Aanbevolen vernietigingstermijn. Definitieve bestemming. na einde administratief nut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbevolen vernietigingstermijn. Definitieve bestemming. na einde administratief nut"

Transcriptie

1 Selectielijst OCMW_ Code Omschrijving Definitieve bestemming Aanbevolen Algemene categorieën nvt Deze bescheiden kunnen bij elke functie voorkomen Losse exemplaren van wetten, K's, ingekomen verordeningen, reglementen, onderrichtingen, circulaires en omzendbrieven () na einde administratief nut - Wanneer de exemplaren integraal deel uitmaken van een dossier : bewaren in het dossier. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 10. (bewaren als deze teksten niet afgedrukt zijn in officiële of in privé-publicaties zoals de 'erzameling der Wetten') Documenten die beleidsfactoren of -handelingen betreffen, zoals eigen beleidsnota's, reglementen, circulaires, enz. met de dossiers van de totstandkoming, de notulen, rapporten en adviezen van commissies hieronder vallen ook de beleidsmatige documenten m.b.t. het Sociaal Impulsfonds (SIF), het Zorgstrategisch Plan, ICTplannen - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Routinebriefwisseling, nl. stukken waarvan de gegevens voorkomen in de te bewaren bescheiden, zoals begeleidingsbrieven, ontvangstmeldingen, uitnodigingen voor vergaderingen, kennisgevingen en verzoeken om uittreksels, inlichtingen, enz. 3 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dubbels van brieven () 3 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 10. (vernietigen als een exemplaar van de brief in het dossier voorkomt) riefwisseling die ingebonden is en waarbij selectie onmogelijk is J. erschaeren, blz Repertoria van ingekomen en uitgegane brieven () 10 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 11. (bewaren als de repertoria betekenisvolle informatie bevatten; indien niet: vernietigen) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 1 van 87

2 Lijsten van aangetekende zendingen () na einde administratief nut Omdat soms na 30 jaar nog gevraagd wordt om een bewijs voor te leggen dat een brief effectief aangetekend verstuurd is en omdat de termijn van burgerlijke aansprakelijkheid opschuift telkens een brief aangaande de zaak verstuurd wordt, is mogelijks een lange bewaartermijn nodig (o.a. in het geval van terug te vorderen schulden kan dat veel verschil maken). (vernietigen als de bewijsjes van aangetekende zending aan de brieven zelf gehecht zijn) Overzichten en statistieken die van belang zijn voor het OCMW en die niet volledig gepubliceerd zijn of niet gemakkelijk gereconstrueerd kunnen worden L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Documenten ter voorbereiding van overzichten en statistieken na opmaak overzichten of L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 11. statistieken Kwaliteitshandboeken ergaderdocumenten nvt inclusief van intern dienstoverleg Dossier van de instelling of opheffing van een vergaderende entiteit Dossier van de samenstelling van een vergaderende entiteit bijvoorbeeld: ledenlijsten Dossiers van de opstelling of wijzigingen van het reglement van orde na opmaak volgende versie Reglementen van orde () na goedkeuring van het verslag (bewaren tenzij de reglementen in extenso voorkomen in de verslagen) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 2 van 87

3 Dossiers van de agendavoorbereiding () na de volgende vergadering (vernietigen op voorwaarde dat de verslagen of de agenda's in kwestie zijn bewaard) Agenda's () na goedkeuring van het verslag synoniem: dagordes (vernietigen op voorwaarde dat de verslagen in kwestie zijn bewaard) Uitnodigingen na de vergadering synoniem: convocatiebrieven erslagen bijvoorbeeld onder de vorm van een register ('verslagboek') Documenten die het voorwerp zijn van de vergadering en/of bijlage zijn bij de verslagen Documenten inzake de praktische regelingen met betrekking tot vergaderingen na de volgende vergadering Interne werkdocumenten na einde administratief nut dit zijn onder meer de lijstjes, tabellen, enz. die personeelsleden opmaken om het werk vlotter te kunnen uitvoeren Enquêtes nvt Enquêteformulieren na verwerking bijvoorbeeld: enquêteformulier voor de klanten van de thuiszorgdienst met vragen over de poetshulp, enz Rapport van de resultaten Eigen publicaties bijvoorbeeld: folders, brochures, boeken, affiches, enz. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 3 van 87

4 Klachtenbeheer Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen Dossiers van de organisatie van het klachtenbeheer bevatten onder meer taak- en rolverdeling, huishoudelijk reglement, Ontvangen klachten () na de definitieve afhandeling van de klacht en de afloop van alle beroepsmogelijkheden bijvoorbeeld: brieven, invulformulieren (vernietigen tenzij de inhoud van de klacht niet afdoende in het klachtenregister wordt overgenomen) Klachtenregister Dossiers van de behandeling van de klacht door de klachtbehandelaar hiermee worden ook bedoeld: kopieën van verstuurde meldingen van ontvangst van een klacht, van verstuurde meldingen van ontvankelijkheid van een klacht en van het overschrijden van de behandelingstermijn van een klacht, documenten met het akkoord van het diensthoofd van de klachtbehandelaar de klachtencontactpersoon verzorgt het uiteindelijke contact met de indiener van de klacht na de definitieve afhandeling van de klacht en de afloop van alle beroepsmogelijkheden Kopieën van door de klachtencontactpersoon verstuurde antwoorden op een klacht () na de definitieve afhandeling van de klacht en de afloop van alle beroepsmogelijkheden (vernietigen tenzij de inhoud van de klacht niet afdoende in het klachtenregister wordt overgenomen) Dossiers inzake de opvolging van interne corrigerende acties bijvoorbeeld: door een diensthoofd, de gemeentesecretaris, na einde administratief nut Secretariaat nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 4 van 87

5 Algemeen nvt Jaarverslagen () na publicatie - J. erschaeren, blz. 179, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (indien gedrukt volstaat de bewaring van één exemplaar van de gedrukte versie; voorbereidende stukken zijn te vernietigen) eleidsnota's - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Register voor de bekendmaking van de reglementen Lokaal Sociaal eleidsplan Art. 4 van het decreet van betreffende het lokaal sociaal beleid Dossier inzake de invoering van de NO () 6 jaar na de invoering van de NO (te bewaren door de piloot-ocmw's) Interne reglementen, dienstvoorschriften en -nota's betreffende de eigen administratie bijvoorbeeld: de voorschriften inzake registratuur en archief - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Register van de aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten Art. 17 van het decreet van betreffende de openbaarheid van bestuur Organogrammen - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz estuurs- en overlegorganen nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 5 van 87

6 Notulen en verslagen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het ast ureau en de ijzondere Comités - oorbeelden van ijzondere comités zijn: Financiën, Personeel, Patrimonium en ouwprojecten, OCMW-campussen, Werken en leveringen, Informatica, Sociale dienst, Woonbeleid, Revalidatiecentrum, Rusthuizen, Dienstencentra en Serviceflats, Tehuizen mentaal gehandicapten, Onderwijs, - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Notulen en verslagen van de Overlegcomités Gemeente-OCMW - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Losse processen-verbaal van de vergadering () 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat J. erschaeren, blz (vernietigen als de inhoud volledig overeenstemt met wat genotuleerd werd) Zittingsverslagen J. erschaeren, blz Woordelijke verslagen van de zittingen () na goedkeuring van de notulen het kan ook over opnames of het stenografisch verslag van de zittingen gaan (vernietigen tenzij de documenten interessante informatie bevatten in het kader van de lokale (politieke) geschiedenis) Installatiedossiers van de wettelijke bestuursorganen () na einde van de legislatuur - Deze dossiers bevatten onder meer gegevens over de samenstelling, bevoegdheden, aanstelling en eedaflegging van de raadsleden. - J. erschaeren, blz. 178, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 14. (vernietigen indien alle informatie in de notulen voorkomt) Dossiers inzake ontslag of onderbreking van een mandaat () na einde van de legislatuur - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 14. (vernietigen indien alle informatie in de notulen voorkomt) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 6 van 87

7 Huishoudelijke reglementen - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Documenten die met de vergaderingen van de bestuursorganen samenhangen nvt Uitnodigingsbrieven () 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (vernietigen tenzij de uitnodigingsbrief ook telkens de agenda bevat die als toegang op de notulen gebruikt kan worden) Agenda's, registers voor de inschrijving van de dagorden () na goedkeuring van de notulen - J. erschaeren, blz. 178, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (vernietigen tenzij deze als toegang op de notulen gebruikt (kunnen) worden) oorbereidingsdossiers ter ondersteuning van de beslissingen - Meer en meer dossiers worden voorbereid door specifieke diensten en dienen dan daar bewaard te worden. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Aanwezigheidslijsten 6 jaar; tot na installatie van de - J. erschaeren, blz. 178, 230. nieuwe organen of de duur van - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. het mandaat Stembriefjes van de OCMW-raadsleden na goedkeuring van de notulen Staten en briefwisseling met betrekking tot zitpenningen aan commissie- en raadsleden 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat AZ Sint-Erasmus, Lijst van vernietigde bescheiden op Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 7 van 87

8 erslagen van de interne overlegorganen - oorbeelden van interne overlegorganen: stafvergadering, directiecomité, diensthoofdenoverleg, enz. Omdat de beslissingen van deze organen niet in de notulen opgenomen worden, zou bij vernietiging van deze documenten belangrijke informatie verloren kunnen gaan. - J. erschaeren, blz , L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Gerelateerde bestuursorganen nvt erslagen van de overlegorganen - oorbeelden van overlegorganen: Syndicaal Overlegcomité, Syndicaal Onderhandelingscomité, Lokale Adviescommissie, Werkgroep Administratie akbonden, asisoverlegcomité Rusthuizen, Archiefcommissie, enz. - J. erschaeren, blz , L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz erslagen van de gemeenteraad en van de vergaderingen van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) 6 jaar; na installatie van de - J. erschaeren, blz. 178, 231. nieuwe organen of de duur van - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. het mandaat Documenten betreffende samenwerkingsstructuren () 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat - oorbeelden van samenwerkingsstructuren: intercommunales, Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, enz. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (bewaren indien het OCMW rechtstreeks betrokken is) Dossiers m.b.t. officiële plechtigheden, feestelijkheden en vieringen, e.d.m. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dossiers betreffende public relations bevatten onder meer brieven, krantenknipsels, foto's, enz Documenten i.v.m. het administratief toezicht nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 8 van 87

9 Overzichtslijsten van beslissingen genomen door het OCMW en voorgelegd aan de toezichthoudende overheid () na verstrijken van de beroepstermijn Dossiers inzake de contestatie door de toezichthoudende overheid van besluiten Archiefbeheer nvt - Gebaseerd op: Jo an Herreweghe, 'Hoe controle krijgen over de documentenstroom van de Gentse stadsadministratie? Een voorstel tot projectmatige aanpak voor het opstellen van archiefbeheersplannen voor de Gentse Stadsdiensten. Testcase: een archiefbeheersplan en dienstinventaris voor het Stadsarchief', russel, 2004 (verhandeling aangeboden tot het behalen van het diploma in de Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer). - OCMW's die een kunstpatrimonium of andere collecties beheren, kunnen zich voor de documentvorming daaromtrent baseren op de selectielijst Archiefbeheer. De documentvorming zal immers gelijksoortig zijn (bv. inventaris, restauratiedossiers, enz.) Organiseren van het archiefbeheer en bepalen van het archiefbeleid nvt Dossiers inzake de opmaak en wijziging van een archiefreglement, archiefbeleidsplan, acquisitieprofiel, dienstnota's of -orders, adviezen naar het beleid toe J. an Herreweghe, blz. 48, Dossiers inzake het beheer en de beveiliging van de infrastructuur bevat onder meer het calamiteitenplan J. an Herreweghe, blz Acquisitie nvt synoniem: verwerving bijvoorbeeld: overdracht, neerlegging, schenking, legaat, bewaargeving, aankoop, enz Dossiers inzake acquisities van archieven J. an Herreweghe, blz. 53. bevatten onder meer adviezen, nota's van prospecties, overdrachts-, schenkings- of aankooplijsten, contract, enz. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 9 van 87

10 Registers van archiefacquisities en/of -verliezen J. an Herreweghe, blz Advisering en begeleiding van de diensten nvt Dossiers betreffende het archief- en documentbeheer bij archiefvormers bevatten onder meer ordeningsplan, archiefbeheersplan, selectielijst, nota's m.b.t. de mappenstructuur of het archiveren van digitale bestanden, afsprakennota's, enz Dossiers inzake de archiefvernietigingen () bevatten onder meer vernietigingslijsten Organisatie van het uitlenen van archief aan OCMWdiensten (de attesten van de vernietigingsfirma kunnen vernietigd worden) nvt ruikleenformulieren na teruggave van de uitgeleende documenten en het opmaken van de statistieken voor het jaarverslag J. an Herreweghe, blz ruikleenregisters na teruggave van de uitgeleende documenten en het opmaken van de statistieken voor het jaarverslag eheer van de leeszaal nvt Registratiefiche per leeszaalbezoeker 10 jaar J. an Herreweghe, blz Register van leeszaalbezoekers J. an Herreweghe, blz. 54. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 10 van 87

11 Aanvraagformulieren voor inzage archiefdocumenten na einde administratief nut - J. an Herreweghe, blz Deze documenten worden best niet te snel vernietigd, aangezien raadpleging van de aanvraagformulieren nodig kan zijn in het geval van diefstal. Indien geconstateerd wordt dat een bezoeker documenten heeft ontvreemd, dan kan op basis van het register van leeszaalbezoekers en de chronologisch geordende aanvraagformulieren nagegaan worden of de archiefbescheiden die door de betrokken persoon werden aangevraagd, intact teruggegeven werden Ontsluiting van archiefbestanden en andere collectieonderdelen nvt Dossiers inzake het opmaken van archieftoegangen (met inbegrip van de archieftoegang) J. an Herreweghe, blz Conserveren, preserveren, restaureren nvt Restauratiedossiers J. an Herreweghe, blz Dossiers inzake de organisatie van de bestandencontroles J. an Herreweghe, blz Dossiers inzake het (laten) maken van reproducties voor raadpleging/gebruikskopieën bijvoorbeeld d.m.v. digitaliseren, fotograferen, transcriberen, enz. () (vernietigen tenzij de dossiers precedentswaarde hebben) na einde administratief nut J. an Herreweghe, blz Uitbouw van de handbibliotheek nvt Dossiers inzake het verwerven van bibliotheekmateriaal Catalogus van de handbibliotheek J. an Herreweghe, blz Organisatie van publieksgerichte activiteiten nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 11 van 87

12 Dossiers inzake de organisatie van publieksgerichte activiteiten (tentoonstellingen, publicaties, opendeurdagen, Erfgoeddag, colloquia, lessenreeksen, toespraken en panelgesprekken, vriendenkring, enz.) J. an Herreweghe, blz. 58, 60, Dossiers inzake de relatie met de vriendenkring J. an Herreweghe, blz.? 03. Financiën (vanaf 1947) nvt /2002: Financiële bevoegdheden van de secretaris nvt egrotingen met bijlagen en wijzigingen - Het door de bestendige deputatie goedgekeurde exemplaar is te bewaren. - J. erschaeren, blz. 180, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Registers van onroerende goederen, renten, onroerende rechten, effecten, notariële akten, enz. synoniem: sommiers - J. erschaeren, blz. 180, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz "Register" met de aangegane leningen of kredietopnemingen J. erschaeren, blz. 180, "oek" van de leningen met uitgifte van titels aan toonder J. erschaeren, blz. 180, "oek" met aanvragen voor de bijdragen van de hogere besturen J. erschaeren, blz. 180, "oek" van de pensioenen en renten J. erschaeren, blz. 180, "Grootboek" () 10 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 17. (bewaren indien het grootboek van de ontvanger niet bewaard is gebleven) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 12 van 87

13 Hulpdagboeken der ontvangsten en uitgaven 10 jaar - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Mandatenboeken, dubbels van de door de raad uitgeschreven orders ter betaling, invorderingsstaten 10 jaar - J. erschaeren, blz , L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dubbels van documenten die bij de ontvanger berusten 5 jaar L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 17. bijvoorbeeld: rekeninguittreksels, bestelbons, facturen, enz Dossiers die om beheersredenen gevormd worden, maar die uit kopieën bestaan () 10 jaar - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 18. bijvoorbeeld: dossiers der werken, dossiers der leningen (vernietigen als de goede bewaring van de originelen verzekerd is) Dossiers inzake subsidies van hogere overheden en derden bijvoorbeeld: dossier inzake subsidies voor serviceflatgebouwen via EAK (= beleggingsvennootschap met vast kapitaal), dossier inzake projectsubsidies voor huurwoningen, dossier inzake subsidies van het laams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (IPA), enz. 5 jaar na einde project /2002: Ontvangerij nvt Grootboeken - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dubbels sommier na opmaak nieuw sommier J. erschaeren, blz Goedgekeurde dienstjaarrekeningen - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Eindrekeningen of rekeningen van klerk tot meester - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Inventarissen bij de ambtsaanvaarding van een nieuwe ontvanger - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 20. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 13 van 87

14 Standopgaven van de inkomsten volgens het grootboek en standopgaven van de uitgaven volgens het grootboek 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 18. hebben - Art. 64, 84, 121, 156 en 167 van het Algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit van Reglementering inzake de gemeentelijke comptabiliteit in het laams Gewest van (.S ) Dagboeken of journaals 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Dagkasboeken of kasjournaals 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Postchequeboeken 30 jaar na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz. 181, 233. ook: rekeninguittreksels ankboeken 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Hulpdagboeken 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Standopgaven van de kasvoorraad volgens het dagboek met de ontvangst- en uitgavestaten 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Maandelijkse balansen tussen dagkasboek en grootboek 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 14 van 87

15 Kwijtingboeken 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Kasstukken 30 jaar na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz. 181, 233. synoniem: losse kwijtingen Processen-verbaal van kasnazicht 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Dossiers dubieuze debiteuren 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Dossiers inzake terugvorderbare bedragen 5 jaar na de laatste terugbetaling bijvoorbeeld: huurwaarborg, kinderbijslag, enz Dossiers inzake onder curatele gestelden na het overlijden van de betreffende persoon bevatten onder meer aanvraag tot omstandige medische verklaring van de dokter, de medische verklaring zelf, uittreksels uit het Rijksregister, verzoekschrift aan de vrederechter, volmacht, beschikking van de vrederechter, Katz-schaal, plaatsingsaanvragen, beslissingen van het ijzonder Comité Sociale Dienst, vonnis van de vrederechter, verslagen, inventarissen, briefwisseling met de bewindvoerder, enz Dossiers inzake ontruimingen en inventarissen na het overlijden van de betreffende persoon Wanneer een bejaarde opgenomen wordt in een RT kan een inventaris opgesteld worden van de inboedel. bevatten onder meer inventaris, vraag van de bewindvoerder om de inventaris op te maken, briefwisseling i.v.m. de ontruiming van het huis, enz Dossiers hypotheken (door het OCMW genomen op bezittingen van geplaatste bejaarden en behoeftigen) 30 jaar na het overlijden van de J. erschaeren, blz. 181, 233. betreffende persoon Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 15 van 87

16 Dossiers loonbeslag na aanzuivering van de schulden J. erschaeren, blz. 181, Dossiers leningen 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening van het jaar waarin de lening eindigt Dossiers schenkingen en legaten J. erschaeren, blz erantwoordingsstukken () 30 jaar - Indien de personeelsdossiers niet volledig zijn kan het aangewezen zijn de bewaartermijn van de stukken inzake lonen te verlengen tot 50 jaar, met het oog op mogelijke opzoekingen m.b.t. de in dienstverband geleverde arbeidsprestaties (samenstelling pensioendossier). - Wanneer bestekken en tekeningen van grote werken verloren zijn, worden de verantwoordingsstukken die erop betrekking hebben, bewaard. - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. bijvoorbeeld: facturen, betalingsorders (mandaten) (bewaren voor de jaren 1950, 1956, 1962, (= vanaf 1950 om de 6 jaar) en het laatste jaar waarin de COO als zelfstandige entiteit bestond.) De delen 'erkende vorderingen' en 'geboekte mandaten' () 30 jaar - Deze stukken kunnen als toegang op de verantwoordingsstukken fungeren. - J. erschaeren, blz (bewaren voor de jaren waarvan ook de verantwoordingsstukken bewaard worden) oogdijrekeningen - etreffen het beheer van de gelden van kinderen die onder de voogdij van het OCMW geplaatst zijn. - J. erschaeren, blz Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 16 van 87

17 Interne controle- en werkdocumenten na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz , bijvoorbeeld: controlelijsten circulaire cheques Gemeentekrediet (met vermelding van de cliënten die in betreffende maand uitkeringsgerechtigd waren); PWAcheques; ontvangstbewijzen maaltijdcheques; maandelijkse fiches met informatie over wedden en lonen (met het totaalbedrag van het belastbaar inkomen en de bedrijfsvoorheffing van alle personeelsleden); betaallijsten; stortingsbewijzen; betaalbaarstellingen van rekeningen Kopieën van fiches en lijsten aangifte belastingen op commissies, honoraria, makelaarslonen tot 5000 EF (ex. TW, EUR) en leveringen werken, betaalde huurgelden, onteigeningsvergoedingen en toelagen, subsidies, leningen enz. tot een bepaald bedrag EF (ex. TW, EUR) 2 jaar - De originelen worden 5 jaar bewaard door het Documentatiecentrum edrijfsvoorheffing. - Cf. protocolakkoord van tussen de ministeries van Financiën en innenlandse Zaken en art. 57 en 327 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen J. erschaeren, blz. 184, Terugvorderingen bij het Ministerie van de medische kosten voor ambulante zorgen en de hospitalisatiekosten van personen die geen onderstandsdomicilie verworven hebben zoals bedoeld in art van de wet van zie zie K van J. erschaeren, blz anaf 2000/2002: Financiële bevoegdheden van de secretaris (NO) nvt Meerjarenplannen, met bijlagen - esluit van van de laamse regering. - J. erschaeren, blz udgetten - esluit van van de laamse regering. - J. erschaeren, blz Dossiers inzake subsidies van hogere overheden en derden bijvoorbeeld: dossiers inzake subsidies voor serviceflatgebouwen via EAK (= beleggingsvennootschap met vast kapitaal), dossiers inzake projectsubsidies voor huurwoningen, dossiers inzake subsidies van het laams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (IPA), dossiers Sociaal Impulsfonds (SIF), enz. bevatten onder meer briefwisseling, afrekeningsstaten, enz. 5 jaar na einde project Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 17 van 87

18 Dubbels van documenten die bij de ontvanger berusten bijvoorbeeld: rekeninguittreksels, bestelbons, facturen, enz. 5 jaar anaf 2000/2002: Ontvangerij (NO) nvt Grootboekrekeningen 30 jaar esluit van van de laamse Regering, art Journalen 30 jaar - esluit van van de laamse Regering, art J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. bijvoorbeeld: de dagboeken of journaals, de dagkasboeken of kasjournaals, de hulpkasboeken, de postchequeboeken, de bankboeken, enz Kwartaalrapporteringen 3 jaar na definitieve kwijting rekening erslag interne audit - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz erslag van de externe auditcommissie Afschrijvingstabellen 10 jaar als ze puur als bewijsstuk bij de rekening beschouwd worden; 30 jaar als ze gebruikt worden om het verband te tonen tussen de inventaris van bezittingen enerzijds en de boekingen in het exploitatiebudget anderzijds Goedgekeurde jaarrekening - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. met inbegrip van het operationeel jaarverslag Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 18 van 87

19 Eindrekeningen of rekeningen van klerk tot meester - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Inventarissen bij de ambtsaanvaarding van een nieuwe ontvanger - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Rekeninguittreksels 10 jaar - Cf. brief van van het Ministerie van de laamse Gemeenschap-Afdeling Gemeenten, OCMW's en Provincies i.v.m. digitaal archiveren en elektronische rekeninguittreksels. - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Kwijtingboeken 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Kasstukken 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Interne controle- en werkdocumenten na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz. 183, 184, 185, 234. bijvoorbeeld: maandelijkse controlelijsten van de Sociale Dienst betreffende personen die door het OCMW uitbetaald werden (met opgave van het bedrag); controlelijsten circulaire cheques Gemeentekrediet (met vermelding van de cliënten die in betreffende maand uitkeringsgerechtigd waren); afgehandelde terugbetalingsdossiers cliënten Sociale Dienst en thuiszorg (met een invorderingsstaat, het terugbetalingsformulier en een opvolgingsstaat); PWAcheques; ontvangstbewijzen maaltijdcheques; maandelijkse fiches met informatie over wedden en lonen (met het totaalbedrag van het belastbaar inkomen en de bedrijfsvoorheffing van alle personeelsleden); betaallijsten; stortingsbewijzen; betaalbaarstellingen van rekeningen Kopieën van fiches en lijsten aangifte belastingen op commissies, honoraria, makelaarslonen tot een bepaald bedrag, leveringen werken, betaalde huurgelden, onteigeningsvergoedingen en toelagen, subsidies, leningen enz. tot een bepaald bedrag 2 jaar - Cf. protocolakkoord van tussen de ministeries van Financiën en innenlandse Zaken en art. 57 en 327 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen J. erschaeren, blz. 184, 234. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 19 van 87

20 Terugvorderingen bij het Ministerie van de medische kosten voor ambulante zorgen en de hospitalisatiekosten van personen die geen onderstandsdomicilie verworven hebben zoals bedoeld in art van de wet van zie zie Dossiers dubieuze debiteuren na betaling of oninbaarstelling - Overeenkomstig art van het urgerlijk Wetboek verjaren de vorderingen tot terugbetaling volgens art. 15 van de wet van J. erschaeren, blz. 184, Dossiers inzake terugvorderbare bedragen 5 jaar na laatste terugbetaling bijvoorbeeld: huurwaarborg, kinderbijslag, enz Dossiers inzake onder curatele gestelden na het overlijden van de betreffende persoon bevatten onder meer aanvraag tot omstandige medische verklaring van de dokter, de medische verklaring zelf, uittreksels uit het Rijksregister, verzoekschrift aan de vrederechter, volmacht, beschikking van de vrederechter, Katz-schaal, plaatsingsaanvragen, beslissingen van het ijzonder Comité Sociale Dienst, vonnis van de vrederechter, verslagen, inventarissen, briefwisseling met de bewindvoerder, enz Dossiers inzake ontruimingen en inventarissen na het overlijden van de betreffende persoon Wanneer een bejaarde opgenomen wordt in een RT kan een inventaris opgesteld worden van de inboedel. bevatten onder meer inventaris, vraag van de bewindvoerder om de inventaris op te maken, briefwisseling i.v.m. de ontruiming van het huis, enz Dossiers hypotheken (door het OCMW genomen op bezittingen van geplaatste bejaarden en behoeftigen) 30 jaar na het overlijden van de J. erschaeren, blz. 181, 233. betreffende persoon Dossiers loonbeslag 1 jaar J. erschaeren, blz. 181, Dossiers leningen 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening van het jaar waarin de lening eindigt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 20 van 87

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

Ordeningsplan theatergezelschappen

Ordeningsplan theatergezelschappen Ordeningsplan theatergezelschappen Dit ordeningsplan is breed opgevat en kan gebruikt worden door theatergezelschappen van verschillende strekkingen. Onderdelen die niet toepasbaar zijn op de organisatie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010

ARCHIEF VAN DE KANSSPELCOMMISSIE VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2010 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg

10 Permanent Respectievelijk tweewekelijks en maandelijks. D Beleidsdepartementshoofden- en departementshoofdenoverleg Selectielijst - PROVINCIE_ANTWERPEN_21_EF.xls 1/11/21. ALGEMENE RICHTLIJNEN ( ) ALLE 1 dossiers inzake de invoering, wijziging en opheffing van provinciale reglementen zolang geldig diverse rubrieken.

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL

AANWERVING VAN EEN. VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL AANWERVING VAN EEN VOLTIJDS VERANTWOORDELIJKE ARCHIVERING EN ICT (niveau B) CLUSTER COMMUNICATIE EN ICT, ARCHIVERING EN ONTHAAL 1. STATUUT De vacante betrekking voor VOLTIJDS VERANTWOORDELIJK ARCHIVERING

Nadere informatie

De vereniging van mede-eigenaars

De vereniging van mede-eigenaars Inleiding De vastgoedbeheerder De vastgoed-beheerder is een persoon die de activiteiten van rentmeester of syndicus uitoefent. De syndicus van een gebouw is belast met het beheer van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM

LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM LEVEN IN MEDE-EIGENDOM Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde Wet de tot werking wijziging van van de het medeeigendom te moderniseren en Burgerlijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie