. Taken De taak van het Zuiveringsschap was tweeledig. De actieve taak bestond uit de controle van de waterkwaliteit en de bouw, exploitatie en onderhoud van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI s). In deze RWZI s werd het afvalwater gezuiverd van ruim zestig woonkernen en enkele grote recreatieprojecten. Ten behoeve van de opvang van rioolwater uit de woonkernen naar de RWZI s werd door het Zuiveringsschap een veertigtal rioolgemalen gebouwd en geëxploiteerd. In de jaren zeventig en tachtig richtte het Zuiveringsschap Veluwe zich op de centralisatie van een aantal zuiveringen en op grote nieuwbouwprojecten, zoals de bouw van nieuwe zuiveringsinstallaties in Apeldoorn, Ede, Nijkerk en Elburg. Tot de passieve taak behoorden het beoordelen van gemeentelijke rioleringsplannen en het voorkomen van waterverontreiniging. Daarvoor werden door het Zuiveringsschap lozingsvergunningen verleend en werd de naleving ervan gecontroleerd. Afvalwatermonsters werden in het eigen laboratorium geanalyseerd. Ook voor lozingen op de riolering werden door het Zuiveringsschap lozingsvergunningen verleend. 5

6 Op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren werden door het Zuiveringsschap vervuilingslasten geheven. Voor de berekening van deze lasten werd de vervuilingseenheid of inwonerequivalent, de hoeveelheid vervuiling in het afvalwater die één persoon per etmaal levert, gehanteerd. Omdat op de Veluwe de toename van de afzet van kalvergier een steeds groter probleem vormde, werden door de Stichting Mestbank Gelderland in Elspeet en Putten kalvergierzuiveringsinstallaties (KGZI s) opgericht. In deze KGZI s werd de kalvergier bewerkt zodat een effluent ontstond dat geschikt was voor lozing op een RWZI. Het Zuiveringsschap speelde een grote rol in de exploitatie (het dagelijks beheer en onderhoud) van de KGZI s. Fusie In de loop van de jaren negentig van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de waterkwantiteit en -kwaliteit niet los van elkaar te zien zijn. Dit leidde tot een fusie in 1997 van Waterschap Noord-Veluwe, Waterschap Oost-Veluwe en Zuiveringsschap Veluwe tot het Waterschap Veluwe. Geschiedenis van het archief van het Zuiveringsschap Veluwe Verhuizing Het archief van het Zuiveringsschap Veluwe ( ) is na de opheffing van het schap in 1997 naar de archiefruimte op de derde verdieping van Waterschap Veluwe aan de Steenbokstraat 10 te Apeldoorn gebracht. Daar heeft het gestaan tot aan de start van de bewerking in januari Archiefbescheiden Vóór aanvang van de bewerking bestond het archiefbestand uit 80 m¹ aan archiefdozen en enkele verhuisdozen met dossiers en losse stukken. Ongeveer 30 m¹ van het bestand was toegankelijk via een papieren dossierinventaris, bestaande uit losse bladen afkomstig uit een geautomatiseerd systeem, die bij de betreffende dossiers waren bijgevoegd. In dit gedeelte van het archief waren dossiers gevormd en geordend volgens de Basis Archief Code, voorzien van dossierbeschrijvingen en looptijden. Een ander gedeelte van het bestand bestond uit dozen met dossiers die niet in de inventaris waren opgenomen, maar wel waren voorzien van classificatiecodes en beschrijvingen. Het overige deel betrof dozen die toegankelijk waren via beschrijvingen die (handmatig) op de doos waren gezet en die grotendeels losse stukken bevatten. Archiefbeheer Over het archiefbeheer bij het Zuiveringsschap is enige informatie terug te vinden in de dossiers die zich in het archief van het schap bevinden. Op 19 juni 1974 zijn door de Verenigde Vergadering van het Zuiveringsschap een Archiefverordening en Reglement op het beheer van de archiefbescheiden vastgesteld. Beide traden in werking per 1 juli van dat jaar. Op 25 maart 1992 werd de Archiefverordening 1974 ingetrokken en vervangen door een Archief- en Documentatieverordening (zie dossier 125). Tussen 1979 en 1994 zijn stukken uit het archief vernietigd, getuige een dossier met processen-verbaal van vernietiging, opgenomen in deze inventaris onder dossier 126. Het betrof stukken met een relatief korte bewaartermijn, zoals bijvoorbeeld financiële stukken, stukken van vergaderingen waaraan medewerkers van het Zuiveringsschap hadden deelgenomen, sollicitatiebrieven van afgewezen kandidaten. Gedeponeerd archief van Van Soest In het archiefbestand bevonden zich stukken die niet direct deel uitmaakten van het archief, maar die afkomstig waren van de heer W. van Soest, oud-medewerker van het Zuiveringsschap. De echtgenote van de heer Van Soest heeft zijn persoonlijk archief na zijn overlijden aan het waterschap geschonken. Dit betrof uitgebreide documentatie over (de geschiedenis van) de Veluwe, de IJssel, waterbeheer, dijkgraven en waterschappelijke 6

7 activiteiten. In overleg met Waterschap Veluwe is besloten om deze stukken op te nemen als gedeponeerd archief in de onderliggende inventaris. Verantwoording van de bewerking Om het archief van het Zuiveringsschap Veluwe ( ) in goede, geordende en toegankelijke staat te krijgen, diende het archief geselecteerd en geïnventariseerd te worden voor overdracht naar de archiefbewaarplaats Cultuur Onder één Dak Apeldoorn (CODA). In december 2008 is hiervoor aan Doxis Informatiemanagers opdracht verstrekt. Begin 2009 is het gehele archief (80 m¹) opgehaald uit Apeldoorn en naar een externe bewerkingslocatie in Eindhoven gebracht. Gedurende het gehele bewerkingstraject is het archiefbestand daar geplaatst geweest. De selectie van het archiefbestand is uitgevoerd op basis van de Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935 (Goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd op 8 april 1993, Staatscourant nummer 69). De selectie is uitgevoerd op meso- of wel tabniveau, waarbij op tabniveau is beoordeeld of stukken in aanmerking kwamen voor bewaring dan wel vernietiging. Sommige stukken die op basis van de Selectielijst in aanmerking kwamen voor vernietiging, zijn toch opgenomen in de inventaris indien ze voor de historie van het Zuiveringsschap Veluwe belangrijke en/of interessante informatie bevatten. Na selectie bleef 35 m¹ over aan stukken die voor bewaring in aanmerking kwamen. Deze stukken zijn, conform de richtlijnen van het LOPAI, ontdaan van plastic en ijzeren hechtmechanieken en omgepakt in zuurvrije dossieren en archiefdozen. Ze zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van CODA te Apeldoorn, waar ze raadpleegbaar zijn voor geïnteresseerden. Deze dossiers zijn beschreven in onderliggende klassieke inventaris, waarbij van elk dossier een beschrijving is gegeven van de inhoud, de looptijd en een uniek volgnummer. De inventaris is opgesteld in het geautomatiseerde inventarisatieprogramma Mais Flexis van De Ree Archiefsystemen en vervolgens geconverteerd naar Word. Voor de indeling van de inventaris is gebruik gemaakt van een archiefstructuur op basis van de Archiefcode van de Unie van Waterschappen (de zogenaamde Uniecode). Deze bevat vier niveaus, overeenkomstig de archiefstructuur die bij CODA in gebruik is. De archiefstructuur is aangeleverd door het Waterschap Veluwe en vervolgens aangepast naar het archief van het Zuiveringsschap. Bij de inventaris zijn de volgende bijlagen gevoegd: - lijsten van bestuurders (Verenigde / Algemene Vergadering en Dagelijks Bestuur); - uniforme lijst van namen, objecten en locaties (aangeleverd door het Waterschap Veluwe); - overzicht van vergunningen die zijn verleend door het Zuiveringsschap, met daarin het type, nummer en omschrijving van de vergunning, de datum, locatie, naam van de vergunninghouder en de vindplaats in het archief; - overzicht van aankopen, verkopen en ruilingen van gronden en eigendommen door het Zuiveringsschap, met daarin het type transactie, locatie, omschrijving, naam van de (ver)koper, kadastrale aanduiding, datum, en de vindplaats in het archief. Bij de selectie is een aantal dossiers aangetroffen waarvan de bewaartermijn op termijn zou verstrijken. Deze stukken zijn afgesteld op het voorgenomen jaar van vernietiging, te weten 2019, en teruggeplaatst in de archiefruimte van het Waterschap Veluwe. Deze stukken zijn beschreven op een VOT-lijst (vernietiging op termijn) in Excel. In totaal ging het om 10 cm¹. De stukken waarvan op het moment van de bewerking het belang reeds was verstreken en die daardoor in aanmerking kwamen voor vernietiging in 2009 zijn beschreven op een vernietigingslijst in Excel. Daarin is van elk dossier het volgnummer, een beschrijving van de inhoud van de stukken, de periode en de classificatiecode (zoals aangetroffen op de stukken) vermeld. Indien mogelijk werd gebruik gemaakt van verzamelbeschrijvingen, waarbij series in 7

8 hun geheel konden worden beschreven. De vernietigingslijst is ter goedkeuring aan het College van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) van Veluwe aangeboden in de vergadering van 22 juni Van de daadwerkelijke vernietiging van de stukken is een verklaring van vernietiging opgemaakt die in deze inventaris is opgenomen. De vernietiging is uitgevoerd door DataSpace te Eindhoven, onder waarborg van Doxis Informatiemanagers. De werkzaamheden met betrekking tot de daadwerkelijke vernietiging hebben plaatsgevonden volgens de strengste Europese normen DIN en Richtlijn 95/46/EG. In totaal is ruim 40 m¹ aan archiefbescheiden vernietigd. Gedurende de selectie van de archiefbescheiden is de bestaande ordening van de stukken zoveel als mogelijk intact gelaten. Ook de bestaande structuur binnen dossiermappen is gehandhaafd, dossiers zijn daarom alleen waar nodig opgesplitst en/of samengevoegd. Indien nodig zijn tabstroken vervangen waar deze de inhoud niet dekten en/of in slechte staat verkeerden. Indien in dossiers stukken van vóór 1972 aangetroffen (bijvoorbeeld stukken horende bij zuiveringstechnische werken overgenomen van gemeenten), dan zijn deze opgenomen in de inventaris, na overleg met medewerkers van Waterschap Veluwe. Stukken van ná 1996 (en dus opgemaakt dan wel ontvangen door het Waterschap) zijn buiten de bewerking gehouden en geretourneerd naar het archief van het Waterschap. Ook lozingsvergunningen die verleend zijn door het Zuiveringsschap, maar die op het moment van de bewerking nog vigerend waren, zijn in het beheer van Waterschap Veluwe gebleven ter latere verwerking. Een aantal dossiers ontbrak op het moment van de bewerking uit het archief. Ook binnen de organisatie van Waterschap Veluwe waren ze niet terug te vinden. Deze dossiers zijn daarom buiten de bewerking gehouden: - DB. Bezoldiging, ( ) - Garderen. Historisch dossier, ( ) - Rioleringsplan. Gemeente Oldebroek: Basisrioleringsplan voor de kernen Oosterwolde, Broekdijk, t Loo, Wezep en Hattemerbroek, ( ) - Rioleringsplan. Gemeente Oldebroek: Hoofdgebied, ( ) - Rioolgemalen. Ederveen, ( ) - RWZI Elburg. Hinderwet / Wet Geluidshinder, 1991 ( ) - RWZI Elburg. Hinderwet / Wet Geluidshinder, ( ) Aanwijzingen voor de gebruiker Opbouw van de inventaris De inventaris die u hierbij aantreft, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat stukken van algemene aard, te weten vergaderstukken van het bestuur en de jaarverslagen van het Zuiveringsschap. Het tweede deel bevat stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Het gaat daarbij om stukken met betrekking tot organisatie, bestuur en personeel, financieel beheer, polder- en waterschapslasten, vermogen en eigendommen en de taakuitvoering van Zuiveringsschap Veluwe. Elk van deze hoofdrubrieken kent een verdere onderverdeling. Binnen de rubrieken zijn de dossiers op chronologische wijze geordend: het dossier met de oudste stukken bovenaan, dat met de meest recente onderaan de rubriek. Bij meerdere dossiers met een identieke looptijd, zijn die dossiers onderling alfabetisch geordend. Indien meerdere dossiers samen een serie vormen, zijn deze weergegeven in de vorm van een verzamelbeschrijving. De hoofdbeschrijving staat in dat geval bovenaan, met daaronder een specificering van de afzonderlijke delen / dossiers. In een incidenteel geval is eveneens voor een alfabetische ordening gekozen indien dit de toegankelijkheid van de stukken bevorderde, bijvoorbeeld bij dossiers die op naam of locatie zijn gevormd. In dat geval staat als nota bene (N.B.) bij de dossiers vermeld dat er sprake is van een afwijkende ordening. 8

9 Van elk dossier wordt in de inventaris een beschrijving van de inhoud, de looptijd van de stukken en een dossiernummer vermeld. De dossiers in de inventaris zijn doorlopend genummerd, elke dossierbeschrijving heeft een uniek nummer dat correspondeert met het nummer van het etiket op het dossier in het depot van CODA. In de dossiers zijn tabstroken gebruikt voor een verdere onderverdeling van de stukken. Nadere toegangen Aan de inventaris is een aantal bijlagen toegevoegd. Het betreft een lijst met leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, een overzicht van vergunningen die zijn verleend door het Zuiveringsschap en een overzicht van transacties (aankoop, verkoop, ruiling) inzake gronden en panden door het Zuiveringsschap. In de overzichten van vergunningen en transacties zijn verwijzingen opgenomen naar de dossiers waarin zich de betreffende archiefbescheiden bevinden. Openbaarheid De persoonsdossiers die deel uitmaken van de inventaris worden, volgens de Wet op de Persoonsbescherming, pas 50 jaar na uitdiensttreding van de betreffende persoon openbaar. Het betreft de volgende dossiers: 151 Persoonsdossier van A.H. Izeboud, secretaris-directeur , (Niet openbaar tot 2035) 157 K.H. Vixseboxse, voorzitter Dagelijks Bestuur , (Niet openbaar tot 2029) 158 G.J. Bakker, voorzitter Dagelijks Bestuur , (Niet openbaar tot 2038) 159 A.Th. te Bokkel, voorzitter Dagelijks Bestuur , (Niet openbaar tot 2046) 171 J. van Zellem, hoofd technische dienst , (Niet openbaar tot 2038) Geraadpleegde bronnen Veluws Water: Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, met diverse bijdragen van diverse auteurs, p/a Stichting Matrijs te Utrecht ISBN Brochure Van het Zuiveringsschap Veluwe, uitgegeven in Dossier 135. Brochure Het Zuiveringsschap, wat is dat?, uitgegeven in 1987 en Dossier 135. Juli 2009 Doxis Informatiemanagers, Den Haag. Antal Derene Karlijn Kuijpers Bianca Leerschen Ada Peele Letty Schoones 9

10 2. Inventaris 2.1. Stukken van algemene aard Vergaderstukken Verenigde Vergadering 1-26 Notulen van de Verenigde Vergadering, en N.B. M.i.v is sprake van de Algemene Vergadering Dagelijks Bestuur Notulen van het Dagelijks Bestuur, en N.B. Betreft het Voorlopig Bestuur, het DB wordt in januari 1972 geïnstalleerd

11 Commissies 53 Notulen van de Commissie Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden, Overige vergaderingen 54 Notulen van het Secretarie-overleg, Notulen van het Managementoverleg, en Notulen van het Managementoverleg inzake de waterschappelijke reorganisatie, en Jaarverslagen Jaarverslagen, en N.B. Vanaf 1991 wordt het jaarverslag uitgegeven in de vorm van een jaarkrant Jaarlijkse rapportages over de werkzaamheden welke in uitvoering of in voorbereiding zijn geweest, en Jaarlijkse rapportages 'Het Zuiveringsschap in cijfers',

12 2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Algemene organisatie en onderzoeken 68 Stukken betreffende organisatieschema' s van diverse afdelingen en onderdelen, N.B. Onvolledig 69 Stukken betreffende de interne organisatie van afdelingen, Stukken betreffende de viering van het 10-, 20-, en 25- jarig bestaan, Stukken betreffende onderzoek naar de optimale opzet van de laboratoria en laboratoriumwerkzaamheden, Stukken betreffende organisatie-onderzoek, Management-letter over de jaren 1987 en 1988, Stukken betreffende onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen laboratoria in Gelderland en Utrecht, Reorganisatie 75 Stukken betreffende doelmatigheidsonderzoek in de drie Veluwse Zuiveringsschappen, ten behoeve van de reorganisatie, N.B. Het betreft Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, Zuiveringsschap Rivierenland en Zuiveringsschap Veluwe Stukken betreffende de reorganisatie van het Zuiveringsschap met de waterschappen Oost - Veluwe en Noord - Veluwe om te komen tot de Waterschappen Veluwe en Vallei & Eem, en januari augustus september december januari juni juli december. 82 Stukken betreffende het instellen van een bijzonder georganiseerd overleg (B.G.O.) voor de Gelderse waterschappen ten behoeve van reorganisatie, Notulen van de Onderzoekscommissie waterschappelijke reorganisatie Veluwe en Utrecht - Oost, Notulen van de Voorbereidingscommissie Veluwe, Voortgangsverslag van de reorganisatie van de waterschappelijke organisaties, Notulen van de Voorbereidingscommissie Vallei & Eem en Veluwe,

13 87 Nota' s inzake de technische infrastructuur voor de nieuw op te richten waterschappen Veluwe en Vallei & Eem, Reglementering Stukken betreffende het reglement voor de Zuiveringsschappen Veluwe en Oostelijk Gelderland, , en 88 Vaststelling met wijzigingen, Herziening, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, Stukken betreffende richtlijnen voor het benoemen van leden van de Verenigde / Algemene Vergadering, Stukken betreffende het vaststellen van vergoedingsregelingen voor colleges en commissies, Stukken betreffende richtlijnen voor het functioneren van het Dagelijks Bestuur, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Verenigde Vergadering, met wijzigingen, Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden, Stukken betreffende de verordening op de openbaarheid van bestuur, met bijlagen, Stukken betreffende de verordening op de vaste commissies van Advies en Bijstand uit de Verenigde Vergadering, Stukken betreffende richtlijnen inzake het opstellen van de begroting, Stukken betreffende het vaststellen van de Leidraad bij organisatieverandering, Rapport 'Bestuurlijke Betrokkenheid', Stukken betreffende het opstellen van een Raamwerkplan integrale beleidsontwikkeling, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement persoonsregistratie, met wijziging, Stukken betreffende reglementering inzake besluiten, en 103 Vaststellen van de Regeling rechtsbescherming tegen besluiten (Regeling AROBbezwaarschriftenprocedure), Vaststellen van de Verordening behandeling bezwaren, met wijziging, Stukken betreffende het vaststellen van de Inspraakverordening,

14 106 Stukken betreffende het invoeren van Bedrijfsinterne milieuzorg, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening ten behoeve van de behandeling van klachten van burgers alsmede de aanwijzing van een klachtencoördinator, Wapen 108 Stukken betreffende het ontwerpen van een wapen en beeldmerk, Huisvesting 109 Stukken betreffende beleid inzake het gebruik van dienstwoningen, Stukken betreffende de tijdelijke huisvesting van het Zuiveringsschap in kantoorruimte aan de Prins Willem Alexanderlaan 1425, Stukken betreffende de bouw van een hoofdkantoor aan de Brinklaan - hoek De Ruyterstraat te Apeldoorn, en 111 Bouw- en hinderwetvergunning verkregen van gemeente Apeldoorn, alsmede programma van eisen, Bestek voor bouwkundige werken, met tekeningen, Bestek voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, met tekeningen, Bouwtekeningen 1-20, N.B. Met hiaten 115 Bouwtekeningen 21-40, N.B. Met hiaten 116 Bouwtekeningen 41-62, N.B. Met hiaten 117 Revisietekeningen voor de kantoorruimte, Stukken betreffende het uitbreiden van het hoofdkantoor aan de Brinklaan - hoek De Ruyterstraat te Apeldoorn met laboratorium en kantoren, en 118 Studie naar de huisvestingsbehoeften ten aanzien van laboratoria en kantoren, Programma van eisen, proces-verbaal van aanbesteding en oplevering, Bestek voor de bouwkundige werken, met tekeningen, Bouw- en hinderwetvergunning verkregen van gemeente Apeldoorn, Bestek voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, met tekeningen, Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheden van huisvesting van de nieuwe Waterschappen Veluwe en Vallei & Eem, Administratie en archief 124 Stukken betreffende de regeling inzake de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding van de secretaris en de andere rekenplichtige ambtenaren van 14

15 het schap, alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekeningen, met wijzigingen, Stukken betreffende het beleid inzake het archiefbeheer, Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden, , Stukken betreffende informatie- en automatiseringsplannen, en Stukken betreffende toepasbaarheidsonderzoek voor het interessegebied zuivering van het Zuiveringsschap Veluwe, N.B. De uitvoering van een toepasbaarheidsonderzoek is een van de actiepunten uit het Informatieplan Dossierinventaris in WALVIS Post Windows geordend volgens de BAC - code, en , en en (vervolg) Publiciteit en Voorlichting 133 Stukken betreffende jaarplannen Voorlichting en Public Relations, Stukken betreffende toespraken gehouden door de voorzitter tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten, Publicaties en brochures uitgegeven door het Zuiveringsschap, en 135 Deel 1, Deel 2, Stukken betreffende onderzoeken naar de naamsbekendheid en het imago, Stukken betreffende uitnodigingen, nieuwjaarswensen en dergelijke, Stukken betreffende het uitbreiden en evalueren van de milieueducatie op basisscholen, Nota' s inzake de interne en externe communicatie, Samenwerkingsverbanden en relaties met andere organisaties 141 Stukken betreffende het toetreden tot de Unie van Waterschappen en de Gelderse Waterschapsbond, Notulen van overleg tussen het Zuiveringsschap en gemeenten binnen het gebied van het Zuiveringsschap,

16 143 Notulen van periodiek overleg met Gedeputeerde Staten, Notulen van overleg tussen de Gelderse Zuiveringsschappen, Notulen van bestuurlijk overleg met Waterleidingmaatschappij Gelderland (W.M.G.), Notulen van het gestructureerd bestuurlijk overleg tussen het Zuiveringsschap en de Veluwse Waterschappen, Stukken betreffende de overeenkomst inzake de samenwerking tussen het Zuiveringsschap en de drie Waterschappen op de Veluwe betreffende de raakvlakken kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater, N.B. Ondertekende versie ontbreekt 148 Stukken betreffende de bestuursovereenkomst inzake de uitvoering van het plan van aanpak Gelderse Vallei tussen diverse partijen (bevoegd gezag, gemeenten en organisaties waaronder het Zuiveringsschap), Stukken betreffende toetreden tot de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid papier- en kartonindustrie, N.B. Intentieverklaring is ondertekend door diverse overheidsinstellingen en partijen uit het bedrijfsleven Bestuur en Personeel Bestuur - Voor een overzicht van voorzitters en leden van het Dagelijks Bestuur, zie bijlage Voor een overzicht van leden van de Verenigde / Algemene Vergadering, zie bijlage Stukken betreffende de installatie van het Dagelijks Bestuur, Persoonsdossier van A.H. Izeboud, secretaris-directeur , N.B. Niet openbaar tot Stukken betreffende leden van de Verenigde / Algemene Vergadering, en N.B. Alfabetisch op achternaam geordend 152 A B. 153 C H. 154 I L. 155 M R. 156 S Z Persoonsdossiers van voorzitters van het Dagelijks Bestuur, en 157 K.H. Vixseboxse, voorzitter Dagelijks Bestuur , N.B. Niet openbaar tot

17 158 G.J. Bakker, voorzitter Dagelijks Bestuur , N.B. Niet openbaar tot A.Th. te Bokkel, voorzitter Dagelijks Bestuur , N.B. Niet openbaar tot Stukken betreffende het vaststellen van de Uitkerings- en Pensioenverordening bestuurders, Stukken betreffende het vaststellen van de uitslagen van verkiezingen voor de leden van de Algemene Vergadering, Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan een onderzoek naar de samenstelling en verkiezing van waterschapsbesturen, uitgevoerd door de Technische Hogeschool Twente, Personeel Algemene documenten personeel beheer 163 Stukken betreffende jaarlijkse formatieoverzichten, Stukken betreffende het vaststellen van het Sociaal statuut, met wijzigingen, Beleidsvorming personeel beheer 165 Stukken betreffende het vaststellen van de Arbeidsovereenkomstenverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Uitkeringsverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende beleid inzake emancipatie van diverse bevolkingsgroepen binnen het personeelsbestand van het Zuiveringsschap, Stukken betreffende het vaststellen van de Nota personeelsbeleid, alsmede opstellen van een personeelsboekje, Regelgeving personeel beheer Stukken betreffende het vaststellen van het Ambtenarenreglement, met wijzigingen, en Personeelsdossiers 171 Personeelsdossier van J. van Zellem, hoofd technische dienst , N.B. Niet openbaar tot Rechtspositie 172 Stukken betreffende het vaststellen van diverse rechtspositieregelingen voor het personeel,

18 173 Stukken betreffende het vaststellen van secundaire en aanvullende arbeidsvoorwaarden, Stukken betreffende het vaststellen van de Regeling ter vervanging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (W.W.V.), Benoeming, tewerkstelling van tijdelijk personeel 175 Stukken betreffende beleid inzake het tewerkstellen van werkloze schoolverlaters binnen het Zuiveringsschap ter stimulering van de werkgelegenheid, Aanbod en werving 176 Stukken betreffende beleid inzake werving en selectie van personeel, Verplichtingen van het personeel 177 Stukken betreffende instructies voor diverse functies binnen het Zuiveringsschap, Ziekte, ongevallen 178 Stukken betreffende deelname aan de Gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in Gelderland (I.Z.A.), alsmede vaststellen en wijzigen van de 1% - regeling, Stukken betreffende beleid inzake bedrijfsgeneeskundige zorg en verzuim, Arbeidstijden 180 Stukken betreffende het vaststellen Regeling variabele werktijden, met wijziging, Stukken betreffende het invoeren van arbeidstijdverkorting, Stukken betreffende het vaststellen van de nota Deeltijdarbeid, alsmede evaluatie van het deeltijdbeleid, Vakantie en verlof 183 Stukken betreffende het Vaststellen van de Algemene regeling van het vakantieverlof, met wijzigingen, Ambtelijke bevoegdheden 184 Stukken betreffende het toekennen van ambtelijke bevoegdheden aan het personeel van het Zuiveringsschap,

19 Loon, bezoldiging 185 Stukken betreffende het vaststellen van de Bezoldigingsverordening, met wijzigingen en bijbehorende salarismaatregelen, Rapport opgesteld door het Centraal Adviesbureau voor Organisatie, Documentatie Registratuur en Personeelbeheer bij VNG betreffende het beloningssysteem bij het schap, Stukken betreffende beleid inzake het afdragen van loonbelasting en premies ingevolge sociale wetten, Waardering van functies 188 Stukken betreffende het vaststellen van de Procedureregeling functiewaardering, met bijlagen, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening voorschriften methodische personeelsbeoordeling, met wijziging, 1982, Stukken betreffende de regeling Bevorderingscriteria, Stukken betreffende onderzoek naar de functieniveaus en de beloning van de secretaris en het hoofd technische dienst, Stukken betreffende overzichten van vastgestelde functiewaarderingen, Toelagen en vergoedingen 193 Stukken betreffende het vaststellen van de Hypotheekregeling, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Spaarverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Studiekostenverordening, met bijlagen, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening inzake het aanschaffen, verstrekken, herstellen en reinigen van dienst- en werkkleding, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Regeling reis- en verblijfskosten, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Regeling tot toekenning van een vergoeding voor het vervullen van wachtdiensten, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening tot vergoeding van telefoonkosten, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening tot regeling van de toekenning van overwerkvergoeding,

20 201 Stukken betreffende het vaststellen van de Verplaatsingskostenverordening, met wijzigingen, Pensioen 202 Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening voor het vrijwillig vervroegd uittreden, met wijziging, , Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid 203 Stukken betreffende jaarplannen en -verslagen inzake de arbeidsomstandigheden binnen het Zuiveringsschap, Wachtgeld, tijdelijke uitkeringen 204 Stukken betreffende het vaststellen van de Wachtgeldverordening, met wijzigingen, Personeelsvereniging, ontspanning 205 Stukken betreffende statuten van en subsidieverlening aan de Personeelsvereniging, Personeelsblad 't Schrijvertje, afscheidsnummer, N.B. Verder geen exemplaren van dit blad aangetroffen Medezeggenschap 207 Stukken betreffende het vaststellen van de Overlegverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement Medezeggenschap, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van het Verkiezingsreglement Medezeggenschapscommissie(s), met wijziging, Evaluatierapport en jaarverslagen van de Medezeggenschapscommissie, Financieel beheer Begrotingen Begrotingen, en , , , , , , , , ,

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 28 februari 2008/Nr. C/S&A/08/358 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie