SCHOOLGIDS Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 CSG HET STREEK Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: SCHOOLGIDS Bestuur en Managementondersteuning Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: Bankrekening IBAN: NL62ABNA ten name van CSG Het Streek te Ede

3 INHOUD VOORWOORD VOORWOORD... 5 Welk onderwijs u ook zoekt voor uw kind, op de Christelijke Scholengemeenschap Het 5. LEERLINGBEGELEIDING...17 Streek vindt u het. Maar dat brede aanbod aan leerstromen mag voor u geen zoekplaatje 1. DE SCHOOL... 6 Mentor worden. Daarom maken wij u in deze Schoolgids graag wegwijs in onze Algemeen... 6 Passend Onderwijs organisatie. Wij willen u vertellen hoe we de overdracht van kennis en vaardigheden Identiteit... 6 Extra begeleiding gestalte willen geven in dat brede aanbod van leerstromen. We voldoen daarmee ook aan Bestuur... 6 Verwijsindex voor hulpverleners de verplichting die de Kwaliteitswet ons stelt. Organisatie... 7 Interne vertrouwenspersonen Loopbaanleren (LBL) Deze schoolgids vertelt u allerlei feiten en wetenswaardigheden over onze school. Verder 2. DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS... 8 Decaan straalt hij uit hoe wij willen functioneren: als een onderwijsinstelling die zich kenmerkt Brugklassen... 8 Talent op school door christelijke normen en waarden en door een ondernemend karakter. Als een school Lessentabel en lesrooster... 8 in beweging die vooruitkijkt, die innoverend wil zijn en die ook continu het eigen Overgangsnormen en toelatingscriteria FINANCIËN EN VERZEKERINGEN...19 functioneren bewaakt en waar nodig verbetert. Slaag-/zakregeling... 9 Gedragscode schoolkosten Gratis schoolboeken In die passie en ambitie bindt uw kind ons samen. CSG Het Streek wil een veilige 3. HET ONDERWIJSAANBOD...10 Schoolspullen leeromgeving bieden. Zodat uw zoon of dochter kan groeien naar een passende Locatie Bovenbuurtweg Vrijwillige ouderbijdrage vervolgopleiding of naar een prima startpositie in het beroepsleven. Ondernemende Locatie Zandlaan Verzekeringen school, een goede basis voor een succesvolle toekomst is ons doelbewust gekozen motto. Leerroutes en doorstroommogelijkheden Wij wensen u in dit schooljaar een 7. KWALITEITSBELEID...22 goed contact toe met 4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN Vinger aan de pols CSG Het Streek. LEERLINGEN EN OUDERS...13 Opbrengstenkaarten Leerlingenstatuut Schoolverlaters zonder diploma Leerlingenraad Examenresultaten Veiligheid en regels Verplichte onderwijstijd en lesuitvalbeleid Gedragscode en schoolregels Doorstroomgegevens Verzuim en verlof Privacy/registratie van leerling gegevens PRAKTISCHE ZAKEN...26 Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal Mentoren en vakdocenten Medezeggenschapsraad Directie en managementteam Contactraad ouders (CRO) Bestuur en Managementondersteuning (BMO) Contact en communicatie Vakantierooster Klachten mw. drs. I. Sterenborg-van der Schaaf voorzitter College van Bestuur mw. M.E. Willemsen rector locatie Bovenbuurtweg dhr. J. Haasjes 4 directeur locatie Zandlaan 5 * Waar in deze schoolgids gesproken wordt over ouders bedoelen wij ook de eventuele verzorgers van de leerlingen.

4 1. DE SCHOOL ALGEMEEN Het Streek is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Ede met twee locaties: Aan de Bovenbuurtweg bieden wij gymnasium, technasium, atheneum, havo en mavo aan. Aan de Zandlaan bieden wij vmbo/mavo en praktijkonderwijs aan. Op CSG Het Streek zitten in totaal circa leerlingen. Wij hebben ongeveer 300 medewerkers. IDENTITEIT Op onze Christelijke Scholengemeenschap Het Streek gaan we vriendelijk, vriendschappelijk en respectvol met elkaar om. Onze bron van inspiratie is de Bijbel. In ons onderwijs hebben wij oog en respect voor de diversiteit waarin de christelijke traditie tot uitdrukking komt. Wij stimuleren de onderlinge ontmoeting en dialoog. Het Streek heeft voor leerlingen een open toelatingsbeleid. De leerlingen ervaren onze identiteit onder meer tijdens de dagopeningen, godsdienstlessen, vieringen van de christelijke feesten en het organiseren van acties voor goede doelen. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij een christelijke levensovertuiging hebben. LOGO Onze identiteit komt ook tot uiting in het logo. Het beeldmerk is afgeleid van de sextant, een oud navigatie-instrument in de scheepvaart, waarmee de verticale hoek tussen een hemellichaam en de horizon wordt gemeten. Het drukt uit dat we licht van de hemel nodig hebben om onze koers op aarde te bepalen. Het witte vlak dat de hoek aangeeft, heeft de vorm gekregen van een zeil. Verder is zichtbaar gemaakt dat de lijnen tussen God en mens en tussen mensen onderling elkaar kruisen. MEER INFORMATIE De onderwijsvisie van onze school en de identiteit in de praktijk vindt u op : op de homepage onder Wie zijn wij?. BESTUUR Het Streek gaat uit van de Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek, gevestigd in de gemeente Ede. Het bestuur het bevoegd gezag berust bij de voorzitter van het College van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan en staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. De namen van de leden van de Raad van Toezicht vindt u op onder Wie zijn wij bij Onze organisatie. Bovenbuurtweg BÈTA CHALLENGE PROGRAMMA Naast het technasium op de havo en het vwo hebben we op de mavo het Bèta Challenge Programma. In de brugklas mavo/havo voeren de leerlingen bij het vak techniek een aantal projecten uit in samenwerking ORGANISATIE met opdrachtgevers van buiten de school. Zij gaan actief met een opdracht aan de slag. Na acht weken PER LOCATIE presenteren ze het eindproduct aan de opdrachtgever. De verschillende teams op iedere locatie bestaan uit docenten/ In klas 2 en hoger van de mavo komen onderdelen van mentoren onder leiding van een het Bèta Challenge Programma ook bij andere vakken teamleider. Elk team draagt zorg aan bod. Zo zien leerlingen de technologie achter alle voor een deel van het onderwijs sectoren. Dit programma draagt zeker bij aan een op de locatie. Zo vallen alle goede beroepenoriëntatie en verhoogt de kwaliteit van brugklassen van een locatie dat keuzeproces. onder de teamleider brugklassen. Heeft de leerling vragen of een probleem, dan is de mentor het eerste aanspreekpunt. De namen en contactgegevens van de mentoren delen wij aan het begin van het schooljaar aan de ouders mee. Het managementteam bestaat uit alle teamleiders en de rector/directeur op een locatie. STREEKBREED De rector en de directeur vormen samen met de voorzitter van het College van Bestuur (zie hierboven) het directieoverleg. 6 7

5 2. DE INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Op CSG Het Streek kunnen leerlingen terecht voor alle vormen van voortgezet onderwijs, te weten: praktijkonderwijs, vmbo en mavo op de locatie Zandlaan; mavo, havo en vwo op de locatie Bovenbuurtweg. Direct al in de brugklas kan de leerling een meer specifieke vorm van voortgezet onderwijs kiezen: gymnasium of technasium voor de vwo-leerling; technasium op havoniveau voor de havoleerling; sportklas of techniekroute voor de vmbo-leerling. CSG Het Streek biedt alle leerwegen van het vmbo aan. Beide locaties leiden onder meer op voor een volwaardig mavodiploma. BRUGKLASSEN De soorten brugklassen staan op de volgende pagina s in het overzicht met het onderwijsaanbod per locatie. Per soort brugklas worden de Cito-scores vermeld die CSG Het Streek als richtlijn hanteert. De brugklassen kunnen homogeen zijn ingericht (alleen vmbo, alleen havo etc.) of in dakpanklassen zijn ondergebracht (twee onderwijstypes bij elkaar, bijvoorbeeld havo/vwo). De brugperiode duurt één jaar. Aan het eind van de brugklas brengt de school een advies uit over het onderwijs dat de leerling kan volgen in de hogere leerjaren. De school betrekt ouders en leerlingen hier actief bij. Het Streek streeft naar een zorgvuldige plaatsing en advisering van leerlingen, ook om het zittenblijven zoveel mogelijk te voorkomen. LESSENTABEL EN LESROOSTER Een lesuur duurt 50 minuten; een lesdag begint om 8.25 uur en eindigt meestal rond uur. Voor elke leerstroom hebben wij lessentabellen vastgesteld. Hierin staan de te geven vakken vermeld met het aantal lesuren per week op jaarbasis. In een aantal gevallen hebben we vakken samengebracht in leergebieden met vakoverstijgende programmaonderdelen. In die gevallen krijgen de leerlingen een aantal keren per jaar de gelegenheid om het reguliere lesrooster te doorbreken en te werken aan de vakoverstijgende projecten. De school zet daarbij de docenten in als begeleiders. Uitgaande van de lessentabel heeft de school het rooster voor elke klas en elke leerling samengesteld. Dit rooster staat op als basisrooster. Roosterwijzigingen worden Zandlaan PRAKTIJKONDERWIJS Het praktijkonderwijs (afgekort: PRO) op Het Streek is ècht onderwijs op maat. Iedere leerling op de afdeling PRO heeft een individueel ontwikkelplan (IOP) dat hij of zij samen met de mentor en de ouders opstelt. De leerling schrijft hierin doelen voor zichzelf en volgt een lesprogramma gericht op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap dat daarbij past. Veel lesmateriaal bieden wij digitaal aan in het PrOdigi-programma. Leerlingen werken vaak met computers en zijn vooral bezig met praktische opdrachten. Dat begint bij zelfredzaamheidopdrachten, praktijkopdrachten en lessen loopbaanleren en gaat verder met branchegerichte cursussen, bijvoorbeeld koken of verzorging. Hiervoor kunnen de leerlingen examen doen en OVERGANGSNORMEN EN zo een officieel erkend certificaat behalen. TOELATINGSCRITERIA CSG Het Streek heeft overgangsnormen per leerjaar en toelatingscriteria per leerstroom opgesteld. Deze staan in de Regeling voor bevordering en plaatsing van CSG Het Streek. Hierin is ook de overgang van 4 mavo naar 4 havo geregeld. In een bijlage staat de omzetting van de dossiertoetsen voor overstappers van 5 vwo naar 5 havo. De genoemde regeling vindt u op het besloten deel van de website onder Algemene Informatie. Ga hiervoor op de voor u geldende locatiepagina van Bovenbuurtweg of Zandlaan - naar Mijn HetStreek, klik daar op Naar Magister Webportal en log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u en uw kind hebben gekregen. Vervolgens gaat u naar Algemene Informatie. SLAAG-/ZAKREGELING De slaag-/zakregeling voor vmbo, mavo, havo en vwo is gebaseerd op de landelijke regels. De schoolspecifieke aanvullingen worden opgenomen in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting voor de verschillende examenklassen. De school reikt per leerstroom het programma van toetsing en afsluiting (PTA) elk jaar vóór 1 oktober uit aan de examenkandidaten van de (pre-)examenklassen. De PTA s staan ook op de Magister Webportal. U vindt die onder Mijn HetStreek op de locatiepagina s van 8 in een dagrooster aangegeven. De lestijden kunnen per locatie verschillen. Soms geldt een. verkort lesrooster in verband met rapportvergaderingen. Dit staat op onder 9 Mijn HetStreek van de betreffende locatie.

6 3. HET ONDERWIJSAANBOD LEERROUTES EN DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN OP CSG HET STREEK Leerroute Locatie Doorstroommogelijkheden LOCATIE BOVENBUURTWEG 6 gymnasium/6 technasium/6 vwo Praktijkonderwijs (pro) Zandlaan na eerste jaar: vmbo mbo, niveau 1, baan 5 gymnasium/5 technasium/5 vwo 5 havo/5 technasium 4 gymnasium/4 technasium/4 vwo 4 havo/4 technasium 4 mavo 3 gymnasium 3 vwo technasium 3 vwo 3 havo technasium 3 havo 3 mavo Vmbo basisberoepsgerichte leerweg Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Zandlaan mbo, niveau 1 en 2 Zandlaan mbo, niveau 3 en 4 2 gymnasium 2 vwo technasium 2 vwo 2 havo technasium 2 havo 2 mavo Vmbo mavo, gemengde leerweg Zandlaan mbo, niveau 3 en 4 1 gymnasium Cito vwo technasium Cito havo/vwo Cito havo/vwo technasium Cito mavo/havo Cito Vmbo mavo, theoretische leerweg Zandlaan mbo, niveau 3 en 4 havo Vmbo sportklas Zandlaan mbo, niveau 2, 3 en 4 LOCATIE ZANDLAAN Verklaring van de afkortingen: gl pro-4 / gemengde pro-5 leerweg4 vmbo-bbl 4 vmbo-kbl 4 vmbo-gl 4 mavo kbl kaderberoepsgerichte leerweg pro-3 bbl 3 vmbo-bbl basisberoepsgerichte leerweg 3 vmbo-kbl 3 vmbo-gl pro praktijkonderwijs pro-2 2 vmbo-bbl 2 vmbo-kbl 2 mavo fbo funderend beroepsonderwijs, de nieuwe naam voor de eerste twee jaren van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aka pro-1 arbeidsmarkt kwalificerende assistent, opleiding in samenwerking met ROC A12 1 vmbo-bbl* 1 vmbo-kbl* 1 mavo* Cito < 518 Cito < 524 Cito Cito Techniekroute Zandlaan mbo, niveau 2, 3 en 4, Mavo Bovenbuurtweg mbo, niveau 3 en 4 havo Havo Bovenbuurtweg mbo, hbo, vwo Vwo Bovenbuurtweg hbo, universiteit * op basis van het aantal aangemelde leerlingen kan het noodzakelijk zijn om een dakplanklas te maken: bbl/kbl of kbl/mavo. Verklaring van de afkortingen: gl gemengde leerweg kbl kaderberoepsgerichte leerweg bbl basisberoepsgerichte leerweg pro praktijkonderwijs Gymnasium Bovenbuurtweg hbo, universiteit mbo en hbo voor havoleerlingen Technasium (voor havo- en vwo-leerlingen) Bovenbuurtweg hbo en universiteit voor vwo-leerlingen Op beide locaties kunt u terecht met vragen over de genoemde opleidingen Opmerking: CSG Het Streek hanteert op alle niveaus de Cito-scores slechts als richtlijn.

7 Bovenbuurtweg BO+ Leerlingen met talent voor sport of bewegen kunnen in de brugklassen mavo/havo en havo/vwo kiezen voor een extra sportprogramma: BO+. Zij krijgen per week twee uur extra sportactiviteiten, dus boven op de gewone lessen per week. Het jaarprogramma BO+ is verdeeld in vier blokken van zeven weken. Per blok staat een ander thema centraal. De leerlingen krijgen daarmee de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen op het gebied van sport. 4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN LEERLINGEN EN OUDERS LEERLINGENSTATUUT In een schoolbreed statuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. Leerlingen kunnen daardoor weten wat de school van hen verwacht en waarop zij bijvoorbeeld docenten kunnen aanspreken. In het leerlingenstatuut staan eveneens de gedragsregels en de disciplinaire maatregelen bij overtreding van de regels. Dit leerlingenstatuut is te vinden op het algemene gedeelte van : klik onder Wie zijn wij op Regelingen. LEERLINGENRAAD Op beide locaties van CSG Het Streek behartigt een leerlingenraad de belangen van de leerlingen. In de leerlingenraad zijn alle leerjaren vertegenwoordigd. Het leerlingenstatuut is mede in overleg met de gezamenlijke leerlingenraden opgesteld. Er is regelmatig overleg tussen de leerlingenraad en een lid van het managementteam. VEILIGHEID EN REGELS Leerlingen en medewerkers moeten zich veilig voelen op CSG Het Streek. Iedereen dient zich te houden aan de opgestelde gedragsregels. Deze moeten de veiligheid van (mede) leerlingen en medewerkers borgen. Ook heeft de school een veiligheidsbeleid voor excursies opgesteld. Wij houden tevens een incidentenregistratie bij. Onze beide gebouwen voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Elke locatie biedt de leerlingen een eigen kluisje aan, waarin zij hun persoonlijke spullen kunnen opbergen. De school maakt gebruik van cameratoezicht. 12 GEDRAGSCODE EN SCHOOLREGELS 13 Op school gelden school- en leefregels en een gedragscode voor leerlingen. Daarin is vastgelegd wat wij in de dagelijkse omgang van leerlingen verwachten en andersom

8 ook wat leerlingen van de school mogen verwachten. De school maakt deze regels aan het begin van elk schooljaar bekend aan de leerlingen. Het Streek heeft een antipestbeleid met een pestprotocol, een protocol voor het gebruik van sociale media en een alcoholbeleid voor leerlingen. Deze regelingen kunt u vinden op onder Wie zijn wij bij Onze regelingen. VERZUIM EN VERLOF Ouders zijn verplicht om ziekte van hun zoon of dochter s morgens voor 9.00 uur telefonisch te melden bij de receptie van de locatie. Na elke periode van afwezigheid moet de leerling bij terugkomst op school de absentie verantwoorden. Voor afwezigheid om een andere reden dan ziekte moet vooraf toestemming worden gevraagd via de teamleider. Buitengewoon verlof voor ten hoogste één lesdag moet minimaal 24 uur van tevoren worden aangevraagd. Verlof buiten de vastgestelde vakanties is in principe niet mogelijk vanwege de Leerplichtwet. Meer informatie hierover is te vinden op op de betreffende locatiepagina onder Voor ouders bij Absentiemeldingen en op de website van de gemeente. GEBRUIK VAN BEELD- EN GELUIDSMATERIAAL Op school worden regelmatig foto s of films gemaakt van activiteiten waarbij leerlingen betrokken zijn. De beelden krijgen soms een plek in communicatiemiddelen van de school, zoals Streeknieuws of de website. Wanneer leerlingen of ouders in verband met hun privacy bezwaar hebben tegen publicatie van beeld- of geluidsmateriaal, vragen wij hen dit schriftelijk kenbaar te maken aan het begin van het schooljaar. De school zal hier zoveel mogelijk rekening mee houden bij haar publicaties. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD CSG Het Streek kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin ouders, leerlingen, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. Het adres van de secretaris van de GMR staat op de homepage van onder Wie zijn wij. Bestuur en directie hebben voor belangrijke zaken in de school instemming of advies van de GMR nodig. Leerlingen en ouders kunnen via de GMR meedenken, meepraten en meebeslissen over belangrijke voorgenomen besluiten die met de school te maken hebben. PRIVACY/REGISTRATIE VAN LEERLING GEGEVENS Van alle leerlingen zijn door de school gegevens (digitaal) geregistreerd. Ouders dienen wijzigingen in de leerlinggegevens en de adresgegevens door te geven aan de locatie. Het leerlingenregister is op school toegankelijk voor degenen die in het belang van de leerling hiertoe gemachtigd zijn. De school verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming van de leerling of zijn ouders. Ouders en leerlingen hebben recht op inzage in het persoonlijke leerlingdossier. De school verwijdert of vernietigt de leerlingdossiers uiterlijk twee jaar, nadat de studie is beëindigd en/of de leerling is uitgeschreven. CONTACTRAAD OUDERS (CRO) CSG Het Streek heeft twee contactraden ouders: één voor de locatie Bovenbuurtweg en één voor de locatie Zandlaan. De Contactraad Ouders heeft regelmatig overleg met iemand van het managementteam over allerlei schoolzaken en de schoolorganisatie. Ouders kunnen via de contactraad allerlei schoolzaken aan de orde stellen. CONTACT EN COMMUNICATIE School en ouders werken nauw samen bij de scholing, vorming en opvoeding van jongeren. Daarom is goed contact van groot belang. Het Streek communiceert met leerlingen en ouders via een aantal kanalen. Zandlaan TECHNIEKROUTE Leerlingen met veel belangstelling voor techniek kunnen een speciale techniekroute volgen vanaf leerjaar 1. Deze route duurt vier jaar en kan daarna doorlopen op het mbo. Daar zijn afspraken over gemaakt. Zij krijgen meteen in de brugklas extra uren waarin zij kennismaken met techniek. In de leerjaren daarna wordt dat voortgezet. De techniekroute is een mooie onderwijsstroom voor leerlingen met een technische interesse. Deze route biedt Het Streek aan in de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg. DE WEBSITE HETSTREEK.NL Onze website heeft primair een pr-functie. Daarnaast gebruiken wij en vooral het besloten gedeelte daarvan steeds meer als communicatiemiddel voor leerlingen en ouders. Een door de school verstrekt wachtwoord ontsluit voor leerlingen en ouders dat besloten gedeelte. Op een van beide locatiepagina s kunnen zij onder Mijn HetStreek kiezen voor Naar Magister Webportal. Na ingelogd te zijn, vinden zij veel relevante informatie. DIGITALE CIJFERREGISTRATIE CSG Het Streek heeft de digitale cijferregistratie voor ouders toegankelijk gemaakt. Op de Magister Webportal kunnen zij na ingelogd te zijn - in de Magisterdatabase de cijfers van hun zoon of dochter bekijken. Voor de informatieverstrekking aan gescheiden ouders hanteert de school de wettelijke regels: in principe krijgen beide ouders de informatie van de school toegestuurd. 14 AVONDEN Op informatieavonden verstrekt de school de ouders informatie over het onderwijs 15 per leerjaar. Zij kunnen daarnaast intekenen voor spreekavonden met mentoren en vakdocenten. Hiervoor worden zij schriftelijk of digitaal uitgenodigd.

9 INFORMATIEBULLETIN Regelmatig verspreidt de school Streeknieuws, een digitaal informatiebulletin voor ouders. Vanwege het digitaliseren van de communicatie is het belangrijk dat de school beschikt over een correct adres van de ouders. Wijzigingen in adresgegevens en gegevens dienen aan de schooladministratie te worden doorgegeven 5. LEERLINGBEGELEIDING VOOR LEERLINGEN Leerlingen krijgen informatie via de op school: dit is het officiële adres voor de leerlingen gebaseerd op het leerlingnummer. We verwachten van leerlingen dat ze dagelijks hun lezen in verband met berichten van school. KLACHTEN Voor klachten kunnen ouders en leerlingen terecht bij de vakdocent, de mentor of de teamleider. Voor klachten over ongewenst gedrag kunnen ouders en leerlingen ook terecht bij de vertrouwenspersonen. CSG Het Streek is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs van de Besturenraad. De klachtenregelingen staan op. U vindt die op de homepage onder Wie zijn wij bij Onze regelingen. Indien leerlingen en/of hun ouders het niet eens zijn met een beslissing van een docent of de directie kunnen zij in beroep gaan bij het bestuur. Bij schorsing of (het voornemen tot) verwijdering van een leerling deelt de school de beroepsprocedure tegelijk met het genomen besluit schriftelijk mee aan de belanghebbende(n). MENTOR De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. De lijnen zijn daardoor kort. De mentor probeert een situatie te creëren waarbij een leerling zich in de groep op zijn gemak voelt en begeleidt de leerling bij het leren. De mentor is het eerste aanspreekpunt in de school voor ouders en leerlingen. PASSEND ONDERWIJS Per 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet regelt dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek moet zijn, eventueel met extra ondersteuning. Het Streek werkt hiertoe samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio in het Samenwerkingsverband Gelderse Vallei (swvgeldersevallei.nl). In dit samenwerkingsverband hebben we de basiszorg voor leerlingen vastgesteld. De basiszorg is dat wat tot de reguliere begeleiding van leerlingen behoort. Tevens kent Het Streek drie schoolondersteuningsprofielen: één voor de locatie Bovenbuurtweg, één voor vmbo/mavo op de locatie Zandlaan en één voor het praktijkonderwijs op de locatie Zandlaan. In deze profielen staat welke extra ondersteuning en begeleiding mogelijk is. De schoolondersteuningsprofielen zijn te vinden op. Ga naar de betreffende locatiepagina en kijk onder het kopje Voor ouders. 16 Bovenbuurtweg CPE Met Cambridge Proficiency English (CPE) leiden wij leerlingen op tot niveau C2, het hoogst haalbare niveau in het Europees Referentiekader (ERK). In 4 en 5 vwo geven native speakers de leerlingen extra uren Engels. Aan het einde van 5 vwo kunnen de leerlingen examen doen in vier onderdelen: Reading and Use of English, Writing, Listening en Speaking. Behalve uitstekende vaardigheden op het gebied van de Engelse taal levert dit examen ook een officieel Cambridge-certificaat op dat wordt erkend en geaccepteerd door vrijwel alle buitenlandse universiteiten en bedrijven als bewijs van near native Engels. EXTRA BEGELEIDING De extra begeleiding voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of sociaalemotionele problemen wordt op CSG Het Streek gegeven door meerdere personen zoals de zorgcoördinator, de remedial teacher, de orthopedagoog, de vertrouwenspersoon en de leerlingbegeleider. Daarnaast heeft de school regelmatig contact met externe hulpverleners zoals de leerplichtambtenaar, de jeugdarts of jeugdverpleegkundige, Bureau Jeugdzorg en het schoolmaatschappelijk werk. Binnen de school werken de deskundigen samen in een schoolbegeleidingsteam of een leerlingbegeleidingsteam. Het zorgadviesteam (ZAT), samengesteld uit interne en externe deskundigen onder leiding van de zorgcoördinator, heeft tot doel de leerlingenbegeleiding in de school te versterken door advies en ondersteuning te geven. Het ZAT is een adviesorgaan voor de school bij psychosociale problemen of gedragsproblemen van leerlingen. Het kan alleen goed werken indien de teamleider, de mentor of de ouders problemen tijdig aanmelden. Het ZAT verwijst leerlingen met problemen regelmatig door naar professionele hulpverleners buiten de school. Indien het ZAT een casus bespreekt, kan het team ervoor kiezen de betreffende leerling te melden voor de Verwijsindex Vallei (zie de paragraaf hieronder). 17

10 VERWIJSINDEX VOOR HULPVERLENERS De school werkt mee aan de zogenoemde Verwijsindex risico s jeugdigen. Voor onze regio is dat de Verwijsindex Vallei. Deze heeft als doel: effectievere hulpverlening bieden aan jongeren. De index brengt risicomeldingen van hulpverleners bij elkaar, zowel binnen de eigen gemeenten als over gemeentegrenzen heen. Daardoor kunnen hulpverleners onderling worden geïnformeerd over hun betrokkenheid bij jongeren. De medewerker Bureau Jeugdzorg weet hoe de politie betrokken is op de betreffende jongere. De leerplichtambtenaar weet wat het schoolmaatschappelijk werk investeert etc. Zo blijft de betreffende jongere goed in beeld en kunnen hulpverleners hun activiteiten op elkaar afstemmen. Meer informatie op verwijsindex.nl INTERNE VERTROUWENSPERSONEN Beide locaties van Het Streek hebben hun eigen vertrouwenspersonen: Op de locatie Bovenbuurtweg zijn dat mevrouw W. Zonneveld de heer C.A. Heitink en de heer A. Nijland Op de locatie Zandlaan mevrouw A. Poliste mevrouw H.J. Bos en mevrouw C.T.H.M. van Veggel LOOPBAANLEREN (LBL) Het loopbaanleren is op de Zandlaan de rode draad in het onderwijsproces. In de onderbouw van het vmbo organiseert de school speciale loopbaanprojecten, zodat de leerlingen zich reeds in een vroeg stadium kunnen oriënteren op de beroepenwereld. Per afdeling heeft de school een loopbaanbegeleider aangesteld. Deze ondersteunt de leerlingen in het maken van keuzes. DECAAN Decanen op de locatie Bovenbuurtweg helpen leerlingen in de bovenbouw bij het kiezen van een profiel (havo en vwo) of een sector (mavo) en bij het kiezen van een vervolgopleiding na het behalen van het diploma. TALENT OP SCHOOL CSG Het Streek wil het mogelijk maken dat leerlingen een carrière in de sport of kunst combineren met hun schoolloopbaan. Daarom biedt de school aan leerlingen met veel talent voor sport, dans of muziek de mogelijkheid om trainingen, wedstrijden of een sportopleiding te volgen onder schooltijd. Deze specifieke leerlingen en hun ouders kunnen met de mentor of teamleider afspraken maken over mogelijke aanpassingen van het rooster en het inhalen van repetities. Op de locatie Zandlaan kunnen leerlingen onder bepaalde voorwaarden meedoen aan de Sport Highschool (SHS). 6. FINANCIËN EN VERZEKERINGEN GEDRAGSCODE SCHOOLKOSTEN CSG Het Streek onderschrijft de Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs, opgesteld door besturen- en ouderorganisaties. Het doel van deze code is: beheersing en transparantie van de schoolkosten. GRATIS SCHOOLBOEKEN De schoolboeken in het voortgezet onderwijs zijn voor ouders gratis. Dit geldt voor alle leer-, werk- en tabellenboeken en voor de benodigde licenties. Op de website van de firma Iddink (iddink.nl) staat de boekenlijst van CSG Het Streek. In juli moeten ouders het juiste Zandlaan ONDERNEMERSMAVO De mavo aan de Zandlaan biedt in het derde jaar de mogelijkheid om een eigen bedrijf op te zetten. Deze ondernemersroute is geschikt voor ondernemende leerlingen die graag hun talenten willen ontwikkelen. Gedurende het schooljaar doen zij een marktonderzoek en schrijven zij een ondernemersplan. Ook moeten zij zelf zorgen voor een startkapitaal. Daarvoor benaderen zij hun aandeelhouders. Met dit startkapitaal kopen zij hun producten in. Daarna begint de verkoop. De leerling die deze route succesvol afsluit, krijgt twee certificaten: een Vecon Business School certificaat en een Jong Ondernemen certificaat. 18 boekenpakket voor hun zoon of dochter bestellen. Dit pakket levert Iddink voor de start van het schooljaar thuis af. Voor het praktijkonderwijs bestelt de school zelf de boeken. 19 Deze worden op school afgeleverd.

11 Aan het einde van het schooljaar levert de leerling het complete boekenpakket op school in. De boeken worden gecontroleerd. Schade aan boeken en ontbrekende boeken worden bij de ouders in rekening gebracht door middel van een factuur. SCHOOLSPULLEN Om onderwijs te volgen, hebben leerlingen ook spullen nodig die niet onder de regeling van de gratis schoolboeken vallen en waarvoor de school geen bekostiging krijgt. Hierbij kunt u denken aan een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, een agenda, schrijfmateriaal, spullen voor de creatieve vakken, gymkleding, beroepskleding etc. Soms kan de school deze spullen tegen betaling leveren. U bent vrij hiervan gebruik te maken of zelf de spullen elders aan te schaffen. Voor specifieke leerroutes zoals het technasium, BO+, de sportklas/sport Highschool of de techniekroute kan de school een extra financiële bijdrage vragen aan de ouders voor verplichte excursies, sportkleding of extra materialen. VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE De ouderbijdrage is vrijwillig. De school vraagt deze aan de ouders om een aantal activiteiten zoals vieringen, culturele activiteiten, sportactiviteiten, projecten, excursies en werkweken te kunnen bekostigen. Hiervoor ontvangen wij van de overheid geen vergoeding, terwijl ze wel belangrijk zijn voor goed en aantrekkelijk onderwijs. De ouders kiezen aan welke activiteiten hun kinderen meedoen en betalen daar dan voor. Als ouders niet willen bijdragen aan de kosten van excursies of werkweken kan hun kind daaraan niet deelnemen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de hoogte en de bestemmingen van de gevraagde bijdragen. Voor minder draagkrachtige ouders heeft CSG Het Streek een reductie- en kwijtscheldingsregeling. Zij kunnen een aanvraagformulier hiervoor aanvragen of ophalen bij de receptie van de school. Vanaf schooljaar maakt de school in een aantal leerjaren gebruik van een webshop voor de activiteiten van de ouderbijdrage. Wij zullen dit naar verwachting de komende jaren uitbreiden. VERZEKERINGEN De school heeft een ongevallenverzekering, een stageverzekering, een reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij ongevallen of schade moeten de ouders eerst hun eigen verzekering aanspreken alvorens de geleden schade te kunnen claimen bij de aanvullende verzekering van de school. Bovenbuurtweg CULTUUR- EN MEDIA (CM) Leerlingen in de brugklas havo/vwo maken op een boeiende manier kennis met cultuur en media. Zij doen dat in projectvorm bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en techniek. Ze leren werken met Photoshop, monteren filmpjes en maken muziek bij beelden. Stromen zij door naar 2 havo en kiezen zij het vak cultuur & media, dan krijgen zij drie uur per week cultuur & media. Zij verdiepen zich dan echt in alles wat hiermee te maken heeft. In deze uren zijn zij vaak aan het werk in onze studioruimtes aan de Zandlaan. Daar maken zij tv- en radio-uitzendingen. Ook gaan ze met de camera op pad om culturele evenementen te verslaan. Hoe het is in de professionele wereld van radio en tv, leren zij tijdens een excursie

12 7. KWALITEITSBELEID OPBRENGSTENOORDEEL 2014 Dit is een totaal oordeel van de inspectie over de opbrengsten van de afgelopen drie jaar. Het opbrengstenoordeel baseert zij op vier onderdelen: rendement onderbouw, rendement bovenbouw, cijfers centraal examen en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (SE-CE). VINGER AAN DE POLS CSG Het Streek is aangesloten bij Vensters voor Verantwoording. Door leerling- en ouderenquêtes en door gesprekken met leerlingen, ouders en docenten houdt de schoolleiding de vinger aan de pols wat betreft de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. School VMBO basisberoeps- VMBO kaderberoeps- MAVO HAVO VWO gericht gericht Locatie Bovenbuurtweg voldoende voldoende voldoende OPBRENGSTENKAARTEN De Inspectie van het Onderwijs brengt jaarlijks de zogenoemde opbrengstenkaarten uit. Deze maken het ouders mogelijk om de school of locatie waar hun kinderen onderwijs ontvangen te vergelijken met soortgelijke scholen. Op onderwijsinspectie.nl zijn de opbrengstenkaarten te vinden van de beide Streeklocaties. Locatie Zandlaan voldoende onvoldoende onvoldoende Het oordeel van de inspectie voor de locatie Zandlaan (afdeling mavo en vmbo-kbl) is onder meer een gevolg van een lager gemiddeld cijfer voor het centraal examen dan landelijk. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om het resultaat te verbeteren. SCHOOLVERLATERS ZONDER DIPLOMA 2013 locatie Bovenbuurtweg: vwo/havo/mavo 2,1 % locatie Zandlaan: vmbo/mavo 8,4 % Zandlaan VMBO/MAVO-SPORTKLAS Leerlingen met veel belangstelling voor sportactiviteiten kunnen zich in de brugklas inschrijven voor de vmbo/mavo-sportklas. De leerlingen in deze klas krijgen extra uren sport in de week buiten het lesrooster. Toptalenten kunnen deelnemen aan de Sport Highschool. EXAMENRESULTATEN 2013 Hieronder bieden wij u de slagingspercentages van onze school per onderwijssoort en per locatie (BBW = Bovenbuurtweg; ZLN = Zandlaan). Met de informatie in de rechterkolom maken wij het u mogelijk deze percentages te vergelijken met het landelijke gemiddelde. aantal examenkandidaten: aantal geslaagden: slagingspercentage: landelijk slagingspercentage: BBW vwo % 92 % havo % 88 % mavo % 92 % ZLN mavo % 92 % vmbo-gl % 89 % vmbo-kbl % 93 % vmbo-bbl % 97 % (Bron: internet schooldossier)

13 VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD EN LESUITVALBELEID De kwaliteit van onderwijs heeft onder andere te maken met de hoeveelheid lessen die leerlingen krijgen. Daarom organiseert CSG Het Streek de lessen en de activiteiten in een schooljaar zodanig, dat wij als school voldoen aan de door de minister verplicht gestelde onderwijstijd. De school houdt de werkelijk gerealiseerde onderwijstijd bij door middel van het roosterprogramma. Om lesuitval te voorkomen en de onderwijstijd te halen, nemen wij als school de volgende maatregelen: Wij koppelen de jaarplanning aan de planning van de onderwijstijd, per leerjaar. We registreren de lesuitval. Wij zetten uren die gepland uitvallen (bijvoorbeeld omdat een docent een studiedag heeft) op een ander moment in het rooster, indien mogelijk nog op een ander moment in diezelfde week. We regelen lesopvang voor de onderbouw bij ongeplande lesuitval, zoals bij ziekte van de docent. Bovenbuurtweg DOORSTROOMGEGEVENS 2013 Hieronder geven wij u de rendementscijfers: de percentages van leerlingen die doorstromen naar een hoger leerjaar. leerjaar en niveau locatie Zandlaan locatie Bovenbuurtweg 1 vmbo-bbl 97% 1 vmbo-bbl/kbl 96% 1 vmbo-kbl/mavo 100% 1 mavo/havo 100% 100% 1 havo/vwo 99% 1 havo-technasium 100% 1 technasium 100% 1 gymnasium 100% 2 vmbo-bbl 96% 2 vmbo-bbl/kbl 90% 2 vmbo-kbl/mavo 100% 2 mavo/havo 2 mavo 100% 2 havo 100% 2 havo-technasium 92% 2 vwo 97% 2 gymnasium 100% 2 vwo-technasium 97% 3 vmbo-bbl 93% 3 vmbo-kbl 88% 3 vmbo-gl 94% VECON 3 mavo 98% 3 havo 94% Locatie Bovenbuurtweg is gestart met de implementatie van de VECON Business School in 4 en 5 havo. Deze variant kenmerkt zich door extra aandacht voor: de economische aspecten van de maatschappij; ondernemerschap en ondernemende houding van de leerling. De school biedt binnen het profiel Economie en Maatschappij in dit kader een aantal specifieke modules aan. Daarin zijn de leerlingen bezig met elementair boekhouden, maken zij een ondernemingsplan, spelen zij een managementgame, leren zij een eigen bedrijf op te zetten, oefenen zij zich in presentatievaardigheden en volgen zij een aantal colleges bij onze samenwerkingspartner, de 3 havo-technasium 3 vwo 3 gymnasium 3 technasium 4 havo 4 vwo 5 vwo 60% 100% 100% 97% 87% 90% 90% 24 Christelijke Hogeschool Ede. Aan het einde van de twee jaar krijgen zij een certificaat. 25

14 8. PRAKTISCHE ZAKEN MENTOREN EN VAKDOCENTEN Aan het begin van het schooljaar maakt de school een overzicht van de klassen met de bijbehorende mentoren bekend, evenals de namen en adressen van alle vakdocenten. DIRECTIE EN MANAGEMENTTEAM Op de website van de locatie staan onder de locatiegegevens de namen van de directeur of rector en de teamleiders genoemd. Samen vormen zij het managementteam van de locatie. U kunt telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer van de locatie. BESTUUR EN MANAGEMENTONDERSTEUNING (BMO) In een gedeelte van de locatie Zandlaan zijn de ondersteunende diensten van Het Streek gehuisvest. Hier werken de medewerkers van Financiële Zaken, Leerlingenadministratie, Personeelszaken, PR, Kwaliteitsbeleid en Automatisering. Ook de voorzitter van het College van Bestuur heeft hier haar kantoor. Vakantierooster Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Pasen donderdag 2 april t/m dinsdag 7 april 2015 Koningsdag maandag 27 april 2015 Meivakantie vrijdag 1 mei t/m vrijdag 8 mei 2015 Hemelvaart donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015 Pinkstermaandag maandag 25 mei 2015 Zomervakantie maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

15 Locatie Bovenbuurtweg Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: Locatie Zandlaan Zandlaan 25, 6717 LN Ede Postbus 460, 6710 BL Ede Telefoon: een goede basis voor een succesvolle toekomst!

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek

Jaarstukken 2014. Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek Jaarstukken 2014 Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek 1 Inhoud Voorwoord...4 DEEL 1 Raad van Toezicht...5 1. Verslag Raad van Toezicht...5 1.1 Samenstelling...5 1.2 Werkwijze...5 1.3 Vergaderingen...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie