BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd."

Transcriptie

1 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: /14 Betreft: Besluit tot geschilbeslechting ingevolge artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inzake de aanvraag tot geschilbeslechting door MI InfraConsult B.V. I. Verloop van de procedure 1. Bij brief van 2 mei 2005 heeft MI InfraConsult B.V. (hierna: MI Infra) namens Manntech Gevelinstallaties B.V. (hierna: Manntech) een aanvraag tot geschillenbeslechting op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) bij de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie 1 (hierna: de directeur DTe) ingediend. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd. 3. Bij brief van 9 juni 2005 is aan MI Infra medegedeeld dat de aanvraag tot geschilbeslechting wordt afgedaan volgens de vereenvoudigde procedure van de beleidsregel procedure geschillen energie 2 (protocol geschillenbeslechting). Conform de vereenvoudigde procedure is MI Infra verzocht te reageren op het reactieformulier dat Essent heeft ingestuurd. 4. Bij brief van 21 juni 2005 heeft MI Infra gereageerd op het reactieformulier van Essent. Naar aanleiding van de reactie van MI Infra heeft de directeur DTe besloten het geschil via de reguliere procedure af te doen. Op 21 juli 2005 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waar de heer Martens van MI Infra, de heer Baken en de heer Bos van Manntech en de heer Luiten en de heer Dreessen van Essent zijn verschenen. 1 Op 1 juli 2005 is de NMa een zelfstandig bestuursorgaan geworden. Dit heeft tot gevolg dat in de E-wet 1998 de bevoegdheid van de directeur DTe om op grond van artikel 51 geschillen te beslechten sinds 1 juli 2005 toebehoort aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Wet van 23 juni 2005, Stb. 2005, 326). 2 Staatscourant d.d. 1 september 2004, nr. 167, p.18. Pagina 1 van 7

2 II. Het geschil Verzoek MI Infra 5. In de aanvraag heeft MI Infra namens Manntech de directeur DTe verzocht te beslissen over het volgende. 6. Manntech laat een nieuw bedrijfspand bouwen te Moerdijk en heeft eind oktober 2004 een prijsopgave voor een aansluiting van 3 x 250 A gevraagd bij Essent. Essent heeft op 16 november 2004 een prijsopgave gedaan. In deze prijsopgave wordt vermeld dat de capaciteit zal worden geleverd door een nieuw transformatorstation dat geplaatst gaat worden in de nabijheid van het nieuwe bedrijfspand van Manntech. 7. MI Infra is van mening dat dit nieuwe station op het moment dat de aansluiting in gebruik wordt genomen kan worden aangemerkt als een netstation en stelt derhalve dat Manntech slechts de kabellengte tussen het nieuwe netstation en het overdrachtspunt verschuldigd is. MI Infra verzoekt de feitelijke aansluitwijze als basis te nemen voor het te factureren bedrag. Tijdens de hoorzitting heeft MI Infra aangevoerd dat Essent geen andere kostenposten in de offerte onder A. de eenmalige aansluit- en installatiekosten mag opnemen dan de standaardkosten van de aansluiting en de meerlengte omdat Essent geen (meerlengte)kabel (420 meter lengte) aanlegt. De kosten voor weg- en waterkruising en leges zouden bijvoorbeeld niet in rekening mogen worden gebracht. 8. MI Infra verzoekt voorts de restitutieregeling vooruitlopend op een eventuele toekomstige situatie nu alvast toe te passen en daarmee een deel van de kosten van de aansluitkabel niet in rekening te brengen. Tevens verzoekt MI Infra indien Essent in het ongelijk wordt gesteld om vergoeding van de kosten die Manntech heeft gemaakt voor voorinvestering en het consulteren van MI Infra. Reactie Essent 9. Essent verzoekt de directeur DTe de aanvraag geschillenbeslechting af te wijzen en voert daartoe het volgende aan. Essent meent dat zij de in de Tarievencode Elektriciteit opgenomen wettelijke bepalingen inzake meerlengte en restitutie op de juiste wijze toepast. Essent heeft de meerlengte bepaald door de afstand te nemen van het overdrachtspunt tot het dichtstbijzijnde bestaand MS/LS transformatorstation ten tijde van de aanvraag van de aansluiting. De meerlengte bedraagt 420 meter, zodat de standaard kabel niet toereikend is voor de gevraagde transportcapaciteit. Essent geeft aan dat zij de kosten voor de aansluiting berekent volgens de methodiek in de Tarievencode Elektriciteit en niet op grond van de kosten die gemaakt worden om de aansluiting feitelijk te realiseren. Essent heeft ervoor gekozen om een nieuw transformatorstation te plaatsen, als capaciteitsondersteuning voor de aansluitkabel. Pagina 2 van 7

3 10. Bij brief van 21 februari 2005 heeft Essent aangegeven dat zij wanneer er in de toekomst op de voor Manntech aan te leggen aansluitkabel of station een nieuwe/tweede aansluiting wordt gemaakt de bij Manntech in rekening gebrachte meerlengte zal verrekenen volgens de dan geldende restitutieregeling. Essent is van mening dat de netbeheerder niet verplicht kan worden om te zorgen voor voorfinanciering van het eventueel in de toekomst in werking treden van wettelijke bepalingen omdat de netbeheerders geacht worden efficiënt te werken en daar ook op beoordeeld worden via de reguleringsmethodiek. De keuzes inzake net en aansluitingsconfiguratie zijn hierop gericht en dienen gezien te worden in samenhang met het voldoen aan de efficiëntie eis van DTe. De keuzes voor een station in plaats van een zwaardere kabel zijn niet in het nadeel van de klant maar zijn wel in het voordeel van de efficiëntie van het net. III. Wettelijk Kader 11. Krachtens artikel 51, eerste lid, van de E-wet 1998 kan een partij die een geschil heeft met een netbeheerder over de wijze waarop die zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond van deze wet voldoet, een klacht bij de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit indienen. Ingevolge artikel 51, derde lid van de E-wet 1998 is de beslissing van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit bindend. 12. Ingevolge artikel 27, tweede lid onderdeel b, E-wet heeft een afnemer recht op een vergoeding van de netbeheerder indien op zijn aansluiting een aansluiting ten behoeve van een derde wordt gemaakt. 13. Artikel 26b, eerste lid, E-wet bepaalt dat bij ministeriële regeling regels gesteld worden met betrekking tot de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in de artikelen 27 en Artikel 2, tweede lid, van de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit 3 bepaalt dat in de tariefstructuren regels worden opgenomen over de vergoeding van de afnemer voor het geval bedoeld in artikel 27, tweede lid, onderdeel b, van de E-wet, waarbij een termijn wordt opgenomen waarop de vergoeding betrekking heeft. 15. Ingevolge artikel van de Tarievencode Elektriciteit zal de netbeheerder in het geval dat op een bestaande aansluiting een nieuwe aansluiting wordt gemaakt, zodat een deel van de aansluitkabel in een net verandert, onder de volgende voorwaarden overgaan tot restitutie van een deel van het door de eerstaangeslotene betaalde éénmalige aansluittarief: a. de restitutie heeft slechts betrekking op het tarief dat is betaald voor de meerlengte van de verbinding boven de 25 meter; 3 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 januari 2005, nr. WJZ , houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit) Pagina 3 van 7

4 b. de restitutie is van toepassing wanneer de afstand van de nieuwkomer hemelsbreed gemeten naar de aansluitkabel van de eerstaangeslotene korter is dan de afstand gemeten naar het voormalige net. De afstand wordt gemeten zoals bepaald is voor de standaardaansluiting; c. De restitutieregeling is niet van toepassing op aansluitingen boven de 10 MVA, tijdelijke aansluitingen, aansluitingen ouder dan 25 jaar en aansluitingen waarvan de aansluitwerkzaamheden zijn uitbesteed aan derden; en d. voor de eerste zeven jaar wordt de restitutie op initiatief van de netbeheerder verstrekt. Na zeven jaar wordt de restitutie verstrekt indien de eerstaangeslotene hiertoe een schriftelijk, met bewijsstukken ondersteund, verzoek bij de netbeheerder indient; en e. onder eerstaangeslotene wordt iedere afnemer verstaan op wiens aansluitkabel een nieuwe aansluiting wordt gemaakt. 16. Artikel bepaalt dat de restitutie genoemd in artikel als volgt wordt berekend. De hoogte van de restitutie wordt bepaald door de lengte van het gemeenschappelijke deel van de voormalige aansluitkabel van de eerstaangeslotene te vermenigvuldigen met het tarief voor de meerlengte van de aansluitkabel dat de eerstaangeslotene destijds betaald heeft. Deze restitutie wordt toegepast bij elke nieuwe aansluiting waarbij weer een deel van de aansluitkabel van de eerstaangeslotene verandert in net. Voor aansluitingen groter dan 10 MVA, tijdelijke aansluitingen en aansluitingen waarvan de werkzaamheden zijn uitbesteed aan derden zal tussen netbeheerder en afnemer overleg worden gevoerd over de hoogte van restitutie. IV. Beoordeling van het geschil Tracélengte en Facturering 17. In Bijlage A, onder A.3 van de Tarievencode Elektriciteit 4 is onder meer het volgende bepaald: De verbinding bestaat uit een laagspanningskabel die loopt vanaf het transformatorstation tot aan de beveiliging binnen de onroerende zaak van de afnemer. Het overdrachtspunt (beveiliging en scheiding) bevindt zich in de aansluiting van de meterkast van de afnemer [ ] De lengte van de verbinding die wordt gehanteerd bij het berekenen van het aansluittarief is de afstand gemeten over het hart van de openbare weg van het overdrachtspunt tot het dichtstbijzijnde MS/LS transformatorstation, dat deel uitmaakt van het net van de netbeheerder. 18. Uit het bovenstaande volgt dat de tracélengte wordt bepaald vanaf het dichtstbijzijnde MS/LS transformatorstation dat deel uitmaakt van het net van de netbeheerder. 4 De Tarievencode Elektriciteit zoals deze geldt per 1 september 2004, gewijzigd vastgesteld door de directeur DTe bij besluit van 12 augustus 2004, nr /31,Stcrt. 2004, 154, pag. 24 Pagina 4 van 7

5 19. Bij brief van 16 februari 2005 wordt van de zijde van MI Infra aangegeven dat de afstandsbepaling van Essent vanaf het dichtstbijzijnde station naar het overdrachtspunt correct is. Tijdens de hoorzitting heeft MI Infra bevestigd dat de tracélengte niet langer in geschil is. 20. In geschil is nog wel de vraag of het tarief van de aansluiting nadat het netstation in gebruik is genomen gebaseerd moet zijn op de lengte van de kabel tussen het nieuwe transformatorstation en de aansluiting in het bedrijfspand of gebaseerd moet zijn op de feitelijke aansluitwijze zoals deze was op het moment van het opmaken van de offerte. 21. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) is van oordeel dat Essent op de juiste wijze gehandeld heeft door de gestandaardiseerde aansluitwijze zoals bepaald in Bijlage A onder A3 van de Tarievencode Elektriciteit als uitgangspunt voor het te factureren bedrag te nemen. De netbeheerder bepaalt aan de hand van de netsituatie op het moment van de aanvraag van de aansluiting de kosten van deze nieuwe aansluiting. In dit geval is dat een 3 x 250 A aansluiting (ms/ls) op het dichtstbijzijnde bestaande ms/ls netstation met bijbehorende standaardprijs voor meerlengte. De netbeheerder heeft daarna de vrijheid om te bepalen hoe hij de aansluiting technisch gaat realiseren. Het stond Essent derhalve vrij om te kiezen voor de aanleg van een nieuw netstation in plaats van het aanleggen van een zwaardere kabel. 22. De netbeheerder dient er op grond van de Tarievencode Elektriciteit voor te zorgen dat hij efficiënt en gemiddeld kostendekkend handelt. Daartoe worden de tarieven voor de aansluiting gestandaardiseerd op een gemiddelde. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er een verschil kan bestaan tussen de feitelijke situatie op grond waarvan het tarief berekend wordt en de kosten die de netbeheerder werkelijk maakt om de kabel aan te leggen. In het onderhavige geval blijkt dat het tarief dat door de netbeheerder voor de kabellengte in rekening mag worden gebracht hoger uitvalt dan de werkelijk door de netbeheerder te maken kosten voor de kabel. De klant betaalt conform de standaard aansluitvoorwaarden en de extra infrastructurele werken die op initiatief van de netbeheerder worden uitgevoerd zijn voor rekening van de netbeheerder. 23. Voor wat betreft de kosten weg/waterkruising, leges en levering TN aarding eigen richting max. 250A, opgenomen onder de post meerlengte tarief in de offerte overweegt de Raad het volgende. In de Tarievencode Elektriciteit is een limitatieve opsomming gegeven van de kosten die aan een afnemer in rekening gebracht mogen worden. De door Essent in rekening gebrachte kosten betreffende de weg/waterkruising, leges en levering TN aarding eigen richting max. 250A vallen hier niet onder. De Raad is van oordeel dat Essent deze kosten dan ook niet in rekening dient te brengen bij Manntech. Pagina 5 van 7

6 Restitutieregeling 24. Artikel Tarievencode Elektriciteit bepaalt dat in het geval dat op een bestaande aansluiting (bijvoorbeeld een bestaand MS/LS transformatorstation), een nieuwe aansluiting wordt gemaakt, een deel van die nieuwe aansluitkabel in een net verandert, zodat de netbeheerder onder de in dat artikel genoemde voorwaarden overgaat tot restitutie van een deel van het door de eerstaangeslotene betaalde éénmalige aansluittarief. 25. De Raad is met Essent van oordeel dat de restitutieregeling van toepassing is wanneer er op de aansluiting van de eerstaangeslotene een nieuwe aansluiting van een derde (een nieuwkomer) wordt gemaakt. 26. In het onderhavige geval is er vooralsnog geen sprake van een nieuwe netgebruiker en kan het nieuwe transformatorstation station dus niet aangemerkt worden als een netstation, zodat de netbeheerder niet verplicht kan worden over te gaan tot restitutie van een deel van het door de eerstaangeslotene betaalde éénmalige aansluittarief. De Raad is dan ook van oordeel dat de netbeheerder op grond van artikel van de Tarievencode Elektriciteit thans, zonder dat er sprake is van een tweede aansluiting op het nieuwe transformatorstation, niet verplicht kan worden de restitutieregeling toe te passen. 27. Aan beoordeling van de stelling van Essent dat op het moment van restitueren de op dat moment geldende restitutieregeling door haar zal worden toegepast komt de Raad niet toe, nu deze stelling de omvang van het onderhavige geschil te buiten gaat. Kostenvergoeding 28. Er is bestaat geen wettelijke grondslag voor een veroordeling in een kostenvergoeding zoals door MI Infra gevorderd. De Raad wijst derhalve het verzoek tot kostenvergoeding van MI Infra af. V. Besluit De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit: 1. bepaalt dat Essent Netwerk B.V. op de juiste wijze gehandeld heeft door de gestandaardiseerde aansluitwijze zoals bepaald in Bijlage A onder A3 van de Tarievencode Elektriciteit als uitgangspunt voor het te factureren bedrag te nemen; 2. bepaalt dat Essent Netwerk B.V. de kosten van weg/waterkruising, leges en levering TN aarding eigen richting max. 250A niet in rekening dient te brengen; 3. wijst het verzoek van MI InfraConsult B.V. tot het thans reeds toepassen van de restitutieregeling ingevolge artikel van de Tarievencode Elektriciteit af; 4. wijst het verzoek om vergoeding van de door Manntech Gevelinstallaties gemaakte kosten voor voorinvestering en het consulteren van MI InfraConsult B.V. af. Pagina 6 van 7

7 Datum: 5 september 2005 De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit namens deze: W.g. G.J.L. Zijl Lid Raad van Bestuur Pagina 7 van 7

4. Dit document heeft slechts betrekking op regionale netbeheerders.

4. Dit document heeft slechts betrekking op regionale netbeheerders. Aanpassing Tarievencode Gas m.b.t. gasaansluiting Project 103133 Regulering gasaansluiting Energiekamer, 7 oktober 2009 CONCEPT Inleiding 1. Op 9 september 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103215/51 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil Waterschap Velt en Vecht vs. N.V. Rendo Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2014/207440

BESLUIT. Autoriteit Consument & Markt. Besluit ACM/DE/2014/207440 Ons kenmerk: ACM/DE/2014/207440 Zaaknummer: 14.0490.12 BESLUIT van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19 van de Gaswet inhoudende de beslissing

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 104105/39 Betreft zaak: geschil Delesto B.V. vs. TenneT TSO B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld

Nadere informatie

gewijzigde beslissing op bezwaar inzake geschil tussen Sapa Profiles B.V. en Liander N.V.

gewijzigde beslissing op bezwaar inzake geschil tussen Sapa Profiles B.V. en Liander N.V. Ons kenmerk: 104112/76 Onderwerp: gewijzigde beslissing op bezwaar inzake geschil tussen Sapa Profiles B.V. en Liander N.V. Datum: 2 oktober 2013 Gewijzigde beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Standaard elementen per aansluitcapaciteit

Standaard elementen per aansluitcapaciteit Bijlage 1 Standaard elementen per aansluitcapaciteit Het betreft een nadere omschrijving van de drie wettelijke elementen van de aansluiting per type aansluiting zoals gedefinieerd in tabel 2.3.3.C van

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103129/42 Betreft zaak: Geschil Knoppert vs. Westland Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. 1. Op 23 september 1998 heeft I.T. Holland een klacht ingediend tegen Microsoft B.V. (hierna: Microsoft).

BESLUIT. 1. Op 23 september 1998 heeft I.T. Holland een klacht ingediend tegen Microsoft B.V. (hierna: Microsoft). BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen de beslissing van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit d.d. 19

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102477/34 Betreft zaak: Besluit tot geschilbeslechting inzake Aanvrager versus Continuon Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102397/37 Betreft zaak: Gemeente Amsterdam - Continuon Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103653/30 Betreft zaak: Geschil Windpark Roggeplaat B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Toetsingskader Aansluittarieven

Toetsingskader Aansluittarieven Uitgangspunten toetsing voorstellen aansluittarieven door de DTe I Inleiding 1. Dit toetsingskader dient ter nadere uitwerking van de bevoegdheid van de directeur DTe om het tarief waarvoor afnemers zullen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.1157.12 ACM/DJZ/2015/2003280V van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 1 Verloop van de procedure 1. Op

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102073 / 35 Betreft zaak: Geschil Windpark Zeeland I B.V. - Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Electriciteitswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Electriciteitswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102097 / 26 Betreft zaak: E-ON Benelux Generation B.V. vs. TenneT TSO B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204368 Zaaknummer: 13.0795.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. 2 Op 2 juni 2000 en 16 juni 2000 heeft Essent Netwerk Friesland het voorstel van 6 oktober 1999 gewijzigd en aangevuld.

BESLUIT. 2 Op 2 juni 2000 en 16 juni 2000 heeft Essent Netwerk Friesland het voorstel van 6 oktober 1999 gewijzigd en aangevuld. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 00-032 Betreft: Besluit tot vaststellen van de tarieven die Essent Netwerk Friesland ten hoogste in het jaar 2000 mag berekenen voor een aansluiting

Nadere informatie

2. Op 7 april 2015 heeft ACM een schriftelijke zienswijze van Liander ontvangen op de geschilaanvraag.

2. Op 7 april 2015 heeft ACM een schriftelijke zienswijze van Liander ontvangen op de geschilaanvraag. Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/DJZ/2015/201619_OV 15.0295.12 Datum: 5 augustus 2015 van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inhoudende de beslissing op

Nadere informatie

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden.

BESLUIT. 4. Van de hoorzitting is een verslag opgemaakt, dat op 10 juni 2009 aan partijen is toegezonden. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103190/26 Betreft zaak: Geschil Windpark Neeltje Jans B.V. / Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nummer 200043 / 5.B603 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3444/12 Betreft zaak: 3444/ Halbertsma Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkverklaring van het

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7

Ons kenmerk: ACM/DE/2013/ Zaaknummer: Pagina 1/7 Ons kenmerk: ACM/DE/2013/204374 Zaaknummer: 13.0793.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2012:BW8457

ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 ECLI:NL:CBB:2012:BW8457 Instantie Datum uitspraak 01-06-2012 Datum publicatie 15-06-2012 Zaaknummer AWB 10/710 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

De zienswijze is op de OPTA website onder thema interconnectie te vinden.

De zienswijze is op de OPTA website  onder thema interconnectie te vinden. Inleiding Bij brief van 17 december 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/202957, heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de markt op de hoogte gebracht

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij besluit van 20 februari 2007, kenmerk: /34 (hierna: bestreden besluit), heeft de Raad op de aanvraag van de gemeente beslist.

BESLUIT. 2. Bij besluit van 20 februari 2007, kenmerk: /34 (hierna: bestreden besluit), heeft de Raad op de aanvraag van de gemeente beslist. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102397/65 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil gemeente Amsterdam/Continuon Besluit op het bezwaar van de gemeente Amsterdam tegen het besluit

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103018-34 Betreft zaak: Geschil tussen Tenergy namens D.T. van Noord Tomaten B.V. en Delta Netwerkbedrijf B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3779-31 Betreft zaak: Van Winkel/KNGF Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333 ENERGIEKAMER Aan NauthaDutilh N.V. T.a.v. mr. H. Kerstholt Postbus 1110 3000 BC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 53083442 RTD C 696033 / 17103155/3.B1333 Onderwerp Verzoek om een informele

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van elektriciteit per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207094 Zaaknummer: 16.1162.52

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103337/22 Betreft zaak: Besluit inzake geschilbeslechting hr. S. B... vs. Liander N.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

Tarieven 2013. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. Voorgeschiedenis Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 7487 / 32 Betreft zaak: Zaaknr.:7487 / Herzieningsverzoek Hendriks I Voorgeschiedenis 1. Op 19 oktober 2001 heeft de heer Hendriks, namens Stichting Vill

Nadere informatie

1. Op 2 juli 1999 heeft Nellen Seeds bij de NMa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (hierna: NVZP).

1. Op 2 juli 1999 heeft Nellen Seeds bij de NMa een klacht ingediend tegen de Nederlandse Vereniging voor Zaaizaad en Plantgoed (hierna: NVZP). BESLUIT Zaaknummer 1400/Nellen Seeds vs NVZP Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot niet ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer zijn verzoek van 16 juni 2003 om vergoeding van de kosten die hij

Nadere informatie

6. Bij bericht van 9 juli 2014 heeft [X] nadere schriftelijke stukken ingediend.

6. Bij  bericht van 9 juli 2014 heeft [X] nadere schriftelijke stukken ingediend. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/204376_OV Zaaknummer: 14.0629.53.1.01 Datum: 19 september 2014 BESLUIT VAN DE AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT TOT NIET-ONTVANKELIJKVERKLARING VAN HET BEZWAAR VAN DE HEER [X] GERICHT

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B,tegen FBTO Zorgverzekeringen N.V. te Leeuwarden Zaak : Afgifte verzekeringsverklaring, schadevergoeding Zaaknummer : 201601999 Zittingsdatum : 21 december 2016

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204471_OV Zaaknummer: 13.1096.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT

Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101608/ 44, 101627/ 13, 101628/ 12 Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie op de bezwaren van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2012:BZ1716

ECLI:NL:CBB:2012:BZ1716 ECLI:NL:CBB:2012:BZ1716 Instantie Datum uitspraak 20-12-2012 Datum publicatie 20-02-2013 Zaaknummer AWB 12/489 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer : 103332/47 Betreft zaak: Geschil mevrouw O. vs. Stedin Netbeheer B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld

Nadere informatie

BESLUIT. 6. Op 14 oktober 2004 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden. Hierop hebben Move en Stemra zich laten vertegenwoordigen.

BESLUIT. 6. Op 14 oktober 2004 heeft ten kantore van de NMa een hoorzitting plaatsgevonden. Hierop hebben Move en Stemra zich laten vertegenwoordigen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3720-31 Betreft zaak: Mosselman-Stemra Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006.

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid en 41e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

TarievenCode Elektriciteit

TarievenCode Elektriciteit TarievenCode Elektriciteit Gewijzigd vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NMa bij besluit van 1 oktober 2008, nr. 102815/9 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 1.1. Werkingssfeer... 3 1.2.

Nadere informatie

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed.

Daarmee was de schriftelijke behandeling van de klacht gereed. Beheer. Terugbetaling waarborgsom. Beklaagde voerde voor een verhuurder het beheer over een woning die door klager gehuurd werd. Nadat klager de huurovereenkomst had beëindigd en de woning had verlaten,

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 2061 Betreft zaak: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet l Nummer 102552_2 / 7 Betreft zaak:

Nadere informatie

De klachtencommissie van Laris heeft op 28 november 2011advies uitgebracht, klacht over de huurprijs ongegrond is verklaard.

De klachtencommissie van Laris heeft op 28 november 2011advies uitgebracht, klacht over de huurprijs ongegrond is verklaard. Bij brief van 16 augustus 2011 verzoekt de klachtencommissie om een reactie op haar op 5 juli 2011 ingediende klacht. De directeur van Laris reageert hierop bij brief van 17 augustus 2011, waarin hij laat

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbare versie. 1. Verloop van de procedure

Pagina. Besluit Openbare versie. 1. Verloop van de procedure Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons ACM/DE/2016/205052_OV kenmerk: Zaaknummer: 16.0208.12

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure utoriteit Donsument t Mar t Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203954 Zaaknummer: 13.0207.53 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Tarievencode Elektriciteit

Tarievencode Elektriciteit Tarievencode Elektriciteit Gewijzigd vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt bij besluit van 13 juni 2013, nr. 103834/122 Pagina 1/42 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2960/ 24 Betreft zaak: Abegg - CZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse mededingingsautoriteit Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2745-73 Betreft zaak: Vill'ABB Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar van

Nadere informatie