Algemene Voorwaarden New Business School BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden New Business School BV"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden New Business School BV Artikel 1 Begrippen 1.1 NNNBS: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nyenrode New Business School, juridisch gevestigd te Amsterdam. 1.2 Student: degene die aan de NNNBS studeert en met of ten behoeve van wie een Studieovereenkomst is gesloten en die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard door ondertekening van die Studieovereenkomst. 1.3 Diensten: het geven van hoger onderwijs en het organiseren en afnemen van de desbetreffende examens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke vereisten, zulks op de daartoe door NNNBS te bepalen locaties en door daarvoor gekwalificeerde docenten. 1.4 Studieovereenkomst (SO): De door de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s), al of niet tezamen met een Financiële Relatie verstrekte en door de NNNBS aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten, één en ander onder uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. 1.5 Studiejaar: een volledig academisch jaar, aanvangende op 1 september van elk kalenderjaar (september-instroom), dan wel 1 februari van elk kalenderjaar (februari-instroom) en eindigende op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar, respectievelijk 31 januari daaropvolgende. 1.6 Financiële Relatie (FR): de instelling of de persoon die de financiering van betalingsverplichtingen van de Student uit hoofde van de SO op zich neemt en zich daar geheel of gedeeltelijk garant voor verklaart. 1.7 Wettelijk vertegenwoordiger: degene die de Student wettelijk vertegenwoordigt in het geval de Student de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 1.8 Examen Commissie: De examen commissie is verantwoordelijk voor het toetsen van de vaardigheden van de student. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de NNBS Diensten of lesmaterialen aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen NNBS en de wederpartij. Artikel 3 Overdracht van rechten en verplichtingen De SO tussen NNBS en de Student en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR is strikt persoonlijk. De uit de SO voortkomende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Artikel 4 Hoofdelijkheid De Student en in voorkomend geval diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de SO voortvloeiende betalingsverplichtingen. Artikel 5 De Studieovereenkomst (SO) 5.1 De Studieovereenkomst (SO) komt tot stand zodra de door de Student en in voorkomend geval diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR rechtsgeldig ondertekende SO door NNBS retour ontvangen is. 5.2 Een SO kan tevens geacht worden tot stand te zijn gekomen doordat een Student aantoonbaar regelmatig - al of niet volledig - de Diensten heeft aanvaard (onderwijs heeft genoten), hetgeen o.m. kan blijken uit presentielijsten, zonder dat een ondertekende SO is retour ontvangen. 5.3 De SO wordt aangegaan voor de periode die naar het oordeel van de NNBS nodig is voor het behalen van het certificaat, respectievelijk het diploma, respectievelijk de academische graad die is overeengekomen en deze periode is mede afhankelijk van de vastgestelde vooropleiding van de Student en eventuele bijzondere of afwijkende omstandigheden. 5.4 De facturering en betaling geschiedt per studiejaar. De feitelijke kosten per studiejaar verschillen van hoogte en worden na het eerst studiejaar telkens per volgend studiejaar met 4% verhoogd. De hoogte van het jaarlijkse bedrag aan collegegeld is gebaseerd op door NNBS gebudgetteerde gemiddelde kosten per studiejaar van de in de SO overeengekomen studieperiode In afwijking van het bepaalde in lid 5.3 kan de SO tussentijds door de Student en in voorkomend geval diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR worden beëindigd tegen het einde van elk studie jaar. Hiertoe dient de Student, in voorkomend geval tezamen met diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR uiterlijk één maand vóór het einde van het desbetreffende studiejaar middels een aangetekende brief aan NNBS de wens te kennen geven dat hij/zij de SO aan het einde van het studiejaar wil beëindigen. Voor de september-instroom betekent dit dat de desbetreffende brief uiterlijk 1 augustus en voor de februari-instroom uiterlijk 5 januari, steeds daaraan voorafgaande, in het bezit moet zijn van de NNBS. Indien de desbetreffende brief niet op de voormelde datum in het bezit is van de NNBS, dan blijft de SO voor het gehele volgende studiejaar van kracht en wordt de SO pas na afloop van het daarop volgende studiejaar beëindigd. 5.6 De SO kan door de NNBS worden beëindigd door schriftelijke kennisgeving van de NNBS aan de Student en in voorkomend geval aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) en of de FR. De gronden en de procedure voor een rechtsgeldige opzegging van de SO door de NNBS zijn beschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. 5.7 De overeen gekomen studieperiode zoals beschreven in artikel 5.3 kan in het geval van studievertraging en andere omstandigheden worden verlengd. De beslissing omtrent deze verlenging van de duur van de SO wordt door de Student en NNBS schriftelijk overeengekomen in het laatste semester van de overeengekomen oorspronkelijke periode, doch uiterlijk twee maanden vόόr het einde van die oorspronkelijke periode.

3 De kosten van de eventuele verlenging van de SO periode zijn gebaseerd op: - het tarief dat voor de Student geldt tijdens het laatste studiejaar van de oorspronkelijke SO periode; - het aantal exams and assignments dat de Student in de relevante cursus nog wenst of dient te behalen. 5.8 De SO eindigt in elk geval van rechtswege en zonder dat opzegging is vereist bij het overlijden van de Student. Indien de Student ten gevolge van geestelijke of lichamelijke gebreken naar het oordeel van partijen redelijkerwijs niet meer in staat wordt geacht de studie te vervolgen, dan kan de SO in onderling overleg worden beëindigd zonder dat een opzeggingstermijn zal zijn vereist. In de gevallen als bedoeld in dit lid betaalt de NNBS reeds vooruit betaalde gelden naar rato van de niet gerealiseerde periode retour. Artikel 6 Uitvoering van de Diensten 6.1 De NNBS verleent de Diensten naar beste weten en kunnen en neemt daarbij de regelgeving en zorgvuldigheid in acht die van een instituut voor hoger onderwijs mag worden verwacht, met dien verstande dat de SO voor de NNBS jegens de Student een inspanningsverplichting behelst en geen resultaatverbintenis. 6.2 De NNBS bepaalt de wijze waarop de Diensten worden verleend. 6.3 De NNBS voert de dienstverlening uit volgens het alsdan geldende Course Handbook en het geldende Module Handbook van de NNBS. 6.4 Het curriculum van de NNBS heeft als verplicht onderdeel de studie aan een door de NNBS te bepalen buitenlandse universiteit. Deze universiteit is een erkend partner van de NNBS met welke de NNBS de daarvoor noodzakelijke overeenkomsten sluit. De inschrijving van de Student bij deze universiteit kan alleen door de NNBS worden gerealiseerd. 6.5 In het geval de Student op enig moment tijdens de studie resultaten behaalt die naar het oordeel van de NNBS onvoldoende zijn, nodigt de Study Counsellor de Student uit voor een evaluatiegesprek. Wanneer de NNBS van mening is b.v. in verband met de minderjarigheid van de Student - dat de wettelijk vertegenwoordiger en/of FR geïnformeerd moet(en) worden, dan wordt de Student in de gelegenheid gesteld vooraf, binnen drie dagen, deze persoon of personen te informeren. 6.6 De wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR hebben het recht om de voortgang van de dienstverlening aan de Student, waaronder de studieresultaten van de Student, te bespreken met de Deans van de NNBS. Artikel 7 Geheimhouding 7.1 De NNBS verplicht zich om alle persoonlijke informatie betreffende de Student, diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en in voorkomend geval de FR, ongeacht door wie deze is verstrekt, als strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

4 7.2 Uitzonderingen op het bepaalde in het vorige lid kunnen zich voordoen in uitzonderlijke situaties waarin het belang/welzijn van de Student zulks redelijkerwijs noodzakelijk maakt, in welk geval de Student en in voorkomend geval diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR daarvan zo mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld. Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 8.1 Op alle door de NNBS verstrekte zaken, zoals boeken, readers, software etc. rusten auteursrechten van de NNBS dan wel van derden en deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student voor de studie als bedoeld in de SO en mogen niet zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de NNBS worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zulks zowel gedurende de SO als voor onbepaalde tijd daarna. Artikel 9 Collegegeld, kosten en betaling 9.1 De geldende tarieven voor het collegegeld en overige kosten voor het desbetreffende studiejaar staan vermeld op de website zie FAQ/cost. De tarieven worden jaarlijks aangepast, met dien verstande dat het tarief voor het eerstvolgende studiejaar telkens 4% hoger is dan het tarief voor het voorafgaande studiejaar. 9.2 In het tarief zijn niet begrepen: reis- en verblijfkosten (studie-) reizen, kosten van de verplichte laptop, kosten van kopiëren en van andere literatuur dan die vermeld staan in het geldende Course Handbook en het geldende Module Book. 9.3 In het tarief is inbegrepen dat de student voor elk studieonderdeel recht heeft op een examen en een herkansing; dat geldt eveneens voor te maken studieopdrachten. De Exam Board kan besluiten de student extra kans(en) te geven teneinde een studieonderdeel af te sluiten; daaraan is per kans euro 100,00 aan kosten verbonden. Zo de Exam Board besluit dat de student een te grote achterstand in zijn studie heeft opgelopen en deze derhalve niet voor 16 juli kan inhalen, is er sprake van studievertraging. De fee voor deze studievertraging wordt na overleg met de student door NNBS vastgesteld. 9.4 Na ondertekening en ontvangst door de NNBS van de SO vindt facturatie plaats voor 10% van het collegegeld van het eerste studiejaar. Na voldoening van deze factuur volgens de standaard betalingstermijn van 14 dagen is de Student verzekerd van zijn studieplaats. Bij annulering van de inschrijving dient deze 10% van het collegegeld als dekking van de door NNBS gemaakte kosten van de inschrijvingsprocedure. Uitzonderingen op deze regel: in het geval de Student het vereiste diploma van de middelbare school, tegen de verwachtingen in niet heeft behaald en bij overlijden van de kandidaat Student. 9.5 Het restant collegegeld voor het eerste studiejaar voor de september instroom wordt gefactureerd ultimo juni van ieder jaar of zoveel later als de student wordt geaccepteerd; het desbetreffende bedrag moet in verband met de verplichtingen die door NNBS zijn aangegaan in de maand juli door NNBS zijn ontvangen. Bij instroom in februari geldt dat facturatie in december van het voorafgaande jaar plaats vindt; het desbetreffende bedrag moet uiterlijk 5 januari daarop volgend door NNBS ontvangen zijn. Voor de volgende studiejaren geldt per studiejaar:

5 - voor de september-instroom: facturering van het collegegeld voor het gehele studiejaar in ultimo juni daaraan voorafgaand; - voor de februari-instroom: facturering van het collegegeld voor het gehele studiejaar in ultimo december daaraan voorafgaand. Voor het geval dat overschrijding van de betalingstermijn plaats: zie artikel Op verzoek van de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) kan de NNBS toestaan dat betaling geschiedt in halfjaarlijkse termijnen, met dien verstande dat de NNBS in dat geval een opslag heft van 5% over het bedrag van de 2e termijn, te betalen bij de 1e termijn. Bovendien wordt door de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) een incasso opdracht bij een in Nederland gevestigde bank verstrekt ten behoeve van NNBS, ter realisering van de betaling van de tweede termijn in het begin van het tweede studie semester. 9.6 Als door welke oorzaak dan ook, de Student op 15 augustus (september - instroom) resp. 5 januari (februari - instroom) nog niet heeft gezorgd dat het desbetreffende collegegeld door NNBS is ontvangen ( te weten het gehele collegegeld of in het geval als bedoeld in het voorgaande artikel, de eerste halfjaarlijkse termijn) dan is het deze Student niet geoorloofd colleges te volgen dan wel aan andere activiteiten van NNBS deel te nemen. 9.7 Indien de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR niet binnen de termijnen genoemd in de leden 9.3 en 9.4 betaalt, dan wel dat de in artikel 9.4 genoemde incasso niet kan worden gerealiseerd, dan zal de Student en/of de FR daardoor automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Ingeval van betalingsverzuim door de Student is de NNBS gerechtigd alle ten behoeve van de Student en in voorkomend geval de FR te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat de NNBS daardoor op enige wijze schadeplichtig zal worden gesteld. 9.8 Ingeval van betalingsverzuim is de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR voorts een rente verschuldigd over alle openstaande vorderingen van NNBS van 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim aanvangt, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand zal worden gerekend. 9.9 Ingeval de NNBS om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR, naast de verschuldigde hoofdsom en boeterente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Deze vergoeding bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente De NNBS is gerechtigd van de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR te vorderen, dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen, zulks ook na de totstandkoming van de SO. Indien de verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan NNBS de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Student opschorten en/of de SO zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor NNBS uit de wet voortvloeien NNBS is niet BTW-plichtig Alle betalingen aan de NNBS dienen te worden voldaan in Euro s en op de door de NNBS aangegeven bankrekening Terugbetaling van collegegelden zal alleen geschieden in omstandigheden zoals in artikel 5.8 zijn beschreven.

6 Bovendien kan, bij een meerjarige studie, het reeds betaalde collegegeld van het 2e semester van 1e studiejaar worden terugbetaald als gedurende de eerste 4 maanden van de studie gebleken is dat de Student een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt. In dat geval moet de Student hiertoe middels een aangetekende brief, vóór de twintigste van de 4e studiemaand, bij NNBS een schriftelijk met redenen omkleed verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van de SO en terugbetaling van het reeds afgedragen collegegeld voor het 2e semester van het 1e jaar. Tussentijdse beëindiging van de SO is verder alleen mogelijk volgens de regels beschreven in artikel 5.5 en 5.6; van terugbetaling van collegegelden is in deze situaties geen sprake. Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 NNBS is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Student in en rondom de NNBS huisvesting en elders tijdens de studiereizen, research reizen en andere NNBS activiteiten De Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikt over een eigen WA-verzekering en een Ziektekostenverzekering ter zake van de Student. Artikel 11 Overmacht 11.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de SO redelijkerwijs verhinderen en die niet aan de NNBS zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de in de SO overeengekomen prestatiebenodigde zaken of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen die de NNBS verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, bovenmatig ziekteverzuim en algemene openbaar vervoersproblemen Door overmacht worden de verplichtingen van NNBS opgeschort voor de duur van de omstandigheden als bedoeld in het vorige lid. Indien de periode gedurende welke door overmacht nakoming van de verplichtingen van de NNBS redelijkerwijs niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, dan zijn Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR en de NNBS bevoegd in onderling overleg de SO te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat Indien de NNBS bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 12 Ontbinding 12.1 Onverminderd hetgeen overigens in de SO dan wel in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de NNBS bevoegd de SO te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist: a) indien de Student en/of de FR zijn/haar uit de SO voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en/of

7 b) indien de Student en/of de FR in staat van faillissement wordt verklaard, resp. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, resp. onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de NNBS gerechtigd de SO geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en/of haar recht om de verplichtingen uit de SO geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de Student en/of de FR na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn/haar verplichtingen uit de SO niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de SO vindt plaats door een aangetekende brief van de desbetreffende partij aan de wederpartij(en). Alvorens de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR een ontbindingsverklaring tot de NNBS richt, zal hij/zij te allen tijde de NNBS eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en de NNBS een redelijke termijn gunnen om alsnog de tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk dienen te worden omschreven De Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR is niet gerechtigd de SO geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn/haar verplichtingen op te schorten, indien hij/zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn/haar verplichtingen Indien de NNBS instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van de NNBS dan heeft de NNBS steeds het recht op vergoeding van alle schade en kosten, waaronder gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de Student geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door de NNBS verrichte prestaties en heeft NNBS onverkort recht op betaling voor de reeds door de NNBS verrichte prestaties. Artikel 13 Geschillen, toepasselijk recht en publicatie 13.1 Ingeval van een klacht of geschil tussen partijen inzake de uitvoering van de SO, dan zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen Op alle overeenkomsten tussen de NNBS en de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR is het Nederlands recht van toepassing en geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt zullen worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde rechter te Amsterdam, 13.3 Ingeval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de betekenis in de Nederlandse tekst Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer: en worden gepubliceerd op de internetsite van NNBS:

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen

Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Realisatie Trainingen Algemene voorwaarden Beroepsopleidingen van Algemene voorwaarden bij inschrijven postadres: mob: 06-160.157.27 bankrekeningnr. NL75TRIO0197748708 t.n.v. te Apeldoorn KvK nr 08115987 BTW nr: 0775-19358-B01

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers is uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene Voorwaarden Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen van Art of Teamwork en alle overeenkomsten tussen Art of Teamwork en haar

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV

ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV ALGEMENE VOORWAARDEN FRESH RETAIL BV Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Fresh retail BV: de opdrachtnemer, vertegenwoordigd door de (algemeen) directeuren/eigenaren

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training Algemene voorwaarden trainingen en trajecten Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst door de deelnemer bij in-company training 1.1 De in-company overeenkomst komt tot stand door ondertekening van

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Young Law B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Young Law B.V. 1. Begrippen 1.1 Young Law B.V. hierna: Young Law is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid

Algemene Voorwaarden 1. Definities 2. Geldigheid Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die Eigen Energie opdracht geeft tot het verrichten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONENBERG RE-INTEGRATIE Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte van Schoonenberg Re-integratie, gevestigd te Nijmegen, hierna Schoonenberg Reintegratie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V.

Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Algemene Voorwaarden Respect-Intermediair B.V. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Respect-Intermediair b.v. 1 Definities 2 Non-discriminatie en geheimhouding 3 Toepasselijkheid 4 Totstandkoming van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel.

DGinformatisering KvK-registration: 17151698 email: info@dginfo.nl Van Goghstraat 127a fax: +31 84 718 9614 2512TC Den Haag tel. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN VAN DG INFORMATISERING 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij DG Informatisering

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Cosprocare V.O.F.: Vitaliteits en Gezondheidspraktijk Cosprocare V.O.F. gevestigd Op t Veldje 12

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie