Selectielijst Lokale Politie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectielijst Lokale Politie"

Transcriptie

1 Selectielijst Lokale Politie I. Beleid en Beheer 1. Algemeen Beleid en Beheer LP001 Wetgeving Verzamelnaam voor strafwetboek, gemeentewetgeving, organieke wetgeving voor politiepersoneel, plaatselijk politiereglement, plaatselijke verordeningen. Sinds 2002: registratie en opslag in ISLP (Raadpleging van federale toepassingen. Belgisch Staatsblad) Wordt bewaard op een hoger niveau. Bepalen in functie van administratief nut, indien niet meer van toepassing LP002 Onderrichtingen van de bestuurlijke overheid Onderrichtingen van de hogere overheid Omzendbrieven van de hogere overheid Omzendbrieven en/of onderrichtingen afkomstig van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap), Ministerie van Binnenlandse Zaken, Provinciegouverneur, enz. Zijn in principe overal dezelfde stukken. Bepalen in functie van administratief nut, behalve in de (provincie)hoofdsteden Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Waver, Luik, Bergen, Namen, Aarlen en Brussel. LP003 Onderrichtingen van de gerechtelijke overheid Omzendbrieven en/of onderrichtingen afkomstig van het Ministerie van Justitie, Procureur des Konings bij het Hof van Beroep, procureur des Konings, bevoegde rechtbanken, enz. Zijn in principe overal dezelfde stukken. Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 1

2 Bepalen in functie van administratief nut, behalve bij de LP gelokaliseerd in de parkettengeneraal van Gent, Antwerpen, Bergen, Luik en Brussel LP004 Index op de omzendbrieven/onderrichtingen Alle omzendbrieven afkomstig van het MBIZ of het MJUST, worden daar bewaard. De indexen/registers bewaren op lokaal niveau is niet aangewezen. LP005 Gemeentelijke politieverordeningen Het gaat slechts om de teksten van de verordeningen, de dossiers worden omschreven in de RAR s (LP110) Bepalen in functie van administratief nut LP006 Notulen en bijhorende stukken van het College van Burgemeesters en Schepenen Sinds PHV: Enkel in een eengemeentezones Bepalen in functie van administratief nut, behalve als de originele notulen bij de stad/gemeente werden vernietigd, in dat geval. LP007 Notulen en bijhorende stukken van de Gemeenteraad Sinds PHV: Enkel in eengemeentezones Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 2

3 Bepalen in functie van administratief nut, behalve als de originele notulen bij de stad/gemeente werden vernietigd, in dat geval. LP008 Notulen en bijhorende stukken van de Politieraad Sinds PHV: Enkel van toepassing in meergemeentezones Bepalen in functie van administratief nut LP009 Notulen en bijhorende stukken van het Politiecollege Sinds PHV: Enkel van toepassing in meergemeentezones Bepalen in functie van administratief nut LP010 Register van de besluiten van het College van Burgemeesters en Schepenen Index van de besluiten van het College van Burgemeesters en Schepenen Afschriften van Collegebesluiten Indien het hier om een waardevolle reeks gaat, kan de bevoegde archivaris beslissen om de definitieve bestemming te wijzigen. LP011 Notulen en bijhorende stukken van het beleidsoverleg Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 3

4 Bepalen in functie van administratief nut LP012 Dienstorders Dienstnota s Dienstvoorschriften Onderrichtingen Interne dienstnota's Korpsorders en bijkomende aanvullingen Operatieorders In sommige zones wordt een onderscheid gemaakt tussen: Algemene Instructies, Administratieve Zonale Orders (AOZ), Nota s Korpschef en Interne Orders Deze orders of voorschriften gaan uit van de politiecommissaris/korpschef diensthoofd en verzekeren de goede werking van de lokale politiezone. Ze bevatten vaak interessante informatie m.b.t. organogram, dienstreglementen, etc. Operatieorders zijn dienstorders voor speciale gelegenheden, voorbeeld de organisatie van Rock Werchter. LP013 Dagorders Briefwisseling (niet verplicht) Circulaires van de [x] politie Bijzondere mededelingen of berichten i.v.m. verzoeken tot medewerking bij zoektocht naar verdwenen of vermiste personen, verloren voorwerpen, staken van opzoekwerk, enz. Werd/Wordt verspreid in het Centraal Signalementen Blad/Recherche en Informatieblad. Heeft een vluchtig en tijdelijk karakter. Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 4

5 LP014 Verslagen en bijhorende stukken aan de burgemeester/voorzitter Politiecollege Dit zijn afschriften van verslagen en stukken betreffende de interne werking van de politiezone (vb. m.b.t. personeelsformatie, begroting,...). Bestuurlijke verslagen LP015 Verslagen aan de korpschef Vaststellingsverslagen Voor PHV: Verslagen aan de hoofdcommissaris Dit zijn verslagen die zijn opgesteld naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen, afkomstig van officieren, inspecteurs of wijkagenten, verslagen van postoversten in administratieve gebouwen. LP016 Verslagboeken van de uitgevoerde opdrachten en de gedane vaststelling Dienstschrijfboeken, Interventiefiches Dagstaten LP017 Verslagen en bijhorende stukken betreffende de interne werking van het lokale politiezone Voor PHV: Verslagen en bijhorende stukken betreffende de interne werking van het politiekorps Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 5

6 LP018 Inconvenienten Documenten voor planning en rechtvaardiging Documenten met betrekking tot de inzet van het personeel. Voor PHV: In het geval de RW manschappen nodig had van een andere brigade, diende hiertoe en gemotiveerd rapport te worden opgesteld. Na PHV: Idem voor versterking afkomstig van nabijgelegen politiezones of de federale politie. LP019 Dossiers inzake de (re)organisatie, taken en opdrachten van de lokale politiezone Voor PHV: Stukken betreffende de organisatie en de samenstelling van het korps Stukken betreffende het kader, de organieke en de korpsreglementen LP020 Notulen van de Zonale Veiligheidsraad Voor PHV: Notulen van het overleg tussen gemeentepolitie en rijkswacht Verslagen van de problemen inzake de samenwerking tussen politie en rijkswacht 'Disfuncties' Er wordt een kopie van de notulen bezorgd aan de Provincie en het CGL. Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 6

7 LP021 Notulen en bijhorende stukken van Preventieraad LP022 Notulen en bijhorende stukken van het vijfhoekoverleg Voor 1995: Notulen en bijhorende stukken van het Provinciaal overleg Wordt bewaard op het niveau van de provincie. LP023 Notulen en bijhorende stukken van het rechercheoverleg per gerechtelijk arrondissement Verslagen van de vergaderingen tussen de speciale opsporingssectie en andere recherchediensten van het parket. LP024 Briefwisseling met de vertegenwoordigers van de verbindingsstructuren van de federale politie (op niveau van GA) Vertegenwoordigers van de verbindingsstructuren van het gerechtelijk arrondissement van de federale politie = de bestuurlijke directeurcoördinator (Dirco) en de gerechtelijk directeur (Dirjud). Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 7

8 LP025 Zonale veiligheidsplannen Voor PHV: Veiligheidscontracten (bevat onder meer een ontwerpnota, een evaluatienota, briefwisseling en verslaggeving over diverse projecten en informatie over de beschikbare budgetten, enz) Veiligheidscharters IPZ Samenwerkingsakkoorden Gemeentelijke Politie Er wordt een kopie van de plannen bezorgd aan het CGL. LP026 Protocolakkoorden Stukken betreffende samenwerkingsstructuren met andere veiligheidsdiensten Dit zijn bijvoorbeeld samenwerkingsakkoorden tussen de federale en de lokale politie, het Koninklijk Paleis en de Lokale Politie BrusselElsene, de lokale politie en de voormalige spoorwegpolitie, Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 8

9 2. Administratief Beleid en Beheer LP027 Briefwisseling Het kan gaan om algemene briefwisseling (chronologisch/thematisch geordend) als routinebriefwisseling. Sinds 2002: registratie en opslag in ISLP (Kennisname; Briefwisseling) Als de reeks 'briefwisseling' chronologisch wordt bijgehouden, blijft ze bewaard. In het geval de brieven bij het desbetreffende dossier terechtkomen, wordt de chronologische reeks vernietigd, aangezien het dan om dubbels gaat. De originelen blijven bewaard in de dossiers. De archivering of klassering van briefwisseling kan eveneens thematisch gebeuren (per onderwerpsmap), zonder dat er een chronologisch klassement wordt bijgehouden. In dat geval is een selectie of waardering door de bevoegde archivaris aangewezen., indien de reeks chronologisch wordt bijgehouden. LP028 Register van de briefwisseling Indicateur van de briefwisseling In sommige lokale politiezones kan een onderscheid gemaakt worden tussen de inkomende en uitgaande brieven, tussen de inkomende gerechtelijke briefwisseling, inkomende bestuurlijke briefwisseling, routinebriefwisseling, inkomende gerechtelijke brieven, enz. Sinds 2002: registratie en opslag in ISLP (Kennisname; Briefwisseling) In het geval de briefwisseling enkel in een register wordt bijgehouden en er een chronologische reeks originelen bestaat, blijven beiden bewaard. In geval de brieven in de dossiers terechtkomen, kan het register vernietigd worden. LP029 Telex en faxberichten (indien de reeks chronologisch wordt bijgehouden) Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 9

10 LP030 (Uitgeprinte) berichten en bijlagen Elektronische post Ze kunnen worden bewaard in het geval ze centraal worden bewaard, indien dit niet het geval is, komen ze in het desbetreffende dossier terecht en blijven ze bewaard. (indien de reeks chronologisch wordt bijgehouden) LP031 Register van de noodoproepen Lijsten van oproepen van noodnummers 101, 906, Oproepen 906/101 Recorder Registraties De informatie (neerslag van de gesprekken, beknopte notities, enz) kunnen ook in de bijhorende dossiers worden opgenomen. LP032 Register van de telefoonoproepen Index van de telefoonoproepen LP033 Register van verantwoording telefoongesprekken Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 10

11 LP034 Verzendingsborderellen van de processenverbaal Verzendboek Agenda's van de verzonden processenverbaal (aan procureur des konings of AOM bij politierechtbank) Deze documenten geven aan wat er met een procesverbaal gebeurd is: doorgestuurd naar de procureur, onderzoeksrechter, het openbaar ministerie, enz. 20 jaar LP035 Register van de dagelijkse dienstronden Register gehouden voor de inschrijving van de dienstrondes (van de veldwachter) Sinds 2002: registratie en opslag in ISLP (Kennisname; Interventie) LP036 Maandstaten inzake verkeersongevallen Maandelijkse borderellen van de verkeersongevallen voor het N.I.S. Wordt opgesteld voor het N.I.S. Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 11

12 LP037 Formulierboeken met ontvangstbewijzen van minnelijke schikkingen, uittreksels strafregister, onherroepelijke beslissingen LP038 Formulierboeken voor processenverbaal LP039 Formulierboeken met attesten voor verlies van voorwerpen Losse attesten voor verlies van voorwerpen LP040 Ontleningsregisters van de draagbare radio's Hierin werd genoteerd wie een draagbare radio meenam en terugbracht Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 12

13 3. Personeelsbeleid en beheer LP041 Stukken betreffende personeelsbeleid Wet en regelgeving i.v.m. het statuut van het personeel, verloning, sociale zekerheid, aanwervingsvoorwaarden, aanvragen voor verminderde prestaties, interne dienstwissels, opleidingen die men kan volgen en interne reglementering. Hieronder vallen eveneens de bescheiden betreffende de werkkledij (modellen, bestekken en voorschriften) (Voor PHV: Bewaren in de provinciehoofdsteden. Na 2001: Contact opnemen met de bevoegde archivaris in het geval het gaat om een volledige reeks (selectie)). LP042 Personeelsdossiers van de officieren met de bevoegdheid van bestuurlijke of gerechtelijke politie Algemene dossiers aanwerving, ontslag, opleiding, bevordering, onderscheidingen, ongevallen, enz. Ander type: 'vreemdelingendossiers' Bevat documenten die verband houden met de sollicitatie, de benoeming, de bevordering, salarisverhogingen, dienstreizen, het gebruik van dienstwagens en andere voordelen in natura, ziekteverzuim of disponibiliteit, tucht, opleidingen, pensioen, enz.) Sinds PHV worden 3 subdossiers onderscheiden: Administratie; Basisopleiding; Stagedossiers; Voortgezette opleidingen; Opleidingen verbonden aan een bevordering; Functionele opleidingen; Andere brevetten, getuigschriften, attesten van opleiding; Mobiliteitsdossiers; Tijdelijke inplaatsstellingen; Herplaatsingen; Loopbaan; Verlof, Eretekens; enz. Evaluaties; Nog niet doorgehaalde tuchtstraffen; Ordemaatregelen; Medisch profiel; Medische schifting; Inschrijvingsfiche der ziekteverloven; Disponibiliteit; Documenten Gedeeltelijke Medische vrijstellingen; Arbeidsongevallen; Diversen. Eéngemeentezones: gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het personeelsdossier: één dossier op gemeente (origineel), één dossier bij lokale politiezone, meergemeentezones, hebben rechtspersoonlijkheid: personeelsdossier bij de lokale poltitiezone. De onderdelen van het personeelsdossier die betrekking hebben op het geldelijk aspect, worden doorgestuurd aan het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie). Deze documenten komen wel terug bij de lokale politiezones. In het geval van definitieve ambtsontheffing of ambtsneerlegging houdt de overheid waarvan het personeelslid afhangt, het volledige dossier vijf jaar bij. Daarna komt het terecht in het archief van het DirectoraatGeneraal van de Algemene Directie Personeel, bij de gemeentesecretaris of de secretaris van de politieraad. (Dinobesluit/UBPol van 28/12/2001, Hoofdstuk III, Onderafdeling 2, Art. II, 7) Het dossier van de korpschef van de lokale politiezone wordt na definitieve ambtsontheffing of ambtsneerlegging bewaard bij de burgemeester of de voorzitter van het politiecollege. In het geval men ze niet volledig wenst te bewaren wordt volgend criterium gehanteerd op basis van graad: dossiers die een inzicht geven in de bijzondere betekenis van sommige ambten, zoals bijvoorbeeld veldwachter; markante figuren; dossiers van personen aangesteld in buitengewone omstandigheden; dossiers van personeel geschorst wegens buitengewone omstandigheden; andere V na 100 jaar, personeel zonder pensioenrechten na, stukken zonder belang voor de verder loopbaan: na. Zie: MARÉCHAL (G.), Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel II, Miscellanea Archivistica Studia 7, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1990, pp na geboortedatum Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 13

14 LP043 Personeelsdossiers van het Calogpersoneel Algemene dossiers aanwerving, ontslag, opleiding, bevordering, onderscheidingen, ongevallen, enz. Ander type: 'vreemdelingendossiers' Bevat documenten die verband houden met de sollicitatie, de benoeming, de bevordering, salarisverhogingen, dienstreizen, het gebruik van dienstwagens en andere voordelen in natura, ziekteverzuim of disponibiliteit, tucht, opleidingen, pensioen, enz. Sinds PHV worden 23 subdossiers onderscheiden: Administratie; Basisopleiding; Stagedossiers; Voortgezette opleidingen; Opleidingen verbonden aan een bevordering; Functionele opleidingen; Andere brevetten, getuigschriften, attesten van opleiding; Mobiliteitsdosiers; Tijdelijke inplaatsstellingen; Herplaatsingen; Loopbaan; Verlof, Eretekens, enz. Evaluaties; Nog niet doorgehaalde tuchtstraffen; Ordemaatregelen; Medisch profiel; Medische schifting; Inschrijvingsfiche der ziekteverloven; Disponibiliteit; Documenten Gedeeltelijke Medische vrijstellingen; Arbeidsongevallen; Diversen.. Eéngemeentezones: gemeenten verantwoordelijk voor het beheer van het personeelsdossier: één dossier op gemeente (origineel), één dossier bij lokale politiezone, meergemeentezones, hebben rechtspersoonlijkheid: personeelsdossier bij de LP. De onderdelen van het personeelsdossier die betrekking hebben op het geldelijk aspect, worden doorgestuurd aan het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie) Deze documenten komen wel terug bij de lokale politiezones. In het geval van definitieve ambtsontheffing of ambtsneerlegging houdt de overheid waarvan het personeelslid afhangt, het volledige dossier vijf jaar bij. Daarna komt het terecht in het archief van het DirectoraatGeneraal van de Algemene Directie Personeel, bij de gemeentesecretaris of de secretaris van de politieraad. (Dinobesluit/UBPol van 28/12/2001, Hoofdstuk III, Onderafdeling 2, Art. II, 7) In het geval men ze niet volledig wenst te bewaren wordt volgend criterium gehanteerd op basis van graad: dossiers die een inzicht geven in de bijzondere betekenis van sommige ambten, zoals bijvoorbeeld veldwachter; markante figuren; dossiers van personen aangesteld in buitengewone omstandigheden; dossiers van personeel geschorst wegens buitengewone omstandigheden; andere V na 100 jaar, personeel zonder pensioenrechten na, stukken zonder belang voor de verder loopbaan: na. Zie: Maréchal (G.), Bewaring en vernietiging van gemeentearchieven. Richtlijn en advies. Deel II, Miscellanea Archivistica Studia 7, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1990, pp na geboortedatum LP044 Tuchtdossiers Deze dossiers kunnen een aparte reeks vormen bij de personeelsdossiers, in dit geval worden ze bewaard. In het andere geval horen ze bij de personeelsdossiers en zijn de bijhorende criteria van toepassing (zie LP42: Personeelsdossiers) LP045 Dossiers inzake tijdelijk politiepersoneel Algemene dossiers inzake tijdelijk politiepersoneel of hulppolitie Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 14

15 LP046 Dossiers inzake examens en aanwervingen Deze dossiers bevatten sollicitatiebrieven, examenkopijen, Dateren van voor de PHV. Werd daarna georganiseerd door de federale politie in samenwerking met de politiescholen (externe mobiliteit) Voor bepaalde vacatures wordt gebruik gemaakt van interne mobiliteit en komt deze informatie in het personeelsdossier terecht. (selectie) LP047 Korpslijsten Korpslijsten met de volledige samenstelling van een korps op een bepaald tijdstip LP048 Aanwezigheidsregisters Aanwezigheidslijsten LP049 Staten inzake verlofregelingen, detacheringen, postverlatingen, zendingen, permanenties, bijzondere prestaties, enz. Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 15

16 Prestatiestaten LP050 Stukken betreffende de prikklok Controlebladen prikklok LP051 Modellen 9bis Staten van maaltijd, nacht en weekendvergoedingen van het personeel LP052 Dossiers inzake klachten tegen personeel Dossiers afkomstig van de Dienst Intern Toezicht 20 jaar Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 16

17 LP053 Register van de klachten tegen personeel LP054 Algemene jaarlijkse vragenlijst van het parket, met een overzicht van het personeel, het materieel en de werking Overzichten van de werkzaamheden Het resultaat van deze vragenlijst zijn de statistieken opgesteld ten behoeve van het parket met een overzicht van het personeel, het materieel en de werking van het politiekorps of de lokale politiezone. In sommige lokale politiezones worden vraag en antwoord samen bewaard. LP055 Stukken betreffende statistieken en overzichten van de werkzaamheden Overzichten van de werkzaamheden In bepaalde lokale politiezones wordt de vragenlijst samen met de overzichten bewaard LP056 Maandverslagen Dit zijn synthetische verslagen opgesteld ten behoeve van het parket met een overzicht van het personeel, het materieel en de werking van het politiekorps of de lokale politiezone voor de periode van één maand. Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 17

18 LP057 Jaarverslagen en bijhorende stukken ter voorbereiding Dit zijn synthetische verslagen opgesteld ten behoeve van het parket met een overzicht van het personeel, het materieel en de werking van het politiekorps of de lokale politiezone voor de periode van één jaar. LP058 Notulen en bijhorende stukken van het Syndicaal Basisoverlegcomité Dit zijn stukken betreffende de samenstelling van het Comité, de uitnodigingen en de briefwisseling en de documenten die werden voorgelegd aan het Comité. (selectie) LP059 Notulen en bijhorende stukken van het Comité voor bescherming en preventie op het werk (selectie) LP060 Notulen en bijhorende stukken van het Comité voor Personeelsbegeleiding Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 18

19 (selectie) Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 19

20 3. Financieel/materieel Beleid en Beheer LP061 Begrotingsvoorstellen Deze voorstellen worden bij de lokale politiezone opgemaakt en besproken op de politieraad. De meeste archiefproducten die voortvloeien uit het financieel beheer van de lokale politiezone worden op de gemeentelijke diensten aangemaakt en bewaard. In het geval van een ééngemeentezone wordt de functie van rekenplichtige door de gemeenteontvanger uitgeoefend, in het geval van een meergemeentezone door een rekenplichtige die hiervoor werd aangesteld. (voor PHV: gemeenteontvanger of gewestontvanger). LP062 Politiebegrotingen en begrotingswijzigingen De politiebegroting is sinds de PHV een afzonderlijke reeks en maakt sindsdien niet langer deel uit van de gemeentebegroting. De meeste archiefproducten die voortvloeien uit het financieel beheer van de LOKALE POLITIEZONE worden op de gemeentelijke diensten aangemaakt en bewaard. In het geval van een ééngemeentezone wordt de functie van rekenplichtige door de gemeenteontvanger uitgeoefend, in het geval van een meergemeentezone door een rekenplichtige die hiervoor werd aangesteld. (voor PHV: gemeenteontvanger of gewestontvanger). Blijft ook op de provincie bewaard. 30 jaar LP063 Stukken betreffende budgetbeheer (budgettaire planningsdocumenten, ordonnanceringskredieten, lokale kredieten, enz.) 30 jaar LP064 Inkomende facturen en bijhorende bewijsstukken Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 20

21 Facturen en bijhorende documenten zoals bestelbons, creditnota's, ontvangstbewijzen en facturen. De meeste archiefproducten die voortvloeien uit het financieel beheer van de LOKALE POLITIEZONE worden op de gemeentelijke diensten aangemaakt en bewaard. In het geval van een ééngemeentezone wordt de functie van rekenplichtige door de gemeenteontvanger uitgeoefend, in het geval van een meergemeentezone door een rekenplichtige die hiervoor werd aangesteld. (voor PHV: gemeenteontvanger of gewestontvanger). Deze archiefproducten hoeven niet noodzakelijk een afzonderlijke reeks te vormen, maar kunnen ook bij de desbetreffende dossiers worden gevoegd. 30 jaar LP065 Uitgaande facturen en bijhorende bewijsstukken Bevat eveneens kwitanties en betalingsmandaten. Deze archiefproducten hoeven niet noodzakelijk een afzonderlijke reeks te vormen, maar kunnen ook bij de desbetreffende dossiers worden gevoegd. 30 jaar LP066 Kasboek(en) Is een dagboek, waarin men ontvangsten en/of uitgaven in geld boekt. De meeste archiefproducten die voortvloeien uit het financieel beheer van de LOKALE POLITIEZONE worden op de gemeentelijke diensten aangemaakt en bewaard. In het geval van een ééngemeentezone wordt de functie van rekenplichtige door de gemeenteontvanger uitgeoefend, in het geval van een meergemeentezone door een rekenplichtige die hiervoor werd aangesteld. (voor PHV: gemeenteontvanger of gewestontvanger). 30 jaar Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 21

22 LP067 Grootboek(en) Register waarin de samenstelling van de bezittingen, de schulden en het vermogen, alsmede de veranderingen daarin, onder hoofden van rekening wordt geboekt en de ontvangsten en/of uitgaven per post van de begroting of per onderdeel daarvan worden geboekt. 30 jaar LP068 Jaarrekening(en) en bijlagen Dienstjaarrekeningen Eindrekeningen De meeste archiefproducten die voortvloeien uit het financieel beheer van de LOKALE POLITIEZONE worden op de gemeentelijke diensten aangemaakt en bewaard. In het geval van een ééngemeentezone wordt de functie van rekenplichtige door de gemeenteontvanger uitgeoefend, in het geval van een meergemeentezone door een rekenplichtige die hiervoor werd aangesteld. (voor PHV: gemeenteontvanger of gewestontvanger) De gemeenteontvanger of rekenplichtige maakt de rekening van het dienstjaar op (jaarrekening of dienstjaarrekening). Dit is de verantwoording van de vorderingen en de ontvangsten en van de betaalde uitgaven. Hierbij horen ook de 'bijlagen bij de jaarrekening'. Dit zijn de balans of winst en verliesrekening en het financieel jaarverslag. Daarnaast bestaat een eindrekening die wordt opgemaakt als het ambt wordt overgedragen. Dit is een inventaris van de waarden, effecten, registers, boeken, meubilair, materieel en andere voorwerpen. De rekeningen afkomstig van de gemeente (en de rekening afkomstig van de politiebegrotingen) worden ook op de provincie bewaard. 30 jaar LP069 Auditverslag(en) 20 jaar Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 22

23 LP070 Rekeninguittreksels van bank of PCrekening LP071 Inventaris van het patrimonium Inventaris van het materiaal 30 jaar LP072 Dossiers in verband met het patrimonium in eigen beheer Deze dossiers bevatten volgende onderdelen: Dossiers inzake planning en openbaar onderzoek, Aanbestedingen, Lastenboek (Bestek met de administratieve en technische voorwaarden), de opmetingsstaten en de definitieve plannen, Algemene aannemingsvoorwaarden, Aanneming van de werken met gunning, contracten of verbintenissen van aanneming, Dossiers inzake de uitvoering van de werken. (na selectie) LP073 Dossiers inzake de aankoop van materiële goederen Een dergelijk dossier bevat aanvraagbons, kledijbons, facturen met betrekking tot de aankoop van materiële goederen Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 23

24 LP074 Werkaanvragen Werkorders LP075 Werkorders onderhoud voertuigen LP076 Rittenbladen van de voertuigen Boordboeken, Radioboeken LP077 Verslagen inzake vuurwapengebruik Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 24

25 LP078 Inspectieverslagen munitiedepots, inventarissen, inventarissteekkaarten, technische fiches LP079 Documenten en processenverbaal van administratief onderzoek inzake materiaal In het geval van ongeval, diefstal, vermissing en beschadiging. LP080 Brand en evacuatiedossiers LP081 Technische verslagen Dit zijn verslagen opgesteld ten behoeve van het parket met een overzicht van het personeel, het materieel en de werking van het politiekorps of de lokale Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 25

26 politiezone. LP082 Dossiers betreffende de invoering van informaticasystemen LP083 Notulen en bijhorende stukken van diverse werkgroepen en projecten Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 26

27 6. Communicatie met de burger LP084 Dossiers inzake communicatie Dossiers afkomstig van de ombudsman of de woordvoerder (in sommige gevallen de korpschef) of eigen publicaties (eenheidskrantjes), persmappen, informatieve folders voor de burgers, ). Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 27

28 II. Taken van Bestuurlijke Politie 1. Administratieve Afhandeling LP085 Agenda van de afgeleverde bestuurlijke aktes LP086 Dossiers inzake preventieprojecten Dit kunnen dossiers zijn over volgende onderwerpen: SOS Pesten, 'Kinderen en het Onbekende', 'Weerbaarheid van senioren', 'Drugspreventie lager onderwijs', LP087 Dossiers inzake (misdaad)preventie Bevat de premiereglementen, verslagen en adviezen m.b.t. inbraakbeveiliging; Stukken betreffende vakantietoezicht, fietsgraveringen, briefwisseling betreffende technopreventie; Aanvraagformulieren voor alarmen en retributies LP088 Dossiers inzake juridische en sociale bemiddeling Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 28

29 Dit zijn dossiers inzake burenbemiddeling, gezinsbemiddeling, overzichten van herbezoeken, al dan niet afkomstig van een 'Justitieantenne'. (steekproef, voorbeeld 1/10) LP089 Stukken betreffende gemotiveerde adviezen bij de aflevering van getuigschriften goed zedelijk gedrag Er zijn twee soorten 'Getuigschriften goed zedelijk gedrag'. Ze worden door de gemeente/stadsdiensten bezorgd aan de aanvrager. In het geval het gaat om type 2, maakt de korpschef de adviezen op en wordt dit door de lokale politiezone bewaard. 2 jaar na overlijden van de betrokkene LP090 Register van de uitgereikte getuigschriften van goed zedelijk gedrag Index van de uitgereikte getuigschriften van goed zedelijk gedrag 2 jaar na overlijden van de betrokkene LP091 Dossiers inzake onderzoek in het kader van de bevolkings en vreemdelingenregister Het 'Bevolkings en vreemdelingenregister' zelf wordt door de gemeente/stadsdiensten bijgehouden. 2 jaar na overlijden van de betrokkene Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 29

30 LP092 Gemeentelijk Strafregister Doorlopend register der veroordeelden, Gemeentelijk Strafregister Sommige lokale politiezones houden een 'Gemeentelijk strafregister' bij als archief of documentatie. In dat geval kan enkel burgerpersoneel ingezet worden voor die taak. Sinds 1995 wordt het 'Gemeentelijk strafregister' bijgehouden door de gemeente/stadsdiensten. niet van toepassing LP093 Ontvangstbewijzen van uittreksels uit het strafregister 2 jaar LP094 Stukken betreffende naturalisaties en de keuze van het vaderland LP095 Register van de onmiddellijke inningen Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 30

31 LP096 Register van de consignaties LP097 Formulieren voor consignaties van een som Het betalen van een bedrag van een eventuele latere geldboete om de gerechtskosten te dekken. In het geval van een verkeersovertreding en het weigeren van een onmiddellijke betaling, kan het voertuig ingehouden worden. LP098 Formulieren voor onmiddellijke inningen (Dubbels van) boetebonnen Komt voor bij verkeersinbreuken die kunnen voldaan worden d.m.v. taks/boetezegels De volledige administratie omvat de 'rechtvaardiging boekjes, registers, samenvattende tabellen, afgesloten boekjes'. LP099 Stukken inzake verlof tot begraving, verassing en ontgraving Meldingen van ontgraving en herbegraving Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 31

32 De afgifte van een PV kan via fax of telefonisch bezorgd worden. Het Openbaar Ministerie verleent de machtiging aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. niet van toepassing (administratieve bewaartermijn reeds verstreken) LP100 Woonplaatsonderzoeken LP101 Register van de aangifte van diefstallen, gevonden en verloren voorwerpen en verloren identiteitskaarten Voorwerpenregister, Register gehouden voor de inschrijving van de verloren voorwerpen Index inzake de aangifte van diefstallen, verloren voorwerpen en verloren identiteitskaarten Bij het verlies van een identiteitskaart, reikt men een eenzelvigheidskaart uit. 2 jaar (Enkele exemplaren als voorbeeld bewaren) LP102 Stukken betreffende de ontvangst van gevonden en verloren voorwerpen Administratieve Aangiften Dossiers inzake aangiften De lokale politiezone houdt de 'ontvangstbewijzen' bij, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken. 1 jaar Selectielijst Versie (7) Algemeen Rijksarchief 32

Selectielijst Lokale Politie

Selectielijst Lokale Politie Selectielijst Lokale Politie I. Beleid en Beheer 1. Algemeen Beleid en Beheer LP001 Wetgeving Verzamelnaam voor strafwetboek, gemeentewetgeving, organieke wetgeving voor politiepersoneel, plaatselijk politiereglement,

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

JAARRAPPORT maand JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2006

JAARRAPPORT maand JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2006 JAARRAPPORT 2006 1. MELDINGEN : Aantal melding in 2006 = 8748 aantal 655 610 709 656 729 843 857 736 794 818 661 680 8748 2 KANTSCHRIFTEN : Totaal aantal kantschriften in 2006 = 6023 die als volgt verdeeld

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat

VZW. Selectielijst. Beleidsdomein Ondersteuning 31/01/2014. Algemeen beleid en bestuur. Taakgebied. Secretariaat. Taak. Verzorgen van het secretariaat Selectielijst versie 1.0 31/01/2014 Beleidsdomein Ondersteuning Titel Bestemming + Bewaartermijn Bewaarniveau Opmerkingen gebied Algemeen beleid en bestuur Secretariaat Verzorgen van het secretariaat Algemeen

Nadere informatie

BE-A0512_104475_102491_DUT

BE-A0512_104475_102491_DUT BE-A0512_104475_102491_DUT Inventaris van het archief van het Parket van de Procureur des Konings te Turnhout. Overdracht 2003 (1887-1992). / T. Luyckx, L. Orec en K. Van Honacker. Het Rijksarchief in

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten.

Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Besluit: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het hiernavolgende Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten. Algemeen reglement Toelagen Gemeentebestuur Schoten DEEL I: ALGEMEEN Art. 1 Het

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken Inhoud Hoofdstuk I : Definities... 2 Hoofdstuk II : Aanvraag van de tap- en exploitatievergunning... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Politieraad Zitting van 22 september 2004

Politieraad Zitting van 22 september 2004 Politiezone Maasland 5383 Arrondissement Hasselt Provincie Limburg Politieraad Zitting van 22 september 2004 Verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 14.04.2004 2. Bekrachtiging

Nadere informatie

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014

Opleidingscyclus Winkelveiligheid. De weg van het juridisch dossier. 21 november 2014 Opleidingscyclus Winkelveiligheid De weg van het juridisch dossier 21 november 2014 Overzicht 1. Verloop strafrechtelijke procedure Fase 1: Strafonderzoek - A. Opsporingsonderzoek - B. Gerechtelijk onderzoek

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2

Wat is een onmiddellijke inning?... 2. Wat is een minnelijke schikking?... 2 Inhoudsopgave Wat is een onmiddellijke inning?... 2 Wat is een minnelijke schikking?... 2 Wat is een voorstel tot Verval van de Strafvordering door Betaling van een Geldsom of VSBG?... 2 In welke zaken

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Fritz Toussaintstr. 8 1050 Brussel Uitgiftenummer SSGPI-RIO-2012/2978 Tel 02 554 43 16 Uitgiftedatum 18-12-2012 Classificatiegraad

Nadere informatie

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2;

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer De Raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 117, 119bis en 135, 2; Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN

OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN 1. Definitie bewaartermijn De bewaartermijn is de periode waarin archiefdocumenten een administratieve of juridische waarde hebben voor de entiteit of voor haar rechtsopvolger.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing)

Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Bijlage 1: Verklaring op eer (art. 61, 4 K.B. plaatsing) Deze verklaring betreft volgende opdracht (hierna de opdracht ): (omschrijving en besteknummer) Hierbij bevestigen wij dat (handelsnaam en maatschappelijke

Nadere informatie

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen

Federale Politie STATUTAIRE NOTA PUBLIEK Onderwerp Toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het nieuwe CALog-statuut - Richtlijnen Federale Politie Algemene Directie Personeel Uitgiftenummer DGP/DPS/P-2006/61716 Directie van de juridische dienst, Uitgiftedatum 21/12/2006 het contentieux en de statuten Classificatie PUBLIEK Fritz Toussaintstraat

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 2 : Aangifte inzake personenbelasting - bezoldigingsfiche 281.10 en het fiscaal attest 281.25 Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002

ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 ADVIES Nr 46 / 2002 van 4 november 2002 O. Ref. : 10 / A / 2002 / 036 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit waarbij sommige leden van de lokale politie en van de federale politie gemachtigd worden

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief

Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Reglement betreffende het beheer en de ontsluiting van het gemeentelijk archief Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor alle archiefdocumenten die

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

2017 SV vragen naar. fax

2017 SV vragen naar. fax KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt I, 2000 Antwerpen I. L _j uw bericht van 9 februari 2017 uw

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( )

( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld ( ) Doel Wanneer Wat/wie Nieuwe Gemeentewet Art. 134bis Herhuisvesting van daklozen ( ) binnen een termijn van 6 maand te rekenen vanaf de dag waarop de burgemeester de eigenaar op de hoogte heeft gesteld

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285

Rapport. Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285 Rapport Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285 2 Klacht Op 12 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer ing. V. te 's-gravenhage, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN

REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN REGLEMENT FEESTEN & FUIVEN Ninoofsesteenweg 116 1670 Pepingen Tel. 02/383.14.38 Fax 02/356.11.50 maya.vanholder@pepingen.be www.pepingen.be BIJZONDER GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING M.B.T. HET ORGANISEREN

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op de algemene politieverordening Lowazone (AR

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Videoverhoor van volwassenen

Videoverhoor van volwassenen Videoverhoor van volwassenen Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) Leuven, 23 april 2009 Marc Bockstaele, hoofdcommissaris Federale Politie Gent Voor welke misdrijven? Personeel en materieel toepassingsgebied

Nadere informatie

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014

GAS-beleid in Gent. PersSalonStad Gent 28 maart 2014 GAS-beleid in Gent PersSalonStad Gent 28 maart 2014 1 Nieuwe bepalingen in de wetgeving Minderjarigen: - Verlaging leeftijdsgrens naar 14 jaar - Naast bemiddeling ook gemeenschapsdienst mogelijk - Advies

Nadere informatie

Dienst audit en intern toezicht. Intro

Dienst audit en intern toezicht. Intro Dienst audit en intern toezicht Intro Pol AMOW Instroom Taak- en procesbeschrijving deel 1 Beheer klachtendossiers: Voorafgaande of administratieve onderzoeken (verhoor klagers, verhoor betrokken PL, verhoor

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/388 24 oktober 2002 Besluit houdende toekenning van de weddebijslag van 15% voor bepaalde personeelsleden van het buitengewoon onderwijs met volledig leerplan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie