RAPPORT VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE EINDWERKSTUKKEN BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE EINDWERKSTUKKEN BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE EINDWERKSTUKKEN BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM 1. INLEIDING Business School Notenboom (verder BSN) heeft bij brief van 28 september 2010 aan de NVAO gevraagd om (her )accreditatie van vier HBO bacheloropleidingen, Business Administration, Hoger Hotelmanagement, Events, Leisure & Travelmanagement en International Business and Management Studies. In de brief wordt aangekondigd dat een rapport van Hobéon bv, waarin alle vier de opleidingen worden beoordeeld, later zal worden aangeboden. Bij brief van 20 december 2010 heeft BSN het Hobéon rapport inderdaad aan de NVAO toegestuurd. Uit het rapport blijkt dat BSN drie van de vier voltijdopleidingen aanbiedt in Eindhoven, Hilversum en Maastricht en dat de opleiding International Business and Management Studies alleen wordt aangeboden te Eindhoven. In diezelfde maand december heeft de Inspectie van het Hoger Onderwijs bij monde van een van haar inspecteurs bij de NVAO aandacht gevraagd voor een op 23 november 2010 bij haar binnengekomen signaal dat als volgt luidde: Als docent bij Hogeschool Notenboom in.. (de naam van de vestiging is omwille van de privacy weggelaten) ben ik op de hoogte van onregelmatigheden in de toekenning van cijfers. Ik vraag mij af tot wie ik mij moet wenden om deze informatie aan het ministerie te melden? In verband met de accreditatie van de Hogeschool Notenboom is enige haast geboden. De betreffende inspecteur heeft over deze klacht contact gehad met de klager en de NVAO vervolgens gemeld dat niet uit te sluiten was dat de klager de waarheid sprak. Gemeld werd door de Inspectie voor Hoger Onderwijs aan de NVAO, dat docenten onder druk werden gezet om hoge cijfers te geven en dat cijfers buiten de docenten om werden opgehoogd. De NVAO heeft uiteraard besloten op deze klacht te reageren en deze mee te nemen bij haar besluitvorming. Daarbij dient te worden gemeld dat klager niet bereid bleek met de NVAO te spreken, ook niet na tussenkomst van de inspecteur die de zaak behandelde. De NVAO heeft dus niet direct kennis kunnen nemen van de klacht, maar slechts indirect, op gezag van de betreffende inspecteur. Na ampele overwegingen heeft de NVAO besloten haar aandacht te richten op het niveau van de eindwerkstukken van studenten die in de laatste jaren bij BSN zijn afgestudeerd. De redenering daarachter was dat als dit niveau naar behoren was (d.w.z. dat het zou voldoen aan datgene wat gangbaar is voor een HBO bachelor), de betreffende studenten in elk geval terecht het HBO bachelor diploma zouden hebben ontvangen. Bovendien zou een dergelijk onderzoek een legitimerend effect hebben naar de buitenwereld. De NVAO zou daarvoor een commissie instellen, een zogenaamde verificatiecommissie, in de terminologie van de NVAO. Op 24 februari 2011 heeft de (voorzitter van de) NVAO in een gesprek met bestuur en management van BSN het voornemen van de NVAO toegelicht. Hoewel BSN verontwaardigd was over de klacht en vermoedde dat er sprake zou kunnen zijn van een wraakactie van een vertrokken docent, heeft BSN met het voornemen van de NVAO ingestemd en alle medewerking toegezegd voor een zo spoedig mogelijke uitvoering van het onderzoek. Daartoe werd afgesproken dat BSN alle afstudeerwerkstukken van de laatste twee jaar aan 1

2 de commissie ter beschikking zou stellen. Het gaat om een lijst met 194 scripties van alle vier de opleidingen. Van Business Administration 33 scripties, van Hoger Hotelmanagement 90 scripties, van Event, Leisure & Travelmanagement 61 scripties en van International Business & Management Studies 10 scripties. 2. INSTELLING EN TAAK VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE De NVAO heeft een commissie ingesteld van vier personen, allen met ruime ervaring binnen het HBO. De deskundigheden van de commissie dekken het spectrum van de vier opleidingen van welke eindwerkstukken moesten worden beoordeeld. De commissie kende de volgende samenstelling: J. P. D. Riegen rm, voorzitter, gevestigd als zelfstandig trainer en consultant op het gebied van strategisch management. De heer Riegen is op parttime basis verbonden aan de HvA (HES) in Amsterdam en heeft jarenlange ervaring op het gebied van accreditaties van het HBO, zowel bij bestaande opleidingen als bij het toetsen van nieuwe opleidingen; drs. H J. Janssen, lid, is sinds 1999 verbonden aan de NHTV University of Applied Sciences te Breda. Hij vervult senior docentschappen binnen de voltijd, deeltijd en duale opleidingen op het vlak van marketing, management en vrijetijdstheorieën. Hij initieert, ontwikkelt en implementeert marketing en retailonderwijs; L. Wams, lid, scriptiedocent en beoordelaar IBMS aan de HvA(HES). Hij is tevens free lance organisatieadviseur. De heer Wams is ruim tien jaar docent IBMS geweest aan de HvA HES Amsterdam ; dr. K. W. Wiegerink rm, lid, sinds 2008 Associate partner van de Holland Consulting Group. Haar primaire werkzaamheden liggen op het vlak van missie & visie in organisaties, strategisch marketing management en businessplanning, customer value management en marketing accountability. Sinds begin 2010 is mevrouw Wiegerink parttime lector aan de Hogere Hotelschool in Den Haag, waar zij invulling geeft aan het lectoraat Cityhospitality & Citymarketing; het secretariaat van de commissie werd gevoerd door J.W. Meijer, beleidsmedewerker NVAO. De NVAO heeft de commissie in zijn vergadering van 29 maart 2011 ingesteld en zich ervan vergewist dat er bij BSN géén bezwaren tegen de samenstelling van de commissie werden geuit. Bij e mail van 24 maart 2011 heeft BSN dit bevestigd. De opdracht aan de commissie was tweeledig: nagaan op welke wijze de cijfers voor eindwerkstukken binnen BSN tot stand komen en daar een oordeel over geven; nagaan of de kwaliteit van een bij steekproef door de NVAO geselecteerd aantal eindwerkstukken voldoet aan de gangbare kwaliteit voor een HBO bachelor. 2

3 De commissie werd verzocht daarover aan de NVAO te rapporteren. Het voorliggende rapport bevat de weergave van dit onderzoek en is door de leden van de commissie goedgekeurd. 3. BEOORDELING VAN HET NIVEAU VAN DE EINDWERKSTUKKEN Ten einde te bezien of de door de leden van de commissie gebruikte standaarden vergelijkbaar waren en ten einde de grootst mogelijke consistentie in de beoordeling van de eindwerkstukken te bereiken, heeft de commissie in eerste instantie vier eindwerkstukken beoordeeld (zie bijlage 1). Ieder commissielid beoordeelde deze individueel, waarna in de eerste vergadering van de commissie, op 13 april 2011, de oordelen gezamenlijk werden besproken en vergeleken. De overeenstemming tussen de door de leden gegeven oordelen bleek groot te zijn. Wel bleek toen dat naar het oordeel van de commissie géén van de vier beoordeelde werkstukken aan de basiskwaliteit van een HBO bachelor voldeed. Dit terwijl deze werkstukken door BSN waren beoordeeld met een cijfer tussen 5,5 en 7. De commissie baseerde zich bij de beoordeling van de werkstukken op het beoordelingsformulier van BSN, terwijl zij in het vervolg van haar onderzoek een door de commissie ontworpen formulier voor de beoordeling van eindwerkstukken hanteerde. Zij ging daartoe over, omdat dit formulier meer mogelijkheden bood om tot diversiteit in oordelen over de verschillende onderdelen van de werkstukken te komen. Vervolgens heeft de NVAO uit de door BSN aangeboden lijsten met 194 eindwerkstukken voor iedere opleiding een a selecte streekproef getrokken van drie werkstukken uit de groep met BSN beoordelingscijfers van 6,5 of lager en één werkstuk uit de groep van 8,5 of hoger, met inbegrip van de reeds in eerste aanleg beoordeelde werkstukken. In totaal werden dus, behalve de vier werkstukken van de eerste toets, 12 werkstukken geselecteerd. Voor ieder werkstuk werden tevens twee vervangende werkstukken gekozen. Tenslotte werd gecontroleerd of de verschillende vestigingen en beoordelaars voldoende waren vertegenwoordigd in de steekproef. Waar dit niet het geval bleek, werd een van de twee vervangende werkstukken in de steekproef opgenomen. De zorgvuldigheid van de steekproef was met name van belang om ervoor te zorgen dat de diversiteit binnen BSN wat opleidingen, jaar van afstuderen, vestigingen en beoordelaars betreft, voldoende was vertegenwoordigd in de door de commissie te beoordelen steekproef. In de steekproef zijn dus ook werkstukken met hoge cijfers en recente werkstukken meegenomen, zoals blijkt uit het overzicht van bijlage 2. Elk lid van de commissie heeft drie werkstukken beoordeeld uit de eigen discipline en drie van een andere discipline. Alle werkstukken zijn dus minstens door twee commissieleden, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld. Inclusief de vier werkstukken die al in april waren beoordeeld, zijn dus in totaal 16 werkstukken bezien. De commissieleden hebben hun individuele oordelen opgemaakt aan de hand van het commissie formulier (zie bijlage 3) en deze aan de secretaris van de commissie opgestuurd. De resultaten van de beoordeling zijn vastgelegd in het volgende overzicht. 3

4 Tabel 1. Oordelen verificatiecommissie Voldoende 3 Onvoldoende 13 Totaal 16 In het navolgende overzicht zijn de oordelen van de verificatiecommissie afgezet tegen de oordelen van de beoordelaars van BSN, onderverdeeld in de categorieën: tot en met 6,5, tussen 6,5 en 8,5, en 8,8 en hoger. Tabel 2. Oordelen verificatiecommissie afgezet tegen de oordelen van beoordelaars BSN Oordeel verificatiecommissie Oordeel BSN V O Totaal Van 5,6 tot en met 6, Van 6,6 tot en met 8, ,5 en hoger Totaal Uit deze tabellen blijkt dat de verificatiecommissie in dertien van de zestien gevallen een negatief oordeel heeft gegeven over de uit de eindwerkstukken blijkende HBObachelorkwaliteit. Dat geldt niet alleen voor de eindwerkstukken die door de BSNbeoordelaars als (net) voldoende werden beoordeeld, maar ook voor de met hoge cijfers beoordeelde eindwerkstukken. De commissie geeft de volgende verklaringen voor de negatieve oordelen: in veel eindwerkstukken ontbreekt de relevante theorie, theoretische concepten en modellen, of worden deze willekeurig toegepast; stage en scriptieverslagen lopen door elkaar heen. Sommige stageverslagen worden aangevuld met onderzoek en krijgen daardoor de status van scriptie/eindwerkstuk; de werkstukken schieten tekort wat betreft samenvattingen, opbouw en inhoud. Dit is een zeer serieus aandachtspunt voor alle opleidingen; veldonderzoek, vooral een substantieel kwantitatief onderzoek, wordt zeer beperkt toegepast en is veelal van te laag niveau; onderzoeksoutput in de vorm van de mening van geïnterviewden is niet reproduceerbaar door het ontbreken van duidelijke gespreksverslagen; de gebruikte literatuur en bronvermeldingen zijn zeer beperkt; het taalgebruik is niet goed; de probleemstelling in de vorm van een onderzoeksvraag is vaak nauwelijks uitgewerkt, waardoor het antwoord op de onderzoeksvraag niet of nauwelijks te geven valt; de oordelen van de staf van BSN lijken eerder gericht op de in de praktijk blijkende potentie van de student dan op het theoretische kennisniveau. 4

5 De conclusie luidt dan ook dat de verificatiecommissie op basis van haar oordelen over de selectie van eindwerkstukken, van oordeel is dat de grote meerderheid van studenten van BSN aantoonbaar niet aan het HBO bachelorniveau voldoen. 4. BEOORDELING VAN DE WERKWIJZE VOOR DE BEOORDELING VAN EINDWERKSTUKKEN BINNEN BSN Op 10 juni 2011 heeft de verificatiecommissie een bezoek gebracht aan BSN te Eindhoven en gesproken met het management, de eindwerkstuk begeleiders en vertegenwoordigers van de bij de interne kwaliteitszorg betrokken gremia. (Zie bijlage 4) De meeste tijd is besteed aan gesprekken met de scriptiebegeleiders van de vier opleidingen. De leidende vraag in deze gesprekken was hoe de beoordeling van de scripties tot stand komt, omdat de commissie natuurlijk op zoek was naar een verklaring voor het opvallend grote verschil tussen de beoordelingen van docenten van BSN en die van de leden van de verificatiecommissie. De commissie heeft niet over de inhoud van haar beoordelingen gesproken, maar alleen over de gang van zaken rond de beoordeling binnen BSN. De volgende procedurebeschrijving lijkt een goede indruk te geven van de wijze waarop het afstudeerproject in de regel tot stand lijkt te komen. In de workshop afstudeerprojecten formuleert de student een projectvoorstel, onder leiding van de docent afstudeerprojecten. Deze docent moet het voorstel van een student van een goedkeuring voorzien. Vervolgens wordt de student doorgestuurd naar een afstudeerprojectbegeleider die de inhoudelijke materie kent en bereid is het afstudeerproject te volgen en te beoordelen. Vervolgens gaat de student op stage om het onderzoeksproject in een werksetting te kunnen uitvoeren. De stageplaats wordt door de student zelf georganiseerd of door BSN. De scriptie telt 15 ECTS. De afstudeerprojectbegeleider heeft, indien de scriptie relevant is voor het stagebedrijf, een gesprek met de bedrijfsbegeleider, maar de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het afstudeerwerk ligt bij de afstudeerprojectbegeleider. Deze wordt geacht een inspanning van 8 à 12 uur aan de begeleiding te besteden. In die tijd wordt de student begeleid en wordt commentaar gegeven op de aanpak en de inhoud van de scriptie. De begeleider biedt het door hem goedgekeurde concept eindwerkstuk aan aan een co beoordelaar en voert overleg met hem. De afstudeerbegeleider woont de verdediging van de scriptie door de student bij en is betrokken bij de finale beoordeling van het eindwerkstuk. De co beoordelaar becommentarieert de finale conceptversie, die is goedgekeurd door de begeleider. Hij geeft dan nog geen definitieve beoordeling. Is hij echter van mening dat het eindwerkstuk onvoldoende is, dan wordt de student niet toegelaten tot de verdediging van zijn werkstuk. De co beoordelaar woont de verdediging van de scriptie door de student bij en is betrokken bij de finale beoordeling van het eindwerkstuk. 5

6 Als derde wordt ook nog een externe beoordelaar bij de beoordeling betrokken. Deze heeft in essentie dezelfde rol als de co beoordelaar: hij becommentarieert de finale conceptversie, goedgekeurd door de begeleider. Hij geeft dan nog geen definitieve beoordeling. Is hij echter van mening dat het eindwerkstuk onvoldoende is, dan wordt de student niet toegelaten tot de verdediging en kan dan dus ook niet afstuderen. Ook de externe beoordelaar woont de verdediging van de scriptie door de student bij en is betrokken bij de finale beoordeling van het eindwerkstuk. Nadat de student de scriptie heeft gepresenteerd en verdedigd, bepalen de drie beoordelaars het cijfer voor het eindwerkstuk, bestaande uit drie delen: de inhoud; de vormgeving; de presentatie en de verdediging. De inhoud van het werkstuk moet in elk geval voldoende zijn, maar er is geen sprake van een duidelijke beslisregel voor het vaststellen van het eindcijfer. Het bovenstaande is een parafrase van tekstgedeelten uit handleiding Afstuderen BBA/HM/ELT, juli 2010, en is aangevuld met informatie die tijdens de site visit van 10 juni 2011 is verkregen, met informatie die achteraf nog is opgevraagd door de commissie en is gecorrigeerd door BSN op feitelijke onjuistheden. BSN voegt daar uitdrukkelijk aan toe dat alleen scripties van na juli 2010 volgens bovenstaand model zijn beoordeeld. De verificatiecommissie heeft geconstateerd dat de drie door haar als voldoende beoordeelde werkstukken alle dateren van na juli Vier in dezelfde periode door BSN beoordeelde eindwerkstukken beoordeelt de verificatiecommissie echter als onvoldoende. Ook alle andere beoordeelde scripties van voor juli 2010 waren volgens de commissie onvoldoende. Deze gegevens zouden er wel op kunnen duiden dat (o.a.) het verbeterplan van januari 2010 van BSN tot betere scriptieresultaten leidt, maar dat de uitkomsten van die nieuwe praktijk zeker nog niet eenduidig tot positieve resultaten leiden. De commissie heeft kennis genomen van het beoordelingsproces via verschillende documenten, zoals de beoordelingsformulieren van de beoordeelde afstudeerprojecten, het document Afstudeerproject Beoordelingskwalificaties Business School Notenboom, onderwijs en examenreglementen, en de Handleiding Afstuderen BBA/HM/ELT, juli 2010, aangevuld met, zoals hierboven reeds vermeld, informatie die tijdens de site visit van 10 juni 2011 is verkregen en met informatie die achteraf nog is opgevraagd door de commissie. De commissie heeft de volgende waarnemingen gedaan die de ernstige tekortkomingen kunnen verklaren : er is in het algemeen een verschil tussen de instructie enerzijds en de uitwerking ervan in de scriptie anderzijds; het document Afstudeerproject Beoordelingskwalificaties Business School Notenboom (ook opgenomen in het document Verbetering Kwaliteit Afstuderen van januari 2010) bevat in de rij van overwegingen die tot het cijfer 6 zouden kunnen leiden, zaken die volgens de commissie juist niet tot een voldoende zouden moeten leiden, zoals: onvoldoende kritische 6

7 selectie van gebruikte literatuur, onvoldoende onderzoek naar informatiebronnen, gebrekkige of ontbrekende operationalisering van de probleemstelling of van deelvragen, gebrekkig onderscheid tussen hoofd en bijzaken; er bestaat soms een zodanig groot enthousiasme zo bleek de commissie tijdens de sitevisit van 10 juni 2011 bij een beoordelende docent over de betoonde ondernemersgeest van de student, dat deze de beoordeling van het schriftelijk werkstuk lijkt te overvleugelen; het is de commissie gebleken dat een student met een onvoldoende voor de inhoud van zijn werkstuk, toch tot een voldoende eindcijfer kon komen op grond van zijn presentatie en de mondelinge verdediging. Deze student had volgens de regels van BSN niet tot de verdediging van het werkstuk toegelaten mogen worden. De commissie is naar aanleiding hiervan, van oordeel dat de cesuur voor toelating tot presentatie en verdediging scherper moet worden gelegd en gehandhaafd; theoretische componenten in scripties zijn vaak onvolledig of ontbreken zelfs geheel. De commissie vreest dat daar door docenten en begeleiders onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Dit is een van de kernpunten van de oordeelsvorming door de commissie. Het enkel noemen van theoretische concepten en modellen zonder dat deze in verband worden gebracht met het inhoudelijke vraagstuk is te mager; door de overlap van stage en scriptie ontstaat onduidelijkheid rond de relevantie van de probleemstelling van het eindwerkstuk voor het bedrijf/de organisatie, waar dat wel als kernelement van de scriptie is benoemd; de commissie betwijfelt of alle docenten en beoordelaars wel op de hoogte zijn van wat van een afgestudeerde HBO bachelor verwacht mag worden. Hanteren de docenten en beoordelaars wel voldoende objectieve criteria? Op grond van deze waarnemingen is de de commissie van oordeel dat de door BSN gehanteerde criteria voor de opstelling van eindwerkstukken en voor de beoordeling door docenten en beoordelaars bij de meeste studenten niet waarborgen dat zij het voor een HBO bachelor benodigd eindniveau bereiken. 5. CONCLUSIE De verificatiecommissie BSN oordeelt dat de door haar beoordeelde afstudeerwerkstukken van de meeste studenten van vier opleidingen van BSN onvoldoende blijk geven van het realiseren van het HBO bachelor niveau, zoals dat gangbaar is en zou moeten zijn in het Nederlandse hoger onderwijs. De commissie tekent daarbij aan dat BSN in 2010 een aantal stappen heeft gezet om te komen tot een versteviging van het door de studenten te bereiken niveau. De commissie ondersteunt deze stappen en dringt er bij BSN op aan om volledig volgens de nieuwe criteria te werken. Dat zou tot een aanzienlijke verhoging en versteviging van de kwaliteit van de afstudeerwerken moeten leiden. De commissie heeft kennisgenomen van de reactie van BSN op een eerdere versie van haar rapport. De commissie heeft een aantal feitelijke onjuistheden veranderd of genuanceerd. 7

8 De strekking van haar rapport is daarmee echter niet veranderd. De commissie begrijpt de ernstige teleurstelling van BSN over de uitkomsten van het verificatieproces, maar zij is van mening dat de door haar geconstateerde tekortkomingen in procedures en inhoud van afstudeerwerkstukken zodanig ernstig zijn, dat zij niet tot een andere conclusie is kunnen komen. Namens de verificatiecommissie BSN J. P. D. Riegen rm, voorzitter 19 september 2011 Bijlagen: 4 8

9 Bijlage 1 Beoordeling vier scripties van BSN De panelleden komen tot de volgende oordelen over de vier tevoren bestudeerde scripties, een steekproef uit de scripties met de cijfers 5,5 tot 7: A B C D Panellid 1 O O G O Panellid 2 O O G O Panellid 3 O O G O Panellid 4 V O O O TOTAAL O O O O O= onvoldoende V= aan de maat G= Grensgeval 5 6 Er heerst grote eensgezindheid binnen het panel. Een van de leden gaf aan scriptie A een V, maar de leden waren het tenslotte eens over een O als totaal oordeel. Scriptie C kreeg driemaal een G (grensgeval tussen 5 en 6), maar eensgezind waren de leden tenslotte over een O als totaaloordeel. Algemene opmerkingen Het beoordelingsformulier van BSN kent geen cijfers lager dan 5. Bij alle vier ontbreekt theoretische bagage. Geen enkele scriptie is een overtuigende voldoende, sterker: ze zijn allemaal ver onder de maat. De verificatiecommissie is hiervan geschrokken. Beoordeling scripties door docenten van Notenboom (presentatie = taalkundige uitvoering, bronvermelding, lay out) Scriptie A B C D Scriptie inhoud (50%) 5, Presentatie (25%) Verdediging (25%) ,5 Eindcijfer 6,5 6 6,5 7 Het panel verbaast zich over de 4 bij scriptie C. Zulke grote verschillen zijn opmerkelijk. Het Hobéon panel heeft totaal 16 scripties van de vier opleidingen bekeken, waaronder scriptie B. Het Hobéon panel constateert dat er bij alle vier de opleidingen sprake is van een gerealiseerd niveau dat als hbo niveau aangemerkt kan worden. A = Alternatieve betaalmethoden (Bachelor of Business Administration) B = Leiderschap en management (Bachelor Hoger Hotelmanagement) C = Muzikale voorkeur onder jongeren (Bachelor Event, Leisure & Travelmanagement) D = Launching SITS on the Business market (International Business & Management Studies) 9

10 Bijlage 2 Overzicht scriptie beoordelingen door docenten BSN en verificatiecommissie Beoordeling BSN Scriptie en Opleiding Cohort Datum Afstuderen Inhoud Vormgevi ng Presentatie en Verdediging Eindcijfer Beoordeling verificatiecommissie Indicatief cijfer Inhoud beoordelaar A BA 2006 III , ,5 o o nee B BA 2007 XI ,5 5,3 7 5,8 4 4 nee C BA 2007 XI ,1 6,7 7,3 6,4 7 6,5 ja D BA 2006 XI ,5 8,5 8,5 8,5 5 4,5 nee E IBMS 2005 V ,5 7 o o nee F IBMS 2005 IX ,5 7,5 8 7,4 4 4 nee G IBMS 2006 VII ,5 9,5 9,5 9,3 7,5 7 ja H IBMS 2004 III ,5 3,5 5 nee I HH 2005 V o o nee J HH 2006 IX ,5 3 nee K HH 2007 I ,4 6,7 6,3 5,8 5 4,5 nee L HH 2007 I ,5 6,5 6,5 6 3 onbruikbaar nee M ELT 2005 V ,5 o o nee N ELT 2007 XI ,5 7 6,3 6,5 7 7 ja O ELT 2007 XI , nee P ELT 2003 XI , ,5 nee BA = Business Administration IBMS = International Business& Management Studies HH = Hoger Hotelmangement ELT = Event, Leisure & Travelmangement o = onvoldoende (het gaat hier om de eerste toets waar vier scripties bij zijn betrokken). A = Alternatieve betaalmethoden B = Het digitaliseren van processen C = Kwaliteitsbeheersing in productieprocessen D = Strategische keuzes van ABN AMRO bank E = Launching SITS on the Business market F = What is the best strategy for Bayards to exploit the Indian offshore industry G = What are the key criteria that can make switchgrass a succesfull energy source H = A research of the North European Modern and Contemporary Art market I = Leiderschap en management J = Kwaliteit en de Heuvelland Hotelgroep K = Hoe staat Golden Tulip in de Nederlandse markt? L = Testing a modern hotel organisation M = Muzikale voorkeur onder jongeren N = Het verbeteren van relaties dmv relatiemanagement O = City Events Belgium P = Marlstone Events & Entertainment 1e 2e Hbo bachelor basiskwaliteit 10

11 Bijlage 3 Beoordelingsformulier eindwerken NVAO Verificatiecommissie Opleiding O BA O IBMS O Hotel M O ELT Naam student Titel scriptie Beoordelaar PRI KWW HJA WAM Datum.../.../ 2011 Eindoordeel Onvoldoende / Voldoende / Goed / Zeer Goed A. Vraagstelling & verantwoording Zijn deze onderdelen aanwezig (ja/neen)? a. Probleemstelling ja / neen b. Wat willen we (laten) bereiken met dit project: onderzoeksdoelen? ja / neen c. Wie willen we (laten) bereiken met dit project: publieksafbakening? ja / neen d. Hoe past dit afstudeerproject in het geheel van het bedrijf (markt, bedrijfsbeleid, positionering, werking, )? ja / neen e. Wat is de context (sociaal, maatschappelijk, cultureel, economisch, internationaal) van dit project? ja / neen Opmerkingen m.b.t. de kwaliteit van deze onderdelen: Globaal oordeel over de kwaliteit van Vraagstelling & verantwoording : Onvoldoende / Voldoende / Goed / Zeer Goed B. Onderzoek & analyse (vraag- en aanbodzijde, publiek, omgeving, ) Zijn deze onderdelen aanwezig (ja/neen)? a. Onderzoeksopzet ja / neen b. Bronnenonderzoek ja / neen c. Empirisch onderzoek ja / neen d. Conclusies (= antwoord op A. vraagstelling ) ja / neen e. Output => Afhankelijk van type afstudeerproject): i. Vertaalslag naar concrete (implementeerbare) aanbevelingen (indien onderzoeksproject) ii. Vertaalslag naar een adviesdocument / aandachtspunten voor verdere product/dienstontwikkeling (indien adviesproject) ja / neen / nvt ja / neen / nvt 11

12 iii. Productontwikkeling (indien ontwikkel- of productieproject) 1. Productieplanning ja / neen / nvt 2. Conceptontwikkeling ja / neen / nvt 3. Realisatie (creatief & technisch) ja / neen / nvt 4. Presentatie en (indien aan de orde) Implementatie ja / neen / nvt f. Terugblik / reflectie over het eindwerk ja / neen Opmerkingen m.b.t. de kwaliteit van deze onderdelen: Globaal oordeel over de kwaliteit van Onderzoek & analyse : Onvoldoende / Voldoende / Goed / Zeer Goed C. Algemene beoordeling Kunnen we uit het afstudeerproject afleiden dat de afstuderende blijk geeft van minstens voldoende : 1. theoretische vorming / onderbouw ja / neen 2. overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context ja / neen 3. reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance ja / neen 4. creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering ja / neen / nvt 5. vermogen om helder te communiceren ja / neen 6. vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken ja / neen Opmerkingen m.b.t. de kwaliteit van deze aandachtspunten: 12

13 Bijlage 4 Verificatiecommissie Business School Notenboom Beukenlaan 145, 5616 VD, Eindhoven Programma site-visit 10 juni inloop en kennismaking overleg commissie management/docenten/examencie (toelichting bij procedure afstuderen) overleg commissie scriptiebegeleiders BA (Smeehuizen, Mellema, Mahadew en Zaat) overleg commissie scriptiebegeleiders Hotel (Ververs en Arts) lunch en bespreking scriptiebegeleiders Leisure (Stallenberg en Boers) overleg commissie scriptiebegeleiders IBMS (Mahadew,Tigchelaar, Patrasca en Van de Laar) overleg commissie eventueel nog begeleiders die niet bij de bestudeerde scripties waren betrokken zo nodig nog toelichting van management 13

14 Aan het bestuur van de NVAO Tav dhr. Mr. K.L.L.M. (Karl) Dittrich, voorzitter Postbus CD DEN HAAG Geldrop, 17 augustus 2011 Betreft : Onderzoek verificatiecommissie Business School Notenboom. In februari 2011 heeft U in een vergadering met het College van Bestuur (CvB) van Business School Notenboom, waar ik tevens bij aanwezig was, melding gemaakt van een binnengekomen klacht inzake de kwaliteit van het afstudeerproces binnen deze instelling. Op basis van deze klacht heeft de NVAO in overleg met het CvB van Business School Notenboom besloten de scripties van de laatste 2 jaar te doen beoordelen door een door u ingestelde verificatiecommissie. Op 24 juni jl. is de rapportage van deze commissie aan de Hogeschool ter hand gesteld. Vervolgens heeft het CvB mij, in mijn hoedanigheid als voorzitter van de Beroepenveld commissie (BVC), deze rapportage ter hand gesteld. Door mijn betrokkenheid bij Business School Notenboom, maar zeker ook door mijn werkzaamheden en ervaring bij andere hogescholen (o.a Fontys) en mijn overige nationale maar ook internationale zakelijke activiteiten is de uitslag van het rapport ook door mij met verbazing ontvangen. Op basis hiervan heb ik tevens gemeend de aan uw bestuur gerichte brief op 1 juli jl. te moeten medeondertekenen Zoals u bekend is Business School Notenboom al weer enige jaren bezig met een kwaliteitsslag. Deze ontwikkeling wordt door de BVC nauwlettend gevolgd. Met waardering heeft onze commissie de afgelopen jaren kennis genomen van deze ontwikkeling. Uiteraard, zo realiseer ik mij, is bij ieder ontwikkelingsproces wel eens wat op te merken en vallen zaken tussen wal en schip. Het gaat er echter om of de totale lijn de toets der kritiek kan doorstaan en tevens of het proces een opwaartse beweging maakt. Dit is dan ook de grondhouding van de leden van de BVC. Deze commissie bestaat uit personen van een academisch niveau en met vele jaren bedrijfservaring in alle relevante beroepenvelden. Daarnaast zijn deze personen zeker geselecteerd op een objectief kritische grondhouding. Deze visie heb ik destijds ook gedeeld met de VBI visitatiecommissie die, zoals ik heb begrepen, ook een positief advies bij u heeft neergelegd. Daarbij is het voor onze commissie ook van belang dat uit alumni en veldonderzoek blijkt dat > 70% van de Notenboom afgestudeerden binnen 2 maanden een baan op HBO niveau vervullen en dat werkgevers erg tevreden zijn over deze afgestudeerden. Ook studeren zij vlot verder in academische masteropleidingen op de diverse universiteiten. De rapportage van de verificatiecommissie is, uiteraard met respect voor hun kennis en bevindingen, mede gezien het advies van de VBI visitatiecommissie en eigen waarnemingen van de beroepenveld commissie echter voor mij aanleiding geweest een zogenaamde third opinion te doen plaatsvinden. Niet met het doel om de bevindingen van de verificatiecommissie onderuit te halen maar wel om een voor mij verdere objectivering te krijgen van de kwaliteit van de afstudeerscripties.

15 Ik heb hiertoe zelfstandig buiten de leiding van Business School om een door mij hoog geacht en ervaren wetenschapper/docent benaderd. Ik heb hem in eerste instantie niet gemeld wat de feitelijke reden van mijn vraag is (NVAO verificatie) maar hem medegedeeld dat ik dit verzoek tot hem richtte in mijn verantwoordelijkheid de kwaliteit van het afstuderen binnen Notenboom te toetsen. Deze persoon betrof : Prof. Dr. Hans Van Weenen FRSA, Amsterdam, voormalig hoogleraar UVA, hogeschool Windesheim en In Holland en lid van diverse nationale en internationale commissies op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft 5 scripties beoordeeld: 3 scripties met grote discrepanties tussen de beoordeling door Notenboom en beoordeling door de verificatiecommissie 2 scripties (random) van recent afgestudeerde studenten Ik heb hem gevraagd zijn bevindingen tevens vast te leggen in het door de verificatiecommissie gehanteerde format en het Notenboom beoordelingsformat. De scripties zijn door deze deskundige (met uitzondering van een scriptie)met voldoende tot zeer goed beoordeeld. In deze beoordeling zijn uiteraard de te verdienen punten bij de verdediging/presentatie van de scripties niet meegenomen. De beoordelingsformulieren vindt u in de enveloppe die u vandaag krijgt toegestuurd. Het leek mij, vanuit mijn verantwoordelijkheid, goed u van mijn visie en deze bevindingen in kennis te stellen. Ik wil verder aantekenen dat het CvB van Business School Notenboom serieus bezig is met het verder verbeteren van haar kwaliteit en open staat voor suggesties en aanbevelingen vanuit de NVAO. Als BVC hebben wij in overleg met de examencommissie een team van ervaren externe deskundigen van minimaal academisch niveau benoemd die mede beoordelaars zijn bij alle scripties. Als BVC zijn wij daarnaast bereid om in dit proces een nadere controlerende functie in te vullen. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik deze graag. Met vriendelijke groet, drs. Hans, W.J.A. Brugmans Voorzitter Beroepenveldcommissie Business School Notenboom Wegedoorn AV Geldrop T Cell:

16

17

18

19

20

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland. 7 november 2013 Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Commerciële Economie Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen over bewaking van het eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting 3 2

Nadere informatie

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling Panelrapport 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond van de opleidingsbeoordeling 6 3 Werkwijze panel

Nadere informatie

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam. 30 januari 2012. NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Postinitiële wo-master Bedrijfskunde in Deeltijd Universiteit van Amsterdam 30 januari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010

De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 QANU November 2010 De kwaliteit van het onderwijs in de Technische Bedrijfs- en Bestuurskunde aan de technische universiteiten in Nederland anno 2010 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland.

Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland. Rapport van bevindingen over bewaking eindniveau hbo-bachelor Media en Entertainment Management Hogeschool Inholland 7 november 2013 NVAO bevindingen bewaking eindniveau Panelrapport 1 Samenvatting bevindingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDINGEN: NCOI hbo-bachelor Organisatiepsychologie, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS

ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS ALTERNATIEVE AFSTUDEERTRAJECTEN EN DE BEWAKING VAN HET EINDNIVEAU IN HET HOGER ONDERWIJS Utrecht, april 2011 VOORWOORD Op hoofdlijnen gaat het goed met het Nederlandse hoger onderwijs, zo luidde de opening

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Geneeskunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF

EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF EUROPEAN UNIVERSITY OF PROFESSIONAL EDUCATION VERVOLGONDERZOEK 2009 DEFINITIEF Utrecht, 1 februari 2010 INHOUDSOPGAVE 1 CONCLUSIE EN ADVIES... 5 1.1 Het onderzoek... 5 1.2 Conclusie... 5 1.3 Advies...

Nadere informatie

International Business and Management Studies. EuroPort Business School. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 8 juni 2012

International Business and Management Studies. EuroPort Business School. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 8 juni 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl International Business and Management Studies EuroPort Business School Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 8 juni 2012

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Rapport van bevindingen: NCOI 4 Master Opleidingen Toets Nieuwe Opleiding onder voorwaarden

Rapport van bevindingen: NCOI 4 Master Opleidingen Toets Nieuwe Opleiding onder voorwaarden Rapport van bevindingen: NCOI 4 Master Opleidingen Toets Nieuwe Opleiding onder voorwaarden 26 maart 2013 Inhoud 1 Opdracht aan het panel 3 1.1 Samenstelling panel 4 2 Voorgeschiedenis 4 3 Werkwijze 6

Nadere informatie

In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld:

In het kader van de aanvullende beoordeling zullen van de volgende opleidingen afstudeerscripties worden beoordeeld: Verslag van een aanvullende beoordeling van zes opleidingen op het gebied van de bedrijfskunde die worden verzorgd door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen Aanleiding

Nadere informatie