Business Case VO-contentschool. Gebruik Ipads en VO-content in VMBO-BK 1 Engels versie 0.4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Case VO-contentschool. Gebruik Ipads en VO-content in VMBO-BK 1 Engels versie 0.4"

Transcriptie

1 Business Case VO-contentschool Gebruik Ipads en VO-content in VMBO-BK 1 Engels versie 0.4

2

3 Inhoud 1. INLEIDING WERKWIJZE CASUS Achtergrond Doelstelling Omschrijving Bijdrage van het project Leeswijzer KOSTEN Terugkerende kosten (nieuw) Investeringskosten Projectkosten BATEN Niet-terugkerende kosten Niet-financiële baten KANSEN EN RISICO S Kansen Risico s CONCLUSIE Kosten Baten

4 1. Inleiding Scholen worden geconfronteerd met opbrengstgericht werken. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij meer sturen op (kosten)doelmatigheid. Met het oog op deze uitdagingen in zowel het leren als in de organisatie van het leren, is de waarde van ict onweerlegbaar. Echter de opbrengsten hiervan zijn nog niet altijd voldoende inzichtelijk voor de individuele school. Kennisnet en de VO-contentschool hebben daarom een gezamenlijk project gestart om de kosten en baten voor het gebruik van open leermateriaal (VO-content) en Ipads met behulp van een business case in kaart te brengen. De business case kan de VO-contentschool in een vervolg gebruiken bij de besluitvorming ten behoeve van (nieuwe) ict-investeringen. Daarnaast heeft Kennisnet dankzij dit traject nieuwe kennis opgedaan over de gemeenschappelijke factoren die van invloed zijn bij ict-investeringen. Hiermee kunnen ook andere scholen ondersteund worden. 2. Werkwijze In dit document is een beschrijving gegeven van de casus zoals die zich voordoet bij de VO-contentschool in de vorm van een business case. Een business case is de zakelijke rechtvaardiging van een project. Het beschrijft de nut en noodzaak van een verandering en brengt - naast de kosten en baten - ook de risico s in beeld. Voor de beschrijving van de business case is de methodiek van Kennisnet Onderbouwd investeren met ict gebruikt. Er wordt in deze methodiek naast kwantitatieve baten ook aandacht gegeven aan de kwalitatieve. Voor het in kaart brengen hiervan is een workshop georganiseerd met het personeel van de VO-contentschool. Op basis hiervan is een uitwerking gemaakt van de kwalitatieve en kwantitatieve componenten. Beide zijn beschreven in dit document. Daarnaast is een rekenmodel opgesteld met de financiële kosten en baten. De gebruikte casus richt zich op een verandering met een beperkte scope, namelijk 1 leerjaar en 1 vakgebied. Dit is een realistisch veranderscenario voor scholen. Daarnaast helpt een dergelijke afbakening om zaken beter in beeld te krijgen. Het rekenmodel is zo opgesteld dat de casus makkelijk doorberekend kan worden wanneer de verandering op grotere schaal binnen dezelfde school wordt doorgevoerd. In figuur 1 is de opbouw van het rekenmodel weergegeven. Figuur 1: Opbouw Rekenmodel 4

5 3. Casus 3.1. Achtergrond De VO-contentschool verzorgt onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen. Vanaf het schooljaar 2012/2013 zijn de brugklassen MAVO en LWOO voorzien van een Ipad. Deze wordt door de school in bruikleen gegeven aan leerlingen middels een leaseconstructie. De tablet is ter ondersteuning voor het onderwijs, maar mag ook privé gebruikt worden Doelstelling Met de Ipads wil de school in eerste instantie de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De tablets worden gezien als hulpmiddel om beter onderwijs te kunnen verzorgen. Daarnaast past het gebruik van digitale leermiddelen bij de ICT-visie van de Het gebruik van ICT op school school waarin rekening wordt gehouden met de maatschappelijke levert meetbaar een bijdrage aan ontwikkelingen op dit gebied. Tenslotte is voor Ipads gekozen hoogwaardig en aantrekkelijk omdat deze geschikt zijn voor het onderwijs zowel in gebruik als in onderwijs. ICT is een onmisbaar beheer. middel om de schoolvisie te realiseren. Het onderwijsconcept van de school bepaalt de manier waarop ICT in het onderwijs wordt ingezet Omschrijving (Visie VO-contentschool, startdocument ICT visie 2011) De casus heeft betrekking op het eerste leerjaar VMBO-Basiskader (BK) en het vak Engels. De docent Engels heeft voor schooljaar 2012/2013 gekozen om met het digitaal leermateriaal van VO-content (stercollecties) te werken. In de klas zitten 18 leerlingen. De docent is een enthousiaste ICT-gebruiker en vervult een voortrekkersrol binnen de school. De leerlingen binnen deze richting zijn praktisch ingesteld en hebben in het algemeen meer moeite met het verwerken van veel tekstuele informatie. De selectie en aanschaf van de Ipads is gestart in het najaar van In het voorjaar van 2012 zijn de Ipads uitgereikt aan de docenten en heeft er (per vaksectie) een keuze en selectie plaatsgevonden voor het digitaal leermateriaal. Tevens heeft er scholing plaatsgevonden voor docenten en zijn er voorlichtingssessies gehouden voor ouders en leerlingen. Vanaf september 2012 is de papieren lesmethode vervangen door de stercollecties Engels van VO-content dat via Wikiwijs ontsloten wordt. Het betreft een dekkend aanbod van digitaal leermateriaal voor het gehele leerjaar. Dit materiaal is echter niet voorzien van toetsen. Deze heeft de docent zelf moeten maken. Daarnaast verrijkt de docent meer dan voorheen het lesmateriaal met materiaal dat online beschikbaar is. De Ipad is door de ouders besteld via een webwinkel en op een speciaal georganiseerde avond uitgereikt. Ouders hebben met de school een bruikleenovereenkomst afgesloten en betalen een jaarlijkse bijdrage. Het lesmateriaal wordt aan de leerlingen via een online studieplanner beschikbaar gesteld. Voor het gebruik van de Ipads binnen de school zijn aanpassingen gedaan in het Wifi-netwerk van de school. De school verwacht op middellange termijn (4 á 5 jaar) 70% van alle desktops in de educatieve omgeving op te kunnen heffen. De ICT-coördinator is momenteel belast met extra uren voor gebruikersondersteuning. De internetverbinding is niet in de casus meegenomen, dit was namelijk al aanwezig en heeft geen verandering ondergaan ten aanzien van deze casus. 5

6 3.4. Bijdrage van het project In onderstaande baten logicaboom zijn de inspanningen (kosten) en hieruit voortvloeiende effecten (baten) weergegeven die door de school zijn benoemd ten aanzien van de omschreven verandering. Figuur 2: baten logicaboom In de baten logicaboom zijn in blauw alle inspanningen omschreven die nodig waren of zijn om de verandering tot stand te brengen (en in stand te houden). Deze inspanningen zijn te koppelen aan concrete projectoutput (oranje), Met deze projectoutput worden of zijn vervolgens bepaalde resultaten bereikt (paars), waaruit tenslotte zowel kwalitatieve als kwantitatieve effecten (groen) zijn af te leiden die relevant zijn voor de business case. De belangrijkste resultaten (met positief effect) ten gevolge van de verandering zijn de volgende: 1. Geen distributie boeken en afschaffen desktops 2. Meer motivatie leerlingen en docenten 3. Meer zelfreflectie 4. Afschaffen papieren methode 5. Meer mogelijkheden voor differentiatie ten behoeve van de verschillende leerstijlen Overige resultaten zijn als risico (rood) of kans (lichtblauw) uitgewerkt in hoofdstuk 6, omdat dit nevenresultaten zijn die benut dan wel vermeden moeten worden Leeswijzer Op basis van de baten logicaboom is een uitwerking gemaakt van respectievelijk de kosten en baten zoals in hoofdstuk 4 en 5 beschreven. In hoofdstuk 7 zijn tenslotte de belangrijkste conclusies weergegeven die op basis van de analyses gemaakt kunnen worden. 6

7 4. Kosten 4.1. Terugkerende kosten (nieuw) In de business case worden de kosten en baten van de verandering in kaart gebracht. Daarom wordt ook alleen gekeken naar het verschil in terugkerende kosten. Besparende kosten (zie hoofdstuk 5. Baten) zijn die activiteiten die voorheen meer tijd kosten dan na de verandering. Niet-besparend kosten zijn daarentegen activiteiten die juist meer tijd kosten ten opzicht van de situatie vóór de verandering Niet-besparende activiteiten (per jaar) Omschrijving Startjaar Eindjaar Per Uren Voorbereiden en verzorgen Voorlichtingsbijeenkomsten ouders School 30 (6 doc.) Beheer webwinkel School 24 Gesprekken leveranciers (contractbeheer) School 20 Beheer wifi School Niet-besparende materiële kosten (per jaar) Omschrijving Aantal Eenheid Licentie VO-content (7 euro per leerling per jaar) Kosten Ipads 126,00 Lln (18) * Euro s (7,00) 1728,00 Lln (18) * Euro s (96,00) Wifi Accesspoints (lease) ,00 Euro s 4.2. Investeringskosten Naast eenmalige projectkosten kunnen ook investeringen worden opgevoerd ten behoeve van de verandering die worden geactiveerd. Deze kosten kunnen (lineair) worden afgeschreven met termijnen per categorie. Omschrijving Per Kosten Jaar Afschrijving in jaren Aanleg bekabeling (t.b.v. Wifi Accesspoints) School , Div. kleine hardware t.b.v aanpassing digiborden School Projectkosten Bij projectkosten gaat het om klokuren die gemaakt zijn door het personeel ten behoeve van de verandering. Het gaat hierbij alleen om de extra uren die gemaakt zijn ten opzichte van de huidige situatie. De kosten per schaal (LB t/m LE) en trede (1 t/m 6) zijn verwerkt in het rekenmodel. Deze zijn gebaseerd op de CAO voor Voortgezet onderwijs. Omschrijving Per Uren 2011 Gesprekken leveranciers tbv selectie en aanschaf Ipads School Gesprekken leveranciers tbv leaseregeling School Coördineren ontwikkeling webwinkel School 0 60 Coördineren aanleg Wifi Accesspoints School Gesprekken leveranciers tbv selectie (en aanschaf) leermateriaal Vak 5 0 Uren

8 Ontwikkeling toetsmateriaal Vak 40 0 Voorbereiden en verzorging scholing docenten School 0 60 Bijwonen scholing docenten Vak 0 5 Uitreiken Ipads School 0 4,5 In het rekenmodel kunnen ook evt. overige projectkosten worden opgevoerd zoals bijvoorbeeld communicatie. Er zijn hiervoor bij de VO-contentschool echter geen extra kosten op te voeren. Het reguliere communicatiebudget is wel benut om het nieuwe onderwijs te promoten. 8

9 5. Baten 5.1. Niet-terugkerende kosten Besparende materiële kosten (per jaar) Omschrijving Aantal Eenheid Afschaffing dienstverlening Boekenhuis ,00 Euro s Afschaffen papieren lesmethode 556,20 Lln (18) * Euro s (30,90) Financiële baten (per jaar) Omschrijving Aantal Eenheid Bjdrage ouders t.b.v. Ipads en digitaal leermateriaal 1.854,00 Lln (18) * Euro s (96,00 + 7,00) 5.2. Niet-financiële baten Hogere leeropbrengsten als gevolg van meer differentiatie Het vaststellen van (structureel) hogere leeropbrengsten als gevolg van de verandering is na 1 jaar nog niet mogelijk. Wel kan gesteld worden dat zowel leerlingen als docenten waarneembaar meer leerplezier ervaren. Daarnaast wordt het leermateriaal meer aangepast aan het niveau van de leerlingen en wordt een rijker en gevarieerder leeraanbod gerealiseerd met behulp van de Ipad. Docenten geven aan dat het gebruik van de Ipad en VO-content leidt tot meer zelfreflectie bij leerlingen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat door de genoemde factoren wel hogere leeropbrengsten zijn te verwachten Meer aanmeldingen als gevolg van verbeterd schoolimago De (structurele) toename van het aantal aanmeldingen kan (nog) niet worden vastgesteld. De aanmeldingen voor het schooljaar 2013/2014 laten wel een stabilisatie zien en de dalende trend lijkt gekeerd. De nieuwe voorlichtingscampagne (met de nadruk op het nieuwe leren ) is hierop zeker ook van invloed. Het beeld van de school is dat de Ipad een positief effect heeft op de belangstelling voor de school. 9

10 6. Kansen en risico s 6.1. Kansen Tijdens de gesprekken met docenten en schoolleiding zijn de volgende zaken benoemd die als kans benut (kunnen) worden bij de verandering. Door de voorlichtingsavonden met ouders worden zij meer dan voorheen betrokken bij het onderwijs van de school en de wijze waarop dat wordt ingericht. Het gebruik van Ipads heeft er voor gezorgd dat de mogelijkheden voor communicatie tussen docenten en leerlingen zijn toegenomen en daardoor ook zijn verbeterd. Het gebruik van Ipads heeft er toe geleid dat er aanzienlijk minder ICT-storingen zijn. Tevens is het beheer door de Ipads vereenvoudigd. Een kans die nog niet benut is, maar naar verwachting veel tijdswinst zal opleveren is de koppeling van het digitaal leermateriaal met een leerlingvolgsysteem (LVS). Hierdoor kan eenvoudiger worden nagegaan wat de voortgang is van individuele leerlingen en welke leerlingen extra begeleiding kunnen gebruiken. Door het gebruik van digitaal leermateriaal is het mogelijk om het onderwijs (nog) meer te personaliseren. VO-contentschool is voornemens om een Studiewijzer (door) te ontwikkelen waardoor leerlingen individuele leerroutes kunnen volgen. Tenslotte zou het digitaal toetsen nog kunnen leiden tot een besparing op papierkosten. De verwachting is niet dat hierdoor veel tijd bespaard kan worden. Het nakijken van toetsen kan slechts ten dele geautomatiseerd worden (bij de taalvakken) Risico s Door de verandering zijn ook een aantal risico s ontstaan waarvan vóór de verandering niet of minder sprake van was. Er is minder controle op de voortgang van leerlingen waardoor leerlingen minder goed gevolgd kunnen worden. Voorheen kon door het nakijken van het schriftelijke werk door de docent eenvoudiger worden nagegaan wat de voortgang is van een individuele leerling. De verwachting is dat in de toekomst dit risico kan worden vermeden, wanneer het materiaal gekoppeld kan worden aan het LVS. Het digitaal leermateriaal maakt het mogelijk om meer te differentiëren. Dit vraagt wel meer voorbereiding dan voorheen. Docenten zijn meer (vrije) tijd kwijt aan het zoeken van aanvullend materiaal. De betrokken docenten geven wel aan dat dit (nog) niet als een probleem wordt ervaren. 10

11 7. Conclusie 7.1. Kosten Baten Financieel Uit de analyse (zie onderstaande tabel) is gebleken dat op basis van de omschreven casus de financiële kosten uiteindelijk opwegen tegen de financiële baten. De grootste investering is de bekabeling t.b.v. het draadloos netwerk (25K). Daarnaast is de lease van de Wifi Accespoints ten behoeve van het draadloos netwerk de grootste jaarlijks terugkerende kostenpost (16K). Deze kosten worden met name gedekt door de afschaffing van de dienstverlening ten behoeve van fysieke distributie van papieren leermaterialen (-30K) en een hogere bijdrage van ouders (103 per lln.). De investeringen kunnen hierdoor worden terugverdiend na 3 jaar (figuur 3). Wanneer de casus wordt opgeschaald (meer leerlingen en vakken) veranderd er relatief gezien weinig, omdat de investeringskosten voor het merendeel betrekking hebben op de gehele school. Daarnaast komen de kosten (per leerling) voor de Ipads en het leermateriaal op termijn bij de ouders te liggen. Hier is in het rekenmodel reeds rekening mee gehouden EUR EUR EUR EUR EUR Kosten 1. Terugkerende kosten nieuwe situatie (par. 4.1) Totaal Projectkosten (par. 4.2) Totaal Investeringen (par 4.3) Totaal Baten 4. Terugkerende kosten oude situatie (par ) Totaal Baten nieuwe situatie (par ) Totaal Baten Kosten Totaal

12 Figuur Niet-financieel Er is (nog) geen sprake van tijdswinst voor docenten ten gevolge van de verandering. Door de koppeling van het leermateriaal aan een leerlingvolgsysteem wordt dit in de toekomst wel mogelijk. Daarnaast zijn door de digitalisering van het onderwijs de mogelijkheden voor meer gepersonaliseerd onderwijs reeds toegenomen. Op korte termijn wordt verwacht dat het schoolimago hierdoor verder zal worden verbeterd. Daarnaast is het aannemelijk dat dit een positief effect zal hebben op het leerrendement. Ondanks de verhoging in de ouderbijdrage zal dit alles volgens de school leiden tot meer aanmeldingen in de toekomst. Tijdens het beschrijven van de casus, waren van genoemde prognoses nog geen indicatoren beschikbaar. Aangeraden wordt om de business case na schooljaar op dit punt te actualiseren. 12

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Sectorale Vraagsturing Leermiddelen Programma van Eisen PO/VO 5 juni 2014, versie 1.0 20140605.PvE PO-VO.v10 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Waarom is dit document voor u van belang?... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN

Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN Gebruik van tablets in de school JOOST MEIJER YOLANDE EMMELOT CHARLES FELIX MERLIJN KARSSEN CIP-gegevens KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M. Gebruik van

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO

Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Sectorale Vraagsturing Leermiddelen PO/VO Programma van Eisen 26 april 2014, versie 0.98 20140426.PvE PO-VO.v098d - besturen 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 bij het Pakket van Eisen... 4 1 Inleiding...

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2012. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2012 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Onderwijs 1.2 Ict 2 Rendement en balans 2.1 Onderwijs: leren, organiseren,

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT Opschaling van succesvolle ICT-initiatieven Handreiking voor kostenbatenanalyses voor ICT projecten

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten

Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten Tien scholen, tien projecten, tien onderzoeken Voorwoord Voor u ligt de dertiende publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Kennisnet Jaarverslag 2013

Kennisnet Jaarverslag 2013 Kennisnet Jaarverslag 2013 Laat ict werken voor het onderwijs 1 Voorwoord Uitdagend, passend en relevant onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat past bij het vermogen, de leerkenmerken en de individuele

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Beter (be)sturen met businesscases

Beter (be)sturen met businesscases Beter (be)sturen met businesscases VKA kennisreeks presenteert: Economische en financiële vraagstukken binnen ict Jos Hessels Voorwoord door Jos Hessels, Tweede Kamerlid voor het CDA, lid van de vaste

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Versie 0.9 Aan CvB Van Lotte de Rooij, Bas Kruiswijk Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Datum 10 maart 2015 Pagina 1 van 43 De Onderwijsspecialisten Centrale Diensten Wij bieden (voortgezet) speciaal

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Concept Business Case Rode Loper Studielink

Concept Business Case Rode Loper Studielink Concept Business Case Rode Loper Studielink Projectgroep Rode Loper Studielink Johan Drost MMO Versie 0.8 16 september 2011 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 01-07-2011 Johan Drost MMO

Nadere informatie

Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO

Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO Technologie-, marktontwikkelingen en varianten van de leermaterialenketen in het MBO Een LiMBO verkenning Thomas Bachet (TNO) Nico Verbeij (VKA) Versie 1.0 (november 2012) (Dubbelzijdig printen pagina

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie