Klinische Chemie Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klinische Chemie Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III"

Transcriptie

1 Klinische Chemie Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie Derde geheel herziene druk, 2001

2 Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn III Inhoud Het Model Kwaliteitshandboek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie Bureau NVKC Trindeborch Catharijnesingel 49a 3511 GC Utrecht Telefoon Fax Redactie Dr. H. Baadenhuijsen Academisch Ziekenhuis Sint Radboud, Nijmegen Dr. P.C.M. Bartels Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar Dr. W. Huisman Westeinde Ziekenhuis, Den Haag Dr. T.J. Penders Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk Eindredactie Dr. F. van der Graaf ISBN NUGI /1996/2001 NVKC 1e druk e druk e druk 2001 Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Druk Verhagen Grafische Media Postbus 334, 5500 AH Veldhoven Telefoon Fax Internet: Ten geleide 3 1. Algemeen 5 2. Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Werkterrein van het laboratorium Personeel en organisatie Voorzieningen Toegeleverde goederen en diensten Beheer en gebruik van onderzoeksmiddelen Procedures en werkvoorschriften Aanvraag en bemonstering Behandeling en analyse van monsters Vastlegging van onderzoeksgegevens Rapportage Beheer documenten Klachten, afwijkingen en verbeterpunten Beoordeling van het kwaliteitssysteem 105 Bijlagen 110 1

3 Ten geleide Onder auspiciën van de Commissie Kwaliteit heeft een projectgroep het NVKC Model Kwaliteitshandboek aangepast in overeenstemming met de onlangs gepubliceerde CCKL Praktijkrichtlijn III. In nauwe samenwerking tussen kwaliteitsfunctionarissen en klinisch chemici van de participerende laboratoriumorganisaties zijn modificaties aangebracht. De tekst van de vorige editie is daarbij als vertrekpunt genomen. Op het voorblad van elk hoofdstuk worden de namen vermeld van opstellers, verificateurs en bekrachtigers. Wellicht ten overvloede zij hier opgemerkt dat de inhoud van een bepaald hoofdstuk refereert aan de karakteristieke laboratoriumorganisatie van de betreffende auteurs. Vanzelfsprekend is de inhoud van het Model Kwaliteitshandboek een interpretatie van de CCKL Praktijkrichtlijn door de opstellers. Hiermee wordt bedoeld dat er op verschillende manieren praktische invulling kan worden gegeven aan criteria en uitgangspunten van de Praktijkrichtlijn. Richtlijnen verschaffen minimum eisen omtrent wat beschreven behoort te worden, doch de wijze waarop een en ander nader wordt uitgewerkt kan aanzienlijk verschillen per locatie. De richtlijnen beogen een bron van inspiratie te zijn voor het initiëren van voortdurende verbetercycli. Het Model Kwaliteitshandboek is tot stand gekomen door uitstekende samenwerking in een keten van vele instituten en personen: hartelijk dank aan allen! Ik wens u als beoogd gebruiker veel succes met uw verbeteractiviteiten. Uiteraard zijn opmerkingen uwerzijds om de toepasbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van het Model Kwaliteitshandboek te verbeteren van harte welkom! Alkmaar, 20 december 2000 Dr. P.C.M. Bartels, Voorzitter Commissie Kwaliteit Deze uitgave is gefinancierd in het kader van Dienstverlening NVKC. 3

4 Algemeen Inhoud 1# 1.1 Inleiding en verklaring van uitgifte - Toepassingsgebied - Leeswijzer 1.2 Begrippen en definities 1.3 Gebruikte afkortingen Referenties 1. CCKL-Praktijkrichtlijn, editie III, NEN-EN 45001, Algemene criteria voor het functioneren van beproevingslaboratoria. 3. NEN-EN 45002, Algemene criteria voor de beoordeling van beproevingslaboratoria. 4. NEN-EN 45003, Accreditatiesystemen voor kalibratie en beproevingslaboratoria. Algemene eisen voor bedrijven en erkenning. 5. ISO 15189, Quality Management in the Medical laboratory, Verzendlijst Naam Functie Opstellers Verificateurs Bekrachtigers Versie Datum Ing. M. Schoorl M. Hessels Dr. W. Huisman 3 Dr. P.C.M. Bartels Dr. H. Baadenhuijsen Dr. T.J. Penders 5

5 Algemeen Inleiding en verklaring van uitgifte 1.1 1/2 Toepassingsgebied Een goed functionerend kwaliteitsborgingsysteem is essentieel voor het kunnen waarborgen van adequate dienstverlening aan de aanvragers van onderzoek van het klinisch-chemisch laboratorium. Het kwaliteitshandboek heeft ten doel het kwaliteitszorgsysteem van het laboratorium te beschrijven. De organisatorische structuur en het geheel van maatregelen, procedures, functies en middelen, dat noodzakelijk is voor het realiseren van een optimale bedrijfsvoering en het geven van optimale informatie aan de aanvragers, is erin gedocumenteerd. Naast het kwaliteitsaspect wordt aandacht geschonken aan een in de bedrijfsvoering geïntegreerd Arbo- en Milieuzorgsysteem. Het handboek is zodanig samengesteld, dat weinig veranderlijke informatie beknopt wordt opgenomen in de tekst, terwijl meer frequent veranderlijke documenten zijn opgenomen als bijlagen. Het kwaliteitshandboek dient een tweeledig doel, namelijk als beschrijving van het kwaliteitssysteem voor het laboratorium zelf en het zichtbaar maken van de organisatie voor externe instellingen. Het Model Kwaliteitshandboek is bedoeld als voorbeeld voor de wijze waarop een klinischchemisch laboratorium zijn kwaliteitshandboek kan opstellen, uitgaande van de "Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg", uitgebracht door de CCKL, derde gewijzigde druk (1999). De Praktijkrichtlijn is gebaseerd op de CCKL-richtlijnen voor kwaliteitsborging van laboratoria in de gezondheidszorg (februari 1987), de NEN-EN serie, de ISO-9000 serie en de ISO "Quality Management in Medical laboratories" (1999). De Praktijkrichtlijn omschrijft voorwaarden waaraan kwaliteitssystemen van laboratoria dienen te voldoen, indien kwaliteitsborging en een permanent proces van kwaliteitsverbetering wordt beoogd. De Praktijkrichtlijn vormt de basis voor de externe beoordeling door CCKLtest met het oog op het verlenen van een accreditatie. Verklaring van Raad van Bestuur / Directie Bij de uitgifte van het eigen kwaliteitshandboek dient de eindverantwoordelijke klinisch chemicus en/of hoofd van het laboratorium een verklaring van uitgifte te ondertekenen. Het is wenselijk dat de Raad van Bestuur c.q. Directie van het instituut de verklaring accordeert en mede parafeert, om de actieve betrokkenheid en daadwerkelijke bereidheid tot ondersteuning bij het kwaliteitssysteem op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn aan te geven. Eerste versie. Datum: Eindverantwoordelijke laboratorium: (naam) (handtekening) Namens Raad van Bestuur / Directie: (naam) (handtekening) 6

6 Algemeen Inleiding en verklaring van uitgifte 1.1 2/2 Leeswijzer De hoofdstuk- en paragraafindeling van het Model Kwaliteitshandboek loopt parallel met de Praktijkrichtlijn van de CCKL, derde druk. Elke norm van de Praktijkrichtlijn omvat een paragraaf van het kwaliteitshandboek. Het is zeer gewenst dat ieder die een handboek gaat opstellen voor het laboratorium, deze indeling strikt aanhoudt. In het Model Kwaliteitshandboek is invulling gegeven aan hoofdzaken. Op verschillende plaatsen wordt verwezen naar bijlagen, procedures en werkvoorschriften, waarvan in de "Bijlagen" enkele voorbeelden gegeven zijn. In de bijlagen worden specifieke onderdelen van het kwaliteitssysteem nader in detail beschreven. Bijlagen kunnen ook originele documenten omvatten die afkomstig zijn van instanties buiten het laboratorium Het Model Kwaliteitshandboek, opgesteld door meerdere onafhankelijke opstellers, bevat algemeen bruikbare voorbeeldteksten en past een bladindeling toe, die navolging kan vinden bij titelbladen van hoofdstukken en volgbladen. Een voorbeeld van een titelblad-indeling is hieronder afgebeeld; de volgbladen bevatten alleen de kop hiervan. Voor het opstellen en beheer van de procedures in het handboek wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd Document Beheersysteem. Kop Logo Titel hoofdstuk Titel paragraaf Codering* Datum aanmaak * Codering: hoofdstuknummer, paragraafnummer, bladnummer/totaal aantal bladen Bladspiegel: omlijnde ruimte Voet Verzendlijst Naam Functie Opsteller Verificateurs Bekrachtiger Versie Datum Paraaf De opsteller is primair verantwoordelijk voor de inhoud en de samenstelling van het document. De verificateur heeft de tekst gecontroleerd op volledigheid en eenduidigheid, met name voor wat betreft de praktische uitvoerbaarheid. De bekrachtiger draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de kwaliteit van het document ("state of the art"). 7

7 Algemeen Begrippen en definities 1.2 1/2 Er wordt gebruik gemaakt van een lijst met begrippen en definities zoals weergegeven in de Praktijkrichtlijn van de CCKL (bijlage CCKL-Praktijkrichtlijn) Overige begrippen en definities CCKLtest Stichting, die in Nederland zorg draagt voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. Cycle Systems Adviesbureau gespecialiseerd op het gebied van Milieuzorg. Dupliceerbaarheid Dupliceerbaarheid (= repeatability). Precisie die geldt onder zoveel mogelijk constante omstandigheden (één laboratorium, één analist, één serie e.d.). De standaardafwijking kan berekend worden uit een serie onafhankelijke analyseresultaten in identiek materiaal of uit onafhankelijke duplometingen in verschillende materialen. Gevaarlijk Afval Wat in 1993 onder de Wet chemisch afvalstoffen nog chemisch afval heette, heet onder het regiem van de Wet Milieubeheer sinds 1 januari 1994 gevaarlijk afval. Met deze naamsverandering wordt aangesloten bij de terminologie die internationaal wordt gebruikt. In art. 1.1, lid 1 Wet Milieubeheer worden gevaarlijke afvalstoffen omschreven als afvalstoffen die bij Algemene Maatregel van Bestuur als zodanig zijn aangewezen. Imprecisie Spreiding van onafhankelijke meetresultaten, verkregen met behulp van een meetmethode, onder bepaalde vastgelegde omstandigheden. Juistheid Juistheid (= zuiverheid, accuracy). De mate van overeenstemming tussen de meetverwachting en de gezochte waarde. De aanduiding om de onjuistheid uit te drukken is "systematische fout". Milieu Actie Plan Het actieplan omvat maatregelen die genomen dienen te worden om milieuzorg ten uitvoer te brengen. De maatregelen omvatten o.a. organisatorische aspecten, het uitvoeren van vergunningsvoorwaarden, activiteiten met betrekking tot voorlichting en opleiding, aanpassing van interne instructies en meet- en regelprogramma's. Precisie Precisie (= precision). De mate van overeenstemming tussen de uitkomsten van onafhankelijk van elkaar verrichte analyses in identiek materiaal. Een kwantitatieve maat voor de hierbij optredende spreiding is de standaardafwijking. Reproduceerbaarheid Reproduceerbaarheid (= reproducibility). Precisie die geldt onder niet-constante omstandigheden. Hierbij moet worden beschreven onder welke condities is te werk gegaan (meer laboratoria, meer dagen of weken, meer analisten etc.). 8

8 Algemeen Begrippen en definities 1.2 2/2 Traceerbaarheid Eigenschap van een meetresultaat of van een meetwaarde van een standaard, die gerelateerd kan worden aan een vastgestelde referentie, door een ononderbroken reeks vergelijkingen, die een vastgestelde onzekerheid hebben. Valideren van een meetmethode Het vaststellen van de geschiktheid van de meetmethode, alsmede het uittesten van de specificaties en het (schriftelijk) vastleggen hiervan. 9

9 Algemeen Gebruikte afkortingen 1.3 1/1 Er wordt gebruik gemaakt van de lijst van afkortingen zoals weergegeven in de Praktijkrichtlijn van de CCKL (bijlage CCKL-Praktijkrichtlijn). Aanvullende afkortingen ADV Arbeids Duur Verkorting ARBO ARBeidsOmstandigheden BAGA Besluit Aanwijzing Gevaarlijk Afval BIG-wet Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst voor het Ziekenhuiswezen CLB Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis GLP Good Laboratory Practice GMP Good Manufacturing Practice HLO Hoger Laboratorium Onderwijs IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry IVD In Vitro Diagnostics KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst LIS Laboratorium Informatie Systeem LWBA Landelijke Werkgroep Bindings Analyse MAC Maximale Aanvaardbare Concentratie MCA Multi Component Analyse, sectie SKZL MEC Medisch Ethische Commissie MLO Middelbaar Laboratorium Onderwijs NNI Nederlands Normalisatie Instituut RELAC REferentie-instituut Laboratoriumonderzoek Antistollings Controle RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie RIVM RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne SKZL Stichting Kwaliteitsbewaking Ziekenhuis Laboratoria SOP Standard Operating Procedure VCL Virtueel Centraal Laboratorium VHL Vereniging Hematologische Laboratoriumdiagnostiek WGBO Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst WME Wet Medische Experimenten ZIS Ziekenhuis Informatie Systeem Instellingsafhankelijke afkortingen CB Computersysteembeheerder GH GroepsHoofd HA Hoofd Analist KC Klinisch Chemicus KF KwaliteitsFunctionaris MED Medisch Electronische Dienst MIA Milieu, Infectiepreventie en Arbeidsomstandigheden TD Technische Dienst TRS Temperatuur Registratie Systeem 10

10 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Inhoud 2# 2.1 Kwaliteitsbeleid - Kwaliteitsbeleid en doelstellingen - Beoordeling van het kwaliteitsbeleid 2.2 Kwaliteitshandboek 2.3 Arbo- en Milieuhandboek - Arbo- en Milieuzorgsysteem van de instelling - Arbo- en Milieuzorgsysteem van het laboratorium Bijlagen 1. Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg, 3e gewijzigde druk, ISO , Richtlijnen voor het uitvoeren van audits voor kwaliteitssystemen. Deel 1: Het uitvoeren van audits. 3. ISO , Richtlijnen voor het uitvoeren van audits voor kwaliteitssystemen. Deel 2: Criteria voor de kwalificatie van auditors voor kwaliteitssystemen. 4. ISO , Richtlijnen voor het uitvoeren van audits voor kwaliteitssystemen. Deel 3: Management van Audit programma s. 5. ELA-G3, Internal Quality Audits and Reviews (1993) 6. Arbo-documentatie, o.a. AI-18 "Laboratoria" (SDU, 1999) 7. Milieuhandboek Reststoffen Klinisch Chemische Laboratoria, Cycle Systems (1996). Verzendlijst Naam Functie Opstellers Verificateurs Bekrachtigers Versie Datum Ing. M. Schoorl M. Hessels Dr. W. Huisman 3 Dr. P.C.M. Bartels Dr. H. Baadenhuijsen Dr. T.J. Penders 11

11 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Kwaliteitsbeleid 2.1 1/3 Kwaliteitsbeleid en doelstellingen Kwaliteitsdoelstellingen van de instelling De kwaliteitsdoelstellingen van de instelling zijn vastgelegd in het geïntegreerde beleidsplan van het ziekenhuis en de medische staf. Kwaliteitsdoelstellingen van het laboratorium Missie, visie en strategische doelstellingen. De koersbepaling en de ontwikkeling van het beleid in het laboratorium is afgestemd op de meerjaren Beleidsoriëntatie van het ziekenhuis. Het laboratorium streeft ernaar om te behoren bij de voortrekkers op het terrein van organisatieontwikkeling en human resources management. In regionaal verband wordt samenwerking nagestreefd ter bevordering van kwaliteit en doelmatigheid. Kwaliteitsbeleid. Uitgangspunten inzake kwaliteitsdoelstellingen zijn beschreven in het "Beleidsplan Kwaliteit, Arbo & Milieu" van het laboratorium. Reeds gerealiseerde doelstellingen worden vermeld in het jaaroverzicht. Jaarlijks worden nieuwe doelstellingen en concrete verbeteractiviteiten op basis van de PDCA (plan, do, check, act) cyclus geformuleerd om het kwaliteitsbeleid verder te optimaliseren. Bij implementatie van verbeteractiviteiten is communicatie van essentieel belang. Beleidsuitgangspunten worden vertaald in concrete doelstellingen die meetbaar zijn aan de hand van de zgn. SMART criteria (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) met een duidelijk tijdpad en eindmoment. Voor toetsing van de geformuleerde doelstellingen zijn een aantal criteria beschikbaar: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijd-gerelateerd Gericht op verbeteringen op een specifiek gebied. Een prestatie indicator waarmee vorderingen kunnen worden geregistreerd. Bereidheid tot het realiseren van de doelstelling. Wat kan worden bereikt, gelet op voorhanden zijnde faciliteiten. Termijn waarin doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Voorbeeld van een SMART doelstelling: Op basis van de gesignaleerde wensen tijdens functioneringsgesprekken (=R) wordt voor het einde van het jaar (=T) competentiemanagement (=S) t.b.v. medewerkers bloedafname (=M) geïntroduceerd. Hiermee wordt beoogd om individuele opleidingsbehoeften voor de toekomst manifest te maken en het werken in teamverband te stimuleren (=A). Dienstverlening. Het laboratorium verleent gedurende 24 uur per dag diensten. Buiten kantooruren betreft het een beperkt analysepakket. De leiding van het laboratorium streeft ernaar de organisatie zodanig in te richten, dat er sprake is van korte wachttijden voor patiënten en een korte doorlooptijd voor uitslagen naar aanvragers. De leiding van het laboratorium adviseert aanvragers betreffende onderzoeksaanvragen, wijst de aanvrager op eventuele speciale afname-omstandigheden en in voorkomende gevallen op kosten en doelmatigheid van het onderzoek (pre-analytisch consult). De leiding van het laboratorium heeft de bevoegdheid om aanvragen voor onderzoek al dan niet te honoreren. 12

12 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Kwaliteitsbeleid 2.1 2/3 Met betrekking tot interpretatie van de uitslagen informeert de leiding van het klinisch-chemisch laboratorium de aanvragers over de interpretatie van de uitslagen in relatie tot de klinische vraagstelling (post-analytisch consult). Het laboratorium geeft ondersteuning aan klinisch wetenschappelijk onderzoek, mits voldaan is aan de gangbare protocollaire ethische normen en indien de werklast voor het onderzoek in organisatorische zin verantwoord is. Medewerkenden. De leiding van het laboratorium draagt er zorg voor dat de medewerkenden een adequaat niveau van opleiding hebben. De leiding van het laboratorium en de medewerkenden streven naar goed medewerkerschap en collegialiteit. Activiteitenplan. Het laboratorium heeft een beleidsplan ontwikkeld, congruent met het beleidsplan van de instelling. Vanuit het beleidsplan wordt jaarlijks een activiteitenplan gepresenteerd. Het activiteiten plan is opgenomen in de bijlage Activiteitenplan. Andere laboratoria. Samenwerking met andere laboratoria en instellingen wordt nagestreefd voor zover dit het meer economisch en efficiënt verrichten van onderzoeken betreft, daarbij in aanmerking nemend de noodzaak van adequate consultering. Het verzendende laboratorium vergewist zich van de kwaliteit van het externe laboratorium. Het externe laboratorium dient accreditatie door CCKLtest na te streven. Samenwerking met andere laboratoria en instellingen wordt nagestreefd voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Beoordeling van het kwaliteitsbeleid Kwaliteitsimago-onderzoek De laboratoriumorganisatie streeft naar een goede dienstverlening. Optimalisering van de dienstverlening vereist een flexibele interactie en frequente terugkoppeling tussen aanvragers en uitvoerders van laboratoriumonderzoeken. Aan patiënten, medewerkers en aanvragers van laboratoriumonderzoeken wordt feed back gevraagd door middel van een (mondelinge) enquête omtrent de door het laboratorium geleverde prestaties. Naar aanleiding van de enquêteresultaten worden knelpunten geïdentificeerd die de klanttevredenheid in nadelig opzicht beïnvloeden. Structuur en systematiek worden ontwikkeld om snel verbeteracties te kunnen starten. Bepaalde aspecten van borging en beoordeling van resultaten van het kwaliteitsbeleid worden behandeld in hoofdstuk 15. Individuele verantwoordelijkheden voor het oplossen van knelpunten zijn duidelijk vastgelegd. Kwaliteitsevaluaties Evaluatie omtrent praktische toepassing van richtlijnen en voorschriften gebeurt periodiek, o.a. met behulp van interne en externe audits. De output van toegepaste systemen en programma s voor interne en externe kwaliteitsbewaking wordt regelmatig geëvalueerd m.b.t. opzet, aard en omvang van het analysepakket. Periodiek wordt een cumulatief overzicht met actiepunten gegenereerd aan de hand waarvan de voortgang van activiteiten in bredere kring wordt gestimuleerd, gecoördineerd en gecontroleerd. 13

13 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Kwaliteitsbeleid 2.1 3/3 Management review Een grondige beoordeling door interne en externe deskundigen (peer review) is van vitaal belang om verbeterpunten helder in beeld te brengen. Een management review is meer omvattend dan een audit. Aan de hand van klachtenanalyse, verslag van audits, verbeteractiviteiten, jaarplan, opleidingsplan wordt getoetst of het kwaliteitssysteem optimaal functioneert en doelmatig is voor het verwezenlijken van een "state of the art" laboratoriumorganisatie. Maatregelen ter verbetering Het hoofd van het laboratorium is eindverantwoordelijk voor het realiseren en up-to-date houden van de kwaliteitsdoelstellingen. Daartoe kan eventueel gebruik worden gemaakt van additionele systemen (bijv. INK = Instituut voor Nederlandse Kwaliteit). Beroepsinhoudelijke deskundigheidsverklaring en programma s ter bevordering van kennisoverdracht Ten behoeve van registratie van bij- en nascholingsactiviteiten worden logboeken bijgehouden. Participatie aan workshops voor interactieve uitwisseling van kennis wordt gestimuleerd. Intervisie levert een bijdrage aan individuele zelfevaluatie. 14

14 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Kwaliteitshandboek 2.2 1/2 Het laboratorium beschikt over een samenhangend kwaliteitssysteem waarvan de onderdelen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek. De uitgangspunten van het kwaliteitshandboek van het laboratorium zijn beschreven in de "Praktijkrichtlijnen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Laboratoria in de Gezondheidszorg", 3e editie. Het kwaliteitshandboek bestaat uit een titelpagina, een inhoudsopgave, een voorwoord en 15 hoofdstukken met een verwijzing naar diverse bijlagen en mappen. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 "Algemeen" bevat o.a. een verklaring van uitgifte, een leeswijzer en een lijst met gehanteerde definities en afkortingen. "Kwaliteitsdoelstellingen" bevat o.a. de kwaliteitsdoelstellingen en beleid van de instelling en het laboratorium. Tevens wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het Arbo- en Milieuzorgbeleid. "Werkterrein van het laboratorium" vermeldt de algemene gegevens van het laboratorium, de historie en klantenkring. Daarnaast wordt inzicht gegeven in verschillende methoden en technieken die in het laboratorium worden toegepast. "Personeel en organisatie" bevat een organogram van de laboratoriumorganisatie met de personele invulling en een beschrijving van de werkprocessen. "Voorzieningen" vermeldt de gegevens over de voorzieningen en maatregelen met betrekking tot de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden en de veiligheid en de gezondheid van het personeel. "Toegeleverde goederen en diensten" betreft de beheersing van richtlijnen en criteria inzake de kwaliteit van de toegeleverde of in eigen beheer ontwikkelde goederen. "Beheer en gebruik van onderzoeksmiddelen" betreft de wijze waarop onderzoeksmiddelen (apparatuur, reagentia, chemicaliën, computersysteem) worden beheerd en gebruikt. "Procedures en werkvoorschriften" bevat informatie over de wijze waarop procedures en werkvoorschriften zijn opgesteld en goedgekeurd. "Aanvraag en bemonstering" bevat gegevens over de pre-analytische fase van de laboratoriummonsters (aanvraag, afname, transport, opslag en vrijgifte). "Behandeling en analyse van monsters" bevat gegevens over de analytische fase van de laboratoriummonsters (analyse, opslag, afvoer). "Vastlegging van onderzoeksgegevens" betreft gegevens over de post-analytische fase van de laboratoriummonsters (verwerking resultaten, afwijkingen). 15

15 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Kwaliteitshandboek 2.2 2/2 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 "Rapportage" vermeldt gegevens over de wijze waarop de resultaten van laboratoriumonderzoek worden gerapporteerd. "Beheer documentatie" vermeldt de wijze waarop de documentatie van het kwaliteitssysteem is vastgelegd. "Klachten, afwijkingen en verbeterpunten" betreft de wijze waarop ideeën, klachten en afwijkingen worden geregistreerd, afgehandeld en geëvalueerd. "Beoordeling van het kwaliteitssysteem" betreft de regelingen omtrent interne en externe kwaliteitsborging. In de Bijlagen wordt een overzicht gegeven van de documenten en de mappen die inherent bij het kwaliteitssysteem behoren o.a. SOP s, Arbo-documentatie, jaarverslagen, onderzoekspakket, functieomschrijvingen, notulen werkoverleg. Het kwaliteitshandboek wordt opgesteld door de kwaliteitsfunctionaris onder verantwoordelijkheid van het hoofd van het laboratorium. Eenmaal per jaar wordt op initiatief van de kwaliteitsfunctionaris het kwaliteitshandboek geëvalueerd. Het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de documentatie die betrekking heeft op het kwaliteitssysteem berust bij de kwaliteitsfunctionaris. Het hoofd van het laboratorium heeft de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van documentatie van het kwaliteitssysteem. 16

16 Kwaliteitsdoelstellingen en -beleid Arbo- en milieuhandboek 2.3 1/1 Arbo- en milieuzorgsysteem van de instelling De instelling beschikt over een Arbo- en Milieuzorgsysteem, vastgelegd in een Arbo- en Milieuhandboek. Het systeem omvat structuren, verantwoordelijkheden, middelen en processen, waarbij voortdurend wordt gezorgd voor optimale arbeidsomstandigheden, en het beheersen van de effecten van de bedrijfsactiviteiten op het milieu. Het Arbo- en Milieuzorgsysteem dient te voldoen aan de wettelijke normen. De milieuvergunning en de lozingsvergunning worden jaarlijks door de vergunningverlener gecontroleerd. Arbo- en milieuzorgsysteem van het laboratorium In het laboratorium is een Arbo- en Milieuzorgsysteem operationeel, dat congruent is met het Arboen Milieuzorgsysteem van de instelling. De zorg voor optimalisering van arbeidsomstandigheden is een gezamenlijke taak van leidinggevenden en medewerkers. Milieuzorg richt zich o.a. op gescheiden inzameling van reststoffen en afvalpreventie met als doel het verminderen van deze reststoffen en het besparen op energie en inkoop van goederen. Arbozorg Arbozorg is een vast agendapunt van het werkoverleg, waarbij voorlichting omtrent actuele aangelegenheden wordt gegeven of wijzigingen van procedures worden besproken. Voor nieuwe medewerkers is materiaal beschikbaar ter introductie van de KAM-zorg. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Essentiële onderdelen zijn veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. In het kader van ziekteverzuimbegeleiding wordt een registratie bijgehouden van (beroeps)ziekten en ongevallen. Doel van deze registratie is het terugdringen van het ziekteverzuim. Vastgesteld dient te worden dat medewerkers gevrijwaard zijn van oneigenlijke druk. Voor gevallen waarin sprake is van oneigenlijke druk dient een scenario voorhanden te zijn om de druk te reduceren. Registratie van de aanwezige chemicaliën binnen het laboratorium wordt uitgevoerd voor veiligheid en risico-inschatting voor de medewerkers. Details worden beschreven in hoofdstuk 5. Milieuzorg Het klinisch-chemisch laboratorium beschikt over een milieuzorgsysteem waarin zijn opgenomen een systeem voor gescheiden inzameling, afvoer en verwerking van reststoffen. Als onderdeel van het milieuzorgsysteem is er een milieubeleid, vertaald in een jaarlijks milieu activiteitenplan, met doelstellingen ter vermindering van de reststoffen. Er wordt geregistreerd hoeveel reststoffen tegen welke kosten zijn afgevoerd. In de bijlage Milieuzorgsysteem Toelichting staat omschreven aan welke eisen het milieuzorgsysteem dient te voldoen en welke specifieke aandachtspunten voor het laboratorium van belang zijn. Tevens staan hier voorschriften aangeduid met betrekking tot afvoer, opslag en beheer van Gevaarlijke Afvalstoffen. Registratie van de afvalstromen en de wijze van aanbieden aan erkende afvalverwerkers staan beschreven in hoofdstuk 5. De regelingen binnen het laboratorium op het gebied van Arbo- en Milieuzorg zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek, zodat een geïntegreerd KAM handboek ontstaat. Integratie In het laboratorium is de Milieu - Arbo-commissie actief. De commissie stimuleert de bevordering van Milieu-, Infectie- en Arbozorg binnen het laboratorium. In samenspraak met de kwaliteitsfunctionaris van het laboratorium levert deze commissie documenten voor het kwaliteitshandboek. Er is hier sprake van geïntegreerde zorg, de zogenaamde KAM-zorg (Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg). 17

17 Werkterrein van het laboratorium Inhoud 3# 3.1 Algemene gegevens laboratorium - Adresseringsgegevens van het laboratorium - Positie van het laboratorium in de instelling - Historisch gegroeide situatie - Regionale samenwerking 3.2 Methoden, technieken en aanvragers - Technisch kunnen en dienstverlening - Activiteiten - Methoden en technieken - Decentraal testen - Aanvragers 3.3 Wetenschappelijk onderzoek - Algemeen - Trials - Virtueel Centraal Laboratorium 3.4 Economische bedrijfsvoering - Effectiviteit en efficiëntie van onderzoek - Efficiënte bedrijfsvoering - Overlegstructuren van klinisch chemici buiten het laboratorium Bijlagen 1. Jaarverslag ziekenhuis 2. Jaarverslag laboratorium 3. Actuele laboratoriuminformatie 4. Onderzoekspakket 5. Referentiewaarden Verzendlijst Naam Functie Opstellers Verificateurs Bekrachtigers Versie Datum Ing. M. Schoorl M. Hessels Dr. W. Huisman 3 Dr. P.C.M. Bartels Dr. H. Baadenhuijsen Dr. T.J. Penders 18

18 Werkterrein van het laboratorium Algemene gegevens laboratorium 3.1 1/1 Adresseringsgegevens van het laboratorium Naam: Afleveringsadres: Adres: Postadres: Telefoon: Fax: / internet website: Plattegrond/routebeschrijving: Positie van het laboratorium in de instelling Het klinisch-chemisch laboratorium is een ondersteunende dienst. Het hoofd van het laboratorium ressorteert onder de Raad van Bestuur. Historisch gegroeide situatie Het ziekenhuis is ontstaan na een fusie van twee middelgrote ziekenhuizen in de regio. Daarbij zijn klinische functies en zorgondersteunende diensten, waaronder het klinisch-chemisch laboratorium, ondergebracht in het gebouw van een van de vroegere ziekenhuizen. Het ziekenhuis telt 900 bedden en heeft een adherentie van ca inwoners. Er zijn 140 specialisten werkzaam in 34 specialismen, waaronder drie in het specialisme klinische chemie. Het klinisch laboratorium heeft een productie van 2 miljoen onderzoeken, waaronder ca. 0,5 miljoen onderzoeken ten behoeve van 120 huisartsen. Het laboratorium telt 110 medewerkers op een aantal functie-eenheden van 90 in 1999, zie het jaarverslag. Regionale samenwerking Uit oogpunt van doelmatigheid wordt nagegaan welke mogelijkheden er in de gezondheidsregio bestaan voor concretisering van regionale samenwerking tussen ziekenhuislaboratoria. Doelstelling is het bevorderen van een efficiëntere werkwijze en kwaliteitsverbetering door introductie van meer specifieke know how. Uitganspunt bij regionale samenwerking is dat de participerende instituten positieve effecten ondervinden. 19

19 Werkterrein van het laboratorium Methoden, technieken en aanvragers 3.2 1/2 Technisch kunnen en dienstverlening De onderzoeken, die op het laboratorium verricht worden, staan vermeld in de bijlage Onderzoekspakket. De onderzoeken, die aangevraagd kunnen worden, staan ook vermeld in deze bijlage. Het onderzoekspakket omvat onderzoeken in bloed, urine, feces, beenmerg, liquor, pleuravocht, ascites, semen en andere lichaamsmaterialen. Het laboratorium verleent service voor het gehele onderzoekspakket tijdens kantooruren. Buiten kantooruren wordt een beperkt onderzoekspakket ondersteund in een 24 uurs service. Dit beperkte onderzoekspakket kan tevens aangevraagd worden met bijzondere urgenties: zie bijlage "Onderzoekspakket" onderdelen - acute analyse - voorrang analyse - uitslag voor uur - acute afname, uitslag binnen 24 uur - acute afname, later onderzoeken uitwerken. Aanvragers worden up-to-date geïnformeerd omtrent actuele wijzigingen in het onderzoekspakket en introductie van nieuwe activiteiten (zie bijlage "Actuele laboratorium-informatie"). Ten behoeve van interpretatie van resultaten ontvangen de aanvragers een overzicht met referentiewaarden (zie bijlage "Referentiewaarden"). Het overzicht met referentiewaarden wordt uitgegeven door het klinisch-chemisch laboratorium en regelmatig herzien. Activiteiten Het laboratorium verricht klinisch-chemisch onderzoek in lichaamsmaterialen. Het laboratorium verleent analytische en consultatieve diensten, met name ook in de pre- en postanalytische fase. In het laboratorium worden beroepsbeoefenaren opgeleid op het niveau van klinisch chemicus, analist (MLO, HLO) en doktersassistente. Het laboratorium bewaart bloedproducten en geeft deze uit. Het laboratorium ondersteunt een trombosedienst in analytische en organisatorische zin. Het laboratorium heeft externe afnamefaciliteiten. In het laboratorium wordt wetenschappelijk onderzoek verricht en actief geparticipeerd in patiëntgebonden klinische trials. Nieuwe methoden en technieken worden gevalideerd, waarbij o.a. gekeken wordt naar detectiegrens, lineariteit, variabiliteit binnen een reeks en tussen een reeks, storingsgevoeligheid en praktische hanteerbaarheid. Zonodig worden methoden en technieken aangepast en geoptimaliseerd. Bestaande methoden en technieken worden voortdurend geëvalueerd. Bij voorkomende storingen of afwijkingen wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor aanpassing en optimalisering. Methoden en technieken Teneinde de klinisch-chemische onderzoeken te kunnen verrichten wordt in het laboratorium gebruik gemaakt van een groot aantal technieken waaronder chemische, immunochemische, cytometrische, spectrofotometrische, chromatografische, fysische en fysisch-chemische, microscopische en moleculair biologische technieken. De gebruikte technieken worden verder beschreven in de bijlage Procedures en werkvoorschriften behorend bij Hoofdstuk 8. 20

20 Werkterrein van het laboratorium Methoden, techniek en aanvragers 3.2 2/2 Decentraal testen Het laboratorium participeert actief in het creëren en implementeren van een adequate infrastructuur ten behoeve van decentrale toepassingen om vrijgifte van apparatuur en analysetechnieken elders te coördineren met applicaties op het centrale laboratorium. Procedurebeschrijvingen ten behoeve van kwaliteitsbewaking worden centraal ontwikkeld om afwijkingen op het gebied van reproduceerbaarheid en juistheid te beperken binnen daartoe gestelde "state of the art" criteria en vigerende richtlijnen. Aanvragers Het laboratorium verricht onderzoek in lichaamsmateriaal ten behoeve van: - Arts specialisten behorend tot de instelling - Arts specialisten van andere instellingen - Huisartsen - Keuringsartsen - Bedrijfsartsen - Trombosedienstartsen - Verloskundigen etcetera 21

NVKC. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV

NVKC. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde. Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde NVKC Model Kwaliteitshandboek op basis van de CCKL Praktijkrichtlijn IV Uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel

Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel Model kwaliteitsnormen t.b.v. beroepsvisitatie Medische Microbiologie: Specieel deel versie: 10 datum: augustus 2006 status: tbv avc De beoordeling heeft betrekking op kwaliteitsaspecten van de beroepsuitoefening

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers

Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Algemene Voorwaarden Laboratoriumonderzoek voor externe aanvragers Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum Het laboratoriumonderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Reinier Haga Medisch Diagnostisch

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Farmaceutische analyse

Farmaceutische analyse Farmaceutische analyse Doel: Deze cursus behandelt de specifieke kennisgebieden van de kwaliteitscontrole die op het farmaceutisch laboratorium voorkomen en niet door de reguliere (analytisch chemische)

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan

CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan 2015 CO₂ Prestatieladder - Communicatieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk bestrating

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus

ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks. Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus ISO 15189-2012 van toen naar nu en van nu naar straks Dr. Marc Thelen, klinisch chemicus Toen, nu, straks Toen Nu Geen kwaliteitsystemen voor medische laboratoria Behoefte vanuit veld en vraag van overheid

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

ONDERZOEK & ONTWIKKELING 1. DOEL & TOEPASSINGSGEBIED In deze procedure wordt de werkwijze omschreven, die gehanteerd wordt bij de ontwikkeling van nieuwe diensten bij.. voor wat betreft de sector Kinderopvang. De beheersing van

Nadere informatie

Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen Artikel 1 Definities Artikel 2 Melding nevenwerkzaamheden

Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen Artikel 1 Definities Artikel 2 Melding nevenwerkzaamheden Regeling nevenwerkzaamheden Radboud Universiteit Nijmegen gewijzigd door het College van Bestuur in overeenstemming met de ondernemingsraad d.d. 30 januari 2006 Gelet op artikel 1.14, vierde lid van de

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag

Medische Diagnostiek. Meer antwoord op uw vraag Medische Diagnostiek Meer antwoord op uw vraag Unieke expertise brengt u verder Máxima Medisch Centrum Medische Diagnostiek is een vooraanstaand regionaal expertisecentrum voor een uitgebreid palet aan

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport

Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport Vragenlijst Erkenning van luchtvaarttechnische bedrijven door de Inspectie Leefomgeving en Transport Inspectie Leefomgeving en Transport Luchtvaart Afdeling Vergunningverlening Uitgave 9 januari 2012 INLEIDING

Nadere informatie

CO 2 COMMUNICATIEPLAN

CO 2 COMMUNICATIEPLAN Versie 1.2 Datum: 2 juli 2015 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1.

Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse. Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010. Januari 2010 Versie 1. Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht uit te voeren organoleptische bepalingen 2010 Januari 2010 Versie 1.4 Laboratoria voor Materialenonderzoek en Chemische analyse Overzicht

Nadere informatie

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC

DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC DECENTRALE KLINISCH-CHEMISCHE TESTEN BINNEN HET VUMC Raad van Bestuur 27 maart 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medische ontwikkelingen 5 Verantwoordelijkheid voor decentraal testen 5 Professionele normen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Jos van der Graaf Holding B.V.

Jos van der Graaf Holding B.V. Jos van der Graaf Holding B.V. Actieplan 2014 Auteurs Eindverantwoordelijk : M. Wanner en J.K. Hoogendijk : E.A. van der Graaf Revisie 0 Datum 22-10-2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden. Mei 2015

Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden. Mei 2015 Diagnostiek 2016 Handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden Mei 2015 Inleiding handboek indicatoren en normen Diagnostiek VGZ breidt dit jaar het aantal aandoeningen en zorgsoorten

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Dokters-/Tandartsassistent

Dokters-/Tandartsassistent Dokters-/Tandartsassistent Doel Uitvoeren van administratieve en secretariële werkzaamheden, alsmede assisteren van de (tand)arts, in diens opdracht en conform protocollen en werkafspraken, teneinde de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Energie management plan

CO2 prestatieladder Energie management plan CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621 E-mail: info@kroes.org Versie:

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria Isala Auteur Henri Robben Datum 29-03-2016 Waar gaan we het over hebben - Algemeen - Voorbereiding - Hoofdstuk 4 - Ethisch gedrag - Eindverantwoordelijke van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503

Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Functieprofiel: Administratief Medewerker Functiecode: 0503 Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van interne en externe opdrachtgevers binnen vastgestelde procedures en wet- en

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Medische Laboratoria. Toelichting op de eisen uit de ISO 15189:2012, specifiek voor Researchlaboratoria (R&D)

Raad voor Accreditatie (RvA) Medische Laboratoria. Toelichting op de eisen uit de ISO 15189:2012, specifiek voor Researchlaboratoria (R&D) Raad voor Accreditatie (RvA) Medische Laboratoria Toelichting op de eisen uit de ISO 15189:2012, specifiek voor Researchlaboratoria (R&D) Documentcode: RvA-T042-NL Versie 1, 26-4-2016 Een RvA-Toelichting

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel

Beheer van niet-conformiteiten, preventieve acties en externe klachten. Inhoudstafel P. : 1/5 Opsteller: AM Vanherle Verificateur :P. Cliquet, C.Graide Vertaler : AM Vanherle Goedkeuring Naam Functie Handtekening Datum Goedgekeurd door : H. Van Oyen Operationele directeur 29/08/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie