Algemene Voorwaarden New Business School BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden New Business School BV"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden New Business School BV Artikel 1 Begrippen 1.1 NNNBS: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nyenrode New Business School, juridisch gevestigd te Amsterdam. 1.2 Student: degene die aan de NNNBS studeert en met of ten behoeve van wie een Studieovereenkomst is gesloten en die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard door ondertekening van die Studieovereenkomst. 1.3 Diensten: het geven van hoger onderwijs en het organiseren en afnemen van de desbetreffende examens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke vereisten, zulks op de daartoe door NNNBS te bepalen locaties en door daarvoor gekwalificeerde docenten. 1.4 Studieovereenkomst (SO): De door de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s), al of niet tezamen met een Financiële Relatie verstrekte en door de NNNBS aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten, één en ander onder uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. 1.5 Studiejaar: een volledig academisch jaar, aanvangende op 1 september van elk kalenderjaar (september-instroom), dan wel 1 februari van elk kalenderjaar (februari-instroom) en eindigende op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar, respectievelijk 31 januari daaropvolgende. 1.6 Financiële Relatie (FR): de instelling of de persoon die de financiering van betalingsverplichtingen van de Student uit hoofde van de SO op zich neemt en zich daar geheel of gedeeltelijk garant voor verklaart. 1.7 Wettelijk vertegenwoordiger: degene die de Student wettelijk vertegenwoordigt in het geval de Student de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 1.8 Examen Commissie: De examen commissie is verantwoordelijk voor het toetsen van de vaardigheden van de student. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de NNBS Diensten of lesmaterialen aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen NNBS en de wederpartij. Artikel 3 Overdracht van rechten en verplichtingen De SO tussen NNBS en de Student en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR is strikt persoonlijk. De uit de SO voortkomende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Artikel 4 Hoofdelijkheid De Student en in voorkomend geval diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de SO voortvloeiende betalingsverplichtingen. Artikel 5 De Studieovereenkomst (SO) 5.1 De Studieovereenkomst (SO) komt tot stand zodra de door de Student en in voorkomend geval diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR rechtsgeldig ondertekende SO door NNBS retour ontvangen is. 5.2 Een SO kan tevens geacht worden tot stand te zijn gekomen doordat een Student aantoonbaar regelmatig - al of niet volledig - de Diensten heeft aanvaard (onderwijs heeft genoten), hetgeen o.m. kan blijken uit presentielijsten, zonder dat een ondertekende SO is retour ontvangen. 5.3 De SO wordt aangegaan voor de periode die naar het oordeel van de NNBS nodig is voor het behalen van het certificaat, respectievelijk het diploma, respectievelijk de academische graad die is overeengekomen en deze periode is mede afhankelijk van de vastgestelde vooropleiding van de Student en eventuele bijzondere of afwijkende omstandigheden. 5.4 De facturering en betaling geschiedt per studiejaar. De feitelijke kosten per studiejaar verschillen van hoogte en worden na het eerst studiejaar telkens per volgend studiejaar met 4% verhoogd. De hoogte van het jaarlijkse bedrag aan collegegeld is gebaseerd op door NNBS gebudgetteerde gemiddelde kosten per studiejaar van de in de SO overeengekomen studieperiode In afwijking van het bepaalde in lid 5.3 kan de SO tussentijds door de Student en in voorkomend geval diens wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR worden beëindigd tegen het einde van elk studie jaar. Hiertoe dient de Student, in voorkomend geval tezamen met diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR uiterlijk één maand vóór het einde van het desbetreffende studiejaar middels een aangetekende brief aan NNBS de wens te kennen geven dat hij/zij de SO aan het einde van het studiejaar wil beëindigen. Voor de september-instroom betekent dit dat de desbetreffende brief uiterlijk 1 augustus en voor de februari-instroom uiterlijk 5 januari, steeds daaraan voorafgaande, in het bezit moet zijn van de NNBS. Indien de desbetreffende brief niet op de voormelde datum in het bezit is van de NNBS, dan blijft de SO voor het gehele volgende studiejaar van kracht en wordt de SO pas na afloop van het daarop volgende studiejaar beëindigd. 5.6 De SO kan door de NNBS worden beëindigd door schriftelijke kennisgeving van de NNBS aan de Student en in voorkomend geval aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) en of de FR. De gronden en de procedure voor een rechtsgeldige opzegging van de SO door de NNBS zijn beschreven in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. 5.7 De overeen gekomen studieperiode zoals beschreven in artikel 5.3 kan in het geval van studievertraging en andere omstandigheden worden verlengd. De beslissing omtrent deze verlenging van de duur van de SO wordt door de Student en NNBS schriftelijk overeengekomen in het laatste semester van de overeengekomen oorspronkelijke periode, doch uiterlijk twee maanden vόόr het einde van die oorspronkelijke periode.

3 De kosten van de eventuele verlenging van de SO periode zijn gebaseerd op: - het tarief dat voor de Student geldt tijdens het laatste studiejaar van de oorspronkelijke SO periode; - het aantal exams and assignments dat de Student in de relevante cursus nog wenst of dient te behalen. 5.8 De SO eindigt in elk geval van rechtswege en zonder dat opzegging is vereist bij het overlijden van de Student. Indien de Student ten gevolge van geestelijke of lichamelijke gebreken naar het oordeel van partijen redelijkerwijs niet meer in staat wordt geacht de studie te vervolgen, dan kan de SO in onderling overleg worden beëindigd zonder dat een opzeggingstermijn zal zijn vereist. In de gevallen als bedoeld in dit lid betaalt de NNBS reeds vooruit betaalde gelden naar rato van de niet gerealiseerde periode retour. Artikel 6 Uitvoering van de Diensten 6.1 De NNBS verleent de Diensten naar beste weten en kunnen en neemt daarbij de regelgeving en zorgvuldigheid in acht die van een instituut voor hoger onderwijs mag worden verwacht, met dien verstande dat de SO voor de NNBS jegens de Student een inspanningsverplichting behelst en geen resultaatverbintenis. 6.2 De NNBS bepaalt de wijze waarop de Diensten worden verleend. 6.3 De NNBS voert de dienstverlening uit volgens het alsdan geldende Course Handbook en het geldende Module Handbook van de NNBS. 6.4 Het curriculum van de NNBS heeft als verplicht onderdeel de studie aan een door de NNBS te bepalen buitenlandse universiteit. Deze universiteit is een erkend partner van de NNBS met welke de NNBS de daarvoor noodzakelijke overeenkomsten sluit. De inschrijving van de Student bij deze universiteit kan alleen door de NNBS worden gerealiseerd. 6.5 In het geval de Student op enig moment tijdens de studie resultaten behaalt die naar het oordeel van de NNBS onvoldoende zijn, nodigt de Study Counsellor de Student uit voor een evaluatiegesprek. Wanneer de NNBS van mening is b.v. in verband met de minderjarigheid van de Student - dat de wettelijk vertegenwoordiger en/of FR geïnformeerd moet(en) worden, dan wordt de Student in de gelegenheid gesteld vooraf, binnen drie dagen, deze persoon of personen te informeren. 6.6 De wettelijk vertegenwoordiger en/of de FR hebben het recht om de voortgang van de dienstverlening aan de Student, waaronder de studieresultaten van de Student, te bespreken met de Deans van de NNBS. Artikel 7 Geheimhouding 7.1 De NNBS verplicht zich om alle persoonlijke informatie betreffende de Student, diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en in voorkomend geval de FR, ongeacht door wie deze is verstrekt, als strikt vertrouwelijk te behandelen en zal deze informatie niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

4 7.2 Uitzonderingen op het bepaalde in het vorige lid kunnen zich voordoen in uitzonderlijke situaties waarin het belang/welzijn van de Student zulks redelijkerwijs noodzakelijk maakt, in welk geval de Student en in voorkomend geval diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR daarvan zo mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld. Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten 8.1 Op alle door de NNBS verstrekte zaken, zoals boeken, readers, software etc. rusten auteursrechten van de NNBS dan wel van derden en deze zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Student voor de studie als bedoeld in de SO en mogen niet zonder nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de NNBS worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zulks zowel gedurende de SO als voor onbepaalde tijd daarna. Artikel 9 Collegegeld, kosten en betaling 9.1 De geldende tarieven voor het collegegeld en overige kosten voor het desbetreffende studiejaar staan vermeld op de website zie FAQ/cost. De tarieven worden jaarlijks aangepast, met dien verstande dat het tarief voor het eerstvolgende studiejaar telkens 4% hoger is dan het tarief voor het voorafgaande studiejaar. 9.2 In het tarief zijn niet begrepen: reis- en verblijfkosten (studie-) reizen, kosten van de verplichte laptop, kosten van kopiëren en van andere literatuur dan die vermeld staan in het geldende Course Handbook en het geldende Module Book. 9.3 In het tarief is inbegrepen dat de student voor elk studieonderdeel recht heeft op een examen en een herkansing; dat geldt eveneens voor te maken studieopdrachten. De Exam Board kan besluiten de student extra kans(en) te geven teneinde een studieonderdeel af te sluiten; daaraan is per kans euro 100,00 aan kosten verbonden. Zo de Exam Board besluit dat de student een te grote achterstand in zijn studie heeft opgelopen en deze derhalve niet voor 16 juli kan inhalen, is er sprake van studievertraging. De fee voor deze studievertraging wordt na overleg met de student door NNBS vastgesteld. 9.4 Na ondertekening en ontvangst door de NNBS van de SO vindt facturatie plaats voor 10% van het collegegeld van het eerste studiejaar. Na voldoening van deze factuur volgens de standaard betalingstermijn van 14 dagen is de Student verzekerd van zijn studieplaats. Bij annulering van de inschrijving dient deze 10% van het collegegeld als dekking van de door NNBS gemaakte kosten van de inschrijvingsprocedure. Uitzonderingen op deze regel: in het geval de Student het vereiste diploma van de middelbare school, tegen de verwachtingen in niet heeft behaald en bij overlijden van de kandidaat Student. 9.5 Het restant collegegeld voor het eerste studiejaar voor de september instroom wordt gefactureerd ultimo juni van ieder jaar of zoveel later als de student wordt geaccepteerd; het desbetreffende bedrag moet in verband met de verplichtingen die door NNBS zijn aangegaan in de maand juli door NNBS zijn ontvangen. Bij instroom in februari geldt dat facturatie in december van het voorafgaande jaar plaats vindt; het desbetreffende bedrag moet uiterlijk 5 januari daarop volgend door NNBS ontvangen zijn. Voor de volgende studiejaren geldt per studiejaar:

5 - voor de september-instroom: facturering van het collegegeld voor het gehele studiejaar in ultimo juni daaraan voorafgaand; - voor de februari-instroom: facturering van het collegegeld voor het gehele studiejaar in ultimo december daaraan voorafgaand. Voor het geval dat overschrijding van de betalingstermijn plaats: zie artikel Op verzoek van de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) kan de NNBS toestaan dat betaling geschiedt in halfjaarlijkse termijnen, met dien verstande dat de NNBS in dat geval een opslag heft van 5% over het bedrag van de 2e termijn, te betalen bij de 1e termijn. Bovendien wordt door de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) een incasso opdracht bij een in Nederland gevestigde bank verstrekt ten behoeve van NNBS, ter realisering van de betaling van de tweede termijn in het begin van het tweede studie semester. 9.6 Als door welke oorzaak dan ook, de Student op 15 augustus (september - instroom) resp. 5 januari (februari - instroom) nog niet heeft gezorgd dat het desbetreffende collegegeld door NNBS is ontvangen ( te weten het gehele collegegeld of in het geval als bedoeld in het voorgaande artikel, de eerste halfjaarlijkse termijn) dan is het deze Student niet geoorloofd colleges te volgen dan wel aan andere activiteiten van NNBS deel te nemen. 9.7 Indien de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR niet binnen de termijnen genoemd in de leden 9.3 en 9.4 betaalt, dan wel dat de in artikel 9.4 genoemde incasso niet kan worden gerealiseerd, dan zal de Student en/of de FR daardoor automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Ingeval van betalingsverzuim door de Student is de NNBS gerechtigd alle ten behoeve van de Student en in voorkomend geval de FR te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat de NNBS daardoor op enige wijze schadeplichtig zal worden gesteld. 9.8 Ingeval van betalingsverzuim is de Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR voorts een rente verschuldigd over alle openstaande vorderingen van NNBS van 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim aanvangt, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand zal worden gerekend. 9.9 Ingeval de NNBS om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR, naast de verschuldigde hoofdsom en boeterente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Deze vergoeding bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente De NNBS is gerechtigd van de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR te vorderen, dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen, zulks ook na de totstandkoming van de SO. Indien de verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan NNBS de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Student opschorten en/of de SO zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor NNBS uit de wet voortvloeien NNBS is niet BTW-plichtig Alle betalingen aan de NNBS dienen te worden voldaan in Euro s en op de door de NNBS aangegeven bankrekening Terugbetaling van collegegelden zal alleen geschieden in omstandigheden zoals in artikel 5.8 zijn beschreven.

6 Bovendien kan, bij een meerjarige studie, het reeds betaalde collegegeld van het 2e semester van 1e studiejaar worden terugbetaald als gedurende de eerste 4 maanden van de studie gebleken is dat de Student een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt. In dat geval moet de Student hiertoe middels een aangetekende brief, vóór de twintigste van de 4e studiemaand, bij NNBS een schriftelijk met redenen omkleed verzoek doen tot tussentijdse beëindiging van de SO en terugbetaling van het reeds afgedragen collegegeld voor het 2e semester van het 1e jaar. Tussentijdse beëindiging van de SO is verder alleen mogelijk volgens de regels beschreven in artikel 5.5 en 5.6; van terugbetaling van collegegelden is in deze situaties geen sprake. Artikel 10 Aansprakelijkheid 10.1 NNBS is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Student in en rondom de NNBS huisvesting en elders tijdens de studiereizen, research reizen en andere NNBS activiteiten De Student of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) beschikt over een eigen WA-verzekering en een Ziektekostenverzekering ter zake van de Student. Artikel 11 Overmacht 11.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de SO redelijkerwijs verhinderen en die niet aan de NNBS zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de in de SO overeengekomen prestatiebenodigde zaken of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen die de NNBS verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, bovenmatig ziekteverzuim en algemene openbaar vervoersproblemen Door overmacht worden de verplichtingen van NNBS opgeschort voor de duur van de omstandigheden als bedoeld in het vorige lid. Indien de periode gedurende welke door overmacht nakoming van de verplichtingen van de NNBS redelijkerwijs niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden, dan zijn Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR en de NNBS bevoegd in onderling overleg de SO te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat Indien de NNBS bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 12 Ontbinding 12.1 Onverminderd hetgeen overigens in de SO dan wel in deze algemene voorwaarden is bepaald, is de NNBS bevoegd de SO te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist: a) indien de Student en/of de FR zijn/haar uit de SO voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en/of

7 b) indien de Student en/of de FR in staat van faillissement wordt verklaard, resp. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, resp. onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de NNBS gerechtigd de SO geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en/of haar recht om de verplichtingen uit de SO geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de Student en/of de FR na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, zijn/haar verplichtingen uit de SO niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de SO vindt plaats door een aangetekende brief van de desbetreffende partij aan de wederpartij(en). Alvorens de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR een ontbindingsverklaring tot de NNBS richt, zal hij/zij te allen tijde de NNBS eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en de NNBS een redelijke termijn gunnen om alsnog de tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk dienen te worden omschreven De Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR is niet gerechtigd de SO geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn/haar verplichtingen op te schorten, indien hij/zij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn/haar verplichtingen Indien de NNBS instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van de NNBS dan heeft de NNBS steeds het recht op vergoeding van alle schade en kosten, waaronder gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de Student geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door de NNBS verrichte prestaties en heeft NNBS onverkort recht op betaling voor de reeds door de NNBS verrichte prestaties. Artikel 13 Geschillen, toepasselijk recht en publicatie 13.1 Ingeval van een klacht of geschil tussen partijen inzake de uitvoering van de SO, dan zullen partijen al het mogelijke doen om in gezamenlijk overleg tot een minnelijke schikking te komen Op alle overeenkomsten tussen de NNBS en de Student en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) en/of de FR is het Nederlands recht van toepassing en geschillen die niet in der minne kunnen worden geschikt zullen worden voorgelegd aan de alsdan bevoegde rechter te Amsterdam, 13.3 Ingeval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert de betekenis in de Nederlandse tekst Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer: en worden gepubliceerd op de internetsite van NNBS:

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566

Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Algemene voorwaarden Ik ben een regenboog, coaching & training Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 60126566 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

de wederpartij van opdrachtnemer

de wederpartij van opdrachtnemer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lex & Leads B.V. Lex & Leads B.V. Energiestraat 5b 1411 AN NAARDEN KvK nummer: 34320641 hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training

Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Algemene Voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Algemene voorwaarden Projob Loopbaancoaching & Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode.

Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden van running- en wandelcoaching De Beweegreden, vertegenwoordigd door mevrouw A.Dillen-Simmers gevestigd te Sint Oedenrode. 1. DEFINITIES In

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering. JE Consultancy BV

Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering. JE Consultancy BV Algemene Voorwaarden voor Consultancy en Detachering JE Consultancy BV 1 Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE Consultancy B.V., hierna te noemen JE. Statutair gevestigd te Nieuw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Onder How & Knower B.V. wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan de besloten vennootschap How & Knower B.V., en gevestigd te Groningen, kantoorhoudend aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training

Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training Algemene Voorwaarden Kern Coaching en Training van de eenmanszaak Kern Coaching en Training, eigenaar/directeur Loes Vrolijk hierna te noemen: 'Kern Coaching en Training' gevestigd Groenhovenweg 375 te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy

Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Algemene voorwaarden - Wening Consultancy Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG FACILITY B.V. 2012 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: School Facility B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie