P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K"

Transcriptie

1 P E R S O N E E L S D O S S I E R S T R I K T V E R T R O U W E L IJ K

2 Personeelsdossier: Inhoudsopgave 1. Persoonlijke gegevens! Checklist nieuwe medewerker in dienst " NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats, geboortedatum) " Kopie paspoort (ID) (inclusief BSN) " Burgerservicenummer (BSN) (voorheen sofinummer)! Bewaartermijnen " Calamiteitenblad (noodnummers) " Sollicitatiebrief " Kopie opgaaf gegevens voor de loonheffing " Kopieën van diploma s " Werkvergunning en/of verblijfsvergunning (voor buitenlandse werknemers) 2. Contracten en arbeidsvoorwaarden! Arbeidsovereenkomst " Personeelshandboek " Aanmelding pensioenregeling! (Lease)auto-overeenkomst " Verklaring geen privégebruik " Aanvraag/registratie zwangerschaps- ouderschaps- of zorgverlof, bijzonder verlof 3. Functioneren en beoordelen! Functieomschrijving " Verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken " Gevolgde cursussen en opleidingen! Eventuele officiële waarschuwingen/verbetertraject 4. Arbeidsomstandigheden en verzuim " Afwezigheidsoverzicht " Officiële stukken in het kader van de Wet verbetering Poortwachter! Verzuimreglement 5. Studie en diversen! Studieovereenkomst/terugbetalingsregeling studie! Correspondentie met de werknemer (bijvoorbeeld exitinterview) " Checklist ter beschikking gesteld aan de werknemer (sleutelovereenkomst, laptop) Let op: U ontvangt van ieder model slechts het eerste voorblad ter inspiratie.

3 Persoonlijke gegevens (1)! Checklist nieuwe medewerker in dienst! Bewaartermijnen

4 Checklist medewerker in dienst Naam: Startdatum: Maximaal 2 weken voor startdatum Voorbereiding voor indiensttreding Wie " Bevestigingsbrief nieuwe medewerker Leidinggevende " CV en sollicitatiebrief Leidinggevende " Kopie diploma s Leidinggevende " Arbeidsovereenkomst klaar maken PZ " Formulier NAW/persoonlijke gegevens PZ " Kopie ID /kopie paspoort (identificatie) PZ " Formulier opgaaf gegevens voor de loonheffing PZ " Begeleidende brief bij arbeidsovereenkomst PZ " Auto leasereglement (indien van toepassing) PZ " Aanmelden pensioenregeling (indien van toepassing) PZ " intern informeren collega s PZ Maximaal 1 week voor startdatum Praktische zaken Wie " Werkplek (bureau-ladenblok) PZ " Computer / laptop/ Scanner PZ " Doorgeven nieuwe gebruiker ICT ( ) PZ " Leaseauto (indien van toepassing) PZ " Mobiele telefoon (indien van toepassing) PZ " Sleutel toegangspas PZ " Visitekaartjes (indien van toepassing) PZ " Personeelshandboek PZ " BHV en arbo PZ " Alarmprocedure PZ " Getekende arbeidsovereenkomst retour PZ

5 Bewaartermijnen in het (digitale) personeelsdossier Over het algemeen geldt dat persoonsgegevens moeten worden verwijderd uit het personeelsdossier uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband van de betrokken werknemer is geëindigd. Voor andere persoonsgegevens geldt een langere wettelijke bewaartermijn. Samengevat komt dit op het volgende neer: 7 jaar: gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn 5 jaar: loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort 2 jaar: alle overige informatie Als er een conflict is met een werknemer, mag de werkgever de gegevens die betrekking hebben op het conflict bewaren, zolang het conflict loopt of dreigt. Tip! Verwijder regelmatig zaken uit het personeelsdossier die zijn afgesloten of niet meer relevant zijn. Schoon elk personeelsdossier een keer per jaar op. Wat mag er absoluut niet in het personeelsdossier? De werkgever mag geen medische gegevens in het personeelsdossier bewaren en/of verwerken. U mag wel de gegevens met betrekking tot de verzuimfrequentie bewaren in het dossier. Gaat u liever digitaal met uw personeelsdossiers? Bespreek de mogelijkheden met FACET.

6 Contracten en arbeidsvoorwaarden (2)! Arbeidsovereenkomst! (Lease)auto-overeenkomst

7 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (geen cao) (VOORBEELD) De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., tevens handelend onder de naam, gevestigd en kantoorhoudende aan de., te., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.., hierna te noemen werkgever, En Mevrouw J. Jansen wonende te Capelle aan den IJssel, aan de Fascinatio Boulevard (2909 VA), geboren op..., hierna te noemen werknemer Hierna te noemen partijen, zijn het volgende overeengekomen : Artikel 1 Indiensttreding en functieomschrijving Werknemer 1 treedt met ingang van. in dienst bij werkgever in de functie van... Werknemer zal naast de werkzaamheden, die verband houden met zijn functie, alle voorkomende werkzaamheden verrichten, die van belang zijn voor het goed functioneren van de onderneming van werkgever. De werknemer stelt zich hierbij flexibel op. Artikel 2 Locatie werkzaamheden De werknemer zal werkzaam zijn op de vestigingsplaats van de werkgever maar kan eventueel ook werkzaamheden verrichten op verschillende locaties, zoals onder meer bij de klanten. Artikel 3 Duur overeenkomst en tussentijdse opzegging 1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van.. maanden, aanvangende op en mitsdien van rechtswege eindigende op, zonder dat daartoe een nadere schriftelijke kennisgeving vereist zal zijn. 2. Ieder der partijen is evenwel bevoegd de arbeidsovereenkomst tussentijds door opzegging te beëindigen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn en niet anders dan tegen het einde van de maand. Artikel 4 Proeftijd Wederzijds wordt een proeftijd in acht genomen van 1 maand 2. Gedurende de proeftijd kan ieder der partijen deze overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Artikel 5 Salaris 1 Het bruto maandsalaris van de werknemer, op basis van een.. urige werkweek, zal.. bedragen. 2 Indien de werkzaamheden dit noodzaken zal de werknemer zich flexibel opstellen en meer uren dan de overeengekomen. per week beschikbaar zijn. 3 Eventuele wijzigingen in het bruto maandsalaris worden doorgevoerd naar aanleiding van onder meer functiewaardering, beoordelings- en /of functioneringsgesprekken, promotie, etc. 4 Met het oog op het bepaalde in artikel 7:626 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, verklaart de werknemer er mee in te stemmen dat de loonstrook niet schriftelijk maar op elektronische wijze wordt gestuurd. 1 Waar hij of werknemer staat geschreven, kan ook zij of werkneemster worden gelezen. Begrippen en aanduidingen in de mannelijke of vrouwelijke vorm worden geacht het mannelijke en vrouwelijke equivalent te vertegenwoordigen. 2 Bij contracten van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen.

8 Overeenkomst terbeschikkingstelling leaseauto (VOORBEELD) De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V., tevens handelend onder de naam, gevestigd en kantoorhoudende aan de., te., te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw.., hierna te noemen werkgever, En Mevrouw J. Jansen wonende te Capelle aan den IJssel, aan de Fascinatio Boulevard (2909 VA), geboren op..., hierna te noemen werknemer Hierna te noemen partijen, In aanmerking nemende: Dat werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met werkgever; Dat werkgever aan werknemer een personenauto ter beschikking wenst te stellen welke primair is bedoeld voor de uitoefening van de functie die werknemer bij werkgever vervult zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1 Terbeschikkingstelling leaseauto 1. De leasemaatschappij, in dit geval (naam leasemaatschappij), is de eigenaar van de auto's en heeft de auto s voor een bepaalde periode aan de werkgever ter beschikking gesteld. 2. Aan de werknemers die voor de uitoefening van hun functie een auto nodig hebben, kan de werkgever besluiten een leaseauto toe te kennen. Artikel 2 Toekenningcriteria Wanneer de werknemer in het kader van zijn functie minimaal.. kilometers ten behoeve van klanten per jaar rijdt en/of het voor de uitoefening van de functie gewenst is dat de werknemer beschikt over een leaseauto, kan de werkgever besluiten een leaseauto aan de werknemer ter beschikking te stellen. Artikel 3 Toekenning leaseauto Werknemer voldoet aan de toekenningcriteria van artikel 2 van de overeenkomst. Werkgever heeft daarom besloten een auto ter beschikking te stellen met een normleasebedrag van <NORMLEASEBEDRAG>. Werkgever stelt de volgende auto ter beschikking aan werknemer: Kenteken: Merk: Type: Soort brandstof: Kilometerstand: Werknemer ontvangt de volgende zaken van werkgever, behorend bij de leaseauto: o handleiding voor gebruik en onderhoud van de auto o tankpas met pincode o schadeaangifteformulier o een Internationaal Motorrijtuig-verzekeringsbewijs ("de groene kaart") o kentekenbewijzen deel 1A en 1B. De leasemaatschappij bewaart het eigendomsbewijs (deel 2).

9 Functioneren en beoordelen (3)! Functieomschrijving! Eventuele officiële waarschuwingen/verbetertraject

10 Functieomschrijving/profiel Functiebeschrijving: Bedrijfsleider (Assistent Manager) (VOORBEELD) Opleiding: MBO+/HBO- werk- en denkniveau; Competenties: - Nauwkeurigheid; - Organisatievermogen; - Zelfstandig; - Proactief; - Initiatiefrijk; - Klantgericht; - Mondelinge en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid; - Kwaliteit- en resultaatsgericht; - Teamspeler. Gemiddelde leeftijd bij aanvang functie: jaar Positie - legt verantwoording af aan. De Bedrijfsleider (Assistent Manager) verricht zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden op administratief en organisatorisch gebied voor de onderneming. De functie is uitvoerend, organisatorisch en initiërend van aard. Profiel Bedrijfsleider - Heeft een MBO+ of HBO opleiding genoten; - Heeft een technische opleiding en/of achtergrond; - Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; - Heeft uitgebreide kennis van het Microsoft Office pakket (Outlook, Word, Excel); - Heeft goede communicatieve en organisatorische vaardigheden. Algemene Taken/verantwoordelijkheden: - Fungeert als de rechterhand van de Algemeen Directeur in de dagelijkse werkzaamheden; - Vervangt de Algemeen Directeur bij diens afwezigheid. - (.).

11 Stappenplan opbouw personeelsdossier bij disfunctioneren Let op! 1. Voer functionerings- en beoordelingsgesprekken Een dossier bij disfunctioneren start in de meeste gevallen met een slechte beoordeling bij een functionerings- of beoordelingsgesprek. Voer daarom tijdig en regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maak hiervan een duidelijke verslaglegging (en laat deze ondertekenen door de werknemer). 2. Breng slecht nieuws op tijd Wanneer u signaleert dat een werknemer (plotseling) niet goed functioneert, maak dit direct kenbaar in een gesprek. Wacht hiermee niet tot de reguliere rondes van functioneren en beoordelen. Durf uit te spreken dat een werknemer niet goed functioneert. 3. Wees concreet en maak het kenbaar Spreek een werknemer concreet aan op wat er aan zijn/haar functioneren schort. Bijvoorbeeld met voorbeelden en het benoemen van voorvallen. Een werknemer moet op de hoogte kunnen zijn van het feit dat hij/zij niet voldoet aan de verwachtingen die horen bij de functie die wordt vervuld. 4. Verbetertraject Wanneer het kenbaar is gemaakt dat de werknemer disfunctioneert is het zaak dat de werknemer de gelegenheid en middelen krijgt om het functioneren te verbeteren. Maak hiertoe duidelijke afspraken en leg actiepunten goed vast. Bied hulp aan bij het verbeteren (laat de werknemer ook zelf aangeven welke hulp hij/zij nodig heeft). Dit kan bestaan uit coaching, een cursus of opleiding, gesprekken met collega s et cetera. Evalueer tussentijds en bij het einde van het traject met de werknemer. Stel het traject indien nodig bij. Geef duidelijk weer wat de gevolgen voor de werknemer zijn als hij zijn functioneren niet verbetert (bijvoorbeeld: herplaatsing, demotie, ontslag). Sluit het traject duidelijk af. Is het functioneren naar wens verbeterd? Constateer dit en sluit het traject af. Is het functioneren wel verbeterd maar nog niet voldoende en wilt u uw werknemer wel gelegenheid geven zichzelf verder te verbeteren? Spreek eventueel een verlenging van het verbetertraject af. Is het functioneren niet naar wens verbeterd en verwacht u ook niet dat de werknemer zichzelf kan verbeteren? Streef dan naar de gevolgen die u eerder met de werknemer heeft afgesproken. Vanaf 1 juli 2015 is ontslag wegens disfunctioneren alleen mogelijk als blijkt dat herplaatsing van de werknemer niet tot de mogelijkheden behoort en het disfunctioneren niet te wijten is aan het feit dat u als werkgever uw wettelijke scholingsplicht (artikel 7:611a BW nieuw) niet bent nagekomen. Heeft u behoefte aan een advies/plan op maat?

12 Arbeidsomstandigheden en verzuim (4)! Verzuimreglement

13 Verzuimreglement (VOORBEELD) 3 Bedrijf (Naam) maakt met dit reglement gebruik van de bevoegdheid als werkgever om nadere voorschriften te stellen omtrent ziekte en personeel. Artikel 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag voor uur telefonisch (niet via SMS of social media) ziekmelden bij de leidinggevende en bij de afdeling PZ. Als de werknemer zelf niet in staat is zich ziek te melden, dan kan hij dit door iemand anders laten doen. Wordt een werknemer tijdens werktijd ziek, dan meldt hij zich persoonlijk af bij zijn leidinggevende en bij de afdeling PZ. Bij de ziekmelding wordt onder andere gevraagd naar: Geschatte duur van de afwezigheid Genomen maatregelen door werknemer (bijvoorbeeld bezoek huisarts) Overdracht werkzaamheden/verzetten eventuele afspraken Wanneer neemt de werknemer weer contact op met leidinggevende? Het (verpleeg)adres en telefoonnummer. Artikel 2 Bereikbaarheid 1. Een zieke werknemer dient de eerste 2 weken van het verzuim altijd tussen uur en uur bereikbaar te zijn op het opgegeven (verpleeg)adres voor (onaangekondigd) contact met de werkgever of met de bedrijfsarts. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de werknemer gebeld wordt door de bedrijfsarts voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. 2. De werknemer en leidinggevende maken afspraken over het periodiek contact bij (dreigend) langdurig ziekteverzuim. Artikel 3 Frequent verzuim Bij frequent verzuim is een gesprek tussen leidinggevende en werknemer noodzakelijk. Als frequent ziekteverzuim wordt aangehouden de 3 e ziekmelding in 6 maanden. Dit gesprek zal ingepland worden door de leidinggevende. Artikel 4 Bevorderen genezing/raadplegen huisarts of bedrijfsarts Bij arbeidsongeschiktheid doet de werknemer er alles aan om de genezing en de terugkeer op de werkplek te bevorderen. Hierbij hoort het tijdig raadplegen van onder meer de huisarts en/of andere specialisten en het opvolgen van diens adviezen. Wanneer de werknemer van mening is dat de arbeidsongeschiktheid te maken heeft met het werk, kan hierover tevens de bedrijfsarts worden geraadpleegd. Artikel 5 Spreekuur bedrijfsarts De werknemer geeft gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te komen. Bij verhindering stelt de werknemer de bedrijfsarts en de werkgever zo spoedig mogelijk (telefonisch) op de hoogte. Mocht de werknemer weer volledig aan het werk gaan, dan vervalt de verplichting om op het spreekuur te verschijnen. Wel moet de werknemer de bedrijfsarts inlichten (uiterlijk 24 uur van tevoren) dat hij niet op het spreekuur komt. ( ). 3 Er mogen geen medische gegevens opgenomen worden in het personeelsdossier van de werknemer.

14 Studie en diversen (5)! Studieovereenkomst/terugbetalingsregeling studie! Correspondentie met de werknemer (bijvoorbeeld exitinterview)

15 Studiekostenovereenkomst (VOORBEELD) Aanvrager/werknemer : J. Jansen Datum aanvraag : Naam : J. Jansen Adres : Fascinatio Boulevard Postcode en plaats : 2909 VA Capelle aan den IJssel Telefoonnummer : Naam cursus/studie : Nominale duur cursus/studie : Collegetijden : Studie wordt gevolgd in (plaats) : Studiekosten: a college-cursusgeld: b examenkosten: n.v.t. c studiemateriaal: d administratiekosten: n.v.t. e Uren Komen als volgt overeen: Artikel 1 Voorwaarden 1 De werkgever verleent aan de werknemer een bijdrage in haar studiekosten. 2 De bijdrage wordt verleend, indien: de studie naar het oordeel van de werkgever in het belang van de onderneming is; de studie plaatsvindt onder een naar het oordeel van de werkgever bevoegde leiding; de werknemer gelijktijdig niet meer dan een studie ter hand neemt, of heeft genomen, tenzij de werkgever in een bijzonder geval anders beslist. De werkgever verwacht, dat de werknemer door voldoende opleiding en aanleg zijn studie tot een goed einde kan brengen (tussentijds dienen studieresultaten aan PZ te worden overlegd). Artikel 2 bijdrage studiekosten 1 De bijdrage in de studiekosten wordt berekend over de uitgaven wegens les of collegegeld, kosten van deelneming aan examens daaronder begrepen, studieboeken en de reiskosten, indien de lessen buiten de woonplaats moeten worden gevolgd en wel op de minst kostbare wijze. 2 De bijdrage wordt in principe gesteld op.% van de in het vorige lid bedoelde uitgaven. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de werkgever de bijdrage op een ander percentage dan 100 vaststellen. Artikel 3 Periode/termijn 1 De werkgever zal een termijn bepalen gedurende welke een bijdrage wordt verleend. De termijn wordt in het algemeen gesteld op het tijdvak, dat voor het met goed gevolg beëindigen van de studie normaal geacht wordt. ( ).

16 Voorbeeld vragenlijst exitgesprek (exitinterview) Gegevens werknemer Naam J. Jansen Huidige functie Afdeling Locatie Personeelsnummer Lijnmanager Begindatum dienstverband Beëindigingsdatum dienstverband Datum exitgesprek Exit interviewer Functiegeschiedenis werknemer bij het bedrijf Functie Data Functie en taken 1. Komt je functie overeen met de rol die je de afgelopen periode hebt vervuld? 2. Op welk moment heb je definitief besloten, ik ga de organisatie verlaten? 3. Wat zou je ons als werkgever nog als tip/verbeterpunt mee willen geven?

17 DISCLAIMER De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze uitgave. Door de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie in deze uitgave is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie uit deze uitgave worden ontleend. Hoewel FACET Accountants en Adviseurs B.V. zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze uitgave en daarbij gebruik heeft gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan FACET Accountants en Adviseurs B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FACET Accountants en Adviseurs B.V. wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. Deze publicatie is met zorg opgesteld in juni Thans onderhanden zijnde voorstellen (ontwerpbesluiten, overgangsregelingen) en eventuele wetswijzigingen voorbehouden. Eventuele updates van deze publicatie zullen digitaal via onze website (www.facet-accountants.nl) beschikbaar gesteld worden. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

18 Nog geen abonnement op onze HRM (juridische) dienstverlening? Informeer dan naar de mogelijkheden! Voor vragen over de loonadministratie kunt u terecht bij: Mirjam de Vaal, Lia Ebing of Thijs Schouten of Voor juridische vragen kunt u terecht bij: mr. Suzelle Koeken Voor vragen op personeelsgebied (HRM) kunt u terecht bij: Annette Koevermans Gewoon even klankborden of een vraag? Bel ons dan even! Tips vindt u dagelijks op onze website: Annette Mirjam Lia Suzelle Thijs (HRM-adviseur) (loonspecialist) (loonspecialist) (arbeidsjurist) (Loon- en WKR specialist) Fascinatio Boulevard VA Capelle aan den IJssel

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Verzuimprotocol 2013 DOEL: Besluiten Oplegvel Collegebesluit Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. MH Weits Telefoon 0235115188 E-mail: mhweits@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. BBV 2013/135644

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER

ERSONEELSWIJZER HANDBOEK VOOR DE WONENBRANCHE NIEUW PERSONEEL HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER ERSONEELSWIJZER WONEN HANDBOEK VOOR DE HUIDIG PERSONEEL VERTREKKEND PERSONEEL ADMINISTRATIE EN BEHEER Colofon Uitgave: Arboconvenant Wonenbranche Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein T. (030) 60 20 170 F.

Nadere informatie

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009

CAO SWETSODV GROEP BV. voor. tussentijdse wijziging 18 mei 2009 CAO voor SWETSODV GROEP BV tussentijdse wijziging 18 mei 2009 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010 PREAMBULE De ondergetekenden, te weten; de besloten vennootschap: SwetsODV Groep BV, statutair gevestigd

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZIEKTEVERLOF EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID 105/januari 2013/pne 2 INHOUD Voorwoord... 4 1. Algemeen... 4 2. Ziekteverlof... 5 3. Begeleiding door arbodienst of bedrijfsarts... 5 4. Rechten en plichten tijdens

Nadere informatie

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof

Faciliteitenregeling. Studiekosten. Studieverlof Faciliteitenregeling Studiekosten & Studieverlof Afdeling HRM Landsteiner Instituut MCH Den Haag, Eerste ontwerp:1 februari 2003 Eerste aanpassing: 1 december 2006 (n.a.v. CAO ziekenhuizen 2006-2007) Tweede

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie