Schoolplan Schooljaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan Schooljaren 2014-2018"

Transcriptie

1 Begaafd onderwijs Schoolplan Schooljaren Datum: Versie: 2.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Organisatie Basisschool Kronenburgh Wie wij zijn Historie Zakelijke gegevens Directeur/bestuurders Samenwerkingspartners Wervingsgebied Visie > Missie > Doelen Visie Missie Doelen Identiteit Levensbeschouwelijke identiteit van de school Sociale competentie, normen en waarden en burgerschap Intelligentie en leerprogramma s International Stream Leerprogramma: Beter tot je recht Leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid Kleuter HB Kernwaarden bij onze begeleiding Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Handelings- en opbrengstgericht werken Beroepshouding Organisatie van het onderwijs Leertijd Continurooster en invulling leerdagen Wettelijke inhoud (kerndoelen) Excellerende doelen Excellerende vaardigheden Excellerende wedstrijden Sociaal emotionele ontwikkeling Actief burgerschap en veiligheid Methodegebonden toetsing Methode onafhankelijke toetsing Advisering voortgezet onderwijs / Eindtoets Leerlingvolgsysteem en schoolrapport Communicatie Medezeggenschapsraad, Oudercommissie Brede schoolontwikkeling Passend onderwijs en zorgplicht Kaders passend onderwijs Samenwerkingsverband Zorgstructuur Samenwerkingsverband Pagina 2 van 54

3 12.5 Zorgprofiel Beleid met betrekking tot langdurig zieken Schoolklimaat (incl. sociale veiligheid en risico inventarisatie) Arbo beleid en risico-inventarisatie (RIE) Privacy ICT Rendement Opbrengsten Kerngetallen: in-, door- en uitstroom Financieel en materieel beleid Financieel beleid Participerend onderwijs Anbi-stichting / Sponsoring / Externe bronnen / Studiebeurzen Huisvestingsbeleid Personeelsbeleid Integraal Personeelsbeleid Verantwoordelijkheden Vertaling visie, missie, strategie Werving en selectie Neventaken Collegiale consultatie Functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken Deskundigheidsbevordering (Wet Bio) Gast- en vakleerkrachten Beleid m.b.t. stagiaires Verzuimbeleid Personeelsadministratie Kwaliteitsbeleid Bijlage: Interventies leerkracht per uitdaging Pagina 3 van 54

4 1 Inleiding Dit schoolplan functioneert als beleidskader waarbinnen het onderwijs van Basisschool Kronenburgh wordt vormgegeven. Het schoolplan beschrijft in de eerste plaats de kwaliteit, de visie en de daaraan gekoppelde onderwijsdoelen. Binnen de kaders van het schoolplan wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld dat met het jaarverslag wordt geëvalueerd. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Deze beleidscyclus wordt uitgevoerd door de schooldirectie in nauwe samenspraak met leerkrachten, ouders en zo mogelijk andere betrokkenen onder toezicht van het schoolbestuur. Als bijlage van het schoolplan geeft de schoolgids de meer praktische invulling, afspraken en jaarroosters weer. Het schoolplan en de schoolgids zijn beschikbaar via onze internetsite. Alles wat in het schoolplan wordt vermeld, is onder voorbehoud van akkoord van de onderwijsinspectie en leerplicht Welkom bij Basisschool Kronenburgh! dhr. drs P.S.C. Janssen MBA schooldirecteur Pagina 4 van 54

5 2 Organisatie Basisschool Kronenburgh 2.1 Wie wij zijn Basisschool Kronenburgh wordt bestuurd vanuit Stichting Kronenburgh. Basisschool Kronenburgh is een Nederlandse basisschool met een internationale oriëntatie: International Stream. Basisschool Kronenburgh heeft aanvullende afdelingen met speciale leerprogramma s. In deze afdelingen kan gewerkt worden met verkleinde groepen dankzij een extra ouderbijdrage. Wij bieden de leerprogramma s voor: - leerlingen die beter tot hun recht komen in kleinere groepen; - leerlingen die meer- en hoogbegaafd zijn en beter tot hun recht komen in verkleinde groepen. Pagina 5 van 54

6 Onze leerkrachten zijn ruim ervaren en gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid, remedial teaching of hebben een internationale oriëntatie. Basisschool Kronenburgh spreekt leerlingen aan op hun bijzondere capaciteiten (talenten) en hecht aan een gezonde emotionele ontwikkeling. Wij werken onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs. 2.2 Historie Basisschool Kronenburgh gaat verder waar de Leonardoschool Rijswijk is gebleven. De Leonardoschool, onderdeel van de Wethouder Brederoschool, vallend binnen de stichting Librijn, beëindigde de Leonardo onderwijstaken per einde schooljaar Reden voor deze beëindiging ligt in het feit dat onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen duurder is dan regulier onderwijs en de Rijksbekostiging niet in deze meerkosten voorziet. Sinds het schooljaar verzorgt Basisschool Kronenburgh Leerdagen voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Beide ervaringen hebben ons overtuigd van de effectiviteit van het werken met kleinere groepen. Als leerkracht kun je dan zoveel meer met de kinderen bereiken. Ook door te werken met ervaren leerkrachten met een specialisatie op meer- en hoogbegaafdheid, en/of remedial teaching zie je dat leerlingen tot een enorme ontwikkeling kunnen worden aangezet. Kronenburgh is vervolgens de procedure gestart om als zelfstandige school in aanmerking te komen voor bekostiging. De aanvraag is ingediend in februari In juni stemde de gemeenteraad van Rijswijk in ruime meerderheid voor. Eind december kregen we te horen dat ook het Ministerie een positief advies gaf. Wel was er de eis vanuit de wetgever dat Kronenburgh ook toegankelijk moet zijn zonder de extra ouderbijdrage. Ouders hebben nu dus de keuze: of kiezen voor de International Stream zonder extra ouderbijdrage of kiezen voor de aanvullende leerprogramma s: Beter tot je recht of Meer- en hoogbegaafdheid : verkleinde klassen met extra ouderbijdrage. Ouders kunnen op deze wijze voor hun kind(eren) steeds het best aansluitende onderwijsprogramma kiezen. 2.3 Zakelijke gegevens Bezoekadres: Mr D. Fockstraat JA Rijswijk Postadres: van Vredenburchweg TT Rijswijk T: I: E: Basisschool Kronenburgh gebruikt een zelfstandige vleugel binnen het gebouw van de Rehobothschool. Pagina 6 van 54

7 Inmiddels verzorgen wij ook onderwijs op de locatie de Ottoburg: Esdoornstraat 3a 2282RZ Rijswijk. 2.4 Directeur/bestuurders Bij aanvang van Basisschool Kronenburgh is gekozen voor een combinatie van de functie van schoolbestuurder en de functie van schooldirecteur. Het streven is om deze functies uiteindelijk weer te scheiden. De functie van directeur/bestuurder wordt ingevuld vanuit beide initiatiefnemers: Mw. drs A.M.A. van der Werff- van der Feltz, zelfstandig adviseur, ouderbetrokkenen. Dhr. drs P.S.C. Janssen MBA, bevoegd onderwijzer, bedrijfskundige en onderwijskundige; Mevrouw van der Werff (1970) is sinds haar studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden op diverse beleidsterreinen werkzaam geweest. Mevrouw van der Werff heeft zich ook ingezet voor het Leonardo-onderwijs in Rijswijk, waar haar 2 kinderen op school zaten. Daar trad zij op als contactpersoon namens de ouders richting diverse schoolbesturen, gemeentelijke en landelijk politiek, met het doel om deze vorm van onderwijs op de kaart te krijgen en continuïteit te bevorderen. Pagina 7 van 54

8 De heer Janssen (1963) studeerde na de Pedagogische Academie en na militaire dienst Onderwijskunde in Twente en behaalde daarna zijn MBA. Hij werkte als onderwijskundige, projectmanager, sales en marketingmanager en interim manager bij verschillende bedrijven en (onderwijs) organisaties. de heer Janssen is tevens directeur eigenaar van het Kronenburgh MEAO College (particulier MBO). 2.5 Samenwerkingspartners Wij werken samen met: - Novilo, expert in talentbegeleiding: - Exova, vernieuwers van het onderwijs: - IPC Nederland, International Primary Curriculum: Basisschool Kronenburgh is lid van: - Vereniging Bijzondere scholen: - De PO-raad: 2.6 Wervingsgebied Basisschool Kronenburgh heeft vanuit haar specialistisch onderwijs een regionale onderwijsfunctie. Dit betekent dat leerlingen naast de regio Haaglanden ook komen vanuit het Westland, de Bollenstreek, regio leiden, regio Zoetermeer en regio Rotterdam en verder. Pagina 8 van 54

9 3 Visie > Missie > Doelen 3.1 Visie Met de door de overheid beschikbaar gestelde middelen probeert elke reguliere basisschool het beste onderwijs te bieden. Elk kind verdient de aandacht van de leerkracht om zich zo optimaal te ontwikkelen. De wereld om ons heen verandert snel. Onze kinderen worden wereldburgers. Het onderwijs heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Het grootste deel van de kinderen functioneert prima binnen het reguliere onderwijs. Er zijn ook kinderen die beter tot hun recht komen in een kleinere groep, waarbij de gespecialiseerde leerkracht goed kan inspelen op de specifieke leervragen van individuele leerlingen. Voorbeelden van zulke specifieke leervragen zijn dyslexie, dyscalculie en meeren hoog begaafdheid. Veel ouders zijn bereid tot cofinanciering van het onderwijs (participatie) om zo voor hun kind nog beter onderwijs te krijgen. 3.2 Missie Basisschool Kronenburgh wil leerlingen, samen met hun ouders, voorbereiden op een functioneren binnen een moderne internationale ondernemende samenleving. Dit vraagt dat elke leerling leert leven, leert leren en leert denken en met een positief zelfbeeld goed is voorbereid op de middelbare school en op een functioneren in de internationale samenleving. Basisschool Kronenburgh wil met het aanbieden van specifieke leerprogramma s uitblinken in het begeleiden van specifieke leerlingen met specifieke leervragen binnen het spectrum van meer- en hoogbegaafde leerlingen tot leerlingen die beter tot hun recht komen in een 'verkleinde' groep. 3.3 Doelen - Het verzorgen van begaafd onderwijs: - dat inspeelt op de unieke behoefte van individuele leerlingen op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied; - waarbij de leerling zijn intelligentie leert benutten en zich ontwikkelt van intelligente leerling tot begaafde leerling ; - dat leerlingen voorbereid te functioneren binnen de internationale samenleving; - dat voldoet aan de inhoudelijk eisen die de overheid aan het Nederlandse basisonderwijs stelt; met als resultaat leerlingen die: - hebben leren leven, leren leren en leren denken, - goed zijn voorbereid op de middelbare school, - in staat zijn om de eigen talenten en die van anderen in te zetten ten voordele van zichzelf, de naasten en de maatschappij als geheel Pagina 9 van 54

10 Om dit doel te bereiken stellen we de volgende prioriteiten: - Welbevinden van het kind: Elk kind verdient een plek waar het zich veilig voelt en goed in zijn vel zit samen met anderen. - Productief kind: Een kind moet productief zijn en vooruitgang in zijn/haar ontwikkeling laten zien. De minimum productiviteit is het tempo van leeftijdsgenoten ten aanzien van de kerndoelen. - Behalen Kerndoelen: Elke school in Nederland moet zich houden aan de kerndoelen gesteld door de overheid. De leerling moet (zolang het niet ten koste gaat van welbevinden) voldoen aan alle eisen die aan zijn/haar leeftijdsgenoten gesteld worden. - Excelleerdoelen: - Ontwikkeling persoonlijke talenten en persoonlijk functioneren; - Internationale oriëntatie; - Kennismaken met ondernemen; - Verbreding en verdieping; - Hogere order leren; - Executieve functies. Pagina 10 van 54

11 4 Identiteit 4.1 Levensbeschouwelijke identiteit van de school Naast onderwijs op religieuze basis (zuilen), bestaat er in Nederland neutraal (algemeen bijzonder) onderwijs, dat georganiseerd is op basis van een zelfgekozen levensbeschouwelijke of pedagogische waardeoriëntatie van waaruit inhoud wordt gegeven aan het onderwijs. Het onderwijs van Basisschool Kronenburgh past onder de noemer van algemeen bijzonder onderwijs met specifieke leerprogramma s voor specifieke leervragen van individuele leerlingen. Wij willen werken aan onderwijs op basis van respect, gelijkwaardigheid en gezond verstand. Kronenburgh zoekt ruimte voor een eigen aanpak ondanks de systeemdruk van de overheid met sterk uniformerende wettelijke eisen voor de inrichting, organisatie en verantwoording van het onderwijs. Ruimte voor het creëren van een omgeving, waarin de ontwikkeling en vorming van het kind volop tot zijn recht komt, sterk vertrouwd in eigen kracht, particulier initiatief en menselijke maat in organisatie en bestuur van het onderwijs. Een maatschappelijke dialoog en horizontale verantwoording leggen de basis voor duurzame onderwijskwaliteit en maatschappelijke verankering van onze school. Wij werken vanuit een historisch besef van het West Europees Christelijk gedachtegoed in een hedendaagse toepassing. Hiermee benadrukken wij te staan in een lange traditie van normen en waarden, in het gevoel dat er meer is, zonder ons te binden aan één specifieke christelijke geloofsrichting (interconfessioneel). Dit besef vertaalt zich onderwijskundig in de zorg voor onze leerlingen en hun toekomstig functioneren in de hedendaagse moderne maatschappij. Wij werken vanuit een onderwijsvisie waarin de mens: - autonoom is, dat wil zeggen beschikkend en verantwoordelijk voor eigen gedrag; - gelijkwaardig is, ongeacht godsdienst, ras, beroep, intelligentie, etc. ; - aangewezen is op socialiteit, dat wil zeggen dat de mens pas mens kan zijn te midden van en samen met andere mensen; en - een actief wereldburger is in onze pluriforme samenleving. 4.2 Sociale competentie, normen en waarden en burgerschap Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs, waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Vanuit onze internationale oriëntatie van het onderwijs willen wij onze leerlingen voorbereiden op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving. Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze internationale samenleving spelen. Pagina 11 van 54

12 We onderkennen hierbij 3 domeinen: - Democratie (gelijke behandeling, solidariteit, kritische houding t.a.v. maatschappelijke kwesties). - Participatie (je medeverantwoordelijk voelen voor je buurt, het milieu, de school, de vereniging). - Identiteit (waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en beperkingen). Pagina 12 van 54

13 5 Intelligentie en leerprogramma s Het intelligentiequotiënt of IQ is één van de meest gangbare maten voor de intelligentie. Het is een score afgeleid van een verzameling gestandaardiseerde tests, die zijn ontwikkeld met het doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. Bij kinderen, bij wie de intelligentie nog zo sterk in ontwikkeling is, gebeurt dat in relatie tot de gemiddelde intelligentie van haar of zijn leeftijdsgenoten. Het IQ is dus een relatieve waarde ten opzichte van de gemiddelde intelligentie van leeftijdsgenoten in een bevolkingsgroep. In de normaalverdeling van de Gauss curve is deze verdeling van het IQ over een bevolking te zien. Hieruit blijkt dat circa 70% van de bevolking een IQ heeft tussen de 85 tot 115 (= rond het gemiddelde van 100). De meer- en hoog intelligente mensen (dus ook leerlingen) zitten in het rechter deel van de curve, boven de 115. Circa 15% van de leerlingen op de basisschool is meer- of hoog intelligent: - ongeveer 13% van de leerlingen in de categorie meer-intelligent (IQ ); en - ongeveer 2% van de leerlingen in de categorie hoog-intelligent (IQ > 130). In een reguliere basisschool van circa 250 leerlingen zullen er gemiddeld dus circa 5 leerlingen hoog intelligent zijn en circa 20 a 25 leerlingen meer intelligent. Dan hebben we het dus al gauw over een groep van zo n 30 leerlingen in een normale basisschool. De leerprogramma s van Basisschool Kronenburgh richten zich op: - kinderen met een normale en hogere intelligentie: o International Stream en o Beter tot je recht en - kinderen met een meer en hoge intelligentie Meer- en hoogbegaafd. Pagina 13 van 54

14 6 International Stream Vanuit de internationale oriëntatie van Basisschool Kronenburgh willen wij onze leerlingen voorbereiden op een functioneren binnen de moderne internationale ondernemende samenleving. Natuurlijk bestaan er in Nederland reeds internationale scholen. Het gaat hier om Engelstalig onderwijs aan kinderen die (tijdelijk) in Nederland zijn. Ouders zijn vaak te kenmerken als expats. Nederland is een handelsnatie bij uitstek. Veel van onze ondernemingen zijn gericht op import en export of andere vormen van internationale samenwerking. Ook Nederlandse ouders willen hun kinderen voorbereiden onderdeel te zijn van de global community : de wereld ligt aan de voeten van onze kinderen. De International Stream van Basisschool Kronenburgh is Nederlandstalig basisonderwijs met Engels als tweede taal. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere het International Primary Curriculum. International Primary Curriculum Het International Primary Curriculum IPC is ooit ontwikkeld op initiatief van Shell met als doel het onderwijs aan de kinderen van de Shell-medewerkers te uniformeren in de verschillende landen waar Shell actief is. Wanneer een Shell-medewerker weer in een ander land gaat werken is de overstap voor de kinderen niet zo groot. Inmiddels is dit curriculum in het Nederlands vertaald. Vanuit het International Primary Curriculum werken leerlingen aan de ontwikkeling van hun nationaal en internationaal perspectief. Het International Primary Curriculum komt voort uit drie vragen: - In wat voor wereld zullen onze kinderen gaan leven en werken? Binnen het onderwijs kijken we naar zowel het verleden als de toekomst. We kijken naar het verleden om te leren over onze culturele achtergrond, om te weten wie we zijn en waarom we zijn zoals we zijn. We kijken naar de toekomst omdat we weten dat de wereld voortdurend verandert en wij klaar staan om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. - Welke kinderen hebben de grootste kans op succes in de wereld? Binnen het onderwijs bereiden we de leerlingen van nu voor op de wereld van de toekomst, opdat ze succesvol kunnen zijn door optimaal van het geleerde te profiteren en te genieten van de wereld en het leven om ons heen. - Wat zouden kinderen moeten leren en hoe kunnen zij het beste leren? Binnen het IPC worden voor elke leerling leerdoelen geformuleerd over wat de kinderen moeten weten, wat ze moeten kunnen en moeten begrijpen. o De vakinhoudelijke doelen De vakinhoudelijke doelen hebben betrekking op de kennis (de feiten en informatie die leerlingen te weten komen), de vaardigheden (de praktische bekwaamheden waarover leerlingen dienen te beschikken) en het begrip (het diepere bewustzijn over belangrijke begrippen, die zich in de loop der tijd ontwikkelen). o De persoonlijke doelen De persoonlijke doelen hebben betrekking op de individuele kwaliteiten en karaktertrekken die voor leerlingen in de 21e eeuw van belang zijn. De persoonlijke doelen helpen die Pagina 14 van 54

15 kwaliteiten te ontwikkelen, zodat leerlingen in staat zijn om met verandering in hun leven om te gaan. o De internationale doelen De internationale doelen richten zich op het steeds maken van de vertaalslag van nationaal naar internationaal perspectief. Opbouw dagprogramma De basis van het dagprogramma International Stream bij Basisschool Kronenburgh is als volgt: - Dagopening: Religie, Filosofie, Cultuur, Economie, Burgerschap - Lesblok 1: Kerntakentijd: Rekenen / Wiskunde en Taal en Schrijven. De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met digitale adaptieve leermethodes (taal- en rekenen). - Lesblok 2: Talententijd: Wereldoriëntatie / thematisch project gestuurd onderwijs (inclusief Verkeer, Natuur, Aardrijkskunde, Geschiedenis), Eigen tijd, Leren leren, Engels, Tweede vreemde taal, Extra Taal en Rekenen. Dit lesblok start vanuit een centrale instructie rondom een thema, waarna de leerlingen zelf aan de slag gaan met de verwerking op het eigen niveau en de individuele leerdoelen. - Lesblok 3: Projectteamtijd: Science, Projectmanagement, Ondernemen, Muziek, Handvaardigheid, Gym, Sociale redzaamheid, Drama. Na de lunch gaan de leerlingen projectmatig aan de slag: Projectteamtijd. Experimenteren met de wereld om ons heen volgens een systematische aanpak: van zonne-energie tot de evolutie, van elektriciteit tot ondernemen. Hogere orde leren / taxonomie van Bloom De dagopbouw bij Basisschool Kronenburgh sluit aan bij de leertaxonomie van Bloom. We beginnen de dag met het leren herinneren, begrijpen en toepassen van kennis en het opbouwen van vaardigheden, om in de middag te werken aan het analyseren, evalueren en creëren (ook wel het hogere orde leren genoemd). Pagina 15 van 54

16 1. Kennis: De leerling herinnert zich zaken. Herinneren, benoemen, opnoemen, definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, reproduceren. 2. Inzicht: De leerling geeft weer, vertaalt en vat samen. Samenvatten, een verklaring geven, in eigen woorden weergeven, een tekening maken van, voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, selecteren, grote lijnen aangeven. 3. Toepassen: De leerling gebruikt informatie in een onbekende situatie en lost een probleem op. Een plan ontwikkelen, een oplossing voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis gebruiken in een bepaalde situatie. 4. Analyse: De leerling breekt de informatie open en brengt de onderdelen met elkaar in verband. In delen splitsen, patroon beschrijven, bewijzen voor conclusies aangeven, classificeren, onderzoeken. 5. Evaluatie: De leerling geeft een beargumenteerd oordeel en heeft een standpunt. Concluderen, beargumenteren, de waarde aangeven, bekritiseren, kiezen en de keuze rechtvaardigen, besluiten. 6. Synthese/Creatie: De leerling brengt de onderdelen samen tot iets nieuws. Ontwerpen, scheppen, samenstellen, schrijven, bouwen, ontwikkelen. Binnen de aanpak van de International Stream wordt systematisch bewaakt of elke leerling de leerdoelen wel behaald. Het is zeker geen vrijheid-blijheid. De leerlingen krijgen heldere kaders en resultaten worden beoordeeld. Onderbouw (kleuters) Binnen de International Stream is er vanzelfsprekend ook kleuteronderwijs. Ook het International Primary Curriculum voorziet hierin. Verder werken wij met CODE26: een methode waarmee kinderen spelenderwijs leren lezen. Wanneer een leerling hier interesse in heeft, kan hiermee worden gewerkt. (De leerling hoeft niet te wachten tot in groep 3.) Pagina 16 van 54

17 7 Leerprogramma: Beter tot je recht Het leerprogramma Beter tot je recht is gebaseerd op het International Stream programma, maar er wordt gewerkt met groepen van gemiddeld 15 leerlingen. Zo komt elke leerling beter tot zijn recht. De leraar kan hierdoor goed inspelen op de specifieke leervragen van elke leerling en verwerkt dit in een individueel leerprogramma. Zo lukt het om elke leerling tot mooie prestaties te brengen (talentmanagement) in een prettige sfeer. Onze begeleiding is er op gericht dat uw kind plezier in leren heeft, productief is, zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelt, een brede kijk op de wereld vormt en met een positief zelfbeeld klaar is voor het voortgezet onderwijs. Ouders kiezen voor het Beter tot je recht programma wanneer: hun kind in een grote groep onvoldoende wordt gezien, wanneer blijkt dat hun kind met meer aandacht en instructie wel met goede resultaten komt of hun kind in een grote groep te veel wordt afgeleid. Ook is het Beter tot je recht programma geschikt wanneer sprake is van dyslexie of dyscalculie. In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Bij kinderen die een groter risico lopen op dyslexie is het in deze periode heel belangrijk goed te letten op de signalen van leesproblemen. Het begint al bij de fase van het voorbereidend lezen waarin kinderen taalbewustzijn ontwikkelen en eerste pogingen doen om letters te lezen en te schrijven. Wanneer uiteindelijk het technisch lezen niet naar wens verloopt en ook extra hulp onvoldoende resultaat oplevert, is het moment aangebroken om een deskundige in te schakelen die kan beoordelen of er sprake is van dyslexie. Basisschool Kronenburgh werkt zowel voor als na het vaststellen van dyslexie met protocollen om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden (zie: Leerlingen met dyscalculie hebben baat bij gestructureerd onderwijs, waarbij de opgaven stap-voor-stap worden aangeboden. Er is veel extra oefening en herhaling nodig, omdat deze leerlingen moeite hebben met het automatiseren van het rekenen, zoals de tafels van vermenigvuldiging. Naast extra oefening is het ook belangrijk aandacht te besteden aan emotionele ondersteuning. De leerling moet weer vertrouwen krijgen in de eigen capaciteiten (zie: Natuurlijk zijn er ook kinderen bij wie dyslexie en/of dyscalculie niet wordt vastgesteld. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld met intelligentie compenseren. Ook voor deze kinderen is het erg belangrijk dat er systematisch meer aandacht is voor taal en rekenen. Binnen het beter tot je recht programma kan dit. Op veel scholen gaan deze kinderen als groepje met een Remedial Teacher apart extra oefenen. Maar tegelijkertijd missen ze natuurlijk ook weer wat de rest van de groep doet. De tijd die de Remedial Teacher heeft, is vaak ook beperkt. Het Beter tot je recht programma heeft tot doel dat de leerlingen de gehele lesweek door de Remedial Teacher worden begeleid. Om toegelaten te worden tot het 'Beter tot je recht' programma is het noodzakelijk een actueel testrapport te overleggen met een IQ meting bevat (een IQ van minimaal 100 is Pagina 17 van 54

18 vereist). Wij achten een IQ meten noodzakelijk om te garanderen dat de leerling een goede aansluiting zal hebben met de andere kinderen op onze school. Dit is van groot belang voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde van de leerling; de basis voor een goed functioneren. Indien sprake is van of een vermoeden bestaat van dyslexie of dyscalculie zal dit ook middels een extern onderzoek moeten worden vastgesteld, zodat wij voldoende informatie hebben voor het opstellen van een individueel leerplan. De testrapporten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar en dienen te zijn opgesteld door een erkend orthopedagogisch bureau of GZ-psycholoog. Pagina 18 van 54

19 8 Leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid Het leerprogramma Meer- en hoogbegaafd is gebaseerd op het International Stream programma, maar er wordt gewerkt met groepen van gemiddeld 15 leerlingen. Hoge intelligentie duidt op een grote intellectuele capaciteit. Een hoge score bij een IQ test is geen garantie voor goede prestaties. Veel andere factoren, zoals persoonlijkheidsfactoren en omgevingsfactoren, hebben invloed op de prestaties van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook het onderwijs is hier dus ook zeer bepalend. Het leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid van Basisschool Kronenburgh is er op gericht kinderen zo te begeleiden dat ze hun intelligentie leren te gebruiken en doorgroeien van een meer- en hoog intelligente leerling tot meer- en hoogbegaafde leerling. De meer- en hoogbegaafde leerlingen worden dan ook nadrukkelijk uitgedaagd tot het hoger orde leren. Het leerprogramma meer- en hoogbegaafdheid van Basisschool Kronenburgh is gebaseerd op het Beter tot je recht programma. Het tempo ligt echter hoger (versnelling), waardoor er ruimte is om op alle vakken te verdiepen en te verbreden. Dit betekent dat er ook meer ruimte is voor eigen tijd en meer ruimte voor extra thema s (wereld oriëntatie). De natuurlijke leeromgeving bij Basisschool Kronenburgh en de gespecialiseerde begeleiding helpen de leerlingen tot zichzelf te komen en tot prestaties. Wanneer een leerling niet goed in z n vel zit, gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan. Wanneer de leerling als gevolg van hoge sensitiviteit last heeft van bijvoorbeeld concentratieproblemen gaan we op zoek hoe we de storende factoren kunnen wegnemen. Het werken met kleine groepen scheelt al heel veel. Door het bieden van verbreding, verdieping en versnelling worden meer- en hoogbegaafden uitgedaagd, wordt onderpresteren voorkomen en ontwikkelt de leerling leervaardigheden die later ook nodig zijn op de middelbare school. Hoogbegaafde kinderen ondervinden bij hun sociale contacten meer moeite dan andere kinderen, omdat leeftijdgenootjes elkaar niet altijd begrijpen. Bij Kronenburgh kan de meeren hoogbegaafde leerling blijven optrekken met ontwikkelingsgelijke leeftijdsgenootjes (peergroups). Om toegelaten te worden tot het leerprogramma meer- en hoogbegaafd is het dan ook noodzakelijk dat het IQ van de kinderen is getest: o meerbegaafde kinderen: IQ vanaf 115; en o hoogbegaafde kinderen: IQ 130 en hoger. 8.1 Kleuter HB Bij Basisschool Kronenburgh begint het onderwijs voor meer- en hoogbegaafden reeds in de onderbouw (kleuters). Echter op deze leeftijd valt nog niet vast te stellen of sprake is van meer- en hoogbegaafdheid. Wel zijn er vaak signalen en kun je spreken van een ontwikkelingsvoorsprong. Echter, de ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair. Met name bij kinderen tot zes jaar verloopt die ontwikkeling veelal sprongsgewijs. Een voorsprong ten opzichte van andere kinderen kan Pagina 19 van 54

20 in de loop van een periode ook weer weg zijn. De ontwikkeling van de kleuter is bovendien nog erg omgeving gebonden. Dat wil zeggen dat het nest waaruit het kind komt, sterk bepalend kan zijn voor de manier waarop het kind zich ontwikkelt en ook een eventuele tijdelijke ontwikkelingsvoorsprong kan worden bewerkstelligd. Blijft een voorsprong bestaan en zich ontwikkelen, dan spreken we van potentieel (hoog)begaafd.. Voor de signalering van potentiele hoogbegaafdheid kijken we naar de volgende punten: Taalvaardigheid, Energie, Levensvragen, Invoelend vermogen, Honger naar kennis, Taakgerichtheid, Creativiteit, Aanpassingsvermogen, cijfers en letters, Sterk geheugen (zie Ook voor de HB kleuters is het wenselijk reeds op een andere manier onderwijs te verzorgen. Wanneer een kleuter het HB programma volgt en later blijkt dat de ontwikkelingsvoorsprong zich niet doorzet, is er bij Basisschool Kronenburgh weer een uitdagende plek bij het beter tot je recht programma of binnen de International Stream. 7 Uitdagingen voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Voor de inrichting van het (hoog)begaafd onderwijs van Basisschool Kronenburg baseren wij ons op de 7 kenmerken van het leerproces van meer- en hoogbegaafden zoals geformuleerd door NOVILO: Onjuiste overtuigingen Wanneer een hoogbegaafd kind ervan overtuigd is iets niet te kunnen, dan laat hij zich moeilijk van het tegendeel overtuigen. (Valse) overtuigingen kunnen hoogbegaafde kinderen laten blokkeren. Ze schrijven falen toe aan externe factoren waar ze geen invloed op hebben. Onze begeleiding voorziet in een stapsgewijze aanpak met kleine succesjes en feedback op inzet en doorzettingsvermogen. Resultaat is de resultante van talent * inzet * strategie. Het geheugen Hoogbegaafde kinderen kunnen in het onderwijs vastlopen wanneer hun geheugen onvoldoende is geoefend en leerstijlen onvoldoende zijn ontwikkeld. Waar andere kinderen zich spelenderwijs en al doende deze leerstrategieën aanleren, doet een hoogbegaafd kind dit niet, omdat hij het met zijn intelligentie lange tijd voldoende weet te compenseren. Onze begeleiding is er op gericht hoogbegaafde kinderen expliciet leerstijlen aan te leren. Uitleg van het waarom van de noodzaak tot verandering van leerstrategie kan hoogbegaafde kinderen over hun weigerdrempel heen helpen. Door leerstof aan te bieden volgens de 5 basisprincipes van het geheugen: zintuigen, emotie, herhaling, verbinding, begrip gaan wij het geheugen trainen. Kinderen die echt zijn vastgelopen, moeten stapje voor stapje met positieve feedback op de inzet en kleine beloningen begeleid worden naar herstel van het functioneren van het geheugen. Motivatie Hoogbegaafde kinderen kunnen in het reguliere onderwijs hun motivatie voor school en leren zijn kwijtgeraakt. Kinderen met intrinsieke motivatie hebben minder sturing nodig. Het is van belang gemotiveerde kinderen ook gemotiveerd te houden. Pagina 20 van 54

21 Wij begeleiden kinderen met weinig motivatie door een aantrekkelijk perspectief aan de horizon te schetsen, een perspectief met korte termijn winst. Daarnaast zijn duidelijke regels een must voor succes. Regels moeten altijd consequenties hebben: geen consequentie, geen regel. Ons beleid is dus enerzijds positieve feedback en beloning bij goed gedrag, negatieve feedback en een passende sanctie bij verkeerd gedrag, anderzijds warme begeleiding en hulp. Wij werken hierbij vanuit de visie van de positieve psychology waarover o.a. Martin Selligman veel gepubliceerd heeft: hoe je vanuit motivatie door directe feedback (belonen straffen) kunt doorgroeien tot motivatie door betekenisvol bezig te zijn. Frustratie Veel hoogbegaafde kinderen hebben een smalle band van uitdaging en een lage frustratietolerantie ontwikkeld. Deze ontstaan enerzijds doordat de kinderen nooit geleerd hebben om door te zetten bij opgaven die iets buiten hun directe bereik liggen, anderzijds door een snel optredend idee iets niet te kunnen wanneer het niet meteen lukt en (te) snel afgeleid te zijn door dingen in hun naaste omgeving. Er ontstaat zodoende bij moeilijkere opgaven een neiging tot vluchtgedrag, dat zich uit in saai zeggen, kleine kwaaltjes, hangen en poppetjes tekenen. Onze begeleiding van hoogbegaafde kinderen is erop gericht vluchtgedrag snel te onderkennen en actie te ondernemen door het maken van kleine leerstapjes met succes als gevolg. Daarnaast bieden wij op school duidelijkheid en structuur wat de mogelijkheid tot vluchten beperkt. Samenwerken Hoogbegaafde kinderen hebben vaak veel moeite met samenwerken. Belangrijke vaardigheden die ontwikkeld moeten worden voor succesvol samenwerken zijn: kunnen luisteren, om kunnen gaan met uitgestelde aandacht, compromissen kunnen sluiten en je kunnen inleven in een ander. Onze begeleiding is er op gericht de samenwerkingsvaardigheden te ontwikkelen en duidelijkheid te verschaffen over: doel, vorm van samenwerking, eisen, randvoorwaarden, rolverdeling, eigenaarschap en impliciete regels. Zelfstandig werken Zelfstandig kunnen werken is een must voor succes op school en voor het ontwikkelen van een volwaardige persoonlijkheid. Het perfectionisme van sommige hoogbegaafde kinderen kan omslaan in frustratie en faalangst. Onze begeleiding is erop gericht de samenwerkingsvaardigheden steeds weer op een hoger niveau te brengen door het geven van positieve feedback en belonen van behaalde successen. Wij leren onze leerlingen dat fouten maken mag, dat falen mag om zo faalangst te voorkomen / te overwinnen. Wegwerken hiaten Een hiaat is een kennisgat. Voor vakken met een opbouwend karakter, zoals de meeste exacte vakken en talen, vormen hiaten een groot risico voor de vervolgstudie. Wanneer een hiaat niet wordt weggewerkt, kan het gat na verloop van tijd een onoverbrugbare kloof worden. Hoogbegaafde kinderen hebben meer kans om hiaten op te lopen dan andere kinderen, omdat zij zich in het basisonderwijs vaak met hun slimheid konden redden of omdat zij een klas hebben overgeslagen, zonder alle stof te hebben gevolgd. Onze begeleiding is erop gericht hiaten tijdig op te sporen en reparatieprogramma s uit te voeren. Pagina 21 van 54

22 9 Kernwaarden bij onze begeleiding 9.1 Lesgeven (pedagogisch-didactisch handelen) Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Pedagogisch klimaat Onze leerkrachten hebben een vormende en opvoedende taak. We vinden het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Daarom creëren de leerkrachten een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar. De leerkracht is een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig of samen met anderen kunnen doen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Hierbij zijn onze uitgangspunten: - De leerkrachten zorgen voor een ordelijke klas. - De leerkrachten zorgen voor een functionele en uitdagende leeromgeving. - De leerkrachten gaan positief en belangstellend met de leerlingen om. - De leerkrachten zorgen voor interactie met en tussen de leerlingen. - De leerkrachten bieden de leerlingen structuur. - De leerkrachten zorgen voor (sociale) veiligheid. - De leerkrachten hanteren de afgesproken regels en afspraken. - De leerkrachten laten de leerlingen zelfstandig (samen) werken. Didactisch handelen Op onze school geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat. We differentiëren bij de instructie (directe instructie) en de verwerking (zowel naar inhoud als naar tempo). Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Hierbij zijn onze uitgangspunten: - De instructie wordt gedifferentieerd aangeboden op meerdere niveaus. - De leerkrachten geven directe instructie. - De leerlingen werken zelfstandig samen. - De leerkrachten geven ondersteuning en hulp. - De leerlingen krijgen de mogelijkheid om steeds meer zelf te gaan nakijken. - De leerkrachten zorgen voor leerstofdifferentiatie. - De leerkrachten zorgen voor tempodifferentiatie. - Coöperatief leren maakt een belangrijk onderdeel uit van onze manier van werken in de groepen. - Lessen zijn goed opgebouwd. 9.2 Handelings- en opbrengstgericht werken Bij handelingsgericht werken (HGW) wordt het onderwijs doelgericht afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en speel je in op de verschillen tussen leerlingen. Pagina 22 van 54

23 HGW maakt het onderwijs passend voor elke leerling. HGW betrekt daarbij alle partijen: school, leerling, ouders(ervaringsdeskundigen) en externe adviseurs. Basisschool Kronenburgh werkt met individuele leerplannen en een overstijgend groepsplan en gebruikt zo veel mogelijk adaptieve lesmethodes. Zo geven wij invulling aan HGW. Bij opbrengstgericht werken (OGW) werkt de leerkracht planmatig toe naar vooraf vastgestelde leerdoelen. Hiertoe verzameld de leerkracht op systematische wijze de leeropbrengsten zoals de cito-scores. Wij gebruiken zowel methode gebonden als niet methode gebonden toetsen om de resultaten van leerlingen nauwgezet te monitoren. 9.3 Beroepshouding Ons team beschikt niet alleen over lesgevende capaciteiten, maar ook over een professionele instelling en een juiste beroepshouding. Daarom hechten wij veel waarde aan: - Handelen overeenkomstig de missie en de visie van de school. - Zich collegiaal opstellen. - Zich medeverantwoordelijk voelen voor de school, de leerlingen en elkaar. - Met anderen kunnen en willen samenwerken. - Het werk met anderen bespreken. - Zich adequaat voorbereiden op vergaderingen en bijeenkomsten. - Genomen besluiten loyaal uitvoeren. - Zichzelf en het klaslokaal openstellen voor anderen. - Aanspreekbaar zijn op resultaten en op het nakomen van afspraken. - Gemotiveerd zijn om zichzelf te ontwikkelen. - Anderen kunnen en willen begeleiden of helpen. - Beschikken over reflectieve vaardigheden. - Planmatig werken. - Bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. - Pagina 23 van 54

24 10 Organisatie van het onderwijs 10.1 Leertijd Op onze school willen we de leertijd effectief besteden en verlies van leertijd voorkomen. De beschikbare leertijd dient er minimaal voor te zorgen dat alle leerlingen de einddoelen basisonderwijs behalen. Basisschool Kronenburgh verzorgt alleen dagonderwijs. Volgens de wet moeten kinderen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen, waarvan in de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren (880 uur per jaar) onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren (940 uur per jaar). Het maximaal aantal lesuren per week is 26 uur. Basisschool Kronenburgh verzorgt elk schooljaar 40 weken onderwijs (25 uur per week) dat neer komt op (1000 gecorrigeerd voor 3 doordeweekse feestdagen) 985 uur. Hierbij wordt gerekend van 1 oktober tot 1 oktober zodat de effecten van de van de vakantiespreiding worden opgevangen Continurooster en invulling leerdagen Basisschool Kronenburgh hanteert het continurooster. De schooltijden zijn van maandag tot en met vrijdag 8.30 tot Van Tot Opening en lesblok 1: Kerntakentijd Speelkwartier + lesblok 2: Talententijd Lunch + spelen Lesblok 3: Projectteamtijd Bij elk gespecialiseerd leerprogramma wordt gewerkt met een aparte lestabel. Hiervan kan bij individuele leerprogramma s weer worden afgeweken. Deze lessentabel geeft een kader aan de leerkrachten hoe een goede balans gegeven kan worden aan het werken aan de verschillende kerndoelen zoals de Minister van Onderwijs die verplicht stelt. De lessentabel is op de opbouw van de leerdag afgestemd: Opening Lesblok 1: Kerntakentijd Lesblok 2: Talententijd Lesblok 3: Projectteamtijd Religie, Filosofie, Cultuur, Economie, Burgerschap Rekenen / Wiskunde en Taal en Schrijven Wereldoriëntatie / thematisch project gestuurd onderwijs (inclusief Verkeer, Natuur, Aardrijkskunde, Geschiedenis), Eigen tijd, Leren leren, Engels, Extra Taal en Rekenen Science, Projectmanagement, Ondernemen, Muziek, Handvaardigheid, Gym, Sociale redzaamheid, Drama In de loop van het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats, die (meestal) binnen de schooluren vallen, maar een afwijking kunnen geven op het lesrooster: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, sport, Theater, Kinderboekenweek, Museumbezoek, bedrijfsbezoek. Pagina 24 van 54

25 11 Wettelijke inhoud (kerndoelen) De leerlingen krijgen onderwijs in alle vakgebieden die de minister verplicht stelt (kerndoelen), opdat de leerlingen goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs. De voertaal is Nederlands (uitgezonderd onderwijs in andere talen). Bij de selectie van leermaterialen gaan wij uit van de volgende criteria: - adaptief; het kind staat centraal, niet de methode / de methode biedt de mogelijkheid om alleen die stof te werken die nog niet wordt beheerst; - differentiërend: de methode biedt de mogelijkheid om zowel de stof in kleinere of juist grotere stappen te doorlopen / kunnen kiezen voor makkelijker of juist moeilijker; - inspelend op meer- en hoogbegaafdheid; - digitaal en tastbaar materiaal; - doorlopende leerlijn en / of aanvullende materialen. Wanneer de methode onvoldoende excellerende (verbredende en verdiepende) inhoud biedt zal aanvullend materiaal worden toegevoegd. Kleuters Voor kleuters maken wij gebruik van materialen die minder duidelijk zijn onder te brengen binnen de kerndoelen, maar voortkomen uit de leermiddelenlijst (hoog)begaafden van SLO (Stichting leerplanontwikkeling): - Beginnende geletterdheid tot lezen (spelen met letters), gogetter (bordspel), 3D- Brick (ruimtelijk inzicht); Nikitin (constructie), ontdekkisten (geluid, wegen drijven zinken, magnetisme), ontwikkelingsmateriaal-plus (combineren, construeren, rekenen, lezen samenspelen), pyramis (kubussen), rush hour (game), slimmerikken (problemen oplossen), Tantrix 9zes kantige schijfjes), Tridio (driedemensionaal), Set 9combineren), 24-game (rekenen), Bolleboos (rekenen), Tangram (vormen), Hide&seek (ruilen waarden), North Pole Camouflage (denkspel), Gigo (techniek), Capsella (techniek), Logeo (bordspel waarnemen), Klein maar fijn( taal, rekenen, doen, natuur, muziek), Cuboro (knikkerspel), Katamino (hersenbreker), Kapla (constructie), Pico(taal, rekenen), K nex (constructie), Paletti (rekenen), Polydron (rekendriehoeken), Laat eens zien (lespakketten); Klein maar dapper (filosofie). - Taal en lezen CODE26 is de EXOVA-taalmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De methode omvat technisch lezen, spelling, grammatica en woordenschat. Alle overige taalleerdoelen (informatieverwerving en verwerking) zijn geïntegreerd binnen de WO methoden zoals T-WORLD, IPC en Alles-in-1. Nieuwsbegrip wordt gebruikt als extra training begrijpend lezen: Pagina 25 van 54

26 De taal methode Alles-Apart wordt gebruikt om ook zonder computer met de taalregels te oefenen: Verder maken we gebruik van Taalzee van de Universiteit van Utrecht om de taalregels te automatiseren: Voor beginnend lezen gebruiken wij CODE26 LetterRijk. Dit is een uitgebreide game waarmee kinderen zichzelf spelenderwijs leren lezen: In aanvulling hierop gebruiken wij de methode zo leren kinderen lezen en spellen: De docent hanteert de zwaluw aanpak (Zelfstandig Werken bij Aanvankelijk Lezen met Uiteenlopende Werkvormen): Groep Onderbouw Middenbouw Bovenbouw Methoden Code 26 / letterrijk, Taalzee, Zo leren kinderen lezen en spellen, (Veilig leren lezen) Code26, Alles-Apart, Taalzee, nieuwsbegrip Code 26, Alles-Apart, Taalzee, nieuwsbegrip Verrijking en verdieping: Taalvaardigheden: Plustaak begrijpend en studerend lezen, Plustaak Taal en Lezen, Slimme taal, Stenvertbloks Taalmeesters, Taaltoppers, Lezen in beeld, Kids week, nieuwsbegrip Technisch lezen: Bolleboos leesseries, Villa Alfabeth / Villa Verdieping Reguliere methode: Lezen in beeld. Engels Picaro voor groep 1 t/m 8. De leerlingen worden opgeleid voor de Cambridge examens voor young learners. of Groep Methoden Onderbouw Picaro Middenbouw Picaro Bovenbouw Picaro Schrijven Novoskript met ruime aandacht voor de motoriek en een verantwoorde opbouw (niet te snel, te klein) van groep 3 tot en met 8: Verder wordt er gewerkt met creatieve opdrachten en motorische vaardigheden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en projecten. Werken met kroontjespennen, kalligrafie en dergelijke. Groep Methoden Onderbouw Novoskript Middenbouw Novoskript Bovenbouw Novoskript Rekenen / Wiskunde Pagina 26 van 54

27 Math is een digitale reken- en wiskundemethode, met ontdekhoek: Rekentuin is een digitale methode voor automatisering van rekenvaardigheden + game brokkenfabriek: Indien nodig vallen we terug op WIG (Wereld in getallen): Groep Alle bouwen Methoden Math + Rekentuin Verrijking en verdieping: Bolleboos, Breinbrekers, Da Vinci Code, Telduivel, doeboeken, Go, Kien Rekenen, Hoehandel, Magico, Plustaak Rekenen, Rekenpuzzels en breinkrakers, Rekentijger, Reken toppers, Rekenweb, Somplex, Stenvertbloks Rekenmeesters, Wisschriften Wereldoriëntatie De Alles-in-1 methode is de leidraad voor het projectmatig / thematisch gestuurd onderwijs: T-world is een WO methode van de makers van Math en Code26: IPC, het International Primary Curriculum (IPC) is het curriculum voor de creatieve en zaakvakken binnen het basissondewijs: Er kunnen altijd redenen zijn voor de leerkracht of de school extra projecten in te plannen, bijvoorbeeld door interesse van een groep, gebeurtenissen in de media of bij een individueel kind, of andere situaties die aandacht nodig hebben. Groep Methoden Alle bouwen Alles-in-1, T-world, IPC Verrijking en verdieping: Pittige plus torens Kunstzinnige Oriëntatie Basisschool Kronenburgh wil kinderen een brede intellectuele en culturele vorming meegeven. Op het gebied van cultuureducatie grijpt de school alle kansen aan om zich te verbreden en te verdiepen op dit gebied. De WO methoden dekken de leerdoelen voor kunstzinnige oriëntatie af. Groep Alle bouwen Methoden Alles-in-1, T-world, IPC Topografie Topografie wordt onvoldoende afgedekt vanuit de WO methoden. Als aanvulling kiezen wij voor de website Topotoer: Pagina 27 van 54

28 Groep Alle bouwen Methoden Topotoer Verkeer Verkeer wordt onvoldoende afgedekt vanuit de WO methoden. Als aanvulling kiezen wij voor de verkeersmethode van de ANWB Streetwise: het programma is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en de ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Ter voorbereiding op het verkeersexamen: Groep Methoden Alle bouwen ANWB streetwise 7 en 8 School en verkeer Bewegingsonderwijs Vanuit de WO-methoden worden regelmatig suggesties aangereikt voor gymlessen. In alle andere situaties maken we gebruik van Gymlessen Basisonderwijs: Groep Methoden Alle bouwen WO-methodes + Gymlessen Basisonderwijs 11.1 Excellerende doelen Aanvullend op de wettelijke inhoud, verzorgt Basisschool Kronenburgh extra excellerende vakken. Ondernemen Wij vinden het belangrijk en uitermate zinvol dat kinderen al vroeg in aanraking komen met leren ondernemen. We werken hiervoor samen met de Kamer van Koophandel. Ook expertise van ouders en andere bekenden zetten we hierbij graag in. Kinderen leren de verschillende aspecten van het ondernemerschap: plannen maken en doelen stellen, taken verdelen, overzicht bewaren, bijstellen waar nodig, werken met geld en begrotingen, aspecten van marketing en keuzes maken. De projecten en activiteiten kunnen zowel uit de kinderen als uit de leerkrachten of school komen. Elk jaar komt er in ieder geval een project leren ondernemen aan bod. Groep Alle bouwen Methoden Ondernemende kinderen op komst: Eduforce WO methodes Onderzoek en wetenschap Het hoe en waarom, het begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn, het leren onderzoeken en kennismaken met verschillende vormen van onderzoek en wetenschap, is zeer waardevol en bij Basisschool Kronenburgh laten we kinderen er al van jongs af aan mee kennismaken. Hierbij gebruiken we de wereld om ons heen, plannen we uitstapjes, vragen we mensen les te geven en maken we gebruik van het Science Centre in Delft en opdrachtkaarten van Nemo. Ook doen we mee met wedstrijden als Lego League en het Techniektoernooi. Groep Methoden Alle bouwen WO methodes Pagina 28 van 54

29 Filosofie Kinderen denken vaak na over grote vragen. Het is belangrijk dat hier ruimte voor is en dat ze hier met elkaar over kunnen sparren. Zowel aan de hand van methodes als aan de hand van vragen en opmerkingen van leerkrachten en leerlingen wordt hier aandacht aan besteed. Ook bieden wij de kinderen kennis over filosofie en filosofen aan. Groep Methoden Alle bouwen Filosofie op de basisschool Verrijking en verdieping: Filosofie voor kids, Kinderen filosoferen, Klein maar dapper, Vliegende papa s. Godsdienst In Nederland staan we in een joods christelijke religieuze traditie. Niet alle kinderen krijgen dit vanuit huis mee. Meer weten over deze traditie, weten wat dit voor jou kan betekenen, de keuzes die je hebt, de keuzes die anderen maken; het bespreken van deze onderwerpen helpt kinderen zich te ontwikkelen binnen onze moderne samenleving. Leefstijl: Kind op zondag: Groep Methoden Alle bouwen Leefstijl / Kind op zondag Verrijking en verdieping: Filosofie voor kids, Kinderen filosoferen, Klein maar dapper, Vliegende papa s. ICT De kinderen leren om te gaan met verschillende vormen van Multi Media. Zowel op de computer als met foto en film, geluid en het zelf leren creëren met behulp van moderne technologie. Ook leren de kinderen hoe bijvoorbeeld een printer in elkaar zit. Ze krijgen de ruimte om hierin hun eigen interesse te ontdekken, en moeten tevens allemaal de basis van de computerprogramma s doorlopen aan de hand van de methode Basisbits (Excel, Power Point, Windows en meer). Groep Methoden Alle bouwen Basisbits Muziek De kinderen komen in aanraking met alle vormen van muziek. Verschillende stijlen, verschillende manieren om muziek te gebruiken (films, media) verschillende instrumenten en verschillende methodes om muziek te maken. Op school zijn instrumenten aanwezig en de kinderen worden gestimuleerd om te laten zien waar ze zelf met muziek buiten school mee bezig zijn. Regelmatig creëert de school momenten waarop de kinderen hun aanwezige muzikale vorderingen kunnen delen met anderen. Groep Methoden Alle bouwen WO methodes Smartgames Pagina 29 van 54

30 Door de inzet van educatieve spellen wordt het denken, strategie bepalen, samenwerken en omgaan met verlies en winnen gestimuleerd. Er zijn verschillende spellen aanwezig waar de kinderen mee werken. Er zijn individuele spellen, spellen voor twee personen, korte spellen voor meerdere personen en lange gezelschapsspellen Excellerende vaardigheden Het verwerken van aangeboden kennis gaat tezamen met het ontwikkelen van excellerende vaardigheden zoals strategisch denken, samenwerken, creatief en probleemoplossend denkvermogen. De specifieke kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen, en de manier om daarmee om te gaan, komen constant aan bod in ons onderwijs. Kinderen leren doelen te stellen, leren samen te werken op hoog niveau, leren problemen aan te pakken en leren van denkwijzen van zichzelf en anderen. Ze zien belemmeringen waar anderen en zijzelf tegen aan lopen. Ze herkennen en erkennen gedrag, gedachten en handelingen die effectief (of juist niet) zijn en leren daar al op jonge leeftijd naar te kijken, consequenties aan te verbinden en keuzes in te maken. De leerkrachten zorgen dat de kinderen ervaren wat er gebeurt en bespreken dit regelmatig, zowel klassikaal als individueel. Stappenplan spreekbeurt, Werkstuk wijzer, Grafische organisatiemethode, ZIP informatieverwerking, Detective Denkwerk, Opstekers Projectmatig werken 11.3 Excellerende wedstrijden Basisschool Kronenburg doet mee aan Legoleague, het Techniektoernooi 11.4 Sociaal emotionele ontwikkeling Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Het gaat hierbij om hoe de kinderen: - omgaan met zichzelf; - omgaan met leeftijdsgenoten; - omgaan met volwassenen; en - omgaan met spel, taak en werk. Basisschool Kronenburgh besteedt veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hierbij kunnen we vier aspecten onderscheiden, namelijk: voelen, denken, kunnen en willen. Dit kader vormt de basis voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (signaleren) en het analyseren van de problemen en het opstellen van een sociaal emotioneel handelingsplan. Wij streven ernaar dat ieder kind een standpunt kan formuleren, daarbij rekening houdend met gevoelens en wensen van anderen. Het kind leert zich verantwoordelijk te voelen voor het samen zijn. Het respectvol met elkaar omgaan, handelen naar algemeen geldende normen en waarden en het respecteren van verschillende culturen zijn belangrijke factoren. Pagina 30 van 54

31 Wij gebruiken de methode Leefstijl voor PO + Levensbeschouwing om leerlingen zich bewust te laten worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van goed met elkaar omgaan versterken. Het levensbeschouwelijke binnen de methode richt zich op verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet-religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joodschristelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken. Ons administratiesysteem ParnaSys gebruiken we als leerlingvolgsysteem inclusief het onderdeel sociaal emotionele ontwikkeling Zien: Actief burgerschap en veiligheid Het actieve burgerschap neemt binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in. Wij streven ernaar dat de kinderen leren dat ze deel uitmaken van de samenleving en hierbij ook betrokken zijn. Ons belangrijkste doel is om de kinderen bij ons op school een waardige, veilige plek te geven in de samenleving, en ze te laten excelleren door gebruik te maken van alle mogelijkheden die aanwezig zijn in het kind. Wij willen dat de kinderen later volwassenen worden die kunnen omgaan met de mensen om hen heen. Mensen die hun kennis en kracht willen delen en inzetten in de wereld. Dit gaat vanuit een basis van veiligheid, begrepen worden en vanuit respect en vertrouwen. Het plezier van jezelf mogen zijn en het plezier in jezelf ontwikkelen op allerlei gebied staat hierbij centraal. We leggen een basis van waaruit de kinderen de wereld in kunnen: - door op jonge leeftijd te leren dat iedereen anders is, maar ook hetzelfde; - door aangesproken te worden op specifieke kenmerken van je kunnen ; - door dit te herkennen en erkennen bij jezelf en anderen. Wij dragen zorg voor een veilige basis op school. We zijn alert op pesten, nemen signalen serieus en hanteren hierbij het pestprotocol en hanteren een meldcode huiselijk geweld Methodegebonden toetsing Bij alle vakgebieden wordt gebruik gemaakt van de daarbij horende leerlijnen en methodegebonden toetsen. Bij de meeste vakken hebben de kinderen de ruimte hun eigen tempo te volgen. De didactische leeftijd is altijd ons minimumdoel. Mochten er bij het kind extra factoren spelen, bijvoorbeeld dyslexie dan houden we hier rekening mee en kijken we wat er minimaal (en maximaal) met het kind bereikt kan worden. Pagina 31 van 54

32 Ook kijken we op welke wijze we de leerlingen hulp en compensatie kunnen aanbieden om hier zo min mogelijk in het leren door belemmerd te worden (Ik leer anders, audio middelen etc.) Methode onafhankelijke toetsing Signaleren hiaten / Cito-entreetoets Voor het signaleren van hiaten (verplichte lesstof die de leerling nog niet of onvoldoende beheerst) nemen wij de Cito-entreetoets af. De Entreetoets bestaat uit zestien reguliere taken met per taak ongeveer twintig tot dertig opgaven die betrekking hebben op de basisvaardigheden Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. De entree toets kan wanneer hier aanleiding voor is ook tussentijds worden ingezet. Jaarlijkse Cito-toetsen Naast de methode gebonden toetsen nemen wij ook de jaarlijkse Cito-toetsen af: we volgen de Cito toetskalender: rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen, luisteren, spelling, woordenschat, technisch lezen, studievaardigheden. Ook voor Engels gebruiken wij de Cito test. Het maken van toetsen is voor leerlingen een belangrijke leerervaring. Het is goed om te weten wat je wel kunt en waar je nog aan moet werken. Wij bespreken de toetsresultaten dan ook open met onze leerlingen. Beoordeling resultaten De gegevens van de toetsen houden wij bij in overzichten, waardoor het mogelijk wordt de prestaties van de leerlingen over een periode van jaren te volgen. Naar aanleiding van de uitslag van de toetsen stellen we ons de volgende vragen: 1. Gaat de ontwikkeling van het kind vooruit? 2. Hoe gaat het met het kind in vergelijking met anderen? 3. Hoe doet de school het in vergelijking met andere scholen? Als er in de ontwikkeling van een kind iets niet helemaal naar wens gaat, kunnen signalen tijdig worden waargenomen Advisering voortgezet onderwijs / Eindtoets Op basis van de toetsingsresultaten geeft Basisschool Kronenburgh een opleidingsadvies. Om tot het vervolgschooladvies te komen, maken wij gebruik van de Eindtoets Basisonderwijs dat weer onderdeel uitmaakt van Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Alle toetsen van dit volgsysteem zijn op elkaar afgestemd en zo volgen wij de vorderingen van elke individuele leerlingen in alle groepen. De Eindtoets bevat opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een schoolof leervorderingentoets: de toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. Leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Met behulp van de Pagina 32 van 54

33 Intelligentietest bij de Eindtoets, maken wij het verschil zichtbaar tussen capaciteiten (wat zit erin?) en leervorderingen (wat komt eruit?). Basisschool Kronenburgh neemt ook de Cito-toets Basisvaardigheden af: een gedetailleerd overzicht van de prestaties op de verschillende onderdelen waaruit Taal en Rekenen- Wiskunde bestaan: in één oogopslag een beeld van de sterke en minder sterke kanten van de leerlingen. Bovendien geeft het Leerlingprofiel ook de vaardigheidsscores weer. Basisschool Kronenburgh neemt naast de Eindtoets ook de Intelligentietest af en rapporteert de intelligentie-index van de leerling, maar ook gegevens over de verbale en ruimtelijke intelligentie en over de score op beide onderdelen samen: de algemene intelligentie Leerlingvolgsysteem en schoolrapport Basisschool Kronenburgh werkt volgens de 1-zorgroute waarmee op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend wordt gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen en opbrengstgericht handelen het uitgangspunt. In de groep De cyclus van handelingsgericht werken wordt vijf keer per jaar door de leerkracht doorlopen (na elke lesperiode) en kent de volgende stappen: - evalueren en verzamelen van gegevens; - signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; - het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; - het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; - opstellen van het groepsplan; en - uitvoeren van het groepsplan. In periode 3 en 5 staan de Citotoetsen gepland en worden de schoolrapporten opgesteld, uitgereikt en is er een tafeltjesavond (bespreking met ouders). Schoolniveau De leerkracht bespreekt de resultaten, conclusies van de individuele leerling en groep als geheel met de schooldirectie. Vervolgens wordt het actieplan per leerling en het groepsplan opgesteld. Tevens wordt bekeken of eventueel extra zorg nodig is (zie zorgstructuur). Bovenschools niveau Basisschool Kronenburgh werkt samen met andere scholen, instellingen en professionals, opdat er een integraal en passend arrangement is voor leerlingen en hun opvoeders die bijzondere ondersteuning nodig hebben (zie zorgstructuur verderop in dit schoolplan). Basisschool Kronenburgh werkt samen met Novilo-scholen: scholen die actief werken aan talentontwikkeling. Pagina 33 van 54

34 Systeemondersteuning Basisschool Kronenburgh gebruikt van Viadesk voor de archivering van alle documenten in het kader van het leerlingvolgsysteem (handelingsgericht / opbrengstgericht werken). Tevens maakt Basisschool Kronenburgh gebruik van het leerling volgsysteem van Cito. Deze taken worden geïntegreerd binnen ParnasSys Communicatie Interne Communicatie In een compacte school kan de vergaderstructuur eenvoudig blijven want de lijnen zijn kort; er kan direct gehandeld worden. Formeel vergadert de directie 1 maal per maand; een gedeelte van deze vergadering is tezamen met het personeel / team. Externe communicatie De school onderhoudt gereguleerde contacten met: - Onderwijs Adviesdienst - Peuterspeelzaal(en) - Voortgezet onderwijs - Pabo s - Schoolmaatschappelijk werker - GGZ - Jeugdzorg - Schoolarts - Logopedist - Wijkagent - Opvoedbureau Florence - Samenwerkingsverband Haaglanden Communicatie met ouders Zie schoolgids Pagina 34 van 54

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids BS De Vlechter 2015-2016

Schoolgids BS De Vlechter 2015-2016 Schoolgids BS De Vlechter 2015-2016 BS De Vlechter Constantijn Huygensstraat 1 5251 LW Vlijmen www.bsdevlechter.nl Schoolgids 2015-2016. BS De Vlechter is een Protestants Christelijke school onder bevoegd

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie