RAPPORT VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE EINDWERKSTUKKEN BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE EINDWERKSTUKKEN BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE EINDWERKSTUKKEN BUSINESS SCHOOL NOTENBOOM 1. INLEIDING Business School Notenboom (verder BSN) heeft bij brief van 28 september 2010 aan de NVAO gevraagd om (her )accreditatie van vier HBO bacheloropleidingen, Business Administration, Hoger Hotelmanagement, Events, Leisure & Travelmanagement en International Business and Management Studies. In de brief wordt aangekondigd dat een rapport van Hobéon bv, waarin alle vier de opleidingen worden beoordeeld, later zal worden aangeboden. Bij brief van 20 december 2010 heeft BSN het Hobéon rapport inderdaad aan de NVAO toegestuurd. Uit het rapport blijkt dat BSN drie van de vier voltijdopleidingen aanbiedt in Eindhoven, Hilversum en Maastricht en dat de opleiding International Business and Management Studies alleen wordt aangeboden te Eindhoven. In diezelfde maand december heeft de Inspectie van het Hoger Onderwijs bij monde van een van haar inspecteurs bij de NVAO aandacht gevraagd voor een op 23 november 2010 bij haar binnengekomen signaal dat als volgt luidde: Als docent bij Hogeschool Notenboom in.. (de naam van de vestiging is omwille van de privacy weggelaten) ben ik op de hoogte van onregelmatigheden in de toekenning van cijfers. Ik vraag mij af tot wie ik mij moet wenden om deze informatie aan het ministerie te melden? In verband met de accreditatie van de Hogeschool Notenboom is enige haast geboden. De betreffende inspecteur heeft over deze klacht contact gehad met de klager en de NVAO vervolgens gemeld dat niet uit te sluiten was dat de klager de waarheid sprak. Gemeld werd door de Inspectie voor Hoger Onderwijs aan de NVAO, dat docenten onder druk werden gezet om hoge cijfers te geven en dat cijfers buiten de docenten om werden opgehoogd. De NVAO heeft uiteraard besloten op deze klacht te reageren en deze mee te nemen bij haar besluitvorming. Daarbij dient te worden gemeld dat klager niet bereid bleek met de NVAO te spreken, ook niet na tussenkomst van de inspecteur die de zaak behandelde. De NVAO heeft dus niet direct kennis kunnen nemen van de klacht, maar slechts indirect, op gezag van de betreffende inspecteur. Na ampele overwegingen heeft de NVAO besloten haar aandacht te richten op het niveau van de eindwerkstukken van studenten die in de laatste jaren bij BSN zijn afgestudeerd. De redenering daarachter was dat als dit niveau naar behoren was (d.w.z. dat het zou voldoen aan datgene wat gangbaar is voor een HBO bachelor), de betreffende studenten in elk geval terecht het HBO bachelor diploma zouden hebben ontvangen. Bovendien zou een dergelijk onderzoek een legitimerend effect hebben naar de buitenwereld. De NVAO zou daarvoor een commissie instellen, een zogenaamde verificatiecommissie, in de terminologie van de NVAO. Op 24 februari 2011 heeft de (voorzitter van de) NVAO in een gesprek met bestuur en management van BSN het voornemen van de NVAO toegelicht. Hoewel BSN verontwaardigd was over de klacht en vermoedde dat er sprake zou kunnen zijn van een wraakactie van een vertrokken docent, heeft BSN met het voornemen van de NVAO ingestemd en alle medewerking toegezegd voor een zo spoedig mogelijke uitvoering van het onderzoek. Daartoe werd afgesproken dat BSN alle afstudeerwerkstukken van de laatste twee jaar aan 1

2 de commissie ter beschikking zou stellen. Het gaat om een lijst met 194 scripties van alle vier de opleidingen. Van Business Administration 33 scripties, van Hoger Hotelmanagement 90 scripties, van Event, Leisure & Travelmanagement 61 scripties en van International Business & Management Studies 10 scripties. 2. INSTELLING EN TAAK VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE De NVAO heeft een commissie ingesteld van vier personen, allen met ruime ervaring binnen het HBO. De deskundigheden van de commissie dekken het spectrum van de vier opleidingen van welke eindwerkstukken moesten worden beoordeeld. De commissie kende de volgende samenstelling: J. P. D. Riegen rm, voorzitter, gevestigd als zelfstandig trainer en consultant op het gebied van strategisch management. De heer Riegen is op parttime basis verbonden aan de HvA (HES) in Amsterdam en heeft jarenlange ervaring op het gebied van accreditaties van het HBO, zowel bij bestaande opleidingen als bij het toetsen van nieuwe opleidingen; drs. H J. Janssen, lid, is sinds 1999 verbonden aan de NHTV University of Applied Sciences te Breda. Hij vervult senior docentschappen binnen de voltijd, deeltijd en duale opleidingen op het vlak van marketing, management en vrijetijdstheorieën. Hij initieert, ontwikkelt en implementeert marketing en retailonderwijs; L. Wams, lid, scriptiedocent en beoordelaar IBMS aan de HvA(HES). Hij is tevens free lance organisatieadviseur. De heer Wams is ruim tien jaar docent IBMS geweest aan de HvA HES Amsterdam ; dr. K. W. Wiegerink rm, lid, sinds 2008 Associate partner van de Holland Consulting Group. Haar primaire werkzaamheden liggen op het vlak van missie & visie in organisaties, strategisch marketing management en businessplanning, customer value management en marketing accountability. Sinds begin 2010 is mevrouw Wiegerink parttime lector aan de Hogere Hotelschool in Den Haag, waar zij invulling geeft aan het lectoraat Cityhospitality & Citymarketing; het secretariaat van de commissie werd gevoerd door J.W. Meijer, beleidsmedewerker NVAO. De NVAO heeft de commissie in zijn vergadering van 29 maart 2011 ingesteld en zich ervan vergewist dat er bij BSN géén bezwaren tegen de samenstelling van de commissie werden geuit. Bij e mail van 24 maart 2011 heeft BSN dit bevestigd. De opdracht aan de commissie was tweeledig: nagaan op welke wijze de cijfers voor eindwerkstukken binnen BSN tot stand komen en daar een oordeel over geven; nagaan of de kwaliteit van een bij steekproef door de NVAO geselecteerd aantal eindwerkstukken voldoet aan de gangbare kwaliteit voor een HBO bachelor. 2

3 De commissie werd verzocht daarover aan de NVAO te rapporteren. Het voorliggende rapport bevat de weergave van dit onderzoek en is door de leden van de commissie goedgekeurd. 3. BEOORDELING VAN HET NIVEAU VAN DE EINDWERKSTUKKEN Ten einde te bezien of de door de leden van de commissie gebruikte standaarden vergelijkbaar waren en ten einde de grootst mogelijke consistentie in de beoordeling van de eindwerkstukken te bereiken, heeft de commissie in eerste instantie vier eindwerkstukken beoordeeld (zie bijlage 1). Ieder commissielid beoordeelde deze individueel, waarna in de eerste vergadering van de commissie, op 13 april 2011, de oordelen gezamenlijk werden besproken en vergeleken. De overeenstemming tussen de door de leden gegeven oordelen bleek groot te zijn. Wel bleek toen dat naar het oordeel van de commissie géén van de vier beoordeelde werkstukken aan de basiskwaliteit van een HBO bachelor voldeed. Dit terwijl deze werkstukken door BSN waren beoordeeld met een cijfer tussen 5,5 en 7. De commissie baseerde zich bij de beoordeling van de werkstukken op het beoordelingsformulier van BSN, terwijl zij in het vervolg van haar onderzoek een door de commissie ontworpen formulier voor de beoordeling van eindwerkstukken hanteerde. Zij ging daartoe over, omdat dit formulier meer mogelijkheden bood om tot diversiteit in oordelen over de verschillende onderdelen van de werkstukken te komen. Vervolgens heeft de NVAO uit de door BSN aangeboden lijsten met 194 eindwerkstukken voor iedere opleiding een a selecte streekproef getrokken van drie werkstukken uit de groep met BSN beoordelingscijfers van 6,5 of lager en één werkstuk uit de groep van 8,5 of hoger, met inbegrip van de reeds in eerste aanleg beoordeelde werkstukken. In totaal werden dus, behalve de vier werkstukken van de eerste toets, 12 werkstukken geselecteerd. Voor ieder werkstuk werden tevens twee vervangende werkstukken gekozen. Tenslotte werd gecontroleerd of de verschillende vestigingen en beoordelaars voldoende waren vertegenwoordigd in de steekproef. Waar dit niet het geval bleek, werd een van de twee vervangende werkstukken in de steekproef opgenomen. De zorgvuldigheid van de steekproef was met name van belang om ervoor te zorgen dat de diversiteit binnen BSN wat opleidingen, jaar van afstuderen, vestigingen en beoordelaars betreft, voldoende was vertegenwoordigd in de door de commissie te beoordelen steekproef. In de steekproef zijn dus ook werkstukken met hoge cijfers en recente werkstukken meegenomen, zoals blijkt uit het overzicht van bijlage 2. Elk lid van de commissie heeft drie werkstukken beoordeeld uit de eigen discipline en drie van een andere discipline. Alle werkstukken zijn dus minstens door twee commissieleden, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld. Inclusief de vier werkstukken die al in april waren beoordeeld, zijn dus in totaal 16 werkstukken bezien. De commissieleden hebben hun individuele oordelen opgemaakt aan de hand van het commissie formulier (zie bijlage 3) en deze aan de secretaris van de commissie opgestuurd. De resultaten van de beoordeling zijn vastgelegd in het volgende overzicht. 3

4 Tabel 1. Oordelen verificatiecommissie Voldoende 3 Onvoldoende 13 Totaal 16 In het navolgende overzicht zijn de oordelen van de verificatiecommissie afgezet tegen de oordelen van de beoordelaars van BSN, onderverdeeld in de categorieën: tot en met 6,5, tussen 6,5 en 8,5, en 8,8 en hoger. Tabel 2. Oordelen verificatiecommissie afgezet tegen de oordelen van beoordelaars BSN Oordeel verificatiecommissie Oordeel BSN V O Totaal Van 5,6 tot en met 6, Van 6,6 tot en met 8, ,5 en hoger Totaal Uit deze tabellen blijkt dat de verificatiecommissie in dertien van de zestien gevallen een negatief oordeel heeft gegeven over de uit de eindwerkstukken blijkende HBObachelorkwaliteit. Dat geldt niet alleen voor de eindwerkstukken die door de BSNbeoordelaars als (net) voldoende werden beoordeeld, maar ook voor de met hoge cijfers beoordeelde eindwerkstukken. De commissie geeft de volgende verklaringen voor de negatieve oordelen: in veel eindwerkstukken ontbreekt de relevante theorie, theoretische concepten en modellen, of worden deze willekeurig toegepast; stage en scriptieverslagen lopen door elkaar heen. Sommige stageverslagen worden aangevuld met onderzoek en krijgen daardoor de status van scriptie/eindwerkstuk; de werkstukken schieten tekort wat betreft samenvattingen, opbouw en inhoud. Dit is een zeer serieus aandachtspunt voor alle opleidingen; veldonderzoek, vooral een substantieel kwantitatief onderzoek, wordt zeer beperkt toegepast en is veelal van te laag niveau; onderzoeksoutput in de vorm van de mening van geïnterviewden is niet reproduceerbaar door het ontbreken van duidelijke gespreksverslagen; de gebruikte literatuur en bronvermeldingen zijn zeer beperkt; het taalgebruik is niet goed; de probleemstelling in de vorm van een onderzoeksvraag is vaak nauwelijks uitgewerkt, waardoor het antwoord op de onderzoeksvraag niet of nauwelijks te geven valt; de oordelen van de staf van BSN lijken eerder gericht op de in de praktijk blijkende potentie van de student dan op het theoretische kennisniveau. 4

5 De conclusie luidt dan ook dat de verificatiecommissie op basis van haar oordelen over de selectie van eindwerkstukken, van oordeel is dat de grote meerderheid van studenten van BSN aantoonbaar niet aan het HBO bachelorniveau voldoen. 4. BEOORDELING VAN DE WERKWIJZE VOOR DE BEOORDELING VAN EINDWERKSTUKKEN BINNEN BSN Op 10 juni 2011 heeft de verificatiecommissie een bezoek gebracht aan BSN te Eindhoven en gesproken met het management, de eindwerkstuk begeleiders en vertegenwoordigers van de bij de interne kwaliteitszorg betrokken gremia. (Zie bijlage 4) De meeste tijd is besteed aan gesprekken met de scriptiebegeleiders van de vier opleidingen. De leidende vraag in deze gesprekken was hoe de beoordeling van de scripties tot stand komt, omdat de commissie natuurlijk op zoek was naar een verklaring voor het opvallend grote verschil tussen de beoordelingen van docenten van BSN en die van de leden van de verificatiecommissie. De commissie heeft niet over de inhoud van haar beoordelingen gesproken, maar alleen over de gang van zaken rond de beoordeling binnen BSN. De volgende procedurebeschrijving lijkt een goede indruk te geven van de wijze waarop het afstudeerproject in de regel tot stand lijkt te komen. In de workshop afstudeerprojecten formuleert de student een projectvoorstel, onder leiding van de docent afstudeerprojecten. Deze docent moet het voorstel van een student van een goedkeuring voorzien. Vervolgens wordt de student doorgestuurd naar een afstudeerprojectbegeleider die de inhoudelijke materie kent en bereid is het afstudeerproject te volgen en te beoordelen. Vervolgens gaat de student op stage om het onderzoeksproject in een werksetting te kunnen uitvoeren. De stageplaats wordt door de student zelf georganiseerd of door BSN. De scriptie telt 15 ECTS. De afstudeerprojectbegeleider heeft, indien de scriptie relevant is voor het stagebedrijf, een gesprek met de bedrijfsbegeleider, maar de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het afstudeerwerk ligt bij de afstudeerprojectbegeleider. Deze wordt geacht een inspanning van 8 à 12 uur aan de begeleiding te besteden. In die tijd wordt de student begeleid en wordt commentaar gegeven op de aanpak en de inhoud van de scriptie. De begeleider biedt het door hem goedgekeurde concept eindwerkstuk aan aan een co beoordelaar en voert overleg met hem. De afstudeerbegeleider woont de verdediging van de scriptie door de student bij en is betrokken bij de finale beoordeling van het eindwerkstuk. De co beoordelaar becommentarieert de finale conceptversie, die is goedgekeurd door de begeleider. Hij geeft dan nog geen definitieve beoordeling. Is hij echter van mening dat het eindwerkstuk onvoldoende is, dan wordt de student niet toegelaten tot de verdediging van zijn werkstuk. De co beoordelaar woont de verdediging van de scriptie door de student bij en is betrokken bij de finale beoordeling van het eindwerkstuk. 5

6 Als derde wordt ook nog een externe beoordelaar bij de beoordeling betrokken. Deze heeft in essentie dezelfde rol als de co beoordelaar: hij becommentarieert de finale conceptversie, goedgekeurd door de begeleider. Hij geeft dan nog geen definitieve beoordeling. Is hij echter van mening dat het eindwerkstuk onvoldoende is, dan wordt de student niet toegelaten tot de verdediging en kan dan dus ook niet afstuderen. Ook de externe beoordelaar woont de verdediging van de scriptie door de student bij en is betrokken bij de finale beoordeling van het eindwerkstuk. Nadat de student de scriptie heeft gepresenteerd en verdedigd, bepalen de drie beoordelaars het cijfer voor het eindwerkstuk, bestaande uit drie delen: de inhoud; de vormgeving; de presentatie en de verdediging. De inhoud van het werkstuk moet in elk geval voldoende zijn, maar er is geen sprake van een duidelijke beslisregel voor het vaststellen van het eindcijfer. Het bovenstaande is een parafrase van tekstgedeelten uit handleiding Afstuderen BBA/HM/ELT, juli 2010, en is aangevuld met informatie die tijdens de site visit van 10 juni 2011 is verkregen, met informatie die achteraf nog is opgevraagd door de commissie en is gecorrigeerd door BSN op feitelijke onjuistheden. BSN voegt daar uitdrukkelijk aan toe dat alleen scripties van na juli 2010 volgens bovenstaand model zijn beoordeeld. De verificatiecommissie heeft geconstateerd dat de drie door haar als voldoende beoordeelde werkstukken alle dateren van na juli Vier in dezelfde periode door BSN beoordeelde eindwerkstukken beoordeelt de verificatiecommissie echter als onvoldoende. Ook alle andere beoordeelde scripties van voor juli 2010 waren volgens de commissie onvoldoende. Deze gegevens zouden er wel op kunnen duiden dat (o.a.) het verbeterplan van januari 2010 van BSN tot betere scriptieresultaten leidt, maar dat de uitkomsten van die nieuwe praktijk zeker nog niet eenduidig tot positieve resultaten leiden. De commissie heeft kennis genomen van het beoordelingsproces via verschillende documenten, zoals de beoordelingsformulieren van de beoordeelde afstudeerprojecten, het document Afstudeerproject Beoordelingskwalificaties Business School Notenboom, onderwijs en examenreglementen, en de Handleiding Afstuderen BBA/HM/ELT, juli 2010, aangevuld met, zoals hierboven reeds vermeld, informatie die tijdens de site visit van 10 juni 2011 is verkregen en met informatie die achteraf nog is opgevraagd door de commissie. De commissie heeft de volgende waarnemingen gedaan die de ernstige tekortkomingen kunnen verklaren : er is in het algemeen een verschil tussen de instructie enerzijds en de uitwerking ervan in de scriptie anderzijds; het document Afstudeerproject Beoordelingskwalificaties Business School Notenboom (ook opgenomen in het document Verbetering Kwaliteit Afstuderen van januari 2010) bevat in de rij van overwegingen die tot het cijfer 6 zouden kunnen leiden, zaken die volgens de commissie juist niet tot een voldoende zouden moeten leiden, zoals: onvoldoende kritische 6

7 selectie van gebruikte literatuur, onvoldoende onderzoek naar informatiebronnen, gebrekkige of ontbrekende operationalisering van de probleemstelling of van deelvragen, gebrekkig onderscheid tussen hoofd en bijzaken; er bestaat soms een zodanig groot enthousiasme zo bleek de commissie tijdens de sitevisit van 10 juni 2011 bij een beoordelende docent over de betoonde ondernemersgeest van de student, dat deze de beoordeling van het schriftelijk werkstuk lijkt te overvleugelen; het is de commissie gebleken dat een student met een onvoldoende voor de inhoud van zijn werkstuk, toch tot een voldoende eindcijfer kon komen op grond van zijn presentatie en de mondelinge verdediging. Deze student had volgens de regels van BSN niet tot de verdediging van het werkstuk toegelaten mogen worden. De commissie is naar aanleiding hiervan, van oordeel dat de cesuur voor toelating tot presentatie en verdediging scherper moet worden gelegd en gehandhaafd; theoretische componenten in scripties zijn vaak onvolledig of ontbreken zelfs geheel. De commissie vreest dat daar door docenten en begeleiders onvoldoende aandacht aan wordt besteed. Dit is een van de kernpunten van de oordeelsvorming door de commissie. Het enkel noemen van theoretische concepten en modellen zonder dat deze in verband worden gebracht met het inhoudelijke vraagstuk is te mager; door de overlap van stage en scriptie ontstaat onduidelijkheid rond de relevantie van de probleemstelling van het eindwerkstuk voor het bedrijf/de organisatie, waar dat wel als kernelement van de scriptie is benoemd; de commissie betwijfelt of alle docenten en beoordelaars wel op de hoogte zijn van wat van een afgestudeerde HBO bachelor verwacht mag worden. Hanteren de docenten en beoordelaars wel voldoende objectieve criteria? Op grond van deze waarnemingen is de de commissie van oordeel dat de door BSN gehanteerde criteria voor de opstelling van eindwerkstukken en voor de beoordeling door docenten en beoordelaars bij de meeste studenten niet waarborgen dat zij het voor een HBO bachelor benodigd eindniveau bereiken. 5. CONCLUSIE De verificatiecommissie BSN oordeelt dat de door haar beoordeelde afstudeerwerkstukken van de meeste studenten van vier opleidingen van BSN onvoldoende blijk geven van het realiseren van het HBO bachelor niveau, zoals dat gangbaar is en zou moeten zijn in het Nederlandse hoger onderwijs. De commissie tekent daarbij aan dat BSN in 2010 een aantal stappen heeft gezet om te komen tot een versteviging van het door de studenten te bereiken niveau. De commissie ondersteunt deze stappen en dringt er bij BSN op aan om volledig volgens de nieuwe criteria te werken. Dat zou tot een aanzienlijke verhoging en versteviging van de kwaliteit van de afstudeerwerken moeten leiden. De commissie heeft kennisgenomen van de reactie van BSN op een eerdere versie van haar rapport. De commissie heeft een aantal feitelijke onjuistheden veranderd of genuanceerd. 7

8 De strekking van haar rapport is daarmee echter niet veranderd. De commissie begrijpt de ernstige teleurstelling van BSN over de uitkomsten van het verificatieproces, maar zij is van mening dat de door haar geconstateerde tekortkomingen in procedures en inhoud van afstudeerwerkstukken zodanig ernstig zijn, dat zij niet tot een andere conclusie is kunnen komen. Namens de verificatiecommissie BSN J. P. D. Riegen rm, voorzitter 19 september 2011 Bijlagen: 4 8

9 Bijlage 1 Beoordeling vier scripties van BSN De panelleden komen tot de volgende oordelen over de vier tevoren bestudeerde scripties, een steekproef uit de scripties met de cijfers 5,5 tot 7: A B C D Panellid 1 O O G O Panellid 2 O O G O Panellid 3 O O G O Panellid 4 V O O O TOTAAL O O O O O= onvoldoende V= aan de maat G= Grensgeval 5 6 Er heerst grote eensgezindheid binnen het panel. Een van de leden gaf aan scriptie A een V, maar de leden waren het tenslotte eens over een O als totaal oordeel. Scriptie C kreeg driemaal een G (grensgeval tussen 5 en 6), maar eensgezind waren de leden tenslotte over een O als totaaloordeel. Algemene opmerkingen Het beoordelingsformulier van BSN kent geen cijfers lager dan 5. Bij alle vier ontbreekt theoretische bagage. Geen enkele scriptie is een overtuigende voldoende, sterker: ze zijn allemaal ver onder de maat. De verificatiecommissie is hiervan geschrokken. Beoordeling scripties door docenten van Notenboom (presentatie = taalkundige uitvoering, bronvermelding, lay out) Scriptie A B C D Scriptie inhoud (50%) 5, Presentatie (25%) Verdediging (25%) ,5 Eindcijfer 6,5 6 6,5 7 Het panel verbaast zich over de 4 bij scriptie C. Zulke grote verschillen zijn opmerkelijk. Het Hobéon panel heeft totaal 16 scripties van de vier opleidingen bekeken, waaronder scriptie B. Het Hobéon panel constateert dat er bij alle vier de opleidingen sprake is van een gerealiseerd niveau dat als hbo niveau aangemerkt kan worden. A = Alternatieve betaalmethoden (Bachelor of Business Administration) B = Leiderschap en management (Bachelor Hoger Hotelmanagement) C = Muzikale voorkeur onder jongeren (Bachelor Event, Leisure & Travelmanagement) D = Launching SITS on the Business market (International Business & Management Studies) 9

10 Bijlage 2 Overzicht scriptie beoordelingen door docenten BSN en verificatiecommissie Beoordeling BSN Scriptie en Opleiding Cohort Datum Afstuderen Inhoud Vormgevi ng Presentatie en Verdediging Eindcijfer Beoordeling verificatiecommissie Indicatief cijfer Inhoud beoordelaar A BA 2006 III , ,5 o o nee B BA 2007 XI ,5 5,3 7 5,8 4 4 nee C BA 2007 XI ,1 6,7 7,3 6,4 7 6,5 ja D BA 2006 XI ,5 8,5 8,5 8,5 5 4,5 nee E IBMS 2005 V ,5 7 o o nee F IBMS 2005 IX ,5 7,5 8 7,4 4 4 nee G IBMS 2006 VII ,5 9,5 9,5 9,3 7,5 7 ja H IBMS 2004 III ,5 3,5 5 nee I HH 2005 V o o nee J HH 2006 IX ,5 3 nee K HH 2007 I ,4 6,7 6,3 5,8 5 4,5 nee L HH 2007 I ,5 6,5 6,5 6 3 onbruikbaar nee M ELT 2005 V ,5 o o nee N ELT 2007 XI ,5 7 6,3 6,5 7 7 ja O ELT 2007 XI , nee P ELT 2003 XI , ,5 nee BA = Business Administration IBMS = International Business& Management Studies HH = Hoger Hotelmangement ELT = Event, Leisure & Travelmangement o = onvoldoende (het gaat hier om de eerste toets waar vier scripties bij zijn betrokken). A = Alternatieve betaalmethoden B = Het digitaliseren van processen C = Kwaliteitsbeheersing in productieprocessen D = Strategische keuzes van ABN AMRO bank E = Launching SITS on the Business market F = What is the best strategy for Bayards to exploit the Indian offshore industry G = What are the key criteria that can make switchgrass a succesfull energy source H = A research of the North European Modern and Contemporary Art market I = Leiderschap en management J = Kwaliteit en de Heuvelland Hotelgroep K = Hoe staat Golden Tulip in de Nederlandse markt? L = Testing a modern hotel organisation M = Muzikale voorkeur onder jongeren N = Het verbeteren van relaties dmv relatiemanagement O = City Events Belgium P = Marlstone Events & Entertainment 1e 2e Hbo bachelor basiskwaliteit 10

11 Bijlage 3 Beoordelingsformulier eindwerken NVAO Verificatiecommissie Opleiding O BA O IBMS O Hotel M O ELT Naam student Titel scriptie Beoordelaar PRI KWW HJA WAM Datum.../.../ 2011 Eindoordeel Onvoldoende / Voldoende / Goed / Zeer Goed A. Vraagstelling & verantwoording Zijn deze onderdelen aanwezig (ja/neen)? a. Probleemstelling ja / neen b. Wat willen we (laten) bereiken met dit project: onderzoeksdoelen? ja / neen c. Wie willen we (laten) bereiken met dit project: publieksafbakening? ja / neen d. Hoe past dit afstudeerproject in het geheel van het bedrijf (markt, bedrijfsbeleid, positionering, werking, )? ja / neen e. Wat is de context (sociaal, maatschappelijk, cultureel, economisch, internationaal) van dit project? ja / neen Opmerkingen m.b.t. de kwaliteit van deze onderdelen: Globaal oordeel over de kwaliteit van Vraagstelling & verantwoording : Onvoldoende / Voldoende / Goed / Zeer Goed B. Onderzoek & analyse (vraag- en aanbodzijde, publiek, omgeving, ) Zijn deze onderdelen aanwezig (ja/neen)? a. Onderzoeksopzet ja / neen b. Bronnenonderzoek ja / neen c. Empirisch onderzoek ja / neen d. Conclusies (= antwoord op A. vraagstelling ) ja / neen e. Output => Afhankelijk van type afstudeerproject): i. Vertaalslag naar concrete (implementeerbare) aanbevelingen (indien onderzoeksproject) ii. Vertaalslag naar een adviesdocument / aandachtspunten voor verdere product/dienstontwikkeling (indien adviesproject) ja / neen / nvt ja / neen / nvt 11

12 iii. Productontwikkeling (indien ontwikkel- of productieproject) 1. Productieplanning ja / neen / nvt 2. Conceptontwikkeling ja / neen / nvt 3. Realisatie (creatief & technisch) ja / neen / nvt 4. Presentatie en (indien aan de orde) Implementatie ja / neen / nvt f. Terugblik / reflectie over het eindwerk ja / neen Opmerkingen m.b.t. de kwaliteit van deze onderdelen: Globaal oordeel over de kwaliteit van Onderzoek & analyse : Onvoldoende / Voldoende / Goed / Zeer Goed C. Algemene beoordeling Kunnen we uit het afstudeerproject afleiden dat de afstuderende blijk geeft van minstens voldoende : 1. theoretische vorming / onderbouw ja / neen 2. overzicht en inzicht, het kunnen plaatsen van problemen in de context ja / neen 3. reflectie (incl. zelfreflectie), kritische en objectiverende ingesteldheid, zin voor nuance ja / neen 4. creativiteit en/of vermogen tot conceptualisering ja / neen / nvt 5. vermogen om helder te communiceren ja / neen 6. vermogen om efficiënt en resultaatgericht te werken ja / neen Opmerkingen m.b.t. de kwaliteit van deze aandachtspunten: 12

13 Bijlage 4 Verificatiecommissie Business School Notenboom Beukenlaan 145, 5616 VD, Eindhoven Programma site-visit 10 juni inloop en kennismaking overleg commissie management/docenten/examencie (toelichting bij procedure afstuderen) overleg commissie scriptiebegeleiders BA (Smeehuizen, Mellema, Mahadew en Zaat) overleg commissie scriptiebegeleiders Hotel (Ververs en Arts) lunch en bespreking scriptiebegeleiders Leisure (Stallenberg en Boers) overleg commissie scriptiebegeleiders IBMS (Mahadew,Tigchelaar, Patrasca en Van de Laar) overleg commissie eventueel nog begeleiders die niet bij de bestudeerde scripties waren betrokken zo nodig nog toelichting van management 13

14 Aan het bestuur van de NVAO Tav dhr. Mr. K.L.L.M. (Karl) Dittrich, voorzitter Postbus CD DEN HAAG Geldrop, 17 augustus 2011 Betreft : Onderzoek verificatiecommissie Business School Notenboom. In februari 2011 heeft U in een vergadering met het College van Bestuur (CvB) van Business School Notenboom, waar ik tevens bij aanwezig was, melding gemaakt van een binnengekomen klacht inzake de kwaliteit van het afstudeerproces binnen deze instelling. Op basis van deze klacht heeft de NVAO in overleg met het CvB van Business School Notenboom besloten de scripties van de laatste 2 jaar te doen beoordelen door een door u ingestelde verificatiecommissie. Op 24 juni jl. is de rapportage van deze commissie aan de Hogeschool ter hand gesteld. Vervolgens heeft het CvB mij, in mijn hoedanigheid als voorzitter van de Beroepenveld commissie (BVC), deze rapportage ter hand gesteld. Door mijn betrokkenheid bij Business School Notenboom, maar zeker ook door mijn werkzaamheden en ervaring bij andere hogescholen (o.a Fontys) en mijn overige nationale maar ook internationale zakelijke activiteiten is de uitslag van het rapport ook door mij met verbazing ontvangen. Op basis hiervan heb ik tevens gemeend de aan uw bestuur gerichte brief op 1 juli jl. te moeten medeondertekenen Zoals u bekend is Business School Notenboom al weer enige jaren bezig met een kwaliteitsslag. Deze ontwikkeling wordt door de BVC nauwlettend gevolgd. Met waardering heeft onze commissie de afgelopen jaren kennis genomen van deze ontwikkeling. Uiteraard, zo realiseer ik mij, is bij ieder ontwikkelingsproces wel eens wat op te merken en vallen zaken tussen wal en schip. Het gaat er echter om of de totale lijn de toets der kritiek kan doorstaan en tevens of het proces een opwaartse beweging maakt. Dit is dan ook de grondhouding van de leden van de BVC. Deze commissie bestaat uit personen van een academisch niveau en met vele jaren bedrijfservaring in alle relevante beroepenvelden. Daarnaast zijn deze personen zeker geselecteerd op een objectief kritische grondhouding. Deze visie heb ik destijds ook gedeeld met de VBI visitatiecommissie die, zoals ik heb begrepen, ook een positief advies bij u heeft neergelegd. Daarbij is het voor onze commissie ook van belang dat uit alumni en veldonderzoek blijkt dat > 70% van de Notenboom afgestudeerden binnen 2 maanden een baan op HBO niveau vervullen en dat werkgevers erg tevreden zijn over deze afgestudeerden. Ook studeren zij vlot verder in academische masteropleidingen op de diverse universiteiten. De rapportage van de verificatiecommissie is, uiteraard met respect voor hun kennis en bevindingen, mede gezien het advies van de VBI visitatiecommissie en eigen waarnemingen van de beroepenveld commissie echter voor mij aanleiding geweest een zogenaamde third opinion te doen plaatsvinden. Niet met het doel om de bevindingen van de verificatiecommissie onderuit te halen maar wel om een voor mij verdere objectivering te krijgen van de kwaliteit van de afstudeerscripties.

15 Ik heb hiertoe zelfstandig buiten de leiding van Business School om een door mij hoog geacht en ervaren wetenschapper/docent benaderd. Ik heb hem in eerste instantie niet gemeld wat de feitelijke reden van mijn vraag is (NVAO verificatie) maar hem medegedeeld dat ik dit verzoek tot hem richtte in mijn verantwoordelijkheid de kwaliteit van het afstuderen binnen Notenboom te toetsen. Deze persoon betrof : Prof. Dr. Hans Van Weenen FRSA, Amsterdam, voormalig hoogleraar UVA, hogeschool Windesheim en In Holland en lid van diverse nationale en internationale commissies op het gebied van duurzaamheid. Hij heeft 5 scripties beoordeeld: 3 scripties met grote discrepanties tussen de beoordeling door Notenboom en beoordeling door de verificatiecommissie 2 scripties (random) van recent afgestudeerde studenten Ik heb hem gevraagd zijn bevindingen tevens vast te leggen in het door de verificatiecommissie gehanteerde format en het Notenboom beoordelingsformat. De scripties zijn door deze deskundige (met uitzondering van een scriptie)met voldoende tot zeer goed beoordeeld. In deze beoordeling zijn uiteraard de te verdienen punten bij de verdediging/presentatie van de scripties niet meegenomen. De beoordelingsformulieren vindt u in de enveloppe die u vandaag krijgt toegestuurd. Het leek mij, vanuit mijn verantwoordelijkheid, goed u van mijn visie en deze bevindingen in kennis te stellen. Ik wil verder aantekenen dat het CvB van Business School Notenboom serieus bezig is met het verder verbeteren van haar kwaliteit en open staat voor suggesties en aanbevelingen vanuit de NVAO. Als BVC hebben wij in overleg met de examencommissie een team van ervaren externe deskundigen van minimaal academisch niveau benoemd die mede beoordelaars zijn bij alle scripties. Als BVC zijn wij daarnaast bereid om in dit proces een nadere controlerende functie in te vullen. Mocht u nog vragen hebben dan verneem ik deze graag. Met vriendelijke groet, drs. Hans, W.J.A. Brugmans Voorzitter Beroepenveldcommissie Business School Notenboom Wegedoorn AV Geldrop T Cell:

16

17

18

19

20

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016

Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Navolgbaarheid bij kwalitatief onderzoek: consistentie van vraagstelling tot eindrapportaged van de Ven Arnoud van de Ven Hogeschool Arnhem Nijmegen 7 april 2016 Piet Verschuren en Hans Doorewaard (2015)

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland

Datum 24 augustus 2015 Tussenrapportage CE en MEM-opleidingen van Hogeschool Inholland >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn NVAO Afdeling Nederland Augustus 2017 Deze richtlijn beschrijft de uitvoering van de praktijktoets behorend bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 484 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden

Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden Beoordelingsproces Aanvragen voor subsidiebeleidskader Samenspraak en Tegenspraak: strategische partnerschappen voor pleiten en beïnvloeden Update Voortgang Inhoudelijke Beoordeling (Fase II & Fase III)

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013

Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 Handreiking Toetsingskaders Opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO en OCW 30 augustus 2013 Inhoud 1 Algemeen 3 2 Toelichting op de toetsingskaders 5 3 Werkwijze beoordelingen 6 Bijlage Aanleveren

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012

and lt van de Open Universiteit Open Universiteit Nederland wo-master Business Process Management and lt (60 ECTS) 20 december 2012 s e accr e d tat eo rga nisat e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-master Business Process Management and lt van de Open Universiteit Nederland datum I 2 november

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG Bijlage 5d Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108

Rapport. Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen. Datum: 28 augustus 2013. Rapportnummer: 2013/108 Rapport Rapport over een klacht over UWV te Nijmegen Datum: 28 augustus 2013 Rapportnummer: 2013/108 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het deskundigenoordeel van 26 december 2011 op onzorgvuldige wijze

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties getrainde secretarissen en coördinatoren Februari 2015 Inhoud 1 Training 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 4 3 Gedragscode voor opleidingsbeoordelingen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier:

Format beoordelingsformulier FEM voor geschreven afstudeerwerk: de afstudeeropdracht Toelichting over het gebruik van het formulier: Bijlage bij Andriessen, D. en Van der Marel, I. (2015) Beoordelingsmodel voor eindwerkstukken voor een Faculteit Economie & Manage-ment in het hbo. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Jaargang 33, Nr. 2,

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij pcbs Dr. A. Kuyper Plaats : Andijk BRIN-nummer : 09NG Onderzoeksnummer : 122676 Datum schoolbezoek : 23 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386

Rapport. Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386 Rapport Datum: 16 september 1998 Rapportnummer: 1998/386 2 Klacht Op 31 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Houten, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486

Rapport. Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 Rapport Datum: 18 december 2003 Rapportnummer: 2003/486 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Leiden zijn (privé-)agenda niet aan hem heeft geretourneerd. Beoordeling

Nadere informatie

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO

SAMENVATTING. 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO SAMENVATTING 105920 - Klacht over niet adequate lessenvervanging, optreden op ouderavond en handelen jegens leerling; VO Een ouder klaagt erover dat de directie de vervanging van de natuurkundelessen niet

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346

Rapport. Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 Rapport Datum: 4 december 2010 Rapportnummer: 2010/346 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, vestiging Roosendaal, zonder

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Kwaliteitscommissie TMI

Kwaliteitscommissie TMI Kwaliteitscommissie TMI Doel TMI is opgericht om commercieel vastgoed taxaties op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Speerpunten zijn de kwaliteit van taxaties als wel de competenties van de taxateurs.

Nadere informatie

2 0 OKT Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2 0 OKT Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Hogeschool Zuyd College van Bestuur t.a.v. de heer drs. Van Rosmalen Nieuw Eyckholt 300 6400 AN HEERLEN en Studiefinanciering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH"

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH Augustus 2005, 6RPVNXQQHQVFULSWLHNRVWHQGHVSXLJDWHQXLWORSHQ Als SPD student heb je er zo n 4 jaar studeren opzitten en dan begin je met je scriptie. Bij sommige opleiders gaat dan de kassa pas echt rinkelen.

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) hem voor het ondernemersexamen taxivervoer

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie

OVERZICHT VAN TOETSVORMEN

OVERZICHT VAN TOETSVORMEN OVERZICHT VAN TOETSVORMEN Om tot een zekere standaardisering van de gehanteerde toetsvormen en de daarbij geldende criteria te komen, is onderstaand overzicht vastgesteld. In de afstudeerprogramma's voor

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel"

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Trekvogel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs "De Trekvogel" Plaats : IJsselstein Ut BRIN-nummer : 23UG Onderzoeksnummer : 126650 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 9 4

U I T S P R A A K 1 4 0 9 4 U I T S P R A A K 1 4 0 9 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen de Examencommissie Aziëstudies, verweerder 1. Ontstaan en

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE DALTONSCHOOL Plaats : Sommelsdijk BRIN-nummer : 23CB Onderzoeksnummer : 118017 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP FLORASCHOOL Plaats : Krimpen aan de Lek BRIN-nummer : 06AZ Onderzoeksnummer : 118665 Datum schoolbezoek : 23 maart Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Tandheelkunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit. Additionele beoordeling

Tandheelkunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit. Additionele beoordeling Tandheelkunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Additionele beoordeling Verslag aanvullende beoordeling masteropleiding Tandheelkunde, Radboud Universiteit Nijmegen pagina 2 van

Nadere informatie

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent

6 7 NORM= het niveau waarop het vak volgens de doelstelling van het onderwijsprogramma wordt afgesloten 8 9 Excellent Bachelor Opleiding Sociale Geografie & Planologie Beoordelingsprotocollen Wetenschappelijk Rapporteren en Presenteren, Groepsonderzoekproject & Bachelorproject De Beoordelingsprotocollen van Wetenschappelijk

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SSBO De Prinsenhof Plaats nummer Onderzoeksnummer Datum onderzoek

Nadere informatie

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie