Schoolplan Schooljaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan Schooljaren 2014-2018"

Transcriptie

1 Begaafd onderwijs Schoolplan Schooljaren Datum: Versie: 2.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie Basisschool Kronenburgh Wie wij zijn Historie Zakelijke gegevens Directeur/bestuurders Samenwerkingspartners Wervingsgebied Visie > Missie > Doelen Visie Missie Doelen Identiteit Levensbeschouwelijke identiteit van de school Sociale competentie, normen en waarden en burgerschap Intelligentie en leerprogramma s International Stream Leerprogramma: Beter tot je recht Leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid Kleuter HB Kernwaarden bij onze begeleiding Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Handelings- en opbrengstgericht werken Beroepshouding Organisatie van het onderwijs Leertijd Continurooster en invulling leerdagen Wettelijke inhoud (kerndoelen) Excellerende doelen Excellerende vaardigheden Excellerende wedstrijden Sociaal emotionele ontwikkeling Actief burgerschap en veiligheid Methodegebonden toetsing Methode onafhankelijke toetsing Advisering voortgezet onderwijs / Eindtoets Leerlingvolgsysteem en schoolrapport Communicatie Medezeggenschapsraad, Oudercommissie Brede schoolontwikkeling Passend onderwijs en zorgplicht Kaders passend onderwijs Samenwerkingsverband Zorgstructuur Samenwerkingsverband Pagina 2 van 54

3 12.5 Zorgprofiel Beleid met betrekking tot langdurig zieken Schoolklimaat (incl. sociale veiligheid en risico inventarisatie) Arbo beleid en risico-inventarisatie (RIE) Privacy ICT Rendement Opbrengsten Kerngetallen: in-, door- en uitstroom Financieel en materieel beleid Financieel beleid Participerend onderwijs Anbi-stichting / Sponsoring / Externe bronnen / Studiebeurzen Huisvestingsbeleid Personeelsbeleid Integraal Personeelsbeleid Verantwoordelijkheden Vertaling visie, missie, strategie Werving en selectie Neventaken Collegiale consultatie Functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken Deskundigheidsbevordering (Wet Bio) Gast- en vakleerkrachten Beleid m.b.t. stagiaires Verzuimbeleid Personeelsadministratie Kwaliteitsbeleid Bijlage: Interventies leerkracht per uitdaging Pagina 3 van 54

4 1 Inleiding Dit schoolplan functioneert als beleidskader waarbinnen het onderwijs van Basisschool Kronenburgh wordt vormgegeven. Het schoolplan beschrijft in de eerste plaats de kwaliteit, de visie en de daaraan gekoppelde onderwijsdoelen. Binnen de kaders van het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld dat met het jaarverslag wordt geëvalueerd. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Deze beleidscyclus wordt uitgevoerd door de schooldirectie in nauwe samenspraak met leerkrachten, ouders en zo mogelijk andere betrokkenen onder toezicht van het schoolbestuur. Als bijlage van het schoolplan geeft de schoolgids de meer praktische invulling, afspraken en jaarroosters weer. Het schoolplan en de schoolgids zijn beschikbaar via onze internetsite. Alles wat in het schoolplan wordt vermeld, is onder voorbehoud van akkoord van de onderwijsinspectie en leerplicht Welkom bij Basisschool Kronenburgh! dhr. drs P.S.C. Janssen MBA schooldirecteur Pagina 4 van 54

5 2 Organisatie Basisschool Kronenburgh 2.1 Wie wij zijn Basisschool Kronenburgh wordt bestuurd vanuit Stichting Kronenburgh. Basisschool Kronenburgh is een Nederlandse basisschool met een internationale oriëntatie: International Stream. Basisschool Kronenburgh heeft aanvullende afdelingen met speciale leerprogramma s. In deze afdelingen kan gewerkt worden met verkleinde groepen dankzij een extra ouderbijdrage. Wij bieden de leerprogramma s voor: - leerlingen die beter tot hun recht komen in kleinere groepen; - leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn en beter tot hun recht komen in verkleinde groepen. Pagina 5 van 54

6 Onze leerkrachten zijn ruim ervaren en gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid, remedial teaching of hebben een internationale oriëntatie. Basisschool Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten (talenten) en hecht aan een gezonde emotionele ontwikkeling. Wij werken onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs. 2.2 Historie Basisschool Kronenburgh gaat verder waar de Leonardoschool Rijswijk is gebleven. De Leonardoschool, onderdeel van de Wethouder Brederoschool, vallend binnen de stichting Librijn, beëindigde de Leonardo onderwijstaken per einde schooljaar Reden voor deze beëindiging ligt in het feit dat onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen duurder is dan regulier onderwijs en de Rijksbekostiging niet in deze meerkosten voorziet. Sinds het schooljaar verzorgt Basisschool Kronenburgh Leerdagen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Beide ervaringen hebben ons overtuigd van de effectiviteit van het werken met kleinere groepen. Als leerkracht kun je dan zoveel meer met de kinderen bereiken. Ook door te werken met ervaren leerkrachten met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid, en/of remedial teaching zie je dat leerlingen tot een enorme ontwikkeling kunnen worden aangezet. Kronenburgh is vervolgens de procedure gestart om als zelfstandige school in aanmerking te komen voor bekostiging. De aanvraag is ingediend in februari In juni stemde de gemeenteraad van Rijswijk in ruime meerderheid voor. Eind december kregen we te horen dat ook het Ministerie een positief advies gaf. Wel was er de eis vanuit de wetgever dat Kronenburgh ook toegankelijk moet zijn zonder de extra ouderbijdrage. Ouders hebben nu dus de keuze: of kiezen voor de International Stream zonder extra ouderbijdrage of kiezen voor de aanvullende leerprogramma s: Beter tot je recht of Meer- en hoogbegaafdheid : verkleinde klassen met extra ouderbijdrage. Ouders kunnen op deze wijze voor hun kind(eren) steeds het best aansluitende onderwijsprogramma kiezen. 2.3 Zakelijke gegevens Bezoekadres: Mr D. Fockstraat JA Rijswijk Postadres: van Vredenburchweg TT Rijswijk T: I: E: Basisschool Kronenburgh gebruikt een zelfstandige vleugel binnen het gebouw van de Rehobothschool. Pagina 6 van 54

7 Inmiddels verzorgen wij ook onderwijs op de locatie de Ottoburg: Esdoornstraat 3a 2282RZ Rijswijk. 2.4 Directeur/bestuurders Bij aanvang van Basisschool Kronenburgh is gekozen voor een combinatie van de functie van schoolbestuurder en de functie van schooldirecteur. Het streven is om deze functies uiteindelijk weer te scheiden. De functie van directeur/bestuurder wordt ingevuld vanuit beide initiatiefnemers: Mw. drs A.M.A. van der Werff- van der Feltz, zelfstandig adviseur, ouderbetrokkenen. Dhr. drs P.S.C. Janssen MBA, bevoegd onderwijzer, bedrijfskundige en onderwijskundige; Mevrouw van der Werff (1970) is sinds haar studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden op diverse beleidsterreinen werkzaam geweest. Mevrouw van der Werff heeft zich ook ingezet voor het Leonardo-onderwijs in Rijswijk, waar haar 2 kinderen op school zaten. Daar trad zij op als contactpersoon namens de ouders richting diverse schoolbesturen, gemeentelijke en landelijk politiek, met het doel om deze vorm van onderwijs op de kaart te krijgen en continuïteit te bevorderen. Pagina 7 van 54

8 De heer Janssen (1963) studeerde na de Pedagogische Academie en na militaire dienst Onderwijskunde in Twente en behaalde daarna zijn MBA. Hij werkte als onderwijskundige, projectmanager, sales en marketingmanager en interim manager bij verschillende bedrijven en (onderwijs) organisaties. de heer Janssen is tevens directeur eigenaar van het Kronenburgh MEAO College (particulier MBO). 2.5 Samenwerkingspartners Wij werken samen met: - Novilo, expert in talentbegeleiding: - Exova, vernieuwers van het onderwijs: - IPC Nederland, International Primary Curriculum: Basisschool Kronenburgh is lid van: - Vereniging Bijzondere scholen: - De PO-raad: 2.6 Wervingsgebied Basisschool Kronenburgh heeft vanuit haar specialistisch onderwijs een regionale onderwijsfunctie. Dit betekent dat leerlingen naast de regio Haaglanden ook komen vanuit het Westland, de Bollenstreek, regio leiden, regio Zoetermeer en regio Rotterdam en verder. Pagina 8 van 54

9 3 Visie > Missie > Doelen 3.1 Visie Met de door de overheid beschikbaar gestelde middelen probeert elke reguliere basisschool het beste onderwijs te bieden. Elk kind verdient de aandacht van de leerkracht om zich zo optimaal te ontwikkelen. De wereld om ons heen verandert snel. Onze kinderen worden wereldburgers. Het onderwijs heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Het grootste deel van de kinderen functioneert prima binnen het reguliere onderwijs. Er zijn ook kinderen die beter tot hun recht komen in een kleinere groep, waarbij de gespecialiseerde leerkracht goed kan inspelen op de specifieke leervragen van individuele leerlingen. Voorbeelden van zulke specifieke leervragen zijn dyslexie, dyscalculie en meeren hoog begaafdheid. Veel ouders zijn bereid tot cofinanciering van het onderwijs (participatie) om zo voor hun kind nog beter onderwijs te krijgen. 3.2 Missie Basisschool Kronenburgh wil leerlingen, samen met hun ouders, voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school en op een functioneren in de internationale samenleving. Basisschool Kronenburgh wil met het aanbieden van specifieke leerprogramma s uitblinken in het begeleiden van specifieke leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum van meer- en hoogbegaafde leerlingen tot leerlingen die beter tot hun recht komen in een 'verkleinde' groep. 3.3 Doelen - Het verzorgen van begaafd onderwijs: - dat inspeelt op de unieke behoefte van individuele leerlingen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied; - waarbij de leerling zijn intelligentie leert benutten en zich ontwikkelt van intelligente leerling tot begaafde leerling ; - dat leerlingen voorbereid te functioneren binnen de internationale samenleving; - dat voldoet aan de inhoudelijk eisen die de overheid aan het Nederlandse basisonderwijs stelt; met als resultaat leerlingen die: - hebben leren leven, leren leren en leren denken, - goed zijn voorbereid op de middelbare school, - in staat zijn om de eigen talenten en die van anderen in te zetten ten voordele van zichzelf, de naasten en de maatschappij als geheel Pagina 9 van 54

10 Om dit doel te bereiken stellen we de volgende prioriteiten: - Welbevinden van het kind: Elk kind verdient een plek waar het zich veilig voelt en goed in zijn vel zit samen met anderen. - Productief kind: Een kind moet productief zijn en vooruitgang in zijn/haar ontwikkeling laten zien. De minimum productiviteit is het tempo van leeftijdsgenoten ten aanzien van de kerndoelen. - Behalen Kerndoelen: Elke school in Nederland moet zich houden aan de kerndoelen gesteld door de overheid. De leerling moet (zolang het niet ten koste gaat van welbevinden) voldoen aan alle eisen die aan zijn/haar leeftijdsgenoten gesteld worden. - Excelleerdoelen: - Ontwikkeling persoonlijke talenten en persoonlijk functioneren; - Internationale oriëntatie; - Kennismaken met ondernemen; - Verbreding en verdieping; - Hogere order leren; - Executieve functies. Pagina 10 van 54

11 4 Identiteit 4.1 Levensbeschouwelijke identiteit van de school Naast onderwijs op religieuze basis (zuilen), bestaat er in Nederland neutraal (algemeen bijzonder) onderwijs, dat georganiseerd is op basis van een zelfgekozen levensbeschouwelijke of pedagogische waardeoriëntatie van waaruit inhoud wordt gegeven aan het onderwijs. Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs met specifieke leerprogramma s voor specifieke leervragen van individuele leerlingen. Wij willen werken aan onderwijs op basis van respect, gelijkwaardigheid en gezond verstand. Kronenburgh zoekt ruimte voor een eigen aanpak ondanks de systeemdruk van de overheid met sterk uniformerende wettelijke eisen voor de inrichting, organisatie en verantwoording van het onderwijs. Ruimte voor het creëren van een omgeving, waarin de ontwikkeling en vorming van het kind volop tot zijn recht komt, sterk vertrouwd in eigen kracht, particulier initiatief en menselijke maat in organisatie en bestuur van het onderwijs. Een maatschappelijke dialoog en horizontale verantwoording leggen de basis voor duurzame onderwijskwaliteit en maatschappelijke verankering van onze school. Wij werken vanuit een historisch besef van het West Europees Christelijk gedachtegoed in een hedendaagse toepassing. Hiermee benadrukken wij te staan in een lange traditie van normen en waarden, in het gevoel dat er meer is, zonder ons te binden aan één specifieke christelijke geloofsrichting (interconfessioneel). Dit besef vertaalt zich onderwijskundig in de zorg voor onze leerlingen en hun toekomstig functioneren in de hedendaagse moderne maatschappij. Wij werken vanuit een onderwijsvisie waarin de mens: - autonoom is, dat wil zeggen beschikkend en verantwoordelijk voor eigen gedrag; - gelijkwaardig is, ongeacht godsdienst, ras, beroep, intelligentie, etc. ; - aangewezen is op socialiteit, dat wil zeggen dat de mens pas mens kan zijn te midden van en samen met andere mensen; en - een actief wereldburger is in onze pluriforme samenleving. 4.2 Sociale competentie, normen en waarden en burgerschap Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs, waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Vanuit onze internationale oriëntatie van het onderwijs willen wij onze leerlingen voorbereiden op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving. Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze internationale samenleving spelen. Pagina 11 van 54

12 We onderkennen hierbij 3 domeinen: - Democratie (gelijke behandeling, solidariteit, kritische houding t.a.v. maatschappelijke kwesties). - Participatie (je medeverantwoordelijk voelen voor je buurt, het milieu, de school, de vereniging). - Identiteit (waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en beperkingen). Pagina 12 van 54

13 5 Intelligentie en leerprogramma s Het intelligentiequotiënt of IQ is één van de meest gangbare maten voor de intelligentie. Het is een score afgeleid van een verzameling gestandaardiseerde tests, die zijn ontwikkeld met het doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. Bij kinderen, bij wie de intelligentie nog zo sterk in ontwikkeling is, gebeurt dat in relatie tot de gemiddelde intelligentie van haar of zijn leeftijdsgenoten. Het IQ is dus een relatieve waarde ten opzichte van de gemiddelde intelligentie van leeftijdsgenoten in een bevolkingsgroep. In de normaalverdeling van de Gauss curve is deze verdeling van het IQ over een bevolking te zien. Hieruit blijkt dat circa 70% van de bevolking een IQ heeft tussen de 85 tot 115 (= rond het gemiddelde van 100). De meer- en hoog intelligente mensen (dus ook leerlingen) zitten in het rechter deel van de curve, boven de 115. Circa 15% van de leerlingen op de basisschool is meer- of hoog intelligent: - ongeveer 13% van de leerlingen in de categorie meer-intelligent (IQ ); en - ongeveer 2% van de leerlingen in de categorie hoog-intelligent (IQ > 130). In een reguliere basisschool van circa 250 leerlingen zullen er gemiddeld dus circa 5 leerlingen hoog intelligent zijn en circa 20 a 25 leerlingen meer intelligent. Dan hebben we het dus al gauw over een groep van zo n 30 leerlingen in een normale basisschool. De leerprogramma s van Basisschool Kronenburgh richten zich op: - kinderen met een normale en hogere intelligentie: o International Stream en o Beter tot je recht en - kinderen met een meer en hoge intelligentie Meer- en hoogbegaafd. Pagina 13 van 54

14 6 International Stream Vanuit de internationale oriëntatie van Basisschool Kronenburgh willen wij onze leerlingen voorbereiden op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving. Natuurlijk bestaan er in Nederland reeds internationale scholen. Het gaat hier om Engelstalig onderwijs aan kinderen die (tijdelijk) in Nederland zijn. Ouders zijn vaak te kenmerken als expats. Nederland is een handelsnatie bij uitstek. Veel van onze ondernemingen zijn gericht op import en export of andere vormen van internationale samenwerking. Ook Nederlandse ouders willen hun kinderen voorbereiden onderdeel te zijn van de global community : de wereld ligt aan de voeten van onze kinderen. De International Stream van Basisschool Kronenburgh is Nederlandstalig basisonderwijs met Engels als tweede taal. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere het International Primary Curriculum. International Primary Curriculum Het International Primary Curriculum IPC is ooit ontwikkeld op initiatief van Shell met als doel het onderwijs aan de kinderen van de Shell-medewerkers te uniformeren in de verschillende landen waar Shell actief is. Wanneer een Shell-medewerker weer in een ander land gaat werken is de overstap voor de kinderen niet zo groot. Inmiddels is dit curriculum in het Nederlands vertaald. Vanuit het International Primary Curriculum werken leerlingen aan de ontwikkeling van hun nationaal en internationaal perspectief. Het International Primary Curriculum komt voort uit drie vragen: - In wat voor wereld zullen onze kinderen gaan leven en werken? Binnen het onderwijs kijken we naar zowel het verleden als de toekomst. We kijken naar het verleden om te leren over onze culturele achtergrond, om te weten wie we zijn en waarom we zijn zoals we zijn. We kijken naar de toekomst omdat we weten dat de wereld voortdurend verandert en wij klaar staan om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. - Welke kinderen hebben de grootste kans op succes in de wereld? Binnen het onderwijs bereiden we de leerlingen van nu voor op de wereld van de toekomst, opdat ze succesvol kunnen zijn door optimaal van het geleerde te profiteren en te genieten van de wereld en het leven om ons heen. - Wat zouden kinderen moeten leren en hoe kunnen zij het beste leren? Binnen het IPC worden voor elke leerling leerdoelen geformuleerd over wat de kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. o De vakinhoudelijke doelen De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen, die zich in de loop der tijd ontwikkelen). o De persoonlijke doelen De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die Pagina 14 van 54

15 kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. o De internationale doelen De internationale doelen richten zich op het steeds maken van de vertaalslag van nationaal naar internationaal perspectief. Opbouw dagprogramma De basis van het dagprogramma International Stream bij Basisschool Kronenburgh is als volgt: - Dagopening: Religie, Filosofie, Cultuur, Economie, Burgerschap - Lesblok 1: Kerntakentijd: Rekenen / Wiskunde en Taal en Schrijven. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met digitale adaptieve leermethodes (taal- en rekenen). - Lesblok 2: Talententijd: Wereldoriëntatie / thematisch project gestuurd onderwijs (inclusief Verkeer, Natuur, Aardrijkskunde, Geschiedenis), Eigen tijd, Leren leren, Engels, Tweede vreemde taal, Extra Taal en Rekenen. Dit lesblok start vanuit een centrale instructie rondom een thema, waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan met de verwerking op het eigen niveau en de individuele leerdoelen. - Lesblok 3: Projectteamtijd: Science, Projectmanagement, Ondernemen, Muziek, Handvaardigheid, Gym, Sociale redzaamheid, Drama. Na de lunch gaan de leerlingen projectmatig aan de slag: Projectteamtijd. Experimenteren met de wereld om ons heen volgens een systematische aanpak: van zonne-energie tot de evolutie, van elektriciteit tot ondernemen. Hogere orde leren / taxonomie van Bloom De dagopbouw bij Basisschool Kronenburgh sluit aan bij de leertaxonomie van Bloom. We beginnen de dag met het leren herinneren, begrijpen en toepassen van kennis en het opbouwen van vaardigheden, om in de middag te werken aan het analyseren, evalueren en creëren (ook wel het hogere orde leren genoemd). Pagina 15 van 54

16 1. Kennis: De leerling herinnert zich zaken. Herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren. 2. Inzicht: De leerling geeft weer, vertaalt en vat samen. Samenvatten, een verklaring geven, in eigen woorden weergeven, een tekening maken van, voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, selecteren, grote lijnen aangeven. 3. Toepassen: De leerling gebruikt informatie in een onbekende situatie en lost een probleem op. Een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis gebruiken in een bepaalde situatie. 4. Analyse: De leerling breekt de informatie open en brengt de onderdelen met elkaar in verband. In delen splitsen, patroon beschrijven, bewijzen voor conclusies aangeven, classificeren, onderzoeken. 5. Evaluatie: De leerling geeft een beargumenteerd oordeel en heeft een standpunt. Concluderen, beargumenteren, de waarde aangeven, bekritiseren, kiezen en de keuze rechtvaardigen, besluiten. 6. Synthese/Creatie: De leerling brengt de onderdelen samen tot iets nieuws. Ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, bouwen, ontwikkelen. Binnen de aanpak van de International Stream wordt systematisch bewaakt of elke leerling de leerdoelen wel behaald. Het is zeker geen vrijheid-blijheid. De leerlingen krijgen heldere kaders en resultaten worden beoordeeld. Onderbouw (kleuters) Binnen de International Stream is er vanzelfsprekend ook kleuteronderwijs. Ook het International Primary Curriculum voorziet hierin. Verder werken wij met CODE26: een methode waarmee kinderen spelenderwijs leren lezen. Wanneer een leerling hier interesse in heeft, kan hiermee worden gewerkt. (De leerling hoeft niet te wachten tot in groep 3.) Pagina 16 van 54

17 7 Leerprogramma: Beter tot je recht Het leerprogramma Beter tot je recht is gebaseerd op het International Stream programma, maar er wordt gewerkt met groepen van gemiddeld 15 leerlingen. Zo komt elke leerling beter tot zijn recht. De leraar kan hierdoor goed inspelen op de specifieke leervragen van elke leerling en verwerkt dit in een individueel leerprogramma. Zo lukt het om elke leerling tot mooie prestaties te brengen (talentmanagement) in een prettige sfeer. Onze begeleiding is er op gericht dat uw kind plezier in leren heeft, productief is, zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelt, een brede kijk op de wereld vormt en met een positief zelfbeeld klaar is voor het voortgezet onderwijs. Ouders kiezen voor het Beter tot je recht programma wanneer: hun kind in een grote groep onvoldoende wordt gezien, wanneer blijkt dat hun kind met meer aandacht en instructie wel met goede resultaten komt of hun kind in een grote groep te veel wordt afgeleid. Ook is het Beter tot je recht programma geschikt wanneer sprake is van dyslexie of dyscalculie. In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Bij kinderen die een groter risico lopen op dyslexie is het in deze periode heel belangrijk goed te letten op de signalen van leesproblemen. Het begint al bij de fase van het voorbereidend lezen waarin kinderen taalbewustzijn ontwikkelen en eerste pogingen doen om letters te lezen en te schrijven. Wanneer uiteindelijk het technisch lezen niet naar wens verloopt en ook extra hulp onvoldoende resultaat oplevert, is het moment aangebroken om een deskundige in te schakelen die kan beoordelen of er sprake is van dyslexie. Basisschool Kronenburgh werkt zowel voor als na het vaststellen van dyslexie met protocollen om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden (zie: Leerlingen met dyscalculie hebben baat bij gestructureerd onderwijs, waarbij de opgaven stap-voor-stap worden aangeboden. Er is veel extra oefening en herhaling nodig, omdat deze leerlingen moeite hebben met het automatiseren van het rekenen, zoals de tafels van vermenigvuldiging. Naast extra oefening is het ook belangrijk aandacht te besteden aan emotionele ondersteuning. De leerling moet weer vertrouwen krijgen in de eigen capaciteiten (zie: Natuurlijk zijn er ook kinderen bij wie dyslexie en/of dyscalculie niet wordt vastgesteld. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld met intelligentie compenseren. Ook voor deze kinderen is het erg belangrijk dat er systematisch meer aandacht is voor taal en rekenen. Binnen het beter tot je recht programma kan dit. Op veel scholen gaan deze kinderen als groepje met een Remedial Teacher apart extra oefenen. Maar tegelijkertijd missen ze natuurlijk ook weer wat de rest van de groep doet. De tijd die de Remedial Teacher heeft, is vaak ook beperkt. Het Beter tot je recht programma heeft tot doel dat de leerlingen de gehele lesweek door de Remedial Teacher worden begeleid. Om toegelaten te worden tot het 'Beter tot je recht' programma is het noodzakelijk een actueel testrapport te overleggen met een IQ meting bevat (een IQ van minimaal 100 is Pagina 17 van 54

18 vereist). Wij achten een IQ meten noodzakelijk om te garanderen dat de leerling een goede aansluiting zal hebben met de andere kinderen op onze school. Dit is van groot belang voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde van de leerling; de basis voor een goed functioneren. Indien sprake is van of een vermoeden bestaat van dyslexie of dyscalculie zal dit ook middels een extern onderzoek moeten worden vastgesteld, zodat wij voldoende informatie hebben voor het opstellen van een individueel leerplan. De testrapporten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en dienen te zijn opgesteld door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog. Pagina 18 van 54

19 8 Leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid Het leerprogramma Meer- en hoogbegaafd is gebaseerd op het International Stream programma, maar er wordt gewerkt met groepen van gemiddeld 15 leerlingen. Hoge intelligentie duidt op een grote intellectuele capaciteit. Een hoge score bij een IQ test is geen garantie voor goede prestaties. Veel andere factoren, zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren, hebben invloed op de prestaties van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook het onderwijs is hier dus ook zeer bepalend. Het leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid van Basisschool Kronenburgh is er op gericht kinderen zo te begeleiden dat ze hun intelligentie leren te gebruiken en doorgroeien van een meer- en hoog intelligente leerling tot meer- en hoogbegaafde leerling. De meer- en hoogbegaafde leerlingen worden dan ook nadrukkelijk uitgedaagd tot het hoger orde leren. Het leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid van Basisschool Kronenburgh is gebaseerd op het Beter tot je recht programma. Het tempo ligt echter hoger (versnelling), waardoor er ruimte is om op alle vakken te verdiepen en te verbreden. Dit betekent dat er ook meer ruimte is voor eigen tijd en meer ruimte voor extra thema s (wereld oriëntatie). De natuurlijke leeromgeving bij Basisschool Kronenburgh en de gespecialiseerde begeleiding helpen de leerlingen tot zichzelf te komen en tot prestaties. Wanneer een leerling niet goed in z n vel zit, gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan. Wanneer de leerling als gevolg van hoge sensitiviteit last heeft van bijvoorbeeld concentratieproblemen gaan we op zoek hoe we de storende factoren kunnen wegnemen. Het werken met kleine groepen scheelt al heel veel. Door het bieden van verbreding, verdieping en versnelling worden meer- en hoogbegaafden uitgedaagd, wordt onderpresteren voorkomen en ontwikkelt de leerling leervaardigheden die later ook nodig zijn op de middelbare school. Hoogbegaafde kinderen ondervinden bij hun sociale contacten meer moeite dan andere kinderen, omdat leeftijdgenootjes elkaar niet altijd begrijpen. Bij Kronenburgh kan de meeren hoogbegaafde leerling blijven optrekken met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes (peergroups). Om toegelaten te worden tot het leerprogramma meer- en hoogbegaafd is het dan ook noodzakelijk dat het IQ van de kinderen is getest: o meerbegaafde kinderen: IQ vanaf 115; en o hoogbegaafde kinderen: IQ 130 en hoger. 8.1 Kleuter HB Bij Basisschool Kronenburgh begint het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden reeds in de onderbouw (kleuters). Echter op deze leeftijd valt nog niet vast te stellen of sprake is van meer- en hoogbegaafdheid. Wel zijn er vaak signalen en kun je spreken van een ontwikkelingsvoorsprong. Echter, de ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair. Met name bij kinderen tot zes jaar verloopt die ontwikkeling veelal sprongsgewijs. Een voorsprong ten opzichte van andere kinderen kan Pagina 19 van 54

20 in de loop van een periode ook weer weg zijn. De ontwikkeling van de kleuter is bovendien nog erg omgeving gebonden. Dat wil zeggen dat het nest waaruit het kind komt, sterk bepalend kan zijn voor de manier waarop het kind zich ontwikkelt en ook een eventuele tijdelijke ontwikkelingsvoorsprong kan worden bewerkstelligd. Blijft een voorsprong bestaan en zich ontwikkelen, dan spreken we van potentieel (hoog)begaafd.. Voor de signalering van potentiele hoogbegaafdheid kijken we naar de volgende punten: Taalvaardigheid, Energie, Levensvragen, Invoelend vermogen, Honger naar kennis, Taakgerichtheid, Creativiteit, Aanpassingsvermogen, cijfers en letters, Sterk geheugen (zie Ook voor de HB kleuters is het wenselijk reeds op een andere manier onderwijs te verzorgen. Wanneer een kleuter het HB programma volgt en later blijkt dat de ontwikkelingsvoorsprong zich niet doorzet, is er bij Basisschool Kronenburgh weer een uitdagende plek bij het beter tot je recht programma of binnen de International Stream. 7 Uitdagingen voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Voor de inrichting van het (hoog)begaafd onderwijs van Basisschool Kronenburg baseren wij ons op de 7 kenmerken van het leerproces van meer- en hoogbegaafden zoals geformuleerd door NOVILO: Onjuiste overtuigingen Wanneer een hoogbegaafd kind ervan overtuigd is iets niet te kunnen, dan laat hij zich moeilijk van het tegendeel overtuigen. (Valse) overtuigingen kunnen hoogbegaafde kinderen laten blokkeren. Ze schrijven falen toe aan externe factoren waar ze geen invloed op hebben. Onze begeleiding voorziet in een stapsgewijze aanpak met kleine succesjes en feedback op inzet en doorzettingsvermogen. Resultaat is de resultante van talent * inzet * strategie. Het geheugen Hoogbegaafde kinderen kunnen in het onderwijs vastlopen wanneer hun geheugen onvoldoende is geoefend en leerstijlen onvoldoende zijn ontwikkeld. Waar andere kinderen zich spelenderwijs en al doende deze leerstrategieën aanleren, doet een hoogbegaafd kind dit niet, omdat hij het met zijn intelligentie lange tijd voldoende weet te compenseren. Onze begeleiding is er op gericht hoogbegaafde kinderen expliciet leerstijlen aan te leren. Uitleg van het waarom van de noodzaak tot verandering van leerstrategie kan hoogbegaafde kinderen over hun weigerdrempel heen helpen. Door leerstof aan te bieden volgens de 5 basisprincipes van het geheugen: zintuigen, emotie, herhaling, verbinding, begrip gaan wij het geheugen trainen. Kinderen die echt zijn vastgelopen, moeten stapje voor stapje met positieve feedback op de inzet en kleine beloningen begeleid worden naar herstel van het functioneren van het geheugen. Motivatie Hoogbegaafde kinderen kunnen in het reguliere onderwijs hun motivatie voor school en leren zijn kwijtgeraakt. Kinderen met intrinsieke motivatie hebben minder sturing nodig. Het is van belang gemotiveerde kinderen ook gemotiveerd te houden. Pagina 20 van 54

21 Wij begeleiden kinderen met weinig motivatie door een aantrekkelijk perspectief aan de horizon te schetsen, een perspectief met korte termijn winst. Daarnaast zijn duidelijke regels een must voor succes. Regels moeten altijd consequenties hebben: geen consequentie, geen regel. Ons beleid is dus enerzijds positieve feedback en beloning bij goed gedrag, negatieve feedback en een passende sanctie bij verkeerd gedrag, anderzijds warme begeleiding en hulp. Wij werken hierbij vanuit de visie van de positieve psychology waarover o.a. Martin Selligman veel gepubliceerd heeft: hoe je vanuit motivatie door directe feedback (belonen straffen) kunt doorgroeien tot motivatie door betekenisvol bezig te zijn. Frustratie Veel hoogbegaafde kinderen hebben een smalle band van uitdaging en een lage frustratietolerantie ontwikkeld. Deze ontstaan enerzijds doordat de kinderen nooit geleerd hebben om door te zetten bij opgaven die iets buiten hun directe bereik liggen, anderzijds door een snel optredend idee iets niet te kunnen wanneer het niet meteen lukt en (te) snel afgeleid te zijn door dingen in hun naaste omgeving. Er ontstaat zodoende bij moeilijkere opgaven een neiging tot vluchtgedrag, dat zich uit in saai zeggen, kleine kwaaltjes, hangen en poppetjes tekenen. Onze begeleiding van hoogbegaafde kinderen is erop gericht vluchtgedrag snel te onderkennen en actie te ondernemen door het maken van kleine leerstapjes met succes als gevolg. Daarnaast bieden wij op school duidelijkheid en structuur wat de mogelijkheid tot vluchten beperkt. Samenwerken Hoogbegaafde kinderen hebben vaak veel moeite met samenwerken. Belangrijke vaardigheden die ontwikkeld moeten worden voor succesvol samenwerken zijn: kunnen luisteren, om kunnen gaan met uitgestelde aandacht, compromissen kunnen sluiten en je kunnen inleven in een ander. Onze begeleiding is er op gericht de samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen en duidelijkheid te verschaffen over: doel, vorm van samenwerking, eisen, randvoorwaarden, rolverdeling, eigenaarschap en impliciete regels. Zelfstandig werken Zelfstandig kunnen werken is een must voor succes op school en voor het ontwikkelen van een volwaardige persoonlijkheid. Het perfectionisme van sommige hoogbegaafde kinderen kan omslaan in frustratie en faalangst. Onze begeleiding is erop gericht de samenwerkingsvaardigheden steeds weer op een hoger niveau te brengen door het geven van positieve feedback en belonen van behaalde successen. Wij leren onze leerlingen dat fouten maken mag, dat falen mag om zo faalangst te voorkomen / te overwinnen. Wegwerken hiaten Een hiaat is een kennisgat. Voor vakken met een opbouwend karakter, zoals de meeste exacte vakken en talen, vormen hiaten een groot risico voor de vervolgstudie. Wanneer een hiaat niet wordt weggewerkt, kan het gat na verloop van tijd een onoverbrugbare kloof worden. Hoogbegaafde kinderen hebben meer kans om hiaten op te lopen dan andere kinderen, omdat zij zich in het basisonderwijs vaak met hun slimheid konden redden of omdat zij een klas hebben overgeslagen, zonder alle stof te hebben gevolgd. Onze begeleiding is erop gericht hiaten tijdig op te sporen en reparatieprogramma s uit te voeren. Pagina 21 van 54

22 9 Kernwaarden bij onze begeleiding 9.1 Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Pedagogisch klimaat Onze leerkrachten hebben een vormende en opvoedende taak. We vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Daarom creëren de leerkrachten een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar. De leerkracht is een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig of samen met anderen kunnen doen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Hierbij zijn onze uitgangspunten: - De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas. - De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. - De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. - De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen. - De leerkrachten bieden de leerlingen structuur. - De leerkrachten zorgen voor (sociale) veiligheid. - De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken. - De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken. Didactisch handelen Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat. We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Hierbij zijn onze uitgangspunten: - De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op meerdere niveaus. - De leerkrachten geven directe instructie. - De leerlingen werken zelfstandig samen. - De leerkrachten geven ondersteuning en hulp. - De leerlingen krijgen de mogelijkheid om steeds meer zelf te gaan nakijken. - De leerkrachten zorgen voor leerstofdifferentiatie. - De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie. - Coöperatief leren maakt een belangrijk onderdeel uit van onze manier van werken in de groepen. - Lessen zijn goed opgebouwd. 9.2 Handelings- en opbrengstgericht werken Bij handelingsgericht werken (HGW) wordt het onderwijs doelgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en speel je in op de verschillen tussen leerlingen. Pagina 22 van 54

23 HGW maakt het onderwijs passend voor elke leerling. HGW betrekt daarbij alle partijen: school, leerling, ouders(ervaringsdeskundigen) en externe adviseurs. Basisschool Kronenburgh werkt met individuele leerplannen en een overstijgend groepsplan en gebruikt zo veel mogelijk adaptieve lesmethodes. Zo geven wij invulling aan HGW. Bij opbrengstgericht werken (OGW) werkt de leerkracht planmatig toe naar vooraf vastgestelde leerdoelen. Hiertoe verzameld de leerkracht op systematische wijze de leeropbrengsten zoals de cito-scores. Wij gebruiken zowel methode gebonden als niet methode gebonden toetsen om de resultaten van leerlingen nauwgezet te monitoren. 9.3 Beroepshouding Ons team beschikt niet alleen over lesgevende capaciteiten, maar ook over een professionele instelling en een juiste beroepshouding. Daarom hechten wij veel waarde aan: - Handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school. - Zich collegiaal opstellen. - Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar. - Met anderen kunnen en willen samenwerken. - Het werk met anderen bespreken. - Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten. - Genomen besluiten loyaal uitvoeren. - Zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen. - Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken. - Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. - Anderen kunnen en willen begeleiden of helpen. - Beschikken over reflectieve vaardigheden. - Planmatig werken. - Bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. - Pagina 23 van 54

24 10 Organisatie van het onderwijs 10.1 Leertijd Op onze school willen we de leertijd effectief besteden en verlies van leertijd voorkomen. De beschikbare leertijd dient er minimaal voor te zorgen dat alle leerlingen de einddoelen basisonderwijs behalen. Basisschool Kronenburgh verzorgt alleen dagonderwijs. Volgens de wet moeten kinderen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren (880 uur per jaar) onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren (940 uur per jaar). Het maximaal aantal lesuren per week is 26 uur. Basisschool Kronenburgh verzorgt elk schooljaar 40 weken onderwijs (25 uur per week) dat neer komt op (1000 gecorrigeerd voor 3 doordeweekse feestdagen) 985 uur. Hierbij wordt gerekend van 1 oktober tot 1 oktober zodat de effecten van de van de vakantiespreiding worden opgevangen Continurooster en invulling leerdagen Basisschool Kronenburgh hanteert het continurooster. De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot Van Tot Opening en lesblok 1: Kerntakentijd Speelkwartier + lesblok 2: Talententijd Lunch + spelen Lesblok 3: Projectteamtijd Bij elk gespecialiseerd leerprogramma wordt gewerkt met een aparte lestabel. Hiervan kan bij individuele leerprogramma s weer worden afgeweken. Deze lessentabel geeft een kader aan de leerkrachten hoe een goede balans gegeven kan worden aan het werken aan de verschillende kerndoelen zoals de Minister van Onderwijs die verplicht stelt. De lessentabel is op de opbouw van de leerdag afgestemd: Opening Lesblok 1: Kerntakentijd Lesblok 2: Talententijd Lesblok 3: Projectteamtijd Religie, Filosofie, Cultuur, Economie, Burgerschap Rekenen / Wiskunde en Taal en Schrijven Wereldoriëntatie / thematisch project gestuurd onderwijs (inclusief Verkeer, Natuur, Aardrijkskunde, Geschiedenis), Eigen tijd, Leren leren, Engels, Extra Taal en Rekenen Science, Projectmanagement, Ondernemen, Muziek, Handvaardigheid, Gym, Sociale redzaamheid, Drama In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sport, Theater, Kinderboekenweek, Museumbezoek, bedrijfsbezoek. Pagina 24 van 54

25 11 Wettelijke inhoud (kerndoelen) De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakgebieden die de minister verplicht stelt (kerndoelen), opdat de leerlingen goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs. De voertaal is Nederlands (uitgezonderd onderwijs in andere talen). Bij de selectie van leermaterialen gaan wij uit van de volgende criteria: - adaptief; het kind staat centraal, niet de methode / de methode biedt de mogelijkheid om alleen die stof te werken die nog niet wordt beheerst; - differentiërend: de methode biedt de mogelijkheid om zowel de stof in kleinere of juist grotere stappen te doorlopen / kunnen kiezen voor makkelijker of juist moeilijker; - inspelend op meer- en hoogbegaafdheid; - digitaal en tastbaar materiaal; - doorlopende leerlijn en / of aanvullende materialen. Wanneer de methode onvoldoende excellerende (verbredende en verdiepende) inhoud biedt zal aanvullend materiaal worden toegevoegd. Kleuters Voor kleuters maken wij gebruik van materialen die minder duidelijk zijn onder te brengen binnen de kerndoelen, maar voortkomen uit de leermiddelenlijst (hoog)begaafden van SLO (Stichting leerplanontwikkeling): - Beginnende geletterdheid tot lezen (spelen met letters), gogetter (bordspel), 3D- Brick (ruimtelijk inzicht); Nikitin (constructie), ontdekkisten (geluid, wegen drijven zinken, magnetisme), ontwikkelingsmateriaal-plus (combineren, construeren, rekenen, lezen samenspelen), pyramis (kubussen), rush hour (game), slimmerikken (problemen oplossen), Tantrix 9zes kantige schijfjes), Tridio (driedemensionaal), Set 9combineren), 24-game (rekenen), Bolleboos (rekenen), Tangram (vormen), Hide&seek (ruilen waarden), North Pole Camouflage (denkspel), Gigo (techniek), Capsella (techniek), Logeo (bordspel waarnemen), Klein maar fijn( taal, rekenen, doen, natuur, muziek), Cuboro (knikkerspel), Katamino (hersenbreker), Kapla (constructie), Pico(taal, rekenen), K nex (constructie), Paletti (rekenen), Polydron (rekendriehoeken), Laat eens zien (lespakketten); Klein maar dapper (filosofie). - Taal en lezen CODE26 is de EXOVA-taalmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De methode omvat technisch lezen, spelling, grammatica en woordenschat. Alle overige taalleerdoelen (informatieverwerving en verwerking) zijn geïntegreerd binnen de WO methoden zoals T-WORLD, IPC en Alles-in-1. Nieuwsbegrip wordt gebruikt als extra training begrijpend lezen: Pagina 25 van 54

26 De taal methode Alles-Apart wordt gebruikt om ook zonder computer met de taalregels te oefenen: Verder maken we gebruik van Taalzee van de Universiteit van Utrecht om de taalregels te automatiseren: Voor beginnend lezen gebruiken wij CODE26 LetterRijk. Dit is een uitgebreide game waarmee kinderen zichzelf spelenderwijs leren lezen: In aanvulling hierop gebruiken wij de methode zo leren kinderen lezen en spellen: De docent hanteert de zwaluw aanpak (Zelfstandig Werken bij Aanvankelijk Lezen met Uiteenlopende Werkvormen): Groep Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Methoden Code 26 / letterrijk, Taalzee, Zo leren kinderen lezen en spellen, (Veilig leren lezen) Code26, Alles-Apart, Taalzee, nieuwsbegrip Code 26, Alles-Apart, Taalzee, nieuwsbegrip Verrijking en verdieping: Taalvaardigheden: Plustaak begrijpend en studerend lezen, Plustaak Taal en Lezen, Slimme taal, Stenvertbloks Taalmeesters, Taaltoppers, Lezen in beeld, Kids week, nieuwsbegrip Technisch lezen: Bolleboos leesseries, Villa Alfabeth / Villa Verdieping Reguliere methode: Lezen in beeld. Engels Picaro voor groep 1 t/m 8. De leerlingen worden opgeleid voor de Cambridge examens voor young learners. of Groep Methoden Onderbouw Picaro Middenbouw Picaro Bovenbouw Picaro Schrijven Novoskript met ruime aandacht voor de motoriek en een verantwoorde opbouw (niet te snel, te klein) van groep 3 tot en met 8: Verder wordt er gewerkt met creatieve opdrachten en motorische vaardigheden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en projecten. Werken met kroontjespennen, kalligrafie en dergelijke. Groep Methoden Onderbouw Novoskript Middenbouw Novoskript Bovenbouw Novoskript Rekenen / Wiskunde Pagina 26 van 54

27 Math is een digitale reken- en wiskundemethode, met ontdekhoek: Rekentuin is een digitale methode voor automatisering van rekenvaardigheden + game brokkenfabriek: Indien nodig vallen we terug op WIG (Wereld in getallen): Groep Alle bouwen Methoden Math + Rekentuin Verrijking en verdieping: Bolleboos, Breinbrekers, Da Vinci Code, Telduivel, doeboeken, Go, Kien Rekenen, Hoehandel, Magico, Plustaak Rekenen, Rekenpuzzels en breinkrakers, Rekentijger, Reken toppers, Rekenweb, Somplex, Stenvertbloks Rekenmeesters, Wisschriften Wereldoriëntatie De Alles-in-1 methode is de leidraad voor het projectmatig / thematisch gestuurd onderwijs: T-world is een WO methode van de makers van Math en Code26: IPC, het International Primary Curriculum (IPC) is het curriculum voor de creatieve en zaakvakken binnen het basissondewijs: Er kunnen altijd redenen zijn voor de leerkracht of de school extra projecten in te plannen, bijvoorbeeld door interesse van een groep, gebeurtenissen in de media of bij een individueel kind, of andere situaties die aandacht nodig hebben. Groep Methoden Alle bouwen Alles-in-1, T-world, IPC Verrijking en verdieping: Pittige plus torens Kunstzinnige Oriëntatie Basisschool Kronenburgh wil kinderen een brede intellectuele en culturele vorming meegeven. Op het gebied van cultuureducatie grijpt de school alle kansen aan om zich te verbreden en te verdiepen op dit gebied. De WO methoden dekken de leerdoelen voor kunstzinnige oriëntatie af. Groep Alle bouwen Methoden Alles-in-1, T-world, IPC Topografie Topografie wordt onvoldoende afgedekt vanuit de WO methoden. Als aanvulling kiezen wij voor de website Topotoer: Pagina 27 van 54

28 Groep Alle bouwen Methoden Topotoer Verkeer Verkeer wordt onvoldoende afgedekt vanuit de WO methoden. Als aanvulling kiezen wij voor de verkeersmethode van de ANWB Streetwise: het programma is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en de ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Ter voorbereiding op het verkeersexamen: Groep Methoden Alle bouwen ANWB streetwise 7 en 8 School en verkeer Bewegingsonderwijs Vanuit de WO-methoden worden regelmatig suggesties aangereikt voor gymlessen. In alle andere situaties maken we gebruik van Gymlessen Basisonderwijs: Groep Methoden Alle bouwen WO-methodes + Gymlessen Basisonderwijs 11.1 Excellerende doelen Aanvullend op de wettelijke inhoud, verzorgt Basisschool Kronenburgh extra excellerende vakken. Ondernemen Wij vinden het belangrijk en uitermate zinvol dat kinderen al vroeg in aanraking komen met leren ondernemen. We werken hiervoor samen met de Kamer van Koophandel. Ook expertise van ouders en andere bekenden zetten we hierbij graag in. Kinderen leren de verschillende aspecten van het ondernemerschap: plannen maken en doelen stellen, taken verdelen, overzicht bewaren, bijstellen waar nodig, werken met geld en begrotingen, aspecten van marketing en keuzes maken. De projecten en activiteiten kunnen zowel uit de kinderen als uit de leerkrachten of school komen. Elk jaar komt er in ieder geval een project leren ondernemen aan bod. Groep Alle bouwen Methoden Ondernemende kinderen op komst: Eduforce WO methodes Onderzoek en wetenschap Het hoe en waarom, het begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, het leren onderzoeken en kennismaken met verschillende vormen van onderzoek en wetenschap, is zeer waardevol en bij Basisschool Kronenburgh laten we kinderen er al van jongs af aan mee kennismaken. Hierbij gebruiken we de wereld om ons heen, plannen we uitstapjes, vragen we mensen les te geven en maken we gebruik van het Science Centre in Delft en opdrachtkaarten van Nemo. Ook doen we mee met wedstrijden als Lego League en het Techniektoernooi. Groep Methoden Alle bouwen WO methodes Pagina 28 van 54

29 Filosofie Kinderen denken vaak na over grote vragen. Het is belangrijk dat hier ruimte voor is en dat ze hier met elkaar over kunnen sparren. Zowel aan de hand van methodes als aan de hand van vragen en opmerkingen van leerkrachten en leerlingen wordt hier aandacht aan besteed. Ook bieden wij de kinderen kennis over filosofie en filosofen aan. Groep Methoden Alle bouwen Filosofie op de basisschool Verrijking en verdieping: Filosofie voor kids, Kinderen filosoferen, Klein maar dapper, Vliegende papa s. Godsdienst In Nederland staan we in een joods christelijke religieuze traditie. Niet alle kinderen krijgen dit vanuit huis mee. Meer weten over deze traditie, weten wat dit voor jou kan betekenen, de keuzes die je hebt, de keuzes die anderen maken; het bespreken van deze onderwerpen helpt kinderen zich te ontwikkelen binnen onze moderne samenleving. Leefstijl: Kind op zondag: Groep Methoden Alle bouwen Leefstijl / Kind op zondag Verrijking en verdieping: Filosofie voor kids, Kinderen filosoferen, Klein maar dapper, Vliegende papa s. ICT De kinderen leren om te gaan met verschillende vormen van Multi Media. Zowel op de computer als met foto en film, geluid en het zelf leren creëren met behulp van moderne technologie. Ook leren de kinderen hoe bijvoorbeeld een printer in elkaar zit. Ze krijgen de ruimte om hierin hun eigen interesse te ontdekken, en moeten tevens allemaal de basis van de computerprogramma s doorlopen aan de hand van de methode Basisbits (Excel, Power Point, Windows en meer). Groep Methoden Alle bouwen Basisbits Muziek De kinderen komen in aanraking met alle vormen van muziek. Verschillende stijlen, verschillende manieren om muziek te gebruiken (films, media) verschillende instrumenten en verschillende methodes om muziek te maken. Op school zijn instrumenten aanwezig en de kinderen worden gestimuleerd om te laten zien waar ze zelf met muziek buiten school mee bezig zijn. Regelmatig creëert de school momenten waarop de kinderen hun aanwezige muzikale vorderingen kunnen delen met anderen. Groep Methoden Alle bouwen WO methodes Smartgames Pagina 29 van 54

30 Door de inzet van educatieve spellen wordt het denken, strategie bepalen, samenwerken en omgaan met verlies en winnen gestimuleerd. Er zijn verschillende spellen aanwezig waar de kinderen mee werken. Er zijn individuele spellen, spellen voor twee personen, korte spellen voor meerdere personen en lange gezelschapsspellen Excellerende vaardigheden Het verwerken van aangeboden kennis gaat tezamen met het ontwikkelen van excellerende vaardigheden zoals strategisch denken, samenwerken, creatief en probleemoplossend denkvermogen. De specifieke kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen, en de manier om daarmee om te gaan, komen constant aan bod in ons onderwijs. Kinderen leren doelen te stellen, leren samen te werken op hoog niveau, leren problemen aan te pakken en leren van denkwijzen van zichzelf en anderen. Ze zien belemmeringen waar anderen en zijzelf tegen aan lopen. Ze herkennen en erkennen gedrag, gedachten en handelingen die effectief (of juist niet) zijn en leren daar al op jonge leeftijd naar te kijken, consequenties aan te verbinden en keuzes in te maken. De leerkrachten zorgen dat de kinderen ervaren wat er gebeurt en bespreken dit regelmatig, zowel klassikaal als individueel. Stappenplan spreekbeurt, Werkstuk wijzer, Grafische organisatiemethode, ZIP informatieverwerking, Detective Denkwerk, Opstekers Projectmatig werken 11.3 Excellerende wedstrijden Basisschool Kronenburg doet mee aan Legoleague, het Techniektoernooi 11.4 Sociaal emotionele ontwikkeling Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Het gaat hierbij om hoe de kinderen: - omgaan met zichzelf; - omgaan met leeftijdsgenoten; - omgaan met volwassenen; en - omgaan met spel, taak en werk. Basisschool Kronenburgh besteedt veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij kunnen we vier aspecten onderscheiden, namelijk: voelen, denken, kunnen en willen. Dit kader vormt de basis voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (signaleren) en het analyseren van de problemen en het opstellen van een sociaal emotioneel handelingsplan. Wij streven ernaar dat ieder kind een standpunt kan formuleren, daarbij rekening houdend met gevoelens en wensen van anderen. Het kind leert zich verantwoordelijk te voelen voor het samen zijn. Het respectvol met elkaar omgaan, handelen naar algemeen geldende normen en waarden en het respecteren van verschillende culturen zijn belangrijke factoren. Pagina 30 van 54

31 Wij gebruiken de methode Leefstijl voor PO + Levensbeschouwing om leerlingen zich bewust te laten worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. Het levensbeschouwelijke binnen de methode richt zich op verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joodschristelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken. Ons administratiesysteem ParnaSys gebruiken we als leerlingvolgsysteem inclusief het onderdeel sociaal emotionele ontwikkeling Zien: Actief burgerschap en veiligheid Het actieve burgerschap neemt binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar dat de kinderen leren dat ze deel uitmaken van de samenleving en hierbij ook betrokken zijn. Ons belangrijkste doel is om de kinderen bij ons op school een waardige, veilige plek te geven in de samenleving, en ze te laten excelleren door gebruik te maken van alle mogelijkheden die aanwezig zijn in het kind. Wij willen dat de kinderen later volwassenen worden die kunnen omgaan met de mensen om hen heen. Mensen die hun kennis en kracht willen delen en inzetten in de wereld. Dit gaat vanuit een basis van veiligheid, begrepen worden en vanuit respect en vertrouwen. Het plezier van jezelf mogen zijn en het plezier in jezelf ontwikkelen op allerlei gebied staat hierbij centraal. We leggen een basis van waaruit de kinderen de wereld in kunnen: - door op jonge leeftijd te leren dat iedereen anders is, maar ook hetzelfde; - door aangesproken te worden op specifieke kenmerken van je kunnen ; - door dit te herkennen en erkennen bij jezelf en anderen. Wij dragen zorg voor een veilige basis op school. We zijn alert op pesten, nemen signalen serieus en hanteren hierbij het pestprotocol en hanteren een meldcode huiselijk geweld Methodegebonden toetsing Bij alle vakgebieden wordt gebruik gemaakt van de daarbij horende leerlijnen en methodegebonden toetsen. Bij de meeste vakken hebben de kinderen de ruimte hun eigen tempo te volgen. De didactische leeftijd is altijd ons minimumdoel. Mochten er bij het kind extra factoren spelen, bijvoorbeeld dyslexie dan houden we hier rekening mee en kijken we wat er minimaal (en maximaal) met het kind bereikt kan worden. Pagina 31 van 54

32 Ook kijken we op welke wijze we de leerlingen hulp en compensatie kunnen aanbieden om hier zo min mogelijk in het leren door belemmerd te worden (Ik leer anders, audio middelen etc.) Methode onafhankelijke toetsing Signaleren hiaten / Cito-entreetoets Voor het signaleren van hiaten (verplichte lesstof die de leerling nog niet of onvoldoende beheerst) nemen wij de Cito-entreetoets af. De Entreetoets bestaat uit zestien reguliere taken met per taak ongeveer twintig tot dertig opgaven die betrekking hebben op de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. De entree toets kan wanneer hier aanleiding voor is ook tussentijds worden ingezet. Jaarlijkse Cito-toetsen Naast de methode gebonden toetsen nemen wij ook de jaarlijkse Cito-toetsen af: we volgen de Cito toetskalender: rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen, luisteren, spelling, woordenschat, technisch lezen, studievaardigheden. Ook voor Engels gebruiken wij de Cito test. Het maken van toetsen is voor leerlingen een belangrijke leerervaring. Het is goed om te weten wat je wel kunt en waar je nog aan moet werken. Wij bespreken de toetsresultaten dan ook open met onze leerlingen. Beoordeling resultaten De gegevens van de toetsen houden wij bij in overzichten, waardoor het mogelijk wordt de prestaties van de leerlingen over een periode van jaren te volgen. Naar aanleiding van de uitslag van de toetsen stellen we ons de volgende vragen: 1. Gaat de ontwikkeling van het kind vooruit? 2. Hoe gaat het met het kind in vergelijking met anderen? 3. Hoe doet de school het in vergelijking met andere scholen? Als er in de ontwikkeling van een kind iets niet helemaal naar wens gaat, kunnen signalen tijdig worden waargenomen Advisering voortgezet onderwijs / Eindtoets Op basis van de toetsingsresultaten geeft Basisschool Kronenburgh een opleidingsadvies. Om tot het vervolgschooladvies te komen, maken wij gebruik van de Eindtoets Basisonderwijs dat weer onderdeel uitmaakt van Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Alle toetsen van dit volgsysteem zijn op elkaar afgestemd en zo volgen wij de vorderingen van elke individuele leerlingen in alle groepen. De Eindtoets bevat opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een schoolof leervorderingentoets: de toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. Leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Met behulp van de Pagina 32 van 54

33 Intelligentietest bij de Eindtoets, maken wij het verschil zichtbaar tussen capaciteiten (wat zit erin?) en leervorderingen (wat komt eruit?). Basisschool Kronenburgh neemt ook de Cito-toets Basisvaardigheden af: een gedetailleerd overzicht van de prestaties op de verschillende onderdelen waaruit Taal en Rekenen- Wiskunde bestaan: in één oogopslag een beeld van de sterke en minder sterke kanten van de leerlingen. Bovendien geeft het Leerlingprofiel ook de vaardigheidsscores weer. Basisschool Kronenburgh neemt naast de Eindtoets ook de Intelligentietest af en rapporteert de intelligentie-index van de leerling, maar ook gegevens over de verbale en ruimtelijke intelligentie en over de score op beide onderdelen samen: de algemene intelligentie Leerlingvolgsysteem en schoolrapport Basisschool Kronenburgh werkt volgens de 1-zorgroute waarmee op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend wordt gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen en opbrengstgericht handelen het uitgangspunt. In de groep De cyclus van handelingsgericht werken wordt vijf keer per jaar door de leerkracht doorlopen (na elke lesperiode) en kent de volgende stappen: - evalueren en verzamelen van gegevens; - signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; - het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; - het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; - opstellen van het groepsplan; en - uitvoeren van het groepsplan. In periode 3 en 5 staan de Citotoetsen gepland en worden de schoolrapporten opgesteld, uitgereikt en is er een tafeltjesavond (bespreking met ouders). Schoolniveau De leerkracht bespreekt de resultaten, conclusies van de individuele leerling en groep als geheel met de schooldirectie. Vervolgens wordt het actieplan per leerling en het groepsplan opgesteld. Tevens wordt bekeken of eventueel extra zorg nodig is (zie zorgstructuur). Bovenschools niveau Basisschool Kronenburgh werkt samen met andere scholen, instellingen en professionals, opdat er een integraal en passend arrangement is voor leerlingen en hun opvoeders die bijzondere ondersteuning nodig hebben (zie zorgstructuur verderop in dit schoolplan). Basisschool Kronenburgh werkt samen met Novilo-scholen: scholen die actief werken aan talentontwikkeling. Pagina 33 van 54

34 Systeemondersteuning Basisschool Kronenburgh gebruikt van Viadesk voor de archivering van alle documenten in het kader van het leerlingvolgsysteem (handelingsgericht / opbrengstgericht werken). Tevens maakt Basisschool Kronenburgh gebruik van het leerling volgsysteem van Cito. Deze taken worden geïntegreerd binnen ParnasSys Communicatie Interne Communicatie In een compacte school kan de vergaderstructuur eenvoudig blijven want de lijnen zijn kort; er kan direct gehandeld worden. Formeel vergadert de directie 1 maal per maand; een gedeelte van deze vergadering is tezamen met het personeel / team. Externe communicatie De school onderhoudt gereguleerde contacten met: - Onderwijs Adviesdienst - Peuterspeelzaal(en) - Voortgezet onderwijs - Pabo s - Schoolmaatschappelijk werker - GGZ - Jeugdzorg - Schoolarts - Logopedist - Wijkagent - Opvoedbureau Florence - Samenwerkingsverband Haaglanden Communicatie met ouders Zie schoolgids Pagina 34 van 54

Schoolplan Schooljaren

Schoolplan Schooljaren Begaafd onderwijs Schoolplan Schooljaren 2014-2018 Datum: 07-09-2014 Versie: 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Organisatie Basisschool Kronenburgh... 5 2.1 Wie wij zijn... 5 2.2 Historie... 6 2.3 Zakelijke

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Talmaschool afdeling Athena

Talmaschool afdeling Athena Talmaschool afdeling Athena Augustus 2016 start Kind & Onderwijs Rotterdam met voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen aan de Talmaschool in Rotterdam. De Athena-afdeling is een nieuwe onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Kronenburgh Leerdagen Plusklas voor meer- en hoogbegaafde basisschool kinderen

Kronenburgh Leerdagen Plusklas voor meer- en hoogbegaafde basisschool kinderen (hoog)begaafd onderwijs Kronenburgh Leerdagen Plusklas voor meer- en hoogbegaafde basisschool kinderen Datum: 5-09-2013 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden Leerdagen... 4 2.1 Kiezen

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Beleidsplan Basisschool Da Vinci

Beleidsplan Basisschool Da Vinci Beleidsplan Basisschool Da Vinci Inleiding Dit beleidsplan geeft richting aan en is de basis voor de verdere ontwikkeling aan hoogbegaafde leerlingen aan basisschool Da Vinci voor de korte (1/2 jaar),

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool De Knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Elementen van een pedagogisch project 1 GEGEVENS M.B.T. DE SITUERING VAN

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar vmbo kader/gl/tl Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12 16 jaar vmbo kader/gl/tl De leerlingen in route 3 uitstroomprofiel vmbo k/gl/t worden voorbereid op instroom in de onderbouw van het vmbo (kader, gemengde

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets onderwijsprogramma en lessentabel. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets onderwijsprogramma en lessentabel De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige

Nadere informatie

WAT IS DALTONONDERWIJS?

WAT IS DALTONONDERWIJS? WESTERKIM EN DALTON DALTONONDERWIJS Westerkim vindt het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheden van het kind en de verschillen tussen kinderen. Aandacht voor ieder kind, zelfstandigheidsbevordering,

Nadere informatie

Achtergrond onderzoeksvraag 1

Achtergrond onderzoeksvraag 1 Achtergrond onderzoeksvraag 1 1. Kerncurriculum en keuzedelen voor school en leerling Wij pleiten voor een vaste basis van kennis en vaardigheden die zich beperkt tot datgene wat alle leerlingen ten minste

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, jaar havo/vwo Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in

Nadere informatie

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck).

Toezeggingen. en Pork) en de gemeente Vlagtwedde/O2SV (De Clockeslach, De Klimop, De Vlinder, Op d Esch, Plaggenborg en Willem Lodewijck). Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Manager afdeling Samenleving Van: College van burgemeester en wethouders Opsteller: Marion Prins, beleidsmedewerker Onderwijs Datum: 17 september

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje Informatieboekje 2016-2017 Basisschool Windekind Van Weerden Poelmanstraat 192 6417 ES HEERLEN E: info.windekind@innovo.nl T: 045-5419761 W; www.bswindekind.nl Beste ouders/verzorgers, In dit boekje informeren

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Mijn visie; mijn manier van handelen en

Mijn visie; mijn manier van handelen en Mijn visie; mijn manier van handelen en ideeën over hoe kinderen ontwikkelen, leren en zouden moeten leren op school. Mariska Gerritsen, Docent beeldende vorming Fontys Tilburg Onderwijs Mijn visie op

Nadere informatie

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU

Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Hoogbegaafd kind? Kies voor Leonardo-onderwijs van de KSU Is uw kind hoogbegaafd? Dan heeft hij of zij extra uitdaging op school nodig. Voorkom dat uw kind zich gaat vervelen of onder niveau presteert.

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert

De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert De rode draad BPS-PO 2014 Een zelfbeoordelingsinstrument om na te gaan in hoeverre de school het keurmerk BPS benadert Voor u ligt de rode draad, een instrument om na te gaan in hoeverre uw school het

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie