Aanwezig Afwezig Hoedanigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwezig Afwezig Hoedanigheid"

Transcriptie

1 Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 10 juni 2015 NOTULEN: Tijd: Locatie: Wmo-raad Lochem Woensdag vanaf uur Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 (zaal de Voorst) Aanwezig Afwezig Hoedanigheid Alize van Engelen Secretaris Ella Boere Dineke van Es Corry Giesen Wendy Goodin Afwezig Peter Haas Alie Hebing Eric Hendriks Maarten Hoek / Plv. Voorzitter Sjoukje Kunne Ziek/afwezig Hans Osterloh Dinie Roeterdink Penningmeester Dukke de Vries Aanwezig: Freya Newton (beleidsambtenaar gemeente Lochem). 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, m.n. Freya Newton, beleidsontwikkelaar bij de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Lochem. Freya wordt als adviseur ingehuurd en is tijdelijk contactambtenaar voor de Wmoraad. Haar Contract loopt tot 1 september 2015 en waarschijnlijk zal Gert Jansen het contact met de Wmo-raad gaan overnemen. Er wordt een voorstellingsronde gehouden. Mededelingen: - Wendy heeft zich teruggetrokken uit de Wmo-raad. Ze werkt nu bij stichting Welzijn Lochem als beleids- en projectmedewerker Vrijwillige Inzet. - Sjoukje Kunne is nog steeds ziek, ze verwacht in september weer te komen. - De Wmo-raad bestaat momenteel uit 12 leden, het kunnen er maximaal 14 zijn met daarnaast een onafhankelijke voorzitter. Maarten is lid van de Wmo-raad en is plaatsvervangend voorzitter. Het DB stelt voor om nu geen vacatures open te stellen in afwachting van de ontwikkelingen rond de eventueel nieuw te vormen Adviesraad. Iedereen kan zich in dit voorstel vinden. - Het DB heeft een inventarisatie gemaakt van de beschikbaarheid van de Wmo-leden in de maanden juni/juli/ augustus. Besloten wordt om in juli en augustus geen vergaderingen te plannen. De volgende WMO-raad vergadering zal op 9 september 2015 zijn. - Hans vraagt aandacht voor de mensen bij Het Plein die een maatje nodig hebben om op zoek te gaan naar werk. Ze moeten nu maar kijken hoe ze dat regelen en Hans maakt zich Verslag Wmo-raad 10 juni 2016

2 2 daar zorgen over. Hij zou vanuit de Wmo-raad een brief willen sturen naar de gemeente met het verzoek om meer voorlichting te geven over wie er voor in aanmerking komen. Dit punt wordt neergelegd bij de werkgroep Wmo die er op terug zal komen. - Corry hoort dat er van alles gaande is bij de inkoop Jeugd, de werkgroep Jeugd heeft ook met dit onderwerp te maken. Ze wil dat graag in de vergadering afstemmen. Maarten stelt voor om eerst na te gaan wat er op dit moment bij de gemeente speelt. Afgesproken wordt dat Freya contact opneemt met Peter Steerneman, een projectmedewerker in het sociale domein, die hen hierover kan informeren. 2. Gecorrigeerd verslag WMO-raad vergadering van 11 maart Het verslag wordt opnieuw ingebracht omdat Henk Dokter voor het verslag een aantal globale cijfers heeft aangepast (agendapunt 2). - N.a.v. het verslag vraagt Alize of er nog een reactie is binnengekomen op de vragen die Wilfred deze vergadering stelde over cijfers, inhoud en rapportage. De werkgroep Wmo zal nagaan of deze gegevens voor de Wmo-raad al beschikbaar zijn. - In het stuk zitten nog een paar fouten dat nog niet is aangepast. Daar zal Alize naar kijken. 3. Verslag van de WMO-raad vergadering d.d. 8 april 2015 Het verslag wordt doorgelopen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. Actiepuntenlijst: 372: dit punt wordt aangehouden in afwachting van een nieuwe Adviesraad. 390: Freya zal dit punt bij collega s uitzetten. 409: Dit punt wordt geagendeerd voor de vergadering van 9 september a.s. De overige punten kunnen van de lijst actiepunten worden geschrapt. Dineke mist het overleg met de wethouders als apart agendapunt. Maarten stelt voor om dit punt mee te nemen bij agendapunt 6 (Overleg WMO-raad Lochem, Cliëntenraad Het Plein en PMO Zutphen). Het verslag wordt vastgesteld. 4. Verslag DB vergadering d.d. 29 april 2015 (gezien door het DB) N.a.v. het verslag, merkt Dineke op dat hier steeds gesproken wordt van de vergadering van 14 mei, maar dat moet zijn 13 mei. ( Aktie: Alize) 5. Ontvangen: Wmo Nieuwsbrief jaargang 5, nr. 2 Korte impressie van de ALV Koepel Wmo-raden (zie stuk van Hans in Dropbox) Datumwijziging overleg Raden Sociaal Domein: van 2 juni naar 23 juni 2015 Jaarverslag 2014: Stichting Welzijn Lochem; Rekening Marja Holierhoek voor haar werk aan de website en de Nieuwsbrief 2 Uitnodiging SWL om mee te denken over de invulling van de Week van de Eenzaamheid van 24 september t/m 3 oktober N.a.v. de post: - Alize merkt op dat ze het Jaarverslag van de stichting Welzijn Lochem er leuk uit vindt zien. Misschien is het een idee om volgend jaar ook een vergelijkbare opzet te kiezen voor het jaarverslag van de Wmo-raad. - Dinie, Hans, Ella en Dineke geven zich op voor de bijeenkomst van de SWL over de invulling van de Week van de Eenzaamheid (24 september t/m 3 oktober). Peter wijst op een folder van het NIP over eenzaamheid. Deze folder is te downloaden van de website. Misschien geeft het wat ideeën?

3 3 - Er is een jaarverslag 2014 binnen gekomen van VIT-hulp bij Mantelzorg. Verzonden: - Er is een adreswijziging van het secretariaat verstuurd naar het maandblad Zorg en Welzijn. 6. Overleg Wmo-raad Lochem, Cliëntenraad Het Plein en PMO Zutphen Er is een overleg geweest over nieuwe vormen van Burgerparticipatie. Aanwezig hierbij waren de Wmo-raad Lochem (Alize), de Cliëntenraad Het Plein en PMO Zutphen. Helaas kon Alize maar een halve vergadering bijwonen. Ze vertelt over het verloop van deze bijeenkomst: in het gesprek met de wethouders van de gemeente Lochem ( op 15 april j.l.), kwam al naar voren dat het voor de gemeente nog helemaal open ligt wat voor soort burgerparticipatie er komt. Ze willen de drie raden mee laten denken over een nieuwe vorm. De bedoeling is dat deze drie raden eind oktober met een voorstel komen over hoe deze nieuwe raad er uit kan komen te zien. Op 18 juni is er met deze overleggroep weer een bijeenkomst gepland. De Wmo-raad Lochem heeft aangegeven dat ze een duidelijk standpunt inneemt: ze wil een adviesfunctie hebben naar het College toe en ook adviezen geven over Jeugd en Participatie. Ze wil geen cliëntenparticipatie of belangenbehartiging doen. De Cliëntenraad Het Plein vult een stuk in (cliënten van Sociale Zaken), maar voor de doelgroep Jeugd (cliënten van Jeugdhulpverlening) is nog helemaal niks. Maarten brengt naar voren dat in de laatste DB-vergadering n.a.v. dit overleg over nieuwe vormen van burgerparticipatie het idee is ontstaan om een ongevraagd advies uit te brengen aan het College met daarin de wettelijke kaders. Dinie zal voor 13 juni een notitie maken en rondsturen voor de vergadering. In deze notitie zal het gaan over hoe het feitelijk juridisch in elkaar steekt, zodat de ruimte voor het beleid duidelijk wordt. N.B. Voor Jeugd en voor Wmo gelden dezelfde regels, dus hiervoor is het ook bruikbaar. Ella en Hans pleiten er voor dat dit stuk ook besproken zal worden tijdens het volgende overleg met PMO en de Cliëntenraad Het Plein. Als duidelijk is wat er uit de wetten komt, kan ook het vacuüm naar voren komen en kan e.a. worden afgestemd. Bovendien komen dan ook de verschillende standpunten aan de orde. De vergadering stemt hiermee in en afgesproken wordt dat het stuk voor het volgende overleg (18 juni) wordt rondgestuurd naar alle deelnemers. Hans: Algemeen punt van kritiek op dit overleg is dat het niet gefaciliteerd wordt. De verwachting was dat er uit de overlegpartijen een voorzitter geleverd zou worden en dat een van de aanwezigen een verslag zou maken. Wat heeft het overleg met de wethouders met de Wmo-raad d.d. 15 april 2015 opgeleverd? Er is op 15 april een overleg met de 2 wethouders geweest. Er waren 2 ambtenaren bij aanwezig. De lijst met vragen die er liggen is vooruitgeschoven. Alleen de wens om de vergaderzaal op het gemeentehuis te gebruiken, is ingewilligd. Vraag: hoe staat de gemeente t.o.v. vacatieruimte? Voorzitter: de gemeente wil hier welwillend naar kijken. Afspraken: - Dinie gaat berekenen of er binnen het huidige budget ruimte is voor hogere vacatiegelden. - Maarten en Ella gaan het volgende overleg ook mee naar de vergadering over nieuwe vormen van burgerparticipatie (met de Cliëntenraad Het Plein en PMO Zutphen ) op 18 juni om 15 uur (bij het Plein). - De stukken van deze vergadering zullen ook naar de andere leden van de Wmo-raad worden rondgestuurd.

4 4 7. Transformatie overleg 21 april Dinie: er ligt een subsidievoorstel onder de titel Daag me Uit (zie artikel Right to Challenge). Zoals het nu wordt voorgesteld lijkt het voorstel Dinie wat mager. Het is een onderwerp wat in een verordening zou moeten worden vastgesteld. Dat is het nu niet. Dinie stelt voor dat de Wmo-werkgroep zich er over buigt en met een ongevraagd advies komt. Er ontstaat enige discussie over het initiatief van de gemeente: het wordt als een positieve ontwikkeling gezien, maar er zijn ook vragen over de uitvoering en de risico s die er aan vastzitten. Ook wordt de vraag gesteld of de Wmo-raad zich een mening hierover zou moeten vormen. Freya: het idee erachter is om burgers de kans te geven een algemene voorziening op te zetten, preventief en van onderen af. Daarbij kan aanspraak gedaan worden op subsidie van de gemeente. Het is laagdrempelig. Daarom is het ook niet helemaal dichtgetimmerd. Het plan is inmiddels vastgesteld. Het lijkt haar belangrijk dat er bij de communicatie over dit initiatief een aantal zaken worden uitgelegd: wat betekent het voor inwoners, voor wie is het, waar moet aan worden voldaan, waar kun je terecht voor informatie ed.? Ze denkt dat het handig als de informatie over zo n regeling online terug te vinden is en dat mensen kunnen sparren. Besluit: Werkgroep WMO buigt zich hierover! Maarten brengt in dat het vandaag opnieuw duidelijk wordt dat er meer duidelijkheid moet komen bij welke onderwerpen de Wmo-raad gevraagd wordt een advies uit te brengen. Freya stelt voor om dat samen met ambtenaren te doen. Maarten: dit sluit aan bij wat het DB ook wil voorstellen om in oktober kennis te maken met nieuwe ambtenaren en dan ook gezamenlijk een lijst op te stellen met onderwerpen waar de Wmo-raad een advies over uit zou kunnen brengen. Dinie: dan zouden we ook kunnen terugblikken op 2015 om te kijken wat er is gebeurd en de Wmo-raad daarover te informeren. De volgende bijeenkomst van de Transformatiebijeenkomst Wmo-raad is op 23 juni. Alize gaat daar samen met Corry heen. Dineke: vindt het belangrijk om vanuit de werkgroep Jeugd daar ook bij aan te schuiven, maar deze datum komt haar niet uit. Ze zal vooraf wel meekijken naar de onderwerpen voor deze vergadering. 8. Stand van zaken advies Nieuwe Mobiliteitsnota gericht op de reiziger De stukken zijn een dag voor de vergadering rondgestuurd en Alize vraagt of de aanwezigen het eens is met de aanpassingen die Alize in het voorwoord heeft doorgevoerd. In de stuurgroep bestaat de afspraak dat de ambtenaren van de desbetreffende gemeente de stukken naar de Wmo-raad sturen. Corry vindt het belangrijk dat de afgesproken procedure wordt gevolgd. De aanpassingen van Alize worden goedgekeurd. Het advies wordt per onderdeel doorgelopen en Alize noteert de wijzigingen zodat die in het advies verwerkt kunnen worden. Ook de laatste aanvullingen die Hans g d heeft zullen door Alize in het stuk worden verwerkt. Ze stuurt het aangepaste stuk voor een laatste check naar Dinie en Alie door. 9. Jaarplanning 2015 Versie 4 is definitieve versie van de Jaarplanning en deze is in Dropbox terug te vinden. 10. Uitreiking Jaarverslag Alize deelt de jaarverslagen uit, de wethouders hebben op 15 april jl. het jaarverslag ontvangen bij het gesprek dat toen plaatsvond. Alize vraagt of er in de Nieuwsbrief aandacht aan het jaarverslag kan worden geschonken. Ella: goed idee, ook kan er aandacht worden geschonken aan het advies van de Mobiliteitsnota.

5 5 Ella vraagt zich af hoe de andere leden van de Wmo-raad tegen de Nieuwsbrief aankijken? Het loopt wat moeizaam, van een aantal mensen ontvangt ze regelmatig een bijdrage, van anderen (bijna) nooit. De stukken moeten door anderen worden geschreven worden. Ella wil een signaal geven over hoe de totstandkoming moeizaam loopt. Als we ons willen presenteren aan de samenleving (instellingen en particulieren) en bekend maken waar we mee bezig zijn, dan is de Nieuwsbrief een heel direct medium dat gemakkelijk verspreid kan worden. Peter zegt toe een artikel over de kwaliteit van de wijkteams te schrijven, dat ook over participatie gaat. Dineke geeft aan dat er over een bepaald onderwerp wel wat te melden moet zijn over de stand van zaken. Zolang het nog te vaag is en het binnen de gemeente nog te onduidelijk is dan kun je beter wachten. 11. Werkgroep Regionaal Kompas/ Beschermd wonen. Op 20 april 2015 was er een vergadering van het Regionaal Kompas/Beschermd Wonen. Het verslag hiervan staat in Dropbox. In het najaar komt er een Regionaal Kompas 2.0 met aandacht voor beschermd wonen en de samenwerking. Er is contact met Dominique Woltering, een ambtenaar van de gemeente Deventer. Er is veel discussie over de budgetten voor het beschermd wonen, waar grote tekorten zijn. Dineke heeft Henk Kraijo gevraagd naar de ontwikkeling van de Wmo-raad Deventer. Er gaat een brede adviesraad komen voor het hele sociale domein. Er zal een nieuw cluster Participatie komen. Alize vult aan dat waar wij met werkgroepen werken, hebben zij clusters. De samenstelling van de sociale wijkteams was altijd een belangrijk zorgpunt in Deventer. In de praktijk is er meestal een begeleider bij het gesprek aanwezig. Dineke heeft de indruk dat daar nu wel mensen bijzitten met kennis van zaken. Een van die mensen is uitgenodigd voor de gezamenlijke vergadering in september. Zie ook In de landelijke opvang wordt vaak gewerkt met regio binding. Als een cliënt zich meldt, wordt eerst gekeken met welke regio hij/zij de meeste binding heeft. Hierbij vielen sommigen cliënten tussen wal en schip. Nu wordt ook gekeken waar mensen meer kans op succes hebben. Tijdens het overleg heeft Dominique Woltering in grote lijnen de voortgang en ontwikkelingen in het kader van beschermd wonen beschreven (zie verslag Dropbox). Op 23 juni 2015 is er een gesprek met Carla van Amerongen m.b.t. Beschermd Wonen 12. Werkgroep Jeugdhulp Dukke vertelt over een gesprek dat in maart geweest is met de coördinator van het CJG, Anja te Luggenhorst (zie artikel Nieuwsbrief Wmo-raad mei 2015). Ook was er een gesprek met Willemien Kamphorst, zij vertelde dat de organisatie rond de afdeling jeugdhulp gaat veranderen. Morgen vindt er een gesprek plaats met Peter Steerneman. Hans vraagt of mensen al weten dat de gemeente Lochem en Zutphen in driehoeken gaan werken. Er komt een beleidsstrateeg, een beleidsontwikkelaar en een accountmanager. Dineke maakte een verslag van het gesprek met Willemien Kamphorst. In dat gesprek gaat het ook over de Driehoekjes. Ze zal het naar Alize sturen dan kan het in Dropbox worden opgenomen.

6 6 Dukke vertelt dat in het gesprek ook aan de orde kwam dat de lokaal bestuurlijk inkoop Jeugdhulp pas in 2016 begint. Omdat het een tweejaarlijkse inkoop is, start het in 2016 voor nieuwe zaken. Het lokale zit in bureau Jeugdzorg. Er wordt geëvalueerd en besloten of het contract zal worden verlengd. In het gesprek met Willemien is aangegeven dat de Wmo-raad meer contact wil met wethouder Trix van der Linden. Er is een afspraak gemaakt om met de wethouder een gesprek te voeren. Peter Steerneman zit er bij. Dineke vertelt dat er relatiedagen zijn geweest, daar zijn verslagen van. Op 19 maart 2015 zijn ze daar geweest (verslagen zijn doorgestuurd). Morgen is er weer een relatiedag, maar daar is geen uitnodiging voor ontvangen. Dus het programma is niet bekend. Alize: merkt dat de ambtenaren die vertrekken vaak niet hun werkzaamheden (kunnen) overdragen. Maarten vindt dit wel een punt van aandacht voor het gesprek met de gemeente. 13. Werkgroep WMO - Ella vertelt dat er enige contacten zijn geweest met Henk Dokter. Er zijn diverse signalen dat de kwaliteit van de gesprekken niet voldoende zijn. Mensen vinden de gespreksvoering niet prettig en willen er niet meer mee te maken hebben. Ze vindt dit een slechte ontwikkeling. - Vanmorgen sprak de wethouder bij Pluspunt in Lochem. De aanwezige Wmo-leden vonden de presentatie matig. Er blijken veel vragen bij de mensen te leven. Na de voordracht konden er vragen gesteld worden, maar de wethouder had geen tijd om wat met mensen na te praten. - Alize heeft enkele ervaringen van mensen gehoord: er waren mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen het stoppen van de huishoudelijke hulp. Er volgt een bezoek van een beleidsambtenaar van het zorgloket en tijdens het gesprek krijgen de mensen een formulier voorgelegd waarin staat dat ze het bezwaar intrekken. Ze worden gevraagd het te ondertekenen. - Maarten vindt het buitengewoon ernstig om dit te horen. Hij stelt voor om op dit onderdeel een stuk waarheidsvinding te doen, wat is het beleid en hoe wordt het uitgevoerd? - Freya stelt voor dat ze met de beleidsambtenaar en Henk Dokter contact opneemt om een aantal vragen voor te leggen: welk beleid is er, wat gebeurt er als jullie naar de mensen toegaan voor een tweede gesprek? Hoe gaat de gemeente om met bezwaren, is het inderdaad zo dat mensen gepusht worden om in een tweede gesprek hun bezwaar in te trekken? - Ella vraagt wat de ervaringen zijn en of de gespreksverslagen bij de mensen terechtkomen? De ervaring van Dinie is dat het er van afhangt af wie het maakt. Soms wordt ter plekke een verslag gemaakt dat achter wordt gelaten. - Freya lijkt het handig dat er afspraken gemaakt worden over wanneer de Wmo-raad wat te horen krijgt, zodat de Wmo-raad op de hoogte blijft. En als er vanuit de Wmo-raad casussen zijn dat die worden doorgeven. - Hans: brengt een casus in over een regeling waarbij je een tegemoetkoming van de gemeente kunt krijgen als je hogere ziektekosten hebt. Er is iemand bij Het Plein die er bij de gemeente Lochem naar geïnformeerd heeft en te horen kreeg dat daar geen beleid op is gemaakt. Dinie: het gaat om de meerkosten en die regeling zit in de Wmo en niet in het minimabeleid. De werkgroep Wmo gaat er mee bezig. 14. Nieuws van de Cliëntenraad Het Plein De Cliëntenraad heeft een gesprek gehad met de wethouders Kottelenberg en van der Linden over hoe ze de Cliëntenraad zien in het kader van hun toekomstige visie t.a.v.

7 7 participatie in Lochem. Ook is gesproken over het proces rondom het ontbrekende deel in de belangenbehartiging, de cliëntenparticipatie in het kader van Jeugd en Wmo en hoe daar collectief invulling aan te geven (het assertieve maatje). De Cliëntenraad heeft besloten om intensief in te zetten op een tevredenheidonderzoek bij de medewerkers van Delta (de Sociale Werkvoorziening). Daar staat veel onder druk omdat er ongeveer 2000 mensen moeten worden uitgeplaatst. Er zijn er al 1400/1500 weg. Onduidelijk is hoeveel mensen weer teruggekomen zijn, wie er in de bijstand zitten, welke mensen er thuis zitten ed. Het onderzoek kan daar meer inzichten over opleveren. De Cliëntenraad Het Plein zal gaan praten met de Ondernemingsraad van Delta en Het Plein over de fusie tussen die twee, de Cliëntenraad wil zich hier ook in mengen. De Regionale Cliëntenraad heeft zich onlangs gepresenteerd aan de vier directeuren van de Sociale Dienst, daar zat ook een werkgever bij en iemand van de vakbeweging. Er is duidelijk gemaakt dat de Cliëntenraad probeert een serieuze partner te zijn. De contactambtenaar tussen Het Plein en de gemeente Lochem is Albert Lay. Freya geeft aan dat deze door Leon Beernink zal worden opgevolgd. De Cliëntenraad wil daar graag contact mee leggen. 15. Nieuws van de contactambtenaar Bij de Wmo-raad leeft de vraag waarom er veel medewerkers bij de gemeente weggaan? Freya: in de organisatie wordt nu met Driehoekjes gewerkt en er zijn nu een aantal externe medewerkers weg. Ze zijn nu op zoek naar beleidsontwikkelaars en accountmanagers voor Participatie, voor Wmo en voor Jeugd. Door de herstructurering en de reorganisatie zijn er veel lege plekken. Sommige ambtenaren zijn weggegaan voordat er opvolging was. Over het algemeen wordt er wel overgedragen, mensen proberen het te doen, maar zaken worden ook wel eens vergeten. 16. Rondvraag en sluiting - Dineke: gaan we in september nog een themabijeenkomst organiseren? Antwoord: het DB heeft het besproken. Er ligt nog niet echt een thema. Daarom is besloten om het in september niet te doen. -Dukke: in het gesprek met Willemien kwam ook naar voren dat er aan de Driehoekjes ook juristen zullen worden toegevoegd. Dinie voegt er aan toe dat voor de afdeling MO hard nodig is m.n. op het gebied van Jeugd. - Dineke: op 1 juni was er een bijeenkomst van Aandacht voor Iedereen. Er was niemand van ons. De bijeenkomst ging over Medezeggenschap. We hebben de hand outs ontvangen en die zullen worden rondgestuurd. Er zat een hand out bij van de De Gemeentelijke Beleidscyclus; hoe wordt gemeentelijk beleid gemaakt? Het is een toolkit, AVI-toolkit 7. Het kan handig zijn om dit stuk te bekijken en er ideeën over op te doen. Dineke zal het naar Alize mailen. - Freya heeft nog een laatste opmerking, namelijk dat de gemeenteraad de subsidie Algemene Oplossingen heeft vastgesteld. Maarten sluit om uur de vergadering en wenst eenieder een goede vakantie.

8 8 ACTIELIJST Nr. Datum Actie Door Streefdatum Uitwerken organisatie- en structuurplan DB Nog uit te brengen adviezen i.h.k.v. van het uitvoeringsbeleid Klachten over huishoudelijke. Hulp doorsturen naar wg WMO DB Freya zet het uit bij collega s Alize In afwachting van nieuwe adviesraad Z.s.m. doorlopend Info armoede/minimabeleid gemeente Lochem: praatstuk Signalen over gebrek aan maatjesleem voor mensen bij Het Plein Informatie inwinnen bij Peter Steerneman Wg. Wmo gaat na of vragen van Wilfred aan Henk Dokter al beantwoord kunnen worden Bijeenkomst SWL week van de eenzaamheid Adviesconcept Juridische kaders Adviesraad Conceptstuk Wmo-raad Juridische kaders Adviesraad naar PMO en Cliëntenraad Dinie zoekt mogelijkheid hogere vacatiegelden uit Overleg nieuwe Burgerparticipatie Wijzingen concept advies Mobiliteitsnota aangepast en gestuurd aan Alie en Dinie Aandacht voor Jaarverslag en Mobiliteitsnota in Nieuwsbrief Artikel over wijkteams voor Nieuwsbrief Gesprek Carla van Amerongen over Beschermd Wonen Wg. Wmo gaat bezig met tegemoetkoming bij hogere ziektekosten Eric Agendering vergadering 9 september Wg Wmo Freya Freya/Alize afspreken z.s.m. z.s.m. Alize, Dinie, Dineke 1 juli 2015 Dinie Alize Dinie Alize, Maarten en Ella Alie 13 juni 18 juni 9 september 18 juni z.s.m. Ella juni/juli 2015 Peter september 2015 werkgroep RK/BW 23 juni 2015 Werkgroep Wmo z.s.m.

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 9 september 2015

Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 9 september 2015 Verslag Wmo-raad Lochem d.d. 9 september 2015 NOTULEN: Tijd: Locatie: Wmo-raad Lochem Woensdag 9-9-2015 vanaf 19.00 uur Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 (zaal de Voorst) Afwezig Hoedanigheid Alize van Engelen

Nadere informatie

1. Opening /vaststellen agenda

1. Opening /vaststellen agenda Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 22 juni 2016 Aanwezig: Maarten Hoek, plv. Voorzitter Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke

Nadere informatie

Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016

Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016 Verslag WMO Raad vergadering Lochem d.d. 13 januari 2016 Aanwezig: Maarten Hoek, Plv. Voorzitter Alize van Engelen, Secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Peter Haas Alie

Nadere informatie

Aanwezig Afwezig Hoedanigheid

Aanwezig Afwezig Hoedanigheid Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 14 januari 2015 NOTULEN: Datum: Locatie: van de Wmo-raad Lochem woensdag 14-1-2015 vanaf 19.00 uur Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 (zaal de Voorst) Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Van transitie naar transformatie JAARVERSLAG 2015 1. Vooraf De Wmo-raad Lochem beschrijft in dit jaarverslag zijn inspanningen als raad in 2015 en de activiteiten van zijn werkgroepen. De keuze van de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009

Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Notulen van de 17 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 13 mei 2009 Aanwezig:, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, dhr.t.a.m.louwe, dhr.h.morshuis, mw.j.kamminga-van Wijk

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Transformatiedrempels

Transformatiedrempels Transformatiedrempels JAARVERSLAG 2016 www.wmoraadlochem.nl Joppelaan 54, 7213 AD Gorssel info@wmoraadlochem.nl Inhoud 1. Inleiding... - 1-2. Adviezen... - 2-3. Samenstelling... - 2-4. Werkgroepen... -

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

1. Opening De voorzitter opent de vergadering van de adviesraad Wmo en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Notulen van de 11 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op12 november 2008 Aanwezig: dhr. B.Boersma, dhr.p.k.blanksma (secretaris), mw.p.van Driesum, mw.m.folkerts (voorzitter), mw.j.kamminga-van

Nadere informatie

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom.

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom. Verslag Vergadering Wmo adviesraad 14 oktober 2011 Van: 9:30 11:30 uur Plaats: Gemeentehuis Winsum Aanwezig: Muriël van der Spel (vz.), Jan de Groot, Gerda Boersma, Jacqueline Brons, Gerda Harssema, en

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK)

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Verslag ARSD van 6 juli 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 maart 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 24 februari 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-01. Datum : 24 februari 2016. Aanwezig : de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en notulist),

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

21 09-11-2010 Advies Ombuigingen Wmo 2011 en visieontwikkelingen 2012 en verder College

21 09-11-2010 Advies Ombuigingen Wmo 2011 en visieontwikkelingen 2012 en verder College Hilversum Nr Datum van Onderwerp advies / brief verzending 01 23-06-2007 spontaan advies over het functioneren van het Loket Hilversum college 02 18-10-2007 Advies nav concept- Beleidsplan Wet MOWerken

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 23 november 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning

7.1 Werkgroep Cohesie en Leefbaarheid Geen mededelingen. 7.2 Werkgroep Clientondersteuning VERSLAG WMO ADVIESRAAD Datum 14 maart 2016 Locatie Aanwezig Gemeentehuis, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht Arie van der Vlies - Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) (voorzitter a.i.) Wil van Schooten

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Aanwezig: Afwezig met afmelding: Afwezig zonder afmelding: E. van Aalzum (vz. Rekenkamer) P. van Vliet (lid Rekenkamer) P. de Goede (lid Rekenkamer) J. Smink (secr. Rekenkamer)

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet. Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet Jaarverslag Wmo-raad Gemeente Bellingwedde 2016 1 De wet Wmo Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nagenoeg alle hulp en

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal

Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Gemeenteblad Bekendmakingen gemeente Rozendaal Jaargang: 2014 Nr.: 25 Datum: 19 december 2014 Op 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van Rozendaal de navolgende verordening vastgesteld onder gelijktijdige

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 24 juni 2015

Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 24 juni 2015 Notulen vergadering WMO-Raad d.d. 24 juni 2015 Aanwezig : Dick Kaasjager, Ad Bakker (notulen), Wim de Jonge, Dik Buitenhuis, Adeline Jumelet. Afwezig: Mohammed Ajouaou, Dim Beljaars (mk), Jan Staneke (mk),

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 (Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 Aanwezig: Nico Wester (NW) interim-voorzitter Cora Soetens (), secretaris Dick Commandeur (DC) lid Arie de Graaf (AdG), lid namens

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek.

Uitgaande post: -Mail d.d aan Vanessa m.b.t. voorstel toe te passen enquêteformulier cliënt tevredenheidsonderzoek. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 13 april 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-03. Datum : 13 april 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG).

Afwezig met kennisgeving: mevr. Metselaar (OOG), mevr. Rotteveel (OOG), dhr. Spronck (OOG). Notulen vergadering Participatieraad Sociaal Domein Ommen Datum: 5 oktober 2016 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Notulen vergadering WMO-raad

Notulen vergadering WMO-raad Notulen vergadering WMO-raad Datum: 30 september 2015 Locatie: MFC Carrousel te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), dhr. Warmelink (MAR), mevr. Martens (MAR), mevr. Van Raalte (kerken),

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 14 januari 2015

Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 14 januari 2015 Wmo - WI Adviesraad Verslag bijeenkomst Adviesraad Wmo en WI op 14 januari 2015 Aanwezig: dhr. M. de Gouw, mw. Y. Knegt, mw. M. Pardo-Dixhoorn, mw. J. v.d. Klift, dhr. F. Krouwel. mw. M. Roodenburg, mw.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-raad Tiel op 28 november 2016

Verslag van de vergadering van de WMO-raad Tiel op 28 november 2016 1 Verslag van de vergadering van de WMO-raad Tiel op 28 november 2016 Aanwezig: Aad, Daniëlle, Frans, Geors, Inge, Ingrid, Mark, Petra, Reina ( Reizenga) Ursula Marsha Buuron en Heidemarie van Drunen Afwezig

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal beleid Nuenen Gehouden op donderdag 12 maart 2015.

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal beleid Nuenen Gehouden op donderdag 12 maart 2015. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Sociaal beleid Nuenen Gehouden op donderdag 12 maart 2015. Aanwezig Piet Bartholomeus (voorzitter) Jos Morel Co van Miltenburg Stefan van den Heuvel Willemien

Nadere informatie

Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 12 maart 2014

Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 12 maart 2014 Vergadering Wmo-raad Lochem d.d. woensdag 12 maart 2014 NOTULEN: Datum: Locatie: van de Wmo-raad Lochem woensdag 12 maart vanaf 19.00 uur Hooiplukker, Achterstraat 5 in Lochem aanwezig afwezig hoedanigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje

Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, uur bij het Heuveltje Notulen bestuursvergadering Dorpsraad Beek Loerbeek d.d. 20 maart 2017, 20.00 uur bij het Heuveltje Aanwezigen dorpsraad: Rene Derksen, Susan Dikker, Jurgen Thijssen, Marian Trommelen Overige aanwezigen:

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 14 september 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 14 september 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 14 september 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-07. Datum : 14 september 2016. Aanwezig : Michel van Boxtel (voorzitter a.i.) Ed Balkenende

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem

Jaarplan 2014. ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Jaarplan 2014 ParticipatieRaadHaarlem ParticipatieRaadHaarlem Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarplan van de Participatieraad Haarlem. In dit jaarplan vindt u de activiteiten

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland F.Q.A.

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Maart 2017

Jaarverslag 2016 Maart 2017 Jaarverslag 2016 Maart 2017 Inleiding Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), is heel eenvoudig, namelijk meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al dan

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente.

1. Opening: Goof opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Démiencke Brinkman van de gemeente. Betreft: woensdag 12 december 2012 Aanwezig: Afwezig mk: Goof de Vor, voorzitter; Jeanine Schaling, secretaris; Bep van Norden; Sophia Veldhuizen; Stephan Bouman Jan Maasland; Anke van der Pluijm-van Breugel;

Nadere informatie

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein

Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Presentatie Adviesraad Sociaal Domein Geschiedenis 1993: Stichting Cliëntenplatform De Trechter van Sociale Zaken & Werk 1993: Stichting Cliëntenplatform Oss (SCPO) 2012: Wmo-raad 2016: Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag).

Wmo-raad Maastricht. Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Wmo-raad Maastricht Verslag Wmo-raad Maastricht d.d. 24 september 2014 (Heidag). Aanwezig: Afgemeld: de heren Kees Eken (voorzitter), Harry Visser (secretaris), Huup Peters, Nol Stijnen, Harry Bakels,

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 22 oktober 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Afwezig m.k. Aanwezig publiek Gerben Canninga

Nadere informatie

Dorpsraad Lieshout. Verslag vergadering 25 januari :30 uur

Dorpsraad Lieshout. Verslag vergadering 25 januari :30 uur Verslag vergadering 25 januari 2012 19:30 uur Aanwezig: Penningmeester B. Jansen, H. Bevers, C. Verbakel, N. Mollet, D. van den Heuvel, Secretaris M. Hubrechsen, Voorzitter J. Segboer, J. Nijland (later

Nadere informatie

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur

Notulen MR- vergadering Datum:21 februari 2012 Aanvang: 19.30 uur 1. Aanwezig : Anne Iedema(Vz/ ouder), Mark Kramer (lid/ ouder), Peter Kingma (Plv.vz/ ouder), Margriet Reatch, en Titia Woudwijk (lid/ ouder), Alfred Slöetjes (lid/ personeel) Astrid Schoonhoven (lid/personeel),

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen

Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen Concept notulen fysieke overlegtafel Zutphen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum: 9 februari 2017 Tijd: 09:00 10:30 uur

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Notulen Adviesraad Wmo AB-vergadering 14 maart 2016

Notulen Adviesraad Wmo AB-vergadering 14 maart 2016 Notulen Adviesraad Wmo AB-vergadering 14 maart 2016 Aanwezige leden: Afwezig m.k.: Gasten: Voorzitter: Notulist: Aggie Zeinstra, Corine Feenstra, Diny Swart, Gerrit Haakma, Gonnie van Dieren, Hannie van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Cliëntenadviesraad. Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen, Anja Krijnberg, Jaap Geerlof, Jos de Wit

Cliëntenadviesraad. Nardy Beckers, Inge van der Heiden, Romy Kempen, Anja Krijnberg, Jaap Geerlof, Jos de Wit Verslag Cliëntenadviesraad Datum: 14 september 2015 Tijdstip: 16.30 uur tot 18.30 uur Locatie: Commissiekamer III Aanwezig: Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjanne Meijerink, Marjolein den Uijl,

Nadere informatie

Aanwezig: Axel Damme, Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Corry Stellema, Ada van Toorenenburg

Aanwezig: Axel Damme, Daniëlla Krijger, Kees Persoon, Corry Stellema, Ada van Toorenenburg NOTULEN van de openbare vergadering van de Wmo-raad van de gemeente Landsmeer, gehouden op 15 april 2015 in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Aanwezig: Leden: Gemeente: Voorzitter: Afwezig,

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 23 maart 2016

Adviesraad Sociaal Domein Gilze-Rijen. Notulen Adviesraad Sociaal Domein 23 maart 2016 Notulen Adviesraad Sociaal Domein 23 maart 2016 Verslag : Overleg Adviesraad Sociaal Domein, overleg 2016-02. Datum : 23 maart 2016. Aanwezig : Corrie de Jong (voorzitter) Ed Balkenende (secretaris en

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 2 april 2013 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink Y Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Danielle Lambour Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder

Nadere informatie

NOTULEN VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SOZKO

NOTULEN VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SOZKO NOTULEN VERGADERING GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SOZKO Datum: 24 juni 2013 Locatie: Joannes XXIII, Neckardreef 115 Aanwezig: Joannes XXIII: Ronald Koopman (directeur), Mohamed Ait Abdellah (ouder),

Nadere informatie

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad.

1. Opening en vaststelling agenda Joke Jansen is bij een informatieavond als vertegenwoordiging van de p-raad. PARTICIPATIERAAD Kort verslag P-raad aan : Leden participatieraad van : Elly Werkman datum : 1 juni 2015 aanwezig : Han van Oosterbos, Lidia Verstege, Elly Geurts, Carla Stapelbroek, Theo Beeftink, Fred

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING

NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING NOTULEN GOEB LEDENVERGADERING Datum: 2 september 2013 Aanvang: 20.10u Einde: 22.10u Locatie: NH Hotel, De Maas 2, Best 1. Opening en vaststelling agenda: Afmeldingen: BOBAH, Batadorp, Best oost & Salderes

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie