Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt"

Transcriptie

1 Small Business & Retail Management: Het competentieprofiel herijkt Landelijk overleg Small Business & Retail Management Januari 2004

2 Voorwoord Voor u ligt het eindproduct van de werkgroep herijking competentieprofiel Small Business & Retail Management. Via interviews, desk research, brainstormsessies en schrijfwerk heeft de werkgroep gedurende een aantal maanden aan haar opdracht gewerkt. Met genoegen biedt de werkgroep het eindproduct aan. Er waren diverse redenen om het competentieprofiel te herzien. Vier aanbieders van de opleiding waren gevisiteerd, en de commissie had een aantal aanbevelingen gedaan. Het profiel was in 1999 opgesteld, en na een jaar of vier wordt het tijd om het werkveld opnieuw te raadplegen zodat het een en ander geactualiseerd kan worden. Ook het hoger beroepsonderwijs had niet stilgestaan: er waren in vier jaar tijd negen aanbieders van de opleiding bij gekomen. Voor alle betrokken hogescholen, zowel de bestaande aanbieders als de nieuwe, gold dat zij sterke behoefte hadden aan een aanscherping van het profiel. Het Landelijk Overleg Small Business & Retail Management nam dan ook begin 2003 het besluit om een grondige herijking uit te voeren. Een beroepsprofiel is nooit af. De werkvelden waar onze studenten terecht komen zijn divers en zijn voortdurend in beweging. De inzichten in het hoger beroepsonderwijs blijven ook in beweging. Dit document biedt een basis voor een opleiding om door te vertalen in het eigen onderwijsconcept. Keuzes voor werkvormen, toetsvormen, mate van vraaggestuurdheid, en uitwerkingen in deelcomponenten als kennis, vaardigheden en attitude worden door iedere hogeschool zelf gemaakt. Het Landelijk Overleg is een platform waarin de hogescholen hun ervaringen kunnen uitwisselen, of elementen aan het profiel kunnen toevoegen. Zo is er reeds de afspraak gemaakt dat wij een database gaan bouwen met voorbeeldsituaties vanuit de praktijk, gekoppeld aan de competenties. Namens het Landelijk Overleg wil ik een aantal mensen bedanken voor hun inzet tijdens het proces van de herijking. Allereerst de alumni van Haarlem, Enschedé en Leeuwarden die wij hebben mogen interviewen en die in alle openheid hebben gesproken over hun successen en valkuilen. Ten tweede de leden van onze raden van advies of werkveldcommissies, die vanuit hun jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en de contacten met de hogescholen nuttige inzichten hebben toegevoegd. Ten derde Marjolein Ploegman en Pieter Mostert van BDF Adviesgroep, die het project hebben geleid in nauw overleg met het Landelijk Overleg. Als laatste de deelnemers aan het Landelijk Overleg zelf, voor hun actieve bijdrage aan de discussies en vlotte reacties op de concepten. Ik wens ieder veel wijsheid en inspiratie toe bij de implementatie van dit herijkte profiel! Marjolein Hinfelaar, voorzitter Landelijk Overleg Small Business & Retail Management Competentieprofiel Small Business & Retail Management

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel 1 De competenties... 5 SB&RM: ondernemen en managen in één profiel... 5 Trends op de arbeidsmarkt... 6 De arbeidsmarktpositie van de afgestudeerden... 6 De succesbepalende competenties van de SB&RM er: twee kernpunten... 7 Persoonlijke karakteristiek... 7 Effectieve aanpak... 8 Voorbeeldsituaties Deel 2 Verantwoording Proces van herijking: context en aanpak Visie op competenties IJking aan de standaarden van hbo-bachelor Conversietabel: herijkte profiel en het profiel uit Relevante literatuur Bijlagen Competentieprofiel Small Business & Retail Management

4 Inleiding Begin 2003 heeft het landelijk overleg van de opleiding Small Business & Retail Management [SB&RM] de aanbevelingen besproken die de visitatiecommissie Small Business & Retail Management had geformuleerd. Eén van haar aanbevelingen was om de gezamenlijk geformuleerde competenties in het landelijk beroeps- en opleidings-profiel nader uit te werken, met een mogelijk onderscheid in categorieën. Het landelijk overleg SB&RM besluit dan tot een herijking van de competenties. Clustering en actualisering zijn een onderdeel van de herijking. Het bestaande profiel dateert uit 1999 en is tot stand gekomen na een grondig wisdom of practice onderzoek. De uitkomst was een set van 31 competenties. Deze competenties beschrijven wat nodig is om als ondernemer succesvol te zijn. Dat is per competentie geïllustreerd met twee of drie situatiebeschrijvingen, die prototypisch zijn voor goed ondernemerschap. Deze situatiebeschrijvingen zijn nog steeds goed bruikbaar, ook nu het profiel herijkt is. De problemen die de opleidingen met het profiel ondervonden, en die werden onderstreept door de visitatiecommissie in haar rapport Een veelbelovend product Visitatierapport Commerciële Economie / Small Business & Retail Management, waren de geconstateerde overlap tussen de set van 31 competenties, de wijze waarop ze waren gecategoriseerd en het weinig sturende karakter van het profiel. Dit rapport bevat het herijkte competentieprofiel SB&RM. Het bestaat uit twee delen. Deel 1 beschrijft de visie op small business en retail management en neemt ontwikkelingen in de beroepspraktijk als vertrekpunt. Vanuit deze visie worden de competenties geformuleerd waarover de succesvolle pas afgestudeerde SB&RM er beschikt. Deel 1 munt uit door bondigheid. Dat past bij de stijl en wijze van werken die zo kenmerkend is voor deze beroepspraktijk. Deel 2 biedt een verantwoording van de gemaakte keuzes. Tevens wordt daarin aangegeven hoe de competenties uit het herijkte profiel zich enerzijds verhouden tot die van het profiel uit 1999 en anderzijds tot de algemene kenmerken van een hbo-bachelor opleiding. Separaat verschijnt een rapportage van de raadpleging van de beroepspraktijk. Deze is uitgevoerd door de landelijke projectgroep die het herijkte profiel heeft voorbereid. De opleiding SB&RM onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk. In de komende periode worden deze contacten onder andere benut om het herijkte profiel op twee punten verder uit te werken: een nader onderzoek onder afgestudeerden, gericht op het zelfstandig ondernemerschap een selectie van voorbeeldsituaties die passend zijn bij de nieuwe set van competenties. Competentieprofiel Small Business & Retail Management

5 Deel 1 De competenties SB&RM: ondernemen en managen in één profiel Voor de opleiding SB&RM is in 1999 een landelijk profiel vastgesteld. Om een paar redenen is het vier jaar later gewenst om dit profiel op onderdelen te herzien. Allereerst geldt: de buitenwereld staat niet stil. Zoals elke onderneming moet ook een opleiding op externe ontwikkelingen inspelen. Daartoe zijn in de beroepspraktijk afgestudeerden en werkgevers bevraagd. Hun uitspraken en adviezen zijn leidend geweest bij de herziening van het profiel. Daarnaast is het zo, dat de betrokken hogescholen inmiddels ruime ervaring hebben opgedaan met het ontwikkelen van meer competentiegericht onderwijs. Dat leidt bij hen tot duidelijkere verwachtingen over de gewenste formulering en ordening van de competenties. In zijn kern is het profiel ongewijzigd gebleven. SB & RM is en blijft gericht op allround ondernemerschap en op (retail-)management. Die positiebepaling roept bij menigeen de vraag op: gaat dat wel samen, ondernemen en managen? Met dit nieuwe profiel willen de opleidingen duidelijk maken, dat het leren ondernemen en managen heel goed in één opleiding samen gaat. In de beroepspraktijk wordt daarover verschillend gedacht: de een benadrukt de verschillen, de ander ziet overeenkomsten. Dat blijkt uit een nieuwe raadpleging van de beroepspraktijk, in de vorm van een aantal gestructureerde interviews met afgestudeerden en werkgevers. Daarnaast is gebruik gemaakt van een door KC Handel uitgevoerd onderzoek naar de aansluiting tussen MBO- en HBOhandelsopleidingen en het beroeps-competentieprofiel ondernemer detailhandel. Ook zijn de uitkomsten van de HBO-monitor sinds 1999 in kaart gebracht. De uitkomsten van deze raadpleging zijn bijeen gebracht in een apart document, Raadpleging beroepspraktijk. Verder is gebruik gemaakt van de oratie van Hans Broekhuis, De kunst van het ondernemen. Deze raadpleging van de beroepspraktijk leidt tot een karakteristiek van ondernemen en managen, waarbij beide rollen in een zuivere vorm tegenover elkaar worden geplaatst, aan weerskanten van een continuüm. In de beroepspraktijk komen allerlei mengvormen van beide rollen voor. Zo is de franchisenemer in de retail zowel ondernemer als manager. Een ander voorbeeld: een ondernemer start met een eigen bedrijf, groeit door en nadert vervolgens het omslagpunt waarop geldt dat hij moet gaan managen. Ondernemen voor eigen risico werken beleid van de onderneming bepalen integrale verantwoordelijkheid op basis van intuïtie handelen associatief te werk gaan hands-on, daadkracht, problem solver met mensen een organisatie bouwen rondom een idee en rondom de kansen om dit idee te verwezenlijken extern gerichte instelling risico-minded in benadering Managen voor andermans risico werken de formule uitdragen binnen beleidskaders ondernemen analytisch / planmatig te werk gaan met modellen werken + verantwoorden leiding geven aan bedrijfsprocessen en de daarbij betrokken mensen als een teamplayer optreden mensgerichte instelling risico-mijdend in benadering Competentieprofiel Small Business & Retail Management

6 Managen en ondernemen zijn twee beroepsrollen die een afgestudeerde moet kunnen vervullen. Het gaat vanuit het perspectief van de pas afgestudeerde niet om een óf óf keuze. Meestal begint een afgestudeerde in een functie waarin managen en ondernemen met elkaar worden gecombineerd. De verschillen tussen managen en ondernemen zijn in de beroepspraktijk van de beginnende professional nog niet zo geprononceerd. Sommigen kiezen voor een carrière waarin ze beide blijven combineren. Anderen maken na een aantal jaren werkervaring wél een duidelijke keuze tussen doorgroei als manager of als (zelfstandig) ondernemer. Dat onderstreept het belang van een profiel waarin managen en ondernemen worden gecombineerd. Conclusie: ondernemen en managen in één profiel Bovenstaande redenen worden ondersteund door de uitkomsten van de HBO-monitor, waarin de arbeidsmarkt-positie van recent afgestudeerden wordt verkend. Er is derhalve redenerend vanuit de beroepspraktijk reden genoeg om ondernemen en managen in één profiel te verenigen en het profiel van SB&RM in zijn kern en ambitie onveranderd te laten. Trends op de arbeidsmarkt Aan het beroepsprofiel van 99 ligt een uitgebreid onderzoek van de beroepspraktijk ten gronde. In het proces van de herijking van dit profiel is aan vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk gevraagd welke ontwikkelingen zij momenteel het meest invloedrijk achten. Zij identificeren de volgende ontwikkelingen, die niet als zodanig nieuw zijn, maar wel in belang toenemen. Bovendien wijzen zij erop, dat veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en sterker effect hebben op het gedrag van consumenten. Als de meest invloedrijke ontwikkelingen op dit moment beschouwen zij: de concurrentie wordt sterker; wet- en regelgeving verandert permanent; het belang dat wordt gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt toe vrijwel alle aspecten van de business veranderen onder invloed van ict; internationalisering rukt op tot in het kleinbedrijf; think global, act local geldt voor iedereen; het hokjesdenken van weleer werkt niet meer, noch intern (eigen personeel en organisatie) noch extern (markten en doelgroepen); maatwerk en mensgerichtheid zijn een must ; de hele keten overzien, van fabrikant tot klant, wordt een overlevingsvoorwaarde. Tot slot nog het volgende: schommelingen in de conjunctuur zijn er altijd geweest. Niettemin is het voor een aanzienlijk deel van de studenten zo dat zij nu voor het eerst een tijd van laag-conjunctuur meemaken. Aanstaande ondernemers en managers behoren daarop te worden voorbereid. De arbeidsmarktpositie van de afgestudeerden De opleiding SB&RM leidt op voor zowel intern als zelfstandig ondernemerschap. In beide gevallen staat ondernemerschap in een breder kader. Daarom zijn afgestudeerden breed opgeleide generalisten, die de verschillende aspecten van het ondernemen in hun samenhang overzien; economisch, bedrijfsmatig, juridisch, personeel, organisatorisch. Een SB&RM er, signaleert ontwikkelingen, onderzoekt ze en anticipeert erop. Hij beschikt over helicopterview, of in een andere beeldspraak over het vermogen om intelligent te schakelen tussen de diverse terreinen van het ondernemerschap. Afgestudeerden bekleden een groot aantal verschillende functies in verschillende branches. De uitkomsten van de HBO-Monitor bevestigen dat. Een deel van de afgestudeerden werkt in een managementfunctie in bedrijven die goederen dan wel diensten rechtstreeks leveren aan de consument. Deze bedrijven en organisaties worden gekenmerkt door een sterke consument-gerichtheid. Daar er altijd een breed assortiment van diverse productgroepen wordt aangeboden, staat het concept- en formule-denken centraal. In deze setting geeft de afgestudeerde leiding aan een team; tegelijkertijd draagt hij bij aan de ontwikkeling van de totale Competentieprofiel Small Business & Retail Management

7 formule. Voorkomende functies of functie-benamingen zijn: store manager, marketing & sales functionaris van retail bedrijf, product- of accountmanager bij groothandel of fabrikant. Andere afgestudeerden kiezen voor zelfstandig ondernemerschap als starter of bedrijfsopvolger. Een derde groep kiest voor een staf- of beleidsfunctie, bijvoorbeeld op een regiokantoor van een grote keten of bij een adviesbureau. Aanvankelijk kiezen afgestudeerden overwegend voor een functie in loondienst. Een deel van hen stapt na een aantal jaren met voldoende kennis & ervaring over naar een eigen onderneming. Onderzoek naar de omvang van deze groep is nog niet verricht, maar wel gewenst. Enkele hogescholen zullen in onderling overleg dergelijk onderzoek entameren. Als opmaat tot dat onderzoek dient de volgende case study: Ik werk in het familiebedrijf van mijn vader. Het is een groothandel in speelgoed en papierwaren. Vier jaar geleden ben ik afgestudeerd. Formeel is mijn functie staffunctionaris ; informeel treed ik op als directielid naast mijn vader. Ik heb twee soorten accounts: grootwinkelbedrijven (zoals Makro, Karwei, Centerparcs) en midden- en kleinbedrijven. De grootwinkelbedrijven bestellen vooral actie-goederen, bijvoorbeeld glijbanen en schommels als lokker voor klanten. Midden- en kleinbedrijven bestellen het hele jaar door kleinere items. Zelf doe ik één account. Op die manier heb ik nog steeds rechtstreeks contacten met de bedrijven in de buitenwereld. Die contacten leveren mij inzichten op die ik gebruik bij het sturen van de processen in ons bedrijf. In mijn functie is het van groot belang dat ik het geheel overzie, het samenspel tussen inkoop, verkoop en logistiek. Maar mijn werk is niet gewoon een kwestie van zien & beslissen. Nauw overleg met de afdelingshoofden is essentieel: zij moeten achter de beslissingen staan. De succesbepalende competenties van de SB&RM er: twee kernpunten Zoals uit de hierboven gegeven karakteristiek van de ondernemer en de manager kan worden afgeleid, draaien de competenties van de SB&RM er die bepalen of hij succesvol is om twee kernpunten: zijn persoonlijke karakteristiek en een effectieve aanpak. Bij de persoonlijke karakteristiek gaat het erom hoe & wie de ondernemer / manager in zijn persoonlijk functioneren is. Bij effectieve aanpak ligt de nadruk op de vraag: hoe gaat de ondernemer / manager te werk? Uit deze twee kernpunten leiden we de succesbepalende competenties van de SB&RM er af. Persoonlijke karakteristiek In de beantwoording van de vraag wat een SB&RM er kenmerkt neemt de persoonlijke karakteristiek een centrale plaats in. Interviews, advertenties, functie-omschrijvingen wijzen wat dat betreft allemaal in dezelfde richting. Een SB&RM er is allereerst gedreven. Maar gedrevenheid staat niet op zich. Het is verbonden met een aantal andere karakteristieken. Een SB&RM er moet eigenzinnig en volhardend zijn: hij weet wat hij wil; hij houdt het doel dat hij wil bereiken vast voor ogen. Daarvoor is enthousiasme en toewijding nodig, maar ook discipline. Het motto van de SB&RM er is: ik ga ervoor. Vervolgens neemt hij het initiatief en zet door, vol zelfvertrouwen. Gedreven zijn zou ertoe kunnen leiden dat de wereld versmald, met oogkleppen op, wordt bekeken. Dat zou niet effectief zijn. Daarom is het van belang dat de SB&RM er open staat voor alternatieven, voor nieuwe situaties, voor nieuwe kansen en gegevenheden. Het is in dit verband dat van een SB&RM er flexibiliteit en creativiteit worden verwacht. Competentieprofiel Small Business & Retail Management

8 Voor een SB&RM er is het van belang om het evenwicht tussen beide te bewaren. Daarom wordt een grote mate van zelfsturing verwacht; daarvoor is de bereidheid vereist om te leren van ervaringen en fouten. Gegeven deze persoonlijke karakteristiek beschikt de afgestudeerde SB&RM er over de volgende kenmerkende competenties: 1 houdt het doel dat hij wil bereiken vast voor ogen. 2 neemt initiatief en zet door, vol zelfvertrouwen. 3 gaat flexibel en innovatief om met nieuwe situaties. 4 leert van eigen fouten en stuurt zichzelf bij. De keerzijde van competenties In het onderzoek onder afgestudeerden blijkt, dat succesvol zijn onder andere afhangt van het vermogen om enkele valkuilen te omzeilen. Een valkuil doet zich voor als een op zich waardevolle persoonlijke kwaliteit aanzet tot gedrag dat niet effectief is. Enkele van zulke valkuilen zijn: zijn gedrevenheid verleidt de betrokkene tot een arrogante houding, een houding van het altijd beter weten en niet willen of kunnen luisteren zijn gedrevenheid maakt hem ongeduldig; daardoor ervaren anderen hem niet als motiverend of stimulerend zijn ambitie gaat ten koste van zijn bereidheid om het gewone uitvoerende werk te doen. Deze voorbeelden maken duidelijk, hoe belangrijk persoonlijke ontwikkeling is. Periodieke feedback en assessments zijn dan ook een must tijdens het onderwijsprogramma. Effectieve aanpak De context waarin de SB&RM er opereert is zeer veelzijdig en veranderlijk. Vaste methoden en werkwijzen zijn eerder een obstakel dan een hulpmiddel. Tips voor een effectieve aanpak zijn situationeel gebonden. Vandaar de noodzaak om de effectieve aanpak van de SB&RM er op een hoger, overkoepelend niveau te benoemen. In de beantwoording van de vraag wat een effectieve aanpak kenmerkt neemt het gestructureerd en planmatig aanpakken van problemen een centrale plaats in. Interviews, advertenties, functieomschrijvingen wijzen in dezelfde richting. Een SB&RM er toont ondernemerschap. Hij gaat problemen niet uit de weg, maar pakt ze planmatig aan. Dat wil zeggen hij stelt duidelijke doelen, stelt een plan op, werkt volgens dit plan en bewaakt de uitvoering ervan. Een SB&RM er is geen solist. Problemen doen zich meestal voor in de context van een organisatie, te midden van mensen. Problemen aanpakken en leiding geven gaan dan ook hand in hand. Leiding geven is een veelzijdige activiteit. Het omvat onder andere ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plek worden ingezet, medewerkers motiveren en stimuleren. Dat kan door verantwoordelijkheid te delen en feedback te geven. Een effectieve aanpak van de afgestudeerde SB&RM er kan vanuit drie perspectieven worden gekarakteriseerd: A hoe kunnen we de vraagstukken karakteriseren die de afgestudeerde effectief aanpakt? B waaruit bestaat die effectieve aanpak? C hoe betrekt de afgestudeerde daar anderen bij? Competentieprofiel Small Business & Retail Management

9 We werken dit hieronder nader uit en geven aan wat de bijbehorende specifieke competenties zijn van de afgestudeerde SB&RM er. A. in de vraagstukken is het probleem op voorhand niet duidelijk omschreven en standaardprocedures zijn niet van toepassing. Vanuit dit perspectief onderscheiden we de volgende specifieke competenties: 5 anticipeert op ontwikkelingen die van invloed zijn op de positie en kansen van de onderneming en heeft daarbij het vermogen vanuit de klant te redeneren; het betreft ontwikkelingen in een veelheid van omgevingen, van lokaal tot internationaal. 6 rekent om tijdig kansen en risico s te kunnen schatten in allerlei voorkomende situaties en in kort tijdsbestek consequenties van factoren, beslissingen, of maatregelen door, op financieel, personeel, logistiek, juridisch en strategisch terrein. B. de effectieve aanpak houdt in: zelfstandig complexe probleemsituaties definiëren, analyseren en planmatig aanpakken. Reflectie op het eigen het beroepsmatig handelen maakt onderdeel uit van deze aanpak. Daarnaast vereist een deze aanpak een integratie van verschillende vakgebieden / kennisdomeinen. Vanuit dit perspectief onderscheiden we de volgende competenties: 7 analyseert methodisch waar in de bedrijfsvoering veranderingen kunnen worden aangebracht teneinde betere resultaten te bereiken in het perspectief van continuïteit van de onderneming. 8 is succesvol in het genereren van omzet. 9 kan om een of meer doelen uit het vastgestelde beleid te halen een project opzetten, leiden, bewaken en evalueren. C. De afgestudeerde betrekt anderen bij de aanpak van de vraagstukken, door met hen effectief te communiceren en teamgericht samen te werken. De werkomgeving kan multicultureel, internationaal of multidisciplinair zijn en kan mede ethische en maatschappelijke vragen rond het ondernemerschap oproepen. Tot de samenwerking behoort ook het uitvoeren van leidinggevende taken. Vanuit dit perspectief onderscheiden we bij de volgende specifieke competenties: 10 overbrugt verschillen, die mede voortkomen uit cultuurgebonden gedrag, en toont daarbij voldoende stevigheid, zowel zakelijk als moreel. 11 geeft feedback, zodat medewerkers zichzelf verder ontwikkelen. 12 gaat op een stimulerende wijze om met medewerkers. Competentieprofiel Small Business & Retail Management

10 Voorbeeldsituaties De competenties worden toegelicht aan de hand van voorbeeldsituaties. Deze zijn bedoeld als ondersteuning voor de lezers / gebruikers van de lijst met competenties. Ze geven studenten, docenten en werkveld inzicht in de kritische succesfactoren van elke competentie. De voorbeeldsituaties bevatten geen bindende voorschriften voor het onderwijsprogramma van de opleiding. Opleidingen stellen hun eigen verantwoording op van het programma, door aan te geven hoe zij de competenties hebben geconcretiseerd en gehanteerd. Een voorbeeldsituatie voldoet aan de volgende criteria: toont hoe de competentie kan worden geoperationaliseerd is prototypisch, zonder te vervallen in de (aan het begin bestreden) tweedeling van manager en ondernemer is gericht op handelen ; de handeling kan betrekking hebben op het tot stand brengen van een beroepsproduct (bijv. een strategisch marketingplan), maar dat hoeft niet schetst een duidelijk beeld van waar het bij de beoordeling op aan komt: lukt het of lukt het niet? kleurt / stuurt de inrichting van het jaar van afstuderen. Voorbeeldsituatie bij competentie 12, gaat op een stimulerende wijze om met medewerkers. [ontleend aan een van de interviews met afgestudeerden] Tijdens mijn stage heb ik gewerkt in het filiaal van keten X te L. Een paar jaar na mijn afstuderen keer ik er terug, maar nu als kersverse store manager. Ik kom er dezelfde mensen tegen die mij tijdens de stage op weg hebben geholpen, maar nu in een andere rol. Het filiaal staat bekend als een probleemvestiging. Dat is niet alleen het imago / zelfbeeld van het filiaal. Het blijkt ook uit de cijfers: op allerlei gebieden is de performance laag, gewoon te laag. Mijn voorganger was iemand die jarenlang het filiaal had geleid; hij deed het op routine. Zijn stijl was er een van strak sturen. Dat lijkt heel daadkrachtig, maar ik constateer dat de medewerkers weinig durven. Ik ga met de medewerkers in gesprek en benoem beide kanten van het probleem: de performance is te laag én komt te weinig initiatief vanuit de medewerkers. Ik zeg dat ik initiatief zal belonen; ik zeg erbij, dat ik van iedereen initiatief verwacht. De medewerkers herkennen het probleem en accepteren de manier waarop ik het aan de orde heb gesteld. Na een paar weken zie ik de eerste tekenen van een wij-gevoel. Competentieprofiel Small Business & Retail Management

11 Deel 2 Verantwoording Proces van herijking: context en aanpak Context Op 12 december 2002 heeft de visitatiecommissie Commerciële Economie / Small Business en Retail Management haar rapport aan het bestuur van de HBO-Raad en aan de gevisiteerde hogescholen aangeboden. Aan de besturen van de hogescholen is gevraagd te reageren op het instellingsspecifieke deel. Daarnaast heeft de commissie een aantal aanbevelingen gedaan in het algemene deel A, gericht aan alle opleidingen. Tijdens de vergadering van het Landelijk Overleg SB&RM op 24 januari 2003 zijn de aanbevelingen besproken waarvan in het rapport gesteld werd dat deze gezamenlijk aangepakt zouden kunnen worden. Hierbij hebben we vooral aandacht geschonken aan de eerste aanbeveling: De gezamenlijk geformuleerde competenties in het landelijk beroeps- en opleidings-profiel nader uitwerken, met een mogelijk onderscheid in categorieën en aandacht voor de kenniscomponent. Het landelijke beroepsprofiel voor SB&RM bestaat uit 31 competenties en bijbehorende casuïstiek. De kritiek van de visitatiecommissie, bevestigd door de ervaringen bij de hogescholen, is gericht op het weinig sturende karakter van de wijze waarop de competenties nu geformuleerd zijn. Uit het document blijkt geen expliciete vertaling naar onderliggende elementen van de competenties (kennis, ervaring, vaardigheden, attitude). Daarom besluit het landelijk overleg SB&RM tot een herijking van de competenties. Clustering en actualisering zijn een onderdeel van de herijking. Actualisering vindt plaats aan de hand van informatie uit het werkveld; deze zal onder andere worden vergaard door middel van gestructureerde interviews met ca. 20 alumni. Het eindproduct moet een set competenties zijn die in de formulering en indeling voldoende sturend zijn voor docent en student. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een herijking en actualisering, niet om het opstellen van een nieuw profiel. Aanpak Het landelijk overleg stelt een werkgroep met de opdracht een voorstel te doen voor een herijkt competentieprofiel. De werkgroep werkt vanuit de volgende visie op wat herijking van het bestaande competentieprofiel inhoudt. Diverse hogescholen met de opleiding SB&RM hebben in de afgelopen jaren de landelijk vastgestelde lijst van 31 competenties herschikt. Daarbij hebben ze het aantal competenties gereduceerd en de competenties anders geordend. Oogmerk van deze herschikking is het vereenvoudigen van de lijst met competenties, zodat deze effectiever kan worden gehanteerd bij de (her)inrichting van het onderwijs. De werkgroep maakt dankbaar gebruik van deze voorbeelden. Ze zetten de werkgroep ertoe aan om de competenties in twee rubrieken onder te brengen: persoonlijke karakteristiek en effectieve aanpak. In de eerste rubriek is erop gelet, dat alleen die competenties worden genoemd waarvan de onderwijspraktijk laat zien dat ze daadwerkelijk bij studenten leerbaar / ontwikkelbaar zijn, bijvoorbeeld via reflectie op POPs. We komen hier aanstonds in de visie op competenties nog op terug. In de tweede rubriek effectieve aanpak is gestreefd naar een zo concreet mogelijke formulering. Daarbij is erop gelet, dat de competenties zich niet beperken tot een bepaalde vorm of werkwijze. De beroepspraktijk van de SB&RM er wordt juist gekenmerkt door innovatie en flexibiliteit; vormen en werkwijzen zijn inwisselbaar. Vandaar dat een competentie als een bedrijfsplan opstellen niet is opgenomen. Hoeft een SB&RM er dat dan niet te kunnen? Jawel, maar de competentie een bedrijfsplan opstellen om bij dit voorbeeld te blijven kan de indruk wekken, dat het hier om één bepaalde vorm of aanpak gaat ( zó ziet een bedrijfsplan er uit; zó stel je dat op ), terwijl de SB&RM er juist over een breed scala aan vormen en aanpakken moet beschikken en afhankelijk van de situatie moet handelen. Daarom is het van belang dat hij de keuze voor een bepaalde vorm of Competentieprofiel Small Business & Retail Management

12 aanpak bewust maakt en deze verantwoordt, niet alleen objectief (passend bij de omstandigheden), maar ook subjectief (passend bij de eigen persoon). Hogescholen / opleidingen kunnen zich vervolgens profileren door bepaalde vormen en benaderingen belangrijker te vinden dan andere en daarop hun programma in te richten. In samenhang daarmee kunnen zij de kennis-component van elk van de competenties nader beschrijven. Visie op competenties In het beroeps- en opleidingsprofiel van 1999 worden competenties omschreven als vermogens waarover iemand beschikt om succesvol gedrag te kunnen vertonen. In het herijkte profiel wordt deze benadering aangehouden en verder uitgewerkt. Competenties worden gekenmerkt door: handelingsgerichtheid. Competenties zijn geen vermogens op zich, maar staan ten dienste van het beroepsmatige handelen duurzaamheid. De competenties zijn relevant gedurende een groot aantal jaren, d.w.z. in verschillende functies en rollen die een afgestudeerde zal bekleden en is wisselende economische conjunctuur leerbaarheid. Competenties hebben altijd een persoonlijke component, iets dat kenmerkend is voor deze persoon. Tegelijkertijd moeten competenties wel leerbaar, d.w.z. op zijn minst ontwikkelbaar zijn via een hbo-opleidingen. Anders zouden de competenties niet sturend kunnen zijn voor de inrichting van het onderwijs onderlinge afhankelijkheid. De competenties vormen samen één profiel; ze staan niet los van elkaar. Dat laat de onderwijspraktijk ook zien: een student verwerft de competenties niet los, één voor één, maar juist in samenhang. Deze kenmerken van competenties zijn gehanteerd bij de selectie en (her)formulering van de competenties in het herijkte profiel. IJking aan de standaarden van hbo-bachelor Het competentieprofiel SB & RM is een specifiek profiel. Dat wil zeggen, dat het is afgestemd op die specifieke competenties die nodig zijn voor succesvol handelen in de beroepspraktijk. Tegelijkertijd moet de SB&RM er voldoen aan de competenties waarover elke afgestudeerde hbo er geacht wordt te beschikken. Die zogenaamde generieke competenties zijn in tien trefwoorden weer te geven: 1. brede professionalisering 2. multidisciplinaire integratie 3. past uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toe 4. transfer en brede inzetbaarheid 5. creativiteit en complexiteit in handelen 6. probleemgericht werken 7. methodisch en reflectief denken en handelen 8. sociaal-communicatieve bekwaamheid 9. basiskwalificering managementfuncties: 10. besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze tien trefwoorden geven een bondig antwoord op drie vragen: a. wat voor problemen / kwesties / vragen passen bij een hbo er? (# 2, 5) b. hoe gaat een hbo er met zulke problemen om? (# 3, 4, 6, 7) c. hoe betrekt hij er anderen bij? (# 1, 8, 9, 10). Deze driedeling is gehanteerd bij de ordening en formulering van de competenties van de SB&RM er die betrekking hebben op diens effectieve aanpak [competenties # 5 t/m 12]. De generieke hbo- Competentieprofiel Small Business & Retail Management

13 competenties vormen het bredere kader waarbinnen de specifieke competenties van de SB&RM er betekenis krijgen. Conversietabel: herijkte profiel en het profiel uit 1999 Onderstaand overzicht in jargon geheten: een conversietabel maakt inzichtelijk hoe de competenties uit het profiel van 1999 zijn verdisconteerd in het herijkte profiel. Op deze wijze wordt duidelijk, dat de toen gekozen profilering is behouden. Herijkt profiel Profiel uit doel voor ogen houden doorzettingsvermogen (2), verantwoordelijkheid voor de onderneming als geheel (4), oog voor de onderneming (5) 2 initiatief nemen en doorzetten plezier in het werk (1), doorzettingsvermogen (2), initiatief tonen (3), kansen benutten (13), zelfvertrouwen (24) 3 flexibel en innovatief creatieve oplossingen (18), flexibiliteit (26) 4 van fouten leren van fouten leren (11), feedback benutten (27), kansen benutten (29), van fouten leren (30) 5 anticiperen op ontwikkelingen kansen benutten (13), strategisch denken (20) 6 consequenties doorrekenen -- 7 bedrijfsvoering analyseren oog voor de onderneming (5), interne veranderingen onderkennen (14), inzicht in problemen en kansen (15) 8 omzet genereren met eisen van klanten omgaan (8), wensen van klanten identificeren (17), klanten kennen (19), belanghebbenden overtuigen (21),verkoopkracht (22), betrokkenheid met relaties / klanten (25) 9 project opzetten en leiden verschillen overbruggen ethische en morele gedragsregels hanteren (6) 11 feedback geven de juiste mensen op de juiste plaats (16), feedback geven (28) 12 medewerkers stimuleren betrokkenheid stimuleren (7), van fouten laten leren (9), initiatieven stimuleren (10), mensgerichte leiderschapstijl (12), het voorbeeld geven (23), gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid ontwikkelen (31). Competentieprofiel Small Business & Retail Management

14 Relevante literatuur Beleidsdocumenten [chronologisch] Competentiegerichte Hogere Beroepsopleiding Small Business en Retail Management: Beroeps- en opleidingsprofiel, 1999 Visitatiecommissie Commerciële Economie en Small Business & Retail Management: Een veelbelovend product. Den Haag, 2002 Bestuurlijke reactie visitatierapport Commerciële Economie en Small Business, 2003 NVAO: Accrediteringskader bestaande opleidingen hoger onderwijs [bijlage 2]. Den Haag, 2003 NQA: Vertaling van de Dublin descriptoren naar generieke kwalificaties voor de hbo-bachelor. Den Haag, 2003 [Competentieprofielen van andere economische opleidingen in het hbo] Overige literatuur Broekhuis, H.: De kunst van het ondernemen. Groningen, 2002 HBO-Monitor: de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs; editie 1999 t/m 2002 Onderwijsraad: Competenties. Van complicatie tot compromis. Den Haag, 2002 Procee, H.: Competenties en onderwijs. Een conceptuele analyse. In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, dec. 01 (19/4), p SEO: Studie en werk 2003 [www.seo.nl] Simon, H.: Verborgen kampioenen. Successtrategieën van onbekende wereldmarktleiders. Deventer, 1996 Competentieprofiel Small Business & Retail Management

15 Bijlagen 1 Samenstelling van de landelijke projectgroep Hans Broekhuis, lector Strategisch ondernemen, Hanze Hogeschool Groningen Ard van der Oord, docent bij de opleiding Small Business, Saxion Enschede en betrokken geweest bij het samenstellen van het profiel uit 99 Klaas Gunster, docent bij de opleiding Small Business, Hogeschool INHolland Haarlem; halverwege is zijn zijn plaats ingenomen door zijn collega Jan Reijnders Karin Geurts, Kenniscentrum Handel en tevens lid van de werkgroep MBO-HBO doorstroom Marjolein Hinfelaar, directeur van de Retail Business School, Christelijke Hogeschool Noord- Nederland Pieter Mostert / Marjolein Ploegman (BDF Adviesgroep). Pieter Mostert trad op als projectleider. 2 Raadpleging van de beroepspraktijk [separate uitgave] Competentieprofiel Small Business & Retail Management

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0072 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE

De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Lid en Nederlandse vertegenwoordiger van de European Union of Supported Employment De 7 Competenties van de jobcoach NVS/EUSE Competenties van de jobcoach NVS/EUSE bestaan uit de integratie van Kennis,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek

Inholland. en dichtbij We zijn divers We maken kwaliteit samen Maart 2017 We bek We durven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We divers We maken kwaliteit samen We bekennen kleur We du ven te leren We handelen persoonlijk en dichtbij We zijn div We maken kwaliteit samen We

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Strategisch leiderschapsprofiel voor specialisten Specialist: er zijn 4 hoofdrollen geïdentificeerd voor de specialist op het strategische niveau. Brandweer vakman leiderschap staat aan de basis van de

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau 2011 2014 Projectnummer 517575-LLP-1-2011-1-CH- ERASMUS-EMCR OVEREENKOMST NR. 2011-3648 / 001-001 Modularisering van meertalige en multiculturele academische communicatievaardigheden voor BA en MA niveau

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012)

Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) Afgeronde onderzoeksprojecten Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (periode 2008 2012) In de periode 2008-2012 heeft het Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters

Kies Actief Rapportage van Femke Peeters Kies Actief Rapportage van Femke Peeters De huidige school van Femke Peeters Summa College Eindhoven Eindhoven Huidige opleiding: MBO, klas 3, richting Economie Kies Actief Geef richting aan je loopbaan!

Nadere informatie

4 Segment 3: werken aan ontwikkeling van het beroep 51 4.1 Competentie 9: innoveren 51 4.2 Competentie 10: deskundigheid bevorderen 55

4 Segment 3: werken aan ontwikkeling van het beroep 51 4.1 Competentie 9: innoveren 51 4.2 Competentie 10: deskundigheid bevorderen 55 Inhoud 1 Het ontwerpproces 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 De opdrachtformulering 10 1.3 Beroepscompetenties: het ontwerpproces 10 1.4 Tijdpad 13 1.5 Indeling en opbouw van segmenten 14 2 Segment 1: werken met

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT

Bijlagen OER AVD opleiding Business IT & Management. Bijlage 3: Competenties BEHOREND BIJ DE BACHELOR OF ICT Bijlagen R AVD 2016-2017 opleiding Business IT & Management Bijlage 3: Competenties BEHORD BIJ DE BACHELOR OF ICT De competenties waarover de afgestudeerde van de Bachelor of ICT beschikt zijn geformuleerd

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Rapport over de functie van Dirk Demo

Rapport over de functie van Dirk Demo Rapport over de functie van Dirk Demo Publicatiedatum: 14 februari 2014 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Dirk Demo' zoals die door The PeopleFactory - Demo omgeving is vastgesteld en geeft

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

Een andere kijk op onderwijs

Een andere kijk op onderwijs Een andere kijk op onderwijs PROF.DR. SIETSKE WASLANDER Inhoud Onderwijs: voorbereiding op de toekomst Stand van zaken in Nederland Wat nu? 2 1 3 4 2 5 Gemene deler Samenwerken Communiceren ICT geletterdheid

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie