Wel of geen vergunning aanvragen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wel of geen vergunning aanvragen?"

Transcriptie

1 Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek voor accountantskantoren en actuariële bureaus Wat moet een kantoor in de besluitvorming afwegen? Welke opleidings- en permanente educatie eisen zijn er? 15 2

3 Voorwoord Uit recente onderzoeken van de AFM is gebleken dat de kwaliteit van de pensioenadviezen van de verschillende marktpartijen zeer matig is. Dit heeft er toe geleid dat de wetgever de eisen voor wat betreft de vakbekwaamheid heeft aangescherpt. Pensioenadviseurs die hier niet in mee willen gaan worden genoodzaakt om te stoppen. Voor accountantskantoren is dit een mooie kans om de dienstverlening op dit gebied in haar pakket op te nemen (of uit te breiden). Een accountantskantoor die pensioenadvisering op een weloverwogen wijze in haar (strategisch) beleid opneemt en op een betrouwbare, deskundige en met zorg omgeven wijze uitvoert, kan een belangrijke meerwaarde leveren aan haar klanten 1. Deze brochure legt uit wat te doen als u wilt gaan bemiddelen of adviseren over pensioenen. Gezien het toenemende belang van (pensioen)advisering in de mkbdienstverlening van accountantskantoren is het belangrijk dat u een gefundeerde keuze maakt op basis van onder andere de wettelijke eisen en het te voeren beleid. In deze brochure wordt nader ingegaan op de wettelijke eisen rond bemiddelen en pensioenadvisering in het algemeen en de aangescherpte eisen ten aanzien van vakbekwaamheid in het bijzonder. 1 Naast de in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geregelde nieuwe vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering zijn deze eisen al in de wet opgenomen ten aanzien van advisering op gebieden als hypothecair krediet, consumptief krediet, schade- en levensverzekeringen en volmacht. 3

4 De brochure is met name bedoeld voor accountantskantoren die werkzaam zijn in de mkb-sector. Het beschrijft niet alle aspecten van pensioenadvisering, maar alleen die aspecten die u op weg kunnen helpen naar de juiste beslissing voor uw kantoor. Wel of geen vergunningaanvraag. De AFM heeft een overgangsregeling uitgevaardigd voor onder andere accountantskantoren, waardoor deze na vergunningverlening 6 maanden extra krijgen om aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen. Accountantskantoren die hiervan gebruik willen maken moeten echter wel vóór 15 april 2012 een vergunning aanvragen. Wij hopen dat deze brochure behulpzaam zal zijn in uw keuze voor het al dan niet aanvragen van een vergunning. 4

5 01 Inleiding Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat pensioenadvisering zeer matig scoort als het gaat om de kwaliteit van de afgegeven adviezen. Veel adviseurs scoren volgens de wettelijke normen een onvoldoende. Reden voor de wetgever om regelgeving en toezicht te verbeteren. Met name de eisen ten aanzien van het aspect vakbekwaamheid zijn onlangs aangescherpt en vragen speciale aandacht. Deze brochure gaat in op die vakbekwaamheid. Dit nadat eerst de hoofdlijnen van de regelgeving en de overgangsregeling zijn uiteengezet. Ook wordt stilgestaan bij de afwegingen die kantoren moeten maken, alvorens zij een vergunning 2 bij de AFM aanvragen voor het kunnen starten van een pensioenpraktijk. Een vraag die bij veel kantoren leeft is of de huidige wijze van pensioenadvisering kan worden gecontinueerd binnen de kaders van de vrijstellingsregeling. Of is het toch beter een vergunning aan te vragen omdat grenzen snel in zicht komen waardoor mogelijk geen volwaardig advies meer kan worden gegeven. Verder leven er vragen over de extra kosten die de vergunning met zich meebrengt en de wijze waarop met de zorgplicht moet worden omgegaan. 2 Vergunningen worden niet gegeven aan natuurlijke personen, maar aan entiteiten zoals BV s, vof s of eenmanszaken 5

6 02 Regelgeving in het kort Wat wordt verstaan onder adviseren en bemiddelen? Veel accountantskantoren hebben als kerntaak het voeren van administraties, het samenstellen en controleren van jaarrekeningen en het verzorgen van belastingaangiften. Advisering is een nevenactiviteit, maar wordt toch strategisch van steeds groter belang. Advieswerk wordt vaak verricht op gebieden als inrichting van de administratie en organisatie, strategie en beleid, automatisering en belastingen. Maar ook het adviseren op het gebied van pensioenen (DGA en verzekerde regelingen voor werknemers) en bemiddelen bij het afsluiten van verzekeringen komen regelmatig voor. Voor het bemiddelen en adviseren in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) (waaronder pensioenadvisering) is een vergunning vereist. Onder adviseren en bemiddelen verstaat de Wft het volgende: Definitie van adviseren volgens artikel 1.1 Wft: a. Het in de uitoefening van een bedrijf of beroep aanbevelen van een of meer specifieke financiële producten, met uitzondering van verzekeringen en financiële instrumenten, aan een bepaalde consument; of b. Het in de uitoefening van een bedrijf of beroep aanbevelen van een of meer specifieke verzekeringen of van een of meer specifieke financiële instrumenten aan een bepaalde cliënt; 6

7 Definitie van bemiddelen volgens artikel 1.1 Wft: a. Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een ander financieel product dan een financieel instrument, krediet of verzekering tussen een consument of een aanbieder; b. Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake krediet tussen een consument en een aanbieder of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een dergelijke overeenkomst; of c. Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering. Indien accountantskantoren adviseren en bemiddelen zoals in de Wft bedoeld, is een vergunning nodig volgens artikel 2:75 Wft respectievelijk artikel 2:80 Wft. Vrijstelling kan worden geregeld via artikel 2:79 Wft. Artikel 2:75 Wft 1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door de AFM verleende vergunning te adviseren over andere financiële producten dan financiële instrumenten. Artikel 2:79 Wft 1. Bij ministeriele regeling kan vrijstelling worden geregeld van artikel 2:75, eerste lid. 2. Bij ministeriele regeling kan geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden geregeld van artikel 2:78, eerste lid. Wat houdt de vrijstellingsregeling in? De wetgever heeft de mogelijkheid opengelaten om, indien toch op incidentele of meer algemene basis geadviseerd wordt, gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Indien strikt voldaan wordt aan alle voorwaarden van de vrijstellingsregeling is geen vergunning nodig. De Wft verwijst hiervoor naar de Vrijstellingsregeling Wft. Ook accountantskantoren maken gebruik van deze regeling. Voor accountantskantoren gaat het hierbij vooral om artikel 5 lid 1f en lid 2 (adviseurs). 7

8 Vrijstellingsregeling Wft Artikel 5 lid 1 f 1. Van artikel 2:75, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld: f. adviseurs die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten en uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid inzicht hebben in de financiële situatie van een consument, voor zover zij, zonder daar voor van de aanbieder provisie te ontvangen, die consument adviseren en de door hen verstrekte adviezen in het verlengde liggen van hun hoofdberoepswerkzaamheid. 2. Het eerste lid, aanhef en onderdeel f, is slechts van toepassing indien het adviseren slechts een marginaal onderdeel uitmaakt van de totale werkzaamheden van de adviseur en hij het aanbevolen financiële product niet tevens aanbiedt of met betrekking tot het aanbevolen financiële product niet tevens een beleggingsdienst verleent, bemiddelt, optreedt als gevolmachtigde agent of optreedt als ondergevolmachtigde agent. Opmerking: voor consument mag ook cliënt gelezen worden Hoe is bemiddelen uit te leggen? De Wft hanteert een ruim begrip van bemiddelen. Alle werkzaamheden gelden als bemiddelen indien die gericht zijn op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar. Dit is al het geval als de pensioenadviseur meer dan contactgegevens van zijn klant aan de verzekeraar verstrekt. Het maakt daarbij niet uit of de pensioenadviseur voor zijn diensten wordt betaald door de klant, of daarvoor provisie ontvangt van de verzekeraar. Activiteiten die in verband kunnen worden gebracht met het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een aanbieder en een consument, vallen al snel onder bemiddelen. Hoe is adviseren uit te leggen? Ook het adviseren over financiële producten wordt op een bepaalde manier uitgelegd. Er is volgens de Wft, zo blijkt uit de behandeling van de Wet op de financiële dienstverlening (voorloper van de Wft die beleidsneutraal is overgenomen in de Wft), sprake van adviseren wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een concreet financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde cliënt. Een pensioenadviseur die na beoordeling van offertes zijn klant de meest gunstige pensioenverzekering van een bepaalde aanbieder aanbeveelt, adviseert dus volgens de Wft. 8

9 Onderscheid in concrete en algemene advisering van belang? Tegen de achtergrond van het begrip financiële dienstverlener is het de vraag welke positie de accountant kan en wil innemen. Het gaat dan met name om een zodanige invulling van de adviesfunctie van de accountant dat hij in aanraking komt met de Wft. Alhoewel de wet niet direct gericht is op accountants, kan het op grond van definities van adviseren en bemiddelen zeer wel mogelijk zijn, dat accountants diensten (gaan) verrichten die binnen de reikwijdte van de Wft vallen. Voorts kan het zijn dat accountants in hun beroepspraktijk regelmatig betrokken zijn bij adviezen op het gebied van levensverzekeringen, waaronder pensioenen. In dit kader kan advisering algemeen van aard zijn, maar kan ook meer concreet bestaan uit het beoordelen van specifieke offertes van bepaalde financiële dienstverleners. Derhalve is het onderscheid in concrete en algemene advisering van belang: Er is sprake van concrete advisering over pensioenen, verzekeringen en financieringen indien wel het specifieke product of vergelijking van producten voorop staat en niet of in mindere mate de mogelijkheid of de wenselijkheid om tot aanschaf van zo n soort product over te gaan; Er is sprake van algemene advisering over pensioenen, verzekeringen en financieringen indien niet het specifieke product of vergelijking van producten voorop staat, maar de mogelijkheid of de wenselijkheid om tot aanschaf van zo n soort product over te gaan. Waarschijnlijk is wel sprake van adviseren in de zin van de Wft, als een klant de accountant vraagt een oordeel te geven over een aantal specifieke offertes van financiële producten en de accountant, na onderzoek, een duidelijke voorkeur uitspreekt naar de klant voor een bepaald financieel product (situatie a). Dit geldt eveneens in het geval dat pensioenadvisering als aparte vorm van dienstverlening wordt gepresenteerd (op de website of anderszins), of een of meer medewerkers van het accountantskantoor pensioenadvisering als hoofdberoepswerkzaamheid hebben. Waarschijnlijk zal advisering aan de DGA over een kantoorspecifiek adviesproduct niet onder de Wft vallen (situatie b). Dit advies valt niet onder de Wft omdat eigen beheer niet als financieel product in de Wft aangemerkt wordt. We komen hier in een meer grijs gebied en daar zal de praktijksituatie uitsluitsel moeten geven of sprake is van algemene advisering, dan wel concrete productgerichte advisering. Wat zijn vergunningplichtige activiteiten? Globaal kan worden gesteld dat niet vergunningplichtige activiteiten te maken hebben met eigen beheer (DGA) activiteiten, zoals het maken van pensioenberekeningen en pensioenbrieven en het verstrekken van algemene pensioeninformatie, terwijl 9

10 wel vergunningplichtige activiteiten verband houden met pensioenverzekeringen (zoals ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen). Onder deze laatste categorie valt bijvoorbeeld ook specifieke productinformatie gericht op een specifieke klant en het doorgeven van gegevens (behoudens NAW-gegevens) door een niet-vergunninghouder aan een vergunninghouder, omdat dat onder bemiddeling valt. Immers voor bemiddeling geldt sowieso geen vrijstellingsmogelijkheid. Niettegenstaande dat het vaak duidelijk is waar activiteiten onder vallen, blijft er toch een grijs gebied als het gaat om het doen van een beroep op de vrijstellingsregeling. Bij dit laatste valt te denken aan het doorgeven van loongegevens aan bijvoorbeeld de verzekeraar, of het bedrijfstakpensioenfonds zonder dat dit leidt tot het afsluiten van een contract. Zorgplicht speelt bij pensioenadvies altijd een belangrijke rol. Zowel gezien vanuit de Wta en de Verordening gedragscode (VGC) als vanuit het Burgerlijk wetboek sec. Hoever de zorgplicht reikt is dan weer een open norm. In ieder geval zal er altijd sprake moeten zijn van een goed pensioendossier met toereikende vastleggingen van alle relevante gegevens. 10

11 03 Overgangsregeling specifiek voor accountantskantoren en actuariële bureaus Wat houdt de overgangsregeling in? Op 24 februari 2012 heeft de AFM een overgangsregeling specifiek voor accountantskantoren en actuariële bureaus gepubliceerd. De overgangsregeling voor pensioenadvies omvat een verkort overgangsregime voor de vakbekwaamheid. Dit houdt in dat accountantskantoren niet direct hoeven aan te tonen dat de vakbekwaamheid is geborgd. Ze krijgen namelijk na vergunningverlening zes maanden de tijd om de vakbekwaamheid op orde te krijgen. Dit betekent dat een voldoende aantal feitelijk leidinggevenden op het gebied van pensioenadvisering binnen zes maanden moet beschikken over de juiste diploma s. Welke voorwaarden stelt de AFM? De AFM stelt wel een aantal voorwaarden aan instellingen die aanspraak willen maken op het verkorte overgangsregime. Ze moeten aantonen dat zij vóór 1 januari 2012 actief waren in pensioenadvisering en hierbij gebruikmaakten van de vrijstelling. Hiervan moeten zij bewijsstukken overleggen. Verder moeten zij voldoen aan alle overige vergunningsvereisten (zie onder). Tot slot moet de instelling vóór 15 april 2012 een Wft-vergunning aanvragen. De vergunningsvereisten voor een financieel dienstverlener hebben betrekking op: Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en integriteit 11

12 Zeggenschapsstructuur en inrichting bedrijfsvoering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Deskundigheid dagelijks beleidsbepaler Het dagelijks beleid van een financiële dienstverlener moet worden bepaald door personen die deskundig zijn in verband met uitoefening van het bedrijf van de financiële onderneming. In ieder geval één dagelijkse beleidsbepaler van de financieel dienstverlener dient twee jaar bestuurlijke en leidinggevende ervaring te hebben opgedaan (waarvan in ieder geval één jaar aaneengesloten). De overige dagelijkse beleidsbepalers dienen in ieder geval twee jaar bestuurlijke ervaring opgedaan te hebben (waarvan in ieder geval één jaar aaneengesloten). Voor kleine financieel dienstverleners (tot 6 personen) geldt dat de dagelijkse beleidsbepaler minimaal één jaar aaneengesloten bestuurlijke ervaring heeft of beschikt over een HBO(+)-diploma. De AFM toetst dit aan de hand van het curriculum vitae, eventuele diploma s en de opgegeven referenten van de dagelijkse beleidsbepaler. Deze eis is gebaseerd op artikel 4:9, eerste lid, Wft en door de AFM verder uitgewerkt in de beleidsregel van de AFM. Vakbekwaamheid Een financieel dienstverlener moet er zorg voor dragen dat zijn klantmedewerkers vakbekwaam zijn. De AFM toetst dit aan de hand van de diploma s en certificaten die de financieel dienstverlener bij de vergunningaanvraag overlegt. Daarnaast dient de financieel dienstverlener een beschrijving te overleggen waaruit blijkt hoe de vakbekwaamheid in de onderneming wordt geborgd (artikel 4:9, tweede lid, Wft). Welke diploma s moet u hebben? Als financieel dienstverlener met een vergunning moet u een diploma hebben voor het vakgebied waarin u adviseert of bemiddelt. Op de AFM-site zijn mogelijke diploma s genoemd. De diploma s moeten gehaald zijn bij een exameninstituut dat erkend is door de minister van Financiën. Een overzicht van deze instituten vindt u op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening: Betrouwbaarheid Het beleid van een financiële dienstverlener wordt (mede)bepaald door personen van wie de betrouwbaarheid buiten twijfel staat. De betrouwbaarheid van deze personen wordt getoetst door de AFM. De dagelijkse beleidsbepalers en medebeleidsbepalers moeten een betrouwbaarheidsformulier invullen waarin o.a. vragen worden gesteld over het strafrechtelijk verleden van de persoon (artikel 4:10 Wft). 12

13 Integriteit Een financiële dienstverlener moet een adequaat beleid voeren dat een integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Om dit te kunnen aantonen moet de financieel dienstverlener bij de vergunningaanvraag een incidentenregeling overleggen alsmede een beschrijving omtrent de borging van de betrouwbaarheid van de medewerkers (artikel 4:11 Wft.). Zeggenschapsstructuur en inrichting bedrijfsvoering Een financieel dienstverlener moet een doorzichtige zeggenschapsstructuur hebben. De AFM toetst dit aan de hand van een door de financieel dienstverlener te overleggen organigram. Daarnaast bekijkt de AFM de zeggenschapsstructuur in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (artikel 4:13 Wft). Een financieel dienstverlener moet zijn bedrijfsvoering zodanig inrichten dat deze een beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt. Dit kan de financieel dienstverlener aantonen door bij de vergunningaanvraag een beschrijving aan de AFM toe te zenden waaruit blijkt hoe de adviesdossiers worden bewaard (artikel 4:15 Wft). Beroepsaansprakelijkheidsverzekering of vergelijkbare voorziening Om een vergunning te krijgen als financieel dienstverlener moet u aan een aantal eisen voldoen: Een bemiddelaar in (her)verzekeringen moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (of een daarmee vergelijkbare voorziening). Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de bemiddelaar wegens fouten, verzuimen of nalatigheden begaan in de uitoefening van diens beroep. Het verzekerd bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt in ieder geval per verzekerd geval en in ieder geval per jaar. Voor het adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime) is ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht (of een daarmee vergelijkbare voorziening). Het verzekerd bedrag van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt in ieder geval per verzekerd geval en in ieder geval per jaar. Deze eisen zijn gebaseerd op artikel 4:75 en 4:76 Wft (bemiddelaars in (her)verzekeringen) en artikel 11, vijfde lid, Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime). 13

14 04 Wat moet een kantoor in de besluitvorming afwegen? Vergunning aanvragen? In bijlage 1 is een beslisboom opgenomen waarbij u snel inzicht krijgt in het proces dat doorlopen moet worden indien een aanvraag voor een vergunning wordt overwogen. Een kantoor kan vanuit strategische overwegingen voor de keuze komen te staan al dan niet een vergunning voor pensioenadvisering aan te vragen. Belangrijke vragen die hierbij een rol spelen zijn: Wordt al aan pensioenadvies gedaan vóór 1 januari 2012? Welke beleid voert het kantoor op het gebied van pensioenadvisering? Welke kosten/baten zijn er bij een vergunningaanvraag? Welke mogelijkheden zijn er onder de vrijstellingsregeling? Welke impact hebben de gedragsregels die van toepassing zijn op financiële dienstverleners op grond van de Wft? Wordt al aan pensioenadvies gedaan vóór 1 januari 2012? Om voor de overgangsregeling in aanmerking te komen is het van belang te weten of men al vóór 1 januari 2012 actief met pensioenadvisering bezig was. Dit moet ook aangetoond worden. Welk beleid voert het kantoor op het gebied van pensioenadvisering? Is pensioenadvisering, impliciet of expliciet, een van de kernactiviteiten van het kantoor? Een actief beleid op het gebied van pensioenadvisering bevordert de kwaliteit 14

15 van de adviezen en de dossiers waardoor meer mogelijkheden aanwezig zijn voor een betere inrichting van het adviesproces, een betere dienstverlening aan cliënten en borging van kwaliteit in de organisatie. Welke kosten zijn er verbonden aan een vergunningaanvraag? De kosten voor een vergunningaanvraag in 2012 zijn: Vergunningaanvraag Betrouwbaarheidstoetsing per beleidsbepaler Deskundigheidstoetsing per dagelijkse beleidsbepaler Jaarlijkse heffing afhankelijk van het aantal fte s (vast 975 en per fte 170) 3. Deze hoogte van deze variabele kosten kunnen een belangrijke rol spelen in de keuze voor het al dan niet onderbrengen van pensioenadviesactiviteiten in een aparte rechtspersoon. Hierboven op komen nog de kosten van PE-verplichtingen van de pensioenadviseurs. Welke mogelijkheden zijn er onder de vrijstellingsregeling? De Wft kent een vrijstellingsregeling voor de vergunningplicht voor adviseren. Een pensioenadviseur hoeft namelijk geen vergunning te hebben voor het adviseren over financiële producten, als hij voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: De pensioenadviseur moet een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten. Uit hoofde van die hoofdberoepswerkzaamheid heeft de pensioenadviseur inzicht in de financiële situatie van zijn cliënt. De adviezen over financiële producten moeten in het verlengde liggen van de hoofdberoepswerkzaamheid van de pensioenadviseur. De pensioenadviseur mag voor de verleende adviezen geen provisie ontvangen van de verzekeraar. De adviezen mogen slechts marginaal onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden van de pensioenadviseur. De pensioenadviseur mag niet tevens bemiddelen in het product waarover hij adviseert. De AFM heeft begin november 2011 een toelichting gegeven op de betekenis van deze voorwaarden. 3 Dit zijn de tarieven over De tarieven 2012 worden later dit jaar bekend gemaakt door de Minister. 15

16 Welke impact hebben de gedragsregels die van toepassing zijn op financiële dienstverleners op grond van de Wft? Uit het onderzoek van de AFM over pensioenadvisering is duidelijk geworden dat de AFM het kaf van het koren wil scheiden. Zij wil kwalitatief betere adviezen afdwingen door adviseurs te verplichten meer aan scholing te doen door de wft-module pensioenen te gaan volgen en het diploma te halen. Uit de adviesdossiers moet blijken dat de kwaliteit van de adviseurs op een toereikend niveau ligt. Het niet voldoen aan de vergunningvereisten kan leiden tot diverse handhavingsmaatregelen en uiteindelijk tot intrekking van de vergunning. 16

17 05 Welke opleidingsen permanente educatie eisen zijn er? Vanaf 1 januari 2012 kan een vergunning worden aangevraagd voor het verlenen van (een of meer) financiële diensten in pensioenverzekeringen. Een vergunning voor pensioenverzekeringen kan alleen aangevraagd worden als tegelijkertijd een vergunning aangevraagd wordt voor levensverzekeringen. Bij de vergunningaanvraag moet worden aangetoond dat men beschikt over de vereiste vakbekwaamheid 4. Dit houdt in dat (in ieder geval) de volgende diploma s overlegd moeten worden: Wft-basismodule Wft-levensverzekeringen (inclusief Wft-Beleggen) Wft-pensioenverzekeringen In het document Advies toetstermen Wft-module Pensioenverzekeringen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) zijn zowel de opzet en inrichting van de Wft-Module pensioenverzekeringen, als de taken van de pensioenadviseur, als de toetstermen Wft-Modules Pensioen- en Levensverzekeringen uitgebreid beschreven. Deze eisen zijn ook in het Besluit gedragstoezicht financiële onderneming Wft (Bgfo wft) terug te vinden. In artikel 4:9 Wft wordt ingegaan op de deskundigheid van de dagelijkse beleidsbepa- 4 Het huidige Wft diplomastelsel gaat naar verwachting per 2013 veranderen. Nu is het nog zo dat alleen de feitelijk leidinggevende aan de vakbekwaamheidseisen hoeft te voldoen. In het nieuwe stelsel dient iedere medewerker die zich bezighoudt met advies (in de zin van de Wft) te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. 17

18 lers terwijl in artikel 5 Bgfo wft ingegaan wordt op de eindtermen van vakbekwaamheid ter uitvoering van artikel 4:9, derde lid, van de wet. Bij artikel 5 hoort bijlage B welke zeer uitvoering ingaat op de basismodules vakbekwaamheid. Per 1 januari 2012 is toegevoegd onderdeel 7 dat gaat over de basismodule vakbekwaamheid voor pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen. In het Bgfo is naast artikel 171 over diploma-eisen, een nieuw artikel 171a ingevoegd dat gaat over de algemene overgangsregeling. 18

19 Bijlage: Beslisboom advisering pensioenen na 2011 In 2011 geadviseerd over pensioen onder Wft? NEE In de toekomst gaan adviseren? NEE Gebruik gemaakt van vrijstellingsregeling in 2011? JA NEE JA Gebruik gemaakt van de overgangsregeling vóór 1 feb JA NEE JA NEE NEE Gebruikmaken van vrijstellingsregeling in 2012 e.v.? Gebruikmaken van de verkorte overgangsregeling vóór 15 april 2012 JA JA dienstverlener moet strikt voldoen aan de voorwaarden van de vrijstellingsregeling Voldoen aan alle vakbekwaamheidseisen Binnen 6 maanden Leven-, basis- en pensioendiploma s Voldoen aan de verhoogde vakbekwaamheidseisen mbt pensioenverzekeringen (zie bijlage B Bgfo Wft) 19

20 Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Postbus AD Amsterdam T: F: E: I: 20

Waarom Wft vergunning Pensioenverzekeringen?

Waarom Wft vergunning Pensioenverzekeringen? Waarom Wft vergunning Pensioenverzekeringen? Rudy van Leeuwen Roland van Kranenburg Welkom bij de Autoriteit Financiële Markten Pagina 2 Agenda - Wat is vergunningplichtig onder de Wft? - Vrijstelling

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie

Markttoegang financiëledienstverleners Wft

Markttoegang financiëledienstverleners Wft Markttoegang financiëledienstverleners Wft Over markttoetredingsverboden en vergunningverlening door de AFM van den Ing Kluwer - Deventer - VOORWOORD VOORWOORD VAN DE AUTEUR AFKORTINGEN V VII XXI HOOFDSTUK

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende eisen Permanente Educatie wordt PA & PE

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft

Datum 16 januari 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-11121046 Pagina 1 van 5. Betreft Aanbieders van financiële producten Datum 16 januari 2012 Pagina 1 van 5 Betreft Ketenbeheersing Geachte heer, mevrouw, In 2010 en 2011 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de ketenbeheersing van

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft

Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Welkom bij de Lezing: Wegpoetsen van de indianenverhalen over de Wfd/Wft Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur. Aan de orde komt: Van Wfd naar Wft Deskundigheid Zorgplicht

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

Publicatie bemiddelen September 2014

Publicatie bemiddelen September 2014 Publicatie bemiddelen September 2014 Inleiding Deze publicatie geeft u antwoord op de vraag wanneer sprake is van bemiddelen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1 Consumenten kunnen op verschillende

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Wft deskundigheidsbouwwerk

Wft deskundigheidsbouwwerk Wft deskundigheidsbouwwerk Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O D & O april 2012 1 Inhoud Actualiteiten Huidige eisen deskundigheid Vergunning Wft pensioenverzekering Wensen minister

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

BESCHRIJVEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN

BESCHRIJVEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN BESCHRIJVEN VAN BEDRIJFSPROCESSEN Voorbeeldbeschrijvingen Inleiding De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat de financieel dienstverlener zijn bedrijfsvoering zo inricht dat altijd wordt

Nadere informatie

Invulinstructie Vergunningaanvraag

Invulinstructie Vergunningaanvraag Invulinstructie Vergunningaanvraag Een toelichting bij het Vergunningaanvraagformulier financieel dienstverleners 1.1 1.2 financieel dienstverleners dienstverleners Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening en Besluit financiële dienstverlening

Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening en Besluit financiële dienstverlening Vrijstellingsregeling Wet financiële dienstverlening en Besluit financiële dienstverlening De Minister van Financiën, Gelet op artikel 9 van de Wet financiële dienstverlening; Besluit; Artikel 1 In deze

Nadere informatie

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Naar inzicht Lindenhaeghe Ewald Bary 1 Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning

Invulinstructie Uitbreiding vergunning. Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Een toelichting bij het formulier voor het uitbreiden van de vergunning Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012

Vrijstellingsregeling Wft. Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 Vrijstellingsregeling Wft Grens vrijstelling van 50.000 naar 100.000 Aanbieders moeten een AFM-vergunning aanvragen voor 1 februari 2012 In deze brochure leest u óf u iets moet doen en wat Charco & Dique

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen 6 3.1 Toevoegen

Nadere informatie

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen

Invulinstructie Rechtsvormwijziging. Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Een toelichting bij het formulier om de rechtsvorm te wijzigen Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens aanvrager 6 2.1 Wat moet u hier invullen? 6 3 Producten en diensten 7 3.1

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening Normen per Kwaliteitskenmerk

Wet financiële dienstverlening Normen per Kwaliteitskenmerk Wet financiële dienstverlening Normen per Kwaliteitskenmerk Autoriteit Financiële Markten Juni 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitleg van gebruikte termen 4 Markttoegang 5 Kwaliteitskenmerk: Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen

Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen Beoogde Wft- en BGfo-wijzigingen ACIS Seminar, 25.10.2011 mr. dr. Cees de Jong Welke wijzigingen zijn er op komst? Wijzigingswet financiële markten 2012 Wetsvoorstel (Kamerstukken II 2010/11, 32 781, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Dienstenwijzer Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht

Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht Geld voor Later Wft pensioenverzekeringen - uitdagingen gezien vanuit het toezicht 3 Oktober 2012 Rudy van Leeuwen Welkom bij de Autoriteit Financiële Markten Pagina 2 Agenda - Vergunning pensioenverzekeringen

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen

Directie Financiële Markten. Ministeriële regeling. 20 april 2007 FM 2007-00687 M. Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Directie Financiële Markten Ministeriële regeling Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 20 april FM -00687 M Onderwerp Regeling vaststelling inhaalprogramma s beleggen Gelet op artikel 171, derde lid, van

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen:

Aanleiding & Doel. o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: Welkom Aanleiding & Doel o Aanleiding / Doel o Informeren om vooruit te kunnen lopen op de veranderingen: o De wettelijke ontwikkelingen o De mogelijkheden en termijnen om te voldoen o Gevolgen voor markt,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 67

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 67 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 67 Beleidsregels behorend bij het Bankreglement van de Kredietbank Utrecht (besluit van 29 juni 2010) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument Fidé Hypotheken & Verzekeringen Kuukven 17 5991 NK Baarlo info@fide.nu 06-10314515 Geachteklant, Wij willen ons graag voor stellen en u informeren over onze werkwijze.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11828 30 juni 2011 Wijziging Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft 28 juni 2011 Nr.

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft

Vrijstellingsregeling Wft (Tekst geldend op: 28-10-2007) Vrijstellingsregeling Wft De Minister van Financiën, Gelet op de artikelen 2:59, eerste lid, 2:64, eerste lid, 2:74, 2:79, eerste lid, 2:85, eerste lid, 2:91, eerste lid,

Nadere informatie

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015

No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 ... No.W06.15.0231/III 's-gravenhage, 21 augustus 2015 Bij Kabinetsmissive van 9 juli 2015, no.2015001243, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw

De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw De diplomaplicht en het nieuwe vakbekwaamheidsgebouw 13 november 2012 Dik van Velzen Wat gaat er veranderen? Diplomaplicht voor adviseurs Een nieuw diplomastelsel Centrale examenvragenbank Nieuwe PE De

Nadere informatie

Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende:

Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende: Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende: Artikel 86b Artikelen 86c is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan op of na

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Reijn&partners. Het vermogen om te groeien. Uw Dienstverleningsdocument

Reijn&partners. Het vermogen om te groeien. Uw Dienstverleningsdocument Uw Dienstverleningsdocument U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Reijn&partners. In dit document leggen wij u graag uit wie we zijn, hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Wie zijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012)

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012) (PE-periode 2011-2012) Consis Academie B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer. Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Welkom bij Van der Doelen Assurantiën B.V. Voor u ligt de dienstenwijzer van Van der Doelen Assurantiën B.V. In deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs binnen ons bedrijf. Zo vind u informatie

Nadere informatie

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten

de Koning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financiele Markten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) Datum 24 september 2015 Betreft Nader rapport

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument van Velthuysen Liebrecht BOVENOP DE PRAKTIJK Dienstverleningsdocument Adequaat Deskundig Vertrouwen Integer Energiek Samen Persoonlijke begeleiding en ervaring blijven onze kracht. WIE ZIJN WIJ? Van Velthuysen

Nadere informatie

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O

Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Aanleiding voor nieuwe eisen Geconstateerde gebreken Leidraden tweedepijler pensioenproducten Inhoud regeling deskundigheid Examen versus

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wft

Vrijstellingsregeling Wft FI Vrijstellingsregeling Wft 15 november 2006/Nr. FM 2006-02672 M Directie Financiële Markten De Minister van Financiën, Gelet op de artikelen 2:59, eerste lid, 2:64, eerste lid, 2:74, 2:79, eerste lid,

Nadere informatie

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid.

Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. CDFD Mw. F. Beekveldt Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Nijmegen/Tilburg, 1 november 2011 Geachte mevrouw Beekveldt, Graag reageren wij op het consultatiedocument modulaire structuur Wft-vakbekwaamheid. Wij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One

Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One DIENSTVERLENINGSDOCUMENT/DIENSTENWIJZER Assurantiekantoor All in One VOF Inleiding Dit is het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor All in One Voorafgaand aan onze dienstverlening

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0

Dienstenwijzer. Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 Dienstenwijzer Opgesteld : 9 September 2016 Versie : 1.0 INHOUDSOPGAVE ONZE DIENSTVERLENING... 3 OVER VERSGIL FINANCIELE DIENSTEN... 3 MISSIE... 3 DIENSTEN... 3 WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN... 4 BETALINGEN...

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE NOVEMBER 2010 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTENWIJZER BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Monuta BGFO3 Kalender

Monuta BGFO3 Kalender Monuta BGFO3 Kalender Voorwoord De Monuta BGFO 3 Kalender is een hulp middel voor u als intermediair om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen die zijn geformuleerd in het ontwerpbesluit BGFO 3. De meeste

Nadere informatie

Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo)

Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo) Beleidsregel 2 b Vakbekwaamheid (artikel 4:9 Wft en de artikelen 5 tot en met 7 en 171 BGfo) Paragraaf 1 Inleidende bepaling Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder: Kredietbank

Nadere informatie

Begin nu met besparen

Begin nu met besparen Begin nu met besparen WELKOM! Vaste Lasten Service is een organisatie bestaande uit doeners met kennis van zaken. Wij zijn enthousiast, professioneel en behulpzaam en bovenal zijn uw vaste lasten bij

Nadere informatie

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer

.VASTGOEDCENTER. Advieswijzer .VASTGOEDCENTER. Advieswijzer Advieswijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Pagina 1

Dienstverleningsdocument Pagina 1 Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Van Kemenade Advies B.V. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten 6

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Wft voor de verzekeringsbranche

Wft voor de verzekeringsbranche Wft voor de verzekeringsbranche Wft voor de verzekeringsbranche A QUICK REFERENCE GUIDE Ester Nederlof-Wouters van den Oudenweijer (tevens redactie) Sjoerd van den Ende Frits van der Woude (redactie)

Nadere informatie

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies

_SFPA_ Smit Financiële Planning & Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ALGEMEEN In dit document stelt het kantoor zich graag aan u voor en wordt de werkwijze die gehanteerd wordt beschreven. Tevens treft u een beschrijving van de diensten aan en wordt

Nadere informatie

Overzicht van gedragstoezicht regelgeving Wft Banken met zetel in Nederland

Overzicht van gedragstoezicht regelgeving Wft Banken met zetel in Nederland Wft Afkortingen Wft: Wet op het financieel toezicht BGfo: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Nrgfo: Nadere regeling gedragstoezicht financiele ondernemingen Wft -- Art. 1:1 definities

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

NVGA Kwaliteitsnormering

NVGA Kwaliteitsnormering NVGA Kwaliteitsnormering Inhoud: 1. Organisatorische en juridische aspecten 2. Acceptatie 3. Schadebehandeling 4. Schadelastbeheersing 5. Toetsing 6. Klachtenprocedure De NVGA-kwaliteitsnormering bestaat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen

Dienstenwijzer. Hoe kunt u ons bereiken? De adresgegevens van ons kantoor zijn als volgt: Pagina 1 van 5. Pensioenen Sparen Beleggen Verzekeringen Dienstenwijzer Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financiële dienstverlening zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie