Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het. Zuiveringsschap Veluwe 1971-1996"

Transcriptie

1 Inventaris van het Zuiveringsschap Veluwe

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Inventaris Stukken van algemene aard Vergaderstukken Verenigde Vergadering Dagelijks Bestuur Commissies Overige vergaderingen Jaarverslagen Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Algemene organisatie en onderzoeken Reorganisatie Reglementering Wapen Huisvesting Administratie en archief Publiciteit en Voorlichting Samenwerkingsverbanden en relaties met andere organisaties Bestuur en Personeel Bestuur Personeel Algemene documenten personeel beheer Beleidsvorming personeel beheer Regelgeving personeel beheer Personeelsdossiers Rechtspositie Benoeming, tewerkstelling van tijdelijk personeel Aanbod en werving Verplichtingen van het personeel Ziekte, ongevallen Arbeidstijden Vakantie en verlof Ambtelijke bevoegdheden Loon, bezoldiging Waardering van functies Toelagen en vergoedingen Pensioen Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid Wachtgeld, tijdelijke uitkeringen Personeelsvereniging, ontspanning Medezeggenschap Financieel beheer Begrotingen Rekeningen en bijlagen Financiële controle en statistiek Polderlasten / Waterschapslasten Vermogen en eigendommen Onroerende goederen Taakuitvoering Waterhuishouding Integraal waterbeheer Milieu Vaarwegen Sluizen en overige waterstaatkundige werken Sluizen

3 Waterkwaliteit Algemeen Waterkwaliteitsonderzoeken en controles Waterkwaliteitsonderzoeken Lozingen Riolering en rioolgemalen Riolering Rioolgemaal Beekbergen / Loenen Rioolgemaal Broekdijk Rioolgemaal Brummen Rioolgemaal De Hoven Rioolgemaal Eekterveld Rioolgemaal Eerbeek Rioolgemaal Elspeet Rioolgemaal Empe Rioolgemaal Emst Rioolgemaal Garderen Rioolgemaal Gietelo Rioolgemaal Hall Rioolgemaal Harskamp Rioolgemaal Hattem Rioolgemaal Hierden Rioolgemaal Hoenderloo Rioolgemaal Hoog Soeren Rioolgemaal Hulshorst Rioolgemaal Klarenbeek Rioolgemaal Leuvenheim Rioolgemaal Nulde / Horst Rioolgemaal Oene Rioolgemaal Oosterhuizen Rioolgemaal Oosterwolde Rioolgemaal Otterlo Rioolgemaal Posterenk / S Rioolgemaal Putten Rioolgemaal Terwolde Rioolgemaal Teuge Rioolgemalen Twello Rioolgemaal Uddel Rioolgemaal Vaassen Rioolgemaal Veessen Rioolgemaal Veldhuizen Rioolgemaal Vierhouten Rioolgemaal Voorst Rioolgemaal Wapenveld Rioolgemaal Wenum-Wiesel Rioolgemaal Wilp Rioolgemaal Zutphen Gemeentelijke rioleringsplannen Rioolwaterzuiveringinstallaties (RWZI' s) RWZI' s Algemeen Centralisatie van RWZI' s RWZI Apeldoorn RWZI Beekbergen RWZI Brummen RWZI Elburg en omstreken RWZI Epe RWZI Garderen

4 RWZI Harderwijk en omstreken RWZI Harskamp RWZI Hattemerbroek en omstreken RWZI Heerde RWZI Loenen RWZI Lunteren RWZI Nijkerk RWZI Renkum RWZI Terwolde RWZI Vaassen RWZI Velderslanen RWZI Wekerom Kalvergierzuiveringsinstallaties (KGZI' s) KGZI' s Algemeen KGZI' s Elspeet KGZI Putten Transportleidingen Slibverwerking Vergunningverlening en handhaving Documentatie Gedeponeerd Archief Archief van de heer W. van Soest uit Wapenveld Bijlagen

5 1. Inleiding Geschiedenis van het Zuiveringsschap Veluwe Oprichting De groei van de bevolking en de industrialisering hadden er in de loop van de twintigste eeuw voor gezorgd dat het oppervlaktewater (beken, sloten, plassen en kanalen) in Nederland ernstig vervuild was geraakt. In de jaren zestig besloot de Rijksoverheid meer prioriteit te geven aan het zuiveren van afvalwater, ook omdat er nog steeds rioolwater werd geloosd op de oppervlaktewateren. Dat resulteerde in de inwerkingtreding van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) in 1970, die de waterkwaliteitsbeheerstaak bij de provincies plaatste. Die delegeerden vervolgens deze taak. De waterschappen die op dat moment bestonden, waren gericht op waterkwantitatieve taken, dus werden voor het controleren en garanderen van de waterkwaliteit zuiveringsschappen opgericht. Voor de Veluwe was dat Zuiveringsschap Veluwe, opgericht in 1971 en gevestigd in Apeldoorn. In eerste instantie betrok men een tijdelijk kantoor aan de Prins Willem Alexanderstraat In 1974 werd gestart met de bouw van een nieuw hoofdkantoor op de hoek van de Brinklaan De Ruyterstraat in Apeldoorn, dat in 1979 gereedkwam. In de jaren tachtig werd het verder uitgebreid met een laboratorium en kantoren. Het werkterrein van Zuiveringsschap Veluwe had een oppervlakte van hectare en omvatte 20 gemeenten: Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Scherpenzeel, Voorst, Wageningen en Zutphen. In totaal had het gebied circa inwoners. Het bestuur van het Zuiveringsschap werd geïnstalleerd in januari 1972 en bestond uit een Dagelijks Bestuur, een Verenigde Vergadering en een voorzitter. Het Dagelijks Bestuur bestond naast die voorzitter uit zes leden, zij legden verantwoording af aan de dertig leden van de Verenigde Vergadering (vanaf 1984 de Algemene Vergadering geheten). In de Verenigde Vergadering zaten vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en Kamers van Koophandel. Het ambtelijk apparaat bestond uit een secretarie en een technische dienst. Ter bevordering van het dagelijkse functioneren werden in januari 1972 een secretaris en een hoofd technische dienst benoemd. Het personeel werd overgenomen van gemeenten. Datzelfde gold voor het beheer, onderhoud, exploitatie en in sommige gevallen het eigendom van zuiveringsinstallaties. Bij interne reorganisaties in de jaren tachtig werd het Schap verdeeld in een sector water, sector beheer, sector middelen en een stafafdeling. In de jaren negentig functioneerden binnen het schap enkele commissies: de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden, de commissie Waterkwaliteit en de commissie Financiële en Bedrijfseconomische aangelegenheden. Taken De taak van het Zuiveringsschap was tweeledig. De actieve taak bestond uit de controle van de waterkwaliteit en de bouw, exploitatie en onderhoud van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI s). In deze RWZI s werd het afvalwater gezuiverd van ruim zestig woonkernen en enkele grote recreatieprojecten. Ten behoeve van de opvang van rioolwater uit de woonkernen naar de RWZI s werd door het Zuiveringsschap een veertigtal rioolgemalen gebouwd en geëxploiteerd. In de jaren zeventig en tachtig richtte het Zuiveringsschap Veluwe zich op de centralisatie van een aantal zuiveringen en op grote nieuwbouwprojecten, zoals de bouw van nieuwe zuiveringsinstallaties in Apeldoorn, Ede, Nijkerk en Elburg. Tot de passieve taak behoorden het beoordelen van gemeentelijke rioleringsplannen en het voorkomen van waterverontreiniging. Daarvoor werden door het Zuiveringsschap lozingsvergunningen verleend en werd de naleving ervan gecontroleerd. Afvalwatermonsters werden in het eigen laboratorium geanalyseerd. Ook voor lozingen op de riolering werden door het Zuiveringsschap lozingsvergunningen verleend. 5

6 Op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren werden door het Zuiveringsschap vervuilingslasten geheven. Voor de berekening van deze lasten werd de vervuilingseenheid of inwonerequivalent, de hoeveelheid vervuiling in het afvalwater die één persoon per etmaal levert, gehanteerd. Omdat op de Veluwe de toename van de afzet van kalvergier een steeds groter probleem vormde, werden door de Stichting Mestbank Gelderland in Elspeet en Putten kalvergierzuiveringsinstallaties (KGZI s) opgericht. In deze KGZI s werd de kalvergier bewerkt zodat een effluent ontstond dat geschikt was voor lozing op een RWZI. Het Zuiveringsschap speelde een grote rol in de exploitatie (het dagelijks beheer en onderhoud) van de KGZI s. Fusie In de loop van de jaren negentig van de twintigste eeuw werd duidelijk dat de waterkwantiteit en -kwaliteit niet los van elkaar te zien zijn. Dit leidde tot een fusie in 1997 van Waterschap Noord-Veluwe, Waterschap Oost-Veluwe en Zuiveringsschap Veluwe tot het Waterschap Veluwe. Geschiedenis van het archief van het Zuiveringsschap Veluwe Verhuizing Het archief van het Zuiveringsschap Veluwe ( ) is na de opheffing van het schap in 1997 naar de archiefruimte op de derde verdieping van Waterschap Veluwe aan de Steenbokstraat 10 te Apeldoorn gebracht. Daar heeft het gestaan tot aan de start van de bewerking in januari Archiefbescheiden Vóór aanvang van de bewerking bestond het archiefbestand uit 80 m¹ aan archiefdozen en enkele verhuisdozen met dossiers en losse stukken. Ongeveer 30 m¹ van het bestand was toegankelijk via een papieren dossierinventaris, bestaande uit losse bladen afkomstig uit een geautomatiseerd systeem, die bij de betreffende dossiers waren bijgevoegd. In dit gedeelte van het archief waren dossiers gevormd en geordend volgens de Basis Archief Code, voorzien van dossierbeschrijvingen en looptijden. Een ander gedeelte van het bestand bestond uit dozen met dossiers die niet in de inventaris waren opgenomen, maar wel waren voorzien van classificatiecodes en beschrijvingen. Het overige deel betrof dozen die toegankelijk waren via beschrijvingen die (handmatig) op de doos waren gezet en die grotendeels losse stukken bevatten. Archiefbeheer Over het archiefbeheer bij het Zuiveringsschap is enige informatie terug te vinden in de dossiers die zich in het archief van het schap bevinden. Op 19 juni 1974 zijn door de Verenigde Vergadering van het Zuiveringsschap een Archiefverordening en Reglement op het beheer van de archiefbescheiden vastgesteld. Beide traden in werking per 1 juli van dat jaar. Op 25 maart 1992 werd de Archiefverordening 1974 ingetrokken en vervangen door een Archief- en Documentatieverordening (zie dossier 125). Tussen 1979 en 1994 zijn stukken uit het archief vernietigd, getuige een dossier met processen-verbaal van vernietiging, opgenomen in deze inventaris onder dossier 126. Het betrof stukken met een relatief korte bewaartermijn, zoals bijvoorbeeld financiële stukken, stukken van vergaderingen waaraan medewerkers van het Zuiveringsschap hadden deelgenomen, sollicitatiebrieven van afgewezen kandidaten. Gedeponeerd archief van Van Soest In het archiefbestand bevonden zich stukken die niet direct deel uitmaakten van het archief, maar die afkomstig waren van de heer W. van Soest, oud-medewerker van het Zuiveringsschap. De echtgenote van de heer Van Soest heeft zijn persoonlijk archief na zijn overlijden aan het waterschap geschonken. Dit betrof uitgebreide documentatie over (de geschiedenis van) de Veluwe, de IJssel, waterbeheer, dijkgraven en waterschappelijke 6

7 activiteiten. In overleg met Waterschap Veluwe is besloten om deze stukken op te nemen als gedeponeerd archief in de onderliggende inventaris. Verantwoording van de bewerking Om het archief van het Zuiveringsschap Veluwe ( ) in goede, geordende en toegankelijke staat te krijgen, diende het archief geselecteerd en geïnventariseerd te worden voor overdracht naar de archiefbewaarplaats Cultuur Onder één Dak Apeldoorn (CODA). In december 2008 is hiervoor aan Doxis Informatiemanagers opdracht verstrekt. Begin 2009 is het gehele archief (80 m¹) opgehaald uit Apeldoorn en naar een externe bewerkingslocatie in Eindhoven gebracht. Gedurende het gehele bewerkingstraject is het archiefbestand daar geplaatst geweest. De selectie van het archiefbestand is uitgevoerd op basis van de Lijst van voor vernietiging/bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van waterschappen van na 1935 (Goedgekeurd bij ministeriële beschikking van 18 januari 1993, afgekondigd op 8 april 1993, Staatscourant nummer 69). De selectie is uitgevoerd op meso- of wel tabniveau, waarbij op tabniveau is beoordeeld of stukken in aanmerking kwamen voor bewaring dan wel vernietiging. Sommige stukken die op basis van de Selectielijst in aanmerking kwamen voor vernietiging, zijn toch opgenomen in de inventaris indien ze voor de historie van het Zuiveringsschap Veluwe belangrijke en/of interessante informatie bevatten. Na selectie bleef 35 m¹ over aan stukken die voor bewaring in aanmerking kwamen. Deze stukken zijn, conform de richtlijnen van het LOPAI, ontdaan van plastic en ijzeren hechtmechanieken en omgepakt in zuurvrije dossieren en archiefdozen. Ze zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van CODA te Apeldoorn, waar ze raadpleegbaar zijn voor geïnteresseerden. Deze dossiers zijn beschreven in onderliggende klassieke inventaris, waarbij van elk dossier een beschrijving is gegeven van de inhoud, de looptijd en een uniek volgnummer. De inventaris is opgesteld in het geautomatiseerde inventarisatieprogramma Mais Flexis van De Ree Archiefsystemen en vervolgens geconverteerd naar Word. Voor de indeling van de inventaris is gebruik gemaakt van een archiefstructuur op basis van de Archiefcode van de Unie van Waterschappen (de zogenaamde Uniecode). Deze bevat vier niveaus, overeenkomstig de archiefstructuur die bij CODA in gebruik is. De archiefstructuur is aangeleverd door het Waterschap Veluwe en vervolgens aangepast naar het archief van het Zuiveringsschap. Bij de inventaris zijn de volgende bijlagen gevoegd: - lijsten van bestuurders (Verenigde / Algemene Vergadering en Dagelijks Bestuur); - uniforme lijst van namen, objecten en locaties (aangeleverd door het Waterschap Veluwe); - overzicht van vergunningen die zijn verleend door het Zuiveringsschap, met daarin het type, nummer en omschrijving van de vergunning, de datum, locatie, naam van de vergunninghouder en de vindplaats in het archief; - overzicht van aankopen, verkopen en ruilingen van gronden en eigendommen door het Zuiveringsschap, met daarin het type transactie, locatie, omschrijving, naam van de (ver)koper, kadastrale aanduiding, datum, en de vindplaats in het archief. Bij de selectie is een aantal dossiers aangetroffen waarvan de bewaartermijn op termijn zou verstrijken. Deze stukken zijn afgesteld op het voorgenomen jaar van vernietiging, te weten 2019, en teruggeplaatst in de archiefruimte van het Waterschap Veluwe. Deze stukken zijn beschreven op een VOT-lijst (vernietiging op termijn) in Excel. In totaal ging het om 10 cm¹. De stukken waarvan op het moment van de bewerking het belang reeds was verstreken en die daardoor in aanmerking kwamen voor vernietiging in 2009 zijn beschreven op een vernietigingslijst in Excel. Daarin is van elk dossier het volgnummer, een beschrijving van de inhoud van de stukken, de periode en de classificatiecode (zoals aangetroffen op de stukken) vermeld. Indien mogelijk werd gebruik gemaakt van verzamelbeschrijvingen, waarbij series in 7

8 hun geheel konden worden beschreven. De vernietigingslijst is ter goedkeuring aan het College van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) van Veluwe aangeboden in de vergadering van 22 juni Van de daadwerkelijke vernietiging van de stukken is een verklaring van vernietiging opgemaakt die in deze inventaris is opgenomen. De vernietiging is uitgevoerd door DataSpace te Eindhoven, onder waarborg van Doxis Informatiemanagers. De werkzaamheden met betrekking tot de daadwerkelijke vernietiging hebben plaatsgevonden volgens de strengste Europese normen DIN en Richtlijn 95/46/EG. In totaal is ruim 40 m¹ aan archiefbescheiden vernietigd. Gedurende de selectie van de archiefbescheiden is de bestaande ordening van de stukken zoveel als mogelijk intact gelaten. Ook de bestaande structuur binnen dossiermappen is gehandhaafd, dossiers zijn daarom alleen waar nodig opgesplitst en/of samengevoegd. Indien nodig zijn tabstroken vervangen waar deze de inhoud niet dekten en/of in slechte staat verkeerden. Indien in dossiers stukken van vóór 1972 aangetroffen (bijvoorbeeld stukken horende bij zuiveringstechnische werken overgenomen van gemeenten), dan zijn deze opgenomen in de inventaris, na overleg met medewerkers van Waterschap Veluwe. Stukken van ná 1996 (en dus opgemaakt dan wel ontvangen door het Waterschap) zijn buiten de bewerking gehouden en geretourneerd naar het archief van het Waterschap. Ook lozingsvergunningen die verleend zijn door het Zuiveringsschap, maar die op het moment van de bewerking nog vigerend waren, zijn in het beheer van Waterschap Veluwe gebleven ter latere verwerking. Een aantal dossiers ontbrak op het moment van de bewerking uit het archief. Ook binnen de organisatie van Waterschap Veluwe waren ze niet terug te vinden. Deze dossiers zijn daarom buiten de bewerking gehouden: - DB. Bezoldiging, ( ) - Garderen. Historisch dossier, ( ) - Rioleringsplan. Gemeente Oldebroek: Basisrioleringsplan voor de kernen Oosterwolde, Broekdijk, t Loo, Wezep en Hattemerbroek, ( ) - Rioleringsplan. Gemeente Oldebroek: Hoofdgebied, ( ) - Rioolgemalen. Ederveen, ( ) - RWZI Elburg. Hinderwet / Wet Geluidshinder, 1991 ( ) - RWZI Elburg. Hinderwet / Wet Geluidshinder, ( ) Aanwijzingen voor de gebruiker Opbouw van de inventaris De inventaris die u hierbij aantreft, bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat stukken van algemene aard, te weten vergaderstukken van het bestuur en de jaarverslagen van het Zuiveringsschap. Het tweede deel bevat stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Het gaat daarbij om stukken met betrekking tot organisatie, bestuur en personeel, financieel beheer, polder- en waterschapslasten, vermogen en eigendommen en de taakuitvoering van Zuiveringsschap Veluwe. Elk van deze hoofdrubrieken kent een verdere onderverdeling. Binnen de rubrieken zijn de dossiers op chronologische wijze geordend: het dossier met de oudste stukken bovenaan, dat met de meest recente onderaan de rubriek. Bij meerdere dossiers met een identieke looptijd, zijn die dossiers onderling alfabetisch geordend. Indien meerdere dossiers samen een serie vormen, zijn deze weergegeven in de vorm van een verzamelbeschrijving. De hoofdbeschrijving staat in dat geval bovenaan, met daaronder een specificering van de afzonderlijke delen / dossiers. In een incidenteel geval is eveneens voor een alfabetische ordening gekozen indien dit de toegankelijkheid van de stukken bevorderde, bijvoorbeeld bij dossiers die op naam of locatie zijn gevormd. In dat geval staat als nota bene (N.B.) bij de dossiers vermeld dat er sprake is van een afwijkende ordening. 8

9 Van elk dossier wordt in de inventaris een beschrijving van de inhoud, de looptijd van de stukken en een dossiernummer vermeld. De dossiers in de inventaris zijn doorlopend genummerd, elke dossierbeschrijving heeft een uniek nummer dat correspondeert met het nummer van het etiket op het dossier in het depot van CODA. In de dossiers zijn tabstroken gebruikt voor een verdere onderverdeling van de stukken. Nadere toegangen Aan de inventaris is een aantal bijlagen toegevoegd. Het betreft een lijst met leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, een overzicht van vergunningen die zijn verleend door het Zuiveringsschap en een overzicht van transacties (aankoop, verkoop, ruiling) inzake gronden en panden door het Zuiveringsschap. In de overzichten van vergunningen en transacties zijn verwijzingen opgenomen naar de dossiers waarin zich de betreffende archiefbescheiden bevinden. Openbaarheid De persoonsdossiers die deel uitmaken van de inventaris worden, volgens de Wet op de Persoonsbescherming, pas 50 jaar na uitdiensttreding van de betreffende persoon openbaar. Het betreft de volgende dossiers: 151 Persoonsdossier van A.H. Izeboud, secretaris-directeur , (Niet openbaar tot 2035) 157 K.H. Vixseboxse, voorzitter Dagelijks Bestuur , (Niet openbaar tot 2029) 158 G.J. Bakker, voorzitter Dagelijks Bestuur , (Niet openbaar tot 2038) 159 A.Th. te Bokkel, voorzitter Dagelijks Bestuur , (Niet openbaar tot 2046) 171 J. van Zellem, hoofd technische dienst , (Niet openbaar tot 2038) Geraadpleegde bronnen Veluws Water: Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe, met diverse bijdragen van diverse auteurs, p/a Stichting Matrijs te Utrecht ISBN Brochure Van het Zuiveringsschap Veluwe, uitgegeven in Dossier 135. Brochure Het Zuiveringsschap, wat is dat?, uitgegeven in 1987 en Dossier 135. Juli 2009 Doxis Informatiemanagers, Den Haag. Antal Derene Karlijn Kuijpers Bianca Leerschen Ada Peele Letty Schoones 9

10 2. Inventaris 2.1. Stukken van algemene aard Vergaderstukken Verenigde Vergadering 1-26 Notulen van de Verenigde Vergadering, en N.B. M.i.v is sprake van de Algemene Vergadering Dagelijks Bestuur Notulen van het Dagelijks Bestuur, en N.B. Betreft het Voorlopig Bestuur, het DB wordt in januari 1972 geïnstalleerd

11 Commissies 53 Notulen van de Commissie Algemene en Bestuurlijke aangelegenheden, Overige vergaderingen 54 Notulen van het Secretarie-overleg, Notulen van het Managementoverleg, en Notulen van het Managementoverleg inzake de waterschappelijke reorganisatie, en Jaarverslagen Jaarverslagen, en N.B. Vanaf 1991 wordt het jaarverslag uitgegeven in de vorm van een jaarkrant Jaarlijkse rapportages over de werkzaamheden welke in uitvoering of in voorbereiding zijn geweest, en Jaarlijkse rapportages 'Het Zuiveringsschap in cijfers',

12 2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Organisatie Algemene organisatie en onderzoeken 68 Stukken betreffende organisatieschema' s van diverse afdelingen en onderdelen, N.B. Onvolledig 69 Stukken betreffende de interne organisatie van afdelingen, Stukken betreffende de viering van het 10-, 20-, en 25- jarig bestaan, Stukken betreffende onderzoek naar de optimale opzet van de laboratoria en laboratoriumwerkzaamheden, Stukken betreffende organisatie-onderzoek, Management-letter over de jaren 1987 en 1988, Stukken betreffende onderzoek naar verdergaande samenwerking tussen laboratoria in Gelderland en Utrecht, Reorganisatie 75 Stukken betreffende doelmatigheidsonderzoek in de drie Veluwse Zuiveringsschappen, ten behoeve van de reorganisatie, N.B. Het betreft Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland, Zuiveringsschap Rivierenland en Zuiveringsschap Veluwe Stukken betreffende de reorganisatie van het Zuiveringsschap met de waterschappen Oost - Veluwe en Noord - Veluwe om te komen tot de Waterschappen Veluwe en Vallei & Eem, en januari augustus september december januari juni juli december. 82 Stukken betreffende het instellen van een bijzonder georganiseerd overleg (B.G.O.) voor de Gelderse waterschappen ten behoeve van reorganisatie, Notulen van de Onderzoekscommissie waterschappelijke reorganisatie Veluwe en Utrecht - Oost, Notulen van de Voorbereidingscommissie Veluwe, Voortgangsverslag van de reorganisatie van de waterschappelijke organisaties, Notulen van de Voorbereidingscommissie Vallei & Eem en Veluwe,

13 87 Nota' s inzake de technische infrastructuur voor de nieuw op te richten waterschappen Veluwe en Vallei & Eem, Reglementering Stukken betreffende het reglement voor de Zuiveringsschappen Veluwe en Oostelijk Gelderland, , en 88 Vaststelling met wijzigingen, Herziening, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, Stukken betreffende richtlijnen voor het benoemen van leden van de Verenigde / Algemene Vergadering, Stukken betreffende het vaststellen van vergoedingsregelingen voor colleges en commissies, Stukken betreffende richtlijnen voor het functioneren van het Dagelijks Bestuur, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de Verenigde Vergadering, met wijzigingen, Stukken betreffende de delegatie van bevoegdheden, Stukken betreffende de verordening op de openbaarheid van bestuur, met bijlagen, Stukken betreffende de verordening op de vaste commissies van Advies en Bijstand uit de Verenigde Vergadering, Stukken betreffende richtlijnen inzake het opstellen van de begroting, Stukken betreffende het vaststellen van de Leidraad bij organisatieverandering, Rapport 'Bestuurlijke Betrokkenheid', Stukken betreffende het opstellen van een Raamwerkplan integrale beleidsontwikkeling, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement persoonsregistratie, met wijziging, Stukken betreffende reglementering inzake besluiten, en 103 Vaststellen van de Regeling rechtsbescherming tegen besluiten (Regeling AROBbezwaarschriftenprocedure), Vaststellen van de Verordening behandeling bezwaren, met wijziging, Stukken betreffende het vaststellen van de Inspraakverordening,

14 106 Stukken betreffende het invoeren van Bedrijfsinterne milieuzorg, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening ten behoeve van de behandeling van klachten van burgers alsmede de aanwijzing van een klachtencoördinator, Wapen 108 Stukken betreffende het ontwerpen van een wapen en beeldmerk, Huisvesting 109 Stukken betreffende beleid inzake het gebruik van dienstwoningen, Stukken betreffende de tijdelijke huisvesting van het Zuiveringsschap in kantoorruimte aan de Prins Willem Alexanderlaan 1425, Stukken betreffende de bouw van een hoofdkantoor aan de Brinklaan - hoek De Ruyterstraat te Apeldoorn, en 111 Bouw- en hinderwetvergunning verkregen van gemeente Apeldoorn, alsmede programma van eisen, Bestek voor bouwkundige werken, met tekeningen, Bestek voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, met tekeningen, Bouwtekeningen 1-20, N.B. Met hiaten 115 Bouwtekeningen 21-40, N.B. Met hiaten 116 Bouwtekeningen 41-62, N.B. Met hiaten 117 Revisietekeningen voor de kantoorruimte, Stukken betreffende het uitbreiden van het hoofdkantoor aan de Brinklaan - hoek De Ruyterstraat te Apeldoorn met laboratorium en kantoren, en 118 Studie naar de huisvestingsbehoeften ten aanzien van laboratoria en kantoren, Programma van eisen, proces-verbaal van aanbesteding en oplevering, Bestek voor de bouwkundige werken, met tekeningen, Bouw- en hinderwetvergunning verkregen van gemeente Apeldoorn, Bestek voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, met tekeningen, Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheden van huisvesting van de nieuwe Waterschappen Veluwe en Vallei & Eem, Administratie en archief 124 Stukken betreffende de regeling inzake de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding van de secretaris en de andere rekenplichtige ambtenaren van 14

15 het schap, alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekeningen, met wijzigingen, Stukken betreffende het beleid inzake het archiefbeheer, Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden, , Stukken betreffende informatie- en automatiseringsplannen, en Stukken betreffende toepasbaarheidsonderzoek voor het interessegebied zuivering van het Zuiveringsschap Veluwe, N.B. De uitvoering van een toepasbaarheidsonderzoek is een van de actiepunten uit het Informatieplan Dossierinventaris in WALVIS Post Windows geordend volgens de BAC - code, en , en en (vervolg) Publiciteit en Voorlichting 133 Stukken betreffende jaarplannen Voorlichting en Public Relations, Stukken betreffende toespraken gehouden door de voorzitter tijdens nieuwjaarsbijeenkomsten, Publicaties en brochures uitgegeven door het Zuiveringsschap, en 135 Deel 1, Deel 2, Stukken betreffende onderzoeken naar de naamsbekendheid en het imago, Stukken betreffende uitnodigingen, nieuwjaarswensen en dergelijke, Stukken betreffende het uitbreiden en evalueren van de milieueducatie op basisscholen, Nota' s inzake de interne en externe communicatie, Samenwerkingsverbanden en relaties met andere organisaties 141 Stukken betreffende het toetreden tot de Unie van Waterschappen en de Gelderse Waterschapsbond, Notulen van overleg tussen het Zuiveringsschap en gemeenten binnen het gebied van het Zuiveringsschap,

16 143 Notulen van periodiek overleg met Gedeputeerde Staten, Notulen van overleg tussen de Gelderse Zuiveringsschappen, Notulen van bestuurlijk overleg met Waterleidingmaatschappij Gelderland (W.M.G.), Notulen van het gestructureerd bestuurlijk overleg tussen het Zuiveringsschap en de Veluwse Waterschappen, Stukken betreffende de overeenkomst inzake de samenwerking tussen het Zuiveringsschap en de drie Waterschappen op de Veluwe betreffende de raakvlakken kwaliteits- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater, N.B. Ondertekende versie ontbreekt 148 Stukken betreffende de bestuursovereenkomst inzake de uitvoering van het plan van aanpak Gelderse Vallei tussen diverse partijen (bevoegd gezag, gemeenten en organisaties waaronder het Zuiveringsschap), Stukken betreffende toetreden tot de Intentieverklaring uitvoering milieubeleid papier- en kartonindustrie, N.B. Intentieverklaring is ondertekend door diverse overheidsinstellingen en partijen uit het bedrijfsleven Bestuur en Personeel Bestuur - Voor een overzicht van voorzitters en leden van het Dagelijks Bestuur, zie bijlage Voor een overzicht van leden van de Verenigde / Algemene Vergadering, zie bijlage Stukken betreffende de installatie van het Dagelijks Bestuur, Persoonsdossier van A.H. Izeboud, secretaris-directeur , N.B. Niet openbaar tot Stukken betreffende leden van de Verenigde / Algemene Vergadering, en N.B. Alfabetisch op achternaam geordend 152 A B. 153 C H. 154 I L. 155 M R. 156 S Z Persoonsdossiers van voorzitters van het Dagelijks Bestuur, en 157 K.H. Vixseboxse, voorzitter Dagelijks Bestuur , N.B. Niet openbaar tot

17 158 G.J. Bakker, voorzitter Dagelijks Bestuur , N.B. Niet openbaar tot A.Th. te Bokkel, voorzitter Dagelijks Bestuur , N.B. Niet openbaar tot Stukken betreffende het vaststellen van de Uitkerings- en Pensioenverordening bestuurders, Stukken betreffende het vaststellen van de uitslagen van verkiezingen voor de leden van de Algemene Vergadering, Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan een onderzoek naar de samenstelling en verkiezing van waterschapsbesturen, uitgevoerd door de Technische Hogeschool Twente, Personeel Algemene documenten personeel beheer 163 Stukken betreffende jaarlijkse formatieoverzichten, Stukken betreffende het vaststellen van het Sociaal statuut, met wijzigingen, Beleidsvorming personeel beheer 165 Stukken betreffende het vaststellen van de Arbeidsovereenkomstenverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Uitkeringsverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende beleid inzake emancipatie van diverse bevolkingsgroepen binnen het personeelsbestand van het Zuiveringsschap, Stukken betreffende het vaststellen van de Nota personeelsbeleid, alsmede opstellen van een personeelsboekje, Regelgeving personeel beheer Stukken betreffende het vaststellen van het Ambtenarenreglement, met wijzigingen, en Personeelsdossiers 171 Personeelsdossier van J. van Zellem, hoofd technische dienst , N.B. Niet openbaar tot Rechtspositie 172 Stukken betreffende het vaststellen van diverse rechtspositieregelingen voor het personeel,

18 173 Stukken betreffende het vaststellen van secundaire en aanvullende arbeidsvoorwaarden, Stukken betreffende het vaststellen van de Regeling ter vervanging van de Wet Werkloosheidsvoorziening (W.W.V.), Benoeming, tewerkstelling van tijdelijk personeel 175 Stukken betreffende beleid inzake het tewerkstellen van werkloze schoolverlaters binnen het Zuiveringsschap ter stimulering van de werkgelegenheid, Aanbod en werving 176 Stukken betreffende beleid inzake werving en selectie van personeel, Verplichtingen van het personeel 177 Stukken betreffende instructies voor diverse functies binnen het Zuiveringsschap, Ziekte, ongevallen 178 Stukken betreffende deelname aan de Gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoorziening ten behoeve van ambtenaren in dienst der gemeenten in Gelderland (I.Z.A.), alsmede vaststellen en wijzigen van de 1% - regeling, Stukken betreffende beleid inzake bedrijfsgeneeskundige zorg en verzuim, Arbeidstijden 180 Stukken betreffende het vaststellen Regeling variabele werktijden, met wijziging, Stukken betreffende het invoeren van arbeidstijdverkorting, Stukken betreffende het vaststellen van de nota Deeltijdarbeid, alsmede evaluatie van het deeltijdbeleid, Vakantie en verlof 183 Stukken betreffende het Vaststellen van de Algemene regeling van het vakantieverlof, met wijzigingen, Ambtelijke bevoegdheden 184 Stukken betreffende het toekennen van ambtelijke bevoegdheden aan het personeel van het Zuiveringsschap,

19 Loon, bezoldiging 185 Stukken betreffende het vaststellen van de Bezoldigingsverordening, met wijzigingen en bijbehorende salarismaatregelen, Rapport opgesteld door het Centraal Adviesbureau voor Organisatie, Documentatie Registratuur en Personeelbeheer bij VNG betreffende het beloningssysteem bij het schap, Stukken betreffende beleid inzake het afdragen van loonbelasting en premies ingevolge sociale wetten, Waardering van functies 188 Stukken betreffende het vaststellen van de Procedureregeling functiewaardering, met bijlagen, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening voorschriften methodische personeelsbeoordeling, met wijziging, 1982, Stukken betreffende de regeling Bevorderingscriteria, Stukken betreffende onderzoek naar de functieniveaus en de beloning van de secretaris en het hoofd technische dienst, Stukken betreffende overzichten van vastgestelde functiewaarderingen, Toelagen en vergoedingen 193 Stukken betreffende het vaststellen van de Hypotheekregeling, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Spaarverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Studiekostenverordening, met bijlagen, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening inzake het aanschaffen, verstrekken, herstellen en reinigen van dienst- en werkkleding, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Regeling reis- en verblijfskosten, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Regeling tot toekenning van een vergoeding voor het vervullen van wachtdiensten, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening tot vergoeding van telefoonkosten, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening tot regeling van de toekenning van overwerkvergoeding,

20 201 Stukken betreffende het vaststellen van de Verplaatsingskostenverordening, met wijzigingen, Pensioen 202 Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening voor het vrijwillig vervroegd uittreden, met wijziging, , Gezondheid, veiligheid en zedelijkheid 203 Stukken betreffende jaarplannen en -verslagen inzake de arbeidsomstandigheden binnen het Zuiveringsschap, Wachtgeld, tijdelijke uitkeringen 204 Stukken betreffende het vaststellen van de Wachtgeldverordening, met wijzigingen, Personeelsvereniging, ontspanning 205 Stukken betreffende statuten van en subsidieverlening aan de Personeelsvereniging, Personeelsblad 't Schrijvertje, afscheidsnummer, N.B. Verder geen exemplaren van dit blad aangetroffen Medezeggenschap 207 Stukken betreffende het vaststellen van de Overlegverordening, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van het Reglement Medezeggenschap, met wijzigingen, Stukken betreffende het vaststellen van het Verkiezingsreglement Medezeggenschapscommissie(s), met wijziging, Evaluatierapport en jaarverslagen van de Medezeggenschapscommissie, Financieel beheer Begrotingen Begrotingen, en , , , , , , , , ,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET POLDERDISTRICT NOORDWEST-VELUWE

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET POLDERDISTRICT NOORDWEST-VELUWE Archief W10 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET POLDERDISTRICT NOORDWEST-VELUWE 1959-1984 Doxis Informatiemanagers 2009 INHOUDSOPGAVE Inleiding Geschiedenis van het Polderdistrict Noordwest-Veluwe Geschiedenis

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET TECHNISCH ARCHIEF VAN HET POLDERDISTRICT VELUWE

INVENTARIS VAN HET TECHNISCH ARCHIEF VAN HET POLDERDISTRICT VELUWE Archief W02 INVENTARIS VAN HET TECHNISCH ARCHIEF VAN HET POLDERDISTRICT VELUWE 1894-1979 2 INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 5 Inventaris 7 I. Algemeen 7 II. Verbeteringswerken 7 III. Lozing en zuivering van

Nadere informatie

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974)

P. Mols Doxis, Den Haag 2003. Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) P. Mols Doxis, Den Haag 2003 Inventaris van het archief van het waterschap De Oude Graaf (1917) 1919-1972 (1974) INHOUD Inleiding...3 Geschiedenis van het waterschap...3 Geschiedenis van het archief...4

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008.

ARTIKEL I Het Kiesreglement voor het waterschap Vallei en Eem in te trekken met ingang van 31 maart 2008. CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR73950_1 2 augustus 2016 Besluit van provinciale staten van Gelderland van 13 februari 2008 en van provinciale staten van Utrecht van 18 februari 2008, nr. 2008RGW01,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND 2 Ontwerpbesluit Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND Gelezen het voorstel van de colleges van gedeputeerde staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D.

Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. Inventaris van het archief van de Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland C.G.D. de Wilt Delft (webversie: Jan van den Noort 2007) Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013

Oudste kaarten: alfabetische plaatsnamenlijst van alle meldingen t/m 2013 278 73 s-heerenberg Gelderland 07-08-1901 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 912 190 t Harde Gelderland 08-06-1935 W.F. Boomgaard Apeldoorn 28-01-2005 468 109 Aalten (Gld.) Gelderland 14-04-1903 H.J.E.

Nadere informatie

53 Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) Ondernemers Vereniging Zoetermeer (OVZ)

53 Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) Ondernemers Vereniging Zoetermeer (OVZ) 53 Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) 1974 1999 Zoetermeer, december 2010 Geschiedenis Ondernemers Vereniging OVZ De Ondernemersvereniging Zoetermeer (OVZ) is opgericht per 3 november 1977. De vereniging

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS Postcode Provincie Gemeente Plaats Wijk Aantal 3841 Gelderland Harderwijk Harderwijk Centrum/Friese Gracht/Zeebuurt 2.563 3842 Gelderland Harderwijk Harderwijk

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht

Archief van de. Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht Archief van de Gemeenschappelijke regeling Kanaalschap de Eendracht 1965-1987 Inleiding 2 Kort nadat het verdrag tussen het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk België betreffende de verbinding

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL TE VENRAY (1946) 1947-1995 Paul Mols Doxis, Den Haag 2010 Inhoudsopgave 1 Stukken van algemene aard...3 2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.4

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, Nummer archiefinventaris: 2.09.35.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Dossiers Vicariegoederen, 1886-1979 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers

Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers Schoning, digitalisering en overbrenging van de bouwdossiers Schoning Algemeen Schoning vindt plaats voorafgaand aan de digitalisering en de overbrenging naar het Noord- Hollands Archief (NHA). Reden voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld

Woonplaats Woonplaats Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld ,38 Aalten Aalten ,86 Achterveld Gem Barneveld Woonplaats Woonplaats 2014 2015 2016 Per huishouden Aalst Gld Aalst Gld 715 362 312 0,38 Aalten Aalten 6343 5600 6317 0,86 Achterveld Gem Barneveld Achterveld Gem Barneveld 1244 1243 880 0,88 Aerdt Aerdt

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland

Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland Procedure overbrenging archieven van gemeenten naar de archiefbewaarplaats van Archief Eemland Deze procedure betstaat uit de volgende onderdelen: 1. Voorwaarden te stellen aan overbrenging a. wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaarten Hoofdstuk 2 De Veluwe: een compleet systeem? Kaart 2.1: Kaart 2.2: Kaart 2.3: Eigendommen Habitattypen Begrenzing Natura 2000 gebied Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan

Nadere informatie

GEEN Geen waterzuivering zonder geld. - 's-gravenhage : Ministerie van verkeer en Waterstaat ; Unie van waterschappen, p.

GEEN Geen waterzuivering zonder geld. - 's-gravenhage : Ministerie van verkeer en Waterstaat ; Unie van waterschappen, p. 4* Z 6 - c 87 GEEN Geen waterzuivering zonder geld. - 's-gravenhage : Ministerie van verkeer en Waterstaat ; Unie van waterschappen, 1973. - 5 p. ; 30 cm Informatie inzake de financiering der waterzuivering.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Hoogste oplage van Nederland BESTE BEREIK IN DE REGIO. Informatie. Algemene informatie Tarieven Regio's Online

Hoogste oplage van Nederland BESTE BEREIK IN DE REGIO. Informatie. Algemene informatie Tarieven Regio's Online Hoogste oplage van Nederland BESTE BEREIK IN DE REGIO Informatie Algemene informatie Tarieven Regio's Online Alstublieft, de voordelen van Woonstijl Grootste woonmagazine van Nederland Gratis verspreiding

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap

Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Harderwijk, 27 september 2007 wdu med 07-002 1 Preambule Het bestuur van de Stichting proo en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de volgende scholen: Gemeente Elburg:

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Overgangsrecht voor het waterschap Vallei en Eem

Overgangsrecht voor het waterschap Vallei en Eem CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR77954_1 6 december 2016 Overgangsrecht voor het waterschap Vallei en Eem Vastgesteld bij gezamenlijk besluit van Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968

Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen 1968 Lijst alle? Adolfs films in Gelderland Hervonden films Adolfs Plaats: Jaar: Vindplaats Aalst 1964 Regionaal Archief Rivierenland Aalten 1958 Aalten 1967 ECAL Aerdt 1956 Almen 1949 Gelders Archief Alphen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Nummer archiefinventaris: 2.08.91 Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II co ** O > Wet gemeenschappelijke regelingen Inhoud: Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek Gemeenschappelijke samenwerkingsregeling Noord en Oost Gelderland

Nadere informatie

provinciaal blad BESLUITEN, IEDER VOOR ZOVER HET HUN BEVOEGDHEID BETREFT:

provinciaal blad BESLUITEN, IEDER VOOR ZOVER HET HUN BEVOEGDHEID BETREFT: provinciaal blad nr. 12 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 10 juli 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 6 mei 2008, nr. 2008-99931, afd. LGW, tot

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie

Uw waterschap in Lees verder >

Uw waterschap in Lees verder > Uw waterschap in 2013 Lees verder > We wonen en werken in een geweldig mooi stuk Nederland. U en ik en nog ruim een miljoen inwoners hebben ons thuis ergens tussen de IJssel, de Nederrijn, de Utrechtse

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling Geldig sinds: 1-7-2011 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen, Bedrijfschap Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Bedrijfschap Groothandel

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende Loterij- en kansspelvergunningen [LO-dossiers] van het Ministerie van Justitie, 1910-1986

Inventaris van archiefbescheiden betreffende Loterij- en kansspelvergunningen [LO-dossiers] van het Ministerie van Justitie, 1910-1986 Nummer archiefinventaris: 2.09.102 Inventaris van archiefbescheiden betreffende Loterij- en kansspelvergunningen [LO-dossiers] van het Ministerie van Justitie, 1910-1986 Auteur: PWAA Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en. Docbasenummer 220805 Onderwerp Renovatie gemaal Cortenoever

Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en. Docbasenummer 220805 Onderwerp Renovatie gemaal Cortenoever Voorstel Aan algemeen bestuur 27 april 2011 Portefeuillehouder A.H. Nooteboom Datum 14 april 2011 Thema Gewenst grond- en Opgemaakt door Bouw en Kwaliteit oppervlaktewaterregime Docbasenummer 220805 Onderwerp

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

BUITEN BETER Integrale milieuhandhaving in het buitengebied met behulp van mobiele technologie Oog en oorfunctie voor collega-handhavers Alle kleurspo

BUITEN BETER Integrale milieuhandhaving in het buitengebied met behulp van mobiele technologie Oog en oorfunctie voor collega-handhavers Alle kleurspo Presentatie voor de projectgroep RGI-149 GEO-info to-go op 26-06-2007 door Henk Janssen en Barry Peet BUITEN BETER Integrale milieuhandhaving in het buitengebied met behulp van mobiele technologie Oog

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline,

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, Nummer archiefinventaris: 2.09.41 Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, 1953-1996 V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is written in Dutch. 2.09.41 Hof van

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 855 Gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Bathmen A Herdruk GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie