KORPSBLAD. Verantwoordelijke uitgever: Frank Mulleners Europalaan GENK. April 2007 jaargang 29 nr. 108 Viermaandelijks tijdschrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KORPSBLAD. Verantwoordelijke uitgever: Frank Mulleners Europalaan 27 3600 GENK. April 2007 jaargang 29 nr. 108 Viermaandelijks tijdschrift"

Transcriptie

1 KORPSBLAD Verantwoordelijke uitgever: Frank Mulleners Europalaan GENK April 2007 jaargang 29 nr. 108 Viermaandelijks tijdschrift

2 Colofon Redactieadres: Lokale politie PZ GAOZ Europalaan GENK Tel: Redactieleden: Kris CROONEN Vicky FLOSSY Ilse JACOBS Lieve JAMAER Alex MARUT Luc WEVERS Lay-out: Politiezone GAOZ Foto s: vzw Heemkring Heidebloemke Genk Eindredactie: Frank Mulleners De artikelen mogen slechts gereproduceerd worden mits schriftelijke toestemming van de auteur, overeenkomstig de wet van betreffende de auteursrechten en de naburige rechten. Alle verzoeken hieromtrent dienen gericht te worden aan het redactieadres.

3 Inhoudstabel korpsblad 108 april 2007 De processie van Echternach F. Mulleners, korpschef p. 4 Stappenplan K. Croonen, secretaris pz GAOZ p jaar geleden kwam de eerste vrouw bij politie Genk A. Marut, commissaris p. 13 In memoriam Raymond Rogiers p. 15 Het houden, bewaren en vernietigen van politie-archieven A. Marut, commissaris p. 16 Onderrichtingen HINP L. Wevers p. 20

4 De processie van Echternach Frank Mulleners, korpschef lokale politie GAOZ Uiteindelijk werd de omzendbrief inzake de zogenaamde oneigenlijke politietaken (richtlijnen tot verlichting en vereenvoudiging van sommige administratieve taken van de lokale politie) toch aan de openbaarheid prijsgegeven. Verder in dit nummer wordt het desbetreffende opgelegde stappenplan van de politiezone Gaoz geëxpliciteerd. Dit stappenplan werd aanvaard en goedgekeurd op de zonale veiligheidsraad van 8 februari Zoals uit dat plan blijkt, beantwoordt de werking van de zone 5384 nagenoeg aan alle richtlijnen van de omzendbrief die ressorteren onder de jurisdictie van de zone. De zone heeft immers weinig of geen vat op bv. het verlichten en vereenvoudigen van taken verbonden aan gerechtelijke opdrachten waarin een actie van het parket mag verwacht worden of anderzijds de problematiek van de loslopende honden (dieren), een verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. Merkwaardig is ook te moeten vaststellen dat lobbyisten ogenschijnlijk niet hebben nagelaten de redactie van de omzendbrief te beïnvloeden. Na het optreden van de gerechtsdeurwaarders inzake het openbreken van een deur, wordt de nieuwe sleutel ter bewaring (voor ophaling door slachtoffer) afgegeven aan de politiezone waar een 24u permanentie verzekerd wordt. Voor de andere zones, zonder permanentie, het merendeel dus, dient een andere oplossing te worden gezocht. Begrijpe wie kan. Wie de politiezorg 24/7 aanbiedt, de enige echte vorm van politiewerking in het kader van onthaal en interventie, wordt gestraft met extra administratieve werklast. Deze regeling druist volledig in tegen de letter en de geest van de omzendbrief. Het bewaren van huissleutels in deze context kan bezwaarlijk omschreven worden als een politionele taak. Trouwens deze benadering zet de deur opnieuw open(!) voor andere gelijkaardige polemieken. De vraag kan verder gesteld in welke mate de inhoud van de omzendbrief beantwoordt aan de politierealiteit. In de zone 5384, en dat geldt in mindere of meerder mate ook voor andere zones, werd die beweging naar administratieve epuratie reeds lang voor de politiehervorming ingezet. De hervorming an sich gaf in deze materie een laatste duw in de rug aan de korpsen die hierin hun verantwoordelijkheid wilden of durfden opnemen. De wetgeving was in feite reeds voor handen in art. 25 van de wet op het politieambt. Dat de politierealiteit in de zones inzake oneigenlijke taken genuanceerd is, hoeft niet betoogd. Vele korpschefs zullen dan ook met enig genoegen de inhoud in de praktijk omzetten. De steun van de lokale bestuurlijke overheden in deze is evenwel onontbeerlijk, wat niet noodzakelijk een evidentie is. Het lokale niveau wordt door de omzendbrief aangezet tot nieuwe investeringen in personeel, deels in de zonale context, deels in de eigen gemeentelijke context. Algemeen mag zeker worden gesteld dat de omzendbrief voor een groot aantal zones aan een behoefte beantwoordt en kan worden aangewend om operationele capaciteit vrij te maken voor de eigenlijke politietaken, hoe die dan uiteindelijk ook worden gedefinieerd. M.i. is wel een fundamenteler kritiek formuleerbaar, niet zozeer op de inhoud dan van de omzendbrief dan wel op de vermoedelijk onbewust gehanteerde federale systematiek. De doelstelling om de operationele capaciteit te ondersteunen (3000 meer geüniformeerden op straat) wordt in deze administratieve omgeving in aanzienlijke mate ondergraven door wat een tegenbeweging zou kunnen genoemd worden. Andere oneigenlijke (?) administratieve politietaken werden de voorbije jaren geïntroduceerd in de dagelijkse politiewerking. Het heeft er alle schijn van dat door deze sluipende besluitvorming meer administratieve capaciteit wordt opgeslorpt dan door de omzendbrief wordt afgebouwd. Enkele niet limitatieve voorbeelden: APO/PV, OI s, GAS, omzendbrief inzake jeugdcriminaliteit en zeker niet in het minst het project partnergeweld waar de administratieve rompslomp geenszins in verhouding staat met het bekomen resultaat. De processie van Echternach kan hieraan zonder twijfel een punt zuigen. 4

5 5

6 STAPPENPLAN In kader van de ministeriële omzendbrief dd houdende richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie 1. analyse van de huidige stand van zaken m.b.t. de opdrachten die in de ministeriële omzendbrief van zijn omschreven 2. implementatie van de richtlijnen binnen de lokale politie PZ GAOZ 1. Analyse van de huidige stand van zaken m.b.t. de opdrachten die in de ministeriële omzendbrief van zijn omschreven Reeds van bij de opstart van de lokale politie heeft de lokale politie PZ GAOZ de ministeriële omzendbrief van betreffende de administratieve taken van de politie consequent opgevolgd, dit in samenwerking met de stedelijke en gemeentelijke diensten van de meergemeentezone die de taken, die niet tot de bevoegdheid van de lokale politie behoorden, hebben overgenomen. Tevens kan de politiezone GAOZ sedert de opstart van de lokale politie beschikken over een uitgebreid burgerkader (CALOG) die in diverse diensten worden ingezet. Momenteel is de personeelsformatie van de lokale politie PZ GAOZ samengesteld als volgt : o 186 FTE operationeel kader in statutair verband bestaande uit 1 HCP korpschef 7 CP 30 HINP 3 HINP politie-assistenten 135 INP 10 HAP o 42 FTE administratief en logistiek kader in statutair verband bestaande uit 2 adviseurs niveau A 10 consulenten niveau B 23 assistenten niveau C 3 arbeiders niveau D 4 bedienden niveau D Bovenstaande beleidsbeslissingen hebben tot resultaat dat de huidige werking van de politiezone, op enkele uitzonderingen na, geheel voldoet aan de richtlijnen opgelegd in de ministeriële omzendbrief dd Bij ministeriële omzendbrief CP2 dd werd vooropgesteld dat het CALOGcontingent binnen de zone moest opgedreven worden naar minimaal 16%. Het CALOGcontingent binnen PZ GAOZ is momenteel vastgelegd op 18,42%. Dit percentage zal nog stijgen bij volledige uitwerking van het personeelsbehoefteplan (zie verder punt 2). 6

7 Stand van zaken op : I. TAKEN DIE OP TERMIJN DOOR HET PERSONEEL VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER (CALOG) MOETEN WORDEN UITGEVOERD Taakomschrijving ministeriële omzendbrief Uitvoering van de taken binnen de PZ GAOZ I.1 Administratieve taken verbonden aan de opdrachten van de politie Deze taken worden door Calogleden op diverse diensten uitgevoerd. De administratie van het wapenregister wordt uitgevoerd door 1 HINP (zie verder punt 2). I.2 secretariaatstaken De algemene secretariaatstaken worden uitgevoerd door 4 assistenten niveau C en 1 bediende niveau D 1 INP ingevolge medische ongeschiktheid De betrokken inspecteur kan omwille van medische redenen niet ingezet worden voor operationele taken. De administratie en verwerking van de PV s verkeer (onbemande camera s/radar) worden uitgevoerd door : 2 arbeiders niveau D 2 assistenten niveau C 1 INP ingevolge medische ongeschiktheid De betrokken inspecteur kan omwille van medische redenen niet ingezet worden voor operationele taken. Zijn politionele kennis is echter wel noodzakelijk voor de opvolging van de dossiers, hetgeen de tewerkstelling van een politieambtenaar op dergelijke functie rechtvaardigt. De APO-administratie alsook de administratieve ondersteuning van de politieambtenaren wordt uitgevoerd door : 4 assistenten niveau C en 1 bediende niveau D 1 INP ingevolge medische ongeschiktheid De betrokken inspecteur kan omwille van medische redenen niet ingezet worden voor operationele taken. De richtlijnen rond APO voorzien echter de inzet van politieambtenaren voor dergelijke taken, zodat de tewerkstelling van de politieambtenaar op deze functie gerechtvaardigd is. De wijkadministratie wordt uitgevoerd door 1 assistente niveau C De beleidsadministratie wordt uitgevoerd door 1 consulente niveau B 7

8 I.3 ICT (techniek) en logistiek De ICT-taken worden uitgevoerd door 2 ICTconsulenten niveau B. De taken logistiek worden uitgevoerd door 1 bediende niveau D 2 arbeiders niveau D 1 INP ingevolge medische ongeschiktheid de betrokken inspecteur kan omwille van medische redenen niet ingezet worden voor operationele taken. De organisatie van de dienst Logistiek & Financiën werd opgenomen in het personeelsbehoefteplan (zie verder punt 2) I.4 Personeelsbeheer Deze taken worden uitgevoerd door : 1 adviseur niveau A 2 consulenten niveau B 1 HINP-politie-assistente De organisatie van de personeelsdienst maakt voorwerp uit van het personeelsbehoefteplan (zie verder punt 2) I.5 Budget en financiën Deze taken worden uitgevoerd door 1 boekhoudkundig consulente niveau B II. ADMINISTRATIEVE OPDRACHTEN DIE INGEVOLGE EEN BIJZONDERE WET MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR II.1 Woonstcontroles en controle schijnhuwelijken II.2 Moraliteitsonderzoek II.3 Opstellen van het verslag inzake verkrijgen/verliezen van de nationaliteit II.4 Gericht controleren van fiches herbergen, hotels en logementhuizen II.5 Ontvangst van verloren en gevonden voorwerpen controle diefstal/heling II.6 Protocollaire begeleiding of protocollaire aanwezigheid II.7 Administratieve onderzoeken m.h.o.o. het afleveren van een attest inzake eerbaarheid II.8 Verslag inzake overlijden alleenstaande II.9 Controle van de echtheid van het rijbewijs en andere officiële documenten II.10 Technisch advies openbare orde & veiligheid bij evenementen gepland op de openbare weg II.11 Adresaanvragen gerechtsdeurwaarder Alle voorgaande taken worden uitgevoerd hetzij door een politieambtenaar hetzij door een lid van het CALOG onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van een politieambtenaar (voorbeeld II.5 en II.11) III. SAMENWERKING POLITIE - GERECHTSDEURWAARDERS Tussen de politiezone enerzijds en de kamer van gerechtsdeurwaarders anderzijds werd geen bijkomend protocol afgesloten. Het kaderprotocol, dat als bijlage 2 aan de ministeriële omzendbrief dd werd gevoegd, wordt door de politiezone GAOZ opgevolgd behoudens wat punt uitzetting betreft, waar het kaderprotocol bepaalt: 8

9 Nadat is overgegaan tot het openbreken van de deur in toepassing van artikel 1504 Ger.W. kan de optredende gerechtsdeurwaarders in politiezones waar een permanentie van 24u/24u. is verzekerd, de sleutels in kwestie op dit bureau afgeven, in een gesloten enveloppe met op de voorkant vermelding van de naam, voornaam en adres van de bewoner(s) van de desbetreffende woning. In dit geval geeft de gerechtsdeurwaarder op het adres waar de deur is opengebroken, duidelijk zichtbaar aan waar de sleutels kunnen worden afgehaald en wat het telefoonnummer is van de politiepermanentie. Wanneer de permanentie niet verzekerd is in de betrokken politiezone, kan een andere manier worden gezocht voor het overhandigen van de nieuwe sleutels en in een aanvullend protocol vastgelegd worden. Kritische kanttekeningen : De doelstelling van de ministeriële omzendbrief is, volgens de inleiding, het verminderen van administratieve taken omdat deze de kerntaak van de lokale politie, zijnde de basispolitiezorg of een community policing hypotheceren. Bovenstaande paragraaf houdt echter een bijkomende administratieve taak in. Voor het bewaren van de sleutels is geen bijzondere politionele bevoegdheid vereist. Het is dan ook niet duidelijk waarom deze louter bewarende maatregel aan de lokale politie zou moeten worden toevertrouwd. Voor politiezones, die sedert de aanvang van de lokale politie hebben geïnvesteerd in een 24u./24u. permanentie, (een van de pijlers van community policing ) worden op deze wijze extra administratief belast. Hun collega s die geen permanentie verzekeren hebben deze bijkomende taak niet, zij kunnen maar moeten niet in een alternatief voorzien. IV. VERLICHTINGEN EN VEREENVOUDIGEN VAN TAKEN VERBONDEN AAN GERECHTELIJKE OPDRACHTEN IV.1 Algemeen Bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, worden aan de politieambtenaren ook vaak administratieve taken toegewezen teneinde het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter in staat te stellen hun opsporingsonderzoeken of gerechtelijke onderzoeken integraal af te handelen. Vaak zijn ook administratieve taken verbonden aan de uitvoering van de straffen. Om de politiediensten te ontlasten, werden in de ministeriële omzendbrief dd een deel aanbevelingen en richtlijnen opgenomen ter attentie van de gerechtelijke overheden. Deze aanbevelingen en richtlijnen zouden deel moeten uitmaken van een stappenplan van de gerechtelijke overheden met het oog op de integrale toepassing van de ministeriële omzendbrief. De zone wacht hieromtrent de initiatieven van de gerechtelijke overheden af. IV.1 2 e tot en met IV.12 Voor een actuele stand van zaken zie bijlage 3. V. OPDRACHTEN DIE KUNNEN UITBESTEED WORDEN AAN PRIVATE ONDERNEMINGEN OF UITGEVOERD DOOR BESTUURLIJKE OVERHEDEN In het kader van de permanente zorg voor een geïntegreerde veiligheid, werden door de respectievelijke gemeenten van de meergemeentezone alsook door de politiezone volgende initiatieven genomen : Toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen Voor het industrieterrein van de gemeente Opglabbeek werd een protocol afgesloten met het bedrijvenconsortium rond de privé-bewaking. 9

10 Verkeersbegeleiding In de gehele zone worden door de gemeente gemachtigde opzichters ingezet. Tevens kan beroep worden gedaan op de stadswachten. De inzet van deze mensen gebeurt steeds in samenspraak met de diensten van de lokale politie. Controle betalend parkeren De controle op het betalend parkeren wordt in de zone niet meer uitgevoerd door de lokale politie. In het kader van haar mobiliteitsbeleid heeft de stad Genk het parkeren op de openbare weg en de controle op de naleving ervan sedert 1 februari 2002 uitbesteed aan een concessionaris, met name OPC (Optimal Parking Control). Vaststellingen in het kader van de G.A.S. De stad Genk heeft hiertoe ambtenaren aangeduid. De gemeenten As, Opglabbeek en Zutendaal hebben in 2006 een procedure opgestart tot het (supralokaal) aanwerven van 1 FTE stadswacht die na de vereiste opleiding onder meer zal ingezet worden voor het doen van de vaststellingen in het kader van de G.A.S. Al naargelang de feiten wordt de lokale politie tevens gelast de nodige vaststellingen te doen. De lokale politie is alleszins belast met de opmaak van het P.V. Dossiers ruimtelijke ordening en stedenbouw leefmilieu Binnen de zone werden met de respectievelijke bevoegde diensten van de gemeenten afspraken gemaakt rond de samenwerking in deze dossiers. VI. OPDRACHTEN DIE NIET DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR, EEN AGENT VAN POLITIE OF EEN CALOGMEDEWERKER MOGEN WORDEN UITGEVOERD VI.1 Afgifte van bewijzen van onvermogen VI.2 Toelating tot het plaatsen van lichtreclames en reclameborden VI.3 Wettiging van de handtekening, eensluidend verklaren van een kopie, aflevering van bewonerskaarten en parkeerkaarten VI.4 Reactie op het vrij rondlopen van verwaarloosde of gevaarlijke dieren VI.5 Afgifte van attesten voor het neutraliseren van bijenzwermen VI.6 Inning van taksen en plaatsing van ambulante handelaars VI.7 Openen van een slijterij VI.8 Betekeningen inzake verkiezingen VI.9 Afgifte van certificaten in opdracht van de RKB VI.10 Werklozencontrole VI.11 Onderzoeken m.h.o. op allerhande vergunningen VI.12 Bestellen van allerhande uitnodigingen VI.13 Betekenen van onbewoonbaarverklaringen VI.14 Aanplakken van berichten in het kader van ruimtelijke ordening & leefmilieu VI.15 Inlichtingen m.b.t. niet-politionele tellingen en onderzoeken VI.16 Opmaak en afgifte van verschillende attesten VI.17 Administratie van rijbewijzen, vreemdelingenregister, leurkaarten, reispassen en Identiteitskaarten VI.18 Bepaalde administratieve onderzoeken VI.19 Optreden als autobestuurder t.b.v. de gemeentebesturen, burgemeesters of andere publieke personen VI.20 Opmaak van inlichtingenbulletins t.b.v. gerechtelijke overheden met gegevens die buiten de taken van de lokale politie vallen Behoudens punt VI.4 worden deze taken niet meer uitgevoerd door de lokale politie PZ GAOZ. 10

11 2. Stappen(plan) tot implementatie van de richtlijnen binnen de lokale politie PZ GAOZ I. TAKEN DIE OP TERMIJN DOOR HET PERSONEEL VAN HET ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK KADER (CALOG) MOETEN WORDEN UITGEVOERD Taakomschrijving Motivatie Realisatietermijn I.2 Secretariaatstaken Om medische redenen werden volgende politieambtenaren ingeschakeld voor de uitvoering - van administratieve taken : 1 INP algemene secretariaatstaken 1 INP administratie en verwerking PV s verkeer (onbemande camera s radar) 1 INP APO-administratie Bij pensionering van betrokken personeelsleden zullen deze functies ofwel uitdoven, ofwel ingevuld worden door een CALOG of politieambtenaar die wegens medische ongeschiktheid niet in een operationele dienst kan worden ingezet. 1.3 ICT (techniek) en logistiek De administratie van het wapenregister wordt binnen de zone op dit ogenblik uitgevoerd door 1 HINP die zowel het beheer als de administratie voor zijn rekening neemt omwille van de know-how die hiertoe vereist is, inzonderheid na de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet. Het beheer alsook de administratie van het wapenregister zal op een later tijdstip geëvalueerd worden m.h.o. op de ontwikkeling van een nieuwe structuur. Om medische redenen werd 1 INP ingeschakeld voor de uitvoering van administratieve taken binnen de dienst Logistiek. Momenteel wordt deze dienst geleid door een commissaris van politie, lid van het operationeel kader. Vanaf april 2007 zal deze dienst geleid worden door een consulente niveau B. Binnen de dienst Logistiek & Financiën blijft operationele politiekennis onontbeerlijk (vb. aanschaf van wapens, uitrustingsstukken, ) Binnen het personeelsbehoefteplan werd de dienst Logistiek & Financiën dan ook als volgt ingevuld : 1 diensthoofd-boekhoudster niveau B 1 HINP 1 bediende niveau D 3 arbeiders niveau D De hoofdinspecteur wordt zowel ingezet binnen de dienst Logistiek als binnen het wachtgebeuren en zal m.a.w. ook operationeel inzetbaar zijn. Behoudens verdere wetswijzigingen uiterlijk

12 1.4 Personeelsbeheer In de oorspronkelijke formatie was 1 HINP politieassistente voorzien binnen de personeelsdienst. Bij pensionering van betrokken personeelslid zal deze binnen de dienst vervangen worden door een CALOGpersoneelslid (niveau B of A naargelang de noodwendigheid van de dienst). Deze vervanging werd reeds opgenomen in het personeelsbehoefteplan II. ADMINISTRATIEVE OPDRACHTEN DIE INGEVOLGE EEN BIJZONDERE WET MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR Nihil. III. SAMENWERKING POLITIE - GERECHTSDEURWAARDERS De politiezone wacht eventuele initiatieven vanuit de kamer van gerechtsdeurwaarders af. IV. VERLICHTINGEN EN VEREENVOUDIGEN VAN TAKEN VERBONDEN AAN GERECHTELIJKE OPDRACHTEN De zone wacht hieromtrent de initiatieven van de gerechtelijke overheden af. V. OPDRACHTEN DIE KUNNEN UITBESTEED WORDEN AAN PRIVATE ONDERNEMINGEN OF UITGEVOERD DOOR BESTUURLIJKE OVERHEDEN Nihil. VI. OPDRACHTEN DIE NIET DOOR EEN POLITIEAMBTENAAR, EEN AGENT VAN POLITIE OF EEN CALOGMEDEWERKER MOGEN WORDEN UITGEVOERD Wat het punt VI.4 Reactie op het vrij rondlopen van verwaarloosde of gevaarlijke dieren werkt de politiezone momenteel als volgt : tijdens de kantooruren worden de vrij rondlopende, verwaarloosde en achtergelaten dieren gevangen en overgebracht door de hondenvanger, dit is een door de stad Genk aan de politiezone ter beschikking gestelde arbeider niveau E. na de kantooruren (17.00u.), tijdens de weekends en op zon- en feestdagen worden de vrij rondlopende, verwaarloosde en achtergelaten dieren gevangen en overgebracht door agenten van politie of politieambtenaren. Krachtens de bepalingen van de ministeriële omzendbrief dd zal binnen de politiezone GAOZ een algemeen geldende regeling moeten gezocht worden voor de opvang en overbrenging van vrij rondlopende, verwaarloosde, achtergelaten en gevaarlijke dieren. De politiezone wacht hieromtrent de verdere initiatieven van de respectievelijke stad/gemeenten van de meergemeentezone af. Bijlagen 1. ministeriële omzendbrief dd personeelsbehoefteplan Samenwerking met gerechtelijke overheden : stand van zaken 12

13 50 jaar geleden kwam de eerste vrouw bij politie Genk Alex Marut, CP lokale politie GAOZ Recent geraakte in de media bekend dat de vrouw haar intrede met succes bij de politie gedaan heeft, doordat 1 op 4 politie-inspecteurs er één is van het zwakke geslacht. 50 jaar geleden was dit niet zo evident en bovendien mocht een vrouw niet gehuwd zijn om toe te treden tot bepaalde gemeentelijke openbare diensten 1. De eerste vrouw bij de politie Tijdens de gemeenteraadszitting van 15 juni 1956 werd beslist om het politiekader te Genk van 76 naar 80 eenheden uit te breiden. Ook werd toen voor de eerste keer in de geschiedenis van de politie in Limburg een functie voor een vrouwelijke agente open verklaard in de gemeente Genk. De motivatie stond in het jaarverslag van de politie van 1957 en was ingegeven door twee belangrijke factoren : 1. de moeilijkheden die zich voordeden bij ondervraging van vrouwen en kinderen die betrokken waren bij zedenfeiten; 2. de bescherming van de jeugd. Politiecommissaris Ghijsen voegde eraan toe : In een gemeente zoals de onze, met een bevolking die voor een derde bestaat uit vreemdelingen en waar het geboortecijfer betrekkelijk hoog is, dienen wij, op sociaal gebied, de kinderen en jonge meisjes te beschermen. Dit zal zeker een der hoofdtaken zijn van onze sociale dienst. De algemene aanwervingsvoorwaarden waren : een woonplaats hebben in de gemeente; verbod om handel te drijven of enig ander beroep uit te oefenen. De specifieke aanwervingsvoorwaarden waren : in het bezit zijn van een getuigschrift van sociaal-assistente, voldoen aan dezelfde voorwaarden van de mannelijke politieagenten, behoudens de lengte en militievoorwaarden. Op 16 februari 1957 kwam de 23-jarige Cecile Van Marsenille 2 in dienst bij de gemeente Genk. Zij werkte zowel voor het gemeentebestuur als onder het gezag van politiecommissaris Henri Ghijsen. Zij kreeg een uniform, bestaande uit een blauw mantelpak en een hoedje met het politie-embleem, maar het dragen ervan was niet verplicht. Op het politiefeest van 29 september 1957 legde zij de grondwettelijke eed af in bijzijn van burgemeester Gerard Bijnens en politiecommissaris Henri Ghijsen. In juni 1958 slaagde Cecile Van Marsenille in het eerste jaar van de officierenopleiding te Hasselt 3. Opdrachten van de politie-assistente bij de sociale dienst van de politie De politie-assistente kreeg haar politie-opdrachten van de politiecommissaris en moest verslag bij hem uitbrengen. Zij werkte alleen en legde huisbezoeken af met de fiets 4. In een korpsnota bepaalde de politiecommissaris de opdrachten van de politie-assistente 5 : -onderzoek instellen inzake het sociaal midden waarin de kinderen zich bevinden die met de politie in aanraking komen, hetzij op rechterlijk gebied, hetzij op administratief gebied of inzake schoolverzuim; 1 Deze reglementering was ook van toepassing op het vrij gesubsidieerde onderwijs en het verplegend personeel van de gemeentelijke COO s (ziekenhuizen van de Commissie van de Openbare Onderstand). De maatregel werd voor het onderwijs pas afgeschaft door de zogenaamde Schoolpactwet van 29 mei 1959 (BS van ). 2 Jaarverslag politie Genk 1957, p. 5. Cecile Van Marsenille ( Lauw, ). 3 Jaarverslag politie Genk 1958, p MARUT, A., De Kroniek van de Genkse Politie, deel II, 1995, p Korpsnota politie Genk nr. 12 van 1 april

14 -een blijvend toezicht houden over de toestand van de kinderen die het voorwerp uitmaakten van een onderzoek en die dienen gevolgd te worden; -de onderzoeken en opdrachten van de kinderrechter, de Procureur des Konings, in verband met minderjarigen; - de onderzoeken doen en minnelijke regelingen treffen, daar waar de ouders zich overgeven aan slecht gedrag, grove verwaarlozing der kinderen, onmacht of ongeschiktheid tot de opvoeding der kinderen; -tussenkomsten en onderzoeken inzake diensters, ongehuwde moeders; -bewakingen in dancings, cinema s en warenhuizen ter gelegenheid van volkstoeloop; -bewaking op de voorlopig in vrijheid gestelde vrouwen; -overbrenging van vrouwen; -toezicht op de lekturen en op het uitstallen van foto s en brochuren; -contact zoeken met alle jeugdorganisaties; -toezicht op de kampeerterreinen van meisjes. Gemeentelijke opdrachten De politie-assistente kon ook opdrachten krijgen van het gemeentebestuur van Genk. Zo moest zij onderzoeken instellen over de sociale belangen van het personeel, de huisvesting, zieken, genadeverzoeken, enz. Een korte loopbaan Haar benoeming was een aansporing voor andere vrouwen om in deze sector te komen solliciteren. Lisette Withofs, een studente sociaal-assistente, mocht een stage lopen in 1957 en behaalde met haar thesis De taak van de Maatschappelijke Assistente bij de Politie te Genk een onderscheiding in haar eindexamen 6. In het jaarverslag 1959 van de politie van Genk werden de eerste cijfers bekendgemaakt van de sociale dienst bij de politie. Op 30 september 1959 werd aan Cecile Van Marsenille ontslag verleend omdat ze in het huwelijk wilde treden 7. Een korte, maar mooie carrière, bij de politie. 6 Over het onderwerp vrouwen bij de politie werd, tijdens een stage bij de sociale dienst van de politie in Genk, door Gerda Olaerts in 1971 een thesis opgesteld onder de titel Maatschappelijk werk in het kader van de gemeentelijke politie te Genk. 7 Jaarverslag Politie Genk 1959, p. 4. Gemeenteraadsbesluit van 6 april

15 In memoriam Inspecteur Raymond Rogiers Hasselt, 29 april januari 2007 politieagent sinds 1 april 1966 inspecteur van politie sinds 1 mei 1986 op pensioen sinds 1 mei

16 Het houden, bewaren en vernietigen van politiearchieven Alex Marut, CP Lokale PZ GAOZ De oude archiefwet van 1955 is een halve eeuw oud en wacht reeds geruime tijd op een injectie naar legale vernieuwing. Ondertussen blijven archivarissen koorddansen op een touw om een aanvaardbare werksituatie na te streven op grond van rechtsleer. Wat de archieven van de gemeentelijke politiediensten betreft, werden meestal de algemene richtlijnen gevolgd, die van toepassing waren op de gemeentearchieven 8. Sinds de politiehervorming van 2001 trad ook de lokale politie toe tot het digitale tijdperk, waarbij ook archiveringsprocessen geautomatiseerd werden. Helaas, wordt er in de nieuwe richtlijn slechts voorgeschreven hoe de papieren documenten moeten gearchiveerd worden. Op 7 april 2006 werd in het (digitale) Belgisch Staatsblad de ministeriële omzendbrief PLP 40 van 9 februari 2006 betreffende de archieven van de Lokale Politie, gepubliceerd. Wij overlopen de voornaamste bepalingen uit de richtlijn die voor onze politiezone van toepassing zijn. Het belang van een historisch archief De excellenties Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en Laurette Onkelinx, minister van Justitie, benadrukken in fine van hun omzendbrief, het belang van een goed beheerd historisch patrimonium bij de lokale politie. Het archief van de lokale politie GAOZ bevat de erfenis van de stedelijke politie van Genk, waarbij de oudste registers met processen-verbaal dateren van 1914, toen de gemeente Genk slechts twee veldwachters in dienst had. De oudere archiefstukken van de veldwachters van Genk en de personeelsdossiers uit de periode van de stedelijke politie van Genk ( ) worden bewaard in het stadsarchief van Genk. De archieven van de gemeentepolitie As, Opglabbeek en Zutendaal bevinden zich respectievelijk in de gemeentelijke archieven aldaar. De recente archieven van de voormalige rijkswachtbrigades van Genk en Opglabbeek ( ) werden vanaf 1991 geautomatiseerd en worden nu beheerd bij de lokale politie GAOZ. Naast het bewaren van afschriften van processen-verbaal worden er in een politiearchief bestuurlijke verslagen bewaard, die te maken hebben met de taakuitvoering van de politiediensten, zoals het handhaven van de openbare orde bij manifestaties. Voor een wetenschapper zijn dit primaire bronnen, die slechts zelden het daglicht zien 9. 8 MARECHAL, G., Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven, Richtlijn en advies, twee delen, Miscellanea Archivistica Studia 7, Algemeen Rijksarchief Brussel, MARUT, A., Historisch onderzoek aan de hand van politiearchieven, Korpsblad Politie Genk nr. 76/

17 Een efficiënt archiefbeheer De nieuwe onderrichtingen van archivering werden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, maar staan ook op de website van de Federale Politie, Directie voor de Relaties met de Lokale Politie (CGL), waardoor iedereen kan kennisnemen van de regels : en De korpschef van lokale politie kan een archiefverantwoordelijke aanduiden, die belast wordt met de toepassing van de lijsten. Indien zij archiefstukken willen vernietigen, moeten ze de schriftelijke toelating hebben van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde. Met deze nieuwe lijsten wordt aan de korpschef of zijn archiefverantwoordelijke een instrument aangeboden dat hen in staat moeten stellen om bescheiden, die voor het werkproces of voor het politioneel onderzoek geen enkel nut meer hebben, sneller of binnen een redelijke termijn te vernietigen. Met de invoering van de nieuwe archiefselectielijst en de verkorting van de bewaringstermijn kunnen de archiefmassa's in de lokale politiezones teruggedrongen worden, wat zou moeten resulteren in een efficiënter archiefbeheer. Wij ontvingen deze archiveringslijst op 5 juni 2006 van dhr. Michel Van Der Eycken, rijksarchivaris te Hasselt (bijlage). Het archief en de bewaringstermijnen Een archiefselectielijst is een in systematische orde gestelde opsomming van alle categorieën archiefbescheiden, ongeacht hun vorm, inhoud of structuur, die door een instelling of organisatie worden gevormd of ontvangen, met vermelding van : 1) hun definitieve bestemming, te bewaren of te vernietigen; 2) de minimale administratieve bewaartermijn. De lijsten wordt elke categorie voorafgegaan door een code, gevormd door de afkorting van de instelling die de archiefbescheiden heeft gevormd en een volgnummer bestaande uit drie cijfers, voorafgegaan door de letters LP (Lokale Politie). De in de lijsten vermelde bewaartermijnen zijn de minimale bewaartermijnen. Dit laat de korpschef of de archiefverantwoordelijke toe op het ogenblik van het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijn aan de archieven de eindbestemming te geven die in de lijst is voorzien. Indien de korpschef langere bewaartermijnen wil toepassen, moet hij er van bewust zijn dat een verhoging van de kosten voor de opslag van archieven, zoals : de kosten voor het inrichten van archiefruimten, voor de verhuis van massabestanden, enz., zal moeten gemotiveerd worden. Belangrijke investeringen in gebouwen en materiële uitrusting zullen pas plaatsvinden wanneer de korpschef/archiefverantwoordelijke kan aantonen dat hij alle nuttige maatregelen heeft genomen om de volumes archiefdocumenten zo laag mogelijk te houden, met eerbiediging van de wettelijke bepalingen en de richtlijnen terzake. Archiefselectielijsten Bij het vastleggen van de termijnen werd rekening gehouden met de ervaringen van diverse lokale politiezones, het advies van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie en het College van Procureurs-generaal. Beide instanties verleenden hun goedkeuring aan de bepalingen die in de archiefselectielijst werden opgenomen. De lijst werd opgemaakt door het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën, in nauw overleg met een aantal 17

18 stadsarchieven en vertegenwoordigers van verschillende politiezones. Het Rijksarchief ziet in het kader van de uitvoering van de Archiefwet toe op de vernietiging van bescheiden gevormd door de Lokale Politie. * Archiefbescheiden die op de lijst als te bewaren vermeld staan, verdienen een voorkeursbehandeling inzake materiële zorg, ordening en toegankelijkheid. Wanneer zij voor de betrokken dienst geen administratief nut meer hebben - na het verstrijken van de minimale bewaartermijn - kunnen zij bij het Rijksarchief worden neergelegd 10. * Alle stukken, gevormd door de lokale politiezones en die ouder zijn dan 100 jaar, moeten aan het Rijksarchief worden overgedragen 11, uiteraard voor zover ze voor permanente bewaring in aanmerking komen. * Archiefbescheiden die op de lijsten als te vernietigen staan aangeduid, verdienen geen voorkeursbehandeling inzake materiële zorg, ordening en toegankelijkheid. Wanneer zij voor de dienst geen administratief nut meer hebben - na het verstrijken van de minimale bewaartermijn zoals vermeld in de lijst - worden zij best zo snel mogelijk vernietigd. De vernietiging van archieven geschiedt door of met de hulp van het Bestuur der Domeinen van het Ministerie van Financiën. * Archiefbescheiden die op de lijst als te selecteren staan aangeduid, kunnen pas aan een nadere selectie worden onderworpen na het verstrijken van de op de lijst vermelde minimale bewaartermijn. * Indien de archiefbescheiden aan een nadere selectie moeten onderworpen worden, dan vermeldt de archiefselectielijst ook de toe te passen selectiecriteria. In sommige omstandigheden is en blijft een advies van de plaatselijke rijksarchivaris vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval voor series bescheiden waar de archiefvorming sterk kon verschillen naargelang de politiezone of voor bescheiden afkomstig van andere politiële overheden. In dit geval neemt men contact op met de bevoegde archivaris, voor de lokale politie van de gerechtelijke arrondissementen Hasselt en Tongeren is dit de rijksarchivaris te Hasselt Bampslaan 4. Criteria De levensduur van de archiefstukken hangt af van de belangen die bij het ontstaan, de verwerking, de opslag en de bewaring van de informatie gemoeid zijn. Bepaalde informatie heeft slechts een tijdelijk belang, andere informatie is fundamenteel voor het instandhouden en het sturen van de bedrijfsprocessen, of heeft naast bewijswaarde ook cultuurhistorische waarde. Bij het bepalen van de minimale bewaartermijnen werd rekening gehouden met het belang dat stukken kunnen hebben voor de bedrijfsprocessen bij de lokale politie, zoals de rubrieken Personeel en Financieel en Materieel Beheer, met de juridische waarde van de stukken in het kader van het politieel onderzoek en de richtlijnen van de betrokken procureur en met de rechten van de recht- en bewijszoekende burger. De selectiecriteria en de bewaartermijnen die in deze lijsten vermeld staan, hebben 10 Artikel 4, vierde lid van de archiefwet van 24 juni 1955 (Belgisch Staatsblad 12 augustus 1955). 11 Artikel 1, eerste lid van de archiefwet van 24 juni

19 betrekking op alle archiefbescheiden, ongeacht hun inhoud, vorm en structuur. In de loop van de laatste decennia raakten registers soms in onbruik. Zij werden vervangen door manuele fichesystemen of nog later door geautomatiseerde gegevensbestanden. Informatie werd soms opgeslagen op andere dragers dan papieren dragers. Bij de redactie van deze lijsten werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met deze realiteit. De archiefselectielijsten zullen in de toekomst aan een vijfjaarlijkse herziening onderworpen worden. De concrete herziening van de archiefselectielijsten zal worden voorbereid door een Werkgroep Politie-Archieven waarvan de samenstelling en taakstelling in de loop van 2006 zal worden bepaald. Digitale archieven Een bijzonder probleem vormt de selectie van digitale archiefbescheiden. Archiefdocumenten in elektronische vorm vallen evengoed onder toepassing van de Archiefwet van 1955 als de papieren archiefbescheiden. Net zoals voor de papieren documenten, is het even cruciaal om te kunnen bepalen welke digitale documenten op termijn vernietigd kunnen worden, welke bewaartermijn verantwoord is, en welke op termijn moeten overgebracht worden naar het Rijksarchief. Als digitale bestanden overgebracht moeten worden of pas vernietigd mogen worden na tien jaar - zoals dit het geval is voor de boekhoudkundige informatie - dan stelt dat veel hogere eisen aan hun duurzaamheid dan wanneer ze reeds na één of twee maanden mogen vernietigd worden. In de toekomstige archiefselectielijsten zal er rekening gehouden worden met het beheer van digitale archiefbescheiden. Toepassing van de archiefselectielijsten Indien in een archiefselectielijst bij een categorie archiefbescheiden de bestemming te vernietigen vermeld staat en in het geval dat de minimale administratieve bewaartermijn verstreken is, kan de betrokken lokale politiezone slechts tot effectieve vernietiging overgaan na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan het Rijksarchief. Hierbij wordt voor elke politiezone vermelding gemaakt van de aard van de stukken en de uiterste data, die voor elke zone kunnen verschillen. Dit bericht moet aan voornoemde instanties worden overgemaakt minstens dertig werkdagen vóór de effectieve vernietiging van de archieven. Indien het Rijksarchief, niet reageert binnen een termijn van 10 werkdagen op de kennisgeving, houdt dit de stilzwijgende toestemming tot de vernietiging in. Voor de vernietiging van stukken die niet op de archiefselectielijst vermeld zijn, is steeds een schriftelijke toestemming tot vernietiging nodig van de Algemeen Rijksarchivaris of diens gemachtigde. De omzendbrief is van toepassing sinds 1 februari

20 Onderrichtingen CP Luc Wevers Korpsorders 2006/035 PRORELA PRORELA-procedure in werking op 01/12/ /001 douane Afspraken met Douane en Accijnzen - PZ GAOZ 2007/002 uitrusting verdeling Led Lenser lampjes Procureur 2006/053 racisme Naleving van voorschriften col 6 en 14/2006 : racistisch motief voor misdrijf vermelden in PV 2006/054 dienstregeling Dienstregeling van de parketdienst 2006/055 criminele organisatie COL 19/2006 : criminele organisatie - georganiseerde criminaliteit - bijdrage openbaar ministerie in het jaarrapport georganiseerde criminaliteit in België. 2007/001 privacy Bescherming privacy - adres van personeel Vertrouwenscentrum niet in PV 2007/003 OI Machtiging uitschrijven OI s 2007/004 wapens Aanvulling op de gecoördineerde omzendbrief van 30 oktober 1995 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. 2007/005 gerechtskosten Gerechtskosten in strafzaken. Voorlopige procedure 2007/006 mensenhandel COL 1/2007 : Mensenhandel - Ministeriële richtlijn inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel 2007/007 dreigingsanalyse COL 2/2007 : betreft: gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-Generaal betreffende het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - addendum COL 9/ /008 strafrechtelijk beleid COL 3/2007 : gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-Generaal inzake het strafrechtelijk beleid van de auditoraten. 2007/009 leger Wegverkeer bij het leger. 2007/010 spoorwegen Spoorwegen en openbaar vervoer - Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen. 2007/011 dienstregeling Dienstregeling magistraat van dienst Provincie 2006/048 vuurwerk Eindejaar - vuurwerkproblematiek 2007/001 wetswijzigingen Recente wijzigingen van de wetgeving die een invloed kunnen hebben op de taken en opdrachten van de lokale politie en op de politiecapaciteit. 2007/002 wapens Nieuwe omzendbrief met betrekking tot de wapenwetgeving 2007/003 vogelgriep Vogelgriep - maatregelen vanaf donderdag 1 maart 2007-analyse van het risico van de verkoop van vogels en pluimvee op openbare markten 2007/004 hotels Opheffing van de Wet van 17 december 1963 op de controle van de reizigers 20

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009

ARCHIEF VAN DE RECHTERLIJKE MACHT VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2009 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING 2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken Sire, 1. Context VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen

Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Standpunt VVSG Parkeren: agenten van politie altijd al bevoegd voor vaststellen gedepenaliseerde parkeerovertredingen Het recente vonnis omtrent het Brugse parkeertoezicht geeft de indruk dat er na het

Nadere informatie

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe?

Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Brochures: aanbevelingen en advies 5 Archiveren Wat? Archiveren Waarom? Archiveren Hoe? Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 9 MAART 2001. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën

Algemene Administratie van de Belastingen (en de Invordering) van de FOD Financiën ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC

DailyDoc - Intradoc - Helpdesk CDC FEDERALE POLITIE Algemene Directie Personeel Directie van de juridische dienst Uitgiftenummer DGP/DPS-2007/4091/AJO het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 25 JAN. 2007 Fritz Toussaintstraat 47 Classificatie

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet

Webapplicatie Salduz. Salduz-wet Webapplicatie Salduz Johan Van Driessche Bestuurder IT en financiën Orde van Vlaamse balies Salduz-wet De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het wetboek van strafvordering en van de wet van 20

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 15/2010 van 21 april 2010 Betreft: voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en het

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Besluit Informatiebeheer. Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk Besluit Informatiebeheer Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 7 december 2016 Mij bekend, De secretaris

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1,

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1, 11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk,

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en aan de Ambtenaren van de burgerlijke stand van het Rijk, Bijlage 2 OMZENDBRIEF van 17 september 2013 betreffende de gegevensuitwisseling tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand en de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte of

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003

ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 ADVIES Nr 04 / 2003 van 10 februari 2003 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 046 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de bijzondere aanwervingsvoorwaarden van het statutaire en het contractuele

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IX Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire

Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IX Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IX Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Definities 3.1 Lid van de

Nadere informatie

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling

GR punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling GR20111124 punt 18: Concessie met betrekking tot het beheer van het parkeren - Principiële goedkeuring en oproep tot kandidatuurstelling DE RAAD, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Actieplan met het oog op verkorten termijnen voor de invoering van bijwerkingen in het Rijksregister door de gemeenten Comité van de gebruikers van het Rijksregister 15 september

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 12 / 94 van 2 mei 1994 ------------------------------------------- O. ref. : A / 94 / 008 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------

ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------ RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 91 / 104 van 12 december 1991 ------------------------------------------------------------------ O. ref. : 10527 / L

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT BETREFFENDE DE

RICHTSNOEREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT BETREFFENDE DE RICHTSNOEREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT BETREFFENDE DE HUISZOEKINGSPROCEDURE 1 INLEIDING Sinds 2011 overhandigt het Auditoraat aan de ondernemingen die aan een huiszoeking onderworpen worden,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie