GIDS SCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "014-2015 2 GIDS SCHOOL"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 ALGEMEEN 4-5 Locaties Schoolgebouwen Bereikbaarheid Bestuur Missie Visie Motto ONDERWIJS 6-11 Afdelingen Pijlers Tweetalig onderwijs Bèta-techniek Klassieke cultuur Kunst/beeldend Mavo Vecon Business School Talenturen Examenresultaten Mediatheek Rooster lestijden Lessentabel LEERLINGBEGELEIDING Mentoren Hulplessen Huiswerkbegeleiding Keuzebegeleiding Dyslexie/remedial teaching Zorgadviesteam Schoolmaatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg Schoolpastor Bezinningsruimte Vertrouwenspersoon OUDERS EN SCHOOL Toelating Aanmelden Contact school-thuis Ouderbijdrage Verzuim Buitenlesactiviteiten Leerlingparticipatie Overgangsregels Klachten Schoolregels Veiligheidsbeleid Passend onderwijs VAK AFKORTINGEN 19 PERSONEELSLIJST INHOUDSOPGAVE

3 ALGEMEEN LOCATIES Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Willem van Oranje hoofdvestiging Zoomwijck (havo/atheneum/gymnasium) Randweg RA Oud-Beijerland tel: nevenvestiging Poortwijk (mavo en mavo-havo brugklas) Polderlaan ZA Oud-Beijerland tel: SCHOOLGEBOUWEN CSG Willem van Oranje beschikt over twee schoolgebouwen, dit zijn de hoofdvestiging in Zoomwijck en het kleinere mavo-gebouw in Poortwijk, beide in Oud-Beijerland. Op de hoofdvestiging zitten de leerlingen die havo, atheneum en gymnasium volgen. Het is een grote school met ruime lokalen, een grote aula, een lift voor leerlingen die moeilijk ter been zijn en een speciaal bèta-laboratorium waar je proeven kunt doen in het kader van de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. Op de nevenvestiging in Poortwijk zitten de mavoleerlingen en de brugklassers met een mavo/havo-advies. Deze school is een stuk kleiner dan de hoofdvestiging. Dat heeft tot voordeel dat er, ook buiten de lessen, veel contact is tussen docenten en leerlingen. Iedereen weet zich gezien. De school heeft een centrale hal/aula en een lift. BEREIKBAARHEID Beide scholen zijn goed bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Bij beide locaties is een bushalte waar de speciale schoolbus van de vervoersmaatschappij aankomt en vertrekt. Dit is 10 minuten voor aanvang van het eerste en tweede uur en 10 minuten na afloop van de laatste lesuren. BESTUUR CSG Willem van Oranje wordt geleid door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard (VCVO). Het College van Bestuur van de vereniging vormt het bevoegd gezag. De vereniging kiest uit haar midden de leden voor de Raad van Toezicht. Deze raad controleert het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken. MISSIE CSG staat voor Christelijke Scholengemeenschap. Vanuit die christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel een bron van inspiratie is, wil de school de leerlingen belangrijke waarden leren. Dit zijn: verantwoordelijkheid voelen voor de schepping, respect hebben voor de medemens, aandacht hebben voor elkaar, zich inzetten voor een ander en rechtvaardig zijn. Met die waarden als leidraad wil de school een omgeving creëren waarin de leerlingen optimaal de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontplooien en benutten. Zowel docenten als leerlingen mogen elkaar op deze missie aanspreken. 4 5 VISIE CSG Willem van Oranje is een scholengemeenschap die vanuit een christelijke identiteit onderwijs geeft. Oog hebben voor de naaste is daarbij van groot belang en kennisoverdracht onze taak. Dit streven kenmerkt zich door betrokken docenten die zich inzetten om de leerlingen te begeleiden bij hun ontplooiing en het ontwikkelen van kennis. Het doel is te komen tot een resultaat dat past bij de leerling. Leerlingen op CSG Willem van Oranje moeten zich gezien voelen en weten. Het onderwijs moet hen ook uitdagen om grenzen te verkennen en verleggen. MOTTO Ontplooien, Ontwikkelen en Grenzen verkennen en verleggen. Kortom: OOG voor elkaar. ALGEMEEN

4 ONDERWIJS AFDELINGEN CSG Willem van Oranje is georganiseerd in drie afdelingen: - de onderbouw (bavo) omvat de havo-, havo/vwo- en vwo-brugklas, havo 2 en 3 en vwo 2 en 3. Ook de tto-klassen in de onderbouw maken deel uit van deze afdeling. - de bovenbouw omvat havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6. Dit heet de Tweede Fase en is de afdeling waarin leerlingen hun havo- of vwo-opleiding afronden met een diploma. In deze Tweede Fase kiezen de leerlingen een profiel. Dit zijn: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) of Natuur & Gezondheid (N&G). - de mavo heeft vier leerjaren en biedt de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Brugklasleerlingen met een mavo/havo-advies beginnen ook op de mavo-locatie in Poortwijk. PIJLERS Op CSG Willem van Oranje wordt er gewerkt met vijf pijlers die het onderwijs op school nog aantrekkelijker maken. Dit zijn op havo, atheneum en gymnasium: - tweetalig onderwijs (tto) - Bèta-techniek - Klassieke cultuur - Kunst-beeldend en: - mavo-onderwijs met internationale oriëntatie TWEETALIG ONDERWIJS Vanaf de brugklas kunnen leerlingen op havo, atheneum en gymnasium tweetalig onderwijs (tto) of bilingual education volgen. Dit houdt in dat ruim de helft van de lessen in het Engels wordt gegeven, m.u.v. de taalvakken en techniek. In de bovenbouw worden meer vakken in het Nederlands gegeven, dit is ter voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich in de Engelse lessen voor op het International Baccalaureate-examen (IB), waarmee zij het niveau van near native-speaker behalen. Een Europese Internationale Oriëntatie maakt eveneens deel uit van deze lessen. Tto-leerlingen zijn goed geoefend in spreekvaardigheid en presentaties. Ook ervaren zij een voorsprong bij Engelstalig (universitair) onderwijs. De jaarlijkse tto-bijdrage is 465 euro in de onderbouw en 495 euro in de bovenbouw. BÈTA-TECHNIEK Leerlingen op CSG Willem van Oranje komen al in de brugklas in aanraking met bèta-techniek. Dat gebeurt in het eerste jaar bij O&O (onderzoek en ontwerpen). In de bovenbouw is dat bij het vak BNS (biologie, natuur- en scheikunde). Bij dit vak is veel ruimte voor het doen van onderzoek in het modern ingerichte bètalaboratorium in de school, waar alles voor het practicumonderwijs aanwezig is. Dankzij deze pijler is het aantal leerlingen dat een bèta-profiel kiest de afgelopen jaren flink gestegen. KLASSIEKE CULTUUR Klassieke cultuur is speciaal voor de leerlingen die tweetalig gymnasium volgen. Naast de klassieke talen Latijn (vanaf de brugklas) en Grieks (vanaf klas 2) volgen zij ook het vak klassieke culturele vorming. Het aantal lesuren voor tweetalig gymnasium is 35 uur. Van de leerlingen wordt op dit niveau veel zelfstandigheid verwacht. Voor de overstap naar het vierde leerjaar wordt een keuze gemaakt uit één van de twee klassieke talen. In dit vak wordt ook examen gedaan. De pijler klassieke cultuur is een uitstekende voorbereiding op universitair onderwijs in binnen- en buitenland. KUNST/BEELDEND De creatieve kant van een leerling krijgt veel aandacht op CSG Willem van Oranje. In de brugklas begint dat bij de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Bij deze vakken worden verschillende technieken aangeleerd en de creativiteit verder ontwikkeld. Leerlingen leren hun ideeën en gevoelens in creaties te verbeelden. In de bovenbouw gaat dit verder met het ontwikkelen van het creatieve proces in beeld of muziek, minstens zo belangrijk als het resultaat van het eindproduct. Kunstzinnige vorming kan als examenvak worden gekozen. Dit biedt een goede voorbereiding op de kunstacademie of het conservatorium. 6 7 ONDERWIJS

5 ONDERWIJS MAVO De mavo-afdeling heeft een eigen vestiging in Poortwijk. Het is een kleinschalige school met een betrokken team, waar de leerling zich gekend en gezien weet. De transparante opzet van het gebouw werkt ook door in de omgang met elkaar: er is veel contact tussen docenten en leerlingen. In de brugklas staat respect centraal tijdens een extra uur drama en bewegen. Op de mavo is veel aandacht voor internationalisering. De school heeft verschillende projecten waarbij er contact is met leeftijdgenoten in het buitenland. Dit kan fysiek zijn d.m.v. een uitwisseling, maar ook digitaal is er veel contact in het Engels. In de afgelopen jaren heeft de mavo verschillende projecten prijswinnend afgesloten, internationaal contact staat daarbij voorop. Leerlingen die na de mavo naar de havo willen of extra uitdaging zoeken, kunnen in zeven vakken examen doen i.p.v. de verplichte zes. VECON BUSINESS SCHOOL Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is CSG Willem van Oranje officieel Vecon Business School voor havo en vwo. Extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en de talenten van leerlingen, onder meer op het gebied van ondernemerschap, staan daarbij centraal. In het derde leerjaar maken de leerlingen een werkstuk over een economisch onderwerp, bijvoorbeeld naar aanleiding van een excursie naar de Rotterdamse haven. In de bovenbouw zijn er praktische opdrachten, maken de leerlingen een ondernemersplan, volgen zij een cursus boekhouden en zijn er presentaties door vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Als deze modules met goed gevolg worden afgesloten, ontvangen de leerlingen een VBS-certificaat. TALENTUREN In de mavo-brugklas wordt in het schooljaar 2014/2015 gestart met talenturen. Leerlingen krijgen daarbij extra ruimte hun talent te ontdekken en ontwikkelen. Dit kan op verschillende gebieden: - sports - theatre - science - Art, Design & Media - Lifestyle 4 you EXAMENRESULTATEN Afdeling % geslaagd Mavo 98 Havo 84 Atheneum 89 MEDIATHEEK In de mediatheek is alles aanwezig voor het maken van boekverslagen en werkstukken voor de verschillende vakken. Er is Nederlandse literatuur voor zowel jeugd als volwassenen, die de leerlingen kunnen lenen voor een lesopdracht of voor hun eigen ontwikkeling. Ook staan er gedichtenbundels en oud-nederlandse literatuur en Franse, Duitse en Engelse boeken. De boeken die klassikaal worden gelezen, worden verstrekt door de mediatheek. De mediatheek is iedere dag geopend van 8.15 tot uur en is gesloten tijdens de pauzes. Op vrijdag sluit de mediatheek om uur. Tijdens de openingsuren kan er ook op de computer worden gewerkt, spelletjes spelen is niet toegestaan. Op de leestafel liggen (buitenlandse) kranten. Voor het lenen van boeken en het gebruik van computers is altijd een schoolpas nodig. Het is ook mogelijk om in de mediatheek tekst en plaatjes te printen, verslagen in te binden en te nieten. ROOSTER LESTIJDEN Les Begintijd Eindtijd Pauze Pauze Pauze ONDERWIJS

6 ONDERWIJS LESSENTABEL LESSENTABEL m1 m2 mh1 ha1 h2 h3 th1 th2 th3 a1 a2 a3 ta1 ta2 ta3 tg1 tg2 tg3 gd ne la gr 3 3 fa du en gs ak wi na sk bi ec mu ha te bo tn oo mb div tal Mavo 3 4 Havo 4 5 Vwo gd 1 1 gd 1 1 gd ne 3 4 ne 4 5 ne fa 3 4 fa 3 4 la du 4 4 du 3 4 kcv 1 1 en 3 3 en 4 4 fa gs 2 4 entto 5 5 du ak 2 3 gs 3 3 en wi 4 4 ak 3 3 entto nse 3 4 wa 3 3 gs nst 2,5 4 wb 3 4 ak bi 2,5 4 wd 3 3 wa ec 3 4 na 3 4 wb kve 1 sk 3 3 wc bte 4 bi 3 4 wd bo 3 2 ec 3 4 na mae 2 mao 3 3 sk mat 4 in 3 3 bi mb 1 1 ckv 2 anw 2 tal 1 kub 4 3 in kum 4 3 ec myl 2 mao myw 3 3 ckv 2 1 lo 2 1 kub osb 1 1 kum tew 3 3 myl 2 bns 3 3 myw lo osb tew bns ONDERWIJS

7 LEERLINGBEGELEIDING MENTOREN De mentor is de eerst aangewezen begeleider van de leerlingen. In de onderbouw (t/m het derde jaar) is dit de klassenmentor. In de Tweede Fase (de bovenbouw) is dit de profielmentor. Hij/zij begeleidt een groep leerlingen met hetzelfde profiel, dit zijn niet altijd leerlingen uit dezelfde klas of hetzelfde leerjaar. Op de mavo is er ieder jaar een klassenmentor. HULPLESSEN Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen bij een vak of die de stof moeilijk vinden, kunnen hulples krijgen. Op CSG Willem van Oranje zijn bovenbouw-leerlingen en oud-leerlingen actief om die bijles te verzorgen. Zij rekenen hiervoor een kleine vergoeding. Bij problemen met een bepaald vak moet wel altijd eerst de vakdocent worden ingeschakeld door leerlingen of ouders. Ook de mentor kan hierbij een rol spelen. HUISWERKBEGELEIDING Leerlingen die moeite hebben om aan hun huiswerk te beginnen of uitleg nodig hebben, kunnen zich opgeven voor huiswerkbegeleiding. Tijdens deze uren wordt er in een lokaal gezamenlijk met andere leerlingen gewerkt aan de opdrachten. Als er vragen zijn, kunnen die worden gesteld aan de docent die toezicht houdt. KEUZEBEGELEIDING In de onderbouw krijgen alle leerlingen keuzebegeleiding tijdens de mentorles. In het derde jaar wordt een advieskeuzetest afgenomen en is er vakkenvoorlichting voor de havo- en vwo-leerlingen. Op de mavo wordt een beroeps-interessetest gemaakt. Naar aanleiding daarvan wordt een profiel (havo/vwo) of een vakkenpakket (mavo) gekozen. In de bovenbouw wordt er verder gewerkt aan de studiekeuze. Deelname aan open dagen en meeloopdagen maken daar deel van uit. De decanen kunnen leerlingen adviseren over een te kiezen profiel of studierichting. Voor ouders worden er decaanavonden gehouden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging; de data van de decaanavonden zijn terug te vinden in de agenda op de website DYSLEXIE/REMEDIAL TEACHING CSG Willem van Oranje is een reguliere school waar de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie te helpen, beperkt zijn. Bij alle brugklasleerlingen wordt een spelling- en stilleestoets afgenomen om de eventuele tekorten op het gebied van spelling en technisch lezen van de Nederlandse taal in beeld te brengen. Zonodig wordt een begeleidingstraject ingezet. Als de resultaten alsnog achterblijven wordt, in overleg met de ouders, het vermoeden van dyslexie onderzocht. Leerlingen met dyslexie kunnen meer tijd krijgen om toetsen te maken. Daarvoor is een groene kaart nodig waarop de aanpassing is vermeld. In het eerste jaar bekijkt de remedial teacher regelmatig met de dyslectische leerling wat de mogelijkheden zijn. In de volgende leerjaren is er twee keer per jaar overleg over de schoolprestaties. ZORGADVIESTEAM Leerlingen met complexe problemen worden besproken in het Zorgadviesteam (ZAT). Dit is een team waarin de school, de GGD, de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker en ambulante begeleiders van Jeugdzorg samenwerken. SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK Leerlingen die met zichzelf in de knoop zijn geraakt en extra hulp nodig hebben, kunnen terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan de school is verbonden. Ook ouders, die zich ernstig zorgen maken over hun kind, kunnen daar terecht. De begeleiding is kortdurend, als er meer begeleiding nodig is, volgt een verwijzing naar andere instanties als Centrum Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg of Lucertis. Voor vragen: LEERLINGBEGELEIDING

8 LEERLINGBEGELEIDING JEUGDGEZONDHEIDSZORG Op verschillende manieren is de jeugdgezondheidszorg betrokken bij de leerling in het Voortgezet Onderwijs. Het eerste contactmoment vindt plaats met de jeugdverpleegkundige door middel van een preventief gezondheidsonderzoek. Voor de leerlingen van de havo/vwo klassen gebeurt dit in het tweede leerjaar. Voor de leerlingen van de mavo is dit in het eerste leerjaar. Dit onderzoek vindt plaats op school. Het tweede contactmoment bestaat uit het invullen van een digitale vragenlijst (vergelijkbaar met de vragenlijst van het eerste contactmoment) door alle leerlingen uit het leerjaar voorafgaand aan het examenjaar. Aan de hand van de uitkomst van de vragenlijst en de groei en eventuele gegevens van school wordt de leerling zo nodig uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Indien het onderzoek daar aanleiding toe geeft, neemt de JGZ met de ouders contact op. Binnen het vóórkomen van schoolverzuim werkt de JGZ samen met de school en Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen Bureau Leerplicht). Vanuit preventief oogpunt kunnen leerlingen die meerdere keren kort of één langere periode zich ziek melden, een afspraak bij de jeugdarts krijgen. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Antwoord op veel van uw vragen over gezondheid en welbevinden kunt u vinden op de website van het CJG: De jeugdverpleegkundige van de school is Marijke Versteegh De jeugdarts is Angelique Zondag SCHOOLPASTOR Docent godsdienst de heer D. Lagerweij is onze schoolpastor. Hij is het sociale vangnet op de school en werkt nauw samen met de maatschappelijk werker. Leerlingen komen bij hem voor vragen over onder meer geloof en kerk, identiteitsproblemen en rouwverwerking. BEZINNINGSRUIMTE Wie even rust wil om te praten, te gedenken of zich te bezinnen, kan gebruik maken van de stilteruimte. Deze bevindt zich op de begane grond, bij de achterste trap naar de eerste verdieping. VERTROUWENSPERSOON Beide locaties van CSG Willem van Oranje beschikken over een eigen vertrouwenspersoon. In Zoomwijck is dit de heer D. Lagerweij in Poortwijk mevrouw E. van Marwijk LEERLINGBEGELEIDING

9 OUDERS & SCHOOL TOELATING Bij toelating tot CSG Willem van Oranje staat het advies van de basisschool voorop, de uitslag van de Cito-score wordt ook gebruikt. Belangrijk is ook het leerlingvolgsysteem van de basisschool. Bij grote afwijkingen tussen advies en score of bij twijfel wordt een aanvullende test afgenomen. Om te worden toegelaten gelden de volgende richtlijnen: -mavo 530 -havo 537 -vwo 540 -tto havo 540 en een taalpercentiel 70 -tto atheneum 545 en een taalpercentiel 80 -tto gymnasium 545 en een taalpercentiel 80 Voor tussentijds instromen op CSG Willem van Oranje is een positief advies van de school van herkomst noodzakelijk. De overgangsnorm van de school van herkomst is daarbij bepalend. Plaatsing gebeurt op hetzelfde niveau. AANMELDEN Het aanmelden van leerlingen voor de brugklas gebeurt door de basisschool waar het kind op zit of door de ouders zelf. De uiterste datum van aanmelding is voor 1 april van het nieuwe schooljaar. Het aanmeldingsformulier wordt met het advies van de groep 8-leerkracht, het onderwijskundig rapport en de Cito-scores door de basisscholen naar CSG Willem van Oranje gestuurd. De conrectoren gaan ook nog bij de basisschool langs voor een gesprek. Het aanmelden van leerlingen voor andere leerjaren gebeurt rechtstreeks. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier is er een gesprek met de conrector van het betreffende leerjaar en de leiding van de school waar de leerling vandaan komt. CONTACT SCHOOL-THUIS Na het eerste tussenrapport en het cijferrapport halverwege het schooljaar zijn er ouderavonden voor ouders/verzorgers. De uitnodiging daarvoor zit bij het rapport. Daarop kan worden aangeven met welke docent men wenst te spreken. Indien ouders tussentijds iets willen weten of bespreken dan kan er contact worden opgenomen met de mentor of docent van het vak waarover vragen zijn. Voor studiekeuzes bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de decaan. De vorderingen en het huiswerk zijn terug te vinden via de website bij Magister. Volgens het Burgerlijk Wetboek hebben gescheiden ouders er beiden recht op om door school te worden geïnformeerd. Een groot deel van de informatie wordt aan de leerlingen meegegeven zodat zij dit thuis kunnen afgeven. Een deel van de informatie wordt per post aan de verzorgende ouder toegestuurd. Als de niet-verzorgende ouder deze informatie ook wil ontvangen, dan kan dit schriftelijk bij de school worden aangevraagd. Alleen als uit een rechtelijke beschikking blijkt dat, in het belang van het kind, het recht op informatie beperkt is, zal de school deze informatie weigeren. Gescheiden ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk samen op gesprek te komen op ouderavonden. OUDERBIJDRAGE Voor aanvang van ieder schooljaar ontvangen de ouders een brief met een overzicht van de kosten die in rekening worden gebracht. De kosten voor het schoolfonds staan hierop gespecificeerd. Dit is een vrijwillige bijdrage, desalniettemin wordt deze van harte aanbevolen, aangezien de school bepaalde kosten voor de leerlingen maakt die niet uit de rijksvergoeding kunnen worden betaald. De controle op het schoolfonds wordt uitgevoerd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Het bedrag is 35,-- per kind, als er meerdere kinderen uit het zelfde gezin naar de CSG Willem van Oranje gaan, zijn de kosten voor ieder volgend kind 25,--. VERZUIM CSG Willem van Oranje registreert leerlingen die verzuimen. Als dit vaak gebeurt en/of langdurig zonder toestemming dan wordt dit gemeld bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Dat gebeurt ook als een leerling meer dan negen keer te laat op school of in de les komt. Luxe verzuim (familiebezoek of vakantie) wordt ook gemeld. BUITENLESACTIVITEITEN CSG Willem van Oranje is een actieve school waar ook buiten de normale lestijden nog van alles gebeurt, de zogeheten buitenlesactiviteiten. Zo is er een toneelgroep. Deze repeteert iedere vrijdag van uur tot uur, de repetities beginnen altijd na de herfstvakantie. Eén keer per jaar is er een toneeluitvoering, die wordt afgewisseld met optredens van de schoolband. De band repeteert iedere woensdag van tot uur. Iedere twee maanden is er op school een Open Podium. Iedereen die daar wil optreden voor publiek, is van harte welkom. Naast de vaste sportlessen worden op CSG Willem van Oranje tijdens het schooljaar ook sporttoernooien gehouden. Daarbij komen verschillende sporten aan bod, zoals volleybal en badminton. De sporttoernooien worden aangekondigd op de website en het prikbord. Twee keer per jaar is er een uitstapje naar een pretpark. Dit wordt altijd aangekondigd op de website en het prikbord. Iedereen die mee wil, kan in de weken ervoor een kaartje kopen op de aangegeven tijden. Een paar keer per jaar wordt er een feest georganiseerd voor de verschillende klassen of de onder- of bovenbouw. Deze feesten hebben meestal een thema en worden gehouden in een horecagelegenheid in de regio. De meeste klassen organiseren ook zelf een klassenuitje tijdens het schooljaar. OUDERS & SCHOOL 16 17

10 OUDERS & SCHOOL LEERLINGPARTICIPATIE CSG Willem van Oranje heeft een actieve leerlingenraad. Deze houdt tijdens het schooljaar acties voor het goede doel, zoals een pepernotenverkoop en een actie tijdens Valentijnsdag. Wil je actief zijn voor de school en meepraten over de gang van zaken, geef je dan op voor de Medezeggenschapsraad. In deze MR, waarin ook ouders en docenten zitten, is plaats voor vier leerlingen. OVERGANGSREGELS De overgangsregels kunnen per schooljaar verschillen. Kijk voor meer informatie op de website onder onderwijs: overgangsregels. KLACHTEN Bij een klacht wordt er in eerste instantie contact opgenomen met degene die het betreft: de mentor, de docent, de conrector of iemand anders van het personeel. Probeer het probleem met de direct betrokkene op te lossen. Als dit niet naar tevredenheid gebeurt, kan de klachtenregeling van de school worden geraadpleegd, meer informatie is te vinden op de website onder organisatie: regels. CSG Willem van Oranje heeft een eigen onafhankelijke klachtencommissie en is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, (070) , SCHOOLREGELS Voor een goede omgang tussen docenten en leerlingen, en leerlingen onderling, zijn schoolregels opgesteld. Deze zijn te vinden op de website onder organisatie: regels. VEILIGHEIDSBELEID De school is voor een kind niet uitsluitend een plaats waar wordt geleerd. Het is ook een plek waar de leerling zich moet kunnen ontspannen en vrienden moet kunnen maken. Dit kan alleen in een beschermd en veilig leer- en leefklimaat. Dit is sterk afhankelijk van de sfeer op school. De school kan veiligheid bevorderen door een goed beleid te voeren en streng toe te zien op verzuim. Zorgen voor een veilige omgeving houdt niet op bij het hek van de school. De scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard hebben met elkaar afspraken gemaakt op het gebied van veiligheid in en om de school. Deze zijn vastgelegd in het convenant 'Veilig in/om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard'. De inhoud van dit convenant kunt u vinden op de website onder organisatie: regels/veiligheid. PASSEND ONDERWIJS Informatie over passend onderwijs en CSG Willem van Oranje is te vinden op Vak Afk. Aardrijkskunde Ak Algemene Natuurwetenschappen Anw Bewegingsonderwijs Bo Biologie Bi Biologie en verzorging Bvz Cultureel Kunstzinnige Vorming CKV Divers Div Duits Du Economie Ec Engels En Frans Fa Geschiedenis Gs Godsdienst Gd Grieks Gr Handvaardigheid Ha Informatica In Klassieke Culturele Vorming Kcv Kunstvakken 1 Kve Kunstvakken 2 Bte Kunst beeldend Kub Kunst muziek Kum Latijn La Lichamelijk Opvoeding LO Maatschappijleer Myl Maatschappijleer 1 Mae Maatschappijleer 2 Mat Maatschappijwetenschappen Myw Management en Organisatie MAO Mentorbegeleiding MB Muziek Mu Natuurkunde Na Natuur en Scheikunde I Nse Natuur en Scheikunde II Nst Nederlands Ne Onderzoek & Ontwerpen OO Oriëntatie op Studie en Beroep Osb Profielwerkstuk Pws Sectorwerkstuk Sws Scheikunde Sk Talentuur Tal Tekenen Te Techniek Tn Toegepaste Ec + Wi Tew Toegepaste Bi+Na+Sk Bns Wiskunde Wi Wiskunde A WA Wiskunde B WB Wiskunde C WC Wiskunde D WD Vakken die nu worden aangeboden kunnen mogelijk in de toekomst niet meer worden aangeboden VAK AFKORTINGEN

11 PERSONEELSLIJST DIRECTIE LOCATIE ZOOMWIJCK Vs Dhr. drs. A. Verschoor Rector Grd Dhr. J.W. van de Griend Plaatsvervangend rector Hrk Dhr. A.W. van Herk Directeur Stafbureau And Dhr. G. Andeweg Conrector brugklas Sch Mw. drs. B.M.C. Schuijlenburg Conrector (tweetalig) havo-2/3 Ko Dhr. G.H. Kool Conrector (tweetalig) atheneum 1/2/3 en tweetalig gymnasium 1/2/3 Ka Dhr. ir. J. Koolstra Conrector (tweetalig) havo-4/5 Mk Mw. C.E. Manukiley Conrector (tweetalig) atheneum-4/5/6 LOCATIE POORTWIJK Grd Dhr. J.W. van de Griend Conrector mavo 1 en 4 Sbg Mw. A.W. van Schaijk-v.d. Berg ONDERWIJZEND PERSONEEL Alb Dhr. drs. A. Alblas Ec Ang Dhr. R.R. Andeweg Bo Ant Dhr. R.T.C. van Antwerpen Ec Bwk Mw. E. Baardwijk-Barth Te Bkk Mw. K. Bakker En Bks Dhr. D. Baksteen Wi Sk Bt Mw. M.E. Bartels-Buys Te CKV Brt Mw. A.W.M. Barten Tn Btn Dhr. N. Batenburg Na Bll Mw. P.M. van Belle Mu Bj Dhr. J. Benjamins Wi Vbr Mw. A.A.M Benjamins-Verberne Ne Bg Dhr. drs. A.T. van den Berg Ne Ber Dhr. M. van den Berg Bo Bes Dhr. A. Besseling Mao Ec Bkl Mw. W.M. Beukelman En Bd Dhr. C.H.H. van Beurden Wi Blm Mw. drs. A. Blom-van Holten Ne Bl Dhr. P. Blom Wi Blr Mw. D.M. Bol Raap-van Doorn Fa Bng Mw. I. Bongaerts-Krediet Bi Bon Mw. E. Boon Tn Te PERSONEELSLIJST

12 PERSONEELSLIJST Brg Mw. M.C.A. Börger-van Dijk Bi Brs Dhr. J. de Borst Bo Bos Dhr. P. Bos Wi Bhs Dhr. drs. E.J.L. Bouhuijs En Bk Dhr. ir. R. van Brakel Na ANW Bru Mw. B.J. Brussaard Fa Cmp Mw. A.I. Campfens Mu Dnh Mw. S. Deunhouwer Myl Dyk Dhr. D. van Dijk Bo Dyl Dhr. E.H. van Dijl Na Wi Sk Ech Mw. D.I.T. van Echten Ne Eld Mw. A. Elderson Myl Gs Evr Dhr. O. Evers Ak Fst Mw. M. van der Feijst CKV/Te Fld Mw. W.K.A. Fledderus MEd Ne Fss Mw. P.H.H. du Fossé-Stuijvenberg Bi Frz Dhr. drs. H.J. Franzen La Gr Ne Gl Mw. mr.drs. J.A. de Gelder Ec Mao Gmt Mw. P.D. van Gemert Te Gds Mw. I.M. Goudswaard Fa Gw Mw. M. Goudzwaard En Gra Mw. drs. E.Y. Gravenberch En Grn Dhr. S.A. Groeneveld Bo 22 H-L Mw. A.M. van der Heide-Lagerwerf Myl Ne Hde Mw. A.J. van der Heijden Sk BNS Hdn Dhr. F.S.M. van der Heijden Ne Hm Mw. A.H. Hennekam-Brombacher Ne Lfv Mw. T.R. van Herk-Lefèvere LIO Ak Gs Hvn Mw. L. Hoeven-Andeweg Gs Hbr Mw. S.M. Hubers-Matys Drama Hmr Dhr. D.D. Humphreys Bi Jcb Dhr. J.C. Jacobs Bi Wi O&O Jgr Mw. S.M. Jager Ne Jo Dhr. M. de Jonge CKV Kum Mu Kmp Mw. drs. R.M. van Kempen-Lasselin Fa Kok Dhr. J. Kok Gd Kns Mw. drs. P. Konings Du Kmn Dhr. S. Koomen Wi Kst Dhr. J. Koster Gs Ks Dhr. E.J. Koudstaal Bo Wi Krb Dhr. E. van Kranenburg Ak Lg Dhr. D. Lagerweij Gd Lge Mw. I.N. de Lange-Hoekstra Ha Lnn Mw. N.A.D. van Leenen Te Lew Dhr. R.W.A. de Leeuw Wi Lbb Dhr. B.M.J. Lubbers Bi PERSONEELSLIJST

13 PERSONEELSLIJST L-H Mw. S.M. Luiten-Hoogenboom En Lns Mw. R. Lyons En Ma Dhr. drs. W.C. Makkenze Gs Mln Dhr. A.J. Malenstein Gr La Gd Mrw Mw. E. van Marwijk-Reinhoudt Du Msn Mw. C.M. Meeusen Ne Rt Mls Dhr. J.J. Melissant Du Mnk Mw. S.J.A. Mensink MEd Ak Mon Dhr. M. Monster Bo Mdd Dhr. G. Mudde En N-V Mw. M.S. Noteboom-de Vries Du Ppl Mw. C.E.W.M. Papilaja Du Pgl Dhr. P. Pegels Wi Pmt Mw. B.M. Pietermaat Bi Prt Mw. J.E.H. Poortman MA CKV Kub Te Pou Mw. A. Poutsma-van Wijnen En Ptn Dhr. drs. F.A.M. van Putten Ak Rdr Dhr. A. de Ridder Gs Rdd Mw. I. de Ridder En Rdl Mw. P.M. Ridley En Rdg Mw. S. Rodrigues Wi Rll Dhr. C. Roll Wi Na Roo Mw. M.A.A. Roos Fa Saa Dhr. H. Saarloos Na BNS O&O Sck Mw. P.J. van Schaik-Weeda Bo See Mw. M.L. Seehaus Du Smn Dhr. prof.dr. D.G. Simons BNS Sr Dhr. J.E. Singor MEd Bi Sk Anw Smi Mw. M.A. Smit Myl Myw Stn Mw. E. van der Steene Fa Sth Dhr. ir. R.A. Steenhoek Wi Stv Mw. S. Stevens Gd Sti Dhr. E.R. Stierman Bo Ec Stm Mw. M.E. Stierman Ne Stk Dhr. J. Stolk MEd BNS Sk Anw Tie Dhr. drs. A. Tieleman Anw Sk Tr Dhr. A.J. Tramper Na In Ub Dhr. drs. J.P. Uittenbroek Du Vln Dhr. C. van Velden Ec Vrr Mw. L.R. Velthove-Verhaar Bi Vrh Mw. M.M. Verhaar En Vsn Mw. E.J. Verstappen-van Duist Ak Gs Vsr Mw. L. Visser En Vos Mw. M.D. Vos Ha Wl Mw. K. de Waal Myw Wal Mw. drs. M. Waal-Geers Ne PERSONEELSLIJST

14 Wnr Mw. J.C.M. van Wanrooij Mu Wn Mw. A. van Westen Fa Wlf Mw. R. van der Wolf Ne Ynt Dhr. J. Yntema Na Sk Znd Mw. C. van der Zande Wi U wordt verzocht medewerkers thuis niet te bellen tussen en uur of na uur. PERSONEELSLIJST 26

15 CSG Willem van Oranje locatie Zoomwijck Randweg 2, Postbus 1390, 3260 AJ Oud-Beijerland t CSG Willem van Oranje locatie Poortwijk Polderlaan 2, Postbus 1390, 3260 AJ Oud-Beijerland t

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Bezoek-en postadres: Valeriusstraat 31 3122 AM, Schiedam Telefoon: 010 2470468 Bankrekeningnummer: rabo 1259.43.652 e-mail: info@stgs.nl website:

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Camphusianum: gericht op de toekomst met oog voor het verleden.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Camphusianum: gericht op de toekomst met oog voor het verleden. SCHOOLGIDS 2015-2016 Camphusianum: gericht op de toekomst met oog voor het verleden. LANG EN GELUKKIG ANNE FRANK THEATERMARATHON LEERJAAR II JUNI 2015 SNORRO MIDZOMERNACHTDROOM 1 Met genoegen bieden wij

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen Schoolgids 2014 2015 CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen Inhoud 1. Praktische informatie...3 1.1 Contactgegevens...3 1.2 Data en tijden...4 1.3 Lesmateriaal...6 1.4

Nadere informatie