PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIVACYREGLEMENT. Groningen, december 2005"

Transcriptie

1 PRIVACYREGLEMENT Reglement voor de bescherming van de privacy van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting Maatschappelijk en Juridische dienstverlening, een organisatie op het brede terrein van welzijn en zorg in de gemeente Groningen, aangesloten bij de MO-groep. Groningen, december 2005 Geactualiseerd april 2012

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 1: Begripsomschrijvingen blz. 4 2 t/m 5: Inleidende bepalingen blz. 8 6 t/m 10: Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens blz t/m 13: Rechten van de betrokkene blz t/m 15: Slotbepalingen blz. 21 Bijlage 1 Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens blz. 22 Bijlage 2 Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen blz. 23 Bijlage 3 Verwerking van persoonsgegevens van klanten blz. 24 MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 1 van 21

3 VOORWOORD Voor u ligt het Reglement voor de bescherming van de privacy van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens bij de Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD). Het Reglement is van toepassing op alle huidige en toekomstige werksoorten van de MJD, die als zodanig vallen onder de reikwijdte van de CAO-Welzijn. Het privacyreglement is grotendeels gebaseerd op de Handleiding bij het invoeren van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en het er bij horende model privacyreglement, een gezamenlijke uitgave uit 2001 van Arcares, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, VGN en de Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO-groep). Daarnaast is ten aanzien van de outreachende werksoorten binnen de MJD (bemoeizorg) dankbaar gebruik gemaakt van de Handreiking Gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg een gezamenlijke uitgave uit 2005 van GGD Nederland, GGZ Nederland en KNMG. Voorts is voor jeugdige klanten gekeken naar het Privacyreglement Bureau Jeugdzorg. Tekst en toelichting uit 2004 van de MO-groep. De directeur van de Stichting MJD heeft bij besluit in juli 2005 de tekst van dit Reglement aanvaard en heeft daarmee te kennen gegeven dat de organisatie zich als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gebonden acht aan de bepalingen van het Reglement. Het Reglement alsmede de wijziging en intrekking daarvan worden door de organisatie bekend gemaakt en voor een ieder ter inzage gelegd. De directeur heeft melding gedaan van de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Nieuwe verwerkingen of wijzigingen in bestaande verwerkingen van persoonsgegevens worden vooraf gemeld bij het CBP. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 2 van 21

4 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.0 De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP): De wet van 1 september 2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 1.1 Privacy: Het recht van natuurlijke personen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het verwerken van persoonsgegevens. 1.2 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.3 Hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens 1 : Persoonsgegevens van een betrokkene c.q. klant die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een betrokkene, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening. 1.4 Functiegegevens 2 : Persoonsgegevens van een betrokkene c.q. een medewerker die direct of indirect betrekking hebben op het uitoefenen van een functie bij de verantwoordelijke. 1.5 Verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 1.6 Verstrekken van persoonsgegevens: Het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens. 1 Voorbeelden van hulp-, zorg- en dienstverleninggegevens zijn: probleem, hulpvraag, doelstelling, behandelplan, evaluatie van de hulp-, zorg- en dienstverlening, etc. Zie ook bijlage 3 behorend bij dit reglement. 2 Voorbeelden van functiegegevens zijn: sollicitatiebescheiden, arbeidscontract, functieomschrijving, rapportage Arbodienst, kopie salarisstrook, verslag functioneringsgesprek, kopie identificatiebewijs, etc. Zie ook protocol Verwerken persoonsgegevens van medewerkers binnen de MJD. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 3 van 21

5 1.7 Verzamelen van persoonsgegevens: Het verkrijgen van persoonsgegevens. 1.8 Bestand: Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen Dossier: Een systematisch gebundelde verzameling van alle persoons, functie-, hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens van een betrokkene Personeelsdossier: Dossier waarin persoons- en functiegegevens van betrokkene, cq. medewerker is gebundeld Klantdossier: Dossier waarin persoons-, hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens van betrokkene c.q. klant is gebundeld Verantwoordelijke: Stichting Maatschappelijke en Juridische dienstverlening, een organisatie op het brede terrein van welzijn en zorg in de gemeente Groningen Beheerder: De natuurlijke persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoons-, functie-, hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (bijvoorbeeld een salarisadministratiekantoor) Gebruiker: De natuurlijke persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke bevoegd is persoonsgegevens in te voeren, te muteren of in te zien Betrokkene 3 : Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger Ontvanger: Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt Derde: 3 Betrokkene kan zijn: medewerker, klant, andere klanten (zoals ketenpartners ), leveranciers, andere belanghebbenden, media, etc. Zie ook bijlage 1 behorend bij dit reglement. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 4 van 21

6 Alle personen die niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, de beheerder, gebruiker, of enig persoon die onder rechstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld arts of hulpverlener werkzaam bij een andere organisatie dan MJD) Klant: Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het de hulp- en of dienstverlening van de verantwoordelijke Medewerker: De natuurlijke persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke en op basis van een arbeids- of stageovereenkomst werkzaamheden voor de verantwoordelijke verricht Hulp-, zorg- en dienstverlening: Alle activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het sociaal, psychisch en/of financieel/materieel functioneren van klanten of van de wisselwerking tussen klanten en hun sociale omgeving Bemoeizorg 4 : Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp 5 aan (zorgwekkende) zorgmijders met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven en reductie van overlast als uitgangspunten dienen. Deze zorg op maat hulpverlening maakt gebruik van verschillende, op elkaar afgestemde methodieken en strategieën. De hulpverlening heeft een actief, outreachend en laagdrempelig karakter. De samenwerking tussen verschillende personen en organisaties (kern of schilpartners) is van wezenlijk belang om deze groep klanten met de hulpverlening in contact te brengen Toestemming van betrokkene: Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt Het College Bescherming Persoonsgegevens: Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens Klachtencommissie Maatschappelijke Denstverlening De klachtencommissie ingesteld conform de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector Vertegenwoordiger: De ouder(s) die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd van betrokkene. 4 Definitie volgens Handreiking bemoeizorg van GGZ Nederland, september Afwachten tot de klant zelf om hulp vraagt is bij de betreffende doelgroep geen optie. Het weigeren of geen beroep (meer) doen op hulpverlening is veelal geen weloverwogen keuze, maar een gevolg van onmacht, onvermogen en/of wilsonbekwaamheid. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 5 van 21

7 INLEIDENDE BEPALINGEN 2. Reikwijdte Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen van de verantwoordelijke of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 3. Doel reglement 3.1 Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen WBP. 3.2 Dit reglement is van toepassing binnen de Stichting Maatschappelijk en Juridische dienstverlening, een organisatie op het brede terrein van welzijn en zorg in de gemeente Groningen, te Groningen en heeft betrekking op het in bijlage 1 gegeven overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens. Dit overzicht vormt één geheel met dit reglement. 4. Doel verwerking persoonsgegevens 4.1 Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt met het oog op de hulp-, zorg- en dienstverlening aan een klant. 4.2 Hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens van klanten worden verwerkt met het oog op: a. Het verwezenlijken van de hulp-, zorg- en dienstverlening in overeenstemming met de doelstelling van de verantwoordelijke. b. De beleidsvoering van de verantwoordelijke. c. De organisatie- en beheerstaken van de verantwoordelijke. d. De verantwoording van het beleid en de uitvoering ervan aan de financiers. e. De samenwerking, coördinatie en afstemming van de hulp-, zorg- en dienstverlening tussen de gebruikers onderling. f. Het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van de hulp-, zorg- en dienstverlening op het brede terrein van welzijn en zorg. 4.3 Persoonsgegevens in het kader van bemoeizorg worden verwerkt met het volgende doel voor ogen. Om problemen van een (zorgwekkende) zorgmijder en/of overlast voor anderen zo vroeg mogelijk te signaleren en/of toename van problemen en overlast te voorkomen, moeten activiteiten van betrokken instanties zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en moeten afspraken worden gemaakt over de aanpak van de betrokkene. Het uitwisselen van (bepaalde) persoonsgegevens is daarbij onvermijdelijk cq. noodzakelijk 6. 6 Samenwerking in de vorm van gegevensuitwisseling tussen hulpverleningsinstanties en andere instanties in de context van bemoeizorg vergt een zorgvuldige afweging. Het beroepsgeheim van hulpverleners staat er niet aan in de weg om in het kader van (een voornemen tot) bemoeizorg, mede in het belang van de klant, bepaalde relevante informatie over hulpverleningscontacten of mogelijkheden daartoe met andere partijen uit te wisselen. De concrete afweging ligt in die gevallen bij de hulpverlener zelf. De ideale werkwijze is dat dit gebeurt met toestemming van betrokkene. Niet uit te sluiten MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 6 van 21

8 4.4 Persoons- en functiegegevens van medewerkers worden verwerkt met het oog op: a. het (uit)voeren van een adequaat personeelsbeleid, personeels-, salaris- en financiële administratie. b. een adequate uitvoering van de arbeidsovereenkomst. c. het functioneren en de beoordeling van de medewerker. 4.5 Persoonsgegevens van contactpersonen externe organisaties worden verwerkt conform de in artikel 4 lid 2 t/m 4 vermelde doelstellingen. 5. Vertegenwoordiging 5.1 Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene op. 5.2 Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van twaalf tot achttien jaar heeft en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treedt naast de ouders of voogd de betrokkene zelf op. 5.4 Een betrokkene van zestien jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen. 5.5 Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen terzake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op 8 : a. indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor; b. indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde; c. indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene; d. indien deze persoon dat niet wenst of ontbreekt; een kind, broer of zus van de betrokkene. 5.6 De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken. valt echter dat het onvermijdelijk is bepaalde hulpverleningsgerelateerde informatie uit te wisselen zonder toestemming, op basis van een afweging van de in het geding zijnde belangen. 7 Of een jeugdige betrokkene in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is afhankelijk van zijn cognitieve ontwikkelingsniveau, zijn persoonlijkheidsontwikkeling en zijn psychisch functioneren. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het niet gaat om een algehele wils(on)bekwaamheid maar een wils(on)bekwaamheid in relatie met de specifieke rechten en plichten van de betrokkene ten aanzien van de privacy en verwerking van gegevens. 8 De hier genoemde categorieën vertegenwoordigers komen overeen met de in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst genoemde categorieën. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 7 van 21

9 Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens 6. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking 6.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Zie ook artikel 6 WBP. 6.2 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Zie ook artikel 9 WBP. 6.3 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Zie ook artikel 11 WBP. 6.4 De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelingen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zie ook Artikel 13 WBP en bijlage 2 over maatregelingen behorend bij dit reglement. 6.5 De verantwoordelijke waarborgt een zorgvuldige en beveiligde verwerking van gegevens door de bewerker. Daartoe stellen de verantwoordelijke en de bewerker een schriftelijke overeenkomst op waarin afspraken over werkwijzen en beveiliging zijn vastgelegd. 7. Verwerking van persoonsgegevens (niet zijnde hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens) 7.1 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan: a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend 9 ; b. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; c. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen 10 ; d. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene 11 ; e. dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde én het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert Als de verantwoordelijke de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene moet verkrijgen moet elke twijfel zijn uitgesloten over de vraag of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven en voor welke verwerkingen de toestemming is gegeven. De toestemming kan blijken uit woord of gedrag en hoeft niet schriftelijk te worden verkregen, tenzij schriftelijke informatie over persoonsgegevens worden verstrekt (zie artikel 7 lid 2). Wel dient de betrokkene alvorens toestemming te geven goed geïnformeerd te zijn. Een sociaal cultureel werker die bijvoorbeeld een probleem gezin wil melden bij het maatschappelijk werk, moet daarvoor toestemming vragen aan het gezin. 10 De verantwoordelijke moet onderworpen zijn aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld de wettelijk verplichte persoonsregistratie van werknemers o.g.v. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden. 11 Er is een dringende medisch noodzaak de gegevens van de betrokkene te verwerken; er is bijvoorbeeld direct medische hulp nodig en de betrokkene is buiten bewustzijn of niet toerekeningsvatbaar. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 8 van 21

10 7.2 Het verstrekken van persoonsgegevens op schrift aan derden, vindt uitsluitend plaats na schriftelijke toestemming van betrokkene, behoudens indien de belangen van de betrokkene en zijn/haar leefomgeving met ernstige schade worden bedreigd. 7.3 In plaats van toestemming van de betrokkene voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist tenzij het belang van de betrokkene zich daartegen verzet- indien de betrokkene: a. jonger is dan zestien jaar, of b. de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. 8. Regels voor verwerking van hulp-, zorg- en dienstverleninggegevens (bijzondere gegevens) 13 Gegevens betreffende de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid worden slechts verwerkt indien aan de in artikel 8 lid 1 t/m 9 is voldaan. 8.1 De verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is. 8.2 De verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. 8.3 De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. 8.4 De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. De geheimhoudingsplicht strekt zich ook uit tot medewerkers die het dienstverband bij de verantwoordelijke hebben beëindigd. 8.5 Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene Dit is een algemene restbepaling: een rechtvaardig belang van de verantwoordelijke wordt aanwezig geacht in het geval dat de desbetreffende verwerking noodzakelijk is om zijn reguliere bedrijfsactiviteiten te verrichten. Voorbeeld; een schade verzekeraar dient voor een schadeclaim naast de gegevens van zijn klant ook de gegevens van de tegenpartij en van getuigen te kunnen verwerken. 13 De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven is verboden. Ook strafrechtelijke en aanverwante gegevens behoren tot deze categorie. Van dit verbod kan alleen ontheffing worden verleend indien de verwerking zijn grondslag vindt in één van de genoemde gronden van hoofdstuk 7 van de handreiking (art. 16, 21 en 23 WBP). Gegevens die dus niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon mogen in een registratie opgenomen worden, bijv. de landelijke registratie van het AMW als het doel van de registratie maar wordt aangegeven. 14 Artikel 21 lid 3 WBP Gegevens als godsdienst of levensovertuiging kunnen bijvoorbeeld van belang zijn bij psychiatrische ziektebeelden. Ook een gegeven als ras kan een belangrijke determinant zjin bij diagnosestelling. Deze bepaling blijft strikt beperkt tot de verwerking door hulpverleners, instellingen of voorzieningen binnen de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene noodzakelijk is. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 9 van 21

11 8.6 Zonder toestemming van de betrokkene kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de betrokkene worden verstrekt indien 15 : a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de klant niet onevenredig wordt geschaad, of b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien: c. het onderzoek het algemeen belang dient; d. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en e. voor zover de betrokken klant tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt. 8.7 De verantwoordelijke draagt zorg voor een overzicht van wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoons-, hulp-, zorg- en dienstverleninggegevens van de klant (zie bijlage 3 behorend bij dit reglement). 8.8 Medewerkers hebben slechts toegang tot de persoons-, hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functies. 8.9 Indien acute hulpverlening dit noodzakelijk maakt verleent de verantwoordelijke een andere hulpverlener dan de beheerder toegang tot het dossier van de betreffende klant. 9. Regels voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van bemoeizorg In het kader van de bemoeizorg worden de rechten van de betrokkene gerespecteerd en worden de in het voorliggende privacyreglement beschreven regels gehanteerd. 9.2 Van artikel 7 lid 1 punt a en van artikel 8 lid 3 kan echter worden afgeweken en tot het tijdelijk beperken van de rechten van klanten (zonder medeweten en toestemming verwerken en verstrekken van persoonsgegevens) wordt alleen overgegaan, indien daartoe een evident belang aanwezig is Artikel 23 lid 2 WBP gaat over wetenschappelijk onderzoek. Hier is echter een bepaling van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst opgenomen; art. 7:458 BW bevat reeds een regeling betreffende het gebruik van gegevens voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Deze bepaling is strikter en biedt meer bescherming. Is dit het geval dan gaat de specifieke regeling, in dit geval art. 7:485 BW, voor. 16 De in het voorliggende reglement opgenomen artikelen over bemoeizorg zijn gebaseerd op Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg, GGD Nederland, GGZ Nederland, KNMG, april Er moet een goede reden zijn om in het kader van bemoeizorg over te gaan tot een tijdelijke beperking van de rechten van de klant. Het zal daarbij altijd moeten gaan om een dringend gezondheidsbelang van de klant, al dan niet gecombineerd met ernstige overlast die deze klant voor anderen veroorzaakt. Waar het gaat om de gezondheid van de klant kan evident belang in de context van bemoeizorg als volgt nader worden getypeerd: ernstig nadeel voor de gezondheidstoestand van de patiënt, of de reële vrees daarvoor. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 10 van 21

12 9.3 Het verstrekken van persoonsgegevens zonder toestemming tijdens een zorgoverleg 18 vindt alleen plaats indien geen minder ingrijpend middel 19 bestaat om het beoogde doel te bereiken. 9.4 Regelmatig wordt geëvalueerd of er nog steeds redenen zijn de rechten van de betrokkenen (zonder medeweten en toestemming verwerken en verstrekken van persoonsgegevens) te beperken. Regelmatige evaluatie kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan momenten in het bemoeizorgtraject zoals de melding, de screening, de klantverdeling, de intake, hulpvraagdefiniëring, keuze hulpverleningstraject. In geval van een wilsonbekwame patiënt wordt getracht vervangende instemming van een in aanmerking komende vertegenwoordiger te verkrijgen. 9.5 Indien het verstrekken van persoonsgegevens zonder toestemming noodzakelijk is, worden alleen relevante gegevens verstrekt. 9.6 Indien de verantwoordelijke overgaat tot het verstrekken van persoonsgegevens zonder toestemming van de klant wordt hiervan een aantekening gemaakt in het op de betrokkenen betrekking hebbende dossier. 9.7 Gespreksverslagen van contacten tussen personen en organisaties in een bemoeizorgtraject worden zoveel mogelijk gecodeerd of geanonimiseerd. 9.8 De deelnemers aan een zorgoverleg betrachten buiten de kring van personen en organisaties (kern- en schilpartners) die aanspraak kunnen maken op besproken persoonsgegevens geheimhouding. 9.9 Ten behoeve van bemoeizorg zijn door de deelnemende organisaties thans de volgende schriftelijke afspraken gemaakt: a. De verantwoordelijke heeft samen met andere partijen een convenant en een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de provincie en gemeente Groningen. In de samenwerkingsovereenkomst wordt onder meer verwezen naar het privacyreglement dat specifiek ten behoeve van de samenwerking is opgesteld. Het betreft hier betrokkenen met problemen op meerdere leefgebieden 20, die daardoor ernstige beperkingen ondervinden bij het vervullen van sociale rollen en waarmee de omgeving wordt geconfronteerd doordat zij zich zorgen maakt of overlast ervaart. b. De verantwoordelijke heeft samen met andere partijen een privacyreglement die de samenwerking met betrekking tot de zorgafstemming van risicojongeren 21 in de gemeente Groningen regelt, ondertekend. Het gaat hierbij om risico jongeren die gemeld worden bij het meldpunt Zorgafstemming voor Risicojongeren (ZAR) en waarover in de zogenaamde 12+ netwerken met diverse partijen afspraken worden gemaakt over te ondernemen acties. 18 Aan een zogenaamd zorgoverleg nemen diverse kern- en schilpartners deel. Tijdens het overleg wordt gesproken over individuele klanten. Afstemming en overleg worden in veel gevallen gerealiseerd door middel dit overleg. 19 Tot minder ingrijpende middelen kunnen bijvoorbeeld behoren: een intensievere vormen van samenwerking tussen een beperkt aantal partijen, vormen van bilateraal overleg, etc. 20 In bijna alle gevallen maakt complexe sociale en psychische problematiek en/of verslavingsproblemen deel uit van de problemen van betrokkenen. 21 Kenmerken van risicojongeren zijn: vertonen van grensoverschrijdend gedrag, disfunctioneren op school of werk, in aanraking komen met de politie, het hebben van problemen in het gezin en het hebben van problemen met vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld rondhangende jongeren die overlast veroorzaken. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 11 van 21

13 10. Bewaren van persoonsgegevens 10.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Zie artikel 10 WBP Persoons-, hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens van klanten worden na beëindiging van de hulp-, zorg- en dienstverlening 3 jaar bewaard en na deze 3 jaar binnen een jaar vernietigd. Voor persoons-, hulp-, zorg- en dienstverleningsgegevens van klanten van sociale raadslieden en van klanten die gebruik maken van AWBZ geïndiceerde zorg, geldt een bewaartermijn van 5 jaar, waarna deze gegevens binnen een jaar worden vernietigd. Gegevens van klanten die gebruik maken van geïndiceerde jeugdzorg worden minimaal 10 jaar na beëindiging van de zorg bewaard en binnen één jaar na het verstrijken van het bewaartermijn vernietigd Persoons- en functiegegevens van medewerkers 23 worden na beëindiging van het dienstverband 2 jaar bewaard en na deze 2 jaar vernietigd, tenzij er een fiscaal aspect aan een persoons- en/of functiegegeven is verbonden. In geval er een fiscaal aspect aan is verbonden wordt het persoons- en/of functiegegeven 7 jaar bewaard en na deze 7 jaar vernietigd Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard en uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt Verwijdering van persoonsgegevens blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat. 22 In voorkomende gevallen kunnen in bijzondere wetgeving nadere regels worden geformuleerd. Ook kunnen in het Vrijstellingsbesluit bij de WBP criteria en termijnen worden gevonden. 23 Afhankelijk van het type persoons- en functiegegevens van een MJD medewerker hanteert MJD verscheidene bewaartermijnen. Zie hiervoor protocol Verwerken persoonsgegevens van medewerkers binnen de MJD. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 12 van 21

14 Rechten van de betrokkene 11. Informatieverstrekking aan betrokkene Gegevens verkregen bij betrokkene 11.1 Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de medewerker voor het moment van verkrijging de betrokkene mede 24 : a. de identiteit van de verantwoordelijke; b. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is. In geval de betrokkene een klant is maakt de medewerker hierbij gebruik van een folder waarin informatie verstrekt wordt over: wie de verantwoordelijke is, met welk doel gegevens worden verwerkt, wat de rechten van de betrokkene zijn en de geheimhoudingsplicht van medewerkers De medewerker verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is, om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen 25. Gegevens elders verkregen 11.3 Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten de betrokkene om, deelt de medewerker de betrokkene mede: a. de identiteit van verantwoordelijke; b. de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd. Het moment waarop dit moet gebeuren is: c. op het moment dat de gegevens worden vastgelegd, of d. als de gegevens uitsluitend worden verzameld om deze aan een derde te verstrekken; e. uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde De medewerker verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is, om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen Het bepaalde onder lid 3 is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de medewerker de herkomst van de gegevens vast. 24 Deze algemene kennisgeving kan geschieden door bijvoorbeeld het uitreiken van een informatiebrochure of door informatie over het reglement en de verwerking van persoonsgegevens op te nemen in de huisregels. 25 Aangezien de verwerking van de gegevens wordt gedaan door een dienstverlenende bijv. kinderopvangorganisatie of maatschappelijk werk organisatie, mag in het algemeen worden aangenomen dat de betrokkene weet of kan weten dat verwerking van gegevens plaatsvindt. Kennisgeving van opname van gegevens aan de individuele betrokkene kan dan achterwege blijven. Volstaan kan worden met een algemene kennisgeving van het bestaan van de verwerking en dit reglement. Dit is anders indien andere doelen dan dienstverlening (bv. kinderopvang) een zelfstandige doelstelling vormen van de verwerking, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. In dat geval kan niet zonder meer worden aangenomen dat de betrokkene van deze doelstellingen weet heeft. Kennisgeving aan individuele betrokkenen van verwerking van hun gegevens, alsmede van de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, is in dit geval noodzakelijk. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 13 van 21

15 Gegevens verkregen in het kader van bemoeizorg 11.6 Indien in het kader van bemoeizorg persoonsgegevens zonder medeweten van de betrokkene zijn verkregen (buiten de betrokkene om) zal zodra dat mogelijk 26 is (zie ook artikel 9 lid 4) de medewerker de betrokkene informeren over: a. de identiteit van de verantwoordelijke b. de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van bemoeizorg c. de organisatie van het bemoeizorgtraject en de betrokken organisaties d. rechten van klanten en situaties waarin van deze rechten worden afgeweken (niet informeren en geen toestemming) 12. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens 12.1 De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Een verzoek om inzage wordt schriftelijk ingediend bij de verantwoordelijke De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht Recht op inzage kan worden geweigerd als dit in het belang is van de bescherming van de betrokkene en/of als het een onevenredig nadeel voor een derde met zich meebrengt Inzage in of afschrift van persoonsgegevens wordt aan betrokkene geweigerd 29 indien deze a. Jonger is dan zestien jaar, of b. De leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake Indien de betrokkene niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, worden desgevraagd aan de (wettelijke) vertegenwoordiger inlichtingen dan wel inzage in of afschrift van de persoonsgegevens verstrekt, tenzij het belang van de betrokkene zich daartegen verzet Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens 26 Informatie wordt verstrekt zodra de medewerker inschat dat het verstrekken van deze informatie niet interfereert met het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de klant en met het toeleiden van de klant naar een hulp- en of dienstverleningstraject. 27 Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP geeft het volgende aan: de vergoeding voor de kosten als bedoeld in art. 35 WBP bedragen 0,23 eurocent per pagina met een maximaal bedrag van 4.50 euro per bericht. Een redelijke vergoeding mag worden gevraagd wanneer het afschrift bestaat uit meer dan 100 pagina s of wanneer het bericht bestaat uit een moeilijk toegankelijke gegevensverwerking, met een maximum van 22,50 euro. 28 Er bevinden zich in het dossier ook persoonsgegevens van familieleden. 29 Weigeren van inzage betekent geenszins dat een medewerker geen informatie aan de jeugdige betrokkene mag geven. De betrokkene onder de twaalf jaar heeft geen eigen inzagerecht, maar de medewerker behoort de jeugdige betrokkenen wel conform zijn beoordelingsvermogen bij de hulpverlening te betrekken. 30 Recht op inzage aan de (wettelijke) vertegenwoordiger mag worden geweigerd indien het belang van de betrokkene hiermee kan worden geschaad. Bijvoorbeeld als informatieverstrekking over de betrokkene tot gevolg heeft dat de wettelijke vertegenwoordiger (immateriële) schade toebrengt aan de betrokkene, of tot gevolg heeft dat deze informatie de vertrouwensrelatie tussen betrokkene en de medewerker beschadigd. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 14 van 21

16 13.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens De betrokkene kan schriftelijk bij de verantwoordelijke verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking voorkomen De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd De betrokkene kan schriftelijk bij de verantwoordelijke verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens Het verzoek bedoeld in lid 2 en 4 van dit artikel wordt tenzij het belang van de betrokkene zich daartegen verzet- door de wettelijke vertegenwoordiger gedaan, indien de betrokkene: a. Jonger is dan zestien jaar, of b. De leeftijd van zestien jaren heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake De verantwoordelijke draagt zorg dat de verzoeker schriftelijk wordt bericht binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot aanvulling, correctie of verwijdering of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet De verantwoordelijke draagt zorg dat de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene verwijderd 31 worden, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 14. Klachten 14.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, dan kan de betrokkene een klacht indienen: a. via de bij de verantwoordelijke functionerende regeling voor klachtenbehandeling. Er is een aparte interne klachtenregeling voor medewerkers en een klachtenprocedure en klachtenreglement voor klanten. Het klachtenreglement voor klanten kan ter inzage aan de betrokkene c.q. klant verstrekt worden. Het recht tot het indienen van een klacht door een klant vervalt zes maanden nadat de klager kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de gebeurtenis of de omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft, maar bedraagt nooit meer dan twee jaar nadat deze zich heeft/hebben voorgedaan. b. bij Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en conform de WBP verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de WBP. c. dan wel gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de WBP neergelegde beroepsmogelijkheden. 31 Onder verwijdering dient men tevens vernietiging te verstaan. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 15 van 21

17 Slotbepalingen 15. Melding van verwerking van persoonsgegevens Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek Wijziging, inwerkingtreding en inzage van dit reglement 16.1 Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen Dit reglement is per 8 december 2005 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift van dit reglement worden verkregen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan gelden de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Privacyreglement MJD definitieve versie december 2005 Schriftelijke instemming OR d.d. 7 december 2005 Vastgesteld door directeur d.d. 8 december Artikel 27 WBP en het Vrijstellingsbesluit WBP. 33 Handmatige gegevensverwerkingen hoeven in beginsel niet te worden aangemeld. 31 WBP: Het CBP stelt een voorafgaand onderzoek in indien de verantwoordelijke een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor het nummer bestemd is, voornemens is gegevens vast te leggen op grond van eigen waarneming zonder de betrokkene op de hoogte te stellen, anders dan krachtens een vergunning strafrechtelijke gegevens of gegevens omtrent onrechtmatig gedrag of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 16 van 21

18 Bijlage 1 Overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens T.a.v. klanten Geautomatiseerde registratie van persoons, hulp-, zorg- en dienstverlening gegevens Klachtenregistratie Registratie van agressief gedrag van klanten Papieren dossiers Wachtlijstregistraties T.a.v. medewerkers Registratie van personeelsgegevens Registratie van salarisgegevens Klachtenregistratie Registratie van agressief gedrag van klanten Registratie ongewenst gedrag tussen medewerkers Papieren dossiers Registratie bedrijfshulpverleners Registratie interne audits Registratie sleutels, identificatie- en toegangsbewijzen Verslag functionerings-, beoordelings en planningsgesprekken T.a.v. contactpersonen externe organisaties Contactpersonen sociale kaart Registratie contactpersonen samenwerkings- en ketenpartners Registratie niet-personeelsleden van MJD organen (bestuur, vertrouwenspersoon, klachtencommissie, cliëntenraad, e.d.). Registratie contactpersonen leveranciers, financiers, etc. MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 17 van 21

19 BIJLAGE 2 Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen 1. Papieren dossiers worden opgeslagen en bewaard in afsluitbare kasten. 2. Alle computers zijn voorzien van een screenlock. Informatie op een beeldscherm van een (tijdelijk onbemande) computer is daardoor onzichtbaar voor derden. Indien na een x periode de computer niet is aangeraakt valt bovendien het beeld weg en moet betreffende medewerker een wachtwoord in typen wil hij op de computer kunnen werken. 3. Om de veiligheid van het computernetwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik overeenkomstig de gedragscode internet- en gebruik die de verantwoordelijke hanteert, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd en toegezien op de technische integriteit van het computernetwerk Informatie over persoonsgegevens die niet langer bruikbaar zijn of bewaard hoeven te worden, worden via een papierversnipperaar vernietigd. Digitaal opgeslagen informatie over persoonsgegevens worden uit de computer verwijderd. 5. Auditieve en visuele privacy van klanten wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door bezetbordjes te gebruiken bij spreekkamers en door de geluiddichtheid van deze spreekkamers. 6. Voordat persoonsgegevens worden gefaxed, wordt de ontvanger hierover geïnformeerd zodat deze de betreffende informatie zo spoedig mogelijk na aankomst op een afgeschermde plek kan neer leggen. 7. Prints met informatie over persoonsgegevens worden door de persoon die de informatie uitprint zo spoedig mogelijk bij de printer weggehaald. 8. Zie ook Instructie voor aanleg, opslaan en vernietiging van persoonsgegevens van klanten 35 voor medewerkers en protocol Verwerken persoonsgegevens van medewerkers binnen MJD Zie ook MJD Gedragscode internet- en gebruik, maart Vastgesteld door MJD in juli Vastgesteld door MJD in juli MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 18 van 21

20 BIJLAGE 3 Verwerking van persoonsgegevens van klanten Soorten persoons-, hulp en dienstverleningsgegevens van klanten die verwerkt worden a) persoonsgegevens zoals: o naam o adres o postcode/woonplaats o telefoonnummer o geslacht o geboortedatum: o nationaliteit o land van herkomst (ouders) o culturele achtergrond o samenlevingsverband o naam huisarts o ziektenkostenverzekering o bron van inkomsten b) aanmelding en intakeverslag: waaronder gegevens over de aanmelder, eventueel andere betrokkenen, hulpvraag, plaats waar de gesprekken plaatsvinden, datum aanmelding, datum afsluiting, klantnummer, problematiek, naam hulpverlener c) hulpverleningsplan, voortgangsverslag d) evaluatieverslag afsluiting hulpverlening e) rapportage over ontvangen consulten f) correspondentie met en over de klant g) gegevensverstrekking aan derden en de schriftelijke instemming van klant h) gegevens van belang voor de uitvoering en kwaliteit van de hulpverlening j) klachten k) indien van toepassing agressief gedrag Wijze waarop de persoonsgegevens worden verkregen a. van de klant b. van derden, met toestemming van de klant c. van derden, zonder toestemming van de klant d. van collega-hulpverleners binnen de eigen instelling Soort bestanden Geautomatiseerd klantvolg registratiesysteem (= digitaal dossier), formulieren (zoals klachtenregistratieformulier, verbeterformulieren, agressieregistratieformulieren, machtigingsformulier, aanmeldingsformulier), wachtlijstregistratie en papieren dossiers. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden a. Beheerder: directeur gedelegeerd naar leidinggevenden, kwaliteitsfunctionaris en medewerker informatievoorziening b. Bewerker: n.v.t. c. Ontvanger: zorgkantoor, gemeente, ketenpartners MJD Privacyreglement, vastgesteld door MT Geactualiseerde versie april Pagina 19 van 21

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6)

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Maart Privacyreglement

Maart Privacyreglement Maart 2016 Privacyreglement Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Begripsbepalingen... 3 2. Reikwijdte... 4 3. Doel... 4 4. Vertegenwoordiging... 4 5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking... 5 6. Verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. model privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. model privacyreglement. 1. Begripsbepalingen WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS model privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV te Veenendaal

Privacyreglement Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV te Veenendaal Privacyreglement Jagerhuis en Jagerhuis ZIN BV te Veenendaal Vooraf Het onderstaande reglement is gebaseerd op de rechten en plichten die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). 1.

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement Tussenvoorziening

Privacyreglement Tussenvoorziening Privacyreglement Stichting De Tussenvoorziening Herzien: januari 2015 1. Begripsbepalingen Binnen de per 27-01-2011 gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd.

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant

Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Privacyreglement persoonsgegevens cliënten GGZ Westelijk Noord-Brabant Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V.

Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. Privacyreglement betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens voor Zorg en Behandeling Voor Ouderen B.V. 1. begripsbepalingen 1. persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5

Privacy Reglement - versie: januari 2016 Pagina 1 van 5 Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van Kinderopvang Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom, Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H.

Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H. Procesnaam Privacyreglement Onderdeel van (hoofd)proces (be)sturend proces > Intern beleid kwaliteit van zorg en veiligheid Document (proces) eigenaar Hendrikx H., Geneesheer Directeur Document beheerder

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.1. Persoonsgegevens : elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement van het Alexander Monro Ziekenhuis Inleiding De raad van bestuur van het Alexander Monro Ziekenhuis (hierna AMZ ) vindt het belangrijk voor alle cliënten, medewerkers en externe partijen

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis 1. Begripsbepalingen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

Afdeling: Kwaliteit. I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering

Afdeling: Kwaliteit. I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering Afdeling: Kwaliteit I.3.18 Privacyreglement Zorg in Uitvoering Documenteigenaar: Directie Auteur: Kwaliteitsmedewerker Vastgesteld d.d.: 01-01-2016 Evaluatiedatum: 01-09-2017 Versiebeheer Versie 2016 De

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Keizer Kliniek

Privacyreglement Keizer Kliniek Privacyreglement Keizer Kliniek Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Keizer Kliniek: specialistisch centrum endoscopisch onderzoek, bekkenbodemklachten, liesbreuken, vaatchirurgie en wondklachten. 2. Management:

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie

Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerlinggegevens Adelante

Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerlinggegevens Adelante Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerlinggegevens Adelante Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Adelante Zorg en Stichting Adelante Onderwijs en heeft betrekking op het

Nadere informatie

Privacyreglement Eyescan Brilvervangende Chirurgie

Privacyreglement Eyescan Brilvervangende Chirurgie Privacyreglement Eyescan Brilvervangende Chirurgie Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Eyescan Brilvervangende Chirurgie: Specialistisch centrum voor refractieve chirurgie 2. Management: De directie van Eyescan

Nadere informatie

Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis

Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis Privacyreglement BovenIJ ziekenhuis Preambule Het BovenIJ ziekenhuis vervult als organisatie voor medisch specialistische zorg een vertrouwensfunctie jegens haar patiënten die gebaseerd is op directe en

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Milo: wegbereiders in communicatie

Milo: wegbereiders in communicatie Privacyreglement Persoonsgegevens Cliënten 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag

Privacyreglement Raad & Daad Den Haag Privacyreglement Raad & Daad Den Haag 1. Begripsbepalingen persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon; verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Aesthetic Beauty Clinics

Aesthetic Beauty Clinics Privacyreglement Aesthetic Beauty Clinics Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Aesthetic Beauty Clinics: Specialistisch centrum voor plastische chirurgie en haartransplantatie. 2. Management: De directie van

Nadere informatie

Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerling gegevens Stichting Aratame Health & MiCare Revalidatie

Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerling gegevens Stichting Aratame Health & MiCare Revalidatie Privacyreglement patiënt-, cliënt- en leerling gegevens Stichting Aratame Health & MiCare Revalidatie Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Aratame Health en MiCare Revalidatie

Nadere informatie

Privacyreglement Spaarne Gasthuis voor patiënten en medewerkers

Privacyreglement Spaarne Gasthuis voor patiënten en medewerkers Privacyreglement Spaarne Gasthuis voor patiënten en medewerkers Afdeling : centraal protocol Documenttype: reglement Versie : 1 Vervaldatum: Eigenaar: Raad van bestuur Auteur: Angelo Clous Beoordelaar:

Nadere informatie

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg

Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg SEZO.Privacyreglement Persoonsgegevens Recht op privacy Verantwoordelijkheid en zorg Privacyreglement Ten behoeve van een goede en correcte dienstverlening van SEZO zijn persoonsgegevens noodzakelijk.

Nadere informatie

Privacyreglement. Stichting Fier

Privacyreglement. Stichting Fier Privacyreglement Stichting Fier Privacyreglement Fier Dit privacyreglement van Stichting Fier is bestemd voor de cliënten en diens verwanten van alle bedrijfsonderdelen van de organisatie (residentieel,

Nadere informatie

Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg

Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg Privacyreglement De Makelaar in Mantelzorg Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Makelaar in Mantelzorg de persoonlijke levenssfeer beschermt in verband met de in het kader van de dienstverlening

Nadere informatie

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers

Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers Privacyreglement Isala voor patiënten en medewerkers 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen 1.1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Nadere informatie

Privacyreglement Divers

Privacyreglement Divers TITEL: PenO privacyreglement Divers Documenteigenaar Hoofd P&O Versie 3.0 Wijziging Historie Versie Opgesteld/gecontroleerd of gewijzigd door: 1.0 Sjannie van Hoorn 1.1 Barend Nieuwendijk 2.0 Sjannie van

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement AZ Aanvullende Zorg Dit reglement beschrijft de wijze waarop AZ Aanvullende Zorg de persoonlijke levenssfeer beschermt in verband met de in het kader van dienstverlening gehouden persoonsregistraties.

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacy Reglement. Inhoud

Privacy Reglement. Inhoud Inhoud 1. Begripsbepalingen 1 2. Reikwijdte 1-2 3. Doel. 2 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 2 5. Vertegenwoordiging 2 6. Soorten van gegevens die in de registratie

Nadere informatie

Privacyreglement Opella

Privacyreglement Opella Privacyreglement Opella Vastgesteld december 2004 Pagina 2 van 17 1. Inleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoonsregistraties (WPR). Daarmee

Nadere informatie

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen

Privacy Cookies. Privacyreglement. 1. Begripsbepalingen Privacy Cookies Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de Website in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Privacyreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Privacyreglement. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Privacyreglement Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Begripsbepalingen Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

Privacyreglement Sentinelzorg

Privacyreglement Sentinelzorg Privacyreglement Sentinelzorg 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o.

Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Privacyreglement Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. Inleiding en doel Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliënten, mentoren, bewindvoerders en (zorg)organisaties worden

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens Vooraf op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving

Nadere informatie

Privacyreglement Zorg en Research

Privacyreglement Zorg en Research Privacyreglement Zorg en Research 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens: elk gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement MC Groep

Privacyreglement MC Groep Privacyreglement MC Groep Artikel 1 Begripsbepalingen Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens die direct of

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement. Care2manage

Privacyreglement. Care2manage Privacyreglement Care2manage Versie 22 februari 2015 Inhoudsopgave Privacyreglement Care2manage 1. Paragraaf 1: Algemene Bepalingen..3 2. Paragraaf 2: Doel.4 3. Paragraaf 3: Rechtstreekse toegang tot en

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement Flevoziekenhuis

Privacyreglement Flevoziekenhuis Privacyreglement Flevoziekenhuis Het Flevoziekenhuis vervult als organisatie voor medisch specialistische zorg een vertrouwensfunctie jegens haar patiënten die gebaseerd is op directe en vaak ook langlopende

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Patiënten_def 1

Privacyreglement Patiënten_def 1 Privacyreglement Patiënten Ziekenhuis Amstelland Ziekenhuis Amstelland gaat zorgvuldig om met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens. In dit reglement wordt beschreven op welke wijze dat gebeurt. Artikel

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie