P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K"

Transcriptie

1 P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K

2 Personeelsdossier: Inhoudsopgave 1. Persoonlijke gegevens! Checklist nieuwe medewerker in dienst " NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats, geboortedatum) " Kopie paspoort (ID) (inclusief BSN) " Burgerservicenummer (BSN) (voorheen sofinummer)! Bewaartermijnen " Calamiteitenblad (noodnummers) " Sollicitatiebrief " Kopie opgaaf gegevens voor de loonheffing " Kopieën van diploma s " Werkvergunning en/of verblijfsvergunning (voor buitenlandse werknemers) 2. Contracten en arbeidsvoorwaarden! Arbeidsovereenkomst " Personeelshandboek " Aanmelding pensioenregeling! (Lease)auto-overeenkomst " Verklaring geen privégebruik " Aanvraag/registratie zwangerschaps- ouderschaps- of zorgverlof, bijzonder verlof 3. Functioneren en beoordelen! Functieomschrijving " Verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken " Gevolgde cursussen en opleidingen! Eventuele officiële waarschuwingen/verbetertraject 4. Arbeidsomstandigheden en verzuim " Afwezigheidsoverzicht " Officiële stukken in het kader van de Wet verbetering Poortwachter! Verzuimreglement 5. Studie en diversen! Studieovereenkomst/terugbetalingsregeling studie! Correspondentie met de werknemer (bijvoorbeeld exitinterview) " Checklist ter beschikking gesteld aan de werknemer (sleutelovereenkomst, laptop) Let op: U ontvangt van ieder model slechts het eerste voorblad ter inspiratie.

3 Persoonlijke gegevens (1)! Checklist nieuwe medewerker in dienst! Bewaartermijnen

4 Checklist medewerker in dienst Naam: Startdatum: Maximaal 2 weken voor startdatum Voorbereiding voor indiensttreding Wie " Bevestigingsbrief nieuwe medewerker Leidinggevende " CV en sollicitatiebrief Leidinggevende " Kopie diploma s Leidinggevende " Arbeidsovereenkomst klaar maken PZ " Formulier NAW/persoonlijke gegevens PZ " Kopie ID /kopie paspoort (identificatie) PZ " Formulier opgaaf gegevens voor de loonheffing PZ " Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst PZ " Auto leasereglement (indien van toepassing) PZ " Aanmelden pensioenregeling (indien van toepassing) PZ " intern informeren collega s PZ Maximaal 1 week voor startdatum Praktische zaken Wie " Werkplek (bureau-ladenblok) PZ " Computer / laptop/ Scanner PZ " Doorgeven nieuwe gebruiker ICT ( ) PZ " Leaseauto (indien van toepassing) PZ " Mobiele telefoon (indien van toepassing) PZ " Sleutel toegangspas PZ " Visitekaartjes (indien van toepassing) PZ " Personeelshandboek PZ " BHV en arbo PZ " Alarmprocedure PZ " Getekende arbeidsovereenkomst retour PZ

5 Bewaartermijnen in het (digitale) personeelsdossier Over het algemeen geldt dat persoonsgegevens moeten worden verwijderd uit het personeelsdossier uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband van de betrokken werknemer is geëindigd. Voor andere persoonsgegevens geldt een langere wettelijke bewaartermijn. Samengevat komt dit op het volgende neer: 7 jaar: gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn 5 jaar: loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort 2 jaar: alle overige informatie Als er een conflict is met een werknemer, mag de werkgever de gegevens die betrekking hebben op het conflict bewaren, zolang het conflict loopt of dreigt. Tip! Verwijder regelmatig zaken uit het personeelsdossier die zijn afgesloten of niet meer relevant zijn. Schoon elk personeelsdossier een keer per jaar op. Wat mag er absoluut niet in het personeelsdossier? De werkgever mag geen medische gegevens in het personeelsdossier bewaren en/of verwerken. U mag wel de gegevens met betrekking tot de verzuimfrequentie bewaren in het dossier. Gaat u liever digitaal met uw personeelsdossiers? Bespreek de mogelijkheden met FACET.

6 Contracten en arbeidsvoorwaarden (2)! Arbeidsovereenkomst! (Lease)auto-overeenkomst

7 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (geen cao) (VOORBEELD) De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., tevens handelend onder de naam, gevestigd en kantoorhoudende aan de., te., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.., hierna te noemen werkgever, En Mevrouw J. Jansen wonende te Capelle aan den IJssel, aan de Fascinatio Boulevard (2909 VA), geboren op..., hierna te noemen werknemer Hierna te noemen partijen, zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 Indiensttreding en functieomschrijving Werknemer 1 treedt met ingang van. in dienst bij werkgever in de functie van... Werknemer zal naast de werkzaamheden, die verband houden met zijn functie, alle voorkomende werkzaamheden verrichten, die van belang zijn voor het goed functioneren van de onderneming van werkgever. De werknemer stelt zich hierbij flexibel op. Artikel 2 Locatie werkzaamheden De werknemer zal werkzaam zijn op de vestigingsplaats van de werkgever maar kan eventueel ook werkzaamheden verrichten op verschillende locaties, zoals onder meer bij de klanten. Artikel 3 Duur overeenkomst en tussentijdse opzegging 1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van.. maanden, aanvangende op en mitsdien van rechtswege eindigende op, zonder dat daartoe een nadere schriftelijke kennisgeving vereist zal zijn. 2. Ieder der partijen is evenwel bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en niet anders dan tegen het einde van de maand. Artikel 4 Proeftijd Wederzijds wordt een proeftijd in acht genomen van 1 maand 2. Gedurende de proeftijd kan ieder der partijen deze overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Artikel 5 Salaris 1 Het bruto maandsalaris van de werknemer, op basis van een.. urige werkweek, zal.. bedragen. 2 Indien de werkzaamheden dit noodzaken zal de werknemer zich flexibel opstellen en meer uren dan de overeengekomen. per week beschikbaar zijn. 3 Eventuele wijzigingen in het bruto maandsalaris worden doorgevoerd naar aanleiding van onder meer functiewaardering, beoordelings- en /of functioneringsgesprekken, promotie, etc. 4 Met het oog op het bepaalde in artikel 7:626 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, verklaart de werknemer er mee in te stemmen dat de loonstrook niet schriftelijk maar op elektronische wijze wordt gestuurd. 1 Waar hij of werknemer staat geschreven, kan ook zij of werkneemster worden gelezen. Begrippen en aanduidingen in de mannelijke of vrouwelijke vorm worden geacht het mannelijke en vrouwelijke equivalent te vertegenwoordigen. 2 Bij contracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen.

8 Overeenkomst terbeschikkingstelling leaseauto (VOORBEELD) De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., tevens handelend onder de naam, gevestigd en kantoorhoudende aan de., te., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.., hierna te noemen werkgever, En Mevrouw J. Jansen wonende te Capelle aan den IJssel, aan de Fascinatio Boulevard (2909 VA), geboren op..., hierna te noemen werknemer Hierna te noemen partijen, In aanmerking nemende: Dat werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met werkgever; Dat werkgever aan werknemer een personenauto ter beschikking wenst te stellen welke primair is bedoeld voor de uitoefening van de functie die werknemer bij werkgever vervult zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1 Terbeschikkingstelling leaseauto 1. De leasemaatschappij, in dit geval (naam leasemaatschappij), is de eigenaar van de auto's en heeft de auto s voor een bepaalde periode aan de werkgever ter beschikking gesteld. 2. Aan de werknemers die voor de uitoefening van hun functie een auto nodig hebben, kan de werkgever besluiten een leaseauto toe te kennen. Artikel 2 Toekenningcriteria Wanneer de werknemer in het kader van zijn functie minimaal.. kilometers ten behoeve van klanten per jaar rijdt en/of het voor de uitoefening van de functie gewenst is dat de werknemer beschikt over een leaseauto, kan de werkgever besluiten een leaseauto aan de werknemer ter beschikking te stellen. Artikel 3 Toekenning leaseauto Werknemer voldoet aan de toekenningcriteria van artikel 2 van de overeenkomst. Werkgever heeft daarom besloten een auto ter beschikking te stellen met een normleasebedrag van <NORMLEASEBEDRAG>. Werkgever stelt de volgende auto ter beschikking aan werknemer: Kenteken: Merk: Type: Soort brandstof: Kilometerstand: Werknemer ontvangt de volgende zaken van werkgever, behorend bij de leaseauto: o handleiding voor gebruik en onderhoud van de auto o tankpas met pincode o schadeaangifteformulier o een Internationaal Motorrijtuig-verzekeringsbewijs ("de groene kaart") o kentekenbewijzen deel 1A en 1B. De leasemaatschappij bewaart het eigendomsbewijs (deel 2).

9 Functioneren en beoordelen (3)! Functieomschrijving! Eventuele officiële waarschuwingen/verbetertraject

10 Functieomschrijving/profiel Functiebeschrijving: Bedrijfsleider (Assistent Manager) (VOORBEELD) Opleiding: MBO+/HBO- werk- en denkniveau; Competenties: - Nauwkeurigheid; - Organisatievermogen; - Zelfstandig; - Proactief; - Initiatiefrijk; - Klantgericht; - Mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid; - Kwaliteit- en resultaatsgericht; - Teamspeler. Gemiddelde leeftijd bij aanvang functie: jaar Positie - legt verantwoording af aan. De Bedrijfsleider (Assistent Manager) verricht zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op administratief en organisatorisch gebied voor de onderneming. De functie is uitvoerend, organisatorisch en initiërend van aard. Profiel Bedrijfsleider - Heeft een MBO+ of HBO opleiding genoten; - Heeft een technische opleiding en/of achtergrond; - Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; - Heeft uitgebreide kennis van het Microsoft Office pakket (Outlook, Word, Excel); - Heeft goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. Algemene Taken/verantwoordelijkheden: - Fungeert als de rechterhand van de Algemeen Directeur in de dagelijkse werkzaamheden; - Vervangt de Algemeen Directeur bij diens afwezigheid. - (.).

11 Stappenplan opbouw personeelsdossier bij disfunctioneren Let op! 1. Voer functionerings- en beoordelingsgesprekken Een dossier bij disfunctioneren start in de meeste gevallen met een slechte beoordeling bij een functionerings- of beoordelingsgesprek. Voer daarom tijdig en regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maak hiervan een duidelijke verslaglegging (en laat deze ondertekenen door de werknemer). 2. Breng slecht nieuws op tijd Wanneer u signaleert dat een werknemer (plotseling) niet goed functioneert, maak dit direct kenbaar in een gesprek. Wacht hiermee niet tot de reguliere rondes van functioneren en beoordelen. Durf uit te spreken dat een werknemer niet goed functioneert. 3. Wees concreet en maak het kenbaar Spreek een werknemer concreet aan op wat er aan zijn/haar functioneren schort. Bijvoorbeeld met voorbeelden en het benoemen van voorvallen. Een werknemer moet op de hoogte kunnen zijn van het feit dat hij/zij niet voldoet aan de verwachtingen die horen bij de functie die wordt vervuld. 4. Verbetertraject Wanneer het kenbaar is gemaakt dat de werknemer disfunctioneert is het zaak dat de werknemer de gelegenheid en middelen krijgt om het functioneren te verbeteren. Maak hiertoe duidelijke afspraken en leg actiepunten goed vast. Bied hulp aan bij het verbeteren (laat de werknemer ook zelf aangeven welke hulp hij/zij nodig heeft). Dit kan bestaan uit coaching, een cursus of opleiding, gesprekken met collega s et cetera. Evalueer tussentijds en bij het einde van het traject met de werknemer. Stel het traject indien nodig bij. Geef duidelijk weer wat de gevolgen voor de werknemer zijn als hij zijn functioneren niet verbetert (bijvoorbeeld: herplaatsing, demotie, ontslag). Sluit het traject duidelijk af. Is het functioneren naar wens verbeterd? Constateer dit en sluit het traject af. Is het functioneren wel verbeterd maar nog niet voldoende en wilt u uw werknemer wel gelegenheid geven zichzelf verder te verbeteren? Spreek eventueel een verlenging van het verbetertraject af. Is het functioneren niet naar wens verbeterd en verwacht u ook niet dat de werknemer zichzelf kan verbeteren? Streef dan naar de gevolgen die u eerder met de werknemer heeft afgesproken. Vanaf 1 juli 2015 is ontslag wegens disfunctioneren alleen mogelijk als blijkt dat herplaatsing van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort en het disfunctioneren niet te wijten is aan het feit dat u als werkgever uw wettelijke scholingsplicht (artikel 7:611a BW nieuw) niet bent nagekomen. Heeft u behoefte aan een advies/plan op maat?

12 Arbeidsomstandigheden en verzuim (4)! Verzuimreglement

13 Verzuimreglement (VOORBEELD) 3 Bedrijf (Naam) maakt met dit reglement gebruik van de bevoegdheid als werkgever om nadere voorschriften te stellen omtrent ziekte en personeel. Artikel 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag voor uur telefonisch (niet via SMS of social media) ziekmelden bij de leidinggevende en bij de afdeling PZ. Als de werknemer zelf niet in staat is zich ziek te melden, dan kan hij dit door iemand anders laten doen. Wordt een werknemer tijdens werktijd ziek, dan meldt hij zich persoonlijk af bij zijn leidinggevende en bij de afdeling PZ. Bij de ziekmelding wordt onder andere gevraagd naar: Geschatte duur van de afwezigheid Genomen maatregelen door werknemer (bijvoorbeeld bezoek huisarts) Overdracht werkzaamheden/verzetten eventuele afspraken Wanneer neemt de werknemer weer contact op met leidinggevende? Het (verpleeg)adres en telefoonnummer. Artikel 2 Bereikbaarheid 1. Een zieke werknemer dient de eerste 2 weken van het verzuim altijd tussen uur en uur bereikbaar te zijn op het opgegeven (verpleeg)adres voor (onaangekondigd) contact met de werkgever of met de bedrijfsarts. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de werknemer gebeld wordt door de bedrijfsarts voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. 2. De werknemer en leidinggevende maken afspraken over het periodiek contact bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim. Artikel 3 Frequent verzuim Bij frequent verzuim is een gesprek tussen leidinggevende en werknemer noodzakelijk. Als frequent ziekteverzuim wordt aangehouden de 3 e ziekmelding in 6 maanden. Dit gesprek zal ingepland worden door de leidinggevende. Artikel 4 Bevorderen genezing/raadplegen huisarts of bedrijfsarts Bij arbeidsongeschiktheid doet de werknemer er alles aan om de genezing en de terugkeer op de werkplek te bevorderen. Hierbij hoort het tijdig raadplegen van onder meer de huisarts en/of andere specialisten en het opvolgen van diens adviezen. Wanneer de werknemer van mening is dat de arbeidsongeschiktheid te maken heeft met het werk, kan hierover tevens de bedrijfsarts worden geraadpleegd. Artikel 5 Spreekuur bedrijfsarts De werknemer geeft gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te komen. Bij verhindering stelt de werknemer de bedrijfsarts en de werkgever zo spoedig mogelijk (telefonisch) op de hoogte. Mocht de werknemer weer volledig aan het werk gaan, dan vervalt de verplichting om op het spreekuur te verschijnen. Wel moet de werknemer de bedrijfsarts inlichten (uiterlijk 24 uur van tevoren) dat hij niet op het spreekuur komt. ( ). 3 Er mogen geen medische gegevens opgenomen worden in het personeelsdossier van de werknemer.

14 Studie en diversen (5)! Studieovereenkomst/terugbetalingsregeling studie! Correspondentie met de werknemer (bijvoorbeeld exitinterview)

15 Studiekostenovereenkomst (VOORBEELD) Aanvrager/werknemer : J. Jansen Datum aanvraag : Naam : J. Jansen Adres : Fascinatio Boulevard Postcode en plaats : 2909 VA Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : Naam cursus/studie : Nominale duur cursus/studie : Collegetijden : Studie wordt gevolgd in (plaats) : Studiekosten: a college-cursusgeld: b examenkosten: n.v.t. c studiemateriaal: d administratiekosten: n.v.t. e Uren Komen als volgt overeen: Artikel 1 Voorwaarden 1 De werkgever verleent aan de werknemer een bijdrage in haar studiekosten. 2 De bijdrage wordt verleend, indien: de studie naar het oordeel van de werkgever in het belang van de onderneming is; de studie plaatsvindt onder een naar het oordeel van de werkgever bevoegde leiding; de werknemer gelijktijdig niet meer dan een studie ter hand neemt, of heeft genomen, tenzij de werkgever in een bijzonder geval anders beslist. De werkgever verwacht, dat de werknemer door voldoende opleiding en aanleg zijn studie tot een goed einde kan brengen (tussentijds dienen studieresultaten aan PZ te worden overlegd). Artikel 2 bijdrage studiekosten 1 De bijdrage in de studiekosten wordt berekend over de uitgaven wegens les of collegegeld, kosten van deelneming aan examens daaronder begrepen, studieboeken en de reiskosten, indien de lessen buiten de woonplaats moeten worden gevolgd en wel op de minst kostbare wijze. 2 De bijdrage wordt in principe gesteld op.% van de in het vorige lid bedoelde uitgaven. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de werkgever de bijdrage op een ander percentage dan 100 vaststellen. Artikel 3 Periode/termijn 1 De werkgever zal een termijn bepalen gedurende welke een bijdrage wordt verleend. De termijn wordt in het algemeen gesteld op het tijdvak, dat voor het met goed gevolg beëindigen van de studie normaal geacht wordt. ( ).

16 Voorbeeld vragenlijst exitgesprek (exitinterview) Gegevens werknemer Naam J. Jansen Huidige functie Afdeling Locatie Personeelsnummer Lijnmanager Begindatum dienstverband Beëindigingsdatum dienstverband Datum exitgesprek Exit interviewer Functiegeschiedenis werknemer bij het bedrijf Functie Data Functie en taken 1. Komt je functie overeen met de rol die je de afgelopen periode hebt vervuld? 2. Op welk moment heb je definitief besloten, ik ga de organisatie verlaten? 3. Wat zou je ons als werkgever nog als tip/verbeterpunt mee willen geven?

17 DISCLAIMER De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze uitgave. Door de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie in deze uitgave is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie uit deze uitgave worden ontleend. Hoewel FACET Accountants en Adviseurs B.V. zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze uitgave en daarbij gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FACET Accountants en Adviseurs B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FACET Accountants en Adviseurs B.V. wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. Deze publicatie is met zorg opgesteld in juni Thans onderhanden zijnde voorstellen (ontwerpbesluiten, overgangsregelingen) en eventuele wetswijzigingen voorbehouden. Eventuele updates van deze publicatie zullen digitaal via onze website (www.facet-accountants.nl) beschikbaar gesteld worden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

18 Nog geen abonnement op onze HRM (juridische) dienstverlening? Informeer dan naar de mogelijkheden! Voor vragen over de loonadministratie kunt u terecht bij: Mirjam de Vaal, Lia Ebing of Thijs Schouten of Voor juridische vragen kunt u terecht bij: mr. Suzelle Koeken Voor vragen op personeelsgebied (HRM) kunt u terecht bij: Annette Koevermans Gewoon even klankborden of een vraag? Bel ons dan even! Tips vindt u dagelijks op onze website: Annette Mirjam Lia Suzelle Thijs (HRM-adviseur) (loonspecialist) (loonspecialist) (arbeidsjurist) (Loon- en WKR specialist) Fascinatio Boulevard VA Capelle aan den IJssel

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem

Checklist HR-diensten Personeelshandboek/arbeidsreglement Arbozaken Inhoud personeelsdossiers en personeelsinformatiesysteem Mogelijke onderwerpen personeelshandboek Hoofdstuk 1 Algemeen begrippen verplichtingen werkgever verplichtingen werknemer identificatieplicht wet bescherming persoonsgegevens klachtrecht Hoofdstuk 2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Dossieropbouw. (+wwz) 28 juni Hans Wolters

Dossieropbouw. (+wwz) 28 juni Hans Wolters Dossieropbouw (+wwz) 28 juni 2016 Hans Wolters Inleiding - Open deur: goed dossier is essentieel! (interne sollicitatie/ promotie, positief signaal presterende werknemers, maar ook om te komen tot verbetering

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ;

[naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen werkgever ; Voorbeeldovereenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD Ondergetekenden: [naam werkgever], gevestigd te.. [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door.[naam],. [functie], hierna te noemen

Nadere informatie

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013

Mogelijkheden P&O ondersteuning. Laatste update: 26 april 2013 Mogelijkheden P&O ondersteuning Laatste update: 26 april 2013 De subthema s: De thema s Werving & Selectie Overeenkomsten op maat Arbeidsvoorwaarden Verzuim Verlof Functioneren medewerker Einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet

Ingangsdatum bewaartermijn. tot 2 jaar einde dienstverband Ja Art. 52 Wet Van : Sayed Nasibdar (KII) Aan : KII Verkoop Onderwerp : Bewaartermijnen documenten personeelsdossiers Datum : maandag 5 maart 2012 Sollicitatiegegevens Sollicitatiebrief, -formulier, correspondentie omtrent

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1 Inleiding Het kan voor uw bedrijfsvoering van belang zijn om een werknemer een cursus of opleiding aan te bieden (denk bijvoorbeeld aan het behalen van een certificaat). Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever

Nadere informatie

1) De uitlener detacheert de in dienst zijnde werknemer bij de inlener voor het vervullen van de functie als vermeld onder 2.

1) De uitlener detacheert de in dienst zijnde werknemer bij de inlener voor het vervullen van de functie als vermeld onder 2. BIJLAGE 3 Detacheringovereenkomst a. De. (organisatie), hierna te noemen uitlener, in dezen vertegenwoordigd door de heer, mevrouw.. van b. Het Jongerenloket voor Onderwijs en Werk Holland Rijnland, hierna

Nadere informatie

Workshop Dossieropbouw & Ontslag. Eind goed, al goed?

Workshop Dossieropbouw & Ontslag. Eind goed, al goed? Workshop Dossieropbouw & Ontslag Eind goed, al goed? Even voorstellen Mr. Johan Poppe Advocaat Huurrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht KHN Juridisch Advies Paulien Nieuwstad Jurist, Coördinator Arbeidsrecht

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Model detacheringovereenkomst Rijk

Model detacheringovereenkomst Rijk Gegevens medewerker medewerker 1 Personeelsnummer BSN Huidige functie Arbeidsduur Schaal / trede Toelagen/ toeslagen Gegevens uitlener Uitlenende organisatie Uitlenende manager Contactgegevens uitl. manager

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer adres KVK nummer

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer  adres KVK nummer De starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres En: Het leerbedrijf Vertegenwoordigd door Naam Voor en achternaam Adres Geslacht

Nadere informatie

Dossieropbouw. mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge

Dossieropbouw. mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge Dossieropbouw mr. Liesbeth Lucassen-Leeuwenberg mr. Pascal Hulsegge Onderwerpen Waarom dossieropbouw Uitgangspunten functioneren Functioneringsproblemen Disfunctioneren Wangedrag/verwijtbaar handelen en/of

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Ben jij het nieuwe gezicht van WFM People?

Ben jij het nieuwe gezicht van WFM People? Ben jij het nieuwe gezicht van WFM People? Jouw persoonlijke gegevens Naam : Voornaam / voorletters: / Adres : Postcode en woonplaats : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : Smartphone Type smartphone:

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio

PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio PERSONEELSDOSSIERS KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Annemarie Maasse Personeelsfunctionaris a.i. Versie:

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen:

Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: «(EF:qrcode)» Uitzendovereenkomst Wiertz Personeelsdiensten (fase B, Bepaalde tijd) Partijen: 1. De uitzendonderneming : Wiertz Personeelsdiensten B.V. kantoor houdende te : Kerkrade adres : Kloosterraderstraat

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

(Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST

(Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST (Uit: Duaal Hoger Beroepsonderwijs, bouwstenen voor kwaliteit, oktober 1998.) HANDREIKING VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS-ARBEIDSOVEREENKOMST Hieronder is een basismodel voor een onderwijs-arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Partijen Gastouder Gegevens Gastouder Straat en huisnummer Postcode en plaats Telefoonnummer E-mail BSN Gegevens Vraagouder(s) Vraagouder 1 (voorletters

Nadere informatie

Arrangementen in HR dienstverlening 2017

Arrangementen in HR dienstverlening 2017 Arrangementen in dienstverlening 2017 Basispakket: al vanaf 150,- ex BTW per maand* We zorgen dat u onbezorgd kunt ondernemen. Basiszaken als verzuimbegeleiding volgens de wet poortwachter in de eerste

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Welkom. Op de presentaties van Lentink. 1 juni 2017

Welkom. Op de presentaties van Lentink. 1 juni 2017 Welkom Op de presentaties van Lentink 1 Wie ben ik? Madeleine Kenter 2 Team Anneke Rijnsburger Jolanda Ligter Madeleine Kenter Caroline Vringer Roos Oost 3 Ik heb personeel en wat nu? Zin in een potje

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen?

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 2 - Wat komt er kijken bij het in dienst nemen? Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Hoe vindt u de juiste medewerker? Checklist personeelsadvertentie... 4 Overzicht interne vacatures... 7 Melding vacature UWV WERKbedrijf... 9 Ontvangstbevestiging sollicitatie...

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie