Aanbevolen vernietigingstermijn. Definitieve bestemming. na einde administratief nut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbevolen vernietigingstermijn. Definitieve bestemming. na einde administratief nut"

Transcriptie

1 Selectielijst OCMW_ Code Omschrijving Definitieve bestemming Aanbevolen Algemene categorieën nvt Deze bescheiden kunnen bij elke functie voorkomen Losse exemplaren van wetten, K's, ingekomen verordeningen, reglementen, onderrichtingen, circulaires en omzendbrieven () na einde administratief nut - Wanneer de exemplaren integraal deel uitmaken van een dossier : bewaren in het dossier. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 10. (bewaren als deze teksten niet afgedrukt zijn in officiële of in privé-publicaties zoals de 'erzameling der Wetten') Documenten die beleidsfactoren of -handelingen betreffen, zoals eigen beleidsnota's, reglementen, circulaires, enz. met de dossiers van de totstandkoming, de notulen, rapporten en adviezen van commissies hieronder vallen ook de beleidsmatige documenten m.b.t. het Sociaal Impulsfonds (SIF), het Zorgstrategisch Plan, ICTplannen - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Routinebriefwisseling, nl. stukken waarvan de gegevens voorkomen in de te bewaren bescheiden, zoals begeleidingsbrieven, ontvangstmeldingen, uitnodigingen voor vergaderingen, kennisgevingen en verzoeken om uittreksels, inlichtingen, enz. 3 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dubbels van brieven () 3 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 10. (vernietigen als een exemplaar van de brief in het dossier voorkomt) riefwisseling die ingebonden is en waarbij selectie onmogelijk is J. erschaeren, blz Repertoria van ingekomen en uitgegane brieven () 10 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 11. (bewaren als de repertoria betekenisvolle informatie bevatten; indien niet: vernietigen) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 1 van 87

2 Lijsten van aangetekende zendingen () na einde administratief nut Omdat soms na 30 jaar nog gevraagd wordt om een bewijs voor te leggen dat een brief effectief aangetekend verstuurd is en omdat de termijn van burgerlijke aansprakelijkheid opschuift telkens een brief aangaande de zaak verstuurd wordt, is mogelijks een lange bewaartermijn nodig (o.a. in het geval van terug te vorderen schulden kan dat veel verschil maken). (vernietigen als de bewijsjes van aangetekende zending aan de brieven zelf gehecht zijn) Overzichten en statistieken die van belang zijn voor het OCMW en die niet volledig gepubliceerd zijn of niet gemakkelijk gereconstrueerd kunnen worden L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Documenten ter voorbereiding van overzichten en statistieken na opmaak overzichten of L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 11. statistieken Kwaliteitshandboeken ergaderdocumenten nvt inclusief van intern dienstoverleg Dossier van de instelling of opheffing van een vergaderende entiteit Dossier van de samenstelling van een vergaderende entiteit bijvoorbeeld: ledenlijsten Dossiers van de opstelling of wijzigingen van het reglement van orde na opmaak volgende versie Reglementen van orde () na goedkeuring van het verslag (bewaren tenzij de reglementen in extenso voorkomen in de verslagen) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 2 van 87

3 Dossiers van de agendavoorbereiding () na de volgende vergadering (vernietigen op voorwaarde dat de verslagen of de agenda's in kwestie zijn bewaard) Agenda's () na goedkeuring van het verslag synoniem: dagordes (vernietigen op voorwaarde dat de verslagen in kwestie zijn bewaard) Uitnodigingen na de vergadering synoniem: convocatiebrieven erslagen bijvoorbeeld onder de vorm van een register ('verslagboek') Documenten die het voorwerp zijn van de vergadering en/of bijlage zijn bij de verslagen Documenten inzake de praktische regelingen met betrekking tot vergaderingen na de volgende vergadering Interne werkdocumenten na einde administratief nut dit zijn onder meer de lijstjes, tabellen, enz. die personeelsleden opmaken om het werk vlotter te kunnen uitvoeren Enquêtes nvt Enquêteformulieren na verwerking bijvoorbeeld: enquêteformulier voor de klanten van de thuiszorgdienst met vragen over de poetshulp, enz Rapport van de resultaten Eigen publicaties bijvoorbeeld: folders, brochures, boeken, affiches, enz. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 3 van 87

4 Klachtenbeheer Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen Dossiers van de organisatie van het klachtenbeheer bevatten onder meer taak- en rolverdeling, huishoudelijk reglement, Ontvangen klachten () na de definitieve afhandeling van de klacht en de afloop van alle beroepsmogelijkheden bijvoorbeeld: brieven, invulformulieren (vernietigen tenzij de inhoud van de klacht niet afdoende in het klachtenregister wordt overgenomen) Klachtenregister Dossiers van de behandeling van de klacht door de klachtbehandelaar hiermee worden ook bedoeld: kopieën van verstuurde meldingen van ontvangst van een klacht, van verstuurde meldingen van ontvankelijkheid van een klacht en van het overschrijden van de behandelingstermijn van een klacht, documenten met het akkoord van het diensthoofd van de klachtbehandelaar de klachtencontactpersoon verzorgt het uiteindelijke contact met de indiener van de klacht na de definitieve afhandeling van de klacht en de afloop van alle beroepsmogelijkheden Kopieën van door de klachtencontactpersoon verstuurde antwoorden op een klacht () na de definitieve afhandeling van de klacht en de afloop van alle beroepsmogelijkheden (vernietigen tenzij de inhoud van de klacht niet afdoende in het klachtenregister wordt overgenomen) Dossiers inzake de opvolging van interne corrigerende acties bijvoorbeeld: door een diensthoofd, de gemeentesecretaris, na einde administratief nut Secretariaat nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 4 van 87

5 Algemeen nvt Jaarverslagen () na publicatie - J. erschaeren, blz. 179, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (indien gedrukt volstaat de bewaring van één exemplaar van de gedrukte versie; voorbereidende stukken zijn te vernietigen) eleidsnota's - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Register voor de bekendmaking van de reglementen Lokaal Sociaal eleidsplan Art. 4 van het decreet van betreffende het lokaal sociaal beleid Dossier inzake de invoering van de NO () 6 jaar na de invoering van de NO (te bewaren door de piloot-ocmw's) Interne reglementen, dienstvoorschriften en -nota's betreffende de eigen administratie bijvoorbeeld: de voorschriften inzake registratuur en archief - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Register van de aanvragen tot openbaarmaking van bestuursdocumenten Art. 17 van het decreet van betreffende de openbaarheid van bestuur Organogrammen - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz estuurs- en overlegorganen nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 5 van 87

6 Notulen en verslagen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het ast ureau en de ijzondere Comités - oorbeelden van ijzondere comités zijn: Financiën, Personeel, Patrimonium en ouwprojecten, OCMW-campussen, Werken en leveringen, Informatica, Sociale dienst, Woonbeleid, Revalidatiecentrum, Rusthuizen, Dienstencentra en Serviceflats, Tehuizen mentaal gehandicapten, Onderwijs, - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Notulen en verslagen van de Overlegcomités Gemeente-OCMW - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Losse processen-verbaal van de vergadering () 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat J. erschaeren, blz (vernietigen als de inhoud volledig overeenstemt met wat genotuleerd werd) Zittingsverslagen J. erschaeren, blz Woordelijke verslagen van de zittingen () na goedkeuring van de notulen het kan ook over opnames of het stenografisch verslag van de zittingen gaan (vernietigen tenzij de documenten interessante informatie bevatten in het kader van de lokale (politieke) geschiedenis) Installatiedossiers van de wettelijke bestuursorganen () na einde van de legislatuur - Deze dossiers bevatten onder meer gegevens over de samenstelling, bevoegdheden, aanstelling en eedaflegging van de raadsleden. - J. erschaeren, blz. 178, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 14. (vernietigen indien alle informatie in de notulen voorkomt) Dossiers inzake ontslag of onderbreking van een mandaat () na einde van de legislatuur - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 14. (vernietigen indien alle informatie in de notulen voorkomt) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 6 van 87

7 Huishoudelijke reglementen - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Documenten die met de vergaderingen van de bestuursorganen samenhangen nvt Uitnodigingsbrieven () 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (vernietigen tenzij de uitnodigingsbrief ook telkens de agenda bevat die als toegang op de notulen gebruikt kan worden) Agenda's, registers voor de inschrijving van de dagorden () na goedkeuring van de notulen - J. erschaeren, blz. 178, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (vernietigen tenzij deze als toegang op de notulen gebruikt (kunnen) worden) oorbereidingsdossiers ter ondersteuning van de beslissingen - Meer en meer dossiers worden voorbereid door specifieke diensten en dienen dan daar bewaard te worden. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Aanwezigheidslijsten 6 jaar; tot na installatie van de - J. erschaeren, blz. 178, 230. nieuwe organen of de duur van - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. het mandaat Stembriefjes van de OCMW-raadsleden na goedkeuring van de notulen Staten en briefwisseling met betrekking tot zitpenningen aan commissie- en raadsleden 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat AZ Sint-Erasmus, Lijst van vernietigde bescheiden op Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 7 van 87

8 erslagen van de interne overlegorganen - oorbeelden van interne overlegorganen: stafvergadering, directiecomité, diensthoofdenoverleg, enz. Omdat de beslissingen van deze organen niet in de notulen opgenomen worden, zou bij vernietiging van deze documenten belangrijke informatie verloren kunnen gaan. - J. erschaeren, blz , L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Gerelateerde bestuursorganen nvt erslagen van de overlegorganen - oorbeelden van overlegorganen: Syndicaal Overlegcomité, Syndicaal Onderhandelingscomité, Lokale Adviescommissie, Werkgroep Administratie akbonden, asisoverlegcomité Rusthuizen, Archiefcommissie, enz. - J. erschaeren, blz , L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz erslagen van de gemeenteraad en van de vergaderingen van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) 6 jaar; na installatie van de - J. erschaeren, blz. 178, 231. nieuwe organen of de duur van - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. het mandaat Documenten betreffende samenwerkingsstructuren () 6 jaar; na installatie van de nieuwe organen of de duur van het mandaat - oorbeelden van samenwerkingsstructuren: intercommunales, Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, enz. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 15. (bewaren indien het OCMW rechtstreeks betrokken is) Dossiers m.b.t. officiële plechtigheden, feestelijkheden en vieringen, e.d.m. - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dossiers betreffende public relations bevatten onder meer brieven, krantenknipsels, foto's, enz Documenten i.v.m. het administratief toezicht nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 8 van 87

9 Overzichtslijsten van beslissingen genomen door het OCMW en voorgelegd aan de toezichthoudende overheid () na verstrijken van de beroepstermijn Dossiers inzake de contestatie door de toezichthoudende overheid van besluiten Archiefbeheer nvt - Gebaseerd op: Jo an Herreweghe, 'Hoe controle krijgen over de documentenstroom van de Gentse stadsadministratie? Een voorstel tot projectmatige aanpak voor het opstellen van archiefbeheersplannen voor de Gentse Stadsdiensten. Testcase: een archiefbeheersplan en dienstinventaris voor het Stadsarchief', russel, 2004 (verhandeling aangeboden tot het behalen van het diploma in de Gespecialiseerde Studie Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer). - OCMW's die een kunstpatrimonium of andere collecties beheren, kunnen zich voor de documentvorming daaromtrent baseren op de selectielijst Archiefbeheer. De documentvorming zal immers gelijksoortig zijn (bv. inventaris, restauratiedossiers, enz.) Organiseren van het archiefbeheer en bepalen van het archiefbeleid nvt Dossiers inzake de opmaak en wijziging van een archiefreglement, archiefbeleidsplan, acquisitieprofiel, dienstnota's of -orders, adviezen naar het beleid toe J. an Herreweghe, blz. 48, Dossiers inzake het beheer en de beveiliging van de infrastructuur bevat onder meer het calamiteitenplan J. an Herreweghe, blz Acquisitie nvt synoniem: verwerving bijvoorbeeld: overdracht, neerlegging, schenking, legaat, bewaargeving, aankoop, enz Dossiers inzake acquisities van archieven J. an Herreweghe, blz. 53. bevatten onder meer adviezen, nota's van prospecties, overdrachts-, schenkings- of aankooplijsten, contract, enz. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 9 van 87

10 Registers van archiefacquisities en/of -verliezen J. an Herreweghe, blz Advisering en begeleiding van de diensten nvt Dossiers betreffende het archief- en documentbeheer bij archiefvormers bevatten onder meer ordeningsplan, archiefbeheersplan, selectielijst, nota's m.b.t. de mappenstructuur of het archiveren van digitale bestanden, afsprakennota's, enz Dossiers inzake de archiefvernietigingen () bevatten onder meer vernietigingslijsten Organisatie van het uitlenen van archief aan OCMWdiensten (de attesten van de vernietigingsfirma kunnen vernietigd worden) nvt ruikleenformulieren na teruggave van de uitgeleende documenten en het opmaken van de statistieken voor het jaarverslag J. an Herreweghe, blz ruikleenregisters na teruggave van de uitgeleende documenten en het opmaken van de statistieken voor het jaarverslag eheer van de leeszaal nvt Registratiefiche per leeszaalbezoeker 10 jaar J. an Herreweghe, blz Register van leeszaalbezoekers J. an Herreweghe, blz. 54. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 10 van 87

11 Aanvraagformulieren voor inzage archiefdocumenten na einde administratief nut - J. an Herreweghe, blz Deze documenten worden best niet te snel vernietigd, aangezien raadpleging van de aanvraagformulieren nodig kan zijn in het geval van diefstal. Indien geconstateerd wordt dat een bezoeker documenten heeft ontvreemd, dan kan op basis van het register van leeszaalbezoekers en de chronologisch geordende aanvraagformulieren nagegaan worden of de archiefbescheiden die door de betrokken persoon werden aangevraagd, intact teruggegeven werden Ontsluiting van archiefbestanden en andere collectieonderdelen nvt Dossiers inzake het opmaken van archieftoegangen (met inbegrip van de archieftoegang) J. an Herreweghe, blz Conserveren, preserveren, restaureren nvt Restauratiedossiers J. an Herreweghe, blz Dossiers inzake de organisatie van de bestandencontroles J. an Herreweghe, blz Dossiers inzake het (laten) maken van reproducties voor raadpleging/gebruikskopieën bijvoorbeeld d.m.v. digitaliseren, fotograferen, transcriberen, enz. () (vernietigen tenzij de dossiers precedentswaarde hebben) na einde administratief nut J. an Herreweghe, blz Uitbouw van de handbibliotheek nvt Dossiers inzake het verwerven van bibliotheekmateriaal Catalogus van de handbibliotheek J. an Herreweghe, blz Organisatie van publieksgerichte activiteiten nvt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 11 van 87

12 Dossiers inzake de organisatie van publieksgerichte activiteiten (tentoonstellingen, publicaties, opendeurdagen, Erfgoeddag, colloquia, lessenreeksen, toespraken en panelgesprekken, vriendenkring, enz.) J. an Herreweghe, blz. 58, 60, Dossiers inzake de relatie met de vriendenkring J. an Herreweghe, blz.? 03. Financiën (vanaf 1947) nvt /2002: Financiële bevoegdheden van de secretaris nvt egrotingen met bijlagen en wijzigingen - Het door de bestendige deputatie goedgekeurde exemplaar is te bewaren. - J. erschaeren, blz. 180, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Registers van onroerende goederen, renten, onroerende rechten, effecten, notariële akten, enz. synoniem: sommiers - J. erschaeren, blz. 180, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz "Register" met de aangegane leningen of kredietopnemingen J. erschaeren, blz. 180, "oek" van de leningen met uitgifte van titels aan toonder J. erschaeren, blz. 180, "oek" met aanvragen voor de bijdragen van de hogere besturen J. erschaeren, blz. 180, "oek" van de pensioenen en renten J. erschaeren, blz. 180, "Grootboek" () 10 jaar - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 17. (bewaren indien het grootboek van de ontvanger niet bewaard is gebleven) Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 12 van 87

13 Hulpdagboeken der ontvangsten en uitgaven 10 jaar - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Mandatenboeken, dubbels van de door de raad uitgeschreven orders ter betaling, invorderingsstaten 10 jaar - J. erschaeren, blz , L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dubbels van documenten die bij de ontvanger berusten 5 jaar L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 17. bijvoorbeeld: rekeninguittreksels, bestelbons, facturen, enz Dossiers die om beheersredenen gevormd worden, maar die uit kopieën bestaan () 10 jaar - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 18. bijvoorbeeld: dossiers der werken, dossiers der leningen (vernietigen als de goede bewaring van de originelen verzekerd is) Dossiers inzake subsidies van hogere overheden en derden bijvoorbeeld: dossier inzake subsidies voor serviceflatgebouwen via EAK (= beleggingsvennootschap met vast kapitaal), dossier inzake projectsubsidies voor huurwoningen, dossier inzake subsidies van het laams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (IPA), enz. 5 jaar na einde project /2002: Ontvangerij nvt Grootboeken - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Dubbels sommier na opmaak nieuw sommier J. erschaeren, blz Goedgekeurde dienstjaarrekeningen - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Eindrekeningen of rekeningen van klerk tot meester - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Inventarissen bij de ambtsaanvaarding van een nieuwe ontvanger - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 20. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 13 van 87

14 Standopgaven van de inkomsten volgens het grootboek en standopgaven van de uitgaven volgens het grootboek 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 18. hebben - Art. 64, 84, 121, 156 en 167 van het Algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit van Reglementering inzake de gemeentelijke comptabiliteit in het laams Gewest van (.S ) Dagboeken of journaals 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Dagkasboeken of kasjournaals 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Postchequeboeken 30 jaar na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz. 181, 233. ook: rekeninguittreksels ankboeken 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Hulpdagboeken 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Standopgaven van de kasvoorraad volgens het dagboek met de ontvangst- en uitgavestaten 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Maandelijkse balansen tussen dagkasboek en grootboek 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 14 van 87

15 Kwijtingboeken 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Kasstukken 30 jaar na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz. 181, 233. synoniem: losse kwijtingen Processen-verbaal van kasnazicht 30 jaar na goedkeuring van de - J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. hebben Dossiers dubieuze debiteuren 30 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Dossiers inzake terugvorderbare bedragen 5 jaar na de laatste terugbetaling bijvoorbeeld: huurwaarborg, kinderbijslag, enz Dossiers inzake onder curatele gestelden na het overlijden van de betreffende persoon bevatten onder meer aanvraag tot omstandige medische verklaring van de dokter, de medische verklaring zelf, uittreksels uit het Rijksregister, verzoekschrift aan de vrederechter, volmacht, beschikking van de vrederechter, Katz-schaal, plaatsingsaanvragen, beslissingen van het ijzonder Comité Sociale Dienst, vonnis van de vrederechter, verslagen, inventarissen, briefwisseling met de bewindvoerder, enz Dossiers inzake ontruimingen en inventarissen na het overlijden van de betreffende persoon Wanneer een bejaarde opgenomen wordt in een RT kan een inventaris opgesteld worden van de inboedel. bevatten onder meer inventaris, vraag van de bewindvoerder om de inventaris op te maken, briefwisseling i.v.m. de ontruiming van het huis, enz Dossiers hypotheken (door het OCMW genomen op bezittingen van geplaatste bejaarden en behoeftigen) 30 jaar na het overlijden van de J. erschaeren, blz. 181, 233. betreffende persoon Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 15 van 87

16 Dossiers loonbeslag na aanzuivering van de schulden J. erschaeren, blz. 181, Dossiers leningen 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening van het jaar waarin de lening eindigt Dossiers schenkingen en legaten J. erschaeren, blz erantwoordingsstukken () 30 jaar - Indien de personeelsdossiers niet volledig zijn kan het aangewezen zijn de bewaartermijn van de stukken inzake lonen te verlengen tot 50 jaar, met het oog op mogelijke opzoekingen m.b.t. de in dienstverband geleverde arbeidsprestaties (samenstelling pensioendossier). - Wanneer bestekken en tekeningen van grote werken verloren zijn, worden de verantwoordingsstukken die erop betrekking hebben, bewaard. - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. bijvoorbeeld: facturen, betalingsorders (mandaten) (bewaren voor de jaren 1950, 1956, 1962, (= vanaf 1950 om de 6 jaar) en het laatste jaar waarin de COO als zelfstandige entiteit bestond.) De delen 'erkende vorderingen' en 'geboekte mandaten' () 30 jaar - Deze stukken kunnen als toegang op de verantwoordingsstukken fungeren. - J. erschaeren, blz (bewaren voor de jaren waarvan ook de verantwoordingsstukken bewaard worden) oogdijrekeningen - etreffen het beheer van de gelden van kinderen die onder de voogdij van het OCMW geplaatst zijn. - J. erschaeren, blz Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 16 van 87

17 Interne controle- en werkdocumenten na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz , bijvoorbeeld: controlelijsten circulaire cheques Gemeentekrediet (met vermelding van de cliënten die in betreffende maand uitkeringsgerechtigd waren); PWAcheques; ontvangstbewijzen maaltijdcheques; maandelijkse fiches met informatie over wedden en lonen (met het totaalbedrag van het belastbaar inkomen en de bedrijfsvoorheffing van alle personeelsleden); betaallijsten; stortingsbewijzen; betaalbaarstellingen van rekeningen Kopieën van fiches en lijsten aangifte belastingen op commissies, honoraria, makelaarslonen tot 5000 EF (ex. TW, EUR) en leveringen werken, betaalde huurgelden, onteigeningsvergoedingen en toelagen, subsidies, leningen enz. tot een bepaald bedrag EF (ex. TW, EUR) 2 jaar - De originelen worden 5 jaar bewaard door het Documentatiecentrum edrijfsvoorheffing. - Cf. protocolakkoord van tussen de ministeries van Financiën en innenlandse Zaken en art. 57 en 327 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen J. erschaeren, blz. 184, Terugvorderingen bij het Ministerie van de medische kosten voor ambulante zorgen en de hospitalisatiekosten van personen die geen onderstandsdomicilie verworven hebben zoals bedoeld in art van de wet van zie zie K van J. erschaeren, blz anaf 2000/2002: Financiële bevoegdheden van de secretaris (NO) nvt Meerjarenplannen, met bijlagen - esluit van van de laamse regering. - J. erschaeren, blz udgetten - esluit van van de laamse regering. - J. erschaeren, blz Dossiers inzake subsidies van hogere overheden en derden bijvoorbeeld: dossiers inzake subsidies voor serviceflatgebouwen via EAK (= beleggingsvennootschap met vast kapitaal), dossiers inzake projectsubsidies voor huurwoningen, dossiers inzake subsidies van het laams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (IPA), dossiers Sociaal Impulsfonds (SIF), enz. bevatten onder meer briefwisseling, afrekeningsstaten, enz. 5 jaar na einde project Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 17 van 87

18 Dubbels van documenten die bij de ontvanger berusten bijvoorbeeld: rekeninguittreksels, bestelbons, facturen, enz. 5 jaar anaf 2000/2002: Ontvangerij (NO) nvt Grootboekrekeningen 30 jaar esluit van van de laamse Regering, art Journalen 30 jaar - esluit van van de laamse Regering, art J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. bijvoorbeeld: de dagboeken of journaals, de dagkasboeken of kasjournaals, de hulpkasboeken, de postchequeboeken, de bankboeken, enz Kwartaalrapporteringen 3 jaar na definitieve kwijting rekening erslag interne audit - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz erslag van de externe auditcommissie Afschrijvingstabellen 10 jaar als ze puur als bewijsstuk bij de rekening beschouwd worden; 30 jaar als ze gebruikt worden om het verband te tonen tussen de inventaris van bezittingen enerzijds en de boekingen in het exploitatiebudget anderzijds Goedgekeurde jaarrekening - J. erschaeren, blz L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz. 19. met inbegrip van het operationeel jaarverslag Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 18 van 87

19 Eindrekeningen of rekeningen van klerk tot meester - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Inventarissen bij de ambtsaanvaarding van een nieuwe ontvanger - J. erschaeren, blz. 181, L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Rekeninguittreksels 10 jaar - Cf. brief van van het Ministerie van de laamse Gemeenschap-Afdeling Gemeenten, OCMW's en Provincies i.v.m. digitaal archiveren en elektronische rekeninguittreksels. - L. Honnoré, M. Libert en M. Nuyttens, blz Kwijtingboeken 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Kasstukken 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening waarop ze betrekking hebben Interne controle- en werkdocumenten na goedkeuring van de rekening waarop ze betrekking hebben J. erschaeren, blz. 183, 184, 185, 234. bijvoorbeeld: maandelijkse controlelijsten van de Sociale Dienst betreffende personen die door het OCMW uitbetaald werden (met opgave van het bedrag); controlelijsten circulaire cheques Gemeentekrediet (met vermelding van de cliënten die in betreffende maand uitkeringsgerechtigd waren); afgehandelde terugbetalingsdossiers cliënten Sociale Dienst en thuiszorg (met een invorderingsstaat, het terugbetalingsformulier en een opvolgingsstaat); PWAcheques; ontvangstbewijzen maaltijdcheques; maandelijkse fiches met informatie over wedden en lonen (met het totaalbedrag van het belastbaar inkomen en de bedrijfsvoorheffing van alle personeelsleden); betaallijsten; stortingsbewijzen; betaalbaarstellingen van rekeningen Kopieën van fiches en lijsten aangifte belastingen op commissies, honoraria, makelaarslonen tot een bepaald bedrag, leveringen werken, betaalde huurgelden, onteigeningsvergoedingen en toelagen, subsidies, leningen enz. tot een bepaald bedrag 2 jaar - Cf. protocolakkoord van tussen de ministeries van Financiën en innenlandse Zaken en art. 57 en 327 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen J. erschaeren, blz. 184, 234. Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 19 van 87

20 Terugvorderingen bij het Ministerie van de medische kosten voor ambulante zorgen en de hospitalisatiekosten van personen die geen onderstandsdomicilie verworven hebben zoals bedoeld in art van de wet van zie zie Dossiers dubieuze debiteuren na betaling of oninbaarstelling - Overeenkomstig art van het urgerlijk Wetboek verjaren de vorderingen tot terugbetaling volgens art. 15 van de wet van J. erschaeren, blz. 184, Dossiers inzake terugvorderbare bedragen 5 jaar na laatste terugbetaling bijvoorbeeld: huurwaarborg, kinderbijslag, enz Dossiers inzake onder curatele gestelden na het overlijden van de betreffende persoon bevatten onder meer aanvraag tot omstandige medische verklaring van de dokter, de medische verklaring zelf, uittreksels uit het Rijksregister, verzoekschrift aan de vrederechter, volmacht, beschikking van de vrederechter, Katz-schaal, plaatsingsaanvragen, beslissingen van het ijzonder Comité Sociale Dienst, vonnis van de vrederechter, verslagen, inventarissen, briefwisseling met de bewindvoerder, enz Dossiers inzake ontruimingen en inventarissen na het overlijden van de betreffende persoon Wanneer een bejaarde opgenomen wordt in een RT kan een inventaris opgesteld worden van de inboedel. bevatten onder meer inventaris, vraag van de bewindvoerder om de inventaris op te maken, briefwisseling i.v.m. de ontruiming van het huis, enz Dossiers hypotheken (door het OCMW genomen op bezittingen van geplaatste bejaarden en behoeftigen) 30 jaar na het overlijden van de J. erschaeren, blz. 181, 233. betreffende persoon Dossiers loonbeslag 1 jaar J. erschaeren, blz. 181, Dossiers leningen 10 jaar na goedkeuring van de J. erschaeren, blz. 181, 233. rekening van het jaar waarin de lening eindigt Selectielijst OCMW's, opgemaakt door de subwerkgroep Selectielijst OCMW's (AD vzw) en goedgekeurd door de Algemeen Rijksarchivaris op,,, lz 20 van 87

Geadviseerde vernietigingstermijn. na einde administratief nut

Geadviseerde vernietigingstermijn. na einde administratief nut Selectielijst OCMW_ Code Naam Bestemming /(selectievoorwaarde) Geadviseerde vernietigingstermijn 00.00. Algemene categorieën nvt Deze bescheiden kunnen bij elke functie voorkomen. 00.01. Losse exemplaren

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

COO Gentbrugge. Overdracht 9999

COO Gentbrugge. Overdracht 9999 COO Gentbrugge Overdracht 9999 Samenvatting Datum van overdracht: inventarisatie in 2013 De overdracht omvat: 114 verpakkingseenheden (dozen) 2269 nummers 13,68 strekkende meter volgende series: - Archief

Nadere informatie

Selectievoorwaarden. bestemming. Definitieve

Selectievoorwaarden. bestemming. Definitieve Definitieve bestemming Code Omschrijving van de functies / Omschrijving van de archiefdocumenten ijkomende informatie over de functie / ijkomende identificatie van de documenten Selectievoorwaarden Aanbevolen

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Hoe lang moeten documenten bewaard worden?

Hoe lang moeten documenten bewaard worden? Hoe klasseer je best je administratie? Hoe lang moeten documenten bewaard worden? Dagelijks ontvangen we allerhande papieren in de brievenbus: allerhande facturen, bankberichten, gepersonaliseerde reclame,

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst

Archief van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Landenkantoren in het buitenland. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Afspraken over personeelsdossiers

Afspraken over personeelsdossiers Afspraken over personeelsdossiers Stichting Fluenta 25 januari 2006 1 Personeelsdossiers bij de Stichting Fluenta 1. Inleiding Het personeelsdossier speelt een belangrijke rol in de gesprekkencyclus van

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN VAN HET DECREET HOOFDSTUK III. INLEIDING WETTELIJKE VERPLICHITNGEN-HUIDIGE SITUATIE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING 3. WETTELIJKE VERPLICHTINGEN - NA INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 41-56 VAN HET DECREET

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING OCMW KALMTHOUT

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING OCMW KALMTHOUT REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING OCMW KALMTHOUT Heuvel 39, 2920 Kalmthout provincie Antwerpen België Art. 1 Een klacht is het mondeling, schriftelijk of elektronisch manifest uiten van een ongenoegen met

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen

Nadere informatie

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE

SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE SELECTIE VOOR DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN NIVEAU B 1. STATUUT De functie van deskundige openbare werken (niveau B) is een statutaire functie. Na de selectieprocedure wordt een wervingsreserve aangelegd

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat 10 3590 DIEPENBEEK Diepenbeek, 5 januari 2010 Raadsvergadering van woensdag 13 januari om 19:00 uur raadzaal, Visserijstraat 10. Eerste uitnodiging.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst UNIVERSITEITSARCHIEF UNIVERSITEITSARCHIEF Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Januari 2011 Versie: 1.1 4 april 2011 Deze praktische handleiding heeft als doel u, als administratieve medewerker

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES

REGLEMENT SPORTSUBSIDIES REGLEMENT SPORTSUBSIDIES DEEL I: AANVRAAG SPORTSUBSIDIE Artikel 1: Basis Een sportsubsidie wordt verleend aan sportverenigingen van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo als bijdrage in de werkingskosten

Nadere informatie

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten;

Wettelijke boeken: Centraal boek; Hulpdagboeken; Inventarisboek. Verantwoordingsstukken: Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; Bewaartermijn van documenten 1. BOEKHOUDWETGEVING Facturen; Creditnota s; Bankuittreksels; Voorraadlijsten; = stukken die geen rechtstreekse betrekkingen met derden weergeven (Bull. CBN april 1981, nr.

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst.

Functiekaart. De subdienst Administratie zorgt voor een efficiënte administratieve afhandeling van de dossiers van de technische dienst. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Grondgebiedzaken Dienst: Technische dienst

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse besturen van de erkende erediensten.

Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse besturen van de erkende erediensten. Uit de vergeethoek. Archiefbeheer en archiefzorg bij de West-Vlaamse besturen van de erkende erediensten. Sinds 2000 tracht de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen de archiefzorg en het archiefbeheer

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen

Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen Reglement voor betoelaging van culturele en socio-culturele verenigingen 1. Algemene bepalingen Art. 1 1. In uitvoering van de statuten van het gemeentelijk Cultureel Adviesorgaan adviseert het Cultureel

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

QUASI-INBRENG OPDRACHT

QUASI-INBRENG OPDRACHT Op te vragen gegevens bij quasi-inbreng - Blz 1 QUASI-INBRENG OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de vermogensbestanddelen die de vennootschap overweegt te verkrijgen,

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Vernietigen of bewaren?

Vernietigen of bewaren? Rapport Vernietigen of bewaren? Proeve van selectielijst voor privaatrechterlijke archiefcentra Subwerkgroep Selectie Privaatrechterlijk Archief VVBAD 13 juli 2015 Statiestraat 179 2600 Berchem T +32 3

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel

Archiefbeheersplan departement WVG. Afdeling VIPA. Inhoudstafel Afdeling Inhoudstafel DOSSIERBEHEER... 2 OPMAKEN ZORGSTRATEGISCH DOSSIER... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers ziekenhuizen... 2 Serie: Zorgstrategische dossiers rustoorden... 3 Serie: Zorgstrategische

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekening - 1 -

Handleiding Jaarrekening - 1 - - 1 - Handleiding 1 Investeringsfiches...3 1.1 Investeringsfiche aanmaken = planning... 3 1.2 Boeken op investeringsrekeningen = uitvoering... 5 1.3 Investeringsfiches afdrukken... 6 2...8 2.1 Voorbereidingen

Nadere informatie

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden;

1 Fonds : het Vlaams infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 6 JULI 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (B.S. 30.VIII.1994) Art 1.

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst

FOD Mobiliteit en Vervoer. Stafdienst Budget, Beheerscontrole en Logistiek & begrotingsverantwoordelijken. Archiefselectielijst ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1.

Concept Statuten Statuten der Piratenpartij Nederland. Wiki Piratenpartij. 1 Naam, duur en zetel. 2 Doel en middelen. Artikel 1. Wiki Piratenpartij Concept Statuten 12-05-2016 Statuten der Piratenpartij Nederland De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Een principeprogramma voor de partij

Nadere informatie

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste

100,00 voor 3 of 4 personen ten laste 200,00 voor 5 of 6 personen ten laste 300,00 voor 7 of meer personen ten laste GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE. Artikel 1 De gemeente Meulebeke verleent, met ingang van 1 januari 2014, onder bepaalde voorwaarden een premie voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan particuliere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie