WEL LEUKER, MAAR NIET GEMAKKELIJKER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEL LEUKER, MAAR NIET GEMAKKELIJKER"

Transcriptie

1 WEL LEUKER, MAAR NIET GEMAKKELIJKER Een onderzoek naar het vernieuwde Tz-formulier Uitgevoerd in opdracht van de Belastingdienst CKC/Huisstij lteam Universiteit van Tilburg Faculteit Geesleswetenschappen Dr. A. Arts Prof. dr. J. Renkema Drs. C.E.A. de Waele Dr. C. van Wijk Postbus LE Tilburg Contact: Tilburg, april 2007

2 Inhoudsopgave L Inleiding 2. Uitwerking van de vraagstelling 3. Opzet van het onderzoek 4. Resultaten 4. I Het peilingsonderzoek 4.2 Het experimenteel onderzoek 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1 lnterpretatie van de resultaten 5.2 Aanbevelingen I 3 7 ll ll l ZJ Bijlagen L Teruggaveformulier zonder foto, zonder voorbeeld IL Teruggaveformulier zonder foto, met voorbeeld Ill. Teruggaveformulier met foto, zonder voorbeeld IV. Teruggaveformulier met foto, met voorbeeld V. Enquête

3 l. Inleiding In de zomer van 2006 kreeg de universiteit van Tilburg het verzoek van de Belastingdienst om onderzoek te verrichten naar het Teruggaveformulier voor ziektekosten. Met dit formulier richt de Belastingdienst zich op 65-plussers met buitengewone uitgaven' met name ziektekosten, die niet vergoed worden door verzekeringen. Het gaat hier om een groep van ongeveer belastingplichtigen die door de Belastingdienst uit het 'systeem' zijn gelicht omdat ze hun recht op teruggave niet te gelde maken. Het betreft hi r voor 80 procent AOW'ers met eventueel een klein pensioen, en voor 20 procent chronisch zieken, jonggehandicapten en mensen met een laag inkomen. Als mogelijke redenen werden de tnbekendheid met de regeling, verkeerde interpretatie of gevoelens van schaamte genoemd. Daarnaast wist de Belastingdienst uit onderzoeken en ervaring dat de ingewikkeldheid van een formulier, in combinatie met de digitale presentatie, mede een oorzaak is voor het niet terugvragen van onkosten. In 2006 is een nieuwe versie van het formulier Teruggave ziektekosten ontworpen waarln extra aandacht is besteed aan de toegankelijkheid. Deze heeft men willen verhogen door bij elk van de veertien teruggaafmogelijkheden een voorbeeld toe te voegen en een foto' Hieronder als voorbeeld teruggaafmogelijkheid 9. qrii.,r,, :ÊirÍí --.on --.-!íiditii g!,íi44cí{,({ír!il t. 9pi:qii{iitSl!!tt9:,::iir,rl':l:i:l:.'t::ii.:ll:'rrrr :.ir:rr::;:: :::: l Voorbeel.l MevÍou.l Tsmminga:'ln april 2004 werd ik ílink ziek. Nu gssthelgehkkig wo r betêr MaaÍvan begin 2005 fol on met Ínêirrt ik in een rolstoel- D.àrdoor nad ikin 2oo5voor 235 sanpars;ngen sliláge sán nrijn kleding. Mao ikdere koslen opgêven? A4a Ídp va1 da Edstingíe!êíoon: 'Msvrouw Í6mmingáwÈs meefdan e[ jdtr?iêk,waaavan vijíínàandon In In di zijo)alíà uligavsn, voor d oze êrtê uilgàven ínag:lj ên vaít!êdíag opgsvsn OoÍsoon is dat bedíag 310 Periasr 8 J nevrqw Tam ilgag. thet om viií Du!:5/r2 x f ' Had u in?005 exva!itglven voor kleding en bedde ngoed v sn$/ege liekte ol invàlirliteit? A16 cleze 2iekte oí invalidileil oen iaaroí lóngeí duuíde, dan ÍÍêg u hieívooroen vast bedrsg opgeven, ook al heeít u Ínklder koslen gem06kt. voor eên heel Iaar is dat bedíag 310 pêa porsoon Maaí als dê koslon die! r een raaí ma6lle hoget?tjn dán ( 620. dan mág u eel, vssl bed' 3g van 775 opge\ren. Had u\i echlgenool langerdan êen j9 feen ziekle oí h6ndicap en e\lía Llitgsveo dan gseít u ookvoor t'w echtgenoot een bedrag 0p. In de toelichting staat de informatie die de belastingplichtige nodig heeft om hetjuiste bedrag te kunnen invulien. Hoewel deze informatie voldoende moet zijn om hetjuiste bedrag in te vullen, bleek in voorafgaande jaren dat het formulier als weinig begrijpelijk en uitnodigend werd ervaren. Daarom is in de geest van de nieuwe communicatiefilosofie van de Belastingdienst - met de sleutelconcepten 'nabij'en'vertrouwd'- ter verhoging van de begrijpelijkheid een voorbeeld toegevoegd van een situatie waarmee de belastingplichtige zich kan identificeren. Het voorbeeld bevat een vraag zoals een belastingplichtige die kan stellen. Dit voorbeeld concretiseert het concept'nabijheid'. Ook is, als drempelverlager, een foto toegevoegd met als beeldinformatieen persoon die de vraag uit het voorbeeld beantwàrdt. be foto is bedoeld om het concept 'vertrouwdheid' te activeren. Het antwoord

4 op de voorbeeldvraag, rechts van de foto, is bedoeld om de belastingplichtige te stimuleren voor de eigen situatie de teruggave berekenen. Centrale vraag in dit onderzoek is: voldoet deze nieuwe opzet van het formulier? Dit rapport is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt de centrale vraagsteling nader uitgewerkt. Paragraaf 3 bevat een verantwoording van de opzet van het ondenoek. Paragraaf 4 geeft de resultaten. In paragraaf 5 staan conclusies en aanbevelingen voor het verbeteren van het Tzformulier en het ontwerpen van andere formulieren. De bijlagen bevatten het Teruggaveformulier in de vier onderzochte versies en de enquête.

5 2. Uitwerking van de vraagstelling Uitgangspunt bij dit onderzoek is dat kwaliteitsoordelen verkregen moeten worden in een reële situatie waarin een 65-plusser het formulier daadwerkelijk invult, en dat inzichtelijk gemaakt moet worden in hoeverre het oordeel wordt bemvloed door andere factoren zoals 'formulier-vrees' ofhet beeld dat men heeft van de Belastingdienst. In overleg met de opdrachtgever is de centrale vraagstelling uitgewerkt in een aantal deelvragen. De toelichting op het vernieuwde formulier moet voldoende zijn om tot dejuiste bedragen te komen. Centraal in dit onderzoek staat de functie van voorbeelden en foto's. Daarom is onderzocht wat het effect is van het weglaten van deze extra informatie. Beide onderdelen (voorbeeld, foto) zijn onafhankelijk van elkaar gevarieerd. Dit resulteerde in vier versies van het formulier, alle vier in originele vormgeving: l. de kale versie alleen de toelichting, zonder voorbeelden en foto's (bijlage I), 2. de voorbeeld-versie de toelichting met voorbeelden, zonder foto's (bijlage II), 3. de foto-versie de toelichting met foto's, zonder voorbeelden (bijlage III), 4. de echte versie de toelichting met voorbeelden en foto's (bijlage IV). 2. l. Zelfdoeners en uilbesteders Het is aannemelijk om te veronderstellen dat belastingplichtigen die altijd zelf hun formulier invullen, anders zullen oordelen dan degenen die het invullen uitbesteden. De zelfdoeners zijn een bepaalde presentatie gewend en zullen daardoor misschien de ondersteunende informatie in het voorbeeld niet nodig hebben of extra gevoelig zijn voor een foto. De uitbesteders zullen wellicht ook de presentatie met voorbeeld en foto nog te moeilijk vinden. Ook is het voor de Belastingdienst nuttig om inzichte krijgen in de verhouding tussen beide groepen. Wanneer bijvoorbeeld zou blijken dat de overgrote meerderheid van de 65-plussers invulling uitbesteedt, hoeft wellicht minder energie te worden besteed aan het verder toegankelijk maken van het formulier. Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende onderzoeksvragen. a. Hoe ligt de verhouding tussen zelfdoeners en uitbesteders? b. Verschillen zelfdoeners en uitbesteders in hun reacties op een formulier? 2.2. Eerdere conlacten mel de Belastingdienst Voor een preciezere invulling van het communicatiebeleid en voor een inschatting over inzet van medewerkers bleek het bovendienuttig om nadere informatie te verzamelen over de frequentie van de contacten met de Belastingdienst en over het sooí contact: brief, telefoon of gesprek. Als blijkt dat een grote groep negatief oordeelt, zou onderzocht kunnen worden of dit oordeel ook doorwerkt in de reactie op de versies van het formulier. Vandaar de volgende onderzoeksvragen: a. Welk percentage van de 65-plussers heeft daadwerkelijk contact gehad met de Belastingdienst? b. Op welke wijze kwamen deze contacten tot stand, via brief, telefoon ofgesprek? c. Hoe werden deze contacten beoordeeld in term n van'gewoon"'plezierig'en 'vervelend'?

6 2.3. De kwaliteit van de informatie Kem van de kwaliteitsmeting is de vraag: Kan een belastingplichtige op basis van het formulier de juiste bedragen invullen voor de eigen situatie? Een onderzoek op basis van de eigen situatie van de invuller bleek om redenen van privacy, uitvoerbaarheid en kosten niet mogelijk. Daarom is besloten tot een onderzoek waarin belastingplichtigen twee vragen moesten beantwoorden voor een fictieve situatie. ln overleg met de Belastingdienst is een casus opgesteld op basis van veelvoorkomende vragen inzake teruggaafvan buitengewone lasten en ziektekosten. De casus is door fiscalisten beoordeeld als reëel en als redeliik gemakkelijk te beantwoorden. De algemene verwachting, zowel bij fiscalisten, formulierontwerpers, voorlichters en onderzoekers, was dat het toevoegen van voorbeelden een positief effect heeft op h t correct invullen van de bedragen. Over de omvang van het effect was geen eenstemmigheid. Wel was men van oordeel dat het toevoegen van voorbeelden slechts zinvol is wanneer er een verschil optreedt in de orde van minimaal tien procentpunten. Het toevoegen van foto's zou geen effect mogen hebben op het wel of niet correct invullen van de bedragen. Vandaar de volgende onderzoeksvragen: a. Resulteert het toevoegen van voorbeelden in een hoger percentage (minimaal l0 procentpunten) juist ingevulde bedragen? b. Blijft door het toevoegen van foto's het percentage juist ingevulde bedragen gelijk? De algemene verwachting was dat 70 tot 80 procent van de belastingplichtigen zonder nadere hulp dejuiste bedragen zou kunnen invullen, voor de 'echte versie', de versie met voorbeeld en foto. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen. c. Komt het percentage correcte antwoorden voor de 'echte versie' overeen met de verwachting van minimaal 70 procent? d. Als er sprake is van 'begrijpelijk foute' of 'bijna goede' antwoorden, hoe kan het formulier dan verder worden verbeterd? 2.4. Tekstwaardering Ook al zouden voorbeelden en foto's niet de beoogde meerwaarde opleveren, dan nog zou er winst geboekt zijn wanneeí belastingplichtigen het formulier positiever waarderen. Een hogere tekstwaardering kan van invloed zijn op andere factoren zoals taakbeleving of imago. De tekstwaardering is op drie manieren onderzocht. Er is gevraagd naar een algemeen oordeel; gebruikers gaven een rapportcijfer. Daama is gevraagd naar specifieke oordelen over het formulier als geheel; gebruikers gaven aan in hoevene ze het formulier begrijpelijk, gepast en aantrekkelijk vonden. En tot slot is gevraagd naar specifieke oordelen over bepaalde onderdelen van het formulier; gebruikers gaven aan wat ze vonden van de toelichting, de vormgeving en de formulering. Dit heeft geleid tot de volgende drie vragen. a. Verschillen de versies in het algemene oordeel (het rapportcijfer)? b. Verschillen de versies in het oordeel over het formulier als geheel (op begrijpelijkheid, gepastheid en aantrekkelijkheid)? c. Verschillen de versies in het oordeei over onderdelen van het formulier (toelichting bij vragen, formulering van zinnen en vormgeving)?

7 De algemene verwachting is dat het toevoegen van voorbeelden en foto's beide een positief effect hebben op het rapportcijfer. Over de omr;ang van het effect lopen de verwachtingen uiteen, van een tot twee punten. Het toevoegen van voorbeelden zou een positiefeffect moeten hebben op de aspecten 'begrijpelijkheid', 'toelichting bij vragen'en 'formulering'. Het toevoegen van foto's zou een hogere score moeten geven op de aspecten 'aantrekkelijkheid'en'vormgeving'. Omdat de vier versies dezelfde toelichting bevatten, zouden er geen effecten mogen optreden bij de beoordeling van 'formulering van zinnen'. Wat het effect van de toevoegingen is op het oordeel over 'gepastheid', laat zich niet vooraf bepalen, maar'gee negatiefeffect'is uiteraard wel de gewenste uitkomst. De algemene vraag naar tekstwaardering heeft geleid tot de volgende deelvragen. d. Hebben zowel voorbeelden als foto's een positief effect op de algemene waardering (rapportcijfer)? e. Hebben voorbeelden een positief effect op de aspecten 'begrijpelijkheid', 'toelichting bij vragen' en 'formulering'? f. Hebben foto's een positiefeffect op de aspecten 'aantrekkelijkheid' en 'vormgeving'? g. Hebben voorbeelden en foto's effect op het aspect 'gepastheid'? 2.5. Het imago van de Belastingdienst De kwaliteit van het formulier kan ook worden uitgedrukt in termen van 'imagoverandering'. AIs men na het werken met een bepaalde versie positiever of negatiever denkt over de Belastingdienst, dan is dat een indicatie van de formulierkwaliteit. Voor het bepalen van de imagoverandering was het noodzakelijk om voor en na het onderzoek vragen over het imago te stellen. In aansluiting op eerdere imagometingen van de Belastingdienst (Renkema, 1994) zijn de imago-aspecten 'wijze van handelen' en 'relatie met de burger' nogmaals gemeten, ook om na te gaan of op deze aspecten verandering is opgetreden. Bovendien is met het oog op het nieuwe communicatiebeleid het aspect'nabij en vertrouwd' onderzocht Mocht de Belastingdienst op dit aspect al hoog scoren, dan is extra investering op dit punt minder relevant. Vandaar de volgende vragen: a. Wat is het huidige imago van de Belastingdienst op de drie aspecten 'wijze van handelen', 'relatie met de burger' en 'nabij en vertrouwd'? b. Verschilt de waardering op de aspecten'wijze van handelen' en'relatie met de burger'van de resultaten die eerder (1994) werden gevonden? c. Verandert de imagowaardering door het invullen van het formulier, en verschilt de mate van verandering tussen de versies? 2.6. Taakbeleving Een andere manier om formulierkwaliteit meten is: nagaan in hoeverre de beleving van de taak verandert door het werken met het formulier. Het concept 'taakbeleving' is nader geconcretiseerd via de aspecten 'motivatie', 'inspanning'en'zelfveírouwen' Met deze aspecten wordt gemeten hoe de belastingplichtige de taak beleeft; voor, tijdens en na het invullen van een formulier. Ook hier bleek het nuttig om nadere gegevens te verkrijgen over de manier waarop in het algemeen het invullen van formulieren wordt beleefd, zeker bij zo'n bijzondere doelgroep als 65-plussers. Voor taakbeleving zijn daarom de volgende vragen opgenomen in het onderzoek.

8 a. Wat is de bestaande taakbeleving bij het invullen van belastingformulieren op de aspecten motivatie, inspanning en zelfvertrouwen? b. verandert de taakbeleving door het invullen van het formulier, en verschilt de mate van verandering tussen de versies? 2.7. Behoefte aan toelichling Een laatste manier om de formulierkwaliteite meten is om na te gaan in hoevene de behoefte aan toelichting verandert. De extra investeringen het Tz- formulier waren mede bedoeld om de belastingplichtige meer zelfredzaam te maken en om daardoor de kosten van toelichting via bijvoorbeelde BelastingTelefoon te verlagen. Voor de meting van de kwaliteit van h t Tz-formulier was het daarom noodzakelijk om gegevens te verkrijgen over de behoefte aan nadere informatie bij willekeurig welk belastingformulier. Als belastingplichtigen van tevoren deze vraag met ïa' Èeantwoorden, en na het invullen van het Tz-formulier met'nee', dan behoeft de Belastingdienst minder inspanning te leveren om belastingplichtigen te woord te staan. Vandaar dat ook de volgende vragen zijn opgenomen. a. Wat is de bestaande behoefte aan toelichting bij belastingformulieren? b. Verandert de behoefte aan toelichting door het invullen van het formulier, en verschilt de mate van verandering tussen de versies?

9 3. Opzet van het onderzoek 3. I. Materiaal In dit onderzoek is gewerkt met vier versies van het Tz-formulier: een kale versie, een versie met alleen voorbeelden, een versie met alleen foto's, en de 'echte' versie. De vier versies zijn als bijlage toegevoegd. Kemvraag in de kwaliteitsmeting is: kan een belastingplichtige dejuiste bedragen invullen op basis van de gegeven informatie? Daarom is in overleg met fiscalisten en voorlichters van de Belastingdienst een casus opgesteld op basis van veel voorkomende situaties waarin verzekeringen voor ziektekosten een rol spelen. De casus had betrekking op meerdere teruggaafmogelijkheden; dit om te voorkomen dat het onderzoeksresultaat afhankelijk zou worden van de informatiekwaliteit van één passage uit het formulier. Vooronderzoek wees uit dat een casus met meer dan twee teruggaafmogelijkheden door proefpersonen als te ingewikkeld werd ervaren. Daarom is een casus opgesteld waarin de bijna altijd in te vullen vraag I een rol speelt, in combinatie met een andere topvraag, vraag 9. LASUS De heer en mevrouw Pieters waren afgelopen zomer 36 jaar getrouwd. De heer Pieters is 67 en gepensioneerd; mevrouw Pieters is 57 en werkt aljaren met plezier op het kantoor van een houtzagerij. Injanuari 2004 heeft zij een zware schildklieroperatie ondergaan. Vanwege complicaties duurde het herstel langer dan verwacht. Alles bij elkaar was zij meer dan een jaar met ziekteverlof. Ook de eerste drie maanden van 2005 heeft zij niet kunnen werken; de rest van hetjaar gelukkig wel. Mevrouw Pieters heeft het eerste kwartaal van 2005 een bedrag van 240 euro uitgegeven aan extra kleding en beddengoed. De heer Pieters was in 2005 ziekenfonds verzekerd. Hij betaald elke maand 55 euro premie (660 euro voor het hele jaar). Op zijn AOW is ook ziekenfondspremie ingehouden: zijn jaaropgaaf vermeldt een werknemersaandeel van 961 euro. Mevrouw Pieters was in 2005 eveneens ziekenfonds verzekerd en betaalde maandelijks 65 euro premie (780 euro opjaarbasis). Op haar jaaropgaaf staat aangegeven dat aan ziekenfondspremie is ingehouden een werknemersdeel van I100 euro én een werkgeversdeel van 1500 euro. Opdracht I Bepaal met het formulier bij vraag I -'Uw premies voor ziekenfonds ofparticuliere ziektekostenverzekerins'- welk bedras de heer Pieters hier moet invullen. Opdracht 2 Bepaal met het formulier bij vraag 9 -'Extra uitgaven voor kleding en beddengoed vanwege langdurige ziekte' - welk bedrag de heer Pieters hier moet invullen.

10 3.2. Proefpersonen Voor elk van de vier versies zijn tenminste een dertigtal respondentenodig om een statistisch betrouwbare vergelijking te kunnen maken. Omdat eigenschappen van respondenten een factor kunnen zijn in de waardering van het formulier (bijvoorbeeld zelfinvullers versus uitbesteders) is dit aantal verdubbeld. Voor dit onderzoek, waarin elke respondent één versie van het formulier kreeg, waren dus (2x4x30) 240 respondentenodig. De respondenten zijn als volgl geselecteerd. Aan dertig studenten van de opleiding Communicatie en lnformatiewetenschap van de Universiteit van Tilburg is gevraagd om ieder acht personen boven de 65 jaar te benaderen uit hun woonomgeving; de respondenten mochten geen familie zijn. Het onderzoek vond plaats als onderdeel van de cursus Tekstkwaliteit, in december 2006, enkele weken voordat belastingplichtigen het 'echte formulier' zouden ontvangen. De respondenten kregen geen vergoeding voor medewerking. De studenten moesten bij het inleveren van de data een verklaring van betrouwbaarheid ondertekenen, en een lijst toevoegen met de namen van de geënquêteerde personen' 3.3. Instrumenlatie In de enquête is niet alleen gewerkt met zevenpuntsschalen. Er zijn ook jainee-vragen toegevoegd omdat dit type vragen een strenger criterium biedt voor kwaliteitsverschil: een verándering van,nee' naar,ja' zegt in veel gevallen meer dan een stijging van bijvoorbeeld 3,8 naar 4,3 op en zevenpuntsschaal. Het enquêteformulier is als bijlage V toegevoegd' Het enquêteformulier bestond uit drie onderdelen a. het deel vooraf In het deel voorif werden vragen gesteld over leeftijd, geslacht, opleiding en functie. Daarna volgden enkele vragen over zelf invullen of uitbesteden, over het coniact met de BeËstingdienst (brèf, telefoon of gesprek) en de evaluatie van het contact ('vervelend', ' gewoon','plezierig'). dau-u uolgd"n enèeie jalnee-vragen over de taakbeleving. De vragen hadden betrekk_ing.op motivatie (Èijvoorbeeld: "lk zie ertegen op om een belastingformulier te moeten invullen"), inspanning (6ijvoorbeeld:,.Een belastingformulier kost me de nodige hoofdbrekens" ) en zelivertrouwen (bijvoorbeeld: "Bij het invullen van een belastingformulier voel ik me onzeker"). ook is gevraagd ofmen geneigd is om aanvullende informatie op te vragen. In het deel vooraf is eveneens het imago van de Belastingdienst onderzocht. Het ging hier om twee aspecten die ook in een onderzoek uit 1994 zijn gemeten in zevenpuntsschalen, namelijk.wijze van handelen' (bijvoorbeeld: "De Belastingdienst is integer") en'relatie met de burger' (bijvoorbeeld:.,de Belaitingdienst is klantgericht"). Verder zijn vragen opgenomen voor het à.i..t.nuui.; en vertrouwd' (bijvoorbeeld: "De Belastingdienst spant zich in om de burger op zijn gemak te stellen"). b. het middendeel Het middendeel ging over het formulier. De respondent kreeg eerst de casus te lezen. Daama werd een versie van het formulier uitgereikt, met twee opdrachten gebaseerd op de casus. Na het invullen van de bedragen en het beantwoorden van twee vragen over zekerheid over het_ juiste antwoord en moeilijkheid van de taak ging de respondent verder met het deel achteraf.

11 c. het deel achteraf Na het werken met het formulier werd aan de respondenten gevraagd om het formulier een rapportcijfer te geven. Vervolgens werden in zevenpuntsschalen vragen gesteld over het formulier als geheel. Het ging hier om de aspecten 'begrijpelijkheid' (bijvoorbeeld: "Het formulier is eenvoudig"), 'gepastheid' (bijvoorbeeld: "Het formulier is ter zake") en 'aantrekkelijkheid' (bijvoorbeeld: "Het formulier heeft een hartelijke toon"). Daama volgden semantische differentialen over onderdelen van het formulier. Hier ging het om de toelichting bij de vragen'( bijvoorbeeld: "duidelijk-vaag"), de formulering van de zinnen (bijvoorbeeld "complex-simpel") en de vormgeving (bijvoorbeeld: "levendig-saai"). En tot slot volgden dezelfde vragen als in het deel vooraf over taakbeleving, contactgeneigdheid imago Procedure De enquête werd individueel afgenomen bij de respondent thuis. Er gold geen tijdslimiet voor het berekenen van de juiste bedragen uit de casus. Het invullen van de enquête duurde ongeveer drie kwartier. Pas na afloop werd gereageerd op vragen om toelichting Verwerking van de gegevens Verschillen in verdelingen zijn geëvalueerd met de Chi-kwadraat toets. De vergelijking van de imago-scores in de voormeting met de 1994-resultaten en de vergelijking van de imago-,"o.", In voor- en nameting gebeurde met de Êtoets voor één meting tegen een verwachting (One-sample Êtest). De scores op rapportcijfer, tekstwaarderingsschalen en de drie specifieke Èeoordelingen zijn geëvalueerd met twee-weg Manova's met als factoren Formulierversie (foto noch -voorbield, alleen voorbeeld, alleen foto, foto en voorbeeld) en Aangifte (zelfdoen, ;itbesteden). ln geen van de analyses trad een statistisch betrouwbare interactie op tussen de factoren 'Formulierversie' en 'Aangifte' Dit betekent dat de 'zelfdoeners' en de,uitbesteders' gelijk hebben gereagèerd op de versies. Voor de reacties op het formulier doet het er niet toe of men de aangifte wel of niet zelf aíhandelt Karaklerisering van de respondentgroep In totaal hebben 242 personen meegewerkt aan het onderzoek: 138 mannen en 105 vrouwen. De leeftijd varieerde van 58 tot 93 jaar. Van de respondenten was 95 procent (229 personen) 65 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd was 71,4 jaar (sd=6'54) De mannen waren gemiddeld ietsjonger (70,9 versus 72,3 jaar, (240)=1.71' p=.09). De tabellen l, 2 en 3 bevatten de gegevens over opleiding, werkgever en werkterrein relatie met sekse.

12 Tabel I Opleiding in relatie met Seks eir Functie (in percentages) Man Vrouw leiding- (n=138)(n:104) gevend lager onderwijs 14 voorbereidend beroepsonderwij s (LTS, LHNo) 17 algemeen vormend onderwijs (ulo, MUl,o) 19 voorbereidend wetenschappelijk onderwijs lcymnasium, HBS, MMS) 4 middelbaar beroepsonderwij s 20 hoger beroepsonderwij s Zl universiteit t2 3l l0 64 l De mannen zijn hoger opgeleidan vrouwen. Naarmate de opleiding hoger is, is de kans groter op een leidinggevende functie. r in relatie met Sekse in loondienst bij de overheid in loondienst bij een bedrijf als zelfstandige in eigen ondememing in een vrijgevestigd beroep "anders"(m.n. huisvrouw) Man Vrouw (n=138) (n=104) l0 o I I l5 5l 4 9 I 20 Tabel 3 onderwij s horeca administratie vervoer en transpon bestuur en beleid verkoop en handel financiën en beheer weg- en woningbouw industriële productie agrarische productie "anders" Werktenein in relatie met Sekse (in percentages) Man Vrouw (n:138) (n:104) 7 I tl 9 l0 l6 9 1Z t2 o z I 3 6 LO De spreiding over opleiding, werktenein en functie wettigt de conclusie dat de respondentg-roep als represóntatief mag worden beschouwd voor de doelgroep van het Tzformulier. l0

13 4. Resultaten De vragen in dit onderzoek zijn te splitsen in een peiling, bijvoorbeeld: "Hoe verlopen contacten met de Belastingdienst?" en een experiment, bijvoorbeeld: "Wat is het effect van voorbeelden op begrijpelijkheid?" en "Verandert de taakbeleving na het invullen?" Ter wille van de overzichtelij kheid worden de resultaten van de peiling en het experiment in afzonderlijke subparagrafen gepresenteerd. 1.1 Hetpeilingsonderzoek In deze paragraaf staan de resultaten voor de zeven peilingsvragen. 1. Hoe ligt de verhouding tu.ssen zelfdoeners en uitbesteders? Doet aangifte zelf Laat partner aangifte doen Besteedt aangifte uit gehele steekproef (n=242).t-) l6 4l Man (n- 138) JI 38 Vrouw (n:104) z Wie de aangifte verzorgde, verschilde per sekse Q2 (2)=39,56, p<.001). De mannen deden dit beduidend vaker zelf dan de vrouwen. Bij alle verdere analyses is gebleken dat het er niet toe deed of men de aangifte uitbesteedde aan de eigen partner of een andere persoon. Deze twee groepen zijn daarom samengenomen steeds vergeleken met de groep die zelf de aangifte verzorgde. 2. LVelk percentage van de 65-plussers heeft daadwerkel k contact gehad met de Belastingdienst? En op welke wijze l<wamen deze contocten tot stand, via brief, telefoon of gesprek? Eerdere contacten met Belastingdienst (in Heb weleens contact gehad (n:242) t) Contact vond plaats in de vorm van (n=182) een briefwisseling een telefoongesprek een persoonlij k gesprek l ll

14 3. Hoe werden de contacten beoordeeld in termen van 'gewoon','plezierig' en 'vemelend'? Tabel 6 Waardering van eerdere contacten met Belastingdienst (in percentages) Contact vond plaats in de vonn van een briefwisseling een telefoongesprek een persoonlijk gesprek alle contacten tezamen senomer (n=142) (n= 75) Dat contact verliep plezierig gewoon Vervelend De waarderingen waren binnen de drie contactmogelijkheden niet precies hetzelfde verdeeld Q2(4):9,05, p:.06). Het oordeel 'plezierig' werd iets vaker gegeven wanneer het contact een minder afstandelijkarakter had 1. Ilat is het beslaande imago tan de Belastingdienst op de drie aspecten 'wijze van handelen', 'relalie mel de burger'en 'nabij en wrírouwd'? 5. Verschilt de waardering op de aspecten 'wijze van handelen'en 'relatie met de burger' van de resultaten die eerder (1994) werden getonden? In tabel 7 zijn de scores voor'wijze van handelen' en 'relatie met de burger' afgezet tegen die uit het eerdere onderzoek (Renkema, 1994:'135). Van belang voor deze vergelijking is het verschil in moment van afname (1994 en 2007) en in leeftijd (onder en boven de 65). Tabel 7 lv'ijze van handelen l l9 Per imago-aspect de waarderingen afgezeí tegen de 1994-resultaten (score is minimaal l. maximaal 7) Resultaat 1994 Peiline 2007 zakelijk integer betrouwbaar zorgvuldig Relatie met de burger vriendelijk klantgericht bureaucratisch autoritair Noot Bij een statistisch betrouwbaar verschil ).JJ 4.84 met het 1994-resultaat ' 'l is de achtergrond 9 ll , gearceerd. Bij de waarderingen van wijze van handelen gaf men gemiddeld ongeveer dezelfde scoíes als in In één geval was het verschil weliswaar significant maar getalsmatig niet indrukwekkend: een daling van tweetiende punt op 'betrouwbaarheid' (t(241)=2.63, p< 0'l:, alle andere gevallen: t<l.37, p>.17). 12

15 Bij de waarderingen van relaíie met de burger gaf men op 'vriendelijk' en 'klantgericht' een hogere score dan het 1994-panel. Hierdoor kwam het gemiddelde nu wel uit boven de neutrale score I (vriendelijk: t(239)=9.7i, p<.001; klantgericht: t(241)=9.43, p<.001). Op 'bureaucratisch' daalde de score iets (t(238)=3.36, p<.001;autoritair: t(240)-l.39, p=.17). In tabel 8 staan de resultaten voor het nieuwe imago-aspect 'nabij en vertrouwd'. De Belastingdienst probeert kloof met de burger zo klein mogelijk te maken De Belastingdienst spant zich in om de burger op gemak te stellen De Belastingdienst biedt de burger een solide en vertrouwd gezicht De Belastingdienst stelt zich ten aanzien van de burger hulpvaardig op 6l 6l 68 7l Op ieder kernpunt reageerde ongeveer tweederde van de respondenten bevestigend. Het nieuwe imago werd vrij breed onderschreven. 6. Ilat is de besíaande laakbeleving ten aanzien van hel invullen van belastingformulieren op de aspecten motivatie, inspanning en zelfiertrouwen? Tabel 9 Motiralie Bestaande belevingen ten aanzien van belastingaangifte doen (in percentages) ik vind het invullen van een belastinsformulier een vervelende klus 74 ik zie ertegenop om een belastingformulier te moeten vullen 74 Zelfiertrouwen bij het invullen van een belastingformulier voel ik me onzeker 64 als ik een belastingformulier invul, ben ik bang om fouten te maken 65 Inspanning ik vind het invullen van een belastingformulier moeilijk 72 een belastingformulier invullen kost me de nodige hoofdbrekens llat is de bestaande behoefte aan toelichting bij belasting;brmulieren? Tabel 10 Bestaande behoefte aan toelichting bij belastingformulieren (in percentages) Als ik een formulier in moet vullen, heb ik aanvullende informatie nodig zal ik de Belastingdienst moeten bellen neem ik zeker telefonisch contact op met de Belastingdi nst t3

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID

EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID EEN LUISTEREND OOR ONDERZOEK NAAR HET INTERNE MELDSYSTEEM INTEGRITEIT BINNEN DE NEDERLANDSE OVERHEID Dr. Gjalt de Graaf Dr. Karin Lasthuizen Thijs Bogers, MA Bram ter Schegget, BSc. Tebbine Strüwer, BSc.

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Toegang tot advocaten

Toegang tot advocaten Toegang tot advocaten Een kwalitatief onderzoek naar belemmeringen in de toegang tot advocaten voor betalende particulieren en MKB-bedrijven. O. Couwenberg M.J. Schol H.B. Winter Groningen, oktober 2009

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie