CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm."

Transcriptie

1 CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen Documentatie-eisen Betrokkenheid van de Directie Klantgerichtheid Kwaliteitsbeleid Planning Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Directiebeoordeling Beschikbaar stellen van middelen Personeel Infrastructuur Werkomgeving Planning van het realiseren van het product Processen die verband houden met de klant Ontwerp en ontwikkeling Inkoop Productie en het leveren van diensten iii Beheersplan Algemeen Monitoring en meting Beheersing van afwijkende producten Analyse van gegevens Verbetering BIJLAGE: ADVIES en TOELICHTING Legenda De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. Met geel gearceerde paragrafen betekend: uitsluitend geëist door de ISO TS norm Verplichte procedures zijn weergegeven met cursieve tekst Pagina 1 van 56

2 4. Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Algemene eisen De organisatie moet: de processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en de toepassing ervan door de hele organisatie vaststellen; de volgorde en interacties van deze processen vaststellen; criteria en methoden bepalen die nodig zijn om te bewerkstelligen dat zowel de uitvoering als de beheersing van deze processen doeltreffend zijn; de beschikbaarheid bewerkstelligen van middelen en informatie die nodig zijn voor de uitvoering en bewaking van deze processen; deze processen bewaken, meten en analyseren; en maatregelen doorvoeren die nodig zijn om geplande resultaten en continue verbetering van deze processen te bereiken 4.2 Documentatie-eisen Algemeen De documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem moet omvatten: gedocumenteerde verklaringen van een kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen; een kwaliteitshandboek; gedocumenteerde procedures vereist door deze internationale norm; documenten die de organisatie nodig heeft voor het bewerkstelligen van een doeltreffende planning, uitvoering en beheersing van haar processen; en registraties vereist door deze internationale norm (zie 4.2.4). OPMERKING: de documentatie kan in elke vorm of soort medium zijn. Is er een kwaliteitshandboek volgens de eisen van ISO/TS Beoordeling of de documentatie van het kwaliteitssysteem doeltreffend voor de omvang en de complexiteit van de organisatie. Toetsing van de opgestelde procedures Toetsing van de aanwezige registraties Kwaliteitshandboek De organisatie moet een kwaliteitshandboek opzetten en bijhouden, waarin is opgenomen: het onderwerp en toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van de bijzonderheden van en rechtvaardiging voor eventuele uitsluitingen (zie 1.2.); de voor het kwaliteitsmanagementsysteem vastgestelde gedocumenteerde procedures, of een verwijzing ernaar; en een beschrijving van de interacties tussen de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Toetsing van het opgestelde kwaliteitshandboek Pagina 2 van 56

3 4.2.3 Beheersing van documentatie Documenten die zijn vereist door het kwaliteitsmanagementsysteem moeten worden beheerst. Er moet een gedocumenteerde procedure worden vastgesteld om te definiëren welke beheersmaatregelen nodig zijn om: documenten goed te keuren op geschiktheid alvorens ze worden uitgegeven; documenten te beoordelen en indien nodig te actualiseren, en ze opnieuw goed te keuren; te bewerkstelligen dat veranderingen en de actuele revisiestatus van de documenten zijn geïdentificeerd; te bewerkstelligen dat voor van toepassing zijnde documenten relevante versies beschikbaar zijn op werkplekken; te bewerkstelligen dat documenten leesbaar en gemakkelijk herkenbaar blijven; te bewerkstelligen dat documenten van externe oorsprong als zodanig herkenbaar zijn en de distributie ervan wordt beheerst; en onbedoeld gebruik van vervallen documenten te voorkomen, en geschikte identificatie toe te passen als ze om welke reden dan ook worden bewaard. Is de procedure aanwezig die bovenstaande eisen afdekt Op basis van informatie verkregen tijdens de audit Indien van toepassing, een distributielijst van de documenten Proces van informeren en distribueren van interne en externe documenten auditeren Engineering specificaties De organisatie moet een proces hebben om zorg te dragen voor tijdige beoordeling, distributie en implementatie van alle klant engineering normen/specificaties en wijzigingen zeker te stellen op basis van klantvereiste planning. Tijdige beoordeling dient zo snel mogelijk te gebeuren en niet meer dan twee werkweken te bedragen. De organisatie moet een registratie bijhouden van de datum dat elke wijziging geïmplementeerd is in productie. Implementeren moet ook actualiseren van documenten inhouden. OPMERKING: een verandering in deze normen/specificaties vereist een bijgewerkte registratie van klant specifieke goedkeur van productiedelen, wanneer deze specificaties op de tekening staan of invloed hebben op documenten of het goedkeurproces van productiedelen zoals bijvoorbeeld een beheersplan, FMEA s, etc. Proces van informeren en distribueren van klant engineering normen en specificaties auditeren. Implementatieproces van wijzigingen geïnitieerd door de klant auditeren. Documentatie wijzigingen opgestart vanuit wijzigingen in de engineering specificaties auditeren. Pagina 3 van 56

4 4.2.4 Beheersing van registraties Kwaliteitsregistraties moeten worden vastgesteld en bijgehouden om het bewijs te leveren van het voldoen aan de eisen en van de doeltreffende werking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Registraties moeten leesbaar, gemakkelijk herkenbaar en terugvindbaar blijven. Een gedocumenteerde procedure moet worden vastgesteld om de beheersing te definiëren die nodig is voor de identificatie, het opslaan, de beveiliging, het terugvinden, de bewaartermijn en de vernietiging van registraties Bewaartermijnen De beheersing van registraties moet voldoen aan regelgeving en klanteneisen Is de procedure aanwezig die de beheersing van registraties afdekt. Toetsen of de bewaartermijn voldoet aan wet en regelgeving en aan de klanteisen. 5. Directieverantwoordelijkheid 5.1 Betrokkenheid van de Directie De directie moet het bewijs leveren van haar betrokkenheid bij het ontwikkelen en invoeren van het kwaliteitsmanagementsysteem en bij het continu verbeteren van de doeltreffendheid ervan door: het belang om te voldoen aan zowel de eisen van klanten als aan wet- en regelgeving kenbaar te maken binnen de organisatie; het kwaliteitsbeleid vast te stellen; te bewerkstelligen dat kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld; directiebeoordelingen uit te voeren; en de beschikbaarheid van middelen te bewerkstelligen. Beoordeling van het kwaliteitsbeleid Beoordeling of de kwaliteitsdoelstellingen in lijn zijn met de doelstellingen van de klanten en het kwaliteitsbeleid Notulen van de management review Actie plannen inclusief status en opvolging van de plannen Op basis van informatie verkregen tijdens de audit Pagina 4 van 56

5 5.1.1 Efficiency van de processen De directie moet het vervaardigingproces en de ondersteunende processen beoordelen om zorg te dragen dat deze effectief en efficiënt zijn. De beoordeling van de efficiency van processen kan gebaseerd zijn op: Resultaten van continu verbeteren Resultaten van de procesindicatoren Trends in kosten Benchmarking van sleutelprocessen Neem de beoordeling van de efficiency van de processen mee in de normale management rapportage Beoordeling van het productrealisatie proces en de ondersteunende processen Registraties van de status van indicatoren Pagina 5 van 56

6 5.2 Klantgerichtheid De directie moet bewerkstelligen dat de eisen van klanten zijn bepaald en dat eraan is voldaan met het doel klanttevredenheid te verhogen (zie en 8.2.1). Het proces van het bepalen van de klanteisen en hoe hieraan voldaan wordt met als doel de klanttevredenheid te verhogen auditeren De methode voor het meten van de klanttevredenheid auditeren Door de klant verstrekte informatie over de klanttevredenheid beoordelen zoals de status van de organisatie in het leveranciersbeoordeling van de klant. 5.3 Kwaliteitsbeleid De directie moet bewerkstelligen dat het kwaliteitsbeleid: Geschikt is voor het doel van de organisatie; Een verbintenis inhoudt te voldoen aan de eisen en de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem continu te verbeteren; Een kader biedt voor het vaststellen en beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen; Kenbaar wordt gemaakt en begrepen binnen de organisatie; en Wordt beoordeeld op voortdurende geschiktheid Gedocumenteerd kwaliteitsbeleid Toetsen van de link tussen kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen Op basis van informatie verkregen tijdens de audit Bewijs van periodieke beoordeling op geschiktheid 5.4 Planning Kwaliteitsdoelstellingen De directie moet bewerkstelligen dat kwaliteitsdoelstellingen met inbegrip van die welke nodig zijn om te voldoen aan de producteisen [zie 7.1 a.], zijn vastgesteld voor relevante functies en niveaus binnen de organisatie. De kwaliteitsdoelstellingen moeten meetbaar zijn en consistent zijn met het kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstellingen, supplement De directie moet kwaliteitsdoelstellingen bepalen en opvolgen die opgenomen zijn in het ondernemingsplan om het kwaliteitsbeleid te implementeren. Beoordelen van de kwaliteitsdoelstellingen tijdens de audit Vanuit de notulen van de management review Pagina 6 van 56

7 5.4.2 Planning van het kwaliteitsmanagement De directie moet bewerkstelligen dat: De planning van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgevoerd om zowel te voldoen aan de eisen in 4.1, als aan de kwaliteitsdoelstellingen; en De werking en samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden blijft wanneer er veranderingen met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem worden gepland en ingevoerd. De resultaten van audits geven informatie over de status van de planning van het kwaliteitsmanagementsysteem. De plannen om de doelstellingen te bereiken, inclusief de benodigde middelen. Indien van toepassing op basis van plannen voor grote veranderingen. 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Verantwoordelijkheid en bevoegdheid De directie moet bewerkstelligen dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd en kenbaar gemaakt binnen de organisatie. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanuit de functie omschrijving Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanuit verantwoordelijkheden matrices Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanuit procedures en documenten Verantwoordelijkheid voor kwaliteit Managers met verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor corrigerende maatregelen, moeten onmiddellijk geïnformeerd worden wanneer producten of processen niet voldoen aan de eisen. Personeel verantwoordelijk voor kwaliteit moet de bevoegdheid hebben om de productie te stoppen om zodoende kwaliteitsproblemen op te lossen. Ploegen met betrekking tot het productieproces moeten voorzien zijn van personeel verantwoordelijk voor kwaliteit. Tijdens de audit worden een aantal voorbeelden gevolgd. Vanuit de voorbeelden wordt nagegaan hoe aan bovenstaande eisen voldaan is. Nagaan hoe de verantwoordelijkheden voor kwaliteit zijn vastgelegd en wie verantwoordelijk is Directievertegenwoordiger De directie moet een lid van het management benoemen die, ongeacht overige verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid en bevoegdheid moet hebben om: Te bewerkstelligen dat processen die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem zijn vastgesteld, ingevoerd en worden onderhouden; Te rapporteren aan de directie over de prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem en eventuele noodzaak voor verbetering; en Te bewerkstelligen dat het bewustzijn van de eisen van klanten binnen de gehele organisatie wordt bevorderd. Pagina 7 van 56

8 Tijdens de audit nagaan wie de directievertegenwoordiger is. Tijdens de audit de activiteiten van de directievertegenwoordiger nagaan voor alle van toepassing zijnde processen met betrekking tot het vaststellen van het proces en de bewerkstelliging van het bewustzijn van de eisen van de klant. Informatie vanuit de notulen van de management review Klantvertegenwoordiging De directie moet een vertegenwoordiger van de klant aanwijzen met verantwoordelijkheid en bevoegdheid, zodat klanteisen gewaarborgd blijven. Dit houdt in de selectie van special characteristics, kwaliteitsdoelstellingen en bijbehorende training, corrigerende en preventieve maatregelen en productontwikkeling. Vanuit de functiebeschrijving van de klantvertegenwoordiger Aantoonbare betrokkenheid van de klantvertegenwoordiger bij projectteams Aantoonbare betrokkenheid van de klantvertegenwoordiger bij belangrijke beslissingen. De belangrijke beslissingen zijn minimaal de aspecten genoemd in element Interne communicatie De directie moet bewerkstelligen dat geschikte communicatieprocessen worden vastgesteld binnen de organisatie en dat communicatie plaatsvindt met betrekking tot de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Tijdens de audit de communicatieprocessen nalopen 5.6 Directiebeoordeling Algemeen De directie moet het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie met geplande tussenpozen beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. Deze beoordeling moet tevens het onderzoeken van kansen voor verbetering omvatten alsmede de noodzaak van wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen. Registraties van directiebeoordelingen moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4) Performance van het kwaliteitssysteem Deze beoordelingen moeten alle eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem bevatten en trends op het gebied van performance als een essentieel onderdeel van continue verbeteren. Als onderdeel van de directie beoordeling moeten kwaliteitsdoelstellingen opgevolgd worden en kwaliteitskosten (t.a.v. tekortkomingen, zie en 8.5.1) moeten regelmatig gerapporteerd en geëvalueerd worden. Deze resultaten moeten geregistreerd worden om aan te tonen dat het volgende bereikt wordt: Kwaliteitsdoelstellingen zoals aangegeven in het ondernemingsplan; klanttevredenheid van geleverd product. Pagina 8 van 56

9 5.6.2 Input voor de beoordeling De input voor de directiebeoordeling moet informatie bevatten over: resultaten van audits; terugkoppeling van klanten; procesprestaties en productconformiteit; status van preventieve en corrigerende maatregelen; vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen; veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem; en aanbevelingen ter verbetering Input voor de beoordeling, supplement Een analyse van veldklachten (van de uiteindelijke gebruiker) en de impact op kwaliteit, veiligheid en milieu moeten eveneens gebruikt worden voor de directie beoordeling Output van de beoordeling De output van de directiebeoordeling moet bestaan uit de besluiten en maatregelen met betrekking tot: verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem en bijbehorende processen; verbetering van het product met betrekking tot eisen van klanten, en behoeften aan middelen. Notulen van de management review (denk aan het vermelden van de aanwezigen en de datum van de review). Actiepunten en plannen naar aanleiding van de management review. Continue verbeterprojecten opgestart vanuit de management review. Alle processen en elementen van het kwaliteitsmanagementsysteem moeten. aantoonbaar aan bod zijn gekomen tijdens de management review. De analyses die als input hebben gediend voor de management review. De agenda van de management review. Voorbeelden van verbeteringen aan processen en producten naar aanleiding van de Management review. Pagina 9 van 56

10 6. Management van middelen 6.1 Beschikbaar stellen van middelen De organisatie moet vaststellen welke middelen nodig zijn en er voor zorgen dat deze middelen aanwezig zijn om: het kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren en te onderhouden en de doeltreffendheid ervan continu te verbeteren; en de klanttevredenheid te verhogen door te voldoen aan eisen van klanten. Functiebeschrijvingen Registratie van opleiding, training, vaardigheden en ervaring Kwaliteitsplannen Bezetting van de ploegen / leiding Hoeveelheid werk van de medewerkers 6.2 Personeel Algemeen Personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed kunnen zijn op de productkwaliteit, moet bekwaam zijn, gebaseerd op passende opleiding, training, vaardigheden en ervaring Bekwaamheid, bewustzijn en training De organisatie moet: bepalen welke bekwaamheden het personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed zijn op de productkwaliteit nodig heeft; in training voorzien of andere maatregelen treffen om hieraan te voldoen; de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen beoordelen; te bewerkstelligen dat haar personeel zich bewust is van de relevantie en het belang van hun activiteiten en hoe zij bijdragen aan het bereiken van de kwaliteitsdoelstellingen; en geschikte registraties bijhouden van opleiding, training, vaardigheden en ervaring (zie 4.2.4) Product ontwikkeling, vaardigheden De organisatie moet zorgdragen dat personeel verantwoordelijk voor ontwikkeling, in staat is om de ontwikkelingseisen te bereiken en de noodzakelijke technieken beheersen. De noodzakelijke technieken moeten aangegeven worden door de organisatie. Registratie van opleiding, training, vaardigheden en ervaring met betrekking tot engineering vaardigheden Personeelsdossiers Interviews met engineers gedurende de audit Overzicht van de benodigde engineering kennis Opleidingsplannen Gedurende de audit nagaan of aan klantspecifieke eisen met betrekking tot engineering kennis voldaan is. Pagina 10 van 56

11 Training De organisatie moet een gedocumenteerde procedure opstellen en onderhouden voor het identificeren van trainingsbehoeften zodat personeel competent is voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van product kwaliteit. Personeel met specifiek toegewezen taken moet gekwalificeerd zijn zoals vereist, met nadruk op het gebied van voldoen aan klanteisen. OPMERKING 1: dit heeft betrekking op personeel met invloed op kwaliteit door de gehele organisatie. OPMERKING 2: een voorbeeld van klantspecifieke eisen is de toepassing van digitale, mathematische data Training on the job De organisatie moet zorgdragen voor on the job training voor personeel in een nieuwe of gewijzigde functie, met betrekking tot kwaliteit (inclusief vast en tijdelijk personeel). Personeel met een directe invloed op kwaliteit, moet geïnformeerd worden over de consequenties van tekortkomingen in relatie tot de klant. Registratie van opleiding, training, vaardigheden en ervaring Personeelsdossiers Functiebeschrijvingen Benodigde opleiding, training, vaardigheden en ervaring per functie Opleidingsplannen Procedure voor opleiding Gesprekken met medewerkers tijdens de audit Bewijs dat voldaan wordt aan klantspecifieke opleidingseisen Trainingsstatus nagaan voor vast en tijdelijk personeel Gedurende de audit de inhoud van de training nagaan (hoe is opgeleid en wat is tijdens de opleiding geleerd) Medewerkermotivatie en empowerment De organisatie moet een proces hebben om medewerkers te motiveren, kwaliteitsdoelstellingen te bereiken, continue te verbeteren en een omgeving te creëren die innovatie stimuleert. Dit proces moet eveneens promotie van kwaliteit en technologisch bewustzijn bevatten (door de gehele organisatie). De organisatie moet een proces hebben om te bepalen in hoeverre het personeel bewust is van het belang van hun activiteiten en hun bijdragen tot het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen (zie d). Gebruikte methode van aanmoedigingspremies (incentive system used in het engels) Scope van het medewerkers motivatie proces De wijze waarop medewerkertevredenheid wordt gemeten. Pagina 11 van 56

12 6.3 Infrastructuur De organisatie moet de infrastructuur bepalen, beschikbaar stellen en onderhouden die nodig is om te voldoen aan producteisen. Infrastructuur bevat voor zover van toepassing: gebouwen, werkruimte en bijbehorende voorzieningen; procesuitrusting (zowel hardware als software), en ondersteunende diensten (zoals transport of communicatie). Productprestaties; Interne en externe afkeur van de producten Ontwikkelen van plannen voor de fabriek, machines en gereedschappen De organisatie moet een multidisciplinaire benadering gebruiken (zie ) voor het ontwikkelen van plannen voor de fabriek, machines en gereedschappen. Plant lay -outs moeten grondstof verplaatsingen optimaliseren, een synchrone grondstofstroom realiseren en maximaal gebruik (met toegevoegde waarde) van het vloeroppervlak bewerkstelligen. Er moeten methodieken ontwikkeld worden voor het evalueren en monitoren van de effectiviteit van de bestaande handelingen. OPMERKING: Deze eisen dienen gefocust te zijn op lean manufacturing principes en dienen gerelateerd te zijn aan de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Samenstelling van het multidisciplinaire team Proces flow analyse Plant lay-out, de huidige en de toekomstige Indicatoren voor ergonomie, automatisering, balans in het werk voor operator en productielijn (bv geen kanban systemen), voorraadniveaus Plannen voor bijzondere gebeurtenissen (contingentie plan) De organisatie moet plannen voor bijzondere gebeurtenissen hebben (bijvoorbeeld voor utility-storingen, tekort aan arbeidskrachten, kapot gaan van de belangrijkste middelen en retourzendingen) om te voldoen aan klanteisen. Plan voor bijzondere gebeurtenissen Overzicht van belangrijke machines 6.4 Werkomgeving De organisatie moet de werkomgeving die nodig is om te voldoen aan producteisen vaststellen en beheren. Productprestaties; Interne en externe afkeur van de producten. Pagina 12 van 56

13 6.4.1 Veiligheid van het personeel in relatie tot product kwaliteit De organisatie dient aandacht te besteden aan productveiligheid om de risico s te minimaliseren voor medewerkers, gedurende ontwikkeling en productie Orde en netheid De organisatie moet de locatie ordelijk, schoon en in staat van onderhoud voorzien in relatie tot het product en het productieproces. 7. Realiseren van het product 7.1 Planning van het realiseren van het product De organisatie moet de processen die nodig zijn voor het realiseren van het product plannen en ontwikkelen. Planning van de productrealisatie moet consistent zijn met de eisen van de andere processen van het kwaliteitsmanagementsysteem (zie 4.1). Bij het plannen van de productrealisatie moet de organisatie, voor zover van toepassing, het volgende bepalen: kwaliteitsdoelstellingen en eisen voor het product; de noodzaak om processen vast te stellen, documenten op te stellen en middelen beschikbaar te stellen die specifiek zijn voor het product; de vereiste productspecifieke verificatie, geldigverklaring, bewaking, keurings- en beproevingsactiviteiten, en de aanvaardingscriteria voor het product; registraties die nodig zijn om het bewijs te leveren dat de realisatieprocessen en het resulterende product voldoen aan de eisen (zie 4.2.4). De output van deze planning moet in een vorm zijn die geschikt is voor de manier van werken in de organisatie. OPMERKING 1: een document dat de processen van het kwaliteitsmanagementsysteem (inclusief de processen voor het realiseren van het product) en de toe te passen middelen voor een specifiek product, project of contract specificeert, kan worden aangeduid als een kwaliteitsplan. OPMERKING 2: de organisatie mag ook de in 7.3 genoemde eisen toepassen om processen te ontwikkelen die nodig zijn voor het realiseren van het product. OPMERKING 3: sommige klanten verwijzen naar projectmanagement of advanced product quality planning (APQP) als een manier om product realisatie te bereiken. Advanced product quality planning omvat concepten als fouten preventie en continue verbeteren i.p.v. fouten detecteren, gebaseerd op een multidisciplinaire benadering. Pagina 13 van 56

14 7.1.1 Planning van het realiseren van het product, supplement Als onderdeel van het kwaliteitsplan moeten klanteisen en bijbehorende technische specificaties opgenomen worden in de planning van productrealisatie Acceptatiecriteria Acceptatiecriteria moeten bepaald worden door de organisatie en (indien van toepassing) goedgekeurd worden door de klant. Voor attributieve keuringen moet het acceptatieniveau zero defects zijn (zie ) Vertrouwelijkheid De organisatie moet de vertrouwelijkheid van klantgerelateerde producten en trajecten tijdens ontwikkeling waarborgen (evenals gerelateerde product informatie). Plannen voor APQP-trajecten Plannen voor projecten De ontwikkelde plannen Tekeningen Control plannen Werkinstructies PPAP documenten Plannen voor gereedschappen en gebouwen Verificatie en validatie gedurende de verschillende ontwerpstappen Link tussen wijzigingen en het aanpassen van de onderliggende documentatie Eisen van de klant Technische specificaties Test specificaties Acceptatie criteria voor verificatie en validatie Nagaan tijdens de audit wie tot welke informatie toegang heeft Wijzigingsbeheer De organisatie moet een proces hebben om wijzigingen te beheersen in relatie tot product realisatie. De effecten van wijzigingen (inclusief leveranciers) moeten beoordeeld, geverifieerd en gevalideerd worden om overeenkomst met klanteisen te bewerkstelligen. Wijzigingen dienen gevalideerd te worden vóór implementatie. Black box ontwerpen, met impact op vorm, passing en functie (inclusief uitvoering/duurzaamheid) moeten beoordeeld worden met de klant zodat de effecten adequaat geëvalueerd kunnen worden. Wanneer vereist door de klant, moeten additionele verificatie en identificatie eisen uitgevoerd worden zoals bijvoorbeeld voor introductie van nieuwe producten. OPMERKING 1: elke wijziging van productrealisatie met invloed op klanteisen behoeft melding aan en goedkeuring van de klant. OPMERKING 2: de bovenstaande eis is van toepassing op product en productieproces wijzigingen. Pagina 14 van 56

15 Wijzigingsaanvragen Gewijzigde documenten Nagaan hoe het wijzigingsproces is vormgegeven Test specificaties Product en proces validatie testen met gedefinieerde eisen Resultaten van validatie testen Test specificaties Acceptatie criteria voor verificatie en validatie Nagaan tijdens de audit wie tot welke informatie toegang heeft 7.2 Processen die verband houden met de klant Bepaling van producteisen De organisatie moet het volgende bepalen: door de klant gespecificeerde eisen, met inbegrip van de eisen voor afleverings- en nazorgactiviteiten; eisen die niet door de klant zijn gesteld, maar die wel nodig zijn voor gespecificeerd of beoogd gebruik, waar dat bekend is; eisen vanuit wet- en regelgeving met betrekking tot het product; en alle aanvullende eisen die door de organisatie zijn vastgesteld. OPMERKING 1: nazorgactiviteiten, hebben ook betrekking op after-sales product service als onderdeel van het contract met de klant of de inkooporder. OPMERKING 2: deze eis is ook van toepassing voor recycling, impact op het milieu en eigenschappen als gevolg van de kennis van de organisatie op het gebied van product en productieprocessen. (Zie ). OPMERKING 3: overeenkomst met c. houdt ook in alle wettelijke, veiligheids- en milieuregelgeving, die van toepassing zijn voor de verkrijgbaarheid, opslag, behandeling, recycling, vernietigen of het verwijderen van materialen. Het proces om te voldoen aan de van toepassingzijnde wet en regelgeving Interne productspecificaties Klantspecifieke special characteristics De organisatie moet overeenkomst aantonen van klanteisen op het gebied van bepalen, documenteren en beheersen van special characteristics. Het consistente gebruik van special characteristics in alle relevante kwaliteitsdocumenten zoals de FMEA, het controlplan, de werkinstructie s en de tekening. Pagina 15 van 56

16 7.2.2 Beoordeling van producteisen De organisatie moet de producteisen beoordelen. Deze beoordeling moet worden uitgevoerd voordat de organisatie zich tot levering van een product aan de klant verbindt (bijv. inschrijving op offertes, aanvaarding van contracten of opdrachten, aanvaarding van wijzigingen van contracten of opdrachten) en moet bewerkstelligen dat: de producteisen zijn gedefinieerd; er een oplossing wordt gevonden voor eisen uit het contract of uit opdrachten die afwijken van eisen die eerder kenbaar zijn gemaakt; en de organisatie over het vermogen beschikt om te voldoen aan de gedefinieerde eisen. Registraties van de resultaten van de beoordeling en maatregelen die voortvloeien uit de beoordeling moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4). Wanneer de klant geen gedocumenteerde eisen stelt, dan moeten de eisen van de klant door de organisatie worden bevestigd voordat zij worden aanvaard. Wanneer producteisen worden gewijzigd, dan moet de organisatie bewerkstelligen dat relevante documenten worden gewijzigd en dat relevant personeel op de hoogte wordt gesteld omtrent de gewijzigde eisen. OPMERKING: in sommige situaties, zoals verkoop via internet, is een formele beoordeling voor elke opdracht onpraktisch. In plaats hiervan kan de beoordeling zich uitstrekken tot relevante productinformatie, zoals catalogi of reclamemateriaal Beoordeling van producteisen, supplement Het niet van toepassing verklaren van de eis geformuleerd in voor een formele beoordeling (zie opmerking) moet goedgekeurd worden door de klant Productie feasibility (haalbaarheid) De organisatie moet de feasibility (geschiktheid) van productie onderzoeken, bevestigen en documenteren van de producten voorgesteld in de contractbeoordeling (inclusief risicoanalyse). Feasibility studie Beoordeling van de aanvragen van de klant De wijze waarop verschillen worden opgelost Beoordeling van de producteisen Documenten waaruit blijkt dat studies en beoordelingen hebben plaatsgevonden Risico analyse Pagina 16 van 56

17 7.2.3 Communicatie met de klant De organisatie moet doeltreffende regelingen vaststellen en invoeren om te communiceren met klanten met betrekking tot: productinformatie; aanvragen, contracten of opdrachtbehandeling, inclusief wijzigingen; en terugkoppeling van klanten, met inbegrip van klachten van klanten Communicatie met de klant, supplement De organisatie moet in staat zijn de benodigde informatie (inclusief data) te communiceren met de klant in een format aangegeven door de klant ( bijvoorbeeld computer-aided design gegevens, electronic data exchange). Tijdens de audit nagaan of er speciale eisen van de klant zijn met betrekking tot communicatie, en nagaan in hoeverre aan de eisen voldaan wordt. Tijdens de audit nagaan wie met de klant communiceert en hoe de communicatie plaatsvindt. 7.3 Ontwerp en ontwikkeling Planning van ontwerp en ontwikkeling De organisatie moet het ontwerp en de ontwikkeling van het product plannen en beheersen. Tijdens de planning van het ontwerp en de ontwikkeling moet de organisatie het volgende bepalen: de ontwerp- en ontwikkelingsstappen; de geschikte beoordeling, verificatie en geldigverklaring voor elke ontwerp- en ontwikkelingsstap en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het ontwerp en de ontwikkeling. De organisatie moet de raakvlakken tussen verschillende groepen die betrokken zijn bij het ontwerpen de ontwikkeling besturen om een doeltreffende communicatie en duidelijke toekenning van verantwoordelijkheden te bewerkstelligen. De output van de planning moet indien van toepassing worden bijgewerkt, tijdens de voortgang van het ontwerp- en ontwikkelingsproces. Neemt de organisatie het voortouw in het APQP traject Stuurt de organisatie het APQP traject De registratie van het projectplan met mile stones, acties per stap, beslissingspunten enz. Is het projectplan een beheerst (datum, revisie, beheerder) en goedgekeurd document Tijdens de audit nagaan waar taken en bevoegdheden met betrekking tot het APAP traject zijn vastgelegd. Communicatie processen met betrekking tot het APQP traject vastleggen. Aanpassingen in het projectplan Pagina 17 van 56

18 Multidisciplinaire benadering De organisatie moet een multidisciplinaire benadering gebruiken voor productrealisatie, inclusief ontwikkeling, definiëren en monitoren van special characteristics ontwikkeling en beoordeling van FMEA s, inclusief acties om potentiële risico s te verminderen ontwikkeling en beoordeling van controleplannen. OPMERKING: een multidisciplinaire benadering kan betrekking hebben op de ontwerp afdeling, productie, engineering, kwaliteit en ander betrokken personeel Input voor ontwerp en ontwikkeling De input met betrekking tot de producteisen moet worden bepaald en registraties moeten worden bijgehouden (zie 4.2.4). Deze input moet bestaan uit: functionele en prestatie-eisen; van toepassing zijnde eisen uit wet - en regelgeving; wanneer van toepassing, informatie afgeleid van eerdere, vergelijkbare ontwerpen; en andere eisen die essentieel zijn voor ontwerp en ontwikkeling. Deze input moet worden beoordeeld op geschiktheid. De eisen moeten compleet, ondubbelzinnig en niet strijdig zijn met elkaar. OPMERKING: special characteristics (zie ) vallen onder deze eis Input product ontwerp De organisatie moet de eisen voor input van het productontwerp identificeren, documenteren en beoordelen, inclusief: klanteisen (contractbeoordeling) zoals bijvoorbeeld special characteristics (zie ), identificatie, naspeurbaarheid en verpakking; gebruik van informatie: de organisatie moet een proces hebben om informatie van voorgaande ontwerpprojecten te gebruiken, concurrentieanalyse, terugkoppeling van leveranciers, input vanuit de organisatie, veldgegevens en andere vormen van relevante bronnen voor huidige en toekomstige projecten van gelijkaardige strekking; targets voor productkwaliteit, levensduur, betrouwbaarheid, duurzaamheid, onderhoudbaarheid, planning en kosten. Registratie en documenten met input eisen Specificaties van de klant Van toepassing zijnde wet en regelgeving Informatie uit voorgaande en bestaande ontwerpen Benchmark informatie Registratie van de beoordeling van de inputs Pagina 18 van 56

19 Input voor ontwerp productieproces De organisatie moet de input eisen voor het ontwerp van het productieproces identificeren, documenteren en beoordelen, inclusief: outputgegevens van productontwerp; targets voor productiviteit, proces capability en kosten; klanteisen, indien van toepassing; ervaring van voorgaande ontwerpen. OPMERKING: Het toepassen van error-proofing methodieken moet in verhouding staan tot de belangrijkheid van de problemen en de samenhangende risico s. Registratie en documenten met input eisen Specificaties van de klant Van toepassing zijnde wet en regelgeving Informatie uit voorgaande en bestaande ontwerpen Benchmark informatie Registratie van de beoordeling van de inputs Ontwerp FMEA Doelstellingen voor productiviteit, proces capabiliteit, kosten Special Characteristics De organisatie moet special characteristics identificeren (zie d) en opnemen in het beheersplan; overeenkomen met klant specifieke definities en symbolen; opnemen in procesbeheersings documenten, inclusief tekeningen, FMEA s, beheersplans en werkinstructies (met het symbool van de klant of het equivalent van de organisatie om aan te geven welke processtappen invloed hebben op special characteristics. OPMERKING: special characteristics kunnen betrekking hebben op producteigenschappen en proces parameters. Tijdens de audit nagaan hoe special characteristics bepaald worden Tekeningen Control plan FMEA Operator instructie Nagaan of er klantspecifieke eisen zijn voor special characteristics en of hieraan voldaan wordt. Let op, dit kan inhouden dat het symbool van de klant gebruikt moet worden. Pagina 19 van 56

20 7.3.3 Output van ontwerp en ontwikkeling De output van ontwerp en ontwikkeling moet worden geleverd in een vorm die verificatie ten opzichte van de ontwerp- en ontwikkelingsinput mogelijk maakt. Deze output moet worden goedgekeurd alvorens vrijgave plaatsvindt. De output van ontwerp en ontwikkeling moet: voldoen aan de inputeisen voor ontwerp en ontwikkeling; voorzien in geschikte informatie voor inkoop, productie en dienstverlening; de aanvaardingscriteria voor het product bevatten of ernaar verwijzen; en de producteigenschappen en -kenmerken specificeren die essentieel zijn voor een veilig en juist gebruik Output productontwerp, supplement De output van het productontwerp moet zo gedefinieerd worden, dat ze geverifieerd en gevalideerd kunnen worden ten opzichte van ontwerp input eisen. De output van het productontwerp bevat: ontwerp FMEA, betrouwbaarheidsresultaten; product special characteristics en specificaties; product error proofing, indien van toepassing; definiëren van het product, inclusief tekeningen of berekeningen; resultaten van product ontwerp beoordelingen; richtlijnen met betrekking tot diagnose, waar van toepassing. Ontwerp output die voldoet aan de eisen van de ontwerp input Test rapporten Tekeningen Beschikbaarheid van alle documenten genoemd in als de genoemde documenten van toepassing zijn Pagina 20 van 56

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen

EISENPAKKET. versie 3 31-01-2012. Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen EISENPAKKET versie 3 31-01-2012 Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Algemeen 3 0.2. Procesbenadering 3 1. Onderwerp en toepassingsgebied 5 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002

Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2002 QS9000 is de automobielnorm van Chrysler, Ford en General Motors vanuit Amerika. Andere landen hadden dan weer andere normen zoals VDA6, FIEV of ANFIA-norm. Vanuit deze

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst

ISO 9000:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie die dagelijks onderhoud uitvoeren aan woningen en die: - moet aantonen dat zij in

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0

CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2. Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C. Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 Managementplan Energie meetplan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 Jade Beheer B.V. OFN OFS 2C Auteur: Coert van Maren Autorisatiedatum: 19-03-2016 Versie: 1.0 CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J

- 1 - Kwaliteithandboek. Datum : Multiwerkplaats H.J Paraaf : Kwaliteithandboek. Multiwerkplaats H.J - 1 - Kwaliteithandboek Multiwerkplaats H.J - 2-1. Algemeen 2 Inhoud 2.1 Directieverantwoordelijkheid 2.2 Kwaliteitssysteem / contractbeoordeling 2.3 Document en gegevensbeheer 2.4 Inkoop 2.5 Beheersing

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA

Inleiding Systeemgerichte. of: SCB. Mr Joost Jansen MBA Inleiding Systeemgerichte Contractbeheersing of: SCB Mr Joost Jansen MBA Programma: Voorstellen Doel Management summary Introductie ti SCB ISO 9001:2008 Toetsen Afronding Protocol managementaandacht (Vragen

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur

Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur Aspect Criterium Naspeurbaarheid Bevinding 1. Structuur en organisatie 1.1. Bedrijfsstructuur De constructeur heeft een gedocumenteerd overzicht van alle kritische functies Voor alle locaties is duidelijk

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

CO2 managementplan. Max Bögl

CO2 managementplan. Max Bögl CO2 managementplan Max Bögl Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Energie meetplan... 4 2.1 Planning meetmomenten... 4 2.2 Vergelijking met vergelijkbare organisaties... 5 3 Energiemanagement actieplan... 6 4 Stuurcyclus...

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

CO 2 managementplan. 1 Inleiding

CO 2 managementplan. 1 Inleiding CO 2 managementplan Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Energie meetplan... 4 1.2 Planning meetmomenten... 4 1.3 Cofely Zuid Nederland... 4 Scope 1 emissies... 4 Scope 2 emissies... 4 1.4 Project Renovatie gemaal

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

SPECIFIEKE EISEN VAN HET RECYCLAATBEHEERSYSTEEM QA-CER. Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in. Polymeric Products

SPECIFIEKE EISEN VAN HET RECYCLAATBEHEERSYSTEEM QA-CER. Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in. Polymeric Products SPECIFIEKE EISEN VAN HET RECYCLAATBEHEERSYSTEEM QA-CER Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in Polymeric Products Dirk Simoens, BQA nv Versie 1: januari 2013 Page 1 of 13 Quality

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015

De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 BUSINESS ASSURANCE De wijzigingen in de ISO 9001: 2015 Jacques van Unnik 1 SAFER, SMARTER, GREENER Wijzigingen in de ISO 9001 norm Waarom wordt de norm gewijzigd? De structuur van de nieuwe norm Definities

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

CO 2 Managementplan. Eti BV. Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan Eti BV Auteur: John Nannings Autorisatiedatum: 25-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen

Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen Kwaliteitshandboek van Klanten inspireren met een nieuwe manier van denken en doen INHOUD BELEIDSVERKLARING TEN AANZIEN VAN ISO- 9001:2008 INLEIDING Kantoorinrichter voor nieuw en gebruikt Breed assortiment

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Termen en definities... Bijlage 1: De management review... Bijlage 2: Scope en uitsluitingen... De scope... Uitsluitingen...

Inhoudsopgave. Termen en definities... Bijlage 1: De management review... Bijlage 2: Scope en uitsluitingen... De scope... Uitsluitingen... Inhoudsopgave Inleiding... De opbouw van het Certiked Model... Certificeren aan de hand van het Certiked Model... Aantoonbaarheid...... Beleid... Beleid 1: Plannen... Beleid 2: Beleid realiseren... Beleid

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2

Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Van VCA naar OHSAS 18001:2007 naar ISO/CD 45001.2 Jacques Schouwenaars 13 oktober 2015 Onderwerpen Verschillen VCA en OHSAS 18001? ISO/CD 45001.2 Aandachtsgebieden tijdens certificatieaudits Voordelen

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 - vastgesteld

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008

ZNA Nierkliniek. Op weg naar de ISO 9001:2008 ZNA Nierkliniek Op weg naar de ISO 9001:2008 Het idee 2002 artsen dromen tijdens looptrainingen over samenwerking 2004 oprichting ZNA brengt ons dichter bij elkaar 2007 ZNA wordt één ziekenhuis 2011 artsen

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2. Doel 1.3. Toepassingsgebied 1.4. Kenmerken van instellingen in het speciaal onderwijs 1.5. De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm

Nadere informatie

ISO 9001 certificatie in de praktijk

ISO 9001 certificatie in de praktijk 1 1 ISO 9001 certificatie in de praktijk Ruud H.J. de Jong Atos Origin Technical Automation 16 april 2003 2 Even voorstellen 2 Ruud H.J. de Jong Hilversum 46 jaar, getrouwd, een dochter van 10 jaar Theoretische

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

QUALITY SYSTEM ENGINEER

QUALITY SYSTEM ENGINEER QUALITY SYSTEM ENGINEER We bieden uw medewerkers aan, die afgebakende taken komen uitvoeren en/of coördineren. Procedures up to date houden Formulieren en files up to date houden Handboeken up to date

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep

Beloofd is beloofd. Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep Beloofd is beloofd Beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van KPC Groep INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSION KPC GROEP 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 4.1 Organogram 4.2 Processchema 5 HET

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000

Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem. Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 Energiezorg in relatie tot uw zorgsysteem Linking List tussen de Referentie Energiezorg en ISO 9001:2000 MJA2 en Energiezorg Energiezorg zorgt voor een blijvende verlaging van het energiegebruik, en daarmee

Nadere informatie

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management.

Advies,opleiding, training en research op vlak van sales, services en management. Eindverslag Gegevens van de onderneming Naam SB anagement bvba Straat Leuvenselaan, 191 Postcode, Stad 3300 TIENEN Land België Tel: 0495/281138 Fax: 016/821138 Contactpersoon e-mail: janroel.vanrhee@sb-management.be

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda

Welkom. HKZ of ISO? Zicht op de verschillen. Twan de Kruijf. Directeur Kleemans. 1 februari 2011 Congres ISO of HKZ te Breda Welkom of? Zicht op de verschillen Twan de Kruijf Directeur Kleemans 1 februari 2011 Congres of te Breda Adviseurs in ondernemerschap 3 business units: AgriFood MKB Zorg Kwaliteitsmanagementsystemen en

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4.

2.7 Eisen aan de bedrijfsomgeving (IFS5 ; 4.6) 2.9 Beheersing van vreemde materialen (IFS5 ; 4.9) 2.11 Ontvangst van goederen en opslag (IFS5 ; 4. Belangrijkste wijzigingen IFS Versie 5 tov versie 4 IFS Versie 5 03/01/2008 1/9 1. Algemene wijzigingen 1.1 Auditfrequentie 1.2 Audit scope 1.3 Niveau van de vereisten 1.4 KO 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid

OHSAS certificaat voor het waarborgen van veiligheid OHSAS 18001-certificaat voor het waarborgen van veiligheid > continue verbetering > voordelen > internationaal erkende norm > eigen verantwoordelijkheid > compleet arbo- en veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering

Doel van de presentatie: behalen van ISO 9001:2000 certificering Doel van de presentatie: Verstrekken van ondersteunende informatie. Bewuste beslissing tot afzien 0f behalen van ISO 9001:2000 certificering QMT/SKT/8108-01 Uitgangspunt. Uitbreiding van Uw Aspectsysteem

Nadere informatie