Declaratiehandleiding Universiteit Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratiehandleiding Universiteit Leiden"

Transcriptie

1 Declaratiehandleiding Universiteit Leiden Op grond van de Regeling dienstreizen en overige kosten Universiteit Leiden kunt u voor de universiteit gemaakte zakelijke kosten (waaronder de kosten van dienstreizen) declareren. In deze declaratiehandleiding wordt aangegeven welke zakelijke kosten gedeclareerd kunnen worden. Daarbij geldt dat de budgethouder of leidinggevende in principe bepaalt of de kosten terecht ten behoeve van de uitoefening van de functie bij de universiteit zijn gedaan. Uitgangspunt is dat alleen werkelijke kosten mogen worden gedeclareerd (tot eventueel vastgestelde maximale bedragen) en dat bij de declaratie de originele bonnen worden bijgeleverd. De originele bonnen (waaronder de openbaar vervoer bewijzen (treinkaartjes, OV-transactieoverzichten) dient u minimaal een jaar te bewaren. Bij een eventuele controle van de belastingdienst is het FSSC gemachtigd deze bij u op te vragen. Declareren is mogelijk tot 3 maanden na afronding van het boekjaar waarin de uitgaven zijn gedaan en dient plaats te vinden middels de declaratiemodule in uw self service portal. Arbo voorzieningen Op grond van Regeling vergoeding beeldschermbril kan een beeldschermbril worden vergoed. Overige verstrekkingen i.v.m. verplichtingen van de werkgever o.g.v. de Arbeidsomstandighedenwet zijn toegestaan, zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet. Uitbetaling zal door tussenkomst van uw personeelsadministratie via FSSC Salarisadministratie plaatsvinden. Beroepsvereniging (contributie) Komt voor vergoeding in aanmerking indien sprake is van beroepskosten (d.w.z. redelijkerwijs noodzakelijk voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen lidmaatschap van een beroeps register enerzijds en lidmaatschap ven een beroepsvereniging anderzijds. Voor zover de kosten niet door de universiteit direct vergoed worden, kan gebruik worden gemaakt van de vergoeding op grond van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Boetes Boetes worden in beginsel niet vergoed door de universiteit. Indien bij uitzondering een vergoeding voor de kosten van een boete wordt betaald aan een werknemer, dan dient de directeur Bedrijfsvoering daaraan vooraf akkoord te verlenen. Uitbetaling zal door tussenkomst van uw personeelsadministratie via FSSC Salarisadministratie plaatsvinden. Dagbladen Dagbladen (los en/of abonnement) worden niet verstrekt of vergoed, maar kunnen ter beschikking worden gesteld, wanneer dit bijdraagt aan een behoorlijke vervulling van uw functie.

2 Dienstreizen Binnenland en buitenland Onder deze link krijgt u antwoord op de volgende vragen: - Hoe en waar kan ik een voorschot aanvragen? - Hoe en waar kan ik mijn gemaakte onkosten te declareren? - Welke kosten mag ik declareren? - Waar dien ik mijn vliegtickets en hotelovernachtingen te boeken? - Ben ik in voldoende mate verzekerd? - Is in het land van bestemming een reizigersadvies van toepassing? - Wat zijn de declaratiemogelijkheden voor personeel niet in dienst van de Universiteit Leiden? Uitgangspunt bij dienstreizen is dat u van het openbaar vervoer gebruik maakt. Slechts wanneer dat niet mogelijk (o.a. gezondheidsredenen) of doelmatig is kan hiervan worden afgeweken. Fiets voor woon-werkverkeer De kosten van de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer komen voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel. Voor meer informatie zie bovenstaande link. De kosten voor de aanschaf van een fietsenstalling (jaar)kaart worden niet vergoed. Geschenken en kleine verstrekkingen Geschenken en kleine verstrekkingen kunnen aan de medewerkers worden gegeven tot een bedrag van maximaal 25. Voorbeelden van geschenken en kleine verstrekkingen zijn: - cadeaubon - geschenk bij geboorte - kerstpakket - verjaardagscadeau Bij het invullen van de declaratie dient u expliciet aan te geven voor wie het geschenk bestemd was. ICT middelen Apparatuur (printer, laptop, tablet etc.) worden ter beschikking gesteld door het ISSC. Internet Indien u de internetverbinding thuis voor meer dan 10% voor uw werk gebruikt dan kunt u 50% van de vaste kosten van de internetaansluiting vergoed krijgen, met een maximum van 15,00 netto per maand. Deze kosten worden op aanvraag vergoed op basis van de regeling tegemoetkoming kosten internetgebruik Universiteit Leiden.

3 Kantoorartikelen Kantoorartikelen kunnen in beginsel niet gedeclareerd worden. U kunt deze via uw secretariaat bestellen bij Staples. Is het artikel ook bij Staples niet verkrijgbaar dan kan een leverancier naar keuze worden ingeschakeld. Kleding Aan werknemers wordt geen dienstkleding vergoed of verstrekt, maar dienstkleding kan aan werknemers ter beschikking worden gesteld indien deze kleding uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen (bijv. lab jassen, overalls), op het werk achterblijft of is voorzien van een logo van minimaal 70cm2. Declareren van aangeschafte dienstkleding is slechts bij hoge uitzondering mogelijk en kan alleen indien de declaratie wordt voorzien van een schriftelijk akkoord van BV/FEZ Literatuur Abonnementen op tijdschriften e.d. dienen rechtstreeks aan de universiteit gefactureerd te worden en kunnen dus niet gedeclareerd worden. Maaltijden Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter kunnen worden vergoed. Daaronder vallen in ieder geval: maaltijden met klanten (met een zakelijk karakter) maaltijden tijdens reizen (vergoeding conform de Regeling dienstreizen) Vergoeding van de verstrekte fooien zonder brondocumentatie bedraagt maximaal 10% van de rekening. Voor Maaltijden verstrekt bij overwerk geldt een aparte procedure. Meubilair De vaste leveranciers voor meubilair zijn: - Eromes B.V. - Gispen International - Koninklijke Ahrend Zelf aangeschaft (kantoor)meubilair bij bijvoorbeeld Ikea, Leen Bakker enz. zal niet worden vergoed.

4 Overige kosten De gemaakte kosten met een aantoonbaar zakelijk karakter welke in deze leeswijzer niet separaat zijn vermeld, kunnen worden gedeclareerd middels het invullen van het declaratieformulier in uw self service portal (reizen en onkosten >> declaratie indienen). De volgende kosten kunnen niet worden gedeclareerd c.q. worden niet vergoed: - De kosten met betrekking tot de aanschaf van laptop, tablet (ipad), pc s, mobiele telefoon en andere apparatuur. Dergelijke apparatuur dient besteld te worden bij het ISSC. - Bovenstaande geldt ook voor kantoormeubilair en artikelen. Parkeren Parkeerkosten worden niet vergoed. De vergoeding door de universiteit van kosten van parkeren bij de plaats van de werkzaamheden en bij dienstreizen met eigen vervoer, is opgenomen in de vergoeding van maximaal 0,19 per kilometer. De aanschaf van een jaar parkeer kaart ( 150,-) voor parkeerterreinen van de universiteit wordt niet vergoed. Ook de parkeerkosten gemaakt op een luchthaven worden in beginsel niet vergoed. Personeelsfeesten en overige sociale gebeurtenissen Kosten worden vergoed, zolang passend binnen de richtlijnen geldend binnen de eigen eenheid. Op de factuur/declaratie dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat het een personeelsfeest of sociale gebeurtenis betreft. Promotiekosten Promovendi kunnen hun drukkosten voor het vervaardigen van hun proefschrift vergoed krijgen. Bij het declareren dient rekening gehouden te worden met onderstaande aandachtspunten: Alleen de werkelijk gemaakte drukkosten worden vergoed Op de declaratie moet duidelijk staan aangegeven dat de reeds van UBL ontvangen tegemoetkoming ad. 500,- is verrekend Faculteiten/instituten hebben eigen regelingen voor het vergoeden van promotiekosten. Zorg ervoor dat de declaratie conform de (lokale) regeling is.

5 Representatiekosten Representatiekosten zijn alle kosten die gemaakt worden door medewerkers van de Universiteit Leiden voor het onderhouden van externe contacten; dat wil zeggen zakelijke relaties, die niet bij de Universiteit Leiden werkzaam zijn. Voorbeelden van representatiekosten zijn: - Lunch/diner met één of meer externe zakelijke contacten - Bloemen voor zakelijke contacten - Relatiegeschenken ter gelegenheid van een afscheid, installatie of jubileum van een extern contactpersoon - Cadeaubonnen zie VVV bonnen in deze leeswijzer Representatiekosten kunnen alleen gedeclareerd worden indien de originele bonnen/facturen overlegd kunnen worden. Reiskosten woon-werk verkeer Reiskosten woon-werkverkeer kunnen niet via een declaratieformulier gedeclareerd worden. Deze dienen via uw dienst P&O te worden aangevraagd. Indien u zakelijke kilometers declareert verzoeken wij u vriendelijk een uitdraai uit de ANWB routeplanner bij te voegen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website of uw personeelsadministratie bij uw eenheid. Scholingskosten - Alle opleidingsaanvragen lopen via de personeelsadministratie van uw eenheid. - Alleen kosten die u zelf maakt voor uw studie of opleiding komen voor vergoeding in aanmerking; door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel. - De studie of opleiding moet gericht zijn op een goede functievervulling nu en in de toekomst, op uw loopbaanontwikkeling of het op peil houden van vakkennis. Taxikosten Taxikosten mogen in beginsel niet gedeclareerd worden. Indien vervoer met openbaar vervoer niet mogelijk is dan kunnen met hoge uitzondering taxikosten vergoed worden. U dient de reden expliciet in de declaratie te vermelden. Telefoons en GSM Een telefoon wordt uitsluitend ter beschikking gesteld via het ISSC. Kosten van een abonnement zijn niet declarabel. Deze wordt geleverd door de universiteit.

6 Verhuiskosten Voor meer informatie over verhuiskosten verwijzen wij u naar de website of de personeelsadministratie bij uw eenheid. Verzekering (reis) Het College van Bestuur heeft met ingang van 1 januari 2014 bij Centraal Beheer Achmea een reisverzekering afgesloten voor de dienstreizen van medewerkers van de universiteit. U hoeft dus niet meer zelf een zakenreisverzekering af te sluiten als u naar het buitenland gaat. De kosten voor een zelf afgesloten reisverzekering worden niet vergoed. Vergoeding voor werkzaamheden derden Het is niet toegestaan om door een derde uitgevoerde werkzaamheden uit privé middelen voor te schieten en deze achteraf te declareren. Dit in verband met de fiscale verplichtingen rondom de administratieve vastlegging. Indien een natuurlijk persoon declareert kan dit kosten of vergoeding voor werkzaamheden ( loon ) betreffen. Voor spelregels rondom het inhuren van derden verwijzen wij u naar de afdeling P&O. U dient in ieder geval rekening te houden met de volgende spelregels: Indien betrokkene niet in dienst is van de Universiteit Leiden kan het FSSC de declaratie betalen. Het BSN-nummer moet bekend zijn en het moet om incidentele betalingen gaan. Krijgen deze een structureel karakter dan beschouwt de fiscus dit als een fictief dienstverband en moet betrokkene alsnog aangesteld of gedetacheerd worden. Bij meer dan 10 dagdelen op jaarbasis is hiervan al sprake. Wij zijn verplicht om aan belastingdienst een overzicht op te geven. Indien natuurlijke personen (rechtstreeks) worden ingehuurd dan dient een overeenkomst van opdracht te worden opgesteld. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de natuurlijke persoon een zogenaamde Verklaring Arbeidsrelatie te overhandigen. Deze kan worden aangevraagd bij de belastingdienst. De persoon in kwestie krijgt een VAR als hij zelfstandig diensten verricht, zonder een rechtstreekse gezagsverhouding. Een VAR moet voldoen aan de volgende eisen: - de werkzaamheden op de verklaring dienen overeen te komen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht - de VAR moet voor de periode waarin deze persoon een dienst verleent geldig zijn. Voorschot aanvragen Ten behoeve van nog te maken onkosten kunt u, onder strikte voorwaarden, een voorschot aanvragen. Een voorschot dient met behulp van het formulier in uw self service portal te worden aangevraagd (zie bovenstaande link). Ter verantwoording en afrekening van een ontvangen voorschot dient u de declaratie voor de (buitenlandse) dienstreis binnen 6 na beëindiging of annulering daarvan in te dienen.

7 VVV bonnen VVV bonnen zijn te verkrijgen bij het FSSC (zie website). Zelf aangeschafte VVV bonnen mogen in beginsel niet gedeclareerd worden. Elke aanvraag dient voorzien te zijn van een duidelijke motivatie (reden aanvraag), aantal coupures en totaalbedrag per persoon (met een max. van 100, ). Let op dat elke VVV bon verstrekt aan een medewerker door de belastingdienst gezien wordt als loon. Wees dus zeer terughoudend met het verstrekken van een VVV bon. Proefpersonen: ter verantwoording dient u een lijst in te leveren met de namen van de proefpersonen aan wie u de VVV bonnen uitgeeft. Indien deze lijst nog niet beschikbaar is wordt het bedrag als voorschot geboekt en dient u binnen 4 weken uw verantwoording in te dienen. De ontvanger van de VVV bonnen is verantwoordelijk voor uitgifte aan de juiste (proef)persoon. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website. Versie 2: januari 2014 Aan deze leeswijzer kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor wordt verwezen naar de cao NU en de lokale regelingen van de Universiteit Leiden. De posten opgenomen in de leeswijzer zijn niet limitatief.

Declaratiereglement Avans Hogeschool

Declaratiereglement Avans Hogeschool Declaratiereglement Avans Hogeschool Colofon ons kenmerk 13-0493/5.1.2/sb datum 5 juni 2013 auteur Stijn Blom status definitief pagina 2 van 18 Inhoud 1 Dienstreizen binnenland 3 1.1 Definitie 3 1.2 Vergoeding

Nadere informatie

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers.

De regeling komt er op neer dat 1,2% (2014: 1,5%) van de totale loonsom hierna het forfait- onbelast mag worden vergoed aan uw werknemers. Werkkostenregeling De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regels voor onbelaste vergoedingen aan werknemers. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen kon

Nadere informatie

Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels

Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Adviesgroep Loon- & Premieheffing Memo De Vaste Kostenvergoeding 2010-2013 Oude regels 1 Inleiding Werknemers maken in het algemeen kosten om hun beroep uit te

Nadere informatie

Faciliteiten en declaratieregeling directie DNB

Faciliteiten en declaratieregeling directie DNB Faciliteiten en declaratieregeling directie DNB 1.INLEIDING Directieleden beschikken functioneel over een aantal faciliteiten zoals computer, smartphone e.d. Verder maken directieleden uit hoofde van hun

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP. Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures

PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP. Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures 1 Inleiding... 3 Vergoedingsregelingen... 4 A1. Vergoeding zakelijke reiskosten... 4 A2. Spaarloonregeling...

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Fiscale beloning 2014

Fiscale beloning 2014 Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Index Trefwoorden BELASTINGVRIJE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN Fiscale beloning 2014 Gids voor slim belonen Fiscale beloning 2014 is een onmisbare gids voor

Nadere informatie

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering

De werkkostenregeling in vogelvlucht. Een uitleg en een stappenplan voor invoering De werkkostenregeling in vogelvlucht Een uitleg en een stappenplan voor invoering InEen in samenwerking met PGGM HR Advies 27 oktober 2014 1. Inleiding De verplichte hantering per 1 januari 2015 van de

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012

Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 Reis- en verblijfkostenregeling provincie Noord-Holland 2012 (gebaseerd op artikel F.4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)) I. Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen

TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN. Wettelijke regelingen TOELICHTING (voor zover van toepassing) ALGEMEEN Wettelijke regelingen De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke commissies vindt op drie of vier niveaus plaats,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11

AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN Pagina 1/11 1. Onderwijsstichting KempenKind, gevestigd te 5521 TP Eersel, aan de Mortel 1, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling 2015

De werkkostenregeling 2015 Bladzijde 1 14 Vanaf 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling en mag u kiezen

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V.

BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. BEDRIJFSREGLEMENT VDL STEELWELD B.V. VDL Steelweld B.V bedrijfsreglement _060418 blad 1/19 INHOUDSOPGAVE 1. Salarisbetaling 5 2. Overwerk 5 3. Reiskostenvergoeding 5 A. Woon-werkverkeer B. Zakelijk verkeer

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 12 februari 2010. 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 12 februari 2010 2010, no. 15 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel F4 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies,

Nadere informatie