WHITEPAPER VIRTUELE ZORG THUIS. Fundamentele innovatie van wonen, zorg en welzijn met technologie en menselijke maat.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WHITEPAPER VIRTUELE ZORG THUIS. Fundamentele innovatie van wonen, zorg en welzijn met technologie en menselijke maat."

Transcriptie

1 WHITEPAPER VIRTUELE ZORG THUIS Fundamentele innovatie van wonen, zorg en welzijn met technologie en menselijke maat. drs. Lars Nieuwenhoff Wildzang JS Huissen KvK: BTW-nummer: B01 1 Lars Nieuwenhoff

2 Samenvatting Het 'VIRTUELE ZORG THUIS'-concept bestaat uit arrangementen van zorg en dienstverlening, gebaseerd op Woon- & Zorgtechnologie, bewonersprofielen, zorgcarrière van wijkbewoners en zorgbehoevenden in de tijd en de benodigde zorgondersteuning op basis van de ingeschatte benodigde zorgzwaarte. Er zijn 3 arrangementen ontwikkeld, elk met hun eigen Woon- & Zorgtechnologiefunctionaliteit. Achter elke zorgvorm zit de zorgcentrale die wederom communiceert met het wijksteunpunt, van waaruit enerzijds de zorgbehoevende, zorgprofessional, zorginstellingen en dienstverleners (wonen, dagelijks leven en welzijn), worden gecoördineerd, dan wel worden aangestuurd en anderzijds de zorgbehoevende, diens mantelzorg/familie en zorg met elkaar worden verbonden. Op deze manier ontstaat er een sociaal-medisch netwerk voor de zorgbehoevende. Inleiding Komende jaren gaat er veel veranderen in de financiering van zorg; wie betaalt er voor zorg en hoe hoog zijn eventuele toekomstige vergoedingen? Met de stelselwijzigingen wordt er ingezet op extramuralisering door a) zorg in de instelling over te brengen naar ondersteuning en zorg in de wijk, b) door mensen langer in hun eigen woning te ondersteunen en c) formele zorg over te hevelen naar informele zorg. De effecten die het regeringsbeleid moet hebben zijn ten eerste dat de gemeente een grotere rol kan en moet gaan spelen en ten tweede dat senioren tegen lagere maatschappelijke kosten een waardig en kwalitatief goed leven kunnen leiden in een medisch verantwoorde en sociale leefomgeving. Coalities in de wijk als antwoord op de stelselwijzigingen Als gevolg van de aangekondigde stelselwijzigingen i.c. a) transitie AWBZ naar WMO met scheiden van wonen en zorg, nieuwe vormen van zorg, gedeeltelijke verschuiving van 'eigenaarschap' van zorgkantoor naar gemeente of naar zorgverzekeraars en b) forse bezuinigingen en c) invoering participatiewet lijkt het beste antwoord daarop om denkend en handelend vanuit het perspectief van de zorgbehoevende, zorg en ondersteuning op wijk- of dorpsniveau te organiseren vanuit lokale coalities. Die lokale coalities hebben elkaar nog niet op natuurlijke wijze omarmd. De coalities zouden naast de gemeente moeten bestaan uit zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en leveranciers van diensten. De regie op dit proces komt vanaf 2014 in handen van de gemeente die daarmee ook een natuurlijke partner in de coalitie is geworden. De gemeente heeft echter nog niet de kennis en het instrumentarium om het proces te organiseren en te sturen waarin de integrale vraag van bewoners en zorgbehoevenden uit een wijk om zorg, ondersteuning en passende woonruimte, wordt beantwoord. Het belang van de gemeente is beheersing en reductie van kosten en een zo hoge mogelijke kwaliteit van zorg en dienstverlening. De andere partijen hebben inhoudelijke kennis op delen van het proces. Hun belang is leveren van een maatschappelijk geaccepteerde hoogwaardige dienst, waarbij primair niet de kosten leidend zijn, maar juist de omzet en daarmee het voortbestaan van de organisatie. Deze belangen zijn theoretisch strijdig, dus primair is begrip voor elkaars drijfveren een voorwaarde, om daarna vanuit de wederzijdse perspectieven gezamenlijk te werken aan passende en betaalbare zorg- en dienstverlening op wijkniveau. Voor sociaal zwakkeren is naast zorg ook werk een thema dat sterk samenhangt met het maatschappelijke vraagstuk. Bij het zoeken naar nieuwe organisatievormen voor zorg en ondersteuning moet ook het element werk worden geadresseerd in de coalitie. Langer zelfstandig wonen als antwoord op de stelselwijzigingen Naast de noodzaak om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is er bij senioren een toenemende behoefte om zelfstandig, gezond, comfortabel en veilig te wonen 'in contact' zijn met enerzijds familie en vrienden en anderzijds met zorg in een zelf gekozen omgeving, met de wens om de regie zo lang mogelijk in eigen hand te houden. Om het daadwerkelijk mogelijk te maken dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, is er behoefte aan 'levensloop bestendige woningen' waarin gebruik wordt gemaakt van Woon- & Zorgtechnologie (hierna W&Z- technologie, of WZT). Gedurende het leven in die woning of in een andere woning met meeneming van de technologie! kan men trapsgewijs die zorg & ondersteuning 'in- of bijkopen' die nodig is in de respectievelijke fase van het leven c.q. kan de zorg & ondersteuning worden opgeschaald als daar Augustus Lars Nieuwenhoff

3 aanleiding toe is. Deze zorg & ondersteuning sluit aan bij de kwaliteit, inhoud en prijs die zorgbehoevenden en 'betalers', maar ook bij wat de financiers van zorg in de markt willen betalen. Uit al deze aspecten is het 'VIRTUELE ZORG THUIS'-concept ontstaan. N.B.: Er wordt hier benadrukt dat dit concept niet alleen toepasbaar is op de ouderenzorg (VVT), maar ook op de gehandicaptenzorg (GZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Virtuele zorg thuis Het 'Virtuele zorg thuis' is gebaseerd op de 'ARRANGEMENT 3.0-gedachte'; een sociaal-medisch netwerk met zorg die: is gebaseerd op informele zorg & ondersteuning uit het eigen netwerk van een zorgbehoevende; bestaat uit en verbonden is met een formele zorgcomponent en een servicecomponent; wordt ondersteund door schaalbare technologie die 'onder de knop' beschikbaar is; en bovenal wordt gegeven met toewijding. Bewonersprofielen In het 'virtuele zorg thuis'-concept zijn de zorgbehoevenden grofweg te verdelen in drie typen, elk meteen eigen woon- en zorg-behoefte: TYPE 1: Mensen met weinig of geen beperkingen zonder indicatie voor zorg, die zelf betalen voor wonen en voor de zorg & ondersteuning die zij nodig hebben, mogelijk met financiële aanvulling vanuit de WMO. Deze mensen wonen zelfstandig in een eigen of huurwoning (van een woningcorporatie of van een zorginstelling), al dan niet met service en hebben op termijn of incidenteel zorg thuis nodig. TYPE 2: Mensen met een indicatie voor zorg op grond van een kortdurende, chronische en/of somatische zorgvraag, die deels zelfstandig of begeleid kunnen wonen in een eigen of huurwoning waar zij zelf voor betalen. Zij hebben geregeld zorg en/of ondersteuning nodig, variërend van ondersteuning thuis, via zorg op afroep, tot geplande 'frequente' zorg. Hun zorg gaat deels worden gefinancierd vanuit de kern-awbz en deels vanuit de WMO en/of ZVW. TYPE 3: Mensen met een indicatie voor zorg op grond van een chronische, psychogeriatrische en/of langdurige somatische zorgvraag, of een kortdurende zorgvraag met tijdelijke opname, die met begeleiding nog in hun eigen of huurwoning kunnen wonen of in een instelling moeten wonen. Zij hebben 'permanent' oproepbare zorg en ondersteuning nodig variërend van zorg op afroep tot 24- uurs zorg en wonen om die reden in een woning of appartement van een corporatie of zorginstelling. Het betreft in grote lijnen de huidige ZZP-indicatie 4 (gedeeltelijk) en 5 t/m 10; hun wonen en zorg worden gefinancierd vanuit de kern-awbz en de ZVW en misschien een klein deel uit de WMO. Zorgcarrière In de tijd gezien zal een mens meer hulpbehoevend worden en van iemand zonder zorgbehoefte veranderen in een zorgbehoevende TYPE 1, vervolgens in TYPE 2 en op enig moment in TYPE 3. Een kleiner gedeelte zal vanuit een situatie zonder zorg een zorgbehoevende TYPE 2 worden en een nog veel kleinere groep zal in één keer, of in zéér korte tijd een zorgbehoevende TYPE 3 worden. Maar hoe de zorgcarrière ook zal verlopen, ze moet kunnen worden ondersteund door 'meegroeiende' Woon- & Zorgtechnologie; meegroeien in termen van functionaliteit, aansluitend bij de toenemende zorgintensiteit, en op basis van het geldende indicatie- en vergoedingssysteem voor zorg- en ondersteuningsvragen. Op basis van de geldende ZZP-profielen en zorgfuncties (volgens de NZA methodiek), worden de zorg- en ondersteuningsvragen per ZZP als onderstaand gecategoriseerd en volgt een indicatie: Op het ZZP-1 niveau is geringe ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, verzorging en mobiliteit. Op ZZP-2 niveau is redelijke ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten en geringe ondersteuning bij persoonlijke verzorging. 3 Lars Nieuwenhoff

4 Op ZZP-3 niveau is uitgebreide ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, enige ondersteuning bij het psychosociale functioneren, veel ondersteuning bij persoonlijke verzorging, redelijke ondersteuning bij mobiliteit en enige ondersteuning bij bewegen. Op ZZP-4 niveau is uitgebreide ondersteuning nodig bij het onderhouden van sociale contacten, redelijke ondersteuning bij het psychosociale functioneren, enige ondersteuning bij persoonlijke verzorging, geringe ondersteuning bij mobiliteit en bewegen. Op ZZP-5 niveau en hoger is aanzienlijke hulp nodig bij het onderhouden van sociale contacten, en uitgebreide ondersteuning bij psychosociale functioneren, persoonlijke verzorging, mobiliteit en enige ondersteuning bij bewegen. Deze methodiek sluit echter niet aan bij de aangekondigde verandering dat er niet meer naar indicaties wordt gekeken, maar juist naar benodigde omvang en kwaliteit van de zorg. Vanuit het 'virtuele zorg thuis'-concept zijn nieuwe arrangementen voor zorg & ondersteuning ontwikkeld die aansluiten bij de 3 bewonersprofielen en de zorgcarrière zoals hiervoor is weergegeven, die zijn gebaseerd op: Meegroeiende W&Z-technologie; de gebruiker kan tijdens diens hele zorgcarrière in principe gebruik maken van één type apparaat). Nieuwe vormen van zorg zoals die door de regering zijn aangekondigd; thuisverpleging. In de volgende paragraaf zijn deze nieuwe arrangementen uitgewerkt, aansluitend bij de ondersteunings- & zorgbehoefte van mensen en gebaseerd op de elementen 'wonen', 'welzijn', 'zorg' en 'technologie'. Nieuwe arrangementen ARRANGMENT 1 Mensen zonder indicatie voor zorg, die zelf betalen voor de zorg & ondersteuning Deze zorgvorm is voor alleenstaande of samenwonende mensen (senioren) die met volledige eigen regie zelfstandig wonen in een levensloopgeschikte woning. Ondersteuning en informele zorg vindt plaats vanuit het eigen netwerk. De W&Z-technologie is enerzijds gericht op contact met familie en het eigen netwerk, waarbij entertainment en 'content uit de buurt' cruciaal zijn om aan te sluiten bij leefritme en leefomgeving. Anderzijds is de W&Z-technologie ondersteunend aan preventie en gezondheid. Via de WZT (in deze specifieke situatie is de WZT een digitale omgeving die wordt aangeduid als een mantelzorgplatform) kunnen servicediensten worden aangevraagd en vervolgens geleverd (door mantelzorgers of vrijwilligers of commercieel tegen betaling) zoals klussendienst, chauffeursdienst, ICT-hulp, administratiehulp, begeleiding bij een bezoek aan een arts, fysiotherapeut, of ziekenhuis, koken/gebruik van maaltijden, wandelen, uitgaan of gezelschap houden, voorlezen of een luisterend oor, voor- en nazorg bij ziekenhuisopname, slaap- en waakdiensten. Alle servicediensten worden 'aangevraagd' via een servicecentrale middels een separate serviceknop en/of telefoonlijn en worden direct verrekend of geleverd op basis van een abonnement. Als er toch professionele zorg thuis nodig is, dan wordt deze geleverd vanuit het wijksteunpunt en op basis van directe verrekening of geleverd op basis van een abonnement. Dit betreft alle zorgdiensten van huishoudelijke hulp tot 24 uurs zorg. Alle zorgdiensten worden 'aangevraagd' via een zorgcentrale middels een separate zorgknop en/of telefoonlijn. Uitgangspunt voor de WZT is dat het aanvragen en organiseren van de zorg of service via één (draadloos) apparaat kan worden geregeld door de senior zelf. Als er naast een knop voor zorg of service, meer nodig is bv. een extra camera, een Wii, een weegschaal gekoppeld aan een dieetadvies, vochtmonitoring en calorieëninname dan wordt dit draadloos verbonden met het apparaat. ARRANGEMENT 2 Mensen met indicatie voor zorg op grond van een kortdurende, chronische en/of somatische zorgvraag Dit arrangement is voor alleenstaande of samenwonende mensen (senioren), die deels zelfstandig of begeleid wonen in een levensloopgeschikte '0-treden-woning'. Zij hebben geregeld zorg en/of ondersteuning nodig, Augustus Lars Nieuwenhoff

5 variërend van ondersteuning thuis in het huishouden, via zorg op afroep (binnen 5 tot 15 minuten), tot geplande 'frequente' zorg. De W&Z-technologie is enerzijds ondersteunend aan contact, preventie en gezondheid, en daarnaast is zij vooral ondersteunend aan comfort in en om de woning vanwege mobiliteitsbeperkingen. Anderzijds is de WZT vooral ondersteunend aan direct contact met de zorgprofessional voor geplande zorg. Daarnaast is de WZT ondersteunend aan monitoring, dan wel opvolging van 'signalen' door informele zorg, of in urgente gevallen (binnen 5 tot 15 minuten) door professionele zorg vanuit het wijksteunpunt in de nabijheid. Alle zorgdiensten worden 'aangevraagd' via een zorgcentrale middels een separate zorgknop en/of telefoonlijn. Net als bij ARRANGEMENT 1 kunnen er servicediensten worden geleverd. Servicediensten worden 'aangevraagd' via een servicecentrale middels een separate serviceknop en/of telefoonlijn en worden direct verrekend of geleverd op basis van een abonnement. Informele zorg wordt gecoördineerd door de mantelzorg, maar kan ook worden gemonitord door het wijksteunpunt. Voor de senior is het belangrijk dat de o.b.v. het arrangement (= indicatie) geleverde zorg, maar ook de 'zelf ingekochte' zorg wordt verrekend via één coördinatiepunt. Uitgangspunt voor de WZT is dat het aanvragen en organiseren van additionele zorg aanvullend op ARRANGEMENT 1 of additionele service kan worden geregeld door de senior zelf (of door diens familie). Als er naast de uit ARRANGEMENT 1 reeds beschikbare functionaliteit voor zorg of service, meer nodig is bv. bediening van intercom, deurcamera, deuropener, gordijnen en lichten, een medicatiedispenser, of sensoren voor valdetectie dan wordt dit draadloos verbonden met het apparaat, zodanig dat het ook kan worden gemonitord door mantelzorg en/of door de zorgcentrale en/of het wijksteunpunt. ARRANGEMENT 3 Mensen (senioren) met indicatie voor zorg op grond van een chronische, psychogeriatrische en/of langdurige somatische zorgvraag, of een kortdurende zorgvraag met tijdelijke opname en noodzaak tot verpleging Dit arrangement is voor mensen voornamelijk senioren- die (tijdelijk) niet volledig zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben 'permanent' oproepbare zorg en ondersteuning nodig en incidenteel verpleging. Hierin zijn 2 varianten mogelijk: ARRANGEMENT 3A Dit arrangement is voor alleenstaande of samenwonende mensen (senioren) die, met ondersteuning van familie en incidentele professionele zorg, begeleid wonen in een levensloopgeschikte '0-treden-woning'. Vanwege somatische of psychogeriatrische klachten in de eerste stadia is er geregeld zorg en ondersteuning binnen 5 minuten nodig en in sommige gevallen ook verpleging. Naast de ondersteuning van contact, preventie, gezondheid en comfort is de W&Z-technologie vooral ondersteunend aan geplande en ongeplande zorg, kwaliteit van zorg en veiligheid en is gericht op direct contact met professionele zorg. ARRANGEMENT 3B Dit arrangement is voor alleenstaande senioren die met professionele zorg en ondersteuning begeleid wonen in een kleinschalige woongroep of 'echt' intramuraal appartement. Vanwege de afname of het ontbreken van eigen regie a.g.v. psychogeriatrische klachten in latere stadia, is 24-uurs zorg met toezicht en ondersteuning nodig. De W&Z-technologie is ondersteunend aan geplande en ongeplande zorg, kwaliteit van zorg en veiligheid door geautomatiseerd toezicht en vervolgens initiëren van het handelen door professionele zorg. De WZT in ARRANGEMENT 3A en ARRANGEMENT 3B zijn gericht op monitoring en opvolging van 'signalen' (binnen 5 minuten) door professionele zorg in de nabijheid. Alle zorgdiensten lopen volledig geautomatiseerd via een zorgcentrale, of worden 'aangevraagd' middels een separate zorgknop en/of telefoonlijn. Voor ARRANGEMENT 3A en ARRANGEMENT 3B geldt dat, net als bij ARRANGEMENT 2, er servicediensten worden geleverd. De meeste servicediensten zijn onderdeel van het arrangement (afgesproken prestatie en prijs o.b.v. de indicatie) en worden 'aangevraagd' via een servicecentrale middels een separate serviceknop en/of telefoonlijn. Services buiten het arrangement worden achteraf verrekend of geleverd op basis van een abonnement. 5 Lars Nieuwenhoff

6 Zorg wordt gecoördineerd door de zorgprofessional en wordt gemonitord door het wijksteunpunt. Voor de senior en de zorginstelling is het belangrijk dat de o.b.v. het arrangement geleverde zorg, maar ook de 'zelf ingekochte' zorg en service, wordt verrekend via één coördinatiepunt. Coördinatie Binnen elk van de 3 arrangementen is er in het sociaal-medisch netwerk noodzaak tot coördinatie van formele en informele zorg tussen mantelzorg, de zorgprofessional, het wijksteunpunt, de zorgcentrale en het servicepunt. Daarnaast is in elk sociaal-medisch netwerk coördinatie nodig met de andere zorggerelateerde partijen; huisarts, specialist ouderen geneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie en ziekenhuis. Daarmee zijn de contouren van de functionaliteit van de Woon- & Zorgtechnologie geschetst. In de volgende paragraaf zal e.e.a. verder worden gedetailleerd. N.B.: Naast het sociaal-medisch netwerk van senioren ontstaan er nog 3 sociaal-medische netwerken die worden gecoördineerd vanuit het wijksteunpunt. Het betreft de sociaal-medische netwerken voor a) mensen met een handicap, b) mensen met een psychische stoornis en c) kinderen die specifiek vallen binnen het domein van jeugdzorg. Functionaliteitsstructuur Woon- & Zorgtechnologie Uitgaande van de 3 arrangementen, is de volgende structuur gemaakt voor de gewenste functionaliteit van de Woon- & Zorgtechnologie in het 'virtuele zorg thuis'-concept: Niveau Inhoud dienstverlening ARRAN GEMEN T 1 ARRAN GEMEN T 2 ARRAN GEMEN T 3 Gericht op contact (met familie & het eigen netwerk) Entertainment en 'content uit de buurt' is cruciaal om aan te sluiten bij leefritme en omgeving Ondersteunend aan preventie en gezondheid Met geringe ondersteuning van familie en incidentele zorg wonen in je eigen woning Contact, preventie, gezondheid Ondersteunend aan comfort vanuit mobiliteitsbeperkingen Ondersteunend aan geplande en ongeplande zorg Met ondersteuning van familie en frequente zorg en incidentele verpleging begeleid wonen Contact, preventie, gezondheid, comfort Ondersteunend aan kwaliteit van zorg en veiligheid Ondersteunend aan geplande zorg / zorg op afspraak en ongeplande zorg / zorg op afroep Functionaliteit W & Z-technologie Bellen Beeldbellen met familie en wijksteunpunt PC + TV + lokale / wijkplatform + online netwerk Games voor fitness Agenda t.b.v. herinnering aan vocht-, voedings- en medicatie-inname Gekoppelde weegschaal, bloeddruk-, bloedwaardenmeter Beeld-spreekuur huisartsassistent Maaltijdkeuze en andere servicediensten Functionaliteit ARRANGEMENT 1 +: Geplande zorg en begeleiding vanuit wijksteunpunt Beeldgesprek met huisarts Geautomatiseerde medicatieverstrekking Gekoppelde lichtschakeling, bediening van deur, deurcamera, gordijnen en zonnenscherm Sensoren (beweging, vallen, epilepsie,dwaaldetectie, enz.), cameraobservatie gekoppeld aan alarmering mantelzorg en eventueel opvolging via wijksteunpunt Functionaliteit ARRANGEMENT 2 +: Geplande en ongeplande zorg in 24 uurs setting via zorgcentrale en/of zorgprofessional Monitoring van het leefpatroon m.b.v. sensorsysteem en /of meekijkcamera en automatische alarmering netwerk bij afwijkingen Doorschakelen beeldgesprek naar andere medische functionarissen en 2e lijn Eventueel dynamisch licht t.b.v. dementerenden De separate functies die de WZT moet omvatten, zijn hierna vanuit de verschillende rollen binnen het 'virtuele zorg thuis'-concept opgesomd. Per functionaliteit is aangegeven wat de meerwaarde ervan is voor die specifieke rol. N.B.: De zorgbehoevende en mantelzorger worden in één adem genoemd, evenals de zorgprofessional en het wijksteunpunt en de zorgcentrale. Weliswaar komen de resp. functionaliteiten niet 100% overeen, maar voor de grote lijnen van de structuur voldoet de beschrijving van de functionaliteiten per rol. Augustus Lars Nieuwenhoff

7 Functionaliteit W & Z- technologie per rol zorgbehoevende (en mantelzorg) Beeldbellen Agenda Maaltijdenservice Servicediensten Fun Games Domotica Telemetrie Vocht- en voedingsinname en uitstoot Medicatie-inname en monitoring Sensorsysteem Meekijkcamera Zorgopvolging en alarmering Zorgprofessional en wijksteunpunt/ zorgcentrale Beeldbellen, zorgopvolging en alarmering Meerwaarde Meerwaarde in termen van: contact; eigen regie; zelfredzaamheid; comfort; gezondheid; veiligheid; kosten. Contact en eigen regie: Meer kwaliteit door beantwoording van een vraag op het moment dat die zich voordoet Groter veiligheidsgevoel, door meekijken Meer contact met met eigen netwerk, minder vereenzaming Contact met andere zorgverleners dan verpleegkundige zonder reizen Eigen regie en zelfredzaamheid: Ondersteuning bij dagstructuur Ondersteuning bij herinnering aan afspraken Alarm t.b.v. herinnering aan medicijninnamewaardoor geen zorgprofessional nodig is Gezondheid en eigen regie: Kiezen wat men wanneer wil eten (en met wie...) Eigen regie en comfort: Kiezen wat men wanneer geregeld wil hebben een separaat platform, evt. los van de zorgleverancier Comfort en contact: TV, Radio Foto/video bekijken en uploaden Via internet: nieuws, weer, kerkomroep, spelletjes, RSS feeds, andere webpagina's Gezondheid en contact: Beweging, fitness Samen spelen Eigen regie, veiligheid en comfort: Bediening van verlichting, zonwering, klimaatbeheersing Deur met cameratoezicht en bediening Gezondheid, comfort en kosten: Bloedwaardenmeter, bloeddrukmeter, weegschaal, temperatuur monitoring op afstand Vroegtijdig advies, alarmering en voorkomen van onnodige reizen Gezondheid, comfort en kosten: Monitoring op afstand van drink- en eet-patroon in combinatie met toiletbezoek ter voorkoming van dehydratie en ondervoeding Vroegtijdig advies, alarmering en voorkomen van onnodige reizen Gezondheid, veiligheid en comfort: Monitoring op afstand van medicijngebruik ter voorkoming van medicatiefouten en gevolgen daarvan Voorkomen van onnodige reizen Gezondheid: Leefpatroonanalyse en monitoring signaleert afwijkingen in het slaap-waakritme en geneert tijdig een melding Valdetectie en Epilepsiedetectie zodat zo snel mogelijk kan worden ingegrepen in voorkomende ongewenste situaties Dynamisch licht voor een beter slaapwaakritme voor dementerenden Veiligheid, eigen regie en gezondheid: Meekijken met begeleidingsmomenten (juiste hoeveelheid in spuit, juiste medicatie, moeilijke brief) Controle bij melding (alarm van één van de systemen) Voorkomen van onnodige reizen door meekijken op afstand Eigen regie en veiligheid: Tijd en plaats onafhankelijk een zorgoproep kunnen doen Controle op afstand en eventueel fysiek bij een oproep of een alarm van één van de systemen Professionaliteit; kosten; arbeidsvreugde. Professionaliteit en kosten: Sneller, tijd en plaats onafhankelijk, een begeleidings- of zorgvraag kunnen beantwoorden Controle op afstand en vervolgens eventueel fysiek na een oproep of een alarm van één van de systemen Voorkomt onnodig reizen 7 Lars Nieuwenhoff

8 Overzicht zorgbehoevenden met hun zorg-/leefplan en ECD Rooster Planning Kwaliteitssysteem Registratie handelingen Telefonie en Beeldbellen / 4 ogen Bewaking / signalering / alarmering Professionaliteit en kosten: Juiste informatie per zorgbehoevende direct op elke locatie beschikbaar hebben Informatie direct na contact, eventueel samen met zorgbehoevende, kunnen bewerken/toevoegen aan dossier Vervolgacties eenvoudig en direct kunnen starten op afstand Kosten: Zo effectief mogelijk de beschikbare directe zorgtijd benutten door efficiënte sturing langs de verschillende zorgbehoevenden Professionaliteit en kosten: Zo effectief mogelijk de benodigde capaciteit sturen i.r.t. de zorgvraag Voorkomen van 'no show' kosten door zelf te reizen Professionaliteit: Juiste informatie op juiste plek beschikbaar t.b.v. juiste handeling aan of bij een zorgbehoevende Professionaliteit en kosten: Juiste informatie per zorgbehoevende direct in het systeem zetten en voorkomen van dubbel werk Declaratie direct na contact versturen ter voorkoming van nadelig rente-effect Arbeidsvreugde en professionaliteit: Snel en eenvoudig kunnen communiceren met benodigde gesprekspartner en voorhanden zijnde informatie Professionaliteit en kosten: Minder directe begeleidingsmomenten met medicatie-inname Verschuiving niet-zorgvragen van formele naar informele zorg (in het netwerk van de zorgbehoevende) Meerdere korte contactmomenten Minder reistijd Voldoen aan wettelijke eisen Voorkomen vervolgkosten door medicatiefouten Professionaliteit en kosten: Sneller, tijd en plaats onafhankelijk, een begeleidings- of zorgvraag kunnen beantwoorden Controle op afstand en vervolgens eventueel fysiek na een oproep of een alarm van 1 v.d. systemen Voorkomt onnodig reizen Andere zorgaanbieders Klantgerichtheid; kosten. Huisartsenpraktijk Apotheek Ziekenhuis Fysiotherapiepraktijk of andere 1e lijns praktijken Dienstverleners Serviceloket woningcorporatie Supermarkt Andere bezorgdiensten (was, eten, e.d.) Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een zorgvraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen zorg op afstand en zorg in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een vraag of bestelling op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen contact op afstand of in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een zorgvraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen zorg op afstand en zorg in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een zorgvraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Meer klanten en meer omzet door juiste scheiding tussen behandeling / begeleiding van een zorgbehoevende op afstand of in de praktijk Plaats onafhankelijk collegiaal consult Klantgerichtheid; kosten; omzet. Klantgerichtheid en kosten: Behandeling van een wonen gerelateerde vraag op meest effectieve manier (op afstand of direct) Minder (onnodige) reiskosten Klantgerichtheid en omzet: Bestellingen op afstand Meer klanten en meer omzet doordat klanten bereikt worden die anders niet (meer) naar de winkel zouden komen Klantgerichtheid en omzet: Bestellingen op afstand (halen en brengen) Augustus Lars Nieuwenhoff

9 Meer klanten en meer omzet doordat klanten bereikt worden die anders niet (meer) naar de winkel zouden komen Keuze Woon- & Zorgtechnologie De WZT bestaat uit de volgende bouwblokken: Een apparaat met aanraakscherm bij de zorgbehoevende in de woning. Voor de groep 'oude senioren' (+ 80 jaar) lijkt een tablet niet de meest logische oplossing en wordt gedacht aan een shuttle/pc Touch. Voor de groep van 60 tot 80 jaar lijkt een tablet een goede oplossing. Hier kan allerlei aanvullende WZT aan gekoppeld worden zoals sensoren, meetsystemen (bloeddruk, gewicht, temperatuur, suikerspiegel, enz.), camera's, bedieningen (van intercom, deuren, gordijnen, zonnenschermen, radio, TV, enz.), medicatieverstrekkingsapparatuur. Een apparaat met aanraakscherm voor de zorgprofessional, i.c. een tablet of een smartphone. Meldpost(en) 'achter' de zorgprofessional waarmee zorgcentrale, wijksteunpunt en/of eventueel het servicepunt zijn aangesloten op het sociaal-medisch netwerk via een beveiligde internetverbinding. Toegang tot delen van de functionaliteit van de zorgbehoevende door de mantelzorger/familie. Toegang tot delen van de functionaliteit van de zorgbehoevende door de andere zorgpartijen in het sociaal-medisch netwerk via een beveiligde internetverbinding. De WZT ondersteunt de volgende functies: Beeldbellen Adresboek Ondersteuning buurthulp Alarmmelding o.b.v. IP op het scherm alarmering via pols- of halszender of andere sensoren Versturen van een voorgedefinieerde SMS of bericht Foto s en video s bekijken Upload functie voor foto s / video's Kerkomroep (beeld en / of geluid bv. via Kerkomroep.nl) Webradio en web TV Klok Spelletjes met anderen via internet Tonen webpagina waaronder Buienradar Informatieverstrekking eventueel via RSS feeds Basis agendafunctie (beheerbaar en zichtbaar op het scherm en via het Internet) Schermverduister-functie Beheermogelijkheden voor bovenstaande functies en het aanpassen van menu s Aanmaken van additionele wachtwoorden en wachtwoord wijziging Bediening van verlichting, zonwering, deur (met cameratoezicht) Zorg op afstand en alarmering en zorgopvolging via beeld-beeld contact Nachtwacht d.m.v. sensorsysteem Uitgebreide agendafuncties (o.a. medicijnbewaking) Maaltijdenservice en andere diensten en bezorgingen Integratie van een eigen specifiek zorg- of serviceconcept SIP (t.b.v. deurintercom en/of beeld-beeld alarmopvolging richting UMO) Domoticakoppeling met KNX, Z-Wave of Zigbee Bovenstaande functies hebben prioriteit vanuit zorgbehoevenden perspectief. Voor de zorgprofessionals en de zorgcentrale/wijksteunpunt moeten volgende additionele functies worden geïntegreerd in de functionaliteit. ECD/EPD integratie Telefonie medewerkers, integratie beeldbellen zorgbehoevende met mobiele telefonie, integratie met DECT, Presentielijsten, adresboek 9 Lars Nieuwenhoff

10 Koppeling met planningsroosters Koppeling met brandmeldinstallatie Schematisch ziet het sociaal-medisch netwerk er als volgt uit: N.B. : Aan het eind van het document is een gedetailleerde weergave van het sociaal-medisch netwerk weergegeven. Beoogd effect van de nieuwe arrangementen De verschillende arrangementen zijn gekoppeld aan: Kwalitatieve zorg- & ondersteuningsdiensten met een eenduidige prijs al dan in de markt gezet als ZORGARRANGEMENT; Bijbehorende W&Z-technologie; Betaalbare vergoedingsniveaus binnen de kern-awbz, ZVW of WMO, al dan niet met een eigen bijdrage. Op grond hiervan is zijn de te verwachten effecten per arrangement als volgt: Beoogd effect ARRANGEMENT 1 Mensen krijgen een hogere kwaliteit van leven door meer contact, eigen regie, zelfzorg/-redzaamheid, comfort, gezondheid en veiligheid. Informele zorg via mantelzorgers en ondersteuning via het wijksteunpunt dragen bij aan meer cohesie in de wijk. Senioren die in het oude systeem 'traditionele ZZP 1, 2 en 3 afnemers' zouden zijn, nemen in ARRANGEMENT 1 zorg en services naar eigen behoefte af, grotendeels voor eigen rekening. Een grote groep mensen doet minder dan voorheen een beroep op collectieve middelen, hetgeen een bezuiniging betekent. Beoogd effect ARRANGEMENT 2 In het sociaal-medisch netwerk wordt alle zorg en ondersteuning beter gecoördineerd, met een hogere kwaliteit van zorg en tegen lagere kosten. Een groot deel van ARRANGEMENT 2 bestaat uit communicatie en contact en naarmate de hulpvraag complexer wordt, zou contact en communicatie eigenlijk intensiever moeten worden zonder dat Augustus Lars Nieuwenhoff

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

Vitaal Thuis. Samenwerken aan langer thuis wonen. Ondersteund door

Vitaal Thuis. Samenwerken aan langer thuis wonen. Ondersteund door Vitaal Thuis Samenwerken aan langer thuis wonen Ondersteund door 2 Vitaal Thuis Voorwoord Deze publicatie is een leidraad voor VVT instellingen (ver pleeg huiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg) die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein

Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Spacelab 4 3824 MR Amersfoort POSTADRES Postbus 490 3800 AL Amersfoort TELEFOON 033-496 52 00 Consultatie inkoop & innovatie sociaal domein Vernieuwingsmogelijkheden in het kader van de decentralisatie

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Toepassing domotica. Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk. en/of verstandelijk gehandicapten

Toepassing domotica. Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk. en/of verstandelijk gehandicapten Toepassing domotica Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten anno 2007 Toepassing domotica Ondersteuning bij het wonen voor de doelgroep lichamelijk

Nadere informatie

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie.

Communicatie in de zorg van scherm tot scherm. Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Communicatie in de zorg van scherm tot scherm Praktijkvoorbeelden en aandachtspunten voor de implementatie van beeldcommunicatie. Colofon Auteur Foppe Rauwerda Johan Krijgsman Met dank aan Robert Blaas,

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie