Proces Document Wettelijk kader Organisatie Handelingsnr BSD. Waardering Start bewaartermijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces Document Wettelijk kader Organisatie Handelingsnr BSD. Waardering Start bewaartermijn"

Transcriptie

1 Administratie Inschrijven student Begeleiden studenten Het inschrijven van deelnemers/ Aanmelding student behandelen Inschrijvingsbescheiden/ Aanmelding 42 V7 na uitschrijven WEB art en 8.1.1a Intake gesprek student Intakeverslag 42 V7 na uitschrijven WEB art en 8.1.1a Het aannemen van de legitimatie Legitimatie 42 V7 na uitschrijven Het aannemen van een verklaring van derdengelden Verklaring derdengelden 42 V7 na uitschrijven Het opstellen en sluiten van een onderwijsovereenkomst tussen Onderwijsovereenkomst 43 V7 na uitschrijven WEB art instelling en deelnemer Het bijhouden van een aanwezigheidsadministratie Aanwezigheidsadministratie 45 V7 Langdurige afwezigheid bijhouden Verzuimadministratie 44 V5 WEB art en Het sluiten van een BPV-overeenkomst met het leerbedrijf Beroepspraktijkovereenkomst 55 V7 WEB art Schorsen student Besluit van schorsing 52 V5 WEB art en Student verwijderen voor een opleiding Besluit van verwijdering 53 V5 WEB art en Student weigeren voor een opleiding Besluit van weigering 53 V5 WEB art en Aangifte doen van een zedenmisdrijf Procesverbaal 28 V10 WEB art ; Wet onderwijstoezicht art. 6; WvSv art. 127 juncto 141 Externe verantwoording Publiceren financiële Extern jaarverslag opstellen Financieel jaarverslag 5 B WEB art gegevens Corresponderen met Ministeries en andere overheden Het verstrekken van gegevens van het te voeren beleid met betrekking tot het beroepsonderwijs aan de Minister van OCW Het verlenen van medewerking aan de Minister van OCW aan onderzoek met betrekking tot educatie Verstrekken van jaarverslag en statistische gegevens aan de minister omtrent de omvang van schoolverzuim onder leerplichtigen Het informeren vaneen daartoe door onze minister van sociale zaken en werkgelegenheid aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar over het verrichten van arbeid door een leerling in strijd met de terzake geldende voorschriften. Correspondentie over beleid 36 V10 WEB art ; Beleidsregel gegevensverstrekking art. ; Uitvoeringsbesluit WEB art Correspondentie over onderzoek over educatie 37 V10 WEB art Jaarverslag en statistische gegevens (de neerslag van deze handeling kan deel uitmaken van een meer algemeen jaarverslag) Correspondentie over het verrichten van arbeid door een leerling in strijd met de geledende voorschriften. 51 B onderdeel van jaarverslag Leerplichtwet art. 25; Leerplichtregeling art V5 Leerplichtwet 1969, art. 23 (art. 50?) Het verstrekken van persoonsgebonden gegevens aan de DUO Correspondentie met persoonsgebonden 38 V7 WEB art a en 2.3.6b (IBG) informatie aan DUO Het verstrekken van gegevens aan de Minister van OCW Overdrachtsdocument 9 V10 WEB art aangaande herplaatsing van deelnemers bij beeindiging dan wel opheffing van de school. Het controleren op en melden van langdurige afwezigheid Correspondentie melding langdurige 44 V5 WEB, art afwezigheid en verzuimadministratie Het melden van langdurig verzuim en/of voortijdig Correspondentie voortijdig schoolverlaten 46 V5 WEB art schoolverlaten van niet-leerplichtigen Het informeren van burgemeester en wethouders over in- en Correspondentie met Burgemeeester en 48 V5 Leerplichtwet art. 18; Leerplichtregeling art. 4 en 8 uitschrijvingen van leerlingen. wethouders over in- en uitschrijvingen Het informeren van burgemeester en wethouders over leerovereenkomsten. Correspondentie met burgemeester en wethouders over leerovereenkomsten. 48 V5 Leerplichtwet art. 18; Leerplichtregeling art. 4 en 8 Het verstrekken van alle benodigde gegevens ten behoeve van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Correspondentie ten aanzien van voortijdig schoolverlaten 47 V5 WEB art Zorgen voor kwaliteit Onderwijs Regelen practicumplaatsen Examineren Kwaliteitsbewaking examinering Aantonen competenties en kennis Diplomeren Het informeren van burgemeester en wethouders over relatief schoolverzuim. Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs (en het jaarlijks verstrekken van gegevens daaromtrent) Meewerken aan een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) Correspondentie met B en W over relatief 49 V5 Leerplichtwet art. 21; Leerplichtregeling art. 8 schoolverzuim. Jaarverslag kwaliteit 64 B Web art Correspondentie rondom het Periodiek 31 V10 kwaliteitsonderzoek Nader onderzoek (NO) behandelen Nader onderzoek 31 V10 Onderwijskwaliteitsverbetering (OKV) behandelen Onderwijskwaliteitsverbetering 31 V10 Het meewerken aan het incidentele inspectie onderzoek Incidenteel inspectie rapport 33 V10 wet onderwijstoezicht art. 11 en art. 15 Het voeren van overleg met de inspecteur van het onderwijs in het kader van het periodiek onderzoek Periodiek Inspectiegesprek verslag 32 V10 Het zorgen voor en aanbieden van praticumplaatsen aan Correspondentie over verzorgen van 54 V5 WEB art studenten in opleiding voor het beroep van leraar practicumplaatsen Het afnemen van een toets in het kader van de Wet Inburgering Toets en resultaten overzicht 56 V30 WEB art Nieuwkomers Het vaststellen van een examenreglement Examenreglement 57 B WEB art (en Examenbesluit MBO art. 9) Het instellen van een examencommissie Instellingsdocument 61 B WEB art Het benoemen van de leden van de examencommissie Benoeming 61 B WEB art Instellen commissie van beroep voor examens Instellingdocument 62 B WEB art Benoemen leden van commissie van beroep voor examens Benoeming 62 B WEB art Het overdragen van de examinering van de beroepsopleiding aan Correspondentie over overdracht examinatie 59 V10 WEB art a een andere instelling Het doen van een uitspraak over de beslissing van de Beroepschrift 63 V10 na uitspraak WEB art examencommissie of examineren Het opstellen van het examenprotocol (resultatenlijst examens) Examenprotocol 58 V30 WEB art ; Examenbesluit MBO 1992 art. 2 Het verstrekken van inlichtingen aan het kwaliteitscentrum Correspondentie met inlichtingen 30 V5 WEB art k examinering beroepsopleidingen Het verstrekken van een vergoeding aan het kwaliteitscentrum examinering beroepsopleidingen Nota's vergoedingen 29 V7 WEB art g Het verlenen van vrijstelling aan een kandidaat voor Vrijstelling 60 V30 WEB art examenonderdelen Diploma opstellen Diploma 58 V30 WEB art ; Examenbesluit MBO 1992 art. 2 Cijferlijst opstellen Cijferlijst 58 V30 WEB art ; Examenbesluit MBO 1992 art. 2 Certificaat opstellen Certificaat 58 V30 WEB art ; Examenbesluit MBO 1992 art. 2

2 Onderwijsontwikkeling Ontwikkelen curriculum Ontwikkelen productportfolio Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage Personeelsbeheer Beheren personeel Financieel beheer Beheren financiën Facilitair beheer huisvesting en facilitair Ontwikkelen beleid Opstellen reglementen, wetgeving, statuten Benoemenen en ontslaan van college van bestuur en RvT Mandateren en delegeren van bevoegdheden Sturen organisatie Het vaststellen (opstellen) van een onderwijs- en examineringsregeling. Onderwijs- en examenregeling (Het OER wordt jaarlijks voor 1 mei vastgesteld) 27 V7 WEB art en Examenbesluit MBO art. 9 Het uitvoeren van projecten en bijzondere regelingen Projectadministratie 40 V5 (na afsluiting) en B (onderwijs vernieuwingsproje cten) Het opstellen van een onderwijsontwikkelingsplan Onderwijsontwikkelingsplan 34 B Regeling bekostiging praktijkleren AOC, art. 8 Het indienen van een verzoek tot het verzorgen van beroepsopleiding bij de Minister van OCW Correspondentie tav aanvraag bij ministerie OCW 25 B WEB art Het aanvragen, registreren en afmelden van een beroepsopleiding bij het CREBO Correspondentie rond de Aanvraag/afmelding 68 V7 WEB art en Het vaststellen van de studieduur van de opleiding met inachtneming van de studielast Studieovereenkomst / studiegids 26 V10 WEB art en Vaststellen van een vrijwillige ouderbijdrage verzoeken Besluit over vrijwillige ouderbijdrage 41 V7 Voorbereiden en vaststellen van beleid personeelsformatie Beleidsplan personeelsinformatie 13 V7 WEB art (jaarlijks) vaststellen Het uitvoeren van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid Personeelsdossiers, uitvoeringsregels en 15 V10 na einde WEB art procedures dienstverband Het aanleggen en bijhouden van een personeelsadministratie Personeelsdossiers 16 V10 na einde dienstverband Het opstellen van regels voor het verrichten van Reglement 65 B WEB art contractactiviteiten Het melden van een klacht bij een commissie van beroep Correspondentierond het melden van een 18 V5 WEB art klacht bij een commissie van beroep Het verstrekken van inlichtingen aan de commissie van beroep Correspondentie over het melden van klachten bij de commissie beroep 19 V10 WEB art Het verzorgen van een salarisadministratie Salarisadministratie 17 V7 na einde Wet op de loonbelasting art 28 Opstellen begroting Begroting 11 V7 dienstverband WEB art Het indienen van het formulier bekostigingstelling Formulierenset bekostigingsstelling 35 V7 Uitvoeringsbesluit WEB art beroepsonderwijs en een accountantsverklaring bij de minister Het doen van (aanvullende) subsidie en bekostigingsaanvragen Aanvraagformulier 39 V5 na afsluiting Het beheren en uitvoeren van de financiele administratie Financieel administratieve bescheiden 10 V7 WEB art Het beheren en uitvoeren van de financiele administratie Grootboek 10 V7 WEB art Het beheren en uitvoeren van de financiele administratie Bank en giroafschriften 10 V7 WEB art Het opstellen van een jaarrekening Jaarrekening 12 B WEB art Opstellen meerjaren huisvestingsplan/beleid Beleidsplan 21 V10 Het verkrijgen en verkopen van huisvesting Eigendomsbescheiden 22 V10 Na verkoop van het betreffende onroerend goed Het huren- en verhuren van panden en of delen daarvan Huurcontracten 23 V10 na einde overeenkomst Het realiseren van nieuwbouw of verbouw van panden Het oprichten van een onderwijsinstelling Het vaststellen van een bestuursreglement en het informeren van de Minister van OCW hierover. Bescheiden voortkomende uit de realisatie van 24 V10 bouwactiviteiten, zoals: contracten Tekeningen 24 V10 Agenda's en verslagen van bouwvergaderingen 24 V10 Statuten 6 B Rv, art Stichtingsakte 6 B Rv, art Overdracht gezagtaken ander orgaan 6 B WEB art Machtiging 6 B Bewijs van inschrijving KvK 6 B Bestuursreglement 2 B WEB art en Het vaststellen (en versturen aan de Minister van OCW) van een Eindafrekening 8 B Rv, art ; WEB art eindafrekening bij opheffing instelling Overige documenten opheffen instelling 8 (eindafrekenin V7 (overig) Het opstellen van klachtenregeling(en) Klachtenregeling 66 B Raad van Toezicht benoeming uitvoeren Benoeming RvT 1 B Raad van Toezicht ontslag uitvoeren Ontslag RvT 1 (instellingsbesl B College van Bestuur benoeming uitvoeren Benoeming CvB 1 (instellingsbesl B College van Bestuur ontslag uitvoeren Ontslag CvB 1 (instellingsbesl B Het opstellen van een procuratieregeling/mandateringsregeling / Mandaatbesluit 7 (instellingsbesl B BW Mandaatbesluit opstellen Procuratieregeling opstellen Procuratieregeling 7 B BW Het houden van toezicht op het bestuur en beheer van de Agenda RvT 4 B organisatie / Opstellen agenda Vergadering RvT Vergadering RvT notuleren Verslag RvT 4 B Het voeren van periodiek overleg /Opstellen agenda vergadering Agenda CvB 3 B CvB Vergadering CvB notuleren Verslag CvB 3 B Intern jaarverslag opstellen Intern jaarverslag 5 B WEB art Het opstellen van een sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag 14 B Het voeren van overleg met de medezeggenschapsraad Correspondentie en agenda voor de 20 V10 WOR; Wet medezeggenschap onderwijs medezeggenschapraad Medezeggenschapsraad vergadering notuleren Verslag medezeggenschapraad 20 V10 WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Klachten afhandelen Het behandelen van klachten Correspondentie omtrent klachten 67 V10 na afhandeling V = vernietigen na klacht Dit overzicht behoort bij het Eindrapport Documentmanagement in het mbo 2013 B = blijvend bewaren Het volledige document is ook te downloaden op mbo.kennisnet.nl/taxonomie. Voorbeelden voor verdere handelingen en documenttypen Administratie Uitschrijving student behandelen Bewijs van uitschrijving WEB art en 8.1.1a Evenement organiseren Plan Evenement

3 Proces/ Administratie Subproces Handeling Documenttype Documenttype eigenaar Proces- Voorlichtingsmateriaal opstellen Voorlichtingsmateriaal Onderzoek schoolverlaters uitvoeren Schoolverlatersonderzoek Cameratoezicht uitvoeren Cameratoezichtsadministratie Rechtspositieregeling opstellen Rechtspositieregeling Sociaal statuut opstellen Sociaal statuut Gedragscode elektronisch werken opstellen Gedragscode elektronisch werken Gedragscode geschenken opstellen Gedragscode geschenken Koffiegeldregeling opstellen Koffiegeldregeling Gratificatie behandelen WEB art Melding knelpunten behandelen WEB art Huisstijl ontwikkelen Huisstijldocument en sjablonen Schoolgids opstellen Schoolgids Sectorgids opstellen Sectorgids Opleidingsgids opstellen Opleidingsgids Personeelsblad opstellen Personeelsblad Website vormgeven en beheren Website Nieuwsbericht opstellen Nieuwsbericht Persbericht opstellen Persbericht Informatieverzoek behandelen Werving en voorlichting uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren Klanttevredenheidsonderzoek Europese aanbesteding uitvoeren Onderhandse aanbesteding uitvoeren Schoonmaak jaarlijks behandelen Schoonmaak meerjaarlijks behandelen Schade of diefstal melden Uitwisselen deelnemergegevens Uitwisselen gegevens toeleverende scholen Digitaal doorstroomdossier Personeelsbeheer Financieel beheer Organisatiestructuur opstellen Organigram Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) cao Werktijden en vakantieregeling (jaarlijks) opstellen Werktijden en vakantieregeling Regeling vakantiedagen opstellen Vakantiedagen regeling (vrijwillige) reiskostenregeling opstellen Reiskostenregeling Fietsregeling opstellen Fietsregeling Formatieplan/-beleid opstellen Formatiebeleid Functie- en competentieprofielen opstellen Functie- en competentieprofielen Functiewaardering vaststellen Functiewaardering Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren Medewerkerstevredenheidsonderzoek Werving- en selectiebeleid opstellen Werving- en selectiebeleid Arbobeleid opstellen Arbobeleid Verzuimreglement opstellen Verzuimreglement Verzuimbeleid opstellen Verzuimbeleid Reïntegratiebeleid opstellen Reintegratiebeleid Functioneringsgesprek voeren Verslag functioneringsgesprek WEB art Beoordelingsgesprek voeren Verslag beoordelingsgesprek WEB art Persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen Persoonlijk ontwikkelingsplan WEB art Disciplinaire maatregel nemen WEB art Buitengewoon verlof aanvraag behandelen WEB art Onbetaald verlof aanvraag behandelen WEB art Ouderschapsverlof aanvraag behandelen WEB art Zorgverlof aanvraag behandelen WEB art Zwangerschaps- en bevallingsverlof aanvraag behandelen WEB art BAPO-verlof aanvraag behandelen WEB art Verzuim registreren WEB art Wet Verbetering Poortwachter uitvoeren WEB art Salarisstrook opstellen Jaaropgaaf opstellen Fietsregeling aanvraag behandelen WEB art Flexibele werktijden verzoek behandelen WEB art Functiewijziging aanvraag behandelen WEB art Declaratie overuren behandelen Declaratie reiskosten woon-werkverkeer behandelen Declaratie reiskosten dienstreizen behandelen vakbondscontributie vergoeding behandelen ABP bijverzekering behandelen WEB art Scholingsaanvraag behandelen WEB art Verhuiskostenvergoeding aanvraag behandelen Ambtsjubileum behandelen Uitdiensttreding behandelen WEB art Wachtgeld aanvraag behandelen WEB art Personeel inhuren Begrotingswijziging opstellen WEB art Sectorbegroting opstellen WEB art Exploitatiebudget vaststellen Investeringsbudget vaststellen Machtiging opstellen Lening kortlopend aangaan Lening langlopend aangaan Garantstelling realiseren

4 Financieel beheer Model DSP Schuldbekentenis aangaan Accountantsverklaring bekostiging Uitvoeringsbesluit WEB art Subsidie aanvragen Awb art 4:69 lid 2 Debiteurenadministratie voeren WEB art ; AWR art. 52 lid 1-2 en 4-6 Crediteurenadministratie voeren WEB art ; AWR art. 52 lid 1-2 en 4-6 Factuur behandelen WEB art ; AWR art. 52 lid 1-2 en 4-6 Belastingafdracht uitvoeren WEB art Interne controle/audit uitvoeren Accountantscontrole uitvoeren Sectorale jaarrekening opstellen WEB art Polis afsluiten AWR art. 52 lid 1-2 en 4-6 Claim behandelen BW 3:52 ( ) Premiebetaling uitvoeren BW 2:10 en 3:15i Intern toezicht/audit uitvoeren Facilitair beheer Technische architectuur opstellen Archiefbeheersregels opstellen Informatiearchitectuur opstellen Ordeningsstructuur processen opstellen Ordeningsstructuur opstellen Digitalisering uitvoeren Archiefbescheiden vernietigen Archiefbescheiden vervreemden Archiefbescheiden vervangen Archiefbescheiden overbrengen Autorisatieschema opstellen Uitrol en release uitvoeren Toegang systeem behandelen Incident afhandelen Configuratieoverzicht opstellen Uitrol en release Calamiteit afhandelen Licentie beheren Back-up uitwijk regelen Back-up uitvoeren Telefonie beheren Archiefbeheersregels Procesmodel DSP Vernietigingsprotocol Vervreemdingsprotocl Vervangingsprotocol Overbrengingsprotocol Autorisatieschema Licentieoverzicht Onderwijsontwikkeling Curriculum ontwikkeling uitvoeren Curriculum Leerplan opstellen Leerplan Opleidingsprogramma opstellen Opleidingsprogramma Kwalificatiedossier opstellen Kwalificatiedossier Contractonderwijs vormgeven Plan contractonderwijs Extra curriculair onderwijs vormgeven Plan extra curriculair onderwijs Examenreglement opstellen Examenreglement WEB art Handboek examinering opstellen Examineringshandboek WEB art en Examenbesluit MBO art. 9 Onderwijsopdracht en jaarplan opstellen Jaarplan onderwijsopdracht Externe verantwoording Wet- en regelgeving (extern) implementeren Correspondentie en verslagen van de ingevoerde wet en regelgeving Ontwikkelen beleid Integriteitscode opstellen Integriteitscode Klokkenluidersregeling opstellen Klokkenluidersregeling Strategie en visie opstellen Visie en strategie Meerjarenbeleid opstellen Meerjarenbeleid Delegatiebesluit opstellen Delegatiebesluit Vergadering directieraad notuleren Notulen directieraad Vergadering diensthoofdenoverleg notuleren Notulen diensthoofdenoverleg Vergadering mangementteam sector notuleren Notuen managemnetteam Ondernemingsraad instellen Bewijs van instelling van de WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Ondernemingsraad advies en instemming vragen ondernemingsraad Verslag van ondernemensraadvergadering WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Ondernemingsraad jaarverslag opstellen Jaarverslag ondernemingsraad WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Onderdeelcommissie instellen Bewijs van instelling van onderdeelcommissie WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Onderdeelcommissie vergadering notuleren Verslag van onderdeelcommissie vergadering WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Studentenraad instellen Bewijs van instelling van de studentenraad WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Studentenraad vergadering notuleren Verslag van de studentenraadsvergadering WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Ouderraad instellen Bewijs van instelling van de ouderraad WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Ouderraad vergadering notuleren Verslag van de ouderraadsvergadering WOR; Wet medezeggenschap onderwijs Onderwijsvisie opstellen Onderwijsvisie Portfoliobeleid opstellen Portfoliobeleid Toelatingsbeleid opstellen Toelatingsbeleid Onderwijskwaliteitsbeleid opstellen Onderwijskwaliteitsbeleid Zorg- en begeleidingsbeleid opstellen Zorg- en begeleidingsbeleid Topsportregeling opstellen Topsportregeling Internationaliseringsbeleid opstellen Internationaliseringsbeleid Alumnibeleid opstellen alumnibeleid Convenant opstellen Convenant Marketing- en pr-beleid opstellen Marketing- en pr-beleid Informatie- en archiefbeleid opstellen Professionaliseringsbeleid opstellen Professionaliseringsbeleid Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren Risico inventarisatie Introductiebeleid opstellen Introductiebeleid Financieel beleid opstellen Financieel beleidsplan

5 ICT-beleidsplan opstellen Informatiebeveiligingsbeleid opstellen Back-upstrategie opstellen Communicatiebeleid opstellen Marketing- en pr-beleid opstellen Parkeerbeleid opstellen Inkoopbeleid opstellen Beveiligingsbeleid opstellen Calamiteitenplan opstellen Sleutelplan/toegangsbeleid opstellen ICT-beleidsplan Informatiebeveiligingsplan Backup-strategie beleidsplan Plan communicatiebeleid Marketing- en pr-beleid Parkeerbeleid Inkoopbeleid Beveiligingsbeleid Calamiteitenplan Toegangsbeleid

- Trend - Digitaal documentmanagement is een belangrijk thema

- Trend - Digitaal documentmanagement is een belangrijk thema Het Model DSP Aanleiding: - Trend - Digitaal documentmanagement is een belangrijk thema - Onderzoek - Wat is document management en hoe wordt deze term gehanteerd in het MBO? - Welke processen en systemen

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen BVE-instellingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen BVE-instellingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen BVE-instellingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 14 september 2006/Nr. C/S&A/06/2013 De Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Documentmanagement in het mbo

Documentmanagement in het mbo Documentmanagement in het mbo 27-3-2014 Agenda - Documentmanagement: wat is het, en wat levert het op? - Twee concrete instrumenten - (Ordening van documenten: Model documentair structuurplan) - Consolidatie:

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014

Datamanagement. Schoning (kern)registratiesystemen. Gebruikersdag sambo-ict. Bas Kruiswijk. Ede, 24 november 2014 Datamanagement Schoning (kern)registratiesystemen Gebruikersdag sambo-ict Bas Kruiswijk Ede, 24 november 2014 Agenda Wat is het probleem? Wat is het (wettelijk / juridisch) kader? Wat betekent dit praktisch?

Nadere informatie

Procuratieregeling Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (Noorderpoort) per 17 juni 2013

Procuratieregeling Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (Noorderpoort) per 17 juni 2013 Procuratieregeling Stichting voor Beroepsonderwijs, Volwasseneneducatie en Voortgezet onderwijs (Noorderpoort) per 17 juni 2013 1. Inleiding Conform de Governance Code BVE vertegenwoordigt het CvB elke

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Het Bestuur van de Stichting Noorderpoort verleent per 1 februari 2016 procuratie uitsluitend aan de volgende personen, te weten:

Het Bestuur van de Stichting Noorderpoort verleent per 1 februari 2016 procuratie uitsluitend aan de volgende personen, te weten: Procuratieregeling Stichting Noorderpoort per 1 februari 2016 1. Inleiding Conform de Branchecode goed bestuur in het MBO vertegenwoordigt het elke MBO instelling en kan deze de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Directiestatuut Horizon College

Directiestatuut Horizon College Directiestatuut Horizon College Pagina 1 van 6 Directiestatuut Horizon College Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Directeur de sectordirecteur, de directeur van het Facilitair Bedrijf en de directeur Bestuurs-

Nadere informatie

MATRIX BIJ HET MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ENMS PER 1 AUGUSTUS 2011 vastgesteld 12 mei 2011

MATRIX BIJ HET MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ENMS PER 1 AUGUSTUS 2011 vastgesteld 12 mei 2011 MTRX BJ HET MEDEZEGGENSCHPSREGLEMENT ENMS PER 1 UGUSTUS 2011 vastgesteld 12 mei 2011 lgemene zaken Situatie per 1/8/11 Nr ctiviteit MR / 1 Vaststelling of wijziging van Meerjarenbeleid, meerjarig schoolplan,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. SiNTLUCAS te Eindhoven. 93220 Gaming artist MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek SiNTLUCAS te Eindhoven 93220 Gaming artist Juli 2015 Plaats: Eindhoven BRIN: 30BC Onderzoeksnummer: 284551 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Personele bevoegdheden

Personele bevoegdheden Bijlage II: Toelichting op " mandaat, volmacht personeel en organisatie aangelegenheden" Personele bevoegdheden Inleiding. Als manager bent u op basis van doorverleend mandaat bevoegd besluiten te nemen

Nadere informatie

Het Bestuur van de Stichting Noorderpoort verleent per 1 februari 2016 procuratie uitsluitend aan de volgende personen, te weten:

Het Bestuur van de Stichting Noorderpoort verleent per 1 februari 2016 procuratie uitsluitend aan de volgende personen, te weten: Procuratieregeling Stichting Noorderpoort per 1 februari 2016 1. Inleiding Conform de Branchecode goed bestuur in het MBO vertegenwoordigt het CvB elke MBO instelling en kan deze de vertegenwoordigingsbevoegdheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Nordwin College te Leeuwarden. Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Nordwin College te Leeuwarden. Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek Nordwin College te Leeuwarden Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) November 2012 Plaats: Leeuwarden BRIN: 12VI Onderzoeksnummer: 127740 Kenmerk:

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Colofon

Bestuursreglement. Colofon Bestuursreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Positief advies OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Goedkeuring Raad van Toezicht : 13 december 2013 Kenmerk : MBOA-15-324

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Tweede heronderzoek. ROC ID College te Zoetermeer

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Tweede heronderzoek. ROC ID College te Zoetermeer MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Tweede heronderzoek ROC ID College te Zoetermeer 90530 Medewerker marketing en Communicatie 90534 Medewerker marketing en Communicatie (Medewerker evenementenorganisatie)

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK

Ondermandaatbesluit Ambtenaren 2013 na 1 e wijziging Bijlage nummer behorend bij besluit nummer SOCIALE ZAKEN EN WERK Besluiten in eerste leg op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Terugvordering en verhaal in rechte op grond van of krachtens Participatiewet, WWB, IOAW en IOAZ Invordering van geldschulden

Nadere informatie

Programma OOP en Medezeggenschap

Programma OOP en Medezeggenschap Hier is het OOP! Programma OOP en Medezeggenschap Wie heeft er iets te zeggen? Visie op medezeggenschap in de (G)MR De rechten en plichten van de (G)MR Typisch OOP? Mede-Zeggenschap Wie heeft er iets te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013 Mogelijkheden P&O ondersteuning Laatste update: 26 april 2013 De subthema s: De thema s Werving & Selectie Overeenkomsten op maat Arbeidsvoorwaarden Verzuim Verlof Functioneren medewerker Einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18

Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 Bepalingen onderwijsovereenkomst artikel 1 t/m 18 1. Geldigheid en reikwijdte: 1.1 Het opleidingsblad vormt samen met de bepalingen en eventuele bijlage(n) de tussen de partijen gesloten onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen

Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen Onderzoeksrapportage op basis van het kader* voor gemeentelijke toetsing verzuim en voortijdig schoolverlaten bij scholen / instellingen * Van toepassing op gemeenten met een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Selectielijst. Archiefbescheiden van de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland

Selectielijst. Archiefbescheiden van de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland Selectielijst Archiefbescheiden van de Rekenkamers Rotterdam, Barendrecht en Lansingerland Versie: augustus 2008 1 1. Primaire taken 1 A. Taak Monitoring en selectie B. Werkproces Het opzetten van een

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Bestuursreglement MBO Utrecht

Bestuursreglement MBO Utrecht Bestuursreglement MBO Utrecht Colofon Uitgave : 24 april 2014 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 24 april 2014 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op : 24 april 2014 Advies Ondernemingsraad

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie

BIJLAGE III. Personeel en Organisatie BIJLAGE III Personeel en Organisatie Te mandateren aan de directeur Stafafdelingen, de directeur Beleidsafdelingen, de directeur Uitvoering en de directeur Matrixunits: de navolgende bevoegdheden met dien

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC West-Brabant te Etten-Leur Locatie Cingel College te Breda Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) definitief December

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Instituut Broers BV te Tilburg

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Instituut Broers BV te Tilburg MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek te Tilburg Crebo 93211, Assistent-accountant Crebo 93251, Directiesecretaresse September 2014 Plaats: Tilburg BRIN: 26CR Onderzoeksnummer: 276602

Nadere informatie

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA

TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. ROC TOP te Amsterdam. Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA TWEEDE VERVOLGONDERZOEK MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV ROC TOP te Amsterdam Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, AKA April 2014 Plaats: Amsterdam BRIN: 30RM Onderzoeksnummer: 274307 Onderzoek

Nadere informatie

Doelstelling. Programma. Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs

Doelstelling. Programma. Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs Hoofdlijnen en actualiteiten Wet educatie en beroepsonderwijs Studiemiddag WEB 13 september 2012 Renée van Schoonhoven Frans Brekelmans Doelstelling Introductie op heden, verleden en nabije toekomst van

Nadere informatie

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet Van : Sayed Nasibdar (KII) Aan : KII Verkoop Onderwerp : Bewaartermijnen documenten personeelsdossiers Datum : maandag 5 maart 2012 Sollicitatiegegevens Sollicitatiebrief, -formulier, correspondentie omtrent

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W

B & W gemeentesecretaris. Programmabesluit B&W programmamanager B&W , B&W versie 1.5 Mandaatregister 7 april 25 Volgnr. Omschrijving bevoegdheid Gebaseerd op Bevoegd Bestuursorgaan Mandaat aan Functienaam INSTRUCTIE 1. Mandaten Algemeen 1.a Algemeen 1a 1a 02 1a 03 Besluiten

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek De Kring (12XI) Definitief Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 12XI Onderzoeksnummer : 292200 Datum onderzoek

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur,

[ROC's, AOC's en vakinstellingen] Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage. Geacht College van Bestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag [ROC's, AOC's en vakinstellingen] Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl IPC 2150 Onze referentie 406854 Betreft Schoolkosten

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs

ons middelbaar onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs 2003. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden 1. Aard van de overeenkomst 1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met opleidingsblad(en) de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN

aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN B&W-nr.: 05.0847 d.d. 01-07-2005 Onderwerp aanpassing mandatenschema dienst SOZA BESLUITEN Behoudns advies van de commissie SWMG 1. het bestaande mandatenschema van de dienst Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Reglement bestuurder, Raad van Toezicht en Schoolleider versie 13 januari Reglement mbt bestuurder en Raad van Toezicht ZWN

Reglement bestuurder, Raad van Toezicht en Schoolleider versie 13 januari Reglement mbt bestuurder en Raad van Toezicht ZWN Het reglement bestuurder en Raad van Toezicht ZWN en het Reglement Directie/Schoolleider zijn vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 januari 2009. Deze reglementen hebben interne

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Mandaatlijst Bestuur- en management ondersteuning februari 2014

Mandaatlijst Bestuur- en management ondersteuning februari 2014 Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten Gemeentewet art. 160 lid 1 binnen vastgestelde onder e budgetten Ondertekenen van overeenkomsten Gemeentewet art. 171 binnen vastgestelde budgetten Het vertegenwoordigen

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

BESLUIT: Tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (RA VRZ):

BESLUIT: Tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de Regeling Arbeidsvoorwaarden van de Veiligheidsregio Zeeland (RA VRZ): Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, de artikelen 107 en 160 van de gemeentewet, artikel 9 van de verordening gedragingen (gedragscode) van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo

Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo Bijlage Onderwijsovereenkomst vavo Bijlage onderwijsovereenkomst vavo - Met elke student wordt voor de inschrijving van de opleiding een onderwijsovereenkomst gesloten. De bijlage bij de onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene bedrijfsmatige documenten

Algemene bedrijfsmatige documenten Algemene bedrijfsmatige documenten Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen BW art. 2: 394 BW Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 10 en 3: 15a BW

Nadere informatie

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen.

PR1MAIR. De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie van ouders en leerlingen. ONDERWIJSPR PR1MAIR Stichting Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard. Montfoort en Oudewater Inleiding De stichting Onderwijs Primair vindt medezeggenschap belangrijk. Het is een kader voor de participatie

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Algemene bedrijfsmatige documenten

Algemene bedrijfsmatige documenten Algemene bedrijfsmatige documenten Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen BW art. 2: 394 BW Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2: 10 en 3: 15a BW

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Flevoland te Almere Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 H3417218 Plaats: Almere BRIN: 25LR Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Koning Willem I College te 's-hertogenbosch 95530 Verzorgende - ig 93492 Filiaalmanager 94850 Beveiliger April 2015 H3417218 Plaats: s-hertogenbosch

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN volgens de WMS 2007

OVERZICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN volgens de WMS 2007 OVERZCHT VN DE MEDEZEGGENSCHPSBEVOEGDHEDEN volgens de WMS 2007 OPMERKNGEN = instemming = advies rtikel 10: NSTEMMNGSBEVOEGDHED MEDEZEGGENSCHPSRD wms-10.a Verandering van de onderwijskundige doelstellingen

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen. Datum: 1 maart 2017 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling ROC Nijmegen Datum: 1 maart 2017 Versie 1 maart 2017 / Accordering door het CvB d.d. 15 september 2016 / Instemming

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling

Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Bijlage 2 bij managementstatuut verantwoordelijkheidsverdeling Werkdocument schematisch overzicht verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur algemene directie en schooldirecties Begrippenverklaring

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie