Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis"

Transcriptie

1 Status Referentie DB/TU/ms 1/13 Auteur(s) Danielle Berghout Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in eigen vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

2 Inhoud 2/13 Doel en uitgangspunten Doel Sociaal Overdrachtsplan uitbesteding De Ark Afspraken Algemene uitgangspunten 5 2 Werkingssfeer, toepassing, hardheidsclausule Werkingssfeer Toepassing Hardheidsclausule 6 3 Regelingen Werkgelegenheidsgarantie Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden pensioenregeling Behoud arbeidsvoorwaarden conform Wet Overdracht Onderneming Functie FWG indeling Personeelsdossiers Ontslagbescherming Locatie Werknemers geboren vóór of vóór Jubileumrechten Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid Bevestiging 10 4 Overige keuzemogelijkheden in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan Opzegtermijn Sollicitatie Voorstellen door de werknemer 11 5 Bijlagen Begripsbepalingen Vergelijk CAO tussen Maasstad Ziekenhuis en Laurens 13

3 Verklaring 3/13 Aldus overeengekomen te Rotterdam, De werkgever Stichting Maasstad Ziekenhuis, P.M.L. Smits, arts MBA, Algemeen Directeur, verder te noemen Maasstad Ziekenhuis Namens de vakbonden ABVAKABO FNV, vertegenwoordigd door mevrouw M. Bleijerveld CNV Publieke Zaak, vertegenwoordigd door de heer J. Veldt FBZ, vertegenwoordigd door de heer A. Warmer NU 91, vertegenwoordigd door mevrouw E. Tibbe Namens de verkrijgende organisatie De heer H. Stravers, algemeen directeur Laurens

4 Inleiding 1 Het Maasstad Ziekenhuis wil zich richten op de kernprocessen (diagnose, behandeling en verpleging). De werkzaamheden die in het woongebouw De Ark verricht worden behoren niet tot deze kernprocessen. 4/13 Woongebouw De Ark is een vrijstaande, riante bungalow op locatie Zuider van het Maasstad Ziekenhuis. De bewoners van De Ark hebben ademhalingsspieren die zijn aangetast door poliomyelitis of door de ziekte van Pompe. Omdat hierdoor hun ademhaling niet meer 'spontaan' verloopt, zijn zij - voornamelijk 's nachts - afhankelijk van beademingsapparatuur. De Ark biedt haar bewoners professionele zorg, medische behandeling en begeleiding in een huiselijke omgeving met veel privacy. Kwaliteit van leven staat daarbij voorop. De Ark biedt daarmee een uniek woon-, werk- en leefklimaat. De werkzaamheden die in De Ark verricht worden, behoren onder de vergunning voor AWBZ zorg te vallen. Deze vergunning zal in de toekomst niet meer verstrekt worden aan het ziekenhuis. Om in aanmerking te komen voor deze vergunning zal er een bezetting moeten zijn voor minimaal 20 bewoners/patiënten. Een verpleegen verzorghuis krijgt deze vergunning wel. Omdat er sprake is van overdracht van onderneming behouden de betrokken medewerkers hun baan met daarbij de behorende rechten en rechtspositie. Een en ander resulteert in de toepasselijkheid van de artikelen 7:662 e.v. BW (wet Overgang Ondernemingen) per 28 februari 2010, wat betekent dat alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis woongebouw De Ark overgaan naar een andere locatie te Rotterdam. Door de werking van de artikelen 7:662 e.v. BW, alsmede de dienovereenkomstige bepalingen in de Wet CAO, is de overgang van rechten en plichten van het Maasstad Ziekenhuis woongebouw De Ark op het tijdstip van overgang jegens haar medewerkers naar Laurens van rechtswege geregeld. Dit Sociaal Overdrachtsplan heeft als doel om de rechtgevolgen voor de medewerkers te ondervangen en de maatregelen aan te geven die het Maasstad Ziekenhuis voornemens is te treffen in het kader van de beoogde uitbesteding. Dit Sociaal Overdrachtsplan is opgesteld conform Hoofdstuk 15 van de CAO ziekenhuizen

5 Doel en uitgangspunten 1.1 Doel Sociaal Overdrachtsplan uitbesteding De Ark Doel van het Sociaal Overdrachtsplan is om de uitbesteding van De Ark van het Maasstad Ziekenhuis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. De eventuele nadelige sociale en rechtspositionele consequenties voor werknemers zo veel mogelijk te beperken en hun belangen te beschermen. Het Sociaal Overdrachtsplan waarin rechten en plichten voor zowel werknemers als werkgever worden vastgelegd is hierbij een garantie. Het Sociaal Overdrachtsplan is een aanvulling op de Wet Overgang Ondernemingen, artikelen 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover het niet is aangegeven is de Wet Overgang Ondernemingen van toepassing op alle artikelen genoemd in dit Sociaal Overdrachtsplan De Ark Maasstad Ziekenhuis. 5/ Afspraken a. Zowel werkgever als werknemer houden zich bij de uitvoering aan de afspraken van dit Sociaal Overdrachtsplan. b. Voor de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan welke na de datum van overdracht van toepassing zijn, zal het Maasstad Ziekenhuis de verkrijgende partij (Laurens) contractueel verplichten tot verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering van de betreffende regelingen. c. In verband met de uitbesteding treft de werkgever in de begroting een post die goede uitvoering van de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan mogelijk maakt. d. De werkgever zal het Sociaal Overdrachtsplan beschikbaar stellen aan de werknemers. Het Sociaal Overdrachtsplan is ter inzage voor werknemers personeel - Sociaal Overdrachtsplan uitbesteding De Ark. Een exemplaar kan worden opgevraagd bij de afdeling P&O, locatie Clara. 1.3 Algemene uitgangspunten a. Zowel werkgever als werknemer hebben een (inspannings-)verplichting om een open klimaat en opstelling te creëren en zich te richten op het oplossen van problemen; b. Bij de uitvoering van organisatieveranderingen zal alle zorgvuldigheid door de werkgever jegens de werknemer(s) in acht worden genomen; c. Voor werkgever, werknemers en ondernemingsraad geldt het recht op informatie en de verplichting om zich te laten informeren of informatie te verstrekken over de ontwikkelingen en de voortgang gedurende het gehele proces van voorbereiding en transitie. d. Iedere werknemer heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep kan worden gedaan. e. Van de werknemers wordt gevraagd: een inspanningsverplichting om in redelijkheid, billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit Sociaal Overdrachtsplan. f. Extra zorgvuldig zal worden omgegaan met werknemers in kwetsbare situaties, zoals langdurig arbeidsongeschikten.

6 2 Werkingssfeer, toepassing, hardheidsclausule 2.1 Werkingssfeer Dit Sociaal Overdrachtsplan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd met de werkgever, die (overwegend) werkzaamheden verrichten die aan Laurens worden uitbesteed en die als gevolg hiervan met de sociale en rechtspositionele gevolgen worden geconfronteerd. Voor de werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd welke eindigt op of vóór de datum waarop de activiteiten worden overgedragen aan Laurens zijn de regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan niet van toepassing. 6/ Toepassing Aan individuele werknemers schriftelijk toegekende garanties met een langere looptijd en verkregen op grond van dit Sociaal Overdrachtsplan, blijven, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, ook na afloop van de looptijd van kracht. 2.3 Hardheidsclausule In gevallen waarin de toepassing van het Sociaal Overdrachtsplan, naar oordeel van de werkgever, leidt tot een onbillijke situatie voor de individuele werknemer, zal het Maasstad Ziekenhuis in een voor de werknemer gunstige zin van dit Sociaal Overdrachtsplan afwijken. De werknemer dient zich hiervoor te wenden tot de werkgever.

7 3 Regelingen 3.1 Werkgelegenheidsgarantie Als gevolg van de uitbesteding van De Ark zullen geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, immers de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers gaan van rechtswege over naar Laurens. 7/ Individueel gesprek arbeidsvoorwaarden Met alle betrokken werknemers zal door een personeelsadviseur van Maasstad Ziekenhuis en een personeelsadviseur van Laurens een individueel gesprek worden gevoerd. Tijdens dit gesprek komen onder meer aan de orde wat de consequenties van de uitbesteding zijn voor de werknemer, welke bijzondere omstandigheden op hem/haar eventueel van toepassing zijn, toelichting op relevante regelingen in dit Sociaal Overdrachtsplan en daar waar keuzemogelijkheden zijn. Dit gesprek zal schriftelijk worden bevestigd. Tijdens dit gesprek worden ook verworven rechten of toegekende garanties, zoals benoemd in punt 2.2 vastgesteld. De medewerker kan bij dit gesprek worden bijgestaan door bijvoorbeeld een vakbondsvertegenwoordiger, advocaat, tolk en/of familielid. 3.3 pensioenregeling Zowel Maasstad Ziekenhuis als Laurens zijn beide gekoppeld aan het pensioenfond Zorg en Welzijn. Er zal derhalve geen sprake zijn van wijziging pensioenregeling. 3.4 Behoud arbeidsvoorwaarden conform Wet Overdracht Onderneming Laurens is gekoppeld aan de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De huidige CAO VVT loopt af op 1 maart 2010 en heeft een standaard karakter. De medewerkers die overgaan naar Laurens blijven ingevolge het bepaalde in artikel 7:663 BW, 14a Wet CAO en artikel 2a Wet AVV aanspraak behouden op de arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuizen totdat 1. een nieuwe (standaard) CAO VVT wordt afgesloten en zowel de medewerker als Laurens lid zijn van een werknemers- dan wel werkgeversorganisatie die partij is bij de CAO VVT 2. de (standaard) CAO VVT na de overgang algemeen verbindend wordt verklaard 3. de medewerker ermee instemt dat de CAO VVT zal worden toegepast. Op basis van literatuur en rechtspraak zullen de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe CAO VVT onverkort van toepassing worden, indien werknemer en werkgever hieraan zijn gebonden of indien bepalingen van de CAO VVT algemeen verbindend worden verklaard, ongeacht de strijdigheid of onverenigbaarheid met de CAO-Ziekenhuizen, gezien het feit dat de CAO VVT een standaard CAO is. Ten blijke van akkoord met het vorenstaande wordt dit sociaal plan voor de toepassing van dit artikel voor akkoord ondertekend door Laurens.

8 3.5 Functie De betrokken medewerkers krijgen een vergelijkbare functie bij de verkrijgende partij als bij het Maasstad Ziekenhuis. 8/ FWG indeling De functies bij Laurens zijn ingedeeld via de FWG-systematiek. De betrokken medewerkers die nu de functie van ziekenverzorgende hebben, worden bij Laurens ingedeeld in FWG 35. Echter, vanwege de specifieke zorg die de patiënten van De Ark behoeven, krijgen de medewerkers een toeslag naar FWG 40 met behoud van eventuele uitloopmogelijkheden. De medewerker die nu de functie van teamleider heeft, zal bij Laurens worden ingedeeld in FWG 50, met een toeslag naar FWG 55. Bij algemene toekomstige salarisaanpassingen zal de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg worden gevolgd. 3.7 Personeelsdossiers De personeelsdossiers van de medewerkers die overgaan naar Laurens, zullen tevens aan de verkrijgende organisatie geschoond worden overgedragen. Medewerkers kunnen vooraf inzage krijgen in hun personeelsdossier, indien men dat wenst. Artikel 7:663 BW Er is geen wettelijke bepaling die precies voorschrijft wat aan personeelsgegevens mee overgaat. Het uitgangspunt is dan artikel 7:663 BW: De nieuwe werkgever moet in staat worden gesteld de rechten en verplichtingen die uit de arbeidsovereenkomst en derhalve uit de arbeidsrelatie tussen hem en de van rechtswege overgenomen werknemer voortkomen, op te volgen. Aan gegevens zijn dat derhalve: 1. De arbeidsovereenkomst met aanstellings- en arbeidsvoorwaarden, bijlagen waaruit verdere afspraken blijken over de functie en de arbeidsvoorwaarden. Dit zijn bijvoorbeeld ook lopende studiekostenvergoeding of aanspraken, vakantie-aanspraken, etc.; 2. de identiteitsgegevens; 3. de gegevens uit de salarisadministratie, die voor de loonbelasting, sociale verzekeringen en personele verzekeringen van belang zijn. Tevens verleende voorschotten en leningen; 4. voor zover aanwezig relevante re-integratieverslagen of arboverslagen in het kader van bijzondere persoonlijke mogelijkheden / omstandigheden of lopende reïntegratie in geval van ziekte.

9 Personeelsgegevens die niet overgaan, tenzij: verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn alleen relevant voor zover dit in verband met bovengenoemde noodzakelijk is. Als echter een bedrijfsonderdeel/-afdeling als geheel overgaat - dus in ongewijzigde organisatorisch verband met dezelfde leidinggevende - dan gaan de laatste twee verslagen wel over in het kader van continuering beoordelings- en functioneringsgesprekken; 9/13 berispingen en schorsingen gaan over, mits zij relevant zijn voor de verkrijgende werkgever en/of de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken (5 jaar). 3.8 Ontslagbescherming De werknemers die overgaan naar Laurens behouden hun ontslagbescherming conform het Burgerlijk Wetboek. Bij eventuele opzegging dienen de dienstjaren bij Maasstad Ziekenhuis meegeteld te worden bij de bepaling van de opzegtermijn. 3.9 Locatie Uitgangspunt is dat de medewerkers, die in het kader van de uitbesteding overgaan naar Laurens, ingezet worden op de Laurens locatie te Rotterdam, gelegen aan de Vierdaagsestraat binnen postcodegebied Mocht dit niet mogelijk zijn, zal Laurens één of meerdere medewerkers naar een andere, passende locatie overplaatsen, die zich op maximaal 30 minuten reistijd bevindt Werknemers geboren vóór of vóór Zoals in de wet beschreven staat (art.7:664 BW), geldt een uitzondering voor CAO afspraken die betrekking hebben op pensioenaanspraken. In de pensioenregeling Zorg en Welzijn bestaat echter (nog) de mogelijkheid voor werknemers, geboren vóór 1 januari 1949, om gebruik te maken van de OBUregeling alsmede voor medewerkers geboren vóór 1 januari 1950, om gebruik te maken van het flexpensioen. Er zijn geen medewerkers, die in het kader van de uitbesteding overgaan naar Laurens, geboren voor 1 januari 1949 en/of voor 1 januari Jubileumrechten Bij overdracht onderneming geldt dat de verkrijgende partij in de rechten en plichten treedt van de oude werkgever. Treedt de medewerker door de overname in dienst van een nieuwe werkgever, dan blijft zijn arbeidsovereenkomst zoals deze was afgesloten bij de oude werkgever in principe gelden. Die dienstjaren die de medewerker heeft opgebouwd gaan derhalve ook mee. Laurens zal bij het behalen van een jubileumdatum (12,5, 25 of 40 jarig dienstverband) een bijbehorende jubileumgratificatie moeten uitbetalen.

10 3.12 Duurzame volledige arbeidsongeschiktheid Indien bij een werknemer sprake is van medische beperkingen die belemmerend kunnen zijn voor het uitoefenen van de functie kan een externe arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Indien blijkt dat er sprake is van duurzame volledig arbeidsongeschiktheid voor het uitoefenen van de huidige functie, dan wordt de optie geboden niet mee te gaan naar de verkrijgende partij en dus in dienst te blijven van Maasstad Ziekenhuis. Het Maasstad Ziekenhuis zal hen verder begeleiden in hun interne dan wel externe reïntegratie. 10/ Bevestiging Zo spoedig mogelijk voor de datum waarop de uitbesteding zal plaatsvinden, ontvangt de werknemer een arbeidsovereenkomst van de verkrijgende partij, met daarin een schriftelijke bevestiging van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, zoals beschreven in Wet Overgang Ondernemingen, artikelen 7:662 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en eventuele afspraken c.q. garanties voortvloeiend uit het Sociaal Overdrachtsplan.

11 4 Overige keuzemogelijkheden in het kader van het Sociaal Overdrachtsplan 11/ Opzegtermijn Indien een werknemer in verband met het besluit tot uitbesteding zelf ontslag neemt zal de werkgever zoveel mogelijk afzien van de overeengekomen opzegtermijn, indien de medewerker dit verzoekt. 4.2 Sollicitatie De werknemer die als gevolg van de uitbesteding overweegt zelf ontslag te nemen zal in verband met sollicitatie elders, betaald verlof worden verleend conform de uitvoeringsregeling verlof van de CAO. Indien de werknemer van de mogelijk toekomstige werkgever geen reiskostenvergoeding ontvangt voor de sollicitatiegesprekken zal de werkgever deze (in principe binnen Nederland) vergoeden, op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer. Desgevraagd dient de werknemer een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek te overleggen. 4.3 Voorstellen door de werknemer Individuele werknemers kunnen met voorstellen komen die leiden tot verbetering van hun toekomstperspectief of het realiseren van een nieuw toekomstperspectief binnen of buiten Maasstad Ziekenhuis, daaronder begrepen een mogelijk overeen te komen vertrekregeling. Deze voorstellen kunnen aan de werkgever worden voorgelegd en zullen in de geest van de vigerende rechtspositie worden besproken en beoordeeld. Acceptatie door werkgever en werknemer van een dergelijk voorstel kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en finale kwijting (zoals kwijtschelding restitutieve-rplichting bij scholing en restantschuld bij MeerKeuzeArbeidsvoorwaarden). Indien een voorstel leidt tot een dergelijk besluit, kan een werknemer geen beroep meer doen op andere maatregelen uit het Sociaal Overdrachtsplan.

12 5 Bijlagen 5.1 Begripsbepalingen 12/13 Overgang van Onderneming Burgerlijk Wetboek, artikelen 7:662 tot en met 7:666 In het Burgerlijk Wetboek is in de artikelen 7:662 tot en met 7:666 het onderwerp Overgang van onderneming geregeld. De gevolgen voor verplichtingen voortvloeiende uit CAO s zijn geregeld in de Wet CAO. Er is wettelijk sprake van overgang van onderneming als (een deel van) ondernemingsactiviteiten worden overgedragen naar een andere onderneming. De verkrijgende organisatie moet te zien zijn als voortzetter van de activiteiten. De regeling in het BW houdt in dat overgang van de onderneming meebrengt dat de verkrijgende organisatie in de rechten en verplichtingen treedt van de overdragende partij ( in deze situatie Maasstad Ziekenhuis). De vroegere werkgever houdt op werkgever te zijn: deze rol wordt overgenomen door de verkrijgende onderneming. De regeling in het BW beoogt bescherming te bieden aan de werknemers. Treedt de werknemer door de overname in dienst van een nieuwe werkgever, dan blijft zijn arbeidsovereenkomst zoals deze was afgesloten bij de oude werkgever in principe gelden. Dit houdt onder andere in dat: De bepalingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden. Bij opzegging de dienstjaren bij de oude werkgever moeten worden meegeteld bij de bepaling van de opzegtermijn. Er geen nieuwe proeftijd afgesloten kan worden. De CAO waaraan de oude werkgever gebonden was,gaat over op de nieuwe werkgever totdat, na de overname, de nieuwe werkgever wordt gebonden aan een nieuwe CAO die ook voor de overgenomen werknemers geldt, zoals nader uitgewerkt in de Wet CAO of de nieuwe werkgever moet gebonden zijn aan een algemeen verbindend verklaarde CAO. Een uitzondering geldt voor de CAO afspraken die betrekking hebben op pensioenaanspraken of op een spaarregeling. Verkrijgende partij De organisatie die na uitbesteding van De Ark moet worden gezien als voortzetter van deze activiteiten, te weten Laurens. Verschil in salaris Onder verschil in salaris wordt verstaan het bruto jaarsalaris conform CAOziekenhuizen (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en het salaris conform CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Werkgever De bestuurder van de Stichting Maasstad Ziekenhuis. Werknemer De persoon die een arbeidsovereenkomst vallend onder de CAO-ziekenhuizen is aangegaan met Maasstad Ziekenhuis.

13 5.2 Vergelijk CAO tussen Maasstad Ziekenhuis en Laurens 13/13

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015

SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 SOCIAAL PLAN 1 januari 2013-1 januari 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen 1 INLEIDING Woonzorggroep Samen hecht grote waarde aan goed werkgeverschap en streeft vanuit die gedachte

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013

Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 Doorlopend Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2008-2013 doorlopend sociaal plan versie definitief 15 november 2008 1 Ondergetekenden: De stichting ziekenhuis Bernhoven gevestigd te Bernheze, te noemen de

Nadere informatie

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg

Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg Akkoord Sociaal Plan Jeugdzorg INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Uitgangspunten... 5 1.4 Looptijd... 6 1.5 Werkingssfeer... 6 1.6 Cumulatie van aanspraken...

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties

Bijlage 6 bij de cao APG Groep. Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Bijlage 6 bij de cao APG Groep Sociaal Plan APG GROEP plan voor de opvang van de sociale gevolgen van reorganisaties Inhoud BIJLAGE 6 BIJ DE CAO APG GROEP... 1 HOOFDSTUK 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 1. WERKGEVER...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis

DOORLOPEND. SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis DOORLOPEND SOCIAAL PLAN Atrium-Orbis INHOUD Preambule 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Algemene bepalingen 3.1 Reikwijdte 3.2 Werkingsduur en overleg 3.3 Interpretatie 3.4 Hardheidsclausule algemeen

Nadere informatie

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen

BIJLAGE 11. Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen BIJLAGE 11 Sociaal plan Ten Boer ten behoeve van model Ten Boer - Groningen Versie 26 juni 2006 Inhoudsopgave Ten Boer, 26 juni 2006...1 Inhoudsopgave...2 Toepassing sociaal plan... 4 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006

Sociaal raamplan 2006-2008. Nieuwe versie Juli 2006 Nieuwe versie Juli 2006 Sociaal raamplan 2006-2008 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 2.1 Werkgever 2.2 Vakorganisaties 2.3 Medewerker 2.4 Vertrek c.q. beëindiging van het dienstverband 2.5 Overplaatsing 2.6 Reorganisatie

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land

PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN. Thuiszorg Het Friese Land PRINCIPEAKKOORD SOCIAAL PLAN Thuiszorg Het Friese Land Datum: 1 maart 2011 1 Aldus overeengekomen: De werkgever: Stichting Thuiszorg Het Friese Land De heer K. Kuilman Directeur/bestuurder Leeuwarden d.d.

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nuplex Resins BV Nederland Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Art 1 Definities 4 Art 2 Duur

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016.

Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013. Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Sociaal statuut Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013 Dit Sociaal Statuut heeft een werkingsduur voor de periode 1januari 2013 tot 1juli 2016. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken

Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Regeling Sociaal plan Openbare Bibliotheken Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Hoofdstuk 2 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan

Sociaal Plan. Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie. Van Werk Naar Werk. Afslanking van het bouwbedrijf. en het mobiliteitsplan Sociaal Plan Afslanking van het bouwbedrijf Van Hoogevest Bouw Onderhoud & Renovatie en het mobiliteitsplan Van Werk Naar Werk INHOUDSOPGAVE 2 1. Inleiding pag. 3 1.1 Definities 2. Uitgangspunten pag.

Nadere informatie

Cao ABVAKABO FNV 2006

Cao ABVAKABO FNV 2006 Cao ABVAKABO FNV 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Definities 4 1.2 Werkingssfeer 5 1.3 Werkingsduur 5 1.4 Verplichtingen van de werkgever 6 1.5 Verplichtingen van de werknemer 7 1.6 Verantwoordingsgesprek

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde

Hoofdstuk I. Artikel 4 Geen of gedeeltelijke toepassing van de CAO 2. Algemene inleidende bepalingen Bladzijde CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2007-2008 Deze CAO-gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 april 2007 t/m 31 maart 2008. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V.

SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1. Havenbedrijf Rotterdam N.V. S O C I A A L S T A T U U T Havenbedrijf Rotterdam N.V. Overeenkomst tussen: - Havenbedrijf Rotterdam N.V. en - AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR Looptijd vanaf 1 maart 2012 SOCIAAL STATUUT Havenbedrijf

Nadere informatie

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007

CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 CAO GEZONDHEIDSCENTRA 2006-2007 Deze CAO Gezondheidscentra heeft een looptijd van 1 januari 2006 t/m 31 maart 2007. Voor sommige CAO-bepalingen geldt een andere ingangsdatum. In dat geval wordt dit bij

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014

SOCIAAL PLAN. Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 SOCIAAL PLAN Landelijke Publieke Omroepen 1 juni 2010 t/m 30 juni 2013 verlengd t/m 31 december 2013 hierna verlengd t/m 31 december 2014 Preambule... 4 Artikel 1 Definities... 6 a) Werkgever... 6 b) Werknemer...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS. 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN CARGLASS 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2014 CAO PARTIJEN EN AWVN Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie